Møde i Socialdirektørforum 16. marts 2016

Udgivet 01.04.2016

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum 16. marts 2016

STED

Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia

STARTTIDSPUNKT

2016-03-16 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2016-03-16 12:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 15. december 2015

2. Rammeaftalen 2017- Visioner for fremtidens specialiserede socialområde (kl. 9.00 -10.30)

3. Rammeaftalen 2017: Styrkelse af økonomiske incitamenter til ansvarlig økonomistyring

4. Model til håndtering af borgerens egenbetaling på §§ 107 -110

5. Metoder i Botilbud- kompetenceudvikling i Syddanmark

6. Udpegning af ny repræsentant til Forretningsudvalget

7. Udpegning af ny repræsentant til økonomisk arbejdsgruppe

8. Nyt frikommune forsøg

9. Kunderåd i Syddanmark

10. Orientering: Flydedokken

11. Den gode overgang fra barn til voksen

12. Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

13. Ankestyrelsens principafgørelse 74-15 vedr. socialtilsyn – Svar fra ministeriet

14. Orientering vedr. dimensionering på pædagoguddannelsen

15. Orientering: Midtvejsevaluering af tilsynsreformen

16. Orientering om forløbsbeskrivelse om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år

17. Eventuelt

18. Næste møde


1. Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 15. december 2015

Indstilling

Referat

Referat godkendt.

2. Rammeaftalen 2017- Visioner for fremtidens specialiserede socialområde (kl. 9.00 -10.30)

Baggrund
På døgnseminaret 22.-23. oktober 2015 påbegyndte Socialdirektørforum drøftelsen af fremtidens specialiserede socialområde. Der var bl.a. enighed om, at der i forbindelse med Rammeaftalen for Syddanmark skal udarbejdes en fælles vision og ambition for, hvor vi mener samarbejdet i Syddanmark skal bevæge sig hen. At de visioner vi i dag mener, tydeligt skal tegne vores fælles arbejde med borgerne, nemlig nærhedsprincippet, rehabilitering, udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, skal indgå i Rammeaftalen. Vedlagt er opsamling af gruppedrøftelserne på døgnseminaret. Vedlagt er endvidere kommissorium for initiativet.
Proceskonsulent Mette Ullersted forestår faciliteringen af drøftelsen.
 
Efter drøftelsen i Socialdirektørforum vil visioner mm. indarbejdes i forslag til Rammeaftalen 2017. Forslag til Rammeaftale 2017 præsenteres på næste møde i Socialdirektørforum den 11. maj 2016.
 
Proces for Rammeaftalen 2017:
 • 16. marts 2016: 1. drøftelse af Rammeaftalen 2017 i Socialdirektørforum
 • 11. maj 2016: 2. drøftelse af Rammeaftalen 2017 med henblik på godkendelse i Socialdirektørforum
 • 23. maj 2016: Drøftelse med henblik på godkendelse af Rammeaftalen 2017 i Kommunaldirektørkredsen
 • 13. juni 2016: Drøftelse med henblik på godkendelse af Rammeaftalen 2017 i KKR Syddanmark
 • 15. oktober 2016: Rammeaftalen 2017 godkendt i kommuner og region i Syddanmark
Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum tager stilling til visioner for fremtidens specialiserede socialområde

Referat

Visioner for fremtidens specialiserede socialområde blev drøftet. Der udarbejdes et notat på bagggrund af drøftelsen,som præsenteres i Socialdirektørforum den 11. maj 2016.

Bilag

Opsamling af gruppedrøftelser fra døgnseminaret 2015
Kommissorium for Redesign af rammeaftalen for Syddanmark

3. Rammeaftalen 2017: Styrkelse af økonomiske incitamenter til ansvarlig økonomistyring

Baggrund
Socialdirektørforum ønsker, at rammeaftalen herunder Styringsaftalen fremadrettet har et stærkere fokus på at forebygge økonomiske konsekvenser af vigende belægninger på tilbud, samt at forebygge økonomiske efterregninger til kommunerne og mellem kommuner. Der skal således udarbejdes forslag til et redesign af Styringsaftalen til imødegåelse heraf.
Der ønskes en vurdering af, hvorvidt der er behov for en justering eller gentænkning af de økonomiske forpligtigelser og incitamenter til ansvarlig økonomistyring, herunder konkrete forslag til justeringer.
Det skal undersøges om:
 • Rammeaftalen giver et stærkt nok incitament til at tilpasse kapaciteten efter efterspørgslen.
 • Rammeaftalen giver et stærkt nok incitament til at optimere den løbende drift.
 • Principper for dækning af underskud skal revurderes
Der ønskes en beskrivelse af konsekvenser af ændringer af de nuværende principper ift. dækning af underskud ved lukning af tilbud ud fra tre scenarier:
 • 1: Principper ift. solidarisk hæftelse er gældende for alle sociale regionale tilbud
 • 2: Principper ift. solidarisk hæftelse er gældende for alle sociale regionale tilbud samt tilbud overtaget fra Region Syddanmark eksempelvis 3 år.
 • 3: Potentialer for udbredelse af abonnementsordninger og forpligtigende aftaler mellem køber og sælger.
 • Andet
Kommissorium for initiativet er vedlagt.
Vedlagt er notat fra økonomisk arbejdsgruppe med deres anbefalinger ift. styrkelse af økonomiske incitamenter til ansvarlig økonomistyring i rammeaftalen.
Den økonomiske arbejdsgruppe anbefaler følgende:
 
