Møde i Socialdirektørforum den 24. marts 2017

Udgivet 24.03.2017

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 24. marts 2017

STED

Meldahls Rådhus, Vendersgade 30D, 7000 Fredericia

STARTTIDSPUNKT

2017-03-24 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2017-03-24 12:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16. december 2016

2. Politiske bidrag til Rammeaftalen 2018

3. Fremtidige indsatser i Socialdirektørforum

4. Metoder i Botilbud – Evaluering af pilotprojekt samt stillingtagen til eventuelle fremtidige projekter

5. Sundhedslovsydelser i højt specialiserede tilbud efter Serviceloven

6. Henvendelse fra Region Syddanmark vedrørende opnormering af pladser til unge og voksne med autisme

7. Henvendelse fra Aabenraa Kommune vedrørende opnormering af pladser på Autismecenter Syd

8. Stillingtagen til eventuel afdækning af børneområdet på det specialiserede socialområde

9. Etablering af taskforce til forebyggelse af vold på botilbud i Syddanmark

10. Kunderåd på de regionale centre i Syddanmark – og fremtidige scenarier for råd i Syddanmark

11. Udpegning af repræsentant til økonomisk arbejdsgruppe

12. Status på lukning af Samstyrken- Krogen 3

13. Status på lukning af Bognæs, afdeling under Handicapcenter Nordøstfyn

14. Omdannelse af almenboligerne på Fuglemajgård til boliger omfattet af serviceloven

15. Opfølgning på belægningsprocenter 1. – 3. kvartal 2016

16. Orienteringer

17. Eventuelt

18. Næste møde


1. Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16. december 2016

Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16. december 2016

Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16. december 2016

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum godkender referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16. december 2016

 

Beslutning

Referat godkendt

 

2. Politiske bidrag til Rammeaftalen 2018

Politiske bidrag til Rammeaftalen 2018

Politiske bidrag til Rammeaftalen 2018

 

Baggrund

KKR Syddanmark har inviteret socialudvalg i kommunerne og regionen i Syddanmark til at bidrage til Rammeaftalen 2018 med bud på overordnet langsigtet politisk strategisk retning samt konkrete temaer.Opfordringen fra KKR Syddanmark rammesættes ud fra de krav og forventninger, der er knyttet til rammeaftalen som styrings- og udviklingsredskab.

De lokalpolitiske bidrag har dannet grundlag for en politisk temadag den 9. marts 2017. På temadaget har politikerne i fællesskab peget på indsatser der skal indarbejdes i Rammeaftalen. Vedlagt er invitationen til de lokale drøftelser af indhold til Rammeaftale 2018 samt invitationen til politisk temadag den 9. marts 2017.

 

Udpegning af indsatser på den politiske temadag den 9. marts 2017

Vedlagt er notat med beskrivelse af processen for de politiske bidrag – fra indsendelse af politiske bidrag fra de lokale drøftelser til udpegning af tre indsatser på den politiske temadag den 9. marts 2017.

 

På temadagen fik følgende tre indsatser flest stemmer:

Specialisering: Der skal øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker

Civilsamfundet – samskabelse – egenmestring: Der skal sættes fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet

Psykisk sårbare: Der er behov for øget fokus på sektorovergange og koordinerede socialpsykiatriske indsatser

Forretningsudvalget har på møde den 17. marts drøftet de tre indsatser med henblik på forslag til initiativer inden for indsatserne. Forslag til initiativer fremgår af vedlagte notat.

 

De tre indsatser vil blive indarbejdet i Rammeaftalen 2018.

Udkast til Rammeaftalen 2018 behandles i Socialdirektørforum den 5. maj 2017, i Kommunaldirektørkredsen den 19. maj 2017 og KKR den 14. juni. Herefter sendes aftalen til politisk godkendelse kommuner og region i Syddanmark.

 

Evaluering af politisk proces ift. rammeaftalen 2018

Der ønskes en evaluering af:

 • processen ift. politiske bidrag til rammeaftalen 2018
 • afviklingen af den politiske temadag den 9. marts 2017.

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum: 

 • drøfter forslag til initiativer
 • evaluerer processen ift. politiske bidrag til rammeaftalen 2018
 • evaluerer afviklingen af den politiske temadag den 9. marts 2017

 

Beslutning

– Forslag til initiativer under de tre indsatser blev drøftet.

Indsatsen "Specialisering"

Under indsatsen "specialisering" skal initiativet vedr. fokus på effekt fremstå tydeligere

Ift. denne indsats er det interessant at få en generel drøftelse af "Hvad er en højt specialiseret indsats"? Socialstyrelsen kan muligvis inviteres til dialog om dette.

Endvidere rettes der henvendelse til Socialstyrelsen ift. dialog – dels for at invitere Socialstyrelsen til at deltage i en kommende indsats – dels for at indkredse interessante emner.

 

Indsatsen Civilsamfundet – samskabelse – egenmestring

Der er behov for et vedvarende fokus og der skal skubbes til barren ift. hvornår civilsamfundet kan inddrages.

 

Indsatsen Psykisk sårbare:

Der skal bygges bro mellem psykiatri og kommunerne. Der er afledt af fællesmødet mellem Socialdirektørofrum og Sundhedsstrategisk Forum igangsat dialog med regionalpsykiatrien vedr. Øget samarbejde mellem Region Syddanmarks psykiatri og de syddanske kommuner. Projektoplæg præsenteres på møde i Socialdirektørforum den 23. juni 2017.

 

– Der var postive tilbagemeldinger på  på processen ift. politiske bidrag til rammeaftalen 2018 såvel som afviklingen af den politiske temadag den 9. marts 2017.

