Møde i Socialdirektørforum den 14. august 2020

Udgivet 14.08.2020

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 14. august 2020

STED

Uddannelsescentret Fredericia

STARTTIDSPUNKT

2020-08-14 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2020-08-14 12:00


PUNKTER

1. Barnets lov (deltagelse af repræsentanter fra Børne- og ungeområdet)

2. Ungdomskriminalitetsnævnet (deltagelse af repræsentanter fra Børne- og ungeområdet)

3. Satspuljeprojekt Regional fremskudt funktion – projektstatus og fremadrettet fokus for forankring (deltagelse af repræsentanter fra Børne- og ungeområdet)

4. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 29. maj 2020

5. Samarbejde om arbejdsmarkedsrettede initiativer

6. Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022

7. Tre centrale udmeldinger (National Koordination)

8. Årsrapport og regnskab for 2019 og budget 2021 for Fælleskommunalt Socialsekretariat

10. Mulighed for forlængelse af projekt Sammen om Psykiatri

11. Særlige pladser i psykiatrien

12. Udviklingen i udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark 2018 – 2019

13. Program for Døgnseminar 1.- 2. oktober 2020

14. Orienteringer

15. Eventuelt


1. Barnets lov (deltagelse af repræsentanter fra Børne- og ungeområdet)

Barnets lov (deltagelse af repræsentanter fra Børne- og ungeområdet)

Barnets lov (deltagelse af repræsentanter fra Børne- og ungeområdet)

 
Baggrund
Socialdirektørforum inviterer en gang årligt kollegaer fra børne- og ungeområdet til at indgå i drøftelser om børne- ungeområdet. I år er dagsordensat tema vedr. Barnets lov.
 
Styrket indsats for udsatte børn og unge gennem barnets lov
Regeringen ønsker at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, så de får den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv. Derfor har regeringen besluttet at lave en ny lov for udsatte børn og unge kaldet 'Barnets Lov'.
Lovens udgangspunkt skal være, at barnets tarv i særlig grad tilgodeses. Lovgivningen skal indrettes, så børnenes ønsker og behov i højere grad sættes først, og at det er indsatser og rettigheder for barnet, der er omdrejningspunktet.
Regeringen har valgt at lave en bred inddragelsesproces, hvor regeringen taler med organisationer, eksperter, kommuner m.fl. – og ikke mindst børnene – med henblik på at komme hele vejen rundt om området og få belyst alle dilemmaerne.
 
Oplæg

Astrid Leschly Holbøll, souschef i Social- og Indenrigsministeriets kontor for Udsatte børn, giver en status på arbejdet med Barnets lov og fortæller om den politiske og faglige retning for området.

 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller:
– at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning
– at Socialdirektørforum drøfter, om de syddanske kommuner skal igangsætte eventuelle fælleskommunale initiativer vedrørende Barnets lov.
 
Beslutning
Punktet udgik, idet Astrid Leschly Holbøll blev forhindret i at deltage. Sekretariatet undersøger muligheden for, at oplægget kan holdes i regi af Socialdirektørforum på et senere tidspunkt. I så fald vil repræsentanter fra børne- og ungeområdet inviteres med til drøftelsen.

2. Ungdomskriminalitetsnævnet (deltagelse af repræsentanter fra Børne- og ungeområdet)

Ungdomskriminalitetsnævnet (deltagelse af repræsentanter fra Børne- og ungeområdet)

Ungdomskriminalitetsnævnet (deltagelse af repræsentanter fra Børne- og ungeområdet)

 
Baggrund
Socialdirektørforum inviterer en gang årligt kollegaer fra børne- og ungeområdet til at indgå i drøftelser om børne- ungeområdet. I år er dagsordensat tema vedr. ungdomskriminalitetsnævnet.
Beskrivelse af ungdomskriminalitetsnævnet
Ungdomskriminalitetsnævnet er et uafhængigt nævn, som medvirker til at forebygge ungdomskriminalitet ved at fastlægge målrettede, individiuelle forebyggende indsatser for kriminalitetstruede børn og unge i alderen 10-17 år. Indsatserne bliver fastlagt og gennemført ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for barnet eller den unge. Det sker i dialog med både barnet eller den unge og familien.
Nævnet nedsættes løbende i alle politikredse i hele landet. Nævnet består – når det træder sammen – af en dommer, som leder mødet, et kommunalt ansat medlem og et nævnsmedlem, som er ansat i politiet. Nævnet har på den baggrund både generel juridisk ekspertise og indsigt i sager om social støtte til børn og unge samt politifaglig viden om kriminalitetsforebyggelse.
Det er Ungdomskriminalitetsnævnets opgave at træffe afgørelse i sager, hvor børn og unge i alderen 10 til 17 år, der har lovligt ophold i Danmark, er mistænkt eller dømt for kriminalitet. Nævnet fastsætter sociale foranstaltninger, der bedst muligt kan få barnet eller den unge ud af en kriminel løbebane.
 
Oplæg
Anton Rasmussen, Børne- og Familiechef i Ikast-Brande Kommune, som er kommunal repræsentant i det landsdækkende koordinationsudvalg for Ungdomskriminalitetsnævn, giver en status på arbejdet med Ungdomskriminalitetsnævnet fra et kommunalt perspektiv.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller:
– at tage orienteringen til efterretning
– at drøfte de første erfaringer med Ungdomskriminalitetsnævnet, herunder hvilke gode sider af Ungdomskriminalitetsnævnet kommunerne ser og hvilke udfordringer, der opleves.
 
Beslutning
Anton Rasmussen, Børne- og Familiechef i Ikast-Brande Kommune gav en status på arbejdet med Ungdomskriminalitetsnævnet fra et kommunalt perspektiv. Powerpoint-præsentation er vedlagt.
Orienteringen blev taget til efterretning.
Der var en drøftelse af, om der er foretaget målinger af effekten af Ungdomskriminalitetsnævnet, herunder ift. om de unge ikke begår kriminalitet igen. Der er for nuværende ikke data ift. effekten.
Det blev påpeget, at det opleves, at DUT-midler, som kommunerne har modtaget til opgaven, langt fra dækker de reelle merudgifter.
Det blev aftalt, at punkt vedr. Ungdomskriminalitetsnævnet bringes videre til drøftelse i Koordinationsforum.

