Møde i Socialdirektørforum

Udgivet 15.08.2016

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum

STED

HR – Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000

STARTTIDSPUNKT

2016-08-15 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2016-08-15 12:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 11. maj 2016

2. Børnehus Syd

3. Barn, ung, voksen: En sammenhængende indsats

4. Strategi for Socialdirektørforum

5. Tilbuddet Stjernen – Punkt fra Region Syddanmark

6. Ændringer på tilbuddet Tippen- Punkt fra Varde Kommune

7. Mødeplan for 2017

8. Døgnseminar for Socialdirektørforum 2016

9. Evaluering af anonym stofmisbrugsbehandling

10. Drøftelse af temaer til møder i Dialogforum

11. Udpegning af ny kommunal repræsentant til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark

12. Opfølgning på belægningsprocenter

13. Sammen om Velfærd – tværsektorielt kompetenceprojekt

14. Orienteringer

15. Eventuelt

16. Næste møde


1. Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 11. maj 2016

Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 11. maj 2016

 

 

Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 11. maj 2016

 

Indstilling

Der indstilles til at godkende referat fra mødet i Socialdirektørforum den 11. maj 2016. 

 

Beslutning

Referatet blev godkendt.

2. Børnehus Syd

Børnehus Syd

 

 

Børnehus Syd

 

Baggrund

I henhold til Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (§ 10 stk 3) skal kommuner og region (årligt) drøfte aktiviteter i og drift af børnehuset i regionen, jf. § 50 a i lov om social service.

Børnehus Syd er et tilbud til børn i alderen 0 til og med 17 år, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb. Børnehus Syd har afdelinger i Esbjerg og Odense.

Et børnehus skal benyttes i sager om overgreb mod børn eller unge fra 0 til og med 17 år. Hvis der er viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, og når politi eller sygehusvæsen er involveret i sagen, skal en kommune benytte et børnehus som led i den børnefaglige undersøgelse.

I børnehusene samles relevante myndigheder for at sikre en koordineret og tværfaglig indsats af høj kvalitet. I huset møder barnet eller den unge professionelle, der er vant til at tale med børn og unge om overgreb. Det kan være politi, socialrådgivere og psykologer. Formålet er, at børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, får en kvalificeret og skånsom indsats samlet på ét børnevenligt sted.

 

Ditte Askerod, Leder af Børnehuset,  og Annie Thyrri Jørgensen, Centerchef for Indsatser til Børn og Unge i Odense Kommune, vil på mødet fortælle om aktiviteter i og drift af Børnehus Syd. Der vil på mødet være en drøftelse af Børnehusets og kommunernes erfaringer samt en dialog og gensidige forventninger til det fremadrettede samarbejde.

 

Opgørelse over kommunernes anvendelse af børnehus Syd eftersendes (dokumenter er eftersendt/ vedlagt punktet på First Agenda den 11. august 2016).

Der er i juni 2016 udgivet årsstatisk for børnehusene i 2015. Rapporten kan findes via dette link: http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/arsstatistik-om-bornehusene-2015.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til at drøfte aktiviteter i og drift af Børnehus Syd.

 

Beslutning

Punktet blev drøftet. Ditte Askerod, Leder af Børnehuset, og Annie Thyrri Jørgensen, Centerchef for Indsatser til Børn og Unge i Odense Kommune, fremlagde aktiviteter og drift af Børnehus Syd.

Der opleves et stigning i antal børnehussager. Der var i 2015 i alt 350 afsluttede børnehussager. Der forventes i 2016 i alt 410 børnehussager.

 

Driftsomkostningerne forventes at stige fra 10.050.000 kr. i 2016 til 11.272.000 kr. i 2017. Det forventes, at taksterne stiger fra 9.916 kr. pr. forløb i 2016 til 10.997 kr. pr. forløb i 2017.

 

Powerpoint præsentation fra punktet vedlægges referatet.

