Møde i Socialdirektørforum den 27. marts 2015

Udgivet 14.04.2015

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 27. marts 2015

STED

Meldahls Rådhus, Fredericia

STARTTIDSPUNKT

2015-03-27 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2015-03-27 13:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 14. januar 2015

2. Udpegning af ny formand for Socialdirektørforum

3. Udpegning af ny repræsentant til Dialogforum

4. Det sociale tilsyn

5. Udpegning af repræsentant i Forretningsudvalget

6. Udpegning af ny kommunal repræsentant til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark

7. Afrapportering vedr. kommunikationscentre

8. Første drøftelse af Udviklingsstrategien 2016

9. Første drøftelse af Styringsaftale 2016

10. Afrapportering Senhjerneskade

11. Oprettelse af tilbud i Odense Kommune – Grevenlundsvej

12. Forslag til emner til fællesmøde med Sundhedsstrategisk Forum den 20. maj 2015

13. Evaluering af politisk temadag den 5. marts 2015

14. Orientering fra Region Syddanmark: Møde om fremtidsperspektiv for Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense, afdeling under CKV

15. Orientering fra Region Syddanmark: Rehabiliteringsstrategi for det regionale socialområde fra 2015 – 2017

16. Orientering: Tværsektorielt kompetenceprojekt

17. Orientering: Opfølgning på møde med Socialstyrelsen om Tilbudsportalen og socialtilsynet

18. Eventuelt

19. Næste møde


1. Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 14. januar 2015

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller Socialdirektørforum at godkende referatet fra mødet i Socialdirektørforum den 14. januar 2015

Beslutning
Godkendt

2. Udpegning af ny formand for Socialdirektørforum

Baggrund
Peter Pietras, Odense Kommune, er udtrådt af Socialdirektørforum. Der skal i Socialdirektørforum udpeges en ny formand for Socialdirektørforum som også er formand for Forretningsudvalget jf. kommissorium for Forretningsudvalget.
Kommissorium for Forretningsudvalget:
Formålsparagraf for Socialdirektørforum:
 
Forretningsudvalget indstiller Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune, som kandidat til formand for Socialdirektørforum. Eventuelle øvrige kandidater opstilles på mødet.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at vælge en ny formand for Socialdirektørforum.

Beslutning
Socialdirektørforum valgte Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune som ny formand.

3. Udpegning af ny repræsentant til Dialogforum

Baggrund
KKR Syddanmark har nedsat et regionalt Dialogforum på handicapområdet. Formålet med det regionale dialogforum er at bidrage til åbenhed og debat om de tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner inden for social-, psykiatri-, specialundervisnings-, ungdomsuddannelses-, transport-, trænings- og rehabiliteringsområdet m.v.
Peter Pietras, Odense Kommune og Lone W. Rasmussen, Tønder Kommune er udpeget som repræsentanter i Dialogforum. Med Peter Pietras udtrædning af Socialdirektørforum skal der findes en ny repræsentant til at indgå Dialogforum sammen med Lone W. Rasmussen, Tønder Kommune.
Kommissorium for Dialogforum:
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at formand for Socialdirektørforum indgår som ny repræsentant til deltagelse i Dialogforum

Beslutning
Formand for Socialdirektørforum, Lise Plougmann Willer, indtræder som ny repræsentant i Dialogforum

4. Det sociale tilsyn

Baggrund
På Socialdirektørforum den 12. december 2014 blev det aftalt med Socialtilsyn Syd, at tilsynet deltager på mødet den 27. marts og her fremlægger en handleplan omkring godkendelse af plejefamilier samt følger op på de spørgsmål som fremkom på mødet.
Følgende punkter drøftes på mødet:
1. Mellemkommunalt tilsyn – en strategisk udfordring
2. Nygodkendelse og rekruttering af plejefamilier
– redegørelse vedr. nedbringelse af ventetid hos Socialtilsyn Syd (STS)
– dialog om fremtidigt samarbejde i fht. kommule indsatser i fht. rekruttering
3. Dialog om konsekvens og proces i fht. Ankestyrelsens principafgørelser om forhold ved § 107/108 tilbud og 85-hjælp (Ankestyrelsens afgørelser nr. 71-14 og 72-14)
4. Samlet model/årshjul for dialog ml. STS og kommunerne/regionen
5. Driftsstatus fra STS
Tilsynschef fra Socialtilsyn Syd, Peter Bjerregaard Andersen, deltager på mødet.
 