Bilag

Rammeaftale 2018 – lokal drøftelse.pdf
Invitation til politisk temadag den 9. marts 2017.pdf
NOTAT ift de politiske bidrag til rammeaftalen.docx

3. Fremtidige indsatser i Socialdirektørforum

Fremtidige indsatser i Socialdirektørforum

Fremtidige indsatser i Socialdirektørforum

 

Baggrund

På baggrund af drøftelserne fra døgnseminaret den 6. -7. oktober 2016 er der udarbejdet en oversigt over mulige indsatser, som Socialdirektørforum kan iværksætte de kommende år. Socialdirektørforum drøftede punktet på mødet den 16. december 2016. Det blev besluttet, at punktet genoptages på dette møde, hvor prioritering af indsatser drøftes med udgangspunkt i resultaterne fra den politiske temadag den 9. marts 2017.

Sammenlignes de lokale politiske bidrag med temaerne i stategi for Socialdirektørforum ses det, at der er en række temaer, der er de samme. Helt konkret indgår alle de nævnte temaer i strategien i det samlede materiale med de politiske bidrag.

Temaerne i strategien er følgende:

• Effekt- metoder der virker

• Videndeling

• Tværsektorielt fokus

• Specialisering ud til borgerne- matrikelløse indsatser

• Velfærdsteknologi

• Samarbejde med civilsamfundet

• Forebyggelse

 

På temadagen fik følgende tre indsatser flest stemmer:

Specialisering: Der skal øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker

Herunder var der på temadagen et stort fokus på at få specialisering ud til borgerne.

Civilsamfundet – samskabelse – egenmestring: Der skal sættes fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet

Psykisk sårbare: Der er behov for øget fokus på sektorovergange og koordinerede socialpsykiatriske indsatser

Forretningsudvalget har på møde den 17. marts drøftet de tre indsatser med henblik på forslag til initativer inden for indsatserne. Forslag til initiativer fremgår af vedlagte notat under dagsordenspunkt 2.

De tre indsatser vil blive indarbejdet i Rammeaftalen 2018.

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum drøfter og prioriterer indsatserne herunder tilkendegiver, hvorvidt Socialdirektørforum finder det relevant at samarbejde om de foreslåede indsatser i de kommende år.

 

Beslutning

Fokus er på de tre initiativer, som politikerne har peget på. Der sættes ikke yderligere igang på nuværende tidspunkt.  

Bilag

Fremtidige indsatser og projekter.pdf

4. Metoder i Botilbud – Evaluering af pilotprojekt samt stillingtagen til eventuelle fremtidige projekter

Metoder i Botilbud – Evaluering af pilotprojekt samt stillingtagen til eventuelle fremtidige projekter

Metoder i Botilbud – Evaluering af pilotprojekt samt stillingtagen til eventuelle fremtidige projekter

 

Baggrund

I 2015 udgiver SFI rapporten ”Metoder i botilbud”, hvilket gav anledning til et samarbejde mellem Socialdirektørforum og UC Syddanmark. Rapporten afdækker, hvilke metoder de forskellige botilbud anvender i deres tilgang til borgerne, som enten er sindslidende eller udviklingshæmmede. Resultatet af rapporten viser, at de anvendte metoder ofte er afhængig af de fagpersoner, der anvender dem samt den fremherskende kultur på stedet, frem for at være funderet i metoder, der har en dokumenteret effekt. Efter udgivelsen af rapporten blev der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af forslag til, hvordan rapporten og dennes anbefalinger implementeres i praksis. 

 

Pilotprojekt: Kompetenceudviklingsprojekt "Metoder i Botilbud

Første skridt har været at udvikle et kursusprogram med henblik på kompetenceudvikling for henholdsvis ledere og medarbejdere på botilbud for borgere med udviklingshandicap og borgere med psykiatriske lidelser. Kursusprogrammet er i perioden august – december 2016 afprøvet på fire forløb med ca. 25 deltagere pr. forløb, dvs. at i alt ca.100 personer har deltaget i et kompetenceforløbet. Der har været et forløb for ledelsesrepræsentanter fra Botilbud og tre forløb for medarbejdere fra Botilbud

Vedlagt er projektbeskrivelse og kursusprogram for kompetenceudviklingsprojektet.

Det overordnede formål med kompetenceudviklingen er at udvikle fagligheden i botilbud – at få skabt et fundament for en mere videns baseret sundheds- og socialpædagogisk praksis, der har kvalitet og effekt som pejlemærker, og som skaber den bedst mulige indsats for borgeren.

 

Evaluering af kompetenceudviklingsprojektet

Evaluering af projektet tegner et positivt billede. Således konkluderes der i rapporten følgende:

Overordnet set har kurset, hvad enten der er tale om et leder- eller medarbejderperspektiv, bidraget til at skabe muligheder for forandring af arbejdet i praksis. Dog skal der gøres opmærksom på, at kurset i sig selv ikke skaber en forandring, men at der udelukkende er skabt muligheder for en forandring af praksis.

Denne forandring er op til det enkelte botilbud at arbejde med i praksis, men der er ingen tvivl om, at kurset har givet medarbejderne en forståelse for vigtigheden af et tværprofessionelt samarbejde, der er teoretisk funderet. Således er der skabt mulighed for, at de enkelte steder selv kan arbejde systematisk med egne metodologiske tilgange i praksis.

Vedlagt er evalueringsrapport af pilotprojektet.

 

Endvidere har der i flere forskellige sammenhænge bl.a. på møder i Socialdirektørforum væres positive tilkendegivelser ift. kompetenceudviklingsprojekt "Metoder i Botilbud".