Principper for dækning af underskud ved lukning af tilbud: Arbejdsgruppen anbefaler model 2: Principper ift. solidarisk hæftelse er gældende for alle sociale tilbud drevet af Region Syddanmark samt tilbud overtaget fra Region Syddanmark i eksempelvis tre år. Det anbefales at anvende en metode, hvor underskuddet finansieres ved at lade regionen gennemføre besparelser på andre sociale tilbud/enheder i samme størrelsesorden, som underskuddet over 5 % af budgettet på tilbuddet/ enheden. Dette betyder samtidigt, at kommunale tilbud, på nær de tilbud, der er overtaget fra Region Syddanmark (i 3 år), ikke vil være en del af nedlukningsprincipperne. Kommunerne kan således ikke sende regningen videre til brugerkommunerne eller lade underskuddet dække af overskud på andre tilbud.
 
Håndtering af efterregulering af underskud/ overskud: De nuværende principper har været gældende for 2016, og arbejdsgruppen vurderer derfor, at det er hensigtsmæssigt at afvente eventuelle justeringer, til der er større viden om effekten af de nye principper.
 
Indberetning af belægningsprocenter 2 gange årligt: Arbejdsgruppen anbefaler, at initiativet med indberetning af belægningsprocenter fortsætter med den ændring, at der blot indberettes tilbud hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 % eller mere fra den budgetterede belægningsprocent. Der indberettes således på tilbudsniveau og ikke som hidtil på ydelsesniveau.
 
 
Incitamenter til at få skabt flow på tilbuddene: Arbejdsgruppen anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe med såvel økonomisk som social faglige kompetencer, som kan belyse muligheder ift. incitamenter til at få skabt flow på tilbuddene. I arbejdsgruppen vil der kunne tænkes faglige og økonomiske incitamenter.
 
Efter drøftelsen i Socialdirektørforum vil eventuelle justeringer indarbejdes i forslag til Rammeaftalen 2017. Forslag til Rammeaftale 2017 præsenteres på næste møde i Socialdirektørforum den 11. maj 2016.
 
Forretningsudvalget foreslår, at en jurist ser notatet igennem. Dette vil ske efter mødet i Socialdirektørforum den 16. marts 2016, såfremt der er enighed om at arbejde videre med anbefalingerne.
 
Proces for Rammeaftalen 2017:
 • 16. marts 2016: 1. drøftelse af Rammeaftalen 2017 i Socialdirektørforum
 • 11. maj 2016: 2. drøftelse af Rammeaftalen 2017 med henblik på godkendelse i Socialdirektørforum
 • 23. maj 2016: Drøftelse med henblik på godkendelse af Rammeaftalen 2017 i Kommunaldirektørkredsen
 • 13. juni 2016: Drøftelse med henblik på godkendelse af Rammeaftalen 2017 i KKR Syddanmark
 • 15. oktober 2016: Rammeaftalen 2017 godkendt i kommuner og region i Syddanmark
 
Formand for økonomisk arbejdsgruppe, Torben Krone, deltager under drøftelsen af punktet.
 
Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum tager stilling til arbejdsgruppens anbefalinger ift:
a) Principper for dækning af underskud ved lukning af tilbud
b) Håndtering af efterregulering af underskud/ overskud
c) Indberetning af belægningsprocenter 2 gange årligt
d) Incitamenter til at få skabt flow på tilbuddene

Referat

Arbejdsgruppens materiale blev drøftet. Det blev besluttet, at arbejdsgruppens anbefalinger vedr. principper for dækning af underskud ved lukning af tilbud skal gælde for de regionale tilbud. I forhold til de kommunale tilbud bibeholdes de nuværende principper. Dette indarbejdes i rammeaftalen for 2017. Det ønskes, at arbejdsgruppen udarbejder et regneeksempel til illustration af de effekter, som justering i principperne vil medføre.

Bilag

Incitamenter for ansvarlig økonomistyring i Rammeaftalen 070316
Kommissorium for Redesign af rammeaftalen for Syddanmark

4. Model til håndtering af borgerens egenbetaling på §§ 107 -110

Baggrund
Udfordring ift. håndtering af borgernes egenbetaling på §§107 – 110 er drøftet på møder i Socialdirektørforum i 2015.
Udfordringen er blandt andet: Socialtilsynene og Socialstyrelsen er af den opfattelse, at der for §§ 107 -110 boformer ikke skal indregnes indtægter for egenbetaling fra beboerne i budgettet til godkendelse af socialtilsynet. Konsekvensen ved dette vil være, at der skal beregnes bruttotakster eksklusiv egenbetalingen, som er en integreret del af tilbuddet. Dette vil være en ændring af den praksis, der er i dag i Syddanmark.
Udfordring med håndtering af egenbetaling er drøftet i Forretningsudvalget med tilsynschef for Socialtilsyn Syd og der er fundet en løsning for 2016, som ikke involverer praksisændringer. Der skal dog ske ændringer i forhold til 2017. Økonomisk arbejdsgruppe har derfor fået til opgave at arbejde videre med at finde en model, der kan honorere de ønsker og krav, der er til håndteringen af borgernes egenbetaling. Målet er, at alle i Syddanmark anvender denne model fra 2017. Økonomisk arbejdsgruppe skal i arbejdet endvidere beskrive, hvilke elementer der kan indregnes i borgerens egenbetaling.
 
