Møde i Socialdirektørforum den 20. maj 2015

Udgivet 26.05.2015

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 20. maj 2015

STED

HR Fredericia: Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

STARTTIDSPUNKT

2015-05-20 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2015-05-20 12:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat

2. Drøftelse af årsrapport- Socialtilsyn

3. Anbefaling vedrørende godkendelse af udkast til rammeaftalen 2016

4. Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark

5. Årsrapport 2014 samt budget 2016 for Fælleskommunalt Socialsekretariat

6. Døgnseminar 22.-23. oktober 2015

7. National Koordinationsstruktur

8. Opfølgning på møde med Socialstyrelsen vedr. socialtilsyn

9. Status på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, afdeling CRS

10. Orienteringer

11. Eventuelt

12. Næste møde


1. Godkendelse af referat

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum godkender referat fra mødet i Socialdirektørforum den 27. marts 2015

Beslutning
Referatet godkendt.

2. Drøftelse af årsrapport- Socialtilsyn

Baggrund
Som aftalt på Socialdirektørforum den 27. marts 2015 kommer Tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen og fremlægger hovedpointer fra Socialtilsyns Syds årsrapport.
Socialtilsynets årsrapport skal:
 • fungere som centrale oplysninger til Socialstyrelsens auditfunktion og samtidig muliggøre sammenligning på tværs af de fem socialtilsyn
 • fungere som input til de regionale drøftelser om næste års rammeaftale
 • medvirke til at øvrige interessenter får mulighed for, at følge socialtilsynets arbejde
Årsrapporten skal senest 1. juli året efter det kalenderår, årsrapporten vedrører, sendes til Socialtilsynets auditfunktion og til sekretariatet for udarbejdelse af rammeaftalerne for regionen.
Med henblik på at Socialtilsyn Syd kan aflevere den bedst mulige årsrapport, fremlægges den i udkast til drøftelse på Socialdirektørforum.
Socialtilsyn Syds årsrapport eftersendes fredag den 15. maj sammen med en kort læsevejledning til hvilke afsnit, som Socialtilsynet finder er vigtigst, at Socialdirektørforum forholder sig til.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til drøftelse

Beslutning
Peter Bjerregaard Andersen præsenterede hovedpointer fra Socialtilsyns Syds årsrapport. Tilsynet har i årsrapporten valgt 4 fokusområder:
1. Omsætning af visiterende kommuners indsatsmål i tilbuddenes praksis
2. Magtanvendelser på børne- og ungeområdet samt voksenområdet
3. Særlige forhold på plejefamilieområdet
4. Juridisk grundlag
 
AD 4) Det er beskrevet, at Socialtilsyn Syd i 2014 har observeret en del tilbud med juridiske konstruktioner, der ikke er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Peter Bjerregaard Andersen anfører, at der skal andet til end juridiske forhold førend et tilbud sættes under skærpet tilsyn.
 
Socialdirektørforum havde en dialog om indhold og fremkom med enkelte bemærkninger, herunder kommunikation idet der er tale om et offentligt dokument.
Socialdirektørforum bemærkede, at der er ønske til, at Tilsyn Syd i højere grad kan indgå i dialogen i forhold til udvikling af tilbud.
 
 
 

Bilag

Årsrapport 2014 Socialtilsyn Syd -Version 15.maj 2015 til Socialdirektørforum 20. maj 2015

3. Anbefaling vedrørende godkendelse af udkast til rammeaftalen 2016

Baggrund
Rammeaftalen for 2016 er klar til godkendelsesproces. Rammeaftalen rummer Udviklingsstrategien og Styringsaftalen i ét dokument. Rammeaftalen skal behandles på KKR den 17. juni 2015.
 