 

 

Møde i Styregruppen den 28. februar 2017

Der var den 28. februar 2017 møde i Styregruppen. Dagsorden var dels evaluering af kompetenceudviklingsprojekt "Metoder i Botilbud" samt dels mulige fremtidige samarbejdsprojekter. 

Evaluering: Der var i Styregruppen enighed om at evalueringsresultaterne suppleres med tilbagemeldinger fra Socialdirektørforums medlemmer. Endvidere skal det blandt medlemmerne i Socialdirektørforum drøftes, hvad der forventes af deltagerne samt de deltagende kommuner, når man deltager i kursusforløbet.

 

Forslag til samarbejdsprojekter: Der var to forslag til samarbejdsprojekter:

1. Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere på botilbud lig forløbene i pilotprojektet. Ift. lederne skal der sættes yderligere fokus på strategisk ledelse generelt. Oplæg fra UC Syd er vedlagt.

2. Kompetenceudviklingsforløb for personer på myndighedsområdet: Et lignende forløb tilpasset personer på myndighedsområdet: ”Den gode bestilling” UC Syd præsenterer oplæg på møde i Socialdirektørforum den 23. juni 2017.

 

Oplæg fra UC Syd på kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere på botilbud lig forløbene i pilotprojektet

En væsentlig ændring i det vedlagte reviderede kursusprogram er, at lederforløbet er taget ud og at både ledere og medarbejdere fra samme institution er på samme forløb. Dette vil betyde, at de gennem hele kursusforløbet såvel på undervisningsdagene som studiedagene kan lave kontinuerligt sparring med hinanden. En yderligere ændring er, at kursusforløbet afsluttes med en fremlæggelse og vurdering. For at sikre implementeringens fuldførelse tilbydes lederne en ekstra dag med ledelses og projektstyringsteori.

 

Pris for afvikling af det reviderede kursusprogram:

 • Hvert forløb indeholder: 6 undervisningsdage a 6 timer = 78.000 kr. pr. forløb. (Der kan være ca. 25. deltagere på hvert forløb).
 • Pris for ekstra dag for lederne = 13.000 kr. pr dag.
 • Modul 5: Vurdering og kommentering af implementering strategi pr. gruppe = 2000 kr. pr gruppe

Det forventes, at UCSYD kan afvikle to forløb efterår 2017 og to forløb forår 2018. Hvis der er behov for flere forløb, vil det imødekommes.

 

Det foreslås, at eventuelle forløb i efterår 2017 og forår 2018 finansieres af fælleskommunale midler under Fælleskommunalt socialsekretariat.

 

Styregruppens deltagere:

 • Direktør Lise Willer, Esbjerg Kommune
 • Direktør Henrik Juul Kjær, Assens Kommune
 • Direktør Mette Heidemann, Middelfart Kommune
 • Direktør Charlotte Scheppan, Haderslev Kommune
 • Institutchef Anette Nicolaisen, UC Syd, Socialrådgiveruddannelsen
 • Lektor Mette Højte Jensen, UC Syd, Socialrådgiveruddannelsen
 • Adjunkt Ph.d., Kim Lee, UC Syd, Ergoterapeutuddannelsen
 • Lektor Jens Astrupgaard, UC Syd, Pædagoguddannelsen
 • Strategisk analytiker Camilla Fyhn Milland, Fælleskommunalt socialsekretariat

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum:

– drøfter evaluering af de fire afholdte kompetenceudviklingsforløb herunder bl.a. med henblik på suppleringer til evalueringsrapporten

– drøfter oplæg fra UC Syd om Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere på botilbud med henblik på:

 • eventuelle forslag til justeringer
 • stillingtagen til hvorvidt der skal afvikles to forløb efterår 2017 og to forløb forår 2018
 • stillingtagen til finansiering af forløbene. 

– drøfter, hvad der forventes af deltagerne samt de deltagende kommuner, når man deltager i kursusforløbet

 

Beslutning

– Socialdirektørforum drøftede evaluering af de fire afholdte kompetenceudviklingsforløb. Der var positive tilbagemeldinger på forløbene.

– Socialdirektørforum drøftede oplæg fra UC Syd om Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere på botilbud. Der var enighed om, at der afvikles to forløb efterår 2017 og to forløb forår 2018. Der var enighed om, at forløbene i efterår 2017 og forår 2018 finansieres af fælleskommunale midler under Fælleskommunalt socialsekretariat.

Bemærkninger fra mødet tages med i den videre drøftelse med UC Syd.

 

 

 

 

 

Bilag

Evaluering af botilbud endelig
Projektbeskrivelse
Kursusprogram
Oplæg fra UC Syd_ Revideret kursusprogram

5. Sundhedslovsydelser i højt specialiserede tilbud efter Serviceloven

Sundhedslovsydelser i højt specialiserede tilbud efter Serviceloven

Sundhedslovsydelser i højt specialiserede tilbud efter Serviceloven

 

Baggrund

Socialdirektørforum har den 22. februar 2017 modtaget fælles henvendelse fra Kolding Kommune og Varde Kommune vedr. sundhedslovsydelser i højtspecialiserede tilbud efter Serviceloven. Henvendelse inklusiv bilag er vedlagt.