Model for håndtering af borgerens egenbetaling på §§107 – 110
Arbejdsgruppen har udarbejdet notat ift. model for håndtering af borgernes egenbetaling, se vedlagte notat. I udarbejdelsen har repræsentanter fra Sønderborg Kommune og Vejle Kommune været inddraget for at trække på deres erfaring med håndtering af borgernes egenbetaling på SEL §§107 – 110. Der er arbejdet med beskrivelse af to modeller. Begge modeller er gangbare og kan benyttes samtidig.
 • Anbefaling: Arbejdsgruppen anbefaler modellen, hvor beregning udføres af tilbuddet- fastsættelse og opkrævning af handlekommunen. Arbejdsgruppen anbefaler, at kommunerne anvender én model frem for forskellige modeller. I forhold til SEL §109 og §110 tilbud, hvor det kan være vanskeligt for handlekommune at opkræve egenbetalingen hos borgeren, kan det være en fordel at delegere kompetencen til fastsættelse af egenbetaling til beliggenhedskommunen.
 
Beskrivelse af elementer, der kan indregnes i egenbetaling
Arbejdsgruppen har endvidere udarbejdet beskrivelse af, hvad der kan indregnes i egenbetaling, se vedlagte.
 
Formand for økonomisk arbejdsgruppe, Torben Krone, deltager under drøftelsen af punktet.
 
Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum:
– tager stilling til arbejdsgruppens anbefaling vedr. afregningsmodel for borgernes egenbetaling
– tager notat vedr. elementer der kan indregnes i egenbetaling til efterretning

Referat

– Socialdirektørforum drøftede arbejdsgruppens anbefaling vedr. afregningsmodel for borgernes egenbetaling. Socialdirektørforum hæftede sig ved, at begge modeller er gangbare, og kan benyttes samtidigt. Socialdirektørforum pegede ikke på én af modellerne. Der indarbejdes, i rammeaftalen 2017, et afsnit med beskrivelse af de to modeller, som der kan anvendes til håndtering af borgernes egenbetaling. Udkast til rammeaftale 2017 præsenteres på møde i Socialdirektørforum den 11. maj 2016.
Endvidere udsendes et brev til de syddanske kommuner om de to modeller, for at henlede opmærksomheden på, at opkrævningsprincipperne i hver kommune skal være på plads til 1/1 2017.
 
– Notat vedr. elementer der kan indregnes i egenbetaling tages til efterretning.

Bilag

Forslag til afregningsmodel for tilbud efter SEL §§ 107-110
Notat_Beskrivelse af elementer der kan indregnes i borgerens egenbetaling § 107 – § 110

5. Metoder i Botilbud- kompetenceudvikling i Syddanmark

Baggrund
I 2015 udgiver SFI rapporten ”Metoder i botilbud”, hvilket gav anledning til et samarbejde mellem Socialdirektørforum UC Syddanmark.
Rapporten afdækker, hvil­­ke metoder de forskellige botilbud anvender i deres tilgang til borgerne, som enten er sindslidende eller udvik­lingshæmmede. Resultatet af rapporten viser, at de anvendte metoder ofte er afhængig af de fagpersoner, der anvender dem samt den fremherskende kultur på stedet, frem for at være funderet i metoder, der har en dokumenteret effekt.
 
Efter udgivelsen af rappor­ten blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan rapporten og dennes anbefalinger kan implementeres i praksis. Resultatet af dette samarbejde er første skridt at afvikle fire kursusforløb for henholdsvis ledere og medarbejdere på bo tilbud for borgere med udviklingshandicap og borgere med psykiatriske lidelser.
Det overordnede formål med kompetenceudviklingen er at udvikle fagligheden i botilbud – at få skabt et fundament for en mere videns baseret sundheds- og socialpædagogisk praksis, der har kvalitet og effekt som pejlemærker, og som skaber den bedst mulige indsats for borgeren.
Kompetenceudviklingen skal sikre:
 1. At styrke medarbejdernes refleksions- og forandringskompetence i forhold til kerneopgave, metodeforståelse og dokumentation
 2. Styrke bevidstheden om egen faglighed og samtidig samarbejde og inddrage andre samarbejdet på tværs af faggrupperne med henblik på skabe optimale vilkår for at indgå i et metodeudviklingsforløb
 3. At der skabes et fundament for en fælles metodeforståelse, faciliteret af ledelsen
 4. At metodevalget er systematisk og videns baseret
 5. At valget af metoder understøttes af løbende dokumentation
 6. At der søsættes forandringsprocesser, som sætter medarbejdernes fagligheder i spil til gavn for borgeren
 7. At ledelsen i sin daglige og faglige ledelse får øget fokus på facilitering af arbejdet med metoder med fokus på borgeren i centrum og dennes behov set i relation til den konkrete borgers funktionsnedsættelse.
 