Udviklingsstrategien 2016:
Udviklingsstrategien er i år fokuseret på de aktiviteter, som allerede er igangsat:
 • Samspil og styring
 • National koordinationsstruktur
 • Kompetenceprojektet
 • Metoder i botilbud
Herudover er der tema om videndeling. Der lægges op til, at der i 2016 afholdes 3-4 tværkommunale/regionale workshops om emner, der har en bredere interesse. Strategisk arbejdsgruppe vil være tovholder på projektet, og vil tage fat i kommuner/region, som har gang i gode projekter, eller som har høstet erfaringer, som andre kan lære af. Der vil i samarbejde med disse kommuner blive afholdt temadage for de øvrige kommuner og regionen. Det kan være brede workshops med mange deltagere – men det kan også være en workshop om et smalt emne og med deltagelse af specifikke fagpersoner.
 
Styringsaftalen 2016:
I Styringsaftalen for 2016 er der udover redaktionelle ændringer foretaget følgende justeringer:
 
Ny aftale i 2016 vedr. styring af udgifterne:
Der vil i 2016 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2015 til 2016 maximalt må stige med KL´s pris og lønfremskrivning.
Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.
I 2016 vil Socialdirektørkredsen analysere udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige enten som følge af demografi eller pres på kvaliteten. Hvis områder tegner til at udvikle sig bekymrende, vil dette forsøges imødegået i fællesskab.
I den forbindelse er der følgende initiativer
Der udarbejdes en beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark.
– Der udarbejdes en beskrivelse af udviklingen af særligt dyre sager fra 2013 til 2015.
 
Ny takstbekendtgørelse af den 12. januar 2015
Der er afledt af den nye takstbekendtgørelse foretaget justeringer i Styringaftalen 2016, se vedlagte bilag.
Socialdirektørforum drøftede på mødet i Socialdirektørforum den 27. marts 2015 notat udarbejdet af økonomisk arbejdsgruppe vedrørende anbefalinger som konsekvens af den nye takstbekendtgørelse. Der var enighed om, at drøftelsen fortsætter på dette møde. Det blev besluttet at sikre, at fortolkningen af følgende punkter ligger inden for lovgivningen:
– at der er mulighed for at overføre op til 5 % af et underskud med henblik på at hente underskuddet via effektiviseringer og
– at der samlet set maximalt må akkumuleres 5 % underskud på stedet.
Vedlagte brev er sendt til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold med henblik på afklaring af spørgsmålene. Der er endnu ikke modtaget svar på henvendelsen. Såfremt Ministeriet vurderer, at fortolkningen er i overensstemmelse med takstbekendtgørelsen, indarbejdes principperne i Styringsaftale 2016.
 
Indtægter (beboerbetaling, salg af ydelser)
Afsnit vedr. Indtægter -beboerbetaling, salg af ydelser (ift. elementer i takstberegningen) er slettet i bilag til Styringsaftalen. Der pågår af flere veje dialog med Ministeriet ift. deres fortolkning af regler om opkrævning af beboerbetaling. Ministeriet tolker reglerne således, at det er borgerens oprindelige opholdskommune, som skal stå for opkrævningen af egenbetaling til kost og logi. Se i øvrigt henvendelse fra Forretningsudvalget til Ministeriet om spørgsmålet, dagsordenspunkt 10).
 
Formand for den økonomiske arbejdsgruppe,Torben Krone fra Odense Kommune, deltager under drøftelsen i relation til Styringsaftalen.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at Rammeaftalen for 2016 anbefales til videre godkendelse.

Beslutning
Rammeaftalen for 2016 anbefales til videre godkendelse med følgende justering:
– Det tilføjes til afsnit om initiativet Samspil og styring på det specialiserede socialområde, at der er opmærksomhed på nedre grænse i forhold til antal af tilbud, som Region Syddanmark kan drive bæredygtigt. Der vil løbende følges op på dette i dialog kommunerne imellem og med Region Syddanmark.

Bilag

Rammeaftale 2016
Bilag til Rammeaftale 2016
Notat over justeringer i Styringsaftale 2016 afledt af den nye takstbekendtgørelse
Brev til ministeriet vedr. takstbekendtgørelsen

4. Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark

Baggrund
På baggrund af lovændringer som betyder, at kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra regionen en gang midt i hver valgperiode, besluttede KKR Syddanmark i marts 2014, at der er behov for en strategisk drøftelse mellem kommunerne af samspil og typer af tilbud, som Region Syddanmark fremadrettet skal drive.
Socialdirektørforum nedsatte derfor en arbejdsgruppe, der har arbejdet med opgaven.
Arbejdsgruppen har udarbejdet:
 • Rapport vedr. Samspil og styring på det specialiserede socialområde
 • Beskrivelse af megatrends
 • Foreløbig administrativ sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til eventuel overtagelse af regionale sociale tilbud i Syddanmark
KKR Syddanmark har efterfølgende behandlet materialet, og det blev på mødet i KKR Syddanmark den 24. februar 2015 besluttet, at:
 • oplægget sendes til politisk høring i kommunerne jævnfør den skitserede tidsplan
 • Socialdirektørforum beskriver forskellige modeller, for at kommunerne kan arbejde sammen om driften af enkelte institutioner
 • Modellerne drøftes i KKR den 17. juni 2015, hvor høringssvarene fra kommunerne også drøftes.
 
Høring i de 22 syddanske kommuner:
Samspil og styring på det specialiserede socialområde har været i politisk høring i de 22 kommuner med deadline den 5. maj 2015. Formålet med høringen er en politisk stillingtagen til overtagelse af sociale regionale tilbud i Syddanmark. Beliggenhedskommuner skal i høringssvaret forholde sig konkret til hvert af de sociale regionale tilbud beliggende i kommunen. Vedlagt er notat med resultatet af den politiske høring i de 22 kommuner i Syddanmark i forhold til eventuel overtagelse af regionale sociale tilbud i Syddanmark (notatet er foreløbig, da der stadig afventes høringssvar).
 
Forskellige modeller for samarbejde om driften af enkelte institutioner
Arbejdsgruppen har jf. beslutning i KKR den 24. februar 2015 udarbejdet notat over forskellige modeller for samarbejde om driften af enkelte institutioner. Notatet er vedlagt.
 
Tidsproces for overtagelse:
Februar – april 2015: Høringsfase i kommunerne – byråd
Den 17. juni 2015: Drøftelse i KKR – på baggrund af høringsresultater
Juni – december 2015: Konkret beslutning om evt. overtagelse
(10. september 2015: Mulighed for drøftelse i KKR ved behov)
Januar 2016 (senest): Region Syddanmark skal have besked om eventuel overtagelse af sociale tilbud
Januar 2017 (senest): Tilbud skal være overtaget.
På møde i Socialdirektørforum i december 2014 bemærkede Region Syddanmark, at det tager ca. 8 måneder at forberede overtagelse af et tilbud, samt at det er fordelagtigt, at overtagelse sker ved årsskifte.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at:
– drøfte resultatet af den politiske høring i de syddanske kommuner
– drøfte forskellige modeller for samarbejde om driften af sociale regionale tilbud i Syddanmark
– at tage stilling til den fremadrettede proces

Beslutning
– Resultat af den politiske høring i de syddanske kommuner blev drøftet. Der afventes stadig tilbagemelding fra nogle kommuner. De indkomne høringssvar tages til efterretning. Notatet rettes til i forhold til de resterende høringssvar, hvorefter notatet præsenteres for KKR Syddanmark på mødet i KKR den 17. juni 2015.
 
– Socialdirektørforum drøftede notat om forskellige modeller for samarbejde om driften af sociale regionale tilbud i Syddanmark. Notatet beskriver en vifte af modeller, som kan bruges i de sammenhænge, hvor de giver mening.
 