Af henvendelsen fremgår det at Kolding Kommune og Varde Kommune i fællesskab er blevet opmærksom på at højt specialiserede tilbud har en særlig udfordring i forhold til, at sundhedslovsydelser ikke må indgå i taksten. Denne regel gælder naturligvis for alle tilbud, men det giver en særlig udfordring i de kommuner, som driver højt specialiserede tilbud, både fordi disse tilbud har en høj andel af borgere fra andre kommuner og fordi disse tilbud netop er etableret for at give en helhedsorienteret indsats til borgere med komplekse problemstillinger. Det er Kolding og Varde Kommunes overbevisning, at såfremt der ikke findes en løsning på denne udfordring vil det ikke ud fra økonomiske betragtninger være muligt for kommunerne at drive højt specialiserede tilbud. De to kommuner beder derfor Socialdirektørforum, om at gå ind i sagen med henblik på at finde en løsning, så de reelle omkostninger forbundet med borgerens ophold dækkes af hjemkommunen.

 

Socialdirektørforum opfordres i henvendelsen til at drøfte, hvordan der kan findes en løsning på denne udfordring, samt hvorvidt sagen skal løftes videre til KL eller Ministeriet for sundhed og ældre. Kolding og Varde Kommune vil gerne opfordre til, at der nedsættes en arbejdsgruppe under KKR sekretariatet, som arbejder videre med sagen.

 

Forretningsudvalget drøftede henvendelsen fra Varde og Kolding kommuner under eventuelt på mødet den 24. februar 2017. Forretningsudvalget mente ikke, at sagen bør dagsordenssættes på Socialdirektørforum, hvorfor der efterfølgende blev taget kontakt til Varde Kommune med henblik på dialog. Varde Kommune har fastholdt, at de ønsker sagen dagsordensat på møde i Socialdirektørforum.

Henvendelsen fra Varde og Kolding kommuner blev drøftet på møde i Forretningsudvalget den 17. marts 2017. På baggrund af drøftelsen anbefaler Forretningsudvalget, at der med fordel kan ses på, hvorledes man fortolker sundhedsopgaver og plejeopgaver.   

 

Forretningsudvalget har ultimo 2016 drøftet en lignende henvendelse fra Kolding Kommune. Se vedlagte. Tilbagemelding på denne henvendelse fra Forretningsudvalget til Kolding Kommune er ligeledes vedlagt.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum,  at de kommuner der ønsker at gå videre med denne sag på egne vegne kan rette kontakt til KL eller Ministeriet for sundhed og ældre.

 

Beslutning

Indstilling tiltrådt

Bilag

Fælles henvendelse til Socialdirektørforum fra Kolding og Varde.pdf
Case Sundhedslovsydelser på højtspecialiseret tilbud..pdf
Henvendelse fra Kolding Kommune november 2016.pdf
Tilbagemelding på fremsendte sager.pdf

6. Henvendelse fra Region Syddanmark vedrørende opnormering af pladser til unge og voksne med autisme

Henvendelse fra Region Syddanmark vedrørende opnormering af pladser til unge og voksne med autisme

Henvendelse fra Region Syddanmark vedrørende opnormering af pladser til unge og voksne med autisme

 

Baggrund

Region Syddanmark har henvendt sig med forespørgsel til Socialdirektørforum om at oprette 4 midlertidige § 107 pladser til unge og voksne med autisme. Pladserne ønsker de at oprette på deres Børne- og Autismecenter.

Målgruppen for de nye midlertidige pladser er unge og voksne med autisme, der har brug for hjælp med en rehabiliterende og autismepædagogisk tilgang, men samtidig ønsker en bolig, der ikke er "institutionslignende".

Baggrunden er, at Region Syddanmark oplever efterspørgsel fra kommuner efter pladser i Fynsområdet, se vedlagte notat samt vedlagte skabelon vedr. oprettelse af ydelsen samt takst.

 

Region Syddanmarks forespørgsel blev drøftet på det seneste belægnings- og driftsmødet, hvor det blev fremhævet, at det er vigtigt med en koordination af den samlede kapacitet i Syddanmark. Der var en drøftelse af, at geografien har en betydning, idet borgeren samt borgerens pårørende ofte ønsker et tilbud i nærmiljøet.

Tilbuddet er i Styringsaftalen kategoriseret som et højt specialiseret tilbud med regional betydning, hvorfor en opnormering af pladser skal til høring i Socialdirektørforum.

 

Forretningsudvalget har drøftet henvendelsen fra Region Syddanmark på møde den 24. februar 2017. Der var enighed om at foreslå Socialdirektørforum, at der foretages en afdækning af området. Herunder, at der først når afdækningen foreligger, kan tages stilling til eventuelle opnormeringer ift. pladser til voksne med autisme i Syddanmark. Der var enighed om, at afdækningen bør foreligge hurtigst muligt.

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum:

– tager stilling til Forretningsudvalgets forslag om at foretage en afdækning af området for voksne med autisme. Herunder, at der først når afdækningen foreligger, kan tages stilling til eventuelle opnormeringer ift. pladser til voksne med autisme i Syddanmark.

– drøfter Region Syddanmarks forespørgsel om at oprette 4 midlertidige § 107 pladser

 

Beslutning

– Det blev besluttet, at foretage en afdækning af området for voksne med autisme. Herunder, at der først når afdækningen foreligger, kan tages stilling til eventuelle opnormeringer ift. pladser til voksne med autisme i Syddanmark. Det er ved afdækningen vigtigt at være opmærksom på, at der variation i graden af autisme.

– Region Syddanmarks forespørgsel om at oprette 4 midlertidige § 107 pladser blev drøftet.

 

Bilag

Oprettelse af nye pladser til Autismepladser – feb17.pdf
Region Syddanmark_Ændringsskema – Styringsaftaleperioden Nye autismepladser.docx

7. Henvendelse fra Aabenraa Kommune vedrørende opnormering af pladser på Autismecenter Syd

Henvendelse fra Aabenraa Kommune vedrørende opnormering af pladser på Autismecenter Syd

Henvendelse fra Aabenraa Kommune vedrørende opnormering af pladser på Autismecenter Syd

 

Baggrund

Aabenraa Kommune har den 26. februar 2017 fremsendt vedlagte skrivelse om en udvidet projektafdeling i Autismecenter Syd fra de eksisterende 4 pladser til 8 – 10 pladser. Udvidelsen foretages i tidligere botilbud med 6 lejligheder oprettet efter Almenboligloven og med tilhørende kommunalt serviceareal. Målgruppen for projektafdelingen er borgere med infantil autisme med stærkt behov for struktur og forudsigelighed for at dæmpe problemskabende adfærd. Der er således tale om en målgruppe som oftest placeres i enkeltmandsforanstaltninger.

Tilbuddet er i Styringsaftalen kategoriseret som et højt specialiseret tilbud med regional betydning, hvorfor en opnormering af pladser skal til høring i Socialdirektørforum.

 

Forretningsudvalget har drøftet henvendelsen fra Aabenraa Kommune på møde den 17. marts 2017. Forretningsudvalget kan konstatere, at Aabenraa Kommune ikke har haft sagen i høring i Socialdirektørforum førend der er foretaget opnormering af pladser.

Der var enighed om at foreslå Socialdirektørforum, at der foretages en afdækning af området. Herunder, at der først når afdækningen foreligger, kan tages stilling til eventuelle opnormeringer ift. pladser til voksne med autisme i Syddanmark. Der var enighed om, at afdækningen bør foreligge hurtigst muligt.

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum:

– tager stilling til Forretningsudvalgets forslag om at foretage en afdækning af området for voksne med autisme. Herunder, at der først når afdækningen foreligger, kan tages stilling til eventuelle opnormeringer ift. pladser til voksne med autisme i Syddanmark. (jf. indstilling i punkt 6 med samme ordlyd)

– drøfter Aabenraa Kommunes henvendelse ift. udvidelse af projektafdelingen i Autismecenter Syd fra de eksisterende 4 pladser til 8 – 10 pladser.

 

Beslutning

– Det blev besluttet, at foretage en afdækning af området for voksne med autisme. Herunder, at der først når afdækningen foreligger, kan tages stilling til eventuelle opnormeringer ift. pladser til voksne med autisme i Syddanmark. Det er ved afdækningen vigtigt at være opmærksom på, at der variation i graden af autisme.

– Aabenraa Kommunes henvendelse ift. udvidelse af projektafdelingen i Autismecenter Syd fra de eksisterende 4 pladser til 8 – 10 pladser blev drøftet.

Bilag

Aabenraa Kommune_ udvidelse af projektafdelingen i Autismecenter Syd

8. Stillingtagen til eventuel afdækning af børneområdet på det specialiserede socialområde

Stillingtagen til eventuel afdækning af børneområdet på det specialiserede socialområde

Stillingtagen til eventuel afdækning af børneområdet på det specialiserede socialområde

 

Baggrund

Det blev på mødet i Socialdirektørforum den 16. december 2016 foreslået at foretage en afdækning af børneområdet på det specialiserede socialområde ift. kapaciteten og udviklingen på området. Baggrunden for forslaget er bl.a., at der på mødet i december var dagsordenssat punkt vedr. lukning af botilbud for børn Samstyrken – Krogen 3 i Varde Kommune. Lukningen var begrundet med en vigende efterspørgsel efter tilbuddet. Samtidig har der i 2016 været fokus på kapacitet og udvikling på børneområdet i forbindelse med vigende belægning på tilbuddet Stjernen drevet af Region Syddanmark.

Det blev på mødet den 16. december 2016 besluttet, at Forretningsudvalget drøfter forslaget om afdækning af børneområdet videre på kommende møde.

 

Drøftelse i Forretningsudvalget den 24. februar 2017

Forretningsudvalget drøftede punktet på møde den 24. februar 2017. Forretningsudvalget besluttede, at punktet sættes på dagsorden i Socialdirektørforum på dette møde med henblik på stillingtagen til, om der skal foretages en afdækning af børneområdet på det specialiserede socialområde ift. kapaciteten og udviklingen på området.

Vi bør på forhånd gøre os tanker om formålet for afdækningen – hvad regner vi med at få ud af afdækningen ?

 

Forslag til organisering:

Såfremt det besluttes at foretage en afdækning foreslås det, at økonomisk arbejdsgruppe til mødet i Forretningsudvalget den 9. juni 2017 udarbejder materiale til afdækning af børneområdet på det specialiserede socialområde, der inkluderer bl.a. belægning og pladsantal.

Afdækningen vil således kunne drøftes på Socialdirektørforum den 23. juni sammen med repræsentanter fra børneområdet, da det er aftalt, at børneområdet deltager på en del af dette møde.

 

Indstilling

Det indstilles, at punktet drøftes, herunder at Socialdirektørforum tager stilling til:

– hvorvidt der skal foretages en afdækning af afdækning af børneområdet på det specialiserede socialområde ift. kapaciteten og udviklingen på området.

– forslag om organisering (såfremt det besluttes, at foretage en afdækning af området)

 

Beslutning

– Det blev besluttet, at foretage en afdækning af børneområdet på det specialiserede socialområde ift. kapaciteten og udviklingen på området.

– Det blev besluttet, at økonomisk arbejdsgruppe til mødet i Forretningsudvalget den 9. juni 2017 udarbejder materiale til afdækning af børneområdet på det specialiserede socialområde, der inkluderer bl.a. belægning og pladsantal.