Det foreslås, at konceptet afprøves på fire forløb med 25 deltagere pr. forløb, dvs. at i alt 100 personer deltager i kompetenceforløbet. Der skal være minimum 2 personer fra samme botilbud, og det er en præmis at en person på lederniveau kan deltage i forløbet. Det foreslås, at der deltager både små og store kommuner samt store og små botilbud. De fire forløb afvikles fra august – december 2016, og vil bestå af ét forløb for ledelsesrepræsentanter fra Botilbud og tre forløb for medarbejdere fra Botilbud.
 
Vedlagt er projektbeskrivelse samt kursusprogram.
Pris pr. kursusforløb er 85.000 kr for 6 dage med i alt 30 timers undervisning og 25 deltagere inklusiv evaluering af kursusforløbet (afrapportering til styregruppen ud fra kursisternes porto folio). Hertil kommer transportomkostninger, forplejning etc. Ved 25 deltagere pr. forløb giver dette en deltagerpris på 3400kr pr. person (+ transportomkostninger, forplejning etc.).
Det foreslås, at projektet finansieres af budgettet for Fælleskommunalt socialsekretariat under overskriften "Fælles udviklingsprojekter".
På foranledning af Forretningsudvalget er der udarbejdet en oversigt med fordeling af de í alt100 pladser med udgangspunkt i indbyggertal pr. 1. januar 2016, se vedlagte.
 
 
Styregruppe for initiativet:
 • Lise Plougmann Willer, Direktør, Esbjerg Kommune.
 • Charlotte Scheppan, Direktør, Haderslev Kommune.
 • Mette Heidemann, Direktør, Middelfart Kommune
 • Anette Nicolaisen, Campus Chef, US Syddanmark.
 • Kim Larsen, Studieleder, pædagoguddannelsen
 • Jens Juulsgaard,leder EVU – UC Syddanmark
Lise Willer orienterer om projektet.
 
Indstilling
Der indstilles til, at punktet drøftes med henblik på:
– godkendelse af projektet
– godkendelse af, at projektet finansieres af budgettet for Fælleskommunalt socialsekretariat
– tilkendegivelse af interesse for at deltage i projektet.

Referat

– Socialdirektørforum godkendte projektet
– Socialdirektørforum godkendte, at projektet finansieres af budgettet for Fælleskommunalt socialsekretariat ved anvendelse af de afsatte midler til "Fælles udviklingsprojekter".
– Fælleskommunalt socialsekretariat tilsender materiale til repræsentanterne i Socialdirektørforum ift. tilmelding af deltagere i kompetenceforløbene.

Bilag

Projektbeskrivelse _Metoder i botilbud den 7 marts 2016
Kursusprogram_ 070316
Fordeling af pladser i pilotprojektet_Projekt Metoder i Botilbud

6. Udpegning af ny repræsentant til Forretningsudvalget

Baggrund
Da Kirsten Tønnesen fra Vejle Kommune går på pension, skal der udpeges et nyt medlem til Forretningsudvalget under Socialdirektørforum. Af kommissorium for Forretningsudvalget fremgår det, at hvis et medlem udtræder af forretningsudvalget udpeger Socialdirektørforum et nyt medlem til udvalget. I udpegning af medlemmer til Forretningsudvalget og sammensætningen af medlemmer i Forretningsudvalget skeles der til geografi samt fordeling af store og små kommuner. Der skal derfor gerne findes en repræsentant inden for samme geografiske område.
 
Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum udpeger et nyt medlem til Forretningsudvalget.

Referat

Socialdirektørforum drøftede udpegning af nyt medlem til Forretningsudvalget. Vejle Kommune ønsker fortsat gerne, at være en del af Forretningsudvalget. Det blev aftalt, at Vejle Kommune kontakter Kolding Kommune og Fredericia Kommune for at sikre, at de bakker op om, at Vejle Kommune repræsenterer det geografiske område.

7. Udpegning af ny repræsentant til økonomisk arbejdsgruppe

Baggrund
I økonomisk arbejdsgruppe under Socialdirektørforum er Dorte Dabelsteen fra Kerteminde Kommune udtrådt af arbejdsgruppen.
Jf. Forretningsorden (2013) for den økonomiske og strategiske arbejdsgruppen skal Socialdirektørforum udpege en repræsentant, hvis en repræsentant ønsker at udtræde af arbejdsgruppen.
Den økonomiske arbejdsgruppes nuværende sammensætning er følgende:
 • Torben Krone, Odense Kommune (Formand)
 • Morten Outtrup, Esbjerg Kommune
 • Jørgen Poulsen, Kolding Kommune
 • Bente Mølmann, Svendborg Kommune
 • Lasse Roslind, Middelfart Kommune
 • Linda Hindse Christensen, Nordfyns Kommune
 • Rasmus Thode Rask, Region Syddanmark
 • Camilla Fyhn Milland, Fælleskommunalt Socialsekretariat
Vejle Kommune har meldt ind, at de er interesserede i at indtræde i økonomisk arbejdsgruppe med en repræsentant.
 
Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum udpeger ny repræsentant til økonomisk arbejdsgruppe

Referat

Socialdirektørforum udpegede økonomichef Jeanette Andreasen fra Vejle Kommune, som nyt medlem i økonomisk arbejdsgruppe.
Det blev foreslået, at der kunne overvejes en turnusordning ift. medlemmer i økonomisk arbejdsgruppe.

8. Nyt frikommune forsøg

Baggrund
Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har inviteret landets kommuner til at søge om at deltage i et nyt frikommuneforsøg, hvor fem til syv frikommunenetværk får fire år til at afprøve nye metoder og nye måder at organisere sig på.
Det sker efter, at regeringen og KL i opfølgningen for kommunernes økonomi for 2016 aftalte, at der skal igangsættes et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019.
Til forskel fra det tidligere frikommuneforsøg, som løb fra 2012-2015, skal de nye frikommuner fokusere deres forsøg inden for et tema, som de sammen i netværk af kommuner vælger at stille skarpt på.
Ministeren foreslår følgende temaer: Mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgeren. Mere sammenhængende indsatser på velfærdsområderne. Hvordan en kommune skaber vækst.
 
I et brev til borgmestrene pointerer KL’s formand Martin Damm og KL’s adm. direktør Kristian Wendelboe, at temaerne fra ministeren er til inspiration, og at der også kan søges om andre temaer, se vedlagte brev.
Samtidig gør de opmærksom på, at KL i efteråret 2015 har igangsat et fælleskommunalt styrings- og effektivitetsprogram, som har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at frigøre råderum til lokalpolitiske prioriteringer.
 
”KL vil derudover opfordre alle kommuner til at overveje yderligere relevante temaer at ansøge om at gennemføre som frikommuneforsøg. Det er en god mulighed for at afprøve nye løsninger på de kommunale opgaver, og det bliver ikke mindst nødvendigt set i lyset af de udfordringer, kommunerne står overfor i de kommende år,” skriver Martin Damm og Kristian Wendelboe i brevet til borgmestrene.
Ansøgningsfristen er den 1. maj 2016.
 
KL understøtter etableringen af netværk om frikommuneforsøg ved at søge at samle interesserede kommuner omkring en række temaer. Alle kommuner, der ønsker at danne netværk via KL, kan benytte en særlig indberetningsløsning.
 
Forretningsudvalget har drøftet muligheden for et fælles frikommuneforsøg for Syddanmark om afskaffelse af rammeaftalen – se vedlagte notat.
 
Indstilling
Det indstilles, at fælleskommunale frikommuneansøgninger drøftes, og at der tages stilling til:
 • hvorvidt der skal arbejdes videre med fælles frikommune ansøgning om afskaffelse af rammeaftalen
 • hvorvidt der er andre frikommuneforsøg som ønske fremsendt som fælles ansøgning

Referat

– Fælles frikommune ansøgning om afskaffelse af rammeaftalen blev drøftet. Det blev besluttet, at arbejde videre med beskrivelse af projektet. Forslaget sendes rundt til repræsentanter i Socialdirektørforum.
 
– Der blev nævnt to yderligere forslag til projekter:
 1. Haderslev Kommune: Frikommuneforsøg med udgangspunkt i servicelovens rettighedsgrundlag med henblik på andre måder at anskue samarbejdet mellem borger og kommune. Yderligere beskrivelse af forslaget sendes til repræsentanter i Socialdirektørforum.
 2. Odense Kommune: Frikommuneforsøg inden for servicelovens § 110 Forsorgshjem. Frikommuneforsøget åbner mulighed for at handlekommune kan begrænse opholdsvarigheden på forsorgshjem. Odense Kommune sender forslaget rundt til repræsentanter i Socialdirektørforum.

Bilag

Borgmesterbrev- Nyt frikommuneforsøg
Frikommuneansøgning om afskaffelse af Rammeaftale for Syddanmark

9. Kunderåd i Syddanmark

Baggrund
Kredsen af kommunaldirektører besluttede den 9. januar 2012 at igangsætte udviklingsarbejdet Fælles Fokus på socialområdet i fællesskab mellem kommunerne og regionen. Der blev nedsat en fælles styregruppe og igangsat fire udviklingsprojekter. Ét af disse projekter var pilotprojekt vedrørende etablering af kunderåd. Konceptet blev i perioden september 2012 – november 2013 afprøvet på to pilotprojekttilbud.
På baggrund af resultater fra projektperioden blev konceptet, juni 2014, udrullet til Region Syddanmarks 8 centre. Der er aftalt en testperiode på 2 år for at sikre, at værdien af kunderåd står mål med indsatsen – også på længere sigt. Der vil således blive evalueret på kunderådskonceptet i efteråret 2016.
 