– Det anbefales, at der på nuværende tidspunkt ikke igangsættes et yderligere initiativ i forhold til proces for overtagelse af de resterende tilbud i Region Syddanmark, som den enkelte beliggenhedskommune ikke har ønsket at overtage i denne byrådsperiode.
Socialdirektørforum ønsker at igangsætte en strategisk proces omkring behovet for pladser på længere sigt.

Bilag

NOTAT_Politisk høring i de 22 kommuner i Syddanmark i forhold til eventuel overtagelse af regionale sociale tilbud i Syddanmark
NOTAT_Modeller for samarbejde om driften af enkelte tilbud under initiativet Samspil og styring_130515

5. Årsrapport 2014 samt budget 2016 for Fælleskommunalt Socialsekretariat

Baggrund
Fælleskommunalt Socialsekretariat har udarbejdet en årsrapport for 2014. Her ses en gennemgang af de opgaver sekretariatet har løst. Endvidere fremgår årsregnskab for 2014.
 
Forslag til budget for 2016 er vedlagt. Forslag til budget 2016 bliver efter godkendelse PL-fremskrevet med KL´s fremskrivningsprocent.
Resultat 2014 viser, at der i alt er opsparet ca. 3,45 mio. kr. Målet er, at indtægter og udgifter balancerer, men det anses som positivt at have et begrænset overskud til udviklingsaktiviteter. Som konsekvens af, at sekretariatet ikke skal have formue foreslår Forretningsudvalget at 1 mio. kr. af de opsparede midler anvendes til fælles udviklingsprojekter samt at 2. mio. kr. returneres til kommunerne. Forretningsudvalget vender tilbage med forslag ift. anvendelse af midler til udviklingsprojekter snarest.
 
Det foreslås, at den årlige betaling til sekretariatet i 2016 forbliver på samme niveau som 2015, og at eventuel tilbagebetaling til kommunerne således ikke modregnes i kommunebetalingen for 2016. Det vurderes, at det kan skabe unødig forstyrrelse såfremt kommunebetalingen nedsættes betydeligt i 2016, hvorefter det i 2017 er omtrendt samme niveau som 2015.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at;
– årsrapporten tages til efterretning
– at budget 2016 anbefales godkendt.
– at tage stilling til Forretningsudvalgets forslag ift. anvendelse af opsparede midler.

Beslutning
– Årsrapport taget til efterretning
– Budget 2016 anbefales godkendt.
– Der var i Socialdirektørforum opbakning til Forretningsudvalgets forslag om, at 1 mio. kr. af de opsparede midler anvendes til fælles udviklingsprojekter samt at 2. mio. kr. returneres til kommunerne.

Bilag

Årsrapport 2014
Forslag til Budget 2016

6. Døgnseminar 22.-23. oktober 2015

Baggrund
Der afholdes døgnseminar 22.-23. oktober 2015. Det foreslås, at døgnseminaret bl.a. bruges til at definere fælles mål for det specialiserede område – med udgangspunkt i de nationale 2020 mål.
Formålet med en fælles proces i Syddanmark om understøttelse og implementering af 2020 målene er, at vi i Syddanmark på det sociale område viser, at vi tager 2020 målene seriøst.
Fordelene ved at have fælles mål er:
 • En klarere pejling på, hvor der skal sættes ind, og hvad der skal prioriteres i indsatserne
 • Et fælles fokus for arbejdet på det sociale område på tværs af kommunerne og regionen
 • Mere videndeling om, hvilke indsatser der virker
 • Udviklet fælles måle- og opfølgningsmetoder
 • Mulighed for benchmarking på tværs af kommunerne
Døgnseminaret afholdes på Hotel Sixtus ved Middelfart.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum træffer beslutning om tema til døgnseminar – fælles mål på det specialiserede socialområde.

Beslutning
Der var opbakning til at tema til døgnseminaret er fælles mål på det specialiserede socialområde bl.a. med udgangspunkt i 2020-målene.
Derudover blev det besluttet, at der tages en fælles strategisk drøftelse af den fremadrettede udvikling på det specialiserede socialomåde afledt af initiativet "Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark".
 

7. National Koordinationsstruktur

Baggrund
1. november 2014 udmeldte Socialstyrelsen de to første temaer:
 • Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.
Fælleskommunalt Socialsekretariatet udsendte spørgeskemaerne den 4. marts 2015 med deadline 15. april. Ved deadline er der indkommet 7 besvarelser omkring kompleks erhvervet hjerneskade og 3 besvarelser omkring børn og unge med synsnedsættelser. Sekretariatet vil derfor i den kommende tid rykke for svar fra de øvrige kommuner.
I forbindelse med besvarelserne kan det allerede nu konstateres, at Socialstyrelsens beskrivelse af målgruppen omkring kompleks erhvervet hjerneskade ikke har være præcis nok, og der derfor er store variationer i de indkomne besvarelser. På den baggrund må det påregnes, at der vil være en proces, hvor de kommuner, som har en besvarelse, der er markant anderledes, vil blive kontaktet med henblik på en dialog om målgruppens størrelse – og eventuelle andre spørgsmål.
Sekretariatet vil føre dialogen med de medarbejdere, som har udfyldt spørgeskemaerne, men vil samtidig holde direktørerne orienterede således, at der er overensstemmelse mellem de faglige udmeldinger og de strategiske overvejelser.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til, at Socialdirektørforum tager orientering til efterretning

Beslutning
Orientering taget til efterretning.

8. Opfølgning på møde med Socialstyrelsen vedr. socialtilsyn

Baggrund
Som aftalt på Socialdirektørforum 27. marts har Forretningsudvalget holdt møde med Socialstyrelsen om socialtilsyn. Referat fra mødet er vedlagt. Forretningsudvalget orienterer fra mødet.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til, at Socialdirektørforum tager orientering til efterretning

Beslutning
Orientering taget til efterretning.

Bilag

Referat fra møde mellem Forretningsudvalget Socialstyrelsen og Socialtilsyn

9. Status på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, afdeling CRS

Baggrund
Christian Schacht-Magnussen, Region Syddanmark og René Junker, Odense Kommune giver på mødet en status på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, afdeling CRS.
Vedlagt er statusnotat fra Region Syddanmark samt referat fra et møde mellem de fynske kommuner og Region Syddanmark vedr. situationen omkring CRS.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til, at Socialdirektørforum tager orientering til efterretning

Beslutning
Orientering taget til efterretning

Bilag

Status på situationen omkring CKV afdeling CRS socialdirektørforum maj 2015 (2)
Referat af opfølgningsmøde den 27 april 2015 om CKV-CRS

10. Orienteringer

Baggrund
1) Ændret lønskøn for 2015
Økonomisk arbejdsgruppe orienterer om, at der er et ændret lønskøn for 2015. Lønskønnet er i alt faldet med 0,6 %, hvilket alt andet lige vil medføre et overskud i 2015.
 
2) Henvendelse fra Forretningsudvalget til Ministeriet vedr. Egenbetaling på midlertidige botilbud efter §§ 109 og 110
Forretningsudvalget har rettet henvendelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedrørende bekymring for de udfordringer, der knytter sig til reglerne omkring egenbetaling for borgere i § 109 og 110 tilbud. Brevet er vedlagt.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orientering til efterretning

Beslutning
Orienteringer taget til efterretning.
 
Punkt 2: Der er den 19. maj 2015 kommet svar fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedrørende Egenbetaling på midlertidige botilbud efter §§ 109 og 110. Brevet vedlægges referatet.

Bilag

Brev til ministeriet 2015 FU Syd (2)
Svar fra Ministeriet om egenbetaling_190515

11. Eventuelt

Eventuelt

12. Næste møde

Næste møde afholdes den 20. august 2015. Til dette møde inviteres børne- og unge området med til en del af mødet.