9. Etablering af taskforce til forebyggelse af vold på botilbud i Syddanmark

Etablering af taskforce til forebyggelse af vold på botilbud i Syddanmark

Etablering af taskforce til forebyggelse af vold på botilbud i Syddanmark

 

Baggrund

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2017-2020 er der besluttet en række tiltag for at fremme voldsforebyggelse på botilbud. Som bekendt er forslaget om at etablere fem socialpsykiatriske afdelinger i regionalt regi trukket tilbage og der foregår nu en ny debat blandt Folketingets partier. Samtidig blev det i forbindelse med Økonomiaftalen for 2017 besluttet, at der i regi af kommuner og regioner skal etableres en midlertidig task force til at understøtte botilbuddene i deres arbejde med at forebygge voldsepisoder.

 

Sammensætning

Task forcen skal sammensættes i et samarbejde mellem Regioner og kommuner og der skal etableres en taskforce i hvert KKR område.

Task forcen sammensættes af en gruppe videnspersoner indenfor det pædagogiske, psykologiske, psykiatriske, rusmiddelfaglige og kriminalitetsforebyggende felt, som kan rådgive ledelse og personale på botilbud til voksne med funktionsnedsættelser, hvor der er behov for specialistviden om voldsforebyggelse i relation til beboere og botilbuddenes praksis i det hele taget.

Det foreslås at den syddanske task force består af videns personer fra psykiatrien, socialpsykiatrien, relevante botilbud samt kriminalforsorgen.

Konkret to ressourcepersoner fra Region Syddanmark henholdsvis fra socialpsykiatrien og sygehuspsykiatrien. Dertil to ressourcepersoner fra kommunale botilbud samt en person fra Kriminalforsorgen. Eventuelt kan politi og arbejdsmiljøområdet tænkes ind også. Videns personerne kan med fordel findes eksempelvis i samråd for domfældte udviklingshæmmede, hos Regionens PSP samarbejde og andre relevante steder.

Region Syddanmark bakker op om den foreslåede model.

 

Opgaver

Rådgivningen kan være målrettet konkret udredning af borgers problematikker og botilbuddets håndtering af voldsforebyggelse og foregår i tæt dialog med den konkrete kommunale myndighed.

Task forcen bør først inddrages, når alle andre relevante tiltag er prøvet, herunder relevante intern-kommunale initiativer, indhentet rådgivning fra VISO, behandlingspsykiatri m.fl. Se bilag for yderligere.

 

Organisering

Det foreslås at sekretariatsfunktionen varetages af rammeaftalesekretariatet. Der er ikke afsat økonomi til de regionale task forces. VISO’s leverandører skal der dog ikke betales for.

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum drøfter den foreslåede model for sammensætning af taskforce herunder drøfter konkrete personer, der kunne tænkes at kunne indgå i taskforcen.

 

Beslutning

Socialdirektørforum drøftede den foreslåede model for sammensætning af taskforcen. Socialdirektørforum bakker op om modellen. Det blev besluttet, at følgende kommunale repræsentanter indgår i task forcen:

– Bodil Nissen (Bodil er kommunal repræsentant  i Samrådet for for domfældte udviklingshæmmede).

– Repræsentant fra Odense Kommune, der sidder med i gruppe i Odense Kommune, der arbejder med at minimere vold på botilbud

Bilag

Forslag til task force til forebyggelse af vold på botilbud_december 2016

10. Kunderåd på de regionale centre i Syddanmark – og fremtidige scenarier for råd i Syddanmark

Kunderåd på de regionale centre i Syddanmark – og fremtidige scenarier for råd i Syddanmark

Kunderåd på de regionale centre i Syddanmark – og fremtidige scenarier for råd i Syddanmark

 

Baggrund

Kredsen af kommunaldirektører besluttede den 9. januar 2012 at igangsætte udviklingsarbejdet Fælles Fokus i Syddanmark på socialområdet i fællesskab mellem kommunerne og regionen. Der blev nedsat en fælles styregruppe og igangsat fire udviklingsprojekter. Formålet med samarbejdet var at sættes fokus på, hvordan der kan skabes den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne på det specialiserede socialområde.

Kunderådene på Region Syddanmarks centre er resultatet af ét af disse fire udviklingsprojekter.

Det blev besluttet, at der efter 2 år skulle foretages evaluering med henblik på at sikre, at værdien af kunderåd står mål med indsatsen – også på længere sigt.

Der var opstartsmøde for kunderådene juni 2014. Der er i sensommeren 2016 udsendt spørgeskema til repræsentanter i kunderådene med henblik på evaluering af kunderådene.

 

Evaluering af kunderådene

Den overordnede vurdering af udbyttet af at deltage i Kunderådet vurderes samlet set til 3,3  (skala 1 – 5, hvor 1 er meget lavt udbytte, 5 er meget højt udbytte)

 • De kommunale repræsentanters samlede vurdering er 3,05 (11 besvarelser)
 • De regionale repræsentanters samlede vurdering er 3,6 (9 besvarelser)

75 % svarer ja til at de anvendte ressourcer står mål med udbyttet og værdien i at deltage i kunderådet. 25 % svarer nej.

 

Af evalueringen fremgår det at kommunerne og regionen har fået følgende ud af at deltage i kunderådet:

 • Vidensdeling /Erfaringsudveksling
 • Større indsigt/kendskab bl.a. i forhold til:
  • Hinandens perspektiver og udfordringer
  • Tilbuddets drift og ydelser
 • Gensidig sparring
 • Udbygge netværk
 • Tættere samarbejde
 • Større tillid mellem region og kommune
 • Relevante drøftelser om emner af fælles interesse

En udfordring der dog fremhæves er, at mødedeltagelsen, på flere af kunderådene, ønskes højere.

 

Fremtidige scenarier for (kunde)råd i Syddanmark

Der blev den 14. november 2016 afholdt Fælles Kunderådsmøde hvor evalueringsresultaterne blev drøftet. Afledt af drøftelsen på dette møde, er udarbejdet forskellige mulige scenarier for kunderådene i Syddanmark. Opsamling på det fælles kunderådsmøde samt de skitserede mulige scenarier fremgår af vedlagte notat.

De skitserede scenarier er følgende:

 • Scenarie 1: Kunderådene fortsætter i samme form som hidtil

 • Scenarie 2: Råd/ netværk dannes på baggrund af geografi

 • Scenarie 3: Råd/ netværk dannes med udgangspunkt i målgrupper

 

Årsrapporter for 2016 for kunderådene på Region Sydanmark centre

Kunderådene på Region Syddanmarks centre skal hvert år udarbejde en årsrapport. Årsrapporter for 2016 for kunderådene på Region Sydanmark centre er vedlagt.

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum:

 • tager stilling til fremtidig organisering af råd i Syddanmark
 • tager årsrapporter 2016 til orientering

 

Beslutning

– Det blev besluttet, at der arbejdes videre med scenarie 2 eller scenarie 3. Christian Schacht-Magnussen og Lise Willer har ansvar for den videre proces. De nye netværk evalueres efter ca.1 år.  

Kunderådene, som vi kender dem i dag, er fra dd. lukket.

– Socialdirektørforum tog årsrapporter 2016 til efterretning

 

Bilag

Opfølgning på fælles kunderådsmøde.docx
Årsrapport for kunderåd 2016 – alle centre.docx

11. Udpegning af repræsentant til økonomisk arbejdsgruppe

Udpegning af repræsentant til økonomisk arbejdsgruppe

Udpegning af repræsentant til økonomisk arbejdsgruppe

 

Baggrund

I økonomisk arbejdsgruppe under Socialdirektørforum er Bente Mølmann fra Svendborg Kommune udtrådt af arbejdsgruppen. Jf. Forretningsorden (2013) for den økonomiske og strategiske arbejdsgruppen skal Socialdirektørforum udpege en repræsentant, hvis en repræsentant ønsker at udtræde af arbejdsgruppen.

 

Økonomisk arbejdsgruppe har drøftet sammensætningen i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen peger på, at det kan overvejes at udpege en repræsentant fra børneområdet. 

 

Den økonomiske arbejdsgruppes nuværende sammensætning er følgende:

 • Torben Krone, Odense Kommune (Formand)
 • Morten Outtrup, Esbjerg Kommune
 • Jørgen Poulsen, Kolding Kommune
 • Lasse Roslind, Middelfart Kommune
 • Linda Hindse Christensen, Nordfyns Kommune
 • Rasmus Thode Rask, Region Syddanmark
 • Susan Vester, Vejle Kommune
 • Camilla Fyhn Milland, Fælleskommunalt Socialsekretariat

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum udpeger ny repræsentant til økonomisk arbejdsgruppe.

 

Beslutning

Socialdirektørforum udpegede Didde Scheurer Jacobsen, Økonomisk konsulent, Fredericia Kommune, som ny repræsentant i økonomisk arbejdsgruppe.

 

12. Status på lukning af Samstyrken- Krogen 3

Status på lukning af Samstyrken- Krogen 3

Status på lukning af Samstyrken- Krogen 3

 

Baggrund

Varde Kommunes udvalg for social og sundhed har d. 15. november 2016 truffet beslutning om at nedlægge botilbud for børn Samstyrken – Krogen 3, Varde. Forslag om nedlæggelse af Krogen 3 havde forinden denne beslutning været til høring og blevet godkendt af Varde Kommunes Handicapråd samt MED-udvalget for Samstyrken.

 

Socialdirektørforum tog på mødet den 16. december 2016 lukning af Samstyrken- Krogen 3 til efterretning. Endvidere blev Varde Kommune bedt om, på kommende møde, at redegøre for de økonomiske konsekvenser af lukning af Samstyrken- Krogen 3. Det omdelte materiale vedlægges punktet.

Vedlagt er foreløbig opgørelse af underskuddet ved lukning af Krogen 3. Underskuddet til fordeling blandt brugerkommuner i 2014 og 2015 er i alt 3.390.773 kr.  

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning. Varde Kommune omdelte på mødet en ny foreløbig fordeling af underskuddet, hvor Varde Kommune ikke selv dækker de første 5 % af underskuddet. Varde Kommune redegjorde for, at Krogen 3 er et selvstændigt tilbud med eget selvstændigt budget. Der er en selvstændig leder på tilbuddet med budget- og personaleansvar. Jf. Styringsaftalen er det dermed hele underskuddet, der kan efterreguleres. 

 

Bilag

Ændringer_i_Styringsaftaleperioden Krogen 3 til Socialdirektørforum.docx
Opgørelse Krogen 3 – Botilbud for børn.

13. Status på lukning af Bognæs, afdeling under Handicapcenter Nordøstfyn

Status på lukning af Bognæs, afdeling under Handicapcenter Nordøstfyn

Status på lukning af Bognæs, afdeling under Handicapcenter Nordøstfyn

 

Baggrund

Region Syddanmark har, som følge af vigende belægning, valgt at lukke Bognæs, afdeling under Handicapcenter Nordøstfyn.

 

På det seneste møde i Socialdirektørforum blev det besluttet, at Socialdirektørforum løbende skal orienteres om status for afviklingen af Bognæs.

Vedlagt er statusnotat samt forventet lukkeregnskab.

 

Bognæs er en afdeling i den økonomiske enhed Handicapcenter Nordøstfyn, hvorfor der ifm. underskud ved lukning af Bognæs skal ses på hele økonomien inden for centeret.