Forretningsudvalget har inviteret Socialstyrelsen til møde med Forretningsudvalget den 30. april 2015, til dialog vedr. tilsynsområdet. Baggrund for mødet er blandt andet, at Forretningsudvalget er blevet opmærksomme på, at der er overordnede strukturer, lovgivning mm., der medfører udfordringer på området. Der udarbejdes et notat med de punkter, der ønskes drøftet med Socialstyrelsen. Notatet sendes til repræsentanterne i Socialdirektørforum med henblik på eventuelle bemærkninger eller tilføjelser. Herefter sendes notatet til Socialstyrelsen inden mødet. Det kan overvejes, hvorvidt Socialstyrelsen på et senere tidspunkt skal inviteres med til møde i Socialdirektørforum til en drøftelse om socialtilsyn.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at drøfte punktet

Beslutning
Punktet blev drøftet. Herunder bl.a. følgende:
– udfordring ift. godkendelse af plejefamilier. Socialtilsyn Syd fortalte, at de har opnormeret med personale til denne opgave. Tilsynet tilkendegav, at det fremadrettet vil tage ca. 10 uger fra ansøgning til godkendelse.
– Socialtilsyn Syd fortalte, at de samlet set har opnormeret med 20 – 25 stillinger i 2015 i Socialtilsyn Syd.
– Socialtilsyn Syd ønsker at tage på rundtur i Syddanmark til dialog med de syddanske kommuner og Region Syddanmark om tilsyn. Tilsynet sender invitation til kommuner og region.

5. Udpegning af repræsentant i Forretningsudvalget

Baggrund
Peter Pietras er udtrådt af Socialdirektørforum og dermed også Forretningsudvalget. Jf. Kommissorium for Forretningsudvalget udpeger Socialdirektørforum medlemmer til Forretningsudvalget. Hvis et medlem udtræder af forretningsudvalget udpeger Socialdirektørforum et nyt medlem til udvalget.
Odense Kommune har meddelt, at de fortsat gerne indgår i Forretningsudvalget med Odense Kommunes nye repræsentant i Socialdirektørforum, René Junker, direktør i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager stilling til udpegning af repræsentant til Forretningsudvalget, herunder om Odense Kommunes anmodning kan imødekommes.

Beslutning
Socialdirektørforum udpegede René Junker, direktør i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Odense Kommune som nyt medlem i Forretningsudvalget.

6. Udpegning af ny kommunal repræsentant til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark

Baggrund
Stabschef Gunnar Lund, Vejen kommune, har siden oktober 2012 været det kommunale medlem. Desværre har han valgt at fratræde sin stilling i Vejen Kommune, således at han sidste gang deltager i samrådsmødet i marts 2015 .
Ifølge vedtægten for Samrådet, se vedlagte, skal der i Samrådet være "en kommunal repræsentant med særligt kendskab til personkredsen og institutioner for denne – udpeget af Socialdirektørforum." Det fremgår videre af vedtægten, at den kommunale repræsentant indstilles af kommunerne.
Det bemærkes, at funktionen er ulønnet.
Yderligere information om Samrådet findes på www.samraadsyddanmark.dk
 
Forretningsudvalget indstiller Centerleder på Udviklingscentret De 2 Gårde, Jørgen Rasmussen, Vejle Kommune. Vedlagt er oplysninger om Jørgen Rasmussen.
 
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiler til Socialdirektørforum at udpege ny kommunal repræsentant til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere

Beslutning
Socialdirektørforum udpegede Jørgen Rasmussen, Vejle Kommune som ny kommunal repræsentant til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere.