Bilag

Kvalitetsstandarder for Børnehuse i Danmark
Antal børnehussager i Syddanmark i 2015.pdf
Børnehus Syd – præsentation fra mødet

3. Barn, ung, voksen: En sammenhængende indsats

Barn, ung, voksen: En sammenhængende indsats

 

 

Barn, ung, voksen: En sammenhængende indsats

 

Baggrund

Direktør René Junker, Odense Kommune, og projektchef Jan Grove Korsholm, Odense Kommune, præsenterer Projekt Sammenhængende Borgerforløb i Odense Kommune.

Odense Kommune ønsker at styrke koordineringen af indsatsen til borgere med komplekse sager på tværs af de store velfærdsområder. Målet er at levere indsatser, der er målrettede, koordinerede og tidsafgrænsede og med høj inddragelse af borgeren. Det er projektets forventning, at indsatsen vil medføre, at borgere med komplekse sager i højere grad oplever sammenhængende forløb med højere effekt til følge. Dette kommer både borgeren og Odense Kommune til gode. Præsentationen vil dække baggrunden for projektet, datagrundlaget, hvordan projektet gribes an, og hvilke erfaringer der er på nuværende tidspunkt.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til drøftelse

 

Beslutning

Punktet blev drøftet. Powerpoint præsentation fra mødet vedlægges referatet.

Bilag

Sammenhængende borgerforløb- Odense Kommune.pdf

4. Strategi for Socialdirektørforum

Strategi for Socialdirektørforum

 

 

Strategi for Socialdirektørforum

 

Baggrund

På døgnseminaret 22.-23. oktober 2015 påbegyndte Socialdirektørforum drøftelsen af fremtidens specialiserede socialområde. Der var bl.a. enighed om, at der i forbindelse med Rammeaftalen for Syddanmark skal udarbejdes en fælles vision og ambition for, hvor vi mener samarbejdet i Syddanmark skal bevæge sig hen. At de visioner vi i dag mener, tydeligt skal tegne vores fælles arbejde med borgerne, nemlig nærhedsprincippet, rehabilitering, udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, skal indgå i Rammeaftalen.

På møde i Socialdirektørforum den 16. marts 2016 blev første udkast drøftet. På baggrund af drøftelsen af dette møde blev udkastet revideret, hvorefter det reviderede udkast blev drøftet på møde i Socialdirektørforum den 11. maj 2016. Det blev på dette møde tilkendegivet, at ændre det til en strategi fremfor en vision.

Udkast til strategi for det syddanske samarbejde på socialområdet er vedlagt.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller revideret udkast til fælles strategi til drøftelse

 

Beslutning

Strategien blev drøftet, og der var ikke yderligere rettelser. Der vil blive arbejdet videre med strategien på Socialdirektørforums kommende døgnseminar i oktober.

 

Bilag

Strategi for Socialdirektørforum.pdf

5. Tilbuddet Stjernen – Punkt fra Region Syddanmark

Tilbuddet Stjernen – Punkt fra Region Syddanmark

 

 

Tilbuddet Stjernen – Punkt fra Region Syddanmark

 

Der har i 2015 været et ekstraordinært stort underskud på ca. 6,1 mio. kr. (ca. 16,5 % af budgettet for Stjernen) på Børnehusene Stjernen i Odense, som er en del af regionens Center for Børn og Unge. Der forventes for 2016 et yderligere underskud.

 

I vedlagte notat af den 20. juni 2016 beskrives baggrunden for underskuddet og de iværksatte tilpasninger for genopretning af balance i økonomien, herunder tilpasninger i ydelsespakkeindplaceringer og en stigning i basistaksten. Endelig opridses det aktuelle arbejde med at sikre balance mellem indtægter og omkostninger på sigt. Dette arbejde indebærer flere mulige scenarier som alle handler om, hvordan der kan sikres tilstrækkelig fremtidig efterspørgsel. Endvidere er der aktuel en konkret dialog med Odense, som står for 2/3 af den aktuelle efterspørgsel på Stjernen. Såfremt det i løbet af sen-sommeren viser sig, at der ikke kan sikres tilstrækkelig fremtidig efterspørgsel af pladserne på Stjernen, ser regionen ikke andre udveje end at lukke tilbuddet hurtigst muligt.