Hvert af Kunderådene skal udarbejde en årsrapport for arbejdet i Kunderådene. Vedlagt er notat med opsamling på indholdet i årsrapporter 2015 for Kunderåd på de 8 regionale centre, samt årsrapporterne fra hvert af de regionale centre.
Der er på nogle af Kunderådene en relativ lav fremmøde procent. Denne udfordring er drøftet på møde mellem Lise Willer og Christian Schacht-Magnussen. Det blev drøftet, at en del af løsningen kan være, at nogle af centrene suppleres med en kommunal repræsentant.
Vedlagt er oversigt over deltagerne på de 8 centre. Endvidere fremgår det af oversigten, at der for fire af Kunderådenes vedkommende, er et ønske om yderligere et kommunalt medlem. Det drejer sig om kunderådene på:
 • Handicapcenter Sydøstfyn
 • Handicapcenter Nordøstfyn (der foreslås en af de fynske kommuner f.eks. Assens Kommune).
 • Center for Misbrug og Socialpsykiatri (meget gerne fra Vejle Kommune).
 • Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (gerne fra en fynsk kommune).
 
Ud over kunderådene på de regionale centre, er der oprettet et kommunal Kunderåd på Lunden, Varde Kommune. Årsrapport 2015 fra det kommunale Kunderåd på Lunden er vedlagt.
 
Indstilling
Der indstilles til:
– at årsrapporterne fra Kunderådene tages til efterretning
– at Socialdirektørforum drøfter den lave fremmøde procent
– at der udpeges ekstra kommunale repræsentanter til Kunderådene på de fire centre.
 

Referat

– årsrapporterne fra Kunderådene tages til efterretning
– Socialdirektørforum drøftede den lave fremmøde procent
– der blev på mødet udpeget ekstra kommunale repræsentanter til følgende Kunderåd:
 • Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi: Assens Kommune – Signe Plats
 • Center for Misbrug og Socialpsykiatri: Vejle Kommune. Vejle Kommune finder en repræsentant til kunderådet og giver besked til Region Syddanmark.
 

Bilag

NOTAT Årsrapporter 2015 fra Kunderåd på centrene i Region Syddanmark
Årsrapport 2015 for Lundes Kunderåd
Oversigt over repræsentanter i de enkelte kunderåd december 2015

10. Orientering: Flydedokken

Baggrund
Socialdirektørforum har den 15. december 2015 drøftet situationen på Flydedokken og indstillede, at Flydedokken som samlet institution afvikles.
Ved en afvikling af Flydedokken er det meget vigtigt at sikre, at ingen borgere kommer i klemme. Socialdirektørforum har derfor haft nedsat en arbejdsgruppe, der skal afdække behovet for pladser til målgruppen samt mulige tilbud til de borgere, der er på Flydedokken, herunder hvilke tilbud vi har i rammeaftale regi til denne målgruppe.
Arbejdsgruppen har som beslutningsgrundlag:
 • Gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt de 22 syddanske kommuner
 • Udarbejdet beskrivelse af scenarier
 
Arbejdsgruppen har afsluttet arbejdet på møde den 29. februar 2016. På baggrund af scenariebeskrivelsen samt resultatet af spørgeskemaundersøgelsen blandt de syddanske kommuner indstiller arbejdsgruppen:
 • at Flydedokken afvikles, og at der ikke oprettes et nyt tilbud til målgruppen. På baggrund af besvarelserne ses der et uændret behov efter pladser til målgruppen. Det vurderes, at eksisterende tilbud kan dække behovet for pladser til målgruppen.
 • at kommunerne følger udviklingen tæt efter afviklingen af Flydedokken
Formand for Socialdirektørforum (og for arbejdsgruppen) har på den baggrund sendt vedlagte mail til repræsentanterne i Socialdirektørforum.
Region Syddanmark behandler sagen på møde i Psykiatri- og Socialudvalget den 11. marts 2016.
 
Lise Willer og Christian Schacht-Magnussen orienterer om sagens status.
 
Indstilling
Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning

Referat

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Mail til Socialdirektørforum af den 1 marts 2016- Fra Lise Willer
Flydedokken- Scenarier og arbejdsgruppens indstilling
Bilag 1_Besvarelser vedr målgruppen på Flydedokken
Bilag 2 _Flydedokken_ Forslag fra Region Syddanmark p? erstatningsbygger
Økonomiske scenarier- Region Syddanmark
Referat fra møde vedr Flydedokken den 29 februar 2016

11. Den gode overgang fra barn til voksen

Baggrund
Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap er et tema fra Udviklingsstrategien for 2015. På Socialdirektørforum den 20. august 2015 besluttede Socialdirektørforum at afholde en temadag om emnet.
Den 11. december 2015 blev temadagen afholdt. Der var deltagelse af kommunale medarbejdere fra såvel voksen området som børne området. Vedhæftet er en opsamling af de anbefalinger, som fremkom på temadagen.
 
Indstilling
Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning

Referat

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Anbefalinger fra temadag om overgangen fra ung til voksen

12. Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Baggrund
Sundhedsstrategisk Forum (SSF) har den 29. januar 2016 drøftet sag vedr. Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau. Denne ligger i snitfladen med det specialiserede socialområde og har interesse for Socialdirektørforum. Sagen er en udløber af den nye bekendtgørelse og vejledning om genoptræning, som kom i oktober 2014. Udfordringen med at løfte den nye opgave er, at tilbud på samme tid skal kunne levere både socialfaglige og sundhedsfaglige indsatser. Vedlagt er sagsfremstilling fra mødet i SSF den 29 januar 2016.
Jf. referatet fra punktet på SSF tages punktet op på fællesmødet mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum den 11. maj 2016.
 
Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

Referat

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling fra SSF_Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau
Bilag fra SSF_Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

13. Ankestyrelsens principafgørelse 74-15 vedr. socialtilsyn – Svar fra ministeriet

Baggrund
Der blev på mødet i Socialdirektørforum den 15. december 2015 orienteret om, at Ankestyrelsen har den 11. november 2015 udmeldt principafgørelse vedrørende socialtilsyn herunder ift. godkendelse af tilbud og udvidelse af målgruppe. Principafgørelsen kan ses via følgende link: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175228
Ankestyrelsen påpeger et mismatch mellem bekendtgørelse om socialtilsyn og lov om socialtilsyn.
Det fremgår af § 6, stk. 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn, at socialtilsynet i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn efter anmodning fra tilbuddet kan fastsætte som vilkår for den fortsatte godkendelse, at godkendelsen kan fraviges inden for nærmere fastsatte betingelser eller inden for en nærmere bestemt periode.
 
Resumé af principafgørelsen:
Socialtilsynet skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med de tilbud, der er angivet i lov om socialtilsyn. Tilbuddet skal være godkendt for at indgå i den kommunale forsyning. Det betyder, at en kommune ikke kan visitere borgere til tilbuddet, medmindre det er godkendt af socialtilsynet. Når et tilbud søger om godkendelse som generelt egnet til en bestemt målgruppe af borgere, træffer socialtilsynet afgørelse om godkendelse på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet. Tilbuddets kvalitet vurderes inden for en række temaer, der er angivet i loven. Der er ikke i lov om socialtilsyn indsat bemyndigelse til at fastsætte regler om, at der i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn kan fastsættes vilkår om fravigelse af godkendelsen som alternativ til en ændring af godkendelsen. § 6, stk. 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn har således ikke hjemmel i loven. Der kan kun fastsættes en sådan bestemmelse i bekendtgørelsesform, hvis der er klar hjemmel hertil i loven. Bekendtgørelsen må således kun omhandle det, som loven giver mulighed for. Dette støttes på en ordlydsfortolkning af bemyndigelsesbestemmelserne i lov om socialtilsyn. Heller ikke formålet bag godkendelsesproceduren ses at støtte en sådan bemyndigelse til at fastsætte vilkår om fravigelse af godkendelsen. Vi henviser i den forbindelse til, at socialtilsynet ved godkendelse skal foretage en bedømmelse af alle indikatorer i kvalitetsmodellen. Selv om § 6, stk. 3, i bekendtgørelsen efter sin ordlyd giver mulighed for at godkendelsen kan fraviges i både udvidende og indskrænkende retning, kan bestemmelsen derfor ikke anvendes. En ansøgning om udvidelse af målgruppen skal i stedet behandles som en ansøgning om ændring af godkendelsen.
 
Det fremgik af punktet på Socialdirektørforum i december 2015, at Forretningsudvalget vil følge de økonomiske som praktiske konsekvenser for kommunerne afledt af principafgørelsen. Lang frist på godkendelser af pladser, samt høje takster for godkendelser af få nye eller ændrede pladser, er nogle af de konsekvenser, som Forretningsudvalget har erfaret kan opstå.
Efter mødet i Socialdirektørforum blev det besluttet at rette henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet ift. de praktiske konsekvenser for kommunerne afledt af principafgørelsen. Vedlagt er brev fra Formand for KKR Syddanmark Egon Fræhr til Social- og Indenrigsministeriet samt svarbrev fra Ministeriet.
Karen Ellemann beskriver i svarbrevet, at hun har taget Ankestyrelsens principafgørelse til efterretning, men er helt enig i, at det ikke er hensigtsmæssigt, at socialtilsynene ikke har mulighed for at give sociale tilbud lov til at fravige en godkendelse under nærmere bestemte vilkår, hvis det i øvrigt er fagligt forsvarligt. Der er derfor i det udkast til lovforslag om konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge m.v., som p.t. er i ekstern høring, medtaget en ændring af lov om socialtilsyn, der skal "erstatte" bekendtgørelsens § 6, stk. 3. Der er høringsfrist for forslaget den 12. februar 2016. Forslaget kan findes på Høringsportalen https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59191. Det er planen, at lovforslaget fremsættes og behandles i Folketinget, så ændringen kan træde i kraft den 1. juli.
 
Indstilling
Der indstilles, til at orienteringen tages til efterretning.

Referat

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Svarbrev fra Ministeriet til Egon Fræhr KKR Syddanmark
Henvendelse til Karen Ellemann

14. Orientering vedr. dimensionering på pædagoguddannelsen

Baggrund
Det er KKR's og Regionsrådets ansvar og kompetence at indstille til Børn, Undervisning- og Ligestillingsministeriet, hvor mange der skal optages på pædagoguddannelsen samt at bestemme fordelingen af studerende på specialer. Uddannelsen indeholder tre specialiseringsretninger, hhv. social- og specialpædagogik, dagtilbudspædagogik og skole- og fritidspædagogik.
KKR Syddanmark har nedsat praktikpladsforum med formålet at afgive indstilling om uddannelsespladser til KKR på pædagoguddannelsen. Forummet er sammensat med administrativ deltagelse fra kommunerne, politisk deltagelse fra Regionen samt repræsentanter fra SL og BUPL. Professionshøjskolerne deltager som tilforordnede på møderne. Odense Kommune er tovholderkommune for forummet.
 
Praktikpladsforum har anbefalet KKR Syddanmark en uændret dimensionering på det samlede antal af uddannelsespladser og fordeling mellem de to professionshøjskoler. Det vil sige 1.110 pladser inkl. 5% overbooking fordelt med 589 studiepladser på UC Syd og 521 studiepladser på UC Lillebælt.
Baggrunden for denne indstilling er en samlet vurdering af arbejdsløshedsstatistikker sammenholdt med, at der ifølge befolkningsfremskrivninger forventes et mindre fald i børnetallet frem mod 2021 (4%). Dette fald forventes dog at blive modsvaret af fratrædelse blandt pædagoger samt et stigende behov for pædagoger blandt andet på skole- og fritidsområdet samt flygtningeområdet.
 
Fordeling på specialeretninger
I forhold til specialeretninger har Praktikpladsforum anbefalet en justering på fordelingen:
 • dagtilbudspædagogik: 42% (fra 44% i 2015/16)
 • social- og specialpædagogik: 38% (fra 40% i 2015/16)
 • skole- og fritidspædagogik: 20% (fra 16% i 2015/16)
Baggrunden for dette er et ønske om at opprioritere området for skole- og fritidspædagogik, hvor kommunerne oplever et øget behov for uddannede pædagoger. Modsat har flere kommuner givet udtryk for, at de ser et vigende behov på social- og specialområdet.
KKR Syddanmark besluttede at følge praktikpladsforums anbefalinger
 
Indstilling
Det indstilles til orientering

Referat

Orientering taget til efterretning.

15. Orientering: Midtvejsevaluering af tilsynsreformen

Baggrund
Til brug for den politiske opfølgning på tilsynsreformen har Socialstyrelsen gennemført en faglig evaluering baseret på en række data om socialtilsynenes praksis. Midtvejsevalueringen kan ses via dette link: http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/midtvejsevaluering-af-tilsynsreformen.
 
Vedlagt er et resumé af evalueringen med en syddansk vinkel.
 
Indstilling
Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning

Referat

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Resume af ankestyrelsens evaluering januar 2016

16. Orientering om forløbsbeskrivelse om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år

Baggrund
Socialstyrelsen har i regi af den nationale koordinationsstruktur sendt en ny forløbsbeskrivelse til landets kommuner. Forløbsbeskrivelsen handler om rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år.
Forløbsbeskrivelsen bygger på nyeste viden og indeholder Socialstyrelsen anbefalinger til tilrettelæggelsen af indsatserne til børn og unge i målgruppen.
Forløbsbeskrivelsen er henvendt til kommunale ledere med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Det vil sige ledere i blandt andet social-, sundheds-, skole- samt børne- og ungeforvaltninger, herunder PPR.
Forløbsbeskrivelsen har ydermere interesse for leverandører og ansatte, der arbejder med børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og deres familier.
Forløbsbeskrivelsen er vedlagt.
 
Indstilling
Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning.

Referat

Orientering taget til efterretning.

Bilag

forlobsbeskrivelse_synsnedsaettelse-endelig

17. Eventuelt

Fællesmøde med Sundhedsstrategisk Forum
Den 11. maj 2016 afholdes der, efter det ordinære møde i Socialdirektørforum, et fællesmøde med Sundhedsstrategisk Forum, hvor følgende temaer er foreslået:
 • Psykiatri
  • Samarbejde med børnepsyk
  • Borgere med spiseforstyrrelser og samarbejde med behandlingspsykiatri
 • Senhjerneskadede – målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau
 
Indstilling
Det indstilles, at punkter til dagsorden for fællesmødet drøftes

18. Næste møde

Næste møde i Socialdirektørforum er den 11. maj 2016, hvor der også er møde med Sundhedsstrategisk Forum.
kl: 9.00 – 12.00: Ordinært møde i Socialdirektørforum
kl. 12.00 – 13.00: Frokost med Sundhedsstrategisk Forum
kl. 13.00 – 15.00: Fælles møde med Sundhedsstrategisk Forum