Bilag

Vedtægt for Samrådet
Skrivelse til Socialdirektørforum
SamrådetJørgenRasmussen

7. Afrapportering vedr. kommunikationscentre

Baggrund
På Socialdirektørforums møde den 3. oktober 2014 blev det besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens formål er, med udgangspunkt i det oplæg Fredericia Kommune kom med omkring hjemtagning af kommunikationsopgaverne, at kortlægge, hvorvidt der er nogle af de traditionelle kommunikationscenteropgaver, som er så specialiserede, at det vil være vanskeligt for den enkelte kommune, at have den faglige ekspertise til at løfte opgaven.
Arbejdsgruppens konklusion:
Under forudsætning af, at det tværkommunale samarbejde prioriteres og udvikles, kan kommunerne løse en stor del af opgaverne med tilfredsstillende kvalitet. Samtidig er det en nødvendig forudsætning, at kommunerne fortsat bakker op om den faglige sparring i de nationalt forankrede netværk, for at fastholde den specialiserede viden og erfaringsudveksling. Opgaver af høj kompleksitet og med få borgere vil – som førhen – skulle løses ved, at man køber ydelserne få steder i Danmark eller udlandet.
Merete Fredslund, Kolding Kommune fremlægger arbejdsgruppens resultater
 
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til drøftelse af den videre proces.

Beslutning
Socialdirektørforum tilslutter sig arbejdsgruppens konklusion.
Hvorledes netværkene på kommunikationsområdet vedligeholdes tages op på Socialdirektørforum på et senere møde.

Bilag

Rapport
Netværks liste

8. Første drøftelse af Udviklingsstrategien 2016

Baggrund
Strategisk arbejdsgruppe har arbejdet med Udviklingsstrategien for 2016 og ønsker en indledende drøftelse i Socialdirektørforum. Arbejdsgruppen lægger op til, at den overordnede ambition bliver den samme som for Udviklingsstrategien 2015: At fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det drives på et lavere omkostningsniveau.
Temaer: arbejdsgruppen ønsker at sætte fokus på resultatdokumentaion og effekt. Mange kommuner har påbegyndt arbejde omkring effektmålinger og dokumentation – nogle er nået lang andre er lige begyndt. Strategisk arbejdsgruppe ønsker et projekt, hvor kommunerne imellem kan erfaringsudveksle og hvor ekstern viden eventuelt kan inddrages.
Der er ikke udvalgt nye temaer ud over resultatdokumentation og effekt, idet der dels kommer udmeldinger fra National koordination og ministeren, dels at der allerede er mange indsatser igang, som også er relevante i 2016 såsom: Tværsektorielt kompetenceprojekt, Metoder i botilbud (SFI rapporten) og Samspil og styring på det specialiserede socialområde
 
Udviklingsstrategien 2016 blev drøftet på Forretningsudvalget den 6. marts. Forretningsudvalget indstiller, at temaet om resultatdokumentation erstattes med et tema omkring synliggørelse af de resultater kommunerne allerede har opnået – med udgangspunkt i paradigmeskift om rehabilitering og borgeren tættere på det "normale liv" – mindre indgribende foranstaltninger. Projektet skal omhandle de gode historier. Herudover indstiller Forretningsudvalget, at Styringsaftalen og Udviklingsstrategien sammenskrives til et dokument med en fælles indledning.
 
Punktet drøftes på mødet i i Kommunaldirektørkredsen den 8. april 2015 samt KKR den 24. april 2015. Udviklingsstrategien skal være godkendt i kommuner og region i Syddanmark den 15. oktober 2015.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til drøftelse af punktet.

Beslutning
Socialdirektørforum drøftede Udviklingsstrategien. Der var enighed om, at Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er et dokument.Temaet om resultatdokumentation samt temaet om synliggørelse af de resultater kommunerne allerede har opnået bør indgå i Udviklingsstrategien.