Bilag

Oplæg om Ungdomskriminalitetsnævnet

3. Satspuljeprojekt Regional fremskudt funktion – projektstatus og fremadrettet fokus for forankring (deltagelse af repræsentanter fra Børne- og ungeområdet)

Satspuljeprojekt Regional fremskudt funktion – projektstatus og fremadrettet fokus for forankring (deltagelse af repræsentanter fra Børne- og ungeområdet)

Satspuljeprojekt Regional fremskudt funktion – projektstatus og fremadrettet fokus for forankring (deltagelse af repræsentanter fra Børne- og ungeområdet)

Baggrund
Socialdirektørforum inviterer en gang årligt kollegaer fra børne- og ungeområdet til at indgå i drøftelser om børne- og ungeområdet. I år er dagsordensat tema om status på projektet Fremskudt psykiatrifunktion på Børne- og Ungeområdet.
Satspuljeprojekt Regional fremskudt funktion – projektstatus og fremadrettet fokus for forankring
De 22 syddanske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark samarbejder i satspuljeprojektet Fremskudt Funktion på børn- og ungeområdet om at udvikle samarbejdsmodeller og skabe tiltag i nærmiljøet, der kan forebygge at mistrivsel hos børn og unge mellem 6-18 år udvikler sig til psykisk sygdom.
Projektet er 3-årigt og løber fra 2019 til 2021. Projektet er altså godt halvvejs i projektperioden.
Der er allerede opnået gode erfaringer i projektet – både i forhold til et tættere samarbejde mellem det kommunale børne- og ungeområde, praktiserende læger og børne- og ungdomspsykiatrien. På mødet gives en status på projektets indsatser, foreløbige erfaringer og case-baserede resultater.
I henhold til projektets milepælsplan bliver projektets styregruppe forelagt de første samlede resultater og skitser til samarbejdsmodeller på styregruppemødet i december 2020. Den endelige evaluering, som forestås af ekstern evaluator er planlagt til at blive gennemført i efteråret 2021.
Foreløbig status fra de enkelte sparringsteams i kommunerne er vedlagt.
De tilpassede variationer af samarbejdsmodeller, som projektet skal udvikle, baserer sig på en række sammenhængende indsatser i projektet: lokale sparringsteammøder, samarbejde med praktiserende læger, fælles indsatser i nærmiljøet mellem regionale psykiatrifaglige medarbejdere og kommunale medarbejdere, supervision til lærere, pædagoger, sagsbehandlere og PPR-psykologer, samarbejde med frivillige organisationer og afholdelse af forældrekurser.
Der er således mange elementer i projektet, der spiller sammen, og hvor løbende erfaringsopsamling og dokumentation skal pege på, hvilke elementer i projektet, der gør den største positive forskel for det tværsektorielle samarbejde og for de familier, børn og unge, der modtager støtte fra projektet.
 
Chefkonsulent, Mikkel Schjøtt-Kristensen, Region Syddanmark, og børne- og ungedirektør, Charlotte Houlberg, Middelfart Kommune, der er med i styregruppen for Fremskudt Funktion, deltager på mødet.
På mødet præsenteres de spor, der er lagt i projektet, som hen over efteråret 2020 skal pege frem mod fælles samarbejdsmodeller. Herefter vil det være muligt at tage bestik af de organisatoriske forhold og faglige indsatser, som er forudsætninger for at opnå de ønskede resultater.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller,
– at projektstatus tages til orientering
– at drøfte ønsker til fokusområder ift. den resterende del af projekperioden samt en mulig kommende forankring af projektets indsatser efter projektets afslutning
 
Beslutning
Chefkonsulent, Mikkel Schjøtt-Kristensen, Region Syddanmark, og børne- og ungedirektør, Charlotte Houlberg, Middelfart Kommune, præsenterede de spor, der er lagt i projektet. Powerpoint-præsentation er vedlagt referatet.
– projektstatus blev taget til orientering
– Det blev drøftet, at det er vigtigt, at samarbejdet med praktiserende læger, kommuner og psykiatrien bliver mere smidigt.
Socialdirektørforum foreslog, at PPR-ledere kommer tættere på projektet, herunder som referencegruppe. Det blev drøftet, at det er vigtigt at fokusere på projektets effekt for børnene og familierne. Det bemærkes endvidere vigtigt, at kommunerne har fokus på projektet, hvilket blandt andet sker fra medlemmerne af Socialdirektørforum til familiecheferne og PPR-lederne i kommunerne. Sluttelig tilkendegav Socialdirektørforum, at det er positivt, at tidsplanen er tilrettelagt, så Socialdirektørforum inddrages i foråret 2021 ift. en eventuel kommende forankring, da kommunernes budgetter skal fastlægges efterfølgende.
 

Bilag

Status Fremskudt funktion – samlet og for sparringsteams 28.5.20.docx
Oplæg – Fremskudt funktion

4. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 29. maj 2020

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 29. maj 2020

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 29. maj 2020

 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender referatet fra mødet i Socialdirektørforum den 29. maj 2020.
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte referatet fra mødet i Socialdirektørforum den 29. maj 2020.

5. Samarbejde om arbejdsmarkedsrettede initiativer

Samarbejde om arbejdsmarkedsrettede initiativer

Samarbejde om arbejdsmarkedsrettede initiativer

Baggrund
En række kommuner og afdelinger i psykiatrisygehuset er i gang med indsatser, der skal øge arbejdsmarkedstilknytningen for mennesker med psykisk sygdom. Der er tale om Nordfyns Kommune, Svendborg Kommune og Vejle Kommune. Derudover indgår både Kolding, Fredericia, Vejen, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner i et veteranprojekt med Afdelingen for Tortur- og Traumeoverlevere i Vejle.
Disse projekter er støttet med midler fra en pulje, som Regionsrådet afsatte med budgetforliget for 2018. Der resterer 1,2 mio. kr. i puljen, og der er nu igangsat en ny runde med udmøntning af midler.
Socialdirektørforum kan bidrage til at afsøge den kommunale interesse i at indgå i nye arbejdsmarkedsrettede initiativer.
Foreløbig er der interesse fra Fredericia Kommune og Billund Kommune til at indgå i et IPS-baseret initiativ og Odense Kommune og Afdelingen for Tortur- og Traumeoverlevere (ATT) i Odense er interesseret i at indgå et samarbejde med fokus på arbejdsmarkedstilknytningen for flygtninge, der er i behandling i ATT.
 