 

Som konsekvens af manglende efterspørgsel og lav belægning på døgnpladserne og aflastningspladserne på Børnehusene Stjernen lukkes en af de fire afdelinger pr. 1. juli 2016 svarende til 8 pladser ud af 32 pladser. Det vedrører 4 aflastningspladser og 4 døgnpladser. Der vil herefter være 4 aflastningspladser og 20 døgnpladser på Stjernen.

Region Syddanmark og Odense Kommune har ultimo juni drøftet forskellige muligheder for at sikre en bæredygtig fremtidig drift. Status af denne drøftelse pr. den 8. juli fremgår at vedlagte tillæg til notat. Der gives en aktuel status fra Odense Kommune og Region Syddanmark på mødet i Socialdirektørforum.

 

Regionen ønsker en drøftelse i Socialdirektørforum i august 2016 om muligheder for opbakning omkring den fremtidige efterspørgsel efter pladserne på Stjernen. Endelig indstilles, at Socialdirektørforum godkender følgende takststigninger med virkning fra 1. september 2016:

 • Basistaksten, Stjernen døgn (§67 stk. 2): En stigning på 342 kr. hvorefter den i resten af 2016 vil være på i alt 1.730 kr.
 • Basistaktsten, Stjernen døgn (§107): En stigning på 342 kr. hvorefter den i resten af 2016 vil være på i alt 1.706 kr.
 • Aflastningstaksten, Stjernen hverdage: En stigning på 341 kr. hvorefter den i resten af 2016 vil være på i alt 3.095 kr.
 • Aflastningstaksten, Stjernen ikke-hverdage: En stigning på 341 kr. hvorefter den i resten af 2016 vil være på i alt 3.825 kr.

 

Tilbuddet er kategoriseret som et højt specialiseret tilbud med regional betydning. Jf. Styringsaftalen skal sådanne ændringer til høring i Socialdirektørforum.

Vedlagt er udfyldt skabelon med beskrivelse af ændringerne.

 

Indstilles

Der indstilles til at Socialdirektørforum:  

– drøfter sagen

– godkender de beskrevne takststigninger med virkning fra 1. september 2016

 

 

 

Beslutning

Sagen blev drøftet. Punktet genoptages til videre drøftelse på Socialdirektørforums kommende møde i oktober.

Takststigningen blev godkendt

 

Bilag

Notat: Underskud på Børnehusene Stjernen – til Socialdirektørforum 150816.pdf
Tillæg til notat om Børnehusene Stjernen – Socialdirektørforum aug16.pdf
Skabelon ift. ændringer i Styringsaftaleperioden_Stjernen.pdf

6. Ændringer på tilbuddet Tippen- Punkt fra Varde Kommune

Ændringer på tilbuddet Tippen- Punkt fra Varde Kommune

 

 

Ændringer på tilbuddet Tippen- Punkt fra Varde Kommune

 

Baggrund

Varde Kommune ønsker at foretage ændringer i normeringen for tilbuddet Tippen som er et tilbud for særligt udsatte Børn, Unge og Familie.

 

Vedlagt er skabeloner med beskrivelse af ændringerne.

Der ønskes følgende ændringer:

 • 5 pladser efter § 66 stk 1 nr. 6 til aflastning. Er en ændring af funktion.
 • 3 pladser efter § 107 på Afdelingen for STU i Gårde i aldersgruppen 18-27. Er en opnormering
 • 4 fleksible pladser efter § 107 på afdeling Tippen (dog ikke reelt en udvidelse). Er en ændring til mere fleksible pladser.
 • 4 familier, svarende til maksimalt 12 personer (voksne og medfølgende børn) Efter § 66, stk 1, nr. 6 og § 107. (Observation, afklaring og rådgivning i en periode på 1-6 måneder med henblik på belysning af forældreevnen.) Er en opnormering.

I alt en udvidelse med 7 pladser efter § 66 stk 1 nr. 6 og § 107, samt 4 familier svarende til maksimalt 12 personer efter § 66 stk 1 nr. 6 og § 107.

 

Varde Kommune ønsker at ændringerne træder i kraft pr. 1/7-16.                

Tilbuddet er kategoriseret som et højt specialiseret tilbud med regional betydning. Jf. Styringsaftalen skal en sådan ændring til høring i Socialdirektørforum.  