9. Første drøftelse af Styringsaftale 2016

Baggrund
Den økonomiske arbejdsgruppe har igangsat arbejdet med udvikling af Styringsaftalen for 2016. Der er i den forbindelse behov for en drøftelse og stillingtagen i forhold til følgende:
– Om der skal indgås fælles aftale i Styringsaftalen 2016 vedrørende den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde i Syddanmark?
– Konsekvenser og principper afledt af ny takstbekendtgørelse pr. den 12. januar 2015.
 
Fælles aftale i Styringsaftalen 2016 vedrørende den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde i Syddanmark?
Det er i Styringsaftalen 2015 aftalt følgende:
Der vil i 2015 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2014 i alle kommuner og regionen. Dette skal ske ved at sætte fokus på udvikling af nye og mere effektfulde tilbud til borgeren samt øget effektivitet.
I 2015 vil Socialdirektørkredsen analysere udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige enten som følge af demografi eller pres på kvaliteten. Hvis områder tegner til at udvikle sig bekymrende, vil dette forsøges imødegået i fællesskab.
Den økonomiske arbejdsgruppe foreslår en lignende aftale i 2016 vedrørende den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Dog foreslåes det, at der tages hensyn til pris- og lønfremskrivning.
Arbejdsgruppen foreslår således følgende aftale til Styringsaftalen 2016:
Der vil i 2016 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2015 til 2016 maximalt må stige med KL´s pris- og lønfremskrivning.
Dette skal ske ved at sætte fokus på udvikling af nye og mere effektfulde tilbud til borgeren samt øget effektivitet.

I 2016 vil Socialdirektørkredsen analysere udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige enten som følge af demografi eller pres på kvaliteten. Hvis områder tegner til at udvikle sig bekymrende, vil dette forsøges imødegået i fællesskab.

 
Ny takstbekendtgørelse
Der er pr. 12. januar 2015 kommet en ny takstbekendtgørelse, Bekendtgørelse nr. 9 af 12. januar 2015 om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167437
Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2015, og har virkning fra takster, som fastsættes efter denne dato. Dog finder §§ 4 – 8 vedr. anvendelse af eventuelt over- og underskud anvendelse pr. den 1. januar 2015.
Den økonomiske arbejdsgruppe har udarbejdet vedlagte notat over konsekvenser ved den nye takstbekendtgørelse. Det er arbejdsgruppens vurdering, at særligt de nye regler vedr. håndtering af under- og overskud, kræver stillingtagen til en række punkter. Det fremgår af bekendtgørelsen, at driftsherre fremover selv skal bære de første fem procent af et underskud, dvs. kun underskud herudover kan pålægges andre via indregning i taksten. Derudover kan det besluttes, at overskud på op til 5 pct. ikke indregnes i taksten i efterfølgende år, men i stedet hensættes til senere brug.
I notatet fremgår punkter, der kræver stillingtagen samt arbejdsgruppens anbefalinger. Da reglerne vedrørende håndtering af over- og underskud finder anvendelse pr. den 1. januar 2015, anbefaler arbejdsgruppen, at der laves en tillægsaftale til Styringsaftalen 2015. Derudover vil ændringerne indarbejdes i Styringsaftalen 2016.
 
Forretningsudvalget drøftede Styringsaftalen 2016 på møde den 6. marts 2015. Forretningsudvalget indstiller, at Styringsaftalen 2016 og Udviklingsstrategien 2016 sammenskrives til et dokument med en fælles indledning.
 
Formand for den økonomiske arbejdsgruppe, Torben Krone, deltager under drøftelsen i Socialdirektørforum.
 