IPS som fælles evidensbaseret afsæt
IPS står for individuelt planlagt job og uddannelse med støtte, og det er en metode, der har vist gode resultater. Tilgangen hviler på, at fokus på beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked sker samtidig med behandlingen i psykiatrien. Indsatsen indebærer uddannelse af jobkonsulenter, som varetager rollen som IPS-konsulent for de borgere, som er tilknyttet forløbet. IPS-konsulenten koordinerer forløbet med behandleren i psykiatrien. Der vil hovedsageligt være tale om mennesker, der er tilknyttet ambulant behandling i lokalpsykiatrien.
Midlerne i puljen vil kunne gå til uddannelse af jobkonsulenter og supervision undervejs i forløbet.
 
Bidrager til implementering af forløbsprogram for mennesker med depression
Det vil ofte være mennesker, som indgår i et pakkeforløb for depression i lokalpsykiatrien, som vil være i målgruppen for et IPS-forløb.
I forløbsprogrammet for mennesker med depression er der fastlagt en ny funktion som koordinerende kontaktperson. Denne funktion skal implementeres både i kommunalt regi og i lokalpsykiatrien i psykiatrisygehuset. De nye samarbejdsinitiativer målrettet arbejdsmarkedsfastholdelse kan således bidrage til implementeringen af forløbsprogrammet for mennesker med depression, ved at indtænke rollen som koordinerende kontaktperson.
Der er deadline for beskrivelse af nye arbejdsmarkedsrettede initiativer den 21. september 2020. Herefter skal initiativerne godkendes og midlerne udmøntes af Regionsrådet. Initiativerne forventes at starte op i februar 2021.
Chefkonsulent, Mikkel Schjøtt-Kristensen, Region Syddanmark præsenterer punktet.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter interessen for at indgå i fremadrettede initiativer
 
Beslutning
Chefkonsulent, Mikkel Schjøtt-Kristensen, Region Syddanmark, præsenterede arbejdsmarkedsrettede initiativer, der skal øge borgere med psykisk sygdoms tilknytning til arbejdsmarkedet. Initiativerne kan både rette sig mod indsatser jævnfør Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik og Lov om Social Service. Mikkel Schjøtt-Kristensen fremsender materialet til Socialdirektørforum til videreformidling i Jobcenter-regi.
Det blev bemærket, at det vigtigt at være opmærksom på andre lignende igangsatte initiativer eksempelvis forløbsprogram for mennesker med depression. Endvidere kan det overvejes at bygge videre på initiativer i regi af STAR.
Kommunerne kan melde ind ved interesse. Der er deadline for indmelding af initiativer den 21. september 2020. Herefter skal initiativerne godkendes og midlerne udmøntes af Regionsrådet. De godkendte initiativer forventes at opstarte i februar 2021.
Der blev på mødet efterspurgt et overblik over, for socialområdet, relevante igangsatte initiativer i regi af regionen, samt hvilke kommuner der deltager i initiativerne med henblik på blandt andet videndeling. Mikkel Schjøtt-Kristensen vil gerne levere et sådant overblik.
 

6. Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022

Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022

Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022

Baggrund
På baggrund af de politiske bidrag har Socialdirektørforum udpeget tre temaer, som skal være de syddanske indsatsområder i Rammeaftalen 2021-2022. Disse fremgår af vedlagte udkast til Rammeaftale 2021-2022. Socialsekretariatet og økonomisk arbejdsgruppe har udarbejdet et udkast til Rammeaftalen 2021-2022 med tilhørende bilag, som skal godkendes i de syddanske kommuner og regionen.
 
Indholdet i Rammeaftalen 2021-2022
Der er i Rammeaftalen 2021-2022 lagt vægt på at indhente politiske bidrag til de indsatsområder, som skal være omdrejningspunktet for kommunernes udvikling på det specialiserede socialområde i 2021 og 2022. På baggrund af lokalpolitiske drøftelser af temaer til rammeaftalen, er følgende tre temaer blevet valgt i Socialdirektørforum den 29. maj:
 1. Tværsektoriel kobling til andre sektorområder
 2. Styring og kapacitet
 3. Kvalitet i indsatserne
Desuden er fokus på at fortsætte de aktiviteter og projekter, som allerede er iværksat.
Styringsaftalen fastholder en række principper fra den tidligere rammeaftale. Økonomisk arbejdsgruppe har gennemgået bilagene med henblik på justeringer. Der er i Styringsaftalen et særligt fokus på revidering ift. principperne for lukning af tilbud. Endvidere er der bl.a. sket en justering ift. de tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen. Det vil i Rammeaftalen alene være tilbud der sælger 10 % eller mere af pladserne til andre kommuner, der er omfattet af Styringsaftalen.
 
Særligt ift. bilag 5:
Bilag 5 til Rammeaftale 2021-2022 blev drøftet på mødet i Socialdirektørforum den 29. maj 2020. Faaborg- Midtfyn Kommune bemærkede, at det kan have en betydning for niveauet for driftherres selvrisiko (5 %), at der tages udgangspunkt i det omkostningsbaserede budget i det år, hvor tilbuddet besluttes lukket (helårsbudget) fremfor budgettet hvor tilbuddet lukkes og ved en situation, hvor der ikke tages udgangspunkt i et helårsbudget.
Økonomisk arbejdsgruppe har udarbejdet vedlagte notat som indeholder en beskrivelse af konsekvenser ved, at det i Rammeaftalen er valgt at skæringsdatoen er sat til året, hvor der træffes beslutning om lukning af tilbud samt ift., at der tages udgangspunkt i et budget gældende for et helt år.
Sekretariatet har forud for mødet i økonomisk arbejdsgruppe kontaktet direktør i Faaborg-Midtfyn Kommune med henblik på en uddybning af synspunktet på mødet i Socialdirektørforum.
Forretningsudvalget har den 19. juni 2020 drøftet notatet. Forretningsudvalget ønsker at fastholde principperne i bilag 5.
 
Proces for godkendelse af Rammeaftalen 2021-2022
Følgende proces foreslås i Syddanmark, når Socialdirektørforum har godkendt Rammeaftalen 2021-2022:
 • Rammeaftalen behandles på møde i Kommunaldirektørkredsen den 24. august 2020 og KKR den 8. september 2020.
 • Rammeaftalen sendes til politisk godkendelse i de enkelte kommuner og i Region Syddanmark med deadline 16. november 2020.
Sekretariatet udarbejder udkast til sagsfremstilling, som kommunerne og regionen kan anvende ift. den politiske godkendelse af rammeaftalen i de enkelte kommuner og region i Syddanmark.
Rammeaftale 2021-2022 er vedlagt som bilag.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller:
 • at Socialdirektørforum godkender Rammeaftalen for 2021-2022.
 • at Rammeaftalen herefter behandles på møde i Kommunaldirektørkredsen den 24. august 2020 og i KKR den 8. september 2020.
 • at Rammeaftalen herefter sendes til politisk godkendelse i de enkelte kommuner og i Region Syddanmark.
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte Rammeaftalen for 2021-2022 og processen for godkendelse i Kommunaldirektørkredsen, KKR og i de enkelte kommuner og i Region Syddanmark.

Bilag

Rammeaftale 2021-2022
Bilagssamling_til_Rammeaftale_2021-2022 060720.docx
Notat Tilbagemelding fra økonomisk arbejdsgruppe.pdf

7. Tre centrale udmeldinger (National Koordination)

Tre centrale udmeldinger (National Koordination)

Tre centrale udmeldinger (National Koordination)

Baggrund
Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger til landets kommunalbestyrelser og regionsråd, herunder vedrørende:
1. udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
2. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
3. borgere med svære spiseforstyrrelser
Formålet med den nationale koordinationsstruktur er at sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.
Socialstyrelsen ønsker en afrapportering, der indeholder følgende 4 temaer:
1. Målgruppen: (antal borgere inden for målgruppen)
2. Højt specialiserede tilbud og indsatser
3. Koordinering og samarbejde
4. Fremadrettet tilrettelæggelse af indsatsen
 
Besvarelser på de tre centrale udmeldinger er vedlagt (eftersendt den 10. august 2020)
Besvarelserne er udarbejdet på baggrund af:
1) besvarelser fra de enkelte kommuner for hver af de tre målgrupper, jf. de 4 temaer ovenfor.
2) besvarelser fra de tilbud, som kommunerne har angivet som højt specialiserede tilbud, som de anvender til den konkrete målgruppe. Tilbuddene har skulle forholde sig til, hvorvidt de anser sig som højt specialiserede tilbud til de konkrete målgrupper med udgangspunkt i Socialstyrelsens kriterier. I bekræftende fald skal tilbuddene bl.a. redegøre for borgerflow og kompetencer på tilbuddet til den konkrete målgruppe.
Der er i hele processen et nødvendigt fokus på dialog og koordinering med sekretariaterne fra de fire andre KKR-områder, så det sikres, at rapporterne er afstemt med blik for den samlede nationale tilbudsstruktur.
 
Kort om de tre besvarelser
Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
Målgruppestørrelse:
  2017 2018 2019
Antal udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug som er visiteret til en behandlingsindsats dvs. både døgn- og ambulante indsatser 10 8 8
Antal udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug, som er visiteret til en døgnbehandlingsindsats 2 2 2
 
Højt specialiserede tilbud i beliggende i Syddanmark
Der er foretaget en afdækning af de tilbud, som kommunerne anvender eller vil formode at anvende til gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug. Ingen af disse tilbud opfylder helt eller tilnærmelsesvis Socialstyrelsens fire kriterier (jf. Screeningsmodellen for højt specialiserede tilbud),
 
Forslag ift. den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatsen
 • Opkvalificering af det nationale vidensniveau
 
Socialdirektørforum er medunderskrivere på et brev til Socialstyrelsen vedr. den centrale udmelding om udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Brevet samt Socialstyrelsens svar på brevet er vedlagt.
 
Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
Målgruppestørrelse:
Kommuner i Syddanmark 2017 2018 2019
Antal borgere med domstype 1 anbragt på sikret afdeling 5 5 6
Antal borgere med domstype 2 på både åben og sikret afdeling 16 16 16
Antal borgere med domstype 2, som er overført til Kofoedsmindes sikrede afdeling 11 10 9
 
Højt specialiserede tilbud i beliggende i Syddanmark
Kommunerne i Syddanmark har i perioden 2017-2019 anvendt følgende højt specialiserede tilbud til borgere med type-2 dom beliggende i Syddanmark (jf. kriterier i Socialstyrelsens screeningsmodel):
 • Udviklingscenter De 2 Gårde, Vejle Kommune
 • Specialcenter Syddanmark (Kompasrosen, Midgårdhus og Østruplund), Region Syddanmark
Derudover anvendes der også højt specialiserede tilbud i andre regioner.
 
Forslag ift. den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatsen
Hovedoverskrifter:
 • Muligheder for udvidelse af tilbudsviften
 • Bedre tilgang til viden/ øget kommunikation
 • Arbejdes med de tidsubestemte domme
 • Lovhjemmel for delegation af kompetence ift. udgange efter udgangsbekendtgørelsen til private botilbud
 • Ændret finansieringsform for Kofoedsminde
 
Borgere med svære spiseforstyrrelser
Målgruppestørrelse
  2017 2018 2019
Børn og unge med svære spiseforstyrrelser 22 32 27
Voksne med svære spiseforstyrrelser 50 51 63
7 børn- og unge med svære spiseforstyrrelser har modtaget højt specialiserede matrikelløse indsatser i perioden 2017 – 2019, mens 51 voksne med svære spiseforstyrrelser har modtaget højt specialiserede matrikelløse indsatser i perioden 2017 – 2019.
Højt specialiserede tilbud i beliggende i Syddanmark
I forhold til højt specialiserede tilbud og indsatser til målgruppen (tema 2) anvender kommunerne i Syddanmark, med udgangspunkt i Socialstyrelsens screeningsmodel, følgende højt specialiserede tilbud, som er beliggende i Syddanmark:
 • Team for spiseforstyrrelse i Sønderborg
 • CSR, Vejle
 • Pomonahuset
Derudover anvendes der også højt specialiserede tilbud i andre regioner.
 
Forslag ift. den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatsen
 • Et endnu tættere samarbejde med psykiatrien evt. samarbejdsaftaler og netværksgrupper
 • Undersøge mulighed og behov for etablering af et tværkommunalt sagsbehandlernetværk i Region Syddanmark
Kommunerne i Syddanmark vurderer, at der er det fornødne pladser til målgruppen.
 
Tidsplan
Processen for de tre centrale udmeldinger følger processen for godkendelse af Rammeaftalen 2021- 2022.
 • 24. august 2020: Kommunaldirektørkredsen behandler de 3 centrale udmeldinger med henblik på godkendelse
 • 8. september 2020: KKR Syddanmark behandler de 3 centrale udmeldinger med henblik på godkendelse
 • Medio september – 16 november 2020: De 3 centrale udmeldinger er til politisk godkendelse i de 22 kommuner og i regionen.
 
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at Socialdirektørforum drøfter de tre besvarelser med henblik på godkendelse til den videre behandling.
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte de tre besvarelser af de centrale udmeldinger.
De centrale udmeldinger sendes til videre behandling:
 • 24. august 2020: Behandler Kommunaldirektørkredsen de 3 centrale udmeldinger med henblik på godkendelse.
 • 8. september 2020: KKR Syddanmark behandler de 3 centrale udmeldinger med henblik på godkendelse.
 • Medio september – 16. november 2020: De 3 centrale udmeldinger er til politisk godkendelse i de 22 kommuner og regionen.
 

Bilag

Afrapportering Udsatte gravide kvinder
Henvendelse til Socialstyrelsen- Udsatte gravide.pdf
Svar på henvendelse om den centrale udmelding for udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug.pdf
Afrapportering dømte udviklingshæmmede_Syddanmark
Afrapportering Borgere med svære spiseforstyrrelser

8. Årsrapport og regnskab for 2019 og budget 2021 for Fælleskommunalt Socialsekretariat

Årsrapport og regnskab for 2019 og budget 2021 for Fælleskommunalt Socialsekretariat

Årsrapport og regnskab for 2019 og budget 2021 for Fælleskommunalt Socialsekretariat

 
Baggrund
Fælleskommunalt Socialsekretariat har udarbejdet en årsrapport for 2019. Her ses en gennemgang af de opgaver sekretariatet har løst. Endvidere fremgår årsregnskab for 2019.
 
Årsrapport og regnskab for 2019
Årsrapporten viser en række resultater, som Fælleskommunalt Socialsekretariat har opnået i 2019. Der er blandt andet lagt fokus på Sekretariatsbetjening af Socialdirektørforum og Økonomisk arbejdsgruppe og fælles projekter med psykiatrien i Syddanmark.
Regnskabet for 2019 viser et opsamlet overskud på 3.589.269 kr. Målet er, at indtægter og udgifter balancerer, men det anses som positivt at have et begrænset overskud til udviklingsaktiviteter.
 
Budget for 2021
Budget for 2021 er vedlagt. På grund af det forholdsvis store oparbejdede overskud fra tidligere år, er kommunebetalingen i 2021 sat til i alt 2. mio. kr., hvilket er lavere end de budgetterede udgifter på ca. 2,9 mio. kr. I vedlagte fremgår det i øvrigt, at kommunebetalingen i overslagsårene 2022 og 2023 er lig de budgetterede udgifter.
 
Proces
Årsrapport og regnskab 2019 og budget 2021 for Fælleskommunalt Socialsekretariat behandles på møde i Kommunaldirektørkredsen den 24. august 2020 og KKR den 8. september 2020.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender, at årsrapport 2019, regnskab for 2019 og budget for 2021 sendes til godkendelse i K22 og KKR.
 
Ændringer præsenteret på mødet i Socialdirektørforum
Efter udsendelse af dagsordenen er Forretningsudvalget blevet bekendt med, at KL, Danske Regioner, Realdania og Concito har indgået en Partnerskabsaftale om DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark. I den forbindelse er det besluttet, at der til at understøtte arbejdet oprettes et fælles sekretariat med Region Syddanmark, som skal bemandes med i alt 4 årsværk. Formandskabet for KKR har vurderet, at de ønsker en omprioritering af indsatserne i de fælleskommunale sekretariater, så der frigøres et årsværk til sekretariatsbetjening af DK2020. Forretningsudvalget foreslår, at såfremt der skal findes finansiering til sekretariatsbetjening i de fælleskommunale sekretariater, kan Socialdirektørforums overskud anvendes til finansiering af en ny 3-årig stilling. Dette blev præsenteret mundtligt for Socialdirektørforum.
 
Forretningsudvalget indstiller derfor endvidere, at Socialdirektørforum tager til efterretning, at formandskabet for KKR ønsker at finansiere et årsværk til sekretariatsbetjening af DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark inden for den nuværende, økonomiske ramme for de fælleskommunale aktiviteter, og såfremt der i KKR er enighed om dette, foreslås det, at Socialsekretariatets overskud kan anvendes til formålet.
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte, at årsrapport 2019 og regnskab for 2019 sendes til godkendelse i K22 og KKR. Budget for 2021 justeres på baggrund af finansiering til sekretariatsbetjening af DK2020, hvorefter det justerede budget sendes til godkendelse i K22 og KKR.
Socialdirektørforum tager til efterretning, at formandskabet for KKR ønsker at finansiere et årsværk til sekretariatsbetjening af DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark inden for den nuværende, økonomiske ramme for de fælleskommunale aktiviteter.
Der blev på mødet opfordret til, at der foretages en evaluering af organisering og ressourceanvendelse i regi af Socialdirektørforum/ Fælleskommunalt socialsekretariat.

Bilag

Årsrapport 2019 – Fælleskommunalt Socialsekretariat.docx

10. Mulighed for forlængelse af projekt Sammen om Psykiatri

Mulighed for forlængelse af projekt Sammen om Psykiatri

Mulighed for forlængelse af projekt Sammen om Psykiatri

Baggrund
Projektet Sammen om psykiatri er igangsat i efteråret 2018 i samarbejde mellem Socialdirektørforum og psykiatrisygehuset. Målgruppen er borgere på 20 år og opefter. Projektet er fastsat til at løbe til sommeren 2021. Alle 22 kommuner og psykiatrisygehuset i Region Syddanmark er omfattet af projektet.
Det overordnede formål er at skabe bedre sammenhæng i indsatserne for de mest udsatte og psykisk syge borgere, som kræver en fælles og skræddersyet indsats, der ikke er afprøvet tidligere.
Målene for borgerne er:
 • At de opnår øget livskvalitet, funktionsniveau og recovery.
 • Nedbringe antallet af akutte (gen-)indlæggelser og nedbringe brugen af tvang. Der lægges i projektet vægt på inddragelse og involvering af borgerne.
Alle kommuner i Syddanmark skal nu til at implementere Sammen om Psykiatri ud fra en udrulningsplan.
Projektleder, Lars Kunz Shubert, gav på det seneste møde i Socialdirektørforum en status på projektet.
Grundet Covid-19 har det været nødvendigt med en justering af projektets tidsplan, og det vil derfor være vanskeligt at nå i mål med projektet indenfor den nuværende tidsramme.

Generelt opleves det, at kommunerne tager positivt imod projekt Sammen om Psykiatri og dets muligheder, og de deltagende borgere oplever en øget livskvalitet samt færre og kortere indlæggelser efter at have deltaget i projektet.
De deltagende kommuner oplever ligeledes, at projektet gør, at borgerne kommer i fokus og oplever mere sammenhæng. Der pågår et arbejde, fra psykiatriens side, med at indsamle data med henblik på at kvalificere projektets effekt.

Sammen om psykiatri samfinansieres af Socialdirektørforum og Region Syddanmark. Udgifterne til projektet finansieres 50/50 mellem Socialdirektørforum og Region Syddanmark. Socialdirektørforums andel af den samlede merudgift ved en forlængelse af projektet til sommeren 2022 er ca. 170.000 kr. Der er midler i Fælleskommunalt socialsekretariatets budget til at forlænge projektet.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum:
– tager stilling til, om kommunerne ønsker en forlængelse af projekt Sammen om Psykiatri, så projektet løber indtil sommeren 2022.
– godkender, at merudgifterne til projektet frem til sommeren 2022 finansieres af Fælleskommunalt Socialsekretariat som hidtil.
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte, at projekt Sammen om Psykiatri forlænges, så projektet løber indtil sommeren 2022.
Socialdirektørforum godkendte, at merudgifterne til projektet frem til sommeren 2022 finansieres af Fælleskommunalt Socialsekretariat som hidtil.

11. Særlige pladser i psykiatrien

Særlige pladser i psykiatrien

Særlige psykiatripladser

Baggrund
Der er den 15. maj indgået en aftale mellem regeringen og Danske Regioner om udmøntning af 600 mio. kr. årligt til psykiatrien. I aftalen indgår blandt andet en ændring ift. de særlige pladser i Region Syddanmark. Psykiatrisygehuset har udarbejdet en model for bedre udnyttelse af særlige pladser, som vil blive fremlagt på mødet.
 
Model for bedre udnyttelse af særlige pladser
Som en del af udmøntningsaftalen til styrket psykiatri er der indgået en aftale mellem regeringen og Danske Regioner. Aftalen indebærer:
 • mulighed for at ommærke særlige pladser til almen psykiatri.
  • Der kan ommærkes 25 % af pladserne til almen psykiatri. I Region Syddanmark svarer dette til, at 8 pladser maksimum kan ommærkes.
  • Det er regionen, der har beslutningskompetencen i forhold til ommærkning af sengepladserne, men beslutningen skal tages i dialog med kommunerne via en høring.
  • Pladserne kan ommærkes hver 6. måned.
 • Ændring i kommunal medfinansiering
  • Kommunal medfinansiering frafalder ved ommærkede pladser
  • den kommunale medfinansiering til de uudnyttede pladser sænkes til 75 % af den kommunale takst.
Region Syddanmark har, med udgangspunkt i den nye aftale, udarbejdet vedlagte forslag til model for bedre anvendelse af de særlige pladser i Region Syddanmark. Psykiatrien foreslår, at man resten af året ommærker 3 af de særlige pladser til almene psykiatripladser.
Forretningsudvalget drøftede forslaget på møde den 19. juni 2020. Der var enighed om, at det er fornuftigt at starte småt ud i forhold til ommærkningen, så forsyningen fortsat sikres for kommunerne.
Der henvises i øvrigt til opsamlingsnotatet der er vedlagt (under Orienteringer, punkt 13).
Forretningsudvalget ønsker at opnå et større kendskab til de borgere, som har været indskrevet på de særlige pladser i en lang periode herunder kommunefordeling samt hvilke karakteristika disse borgere har. Region Syddanmark (psykiatrien) har i den forbindelse udarbejdet vedlagte notat, der beskriver 1) generelle karakteristika for patienter indlagt på de særlige pladser, 2) karakteristika specifikt for patienter med mere end 400 dages indlæggelse samt angivelse af deres tilhørskommune. Der er i alt 10 borgere, der har været indlagt på de særlige pladser i mere i 400 dage.
 
National evaluering af de særlige psykiatripladser
Der foretages i efteråret 2020 en national evaluering af de særlige psykiatripladser. Evalueringen vil som udgangspunkt se på både de styringsmæssige forhold fx finansiering, visitation mv. og det faglige indhold fx hvorvidt behandlingstilbuddet lever op til målgruppens behov mv.
Der ønskes en drøftelse i Socialdirektørforum med henblik på indspark ift. hvilke emner, som vurderes vigtigst at få belyst med evalueringen.
Forslag til emner, som kan indgå i evalueringen
 • Effekten af opholdet på det særlige pladser- på kort og på lang sigt – Hvilke resultater kan vi for nuværende se på den korte og lidt længere bane
 • Antal borgere på de særlige pladser samt varighed af forløbene- sammenlignet med landsdækkende data- Hvor mange der har været indskrevet fra start til slut på Syddanmarks pladser, og hvor lang tid har borgerne været indskrevet på pladserne (sammenlignet med landsdækkende data).
 • Samarbejde med øvrige psykiatriske afdelinger, herunder Retspsykiatrien
 • Udslusning af borgeren fra de særlige pladser
 