Af rammeaftalen fremgår: Hvis en udbyder finder, at en takst- eller normeringsændring eller lukning er nødvendig indenfor Styringsaftaleperioden, skal det til høring hos Socialdirektørforum samt meddeles alle kommuner i Syddanmark og eventuelle andre brugerkommuner før varige ændringer kan træde i kraft.  

Ændringer vil således først kunne træde i kraft efter behandling i Socialdirektørforum den 15. august 2016. 

 

Indstilling

Der indstilles til, at Socialdirektørforum godkender ændringerne

 

Beslutning

Ændringerne blev godkendt

Bilag

§ 107 midlertidig botilbud til voksne_ ændringer i Styringsaftaleperioden
Aflastning_ ændringer i Styringsaftaleperioden
Familiebehandling_ ændringer i Styringsaftaleperioden

7. Mødeplan for 2017

Mødeplan for 2017

 

 

Mødeplan for 2017

 

Baggrund

Der er udarbejdet et forslag til mødedatoer for 2017. Se vedlagte årshjul for 2017.

Der lægges op til at afholde døgnseminar 16. – 17. november 2017.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at godkende årshjul og mødedatoer for Socialdirektørforum for 2017.

 

Beslutning

Årshjul og mødedatoer for 2017 blev godkendt.

Bilag

Årshjul for 2017

8. Døgnseminar for Socialdirektørforum 2016

Døgnseminar for Socialdirektørforum 2016

 

 

Døgnseminar for Socialdirektørforum 2016

 

Baggrund

Der afholdes døgnseminar for Socialdirektørforum den 6. – 7. oktober 2016.

Årets døgnseminar tager udgangspunkt i den fælles strategi for Socialdirektørforum. Vi samarbejder, fordi vi vil!

Døgnseminaret starter torsdag den 6. oktober kl. 9.00 og afsluttes fredag den 7. oktober med frokost kl. 12.00.

Døgnseminaret afholdes på Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop. Vedlagt er program for døgnseminaret.

 

Indstilling

Der indstilles til, at Socialdirektørforum godkender programmet

 

Beslutning

Dagsorden for døgnseminar 6-7 oktober 2016 blev godkendt

Bilag

NOTAT Foreløbig program for døgnseminar 2016_040816.docx

9. Evaluering af anonym stofmisbrugsbehandling

Evaluering af anonym stofmisbrugsbehandling

 

 

Evaluering af anonym stofmisbrugsbehandling

 

Baggrund

1.juli 2015 trådte ny lovgivning i kraft om anonym stofmisbrugsbehandling. Loven betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbud anonym stofmisbrugsbehandling og at hver kommune skal have mindst to tilbud at henvise til hvoraf det ene skal ligge udenfor kommunen.

På Socialdirektørforum den 20.august 2015 besluttede man at oprette 3 fælles tilbud gældende for hele Syddanmark. Der er således anonym stofmisbrugsbehandling i: Odense, Kolding og Esbjerg Kommune. Tilbuddene startede op 15. september 2015.

Vedlagt er kort evaluering af den anonyme stofmisbrugsbehandling i Syddanmark.

Der lægges op til at evaluere igen om et års tid med fokus på:

 • hvor mange borgere der er i behandling
 • om borgere i behandling kommer fra alle kommunerne i Syddanmark
 • om udbudsdimensioneringen er korrekt når man sammenligner udbud og efterspørgsel

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller at:

 • Socialdirektørforum godkender, at de 3 anonyme stofmisbrugsbehandlingstilbud fortsætter med uændret økonomi det kommende år.
 • Misbrugscentrene i Kolding Kommune, Esbjerg Kommune og Odense Kommune arbejder på at udbrede viden om muligheden for anonym stofmisbrugsbehandling og at der arbejdes på teknologiske løsninger, som kan understøtte behandling af borgere, som har langt til behandling.
 • Den anonyme stofmisbrugsbehandling evalueres igen medio 2017

 

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte:

 • at de 3 anonyme stofmisbrugsbehsndlingstilbud fortsætter med uændret økonomi det kommende år
 • At Kolding, Esbjerg og Odense misbrugscenter arbejder med udbredelse af kendskabet til den anonyme stofmisbrugsbehandling, og at der arbejdes med teknologiske løsninger
 • at den anonyme stomisbrugsbehandling evalueres igen medio 2017

Bilag

Evaluering af anonym stofmisbrugsbehandling

10. Drøftelse af temaer til møder i Dialogforum

Drøftelse af temaer til møder i Dialogforum

 

 

Drøftelse af temaer til møder i Dialogforum

 

Baggrund

Dialogforum Syddanmark er nedsat via en aftale mellem Danske Handicaporganisationer, Skole og Forældre samt KL om etablering af et dialogforum i hver region. Formålet med Dialogforum er at bidrage til åbenhed og debat om tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommunerne. Der tages udgangspunkt i tilbud på social-, psykiatri-, specialundervisnings-, ungdomsuddannelses-, transport-, trænings-, og rehabiliteringsområdet, som flere kommuner i Syddanmark har interesse i. Lise Willer og Lone V. Rasmussen er udpeget af Socialdirektørforum til Dialogforum.

 

Dialogforum havde møde den 17. juni og drøftede der mulige punkter til næste møde. For at kvalificere punkterne og styrke en bred kommunal tilgang til disse lægges der op til en drøftelse i Socialdirektørforum.

Følgende punkter er foreslået til næste møde i november:

 • Lige Sund konference i marts – hvad sker der med de forslag der blev bragt på banen

 • Socialpædagogisk ledsagelse – status på tilbagebetaling

 • Dokumentation – formål og effekt generelt

 • Inklusion med afsæt i folkeskolen

 • Samarbejde mellem region og kommune, når en borger med en hjælper indlægges

 • Inklusion på arbejdsmarkedet

 • Værdighed i handicapområdet

 

Derudover var der et ønske om at indsamle erfaringer fra:

 • Handicaprådene i forhold til gode eksempler på drøftelser eksempelvis, hvordan projektet ”Det gode liv” er taget op.

 • Kommunerne om gode eksempler på handicappedes muligheder på arbejdsmarkedet frem for førtidspension

 

Fremadrettet tegner drøftelserne i Dialogforum til, at SDF i højere grad vil blive involveret i de temaer, der ønskes belyst på Dialogforums møder for derved at kunne indhente mere bredt dækkende svar. Ligeledes forventes det at SDF i højere grad medvirker til at tilrettelægge temamøde(r).

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum drøfter mulige temaer til møder i Dialogforum – og konkret i forhold til det kommende møde i Dialogforum den 30. november 2016.

 

Beslutning

Punktet blev drøftet. Socialdirektørforum drøftede den nye rolle i relation til Dialogforum. KKR sekretariatet udarbejder et notat over, hvordan møderne fremadrettet planlægges.

11. Udpegning af ny kommunal repræsentant til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark

Udpegning af ny kommunal repræsentant til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark

 

 

Udpegning af ny kommunal repræsentant til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark

 

Baggrund

Centerleder Jørgen Rasmussen, Vejle Kommune, har siden marts 2015 været det kommunale medlem. Jørgen Rasmussen har opsagt sin stilling i Vejle Kommune og stopper med udgangen af maj måned.

Ifølge vedtægten for Samrådet, se vedlagte, skal der i Samrådet være "en kommunal repræsentant med særligt kendskab til personkredsen og institutioner for denne – udpeget af Socialdirektørforum." Det fremgår videre af vedtægten, at den kommunale repræsentant indstilles af kommunerne.

Det bemærkes, at funktionen er ulønnet. Yderligere information om Samrådet findes på www.samraadsyddanmark.dk

 

Forretningsudvalget indstiller Bodil Nissen, Myndighedschef -Borger & Arbejdsmarked, Esbjerg Kommune.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiler til Socialdirektørforum at udpege ny kommunal repræsentant til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere.

 

Beslutning

Socialdirektørforum udpegede Myndighedschef- Borger & Arbejdmarked, Esbjerg Kommune Bodil Nissen til ny kommunal repræsentant til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere.

Bilag

Vedtægt for Samrådet.pdf

12. Opfølgning på belægningsprocenter

Opfølgning på belægningsprocenter

 

 

Opfølgning på belægningsprocenter

 

Baggrund

Jf. initiativ i Styringsaftalen skal kommunerne og regionen i Syddanmark indberette gennemsnitlige faktiske belægningsprocenter for 1. kvartal 2016.

Som noget nyt er der indberettet på tilbudsniveau, frem for tidligere hvor der blev indberettet på ydelsesniveau (Et tilbud vil ofte have to eller flere ydelser eksempelvis et dagtilbud, ydelse 1, og et døgntilbud, ydelse 2 eller forskellige pakker/moduler ved forskelligt støttebehov).

 

Der er indberettet gennemsnitlige belægningsprocenter for tilbud, hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 %- point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent. Ved disse tilbud skal det angives, om det vurderes, at afvigelsen medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten. Endvidere beskrives, om der er udfordringer med belægningen, herunder om der er igangsat initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning 1. kvartal 2016.

Vedlagt er en oversigt over de tilbud kommuner og regionen i Syddanmark har indberettet. Oversigten indeholder, modsat tidligere, blot de tilbud, hvor der er en afvigelse mellem den budgetterede belægning og den faktiske belægning på +/- 5 %-point eller mere. Der er således en række tilbud der ikke fremgår af oversigten, idet disse tilbud har en afvigelse fra den budgetterede belægning på under 5 % -point.

 

Økonomisk arbejdsgruppe har på møde den 8. juni 2016 drøftet de indberettede tilbud og har følgende anbefaling:

– Arbejdsgruppen retter henvendelse til de kommuner, der ikke har besvaret ift.:

 • om der er udfordringer med belægningen på tilbuddet, herunder om der er igangsat initiativer i den forbindelse
 • om det vurderes, at afvigelsen mellem budgetteret belægning og faktisk belægning, medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten ? 

– Arbejdsgruppen retter henvendelse til Sønderborg og Aabenraa kommuner med henblik på en redegørelse af, om der er andre handlemuligheder end at sætte taksten op (for de tilbud hvor en takststigning forventes).

 

Indstilling

Der indstilles til, at Socialdirektørforum tager stilling til arbejdsgruppens anbefaling

 

Beslutning

Der var enighed om, at den anvendte metode er en god metode til at følge op på belægningsprocenterne. Socialdirektørforum tiltrådte arbejdsgruppens anbefaling. Økonomisk arbejdsgruppe retter henvendelse til de to konkrete kommuner med henblik på en redegørelse af, om der er andre handlemuligheder end at sætte taksten op.  

 

Bilag

Opfølgning på belægningsprocenter for 1 kvartal 2016 050816.pdf

13. Sammen om Velfærd – tværsektorielt kompetenceprojekt

Sammen om Velfærd – tværsektorielt kompetenceprojekt

 

 

Orientering om Sammen om velfærd- tværsektorielt kompetenceprojekt

 

Baggrund

Kompetenceprojektet som er et samarbejde mellem de syddanske kommuner, Region Syddanmark og uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark er nu nået dertil hvor der foreligger konkrete projekter til implementering – herunder også oplæg til konferencer.

Strategien skal danne grundlag for konkrete aktiviteter skabt i fællesskab mellem de involverede parter. Indsatsen har grundlæggende tre spor:

 • Udvikling af grunduddannelserne

 • Udvikling af efter/videreuddannelsestilbud

 • Udvikling i egen organisation.

Der afholdes Round Table den 26. september og vil herefter inviteres til deltagelse i konkrete projekter og aktiviteter, og det vil være muligt at indgå i et eller flere projekter.

De foreløbige projektbeskrivelserne er vedhæftet dagsordenen som bilag.

På døgnseminaret den 6. og 7. oktober lægges der op til yderligere orientering og drøftelse af projektet.

 

Indstilling

Det indstilles til orientering

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Emnet drøftes videre på døgnseminaret.

Bilag

Illustration af det samlede notat
Samlet notat.docx
Kompetenceforløb 3 dage for vejledere og undervisere.docx
Sammen om velfærd – konference.docx
tværsektoriel læring i praktik.docx
Efteruddannelse på tværs.docx

14. Orienteringer

Orienteringer

 

 

Orienteringer

 

Status på Lukning af Flydedokken, afdeling under Center for Misbrug og Socialpsykiatri- Punkt fra Region Syddanmark 

Se vedlagte bilag: Status på lukning af Flydedokken 

 

Dialog mellem Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen og regionens socialområde – Punkt fra Region Syddanmark

Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning og regionens socialområde er i dialog om muligheden for at indgå et tættere samarbejde, eventuelt i form af en samarbejdsaftale.

Aktuelt er dialogen i en indledende fase, hvor de to organisationer udveksler viden og erfaringer på tværs. Formålet med udvekslingen af erfaringer er at få gensidigt indblik i driftsvilkår og opgaveløsning på sammenlignelige tilbud. Formålet er desuden at opnå gensidig vidensdeling og læring til gavn for opgaveløsningen i begge organisationer. Som led i dette afholdes gensidige studiebesøg i juni 2016 på tilbud drevet af Odense og regionen indenfor følgende målgrupper:1)autismeområdet, 2)udviklingshæmmede med særligt udfordrende adfærd/dom samt 3) udviklingshæmmede med stort støttebehov.

På baggrund af erfaringsudvekslingen vil der i den efterfølgende fase blive dialog om indholdet i et eventuelt tættere samarbejde mellem Odense Kommune og regionens socialområde.

 

Orientering fra møde i Dialogforum 17. juni 2016

Referatet fra mødet er vedlagt

 

Orientering ift. opstart af kompetenceudviklingsprojekt -Metoder i Botilbud

På mødet i Socialdirektørforum den 16. marts 2016 blev det besluttet at iværksætte kompetenceudviklingsprojekt ”Metoder i Botilbud” i samarbejde med UC-Syd og UC Lillebælt. Projektet består af fire kursusforløb for ledere og medarbejdere på botilbud for borgere med udviklingshandicap og borgere med psykiatriske lidelser. De fire forløb afvikles fra august – december 2016, og vil bestå af ét forløb for ledelsesrepræsentanter fra Botilbud og tre forløb for medarbejdere fra Botilbud. Der deltager 25 deltagere pr. forløb, dvs. at i alt 100 personer deltager i kompetenceforløbet. Kursusforløbet består af 6 dage med i alt 30 timers undervisning. Derudover er der indlagt 2 studiedage. 

18 syddanske kommuner og Region Syddanmark deltager i kompetenceudviklingsprojektet.

 

Orientering om Samarbejdsaftale mellem kommunen og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion

Samarbejdsaftalen mellem kommunen og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder koordinatorfunktionen er endnu ikke klar til underskrivelse. Den nuværende aftale forlænges derfor til 31.12. 2016, hvorefter en ny aftale vil være klar til ikrafttræden.

 

Indstililng

Der indstilles til orientering

 

Beslutning

Orienteringerne taget til efterretning

Bilag

Status på Lukning af Flydedokken,.pdf
Referat fra møde i Dialogforum den 17. juni 2016.pdf

15. Eventuelt

Eventuelt

 

 

Eventuelt

Erfaringer med afgørelser fra Ankestyrelsen:

Der var enighed om, at Fælleskommunal socialsekretariat retter henvendelse til repræsentanterne i Socialdirektørforum med henblik på nylige erfaringer med afgørelser fra Ankestyrelsen. Der spørges konkret ind til afgørelser vedrørende handicapbiler og BPA, men også øvrige emner.

 

Forslag vedr. studietur:

Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt Socialdirektørforum sammen kunne arrangere en studietur. Punktet tages op på et senere møde i forhold til en mulig studietur i 2018.

 

Forslag om politisk inddragelse i rammeaftalen tidligere i processen:

Der var forslag om politisk inddragelse i forhold til indholdet i rammeaftalen på et tidligere tidspunkt i processen. Punktet dagsordensættes på kommende møde i Socialdirektørforum.

16. Næste møde

Næste møde

 

 

Næste møde

 

Næste møde afholdes i forbindelse med døgnseminar for Socialdirektørforum den 6. – 7. oktober 2016. Døgnseminaret starter torsdag den 6. oktober kl. 9.00 og afsluttes fredag den 7. oktober med frokost kl. 12.00