Punktet drøftes på mødet i i Kommunaldirektørkredsen den 8. april 2015 samt KKR den 24. april 2015. Styringsaftalen 2016 skal være godkendt i kommuner og region i Syddanmark den 15. oktober 2015.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum:
– at drøfte, om der skal anbefales en aftale i Styringsaftalen 2016 vedrørende den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde i Syddanmark.
– at tage stilling til principper og arbejdsgruppens anbefalinger ift. konsekvenser ved den nye takstbekendtgørelse

Beslutning
Socialdirektørforum drøftede den fælles aftale vedrørende den økonomiske udvikling på på det specialiserede socialområde i Syddanmark.
Der foreslås følgende aftale til Styringsaftalen 2016:
Der vil i 2016 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2015 til 2016 maximalt må stige med KL´s pris og lønfremskrivning.
Dette skal ske ved at sætte fokus på udvikling af nye og mere effektfulde tilbud til borgeren samt øget effektivitet.
I 2016 vil Socialdirektørkredsen analysere udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige enten som følge af demografi eller pres på kvaliteten. Hvis områder tegner til at udvikle sig bekymrende, vil dette forsøges imødegået i fællesskab.
 
Socialdirektørforum drøftede principper og arbejdsgruppens anbefalinger ift. konsekvenser ved den nye takstbekendtgørelse. Der var enighed om, at drøftelsen fortsætter på næste møde. Inden næste møde skal det sikres, at fortolkningen af følgende punkter ligger inden for lovgivningen:
– at der er mulighed for at overføre op til 5 % af et underskud med henblik på at hente underskuddet via effektiviseringer og
– at der samlet set maximimalt må akkumuleres 5 % underskud på stedet.
 
Driftsherrens mulighed for at anvende op til 5 procent overskud på et tilbud til dækning af underskud blev drøftet. Der arbejdes videre med en model, hvor et eventuelt opsamlet overskud vil kunne anvendes til dækning af underskud inden for samme ledelsesområde/ centerniveau.
 
Der var enighed om, at Udviklingsstrategien og Styringsaftalen udarbejdes i et samlet dokument.

Bilag

NOTAT_ Konsekvenser ved den nye takstbekendtgørelse

10. Afrapportering Senhjerneskade

Baggrund
Arbejdsgruppen har arbejdet med KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med en hjerneskade. Arbejdsgruppen har udarbejdet syddanske anbefalinger ud fra seks af udspilets ti anbefalinger (idet de resterende fire har national karakter). Kommissoriet for arbejdsgruppen om borgere med senhjerneskade blev godkendt på Socialdirektørforum 8. januar 2013, og den første afrapportering skete på mødet den 23. maj 2013. Her blev arbejdsgruppens anbefalinger godkendt, og det blev besluttet, at gruppen skulle arbejde videre med at konkretisere anbefalingerne til handleplaner. Desuden udtrykte Socialdirektørforum ønske om en undersøgelse af koblingen mellem matirkelløse tilbud og takster, herunder om matrikelløse vidensmiljøer er en udfordring i forhold til rammeaftalen og beregning af takster.
 