Det forventede akkumulerede resultat ultimo 2017 for hele centeret forventes at udgøre 6,9 mio. kr. Beløbet  består af det akkumulerede resultat ultimo 2016 (underskud på 3,6 mio. kr.), forventet driftsregnskab 2017 for hele centeret excl. Bognæs (overskud på 0,5 mio. kr.) og det forventet lukkeregnskab Bognæs (underskud på 3,8 mio. kr.)

Størstedelen af underskuddet, 6,2 mio. kr., videreføres i driften for centeret i 2018. 0,6 mio. kr. efterreguleres i taksterne for centeret i 2019, mens 0,2 mio. kr. finansieres ved en ekstraomkrævning i 2018 ifm. lukning. Ekstraopkrævningen fordeles forholdsmæssigt mellem betalingskommunerne efter det samlede antal anvendte belægningsdage i 2014 og 2015.

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum tager orientering om status for afviklingen af Bognæs til efterretning.

 

Beslutning

Socialdirektørforum tog orientering om status for afviklingen af Bognæs til efterretning

Bilag

Status på nedlukning af Bognæs – feb17.pdf
Forventet lukkeregnskab Bognæs.pdf

14. Omdannelse af almenboligerne på Fuglemajgård til boliger omfattet af serviceloven

Omdannelse af almenboligerne på Fuglemajgård til boliger omfattet af serviceloven

Omdannelse af almenboligerne på Fuglemajgård til boliger omfattet af serviceloven

 

Baggrund

Specialcenter for Unge og Voksne har fået Vejen Kommune og Landsbyggefondens godkendelse til omdannelse af almenboligerne på Fuglemajgård til boliger omfattet af serviceloven. Boligerne vil efter omdannelsen være boliger efter servicelovens § 108 med mulighed for konvertering til boliger efter servicelovens § 107. Godkendelsen er givet med baggrund i Specialcenter for Unge og Voksnes målgruppe særligt omhandlende udviklingshæmmede lovovertrædere, hvor der er behov for boliger ud fra servicelovens § 108.

Omdannelsen forventes at træde i kraft den 1. april 2017. Vedlagt er skrivelse, som Region Syddanmark i januar har fremsendt til alle berørte kommuner i forhold til omdannelse af boliger i Specialcenter for Unge og Voksne afdeling Fuglemajgård.

Vedlagt er notat og skabelon vedr. ny takst.

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum:

 • tager orienteringen til efterretning
 • godkender takstændringerne

 

Beslutning

– Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning

– Socialdirektørforum godkendte takstændringerne.

Bilag

Omdannelse af boliger på Fuglemajgård til Serviceloven 11 jan 2017 (002).pdf
Notat Fuglemajgård 22 02 17.pdf
Ændringer_i_Styringsaftaleperioden_Fuglemajgård.pdf

15. Opfølgning på belægningsprocenter 1. – 3. kvartal 2016

Opfølgning på belægningsprocenter 1. – 3. kvartal 2016

Opfølgning på belægningsprocenter 1. – 3. kvartal 2016

 

Baggrund

På mødet i Socialdirektørforum den 16. december 2016 var opfølgning på belægningsprocenter dagsordenssat (punkt 9).

Der var på forhånd peget på tilbud som, på grund af underbelægning, bør følges ekstra tæt:

 • Hjemløse området i Esbjerg (Esbjerg Forsorgshjem, Refugium og Skjoldbo). Driftsherre: Esbjerg Kommune
 • Handicapcenter Nordøstfyn (Bognæs, Nordlys, Skovhuse 1A) Driftsherre: Region Syddanmark
 • Tre tilbud for sindslidende (Bofællesskabet nr. 1, Høppners Gård, Stifinderen). Driftsherre: Haderslev Kommune.

Tilbud/ områder er udvalgt ud fra følgende kriterier: udfordringer inden for samme målgruppe inden for samme ledelseområde / kommune

 

Det blev besluttes at de nævnte driftsherrer til dette møde i Socialdirektørforum har fremsendt status på tiltag ift. belægningen.

Vedlagt er notat med tilbagemeldinger fra de tre driftsherrer.

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning

Bilag

NOTAT _ tilbagemelding ift. opfølgning på belægningsprocenter.docx

16. Orienteringer

Orienteringer

Orienteringer

 

Referat fra belægnings – og driftsmødet den 9. februar 2017

Bilag: Referat fra belægnings – og driftsmødet den 9. februar 2017

 

Beslutning fra Sundhedsstrategisk Forum vedr. Fællesmøder mellem Sundhedsstrategisk Forum og Socialdirektørforum

På møde i Sundhedssstrategisk Forum den 27. januar 2017 var punktet " Opfølgning på SSF/SDF-fællesmødet " dagsordensat.

Af sagsfremstilling fremgik forslag fra Formandskabet om, at der ikke på forhånd planlægges et nyt fællesmøde mellem de to fora, men at der afholdes fællesmøder, når/hvis der opstår behov. SSF godkendte på den baggrund, at der afholdes fællesmøder mellem de to fora efter behov.

Bilag

Referat fra belægnings- og driftsmøde den 9.februar 2017

17. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

Henvendelse til KORA med henblik på analyse af vores samarbejde i Syddanmark på det specialiserede socialområde (Rammeaftalen)

Lise præsenterede forslag om at få KORA til at udarbejde et oplæg med henblik på analyse af vores samarbejde i Syddanmark på det specialiserede socialområde (Rammeaftalen). Der var opbakning til at arbejde videre med dette.

18. Næste møde

Næste møde

Næste møde

Næste møde i Socialdirektørforum afholdes den 5. maj 2017