Status
Vedlagt er nyhedsbrev august 2020 med status for de særlige pladser. Der er den 6. august 2020 indlagt 15 patienter på de særlige pladser i Vejle, mens der i Esbjerg er 11 indlagte på de særlige pladser. Endnu en patient er forventeligt på vej til de særlige pladser, da vedkommende blev indstillet til visitation på mødet i uge 32.
Som en del af Psykiatriplanen er det besluttet at flytte de særlige pladser i Vejle til Odense i en større sengerokade i psykiatrisygehuset. Der arbejdes fortsat på at skabe den bedst mulige overgang af de særlige pladser fra Vejle til Odense.
Afsnittet etableres i eksisterende rammer på Psykiatrisk Afdeling Odense og skal efter planen flytte med til Nyt OUH sammen med resten af afdelingen. Patienterne flytter ind primo november 2020.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum:
– drøfter Psykiatrisygehusets fremsendte model for bedre anvendelse af de særlige pladser i Region Syddanmark.
– drøfter hvilke emner, som vurderes vigtigst at få belyst i den nationale evaluering af de særlige psykiatripladser
– tager status til efterretning
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte modellen for bedre anvendelse af de særlige pladser i Region Syddanmark. Det blev bemærket, at forsigtighedsprincippet er fint, men at der fortsat er behov for et tæt fokus på anvendelsen af de særlige pladser.
Socialdirektørforum godkendte de fremsatte forslag til emner, som vurderes vigtigst at få belyst i den nationale evaluering af de særlige psykiatripladser. Socialdirektørforum ønsker derudover fokus på:
 • om der er sket ændring i målgruppen i forhold til de særlige pladser
 • hvor stor en andel af de indlagte på de særlige pladser, er samtidig indskrevet i et andet tilbud
 • hvornår en borger vurderes færdigbehandlet
Socialdirektørforum tog status til efterretning.

Bilag

Notat vedr. Implementering af model for bedre udnyttelse af særlige pladser i
Nyhedsbrev aug 2020_Særlige pladser.pdf
Patienter med indlæggelse på de særlige pladser.pdf

12. Udviklingen i udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark 2018 – 2019

Udviklingen i udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark 2018 – 2019

Udviklingen i udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark 2018 – 2019

Baggrund
Jf. initiativ i Rammeaftalen 2019-2020 har økonomisk arbejdsgruppe udarbejdet en beskrivelse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde 2018 – 2019, se vedlagte materiale. Materialet udarbejdes med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde.
Det er i Rammeaftalen 2019-2020 aftalt, at der skal være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2018 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2018 til 2019 maximalt må stige med KL´s pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.
 
Den samlede økonomi på det specialiserede socialområde udviser fra 2018 til 2019 en stigning på 179 mio. kr. svarende til en stigning på 2 %. Udviklingen i udgifter er i perioden 2015 til 2019 i gennemsnit steget med 1,5 % pr. år.
Økonomien på børne- og ungeområdet er samlet steget med ca. 30 mio. kr. svarende til en stigning på 1 %, mens økonomien på voksenområdet er steget med ca. 149 mio. kr. svarende til 2,5 %.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at drøfte udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde.
 
Beslutning
Socialdirektørforum drøftede udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde.

Socialdirektørforum ønsker at tage økonomistyring op som tema i Socialdirektørforum.

Herunder:
 • hvad Socialdirektørforum gør ved de stigende udgifter kontra besparelseskrav
 • at stå sammen i forhold til fx takstreduktioner
 • økonomistyring både ift. driftsstyring, men også ift. visitation af indsatser
På døgnseminaret den 1.-2. oktober 2020 vil der være mulighed for at udfolde emnet yderligere. På døgnseminariet kommer cheføkonom i KL, Morten Mandøe og holder oplæg om styring af udgifter på det specialiserede socialområde og Holbæk Kommune holder oplæg om deres erfaringer med indførelse af standardkontrakter. Herefter vil der være en mere dybdegående drøftelse af udgiftsstyring på det specialiserede socialområde.

Bilag

Økonomisk opfølgning 2019 – økonomisk arbejdsgruppe

13. Program for Døgnseminar 1.- 2. oktober 2020

Program for Døgnseminar 1.- 2. oktober 2020

Program for Døgnseminar 1.- 2. oktober 2020

 
Baggrund
Socialdirektørforum afholder døgnseminar den 1.-2. oktober 2020. Socialsekretariatet har udarbejdet et udkast til et program for døgnseminaret til Socialdirektørforums godkendelse.
 
Program
Programmet sætter fokus på 4 temaer:
 • Kvalitet i indsatser
 • Misbrugsområdet
 • Udviklingssamarbejde med fonde
 • Styring af udgifter
Programmet er vedlagt.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender programmet for døgnseminaret 2020.
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte programmet for døgnseminaret 2020. Der vil frem til og under afholdelsen af døgnseminaret være opmærksomhed på Covid-19-forholdsregler.

Bilag

Program for Døgnseminar 1.-2. oktober 2020 (endeligt).docx

14. Orienteringer

Orienteringer

Orienteringer

Svar fra KL til KKR Syddanmark vedr. finansieringsformen på Kofoedsminde
KKR Syddanmark sendte tidligere på året brev til KL med henblik på en ændring af finansieringsformen på Kofoedsminde. Der er objektiv finansiering på de sikrede pladser på Kofoedsminde. Udgiften er steget markant over de seneste år, hvorfor dette også har været dagsordensat på møde i Socialdirektørforum. Udgiften i 2020 beløber sig til 275,6 mio. kr. på landsplan (inkl. efterreguleringer fra tidligere år).
KKR Syddanmark har modtaget svar fra KL, hvoraf det fremgår, at KL er opmærksomme på problemstillingen og følger udviklingen. Social- og Indenrigsministeriet er, på opfordring fra KL, ved at nedsætte en arbejdsgruppe omkring Kofoedsminde, der skal undersøge og komme med mulige løsningsmodeller i forhold til blandt andet finansieringsmodellen. KL har afgivet et ønske til Social- og Indenrigsministeriet om, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis finansieringen af Kofoedsminde overgår til staten.
Brevet til KL og svar fra KL er vedlagt.
Forretningsudvalget drøftede svaret fra KL på mødet den 19. juni 2020. Det blev besluttet at rette henvendelse til KKR Syddanmark med henblik på at undersøge muligheden for at invitere Astrid Krag med til et møde i KKR Syddanmark, hvor udfordringer med den nuværende finansieringsmodel på Kofoedsminde kan drøftes.
Evaluering af de specialiserede socialområde
Regeringen har igangsat en evaluering af det specialiserede socialområde. I første omgang skal en grundig evaluering afdække, hvilke behov de forskellige målgrupper har, og hvilke tilbud der findes på socialområdet. Samtidig skal der udvikles en model for, hvordan man kan beskrive de enkelte målgrupper. Arbejdet skal senere danne grundlag for en specialeplanlægning inspireret af, hvad der findes på sundhedsområdet.
Arbejdet foregår således i tre spor, hvoraf de to første nu sættes i gang. Spor 1 er en bred afdækning af målgrupper, tilbud og organiseringen på det specialiserede socialområde. I spor 2 udvikles en model for, hvordan man kan analysere de enkelte målgrupper og deres behov.
De to første spor danner grundlaget for spor 3, hvor der senere vil blive set på, hvordan området indrettes bedst muligt.
Belægnings- og driftsmøde afholdt 26. maj 2020
Der er afholdt belægnings- og driftsmøde den 26. maj 2020.
Referat fra mødet er vedlagt.
Samarbejde med Psykiatrien
På Forretningsudvalgsmødet den 19. juni 2020 deltog direktør for Psykiatrisygehuset, Charlotte Josefsen, i en del af mødet, hvor formålet var en fælles drøftelse af samarbejdet mellem Psykiatrien i Syddanmark og kommunerne.
Der er udarbejdet et opsamlingsnotat fra de fælles drøftelser med psykiatrien i Region Syddanmark.
Psykiatrien i Syddanmark skal rundt i alle syddanske kommuner og drøfte Psykiatriplan 2020-2024. Her bliver der blandt andet mulighed for at drøfte elementer i psykiatriplanen, der har sammenhæng til socialområdet.
Opsamlingsnotatet fra Forretningsudvalgets fælles drøftelser med psykiatrien, kan anvendes som inspiration til kommunernes drøftelser med psykiatrien.
Opsamlingsnotatet er vedlagt som bilag.
Socialtilsyn i Syddanmark
På KKR Syddanmarks møde den 17. juni 2020 blev KKR orienteret om Socialtilsyn Syds status for 2019 samt finansieringsbehov 2021. Der blev under drøftelsen peget på behov for ensartede regler på tværs af de fem socialtilsyn, i forhold til håndtering af praksis. Samtidig var det oplevelsen, at rapporterne fra tilsynet ikke er fyldestgørende.
Efterfølgende er Socialtilsyn Syd blevet orienteret om drøftelsen samtidig med, at der er rettet henvendelse til KL med ønsket om, at KL ser nærmere på behovet for ensretning af socialtilsynenes praksis/måde at handle/tolke jævnfør lovgivning.
Tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen, Socialtilsyn Syd har givet en tilbagemelding på KKR's drøftelse.
Fokus på en ensartet praksis på tværs af landets tilsyn bifaldes. Og i forhold til afrapportering har Socialtilsyn Syd i forsommeren ændret praksis, således tilbuddene fremover får besøgsnotater målrettet den enkelte afdeling. Besøgsnotaterne vil dermed blive mere aktuelle og relevante.
Bedømmelsen af tilbuddets kvalitet efter kvalitetsmodellens indikatorer bliver fremadrettet brugt som analysemodel og dokumentation for tilbuddets kvalitet.
KKR Syddanmarks møde den 8. september 2020
På KKR Syddanmarks møde er følgende punkter relevante for Socialdirektørforum:
 • Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022
 • Tre centrale udmeldinger (National Koordination)
 • Årsrapport og regnskab for 2019 for Fælleskommunalt Socialsekretariat
 • Oplæg om Barnets Lov – oplæg ved souschef Astrid Leschly Holbøll, Social- og Indenrigsministeriets kontor for udsatte børn
 • Oplæg med status for Børnehus Syd – oplæg ved leder Ditte Askerod, Børnehus Syd
 • Opfølgning på opmærksomhedspunkter i forhold til utilfredshed med at tilsynsrapporter ikke er fyldestgørende, samt på en oplevelse af, at der blandt tilsynene er stor forskel på praksis i forhold til de regler, der arbejdes med.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringerne til efterretning.
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringerne til efterretning

Bilag

Brev fra KKR til KL vedr. Kofoedsminde.pdf
Svar fra KL til KKR vedr. Kofoedsminde.pdf
Referat af belægnings- og driftsmøde 26. maj 2020.pdf
Opsamlingsnotat fra møde mellem FU og Psykiatrisygehuset 19.juni.pdf

15. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

Styringsmuligheder for alkoholbehandlingsområdet
KL har fokus på selvhenvenderprincippet på alkoholbehandlingsområdet, og på hvorledes der kan opstilles en model for bedre styring på området. KL foreslår et styrket tværkommunalt samarbejde om opgaven. Konkret foreslår KL, at en ankerkommune på vegne af de øvrige i regionen påtager sig opgaven med at indgå kontrakter med private leverandører.
Socialdirektørforum vil få fremsendt materiale i forhold til dette, som kommunerne får mulighed for at give en hurtig tilbagemelding på. Der har efter mødet været en hurtig skriftlig høring. Vedlagt er høringssvar til KL fra de 22 syddanske kommuner.
 
Fælles Faglige Begreber – FFB
Helle Mønsted Nielsen, Sønderborg Kommune, er med i styregruppen for Fælles Faglige Begreber.
Helle vil fremsende mail til Socialdirektørforum for en afdækning af, hvor langt kommunerne er i processen ift. implementering af Fælles Faglige Begreber.
 
Omlægge nogle møder i Socialdirektørforum til digitale møder
Det foreslås, at nogle møder i Socialdirektørforum omlægges til digitale møder, da der er oplevet gode erfaringer med dette under Corona-nedlukningen. Forslaget blev taget til efterretning.

Bilag

Høringssvar fra Syddanmark.pdf