En af anbefalingerne i KL's udspil om en styrket hjerneskadeindsats beskriver, at alle kommuner skal sikre borgerne adgang til specialiseret hjerneskaderehabilitering, enten i egne tilbud, i tværkommunale tilbud eller gennem samarbejde med specialiserede tilbud. Arbejdsgruppen har arbejdet videre med at konkretisere denne anbefaling og har udarbejdet et oplæg til kriterier for graduerede specialiserede døgntilbud på hjerneskadeområdet, jf. rammeaftalen
Arbejdsgruppen har i notatet anvendt faseinddelingen i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram som en ramme for beskrivelserne af kriterierne for de graduerede tilbud. Årsagen hertil er, at kommunernes opgaver og roller er afhængige af hvilken fase i borgernes forløb, der er tale om.
I fase l og ll vil kommunernes opgaver primært være rettet mod at afhjælpe akutte problemer af social karakter samt indgå i samarbejde med sygehus med henblik på planlægning af rehabilitering efter udskrivelse.
I fase lll iværksætter kommunen rehabiliterende og kompensereden indsatser. For at imødekomme forskellige rehabiliteringsbehov er det nødvendigt med graduerede tilbud. Rehabilitering er et tidsafgrænset forløb, hvor formålet er at personen opnår den bedst mulige funktionsevne.
I fase iV har kommunens tilbud et vedligeholdende sigte
Det er arbejdsgruppens konklusion, at
 • der på senhjerneskadeområdet ikke er højt specialiserede tilbud i fase lV hvilket implicerer en stillingtagen til nogle af de nuværende tilbud, der er højt specialiserede, jf. rammeaftalen
 • rammeaftalens kriterier om takst og salg ikke er fundet relevant at anvende på hjerneskadeområdet, men bør erstattes af et kriterium vedr. volumen. Arbejdsgruppen har dog ikke fastlagt et konkret kriterium vedr. volumen i tilbuddene, idet dette forventligt bliver fastlagt nationalt.
  Arbejdsgruppen har desuden revurderet forslaget om at etablere videnscentre placeret således, at de i fællesskab betjener hele Syddanmark og skal ses som et supplement til VISO (bilag 3). I den forbindelse har gruppen analyseret styrker og svagheder ved tre forskellige modeller for organisering af vidensmiljøer:
 • Model 1: Fire kommunale videnscentre i Region Syddanmark
 • Model 2: Én kommune – ét vidensmiljø
 • Model 3: Ét fælleskommunalt vidensmiljø i Region Syddanmark
 • På baggrund af analysen har arbejdsgruppen konkluderet, at der ikke er én model, der alene kan anbefales. Derimod anbefaler arbejdsgruppen, at der tages udgangspunkt i en kombination af modellerne, så der kan etableres graduerede vidensmiljøer. De graduerede vidensmiljøer kan organiseres i henhold til forløbsprogrammets tre niveauer for rehabilitering: Basalt niveau, avanceret niveau og specialiseret niveau.
  Etablering af vidensmiljøer får ikke betydning for taksterne i de tilbud, der indgår som leverandører af viden. Ydermere afregnes mellem vidensmiljøet og køberkommunen.
Arbejdsgruppen fik i maj 2014 yderligere en opgave af Forretningsudvalget om udarbejdelse af række input til nye metoder og tilgange, som kan være med til at sætte kursen for kommunernes arbejde på senhjerneskadeområdet de kommende år.
Arbejdsgruppen har her arbejdet ud fra 4 principper
 • Fra Senhjerneskadet til frivillig
 • Pædagogik på afstand
 • Faciliteret af kommunen udført af civilsamfundet
 • Rehabilitering
 
Formand for arbejdsgruppen,Thorkild Sloth Pedersen, Varde Kommune, præsenterer arbejdsgruppens resultater.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Socialdirektørforum har taget orienteringen til efterretning.

Bilag

Senhjerneskadede fremtidsvisioner
Sammenfatning Borgere med erhvervet hjerneskade
Notat om vidensmiljøer
Tillæg til rapporter under det fælleskommunale sekretariat i Region Syddanmark Jan Odense 2015

11. Oprettelse af tilbud i Odense Kommune – Grevenlundsvej

Baggrund
Odense Kommune opretter et højt specialiseret tilbud med regional betydning med forventet ibrugtagning medio 2015, se vedlagte bilag. Jf. principper i Styringsaftalen skal en sådan ændring for et højt specialiseret tilbud med regional betydning til høring i Socialdirektørforum.
Tilbuddets navn er Grevenlundsvej og det er et dag og døgntilbud efter lovgrundlag §105/§85 og §83 og §104.
Tilbuddet vil have 20 aktivitets- og samværspladser samt 16 døgnpladser.
Målgruppen er: Voksne udviklingshæmmede med særlige behov og dobbelt diagnoser. Mangelfulde sociale kompetencer. Udadreagerende eller selvskadende adfærd. Enkelte borgere vil få skærmede enheder.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum høres om oprettelse af tilbuddet.

Beslutning
Punktet blev drøftet. Oprettelse af tilbuddet Grevenlundsvej er taget til efterretning.

Bilag

Skabelon ift. ændringer i Styringsaftaleperioden

12. Forslag til emner til fællesmøde med Sundhedsstrategisk Forum den 20. maj 2015

Baggrund
Der er aftalt fællesmøde med Sundhedsstrategisk Forum den 20. maj kl. 13.00-15.00 – i forlængelse af Socialdirektørforums ordinære møde. Mødets formål er at drøfte emner af fælles interesse.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum kommer med forslag til emner af fælles interesse for Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk forum.

Beslutning
På baggrund af input fra Sundhedsstrategisk forum og Socialdirektørforum var der enighed om, at der arbejdes videre med en kobling af flere temaer: borger, job, uddannelse og evidens.
 

13. Evaluering af politisk temadag den 5. marts 2015

Baggrund
Der blev den 5. marts 2015 afholdt politisk temamøde med temaet velfærd i en ny virkelighed med fokus på børne- og ungeområdet.
Programmet for dagen:
– Esbjerg Kommunes nye initiativer og erfaring på børne- og unge området v/ formand for Børn- og Familieudvalget i Esbjerg Kommune, Diana Mose Olsen
– KL´s nye udspil om udsatte børn og unge v/ Kontorchef i KL for Social og Sundhed, Tina Wahl
– Anbragte børn- og unges trivsel v/ Forsker ved SFI, Mette Lausten
– Et borgerperspektiv: En refleksion om en belastet barndom og ungdom v/ Sheila
– Der var 67 tilmeldte til temadagen den 5. marts 2015.
Næste politiske temadag er den 19. november 2015.
 
Forretningsudvalget indstiller, at der afholdes én politisk temadag om året. Det foreslås dermed, at den planlagte temadag den 19. november 2015 aflyses.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum:
– at drøfte evaluering af temadagen den 5. marts 2015
– at tage stilling til forslag om at aflyse politisk temadag den 19. november 2015

Beslutning
Grundlæggende en god temadag, dårligt fremmøde. Temadagen 19. november 2015 aflyses.

14. Orientering fra Region Syddanmark: Møde om fremtidsperspektiv for Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense, afdeling under CKV

Baggrund
Region Syddanmark har inviteret de fynske kommuner til dialog vedr. fremtidsperspektiv for Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense, afdeling under CKV.
Mødet afholdes den 18. marts 2015. Vedlagt er invitationen til mødet, hvori baggrund for invitation til mødet fremgår.
 
Indstilling
Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning,
 
 
 

Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.
Region Syddanmark tilkendegav, at der er opsigelsesvarsel på 8 måneder fra vilkårlig dato.

Bilag

Brev fynske kommuner CKV 4 marts 2015

15. Orientering fra Region Syddanmark: Rehabiliteringsstrategi for det regionale socialområde fra 2015 – 2017

Baggrund
Regionsrådet i Region Syddanmark har i november 2015 vedtaget en rehabiliteringsstrategi for det regionale socialområde fra 2015-2017.
Strategien har afsæt i såvel et borgerperspektiv som i, at velfærdssamfundet er i forandring. Det regionale socialområde skærper med den nye rehabiliteringsstrategi udviklingen af den regionale opgaveløsning, så den imødekommer begge perspektiver.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at tage orienteringen til efterretning

Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning

Bilag

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015 – 2017

16. Orientering: Tværsektorielt kompetenceprojekt

Baggrund
Regionsdirektøren og kredsen af kommunaldirektører besluttede i 2012, at der skal udarbejdes et oplæg om fremtidens kompetencer til strategisk drøftelse med relevante uddannelsesinstitutioner.
I første fase fokuserede arbejdet på fremtidens kompetencer på sundhedsområdet. Der blev afholdt en række workshops med driftsledere og nøglepersoner på uddannelsesområdet i kommuner og region. Opsamlingen fra disse workshops kan i meget kort form sammenfattes til:
 • Pointer der bør drøftes med uddannelsesinstitutionerne om fremtidens kompetencebehov. Det drejer sig om følgende temaer: Stærke fagfaglige kompetencer, personlige og relationelle kompetencer, organisatoriske kompetencer, kompetencer til at bevæge sig fra hjælperrolle til motivatorrolle og strukturer i uddannelsen med mere tværfaglighed, skærpede adgangskrav og bedre samspil mellem teori og praktik.
 • Pointer der peger ind i egen organisation for kommunerne og regionen: Kompetenceudvikling mod mere sammenhængende, tværfaglige og tværsektorielle forløb. Mere samarbejde med borger/patient, pårørende og andre interessenter.
I næste fase er der behov for også at indtænke det sociale område og at bidrage med et mere strategisk perspektiv på området. Der var ønske om at fastholde fokus på fremtidens behov og ikke alene tage udgangspunkt i de aktuelle udfordringer. Der blev sammensat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter på direktørniveau fra såvel kommuner (Sundhedsstrategisk forum og Socialdirektørforum) og region (sygeplejefaglige direktører).
Arbejdsgrupppen har udarbejdet et fælles strategisk rammeoplæg som 21. januar 2015 blev drøftet med uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark (UC'er, SOSU skolerne og Syddansk Universitet). På mødet blev det aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe på tværs af kommunerne, regionen og uddannelsesinstitutionerne. Arbejdsgruppen skal tilrette det strategiske rammeoplæg samt overveje konkrete tiltag i 2015.
Tidplanen
 • 23. februar: Deadline for tilbagemelding om medlemmer til arbejdsgruppe
 • Medio/slut marts: Første møde i arbejdsgruppe. Mål: Fælles strategipapir og pejlemærker for arbejdet med kompetenceudvikling
 • Slut april: Andet møde i arbejdsgruppe: Mål: Fælles strategi færdigt. Konkrete aktiviteter i resten af 2015 diskuteres
 • Slut maj/start juni: Møde i den store kreds. Strategipapir og konkrete aktiviteter drøftes.
Socialsekretariatet, Sundhedssekretariatet, KKR og Region Syddanmarks HR er sekretariat for projektet.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til orientering

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning

Bilag

Rammeoplæg om tværsektoriel kompetenceudvikling

17. Orientering: Opfølgning på møde med Socialstyrelsen om Tilbudsportalen og socialtilsynet

Baggrund
Socialstyrelsen inviterede den 11. december 2014 til dialogmøde om Tilbudsportalen og socialtilsynet. Invitationen var henvendt til formænd for hver af de fem administrative styregrupper. Fomålet med dialogmødet var en gensidig dialog om aktuelle udfordringer i forbindelse med Tilbudsportalen og implementeringen af tilsynsreformen samt til en dialog om hensigtsmæssige løsningsmuligheder.
Socialstyrelsen har den 9. marts 2015 tilsendt opfølgning på mødet, se vedlagte.
 
Indstilling
Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning.
 
 

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning. Socialstyrelsen har tilsendt invitation til to workshops vedrørende Tilbudsportalen med henblik på at afdække brugernes behov i relation til Tilbudsportalens søgefunktion.
Der efterspørges fra Syddanmark:
– 1-2 personer, der, som en del af deres arbejde, bruger Tilbudsportalen til at fremsøge sociale tilbud indenfor fagområderne Børn- og unge, Udsatte og Handicap.
– 1-2 personer, der er repræsentanter for de kommunale tilbud, der bruger Tilbudsportalen som udstillingsvindue.
Fælleskommunalt socialsekretariat udsender invitationen til deltagerne i Socialdirektørforum, hvorefter kandidater til de to workshop indmeldes til Fælleskommunalt socialsekretariat.

Bilag

Brev efter dialogmøde

18. Eventuelt

– Eventuelt

Beslutning
Tidspunkt for Socialdirektørforums døgnseminar i oktober 2015 blev drøftet. Det blev besluttet, at datoerne genovervejes med de faldne bemærkninger, og at der følger nærmere udmelding herom snarest.

19. Næste møde

Næste møde afholdes den 20. maj 2015. I forlængelse af det ordinære møde i Socialdirektørforum afholdes der fællesmøde med Sundhedsstrategisk Forum.

Program for dagen:

9.00 – 12.00: Ordinært møde i Socialdirektørforum

12.00 – 13.00: Frokost med Sundhedsstrategisk Forum

13.00 – 15.00: Fællesmøde med Sundhedsstrategisk Forum

Mødet holdes ved HR Fredericia: Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia