Møde i Socialdirektørforum den 28. juni 2024

Udgivet 03.07.2024

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 28. juni 2024

STED

Middelfart Rådhus, Lokaler Hindsgavl og Fønsskov

STARTTIDSPUNKT

2024-06-28 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2024-06-28 12:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat

6. Status Centrale udmeldinger for punktskriftindsatser og tegnsprogsindsatser

15. Årsrapport Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere

18. Ankestyrelsens dialogforum

11. Omdannelse af botilbuddet Odinsgård til selvejende institution i Haderslev Kommune

10. Socialtilsynet Syds årsrapport og finansiering for 2025

22. Eventuelt

4. Fornyet behandling CU gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug

16. Udpegning af ny næstformand til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

21. Orienteringer

13. Elevhjemmet og Røjleskov Information fra Region Syddanmark

12. Ændring af kapacitet Svendborg Kommune

9. Høring vedrørende fornyet Tværsektoriel Samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug

19. Orientering om projekt om Botilbudsteam i sundhedsklynge Lillebælt

2. Oplæg om takster

3. Rammeaftale 2025 – 2026 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde

20. Orientering om proces for Region Syddanmarks psykiatriplan for 2026-2030

8. Fælles underskudsmodel

5. Status i arbejdet med CU vedrørende Udviklingshæmning og dom

17. Udpegning af ny repræsentant til Udsatterådet i Region Syddanmark

14. Lukning af intern skole – information fra Region Syddanmark


1. Godkendelse af referat

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Godkendelse af referat

Baggrund
Vedhæftet som bilag er referat fra møde i Socialdirektørforum den 22. marts 2024.

Indstilling
Det indstilles til Forretningsudvalget, at

 • Godkende referat fra møde i Socialdirektørforum den 22. marts 2024.

Bilag

 • 20240322 Referat fra møde i Socialdirektørforum den 22 marts 2024 uden bilag.pdf

Bilag

20240322 Referat fra møde i Socialdirektørforum den 22 marts 2024 uden bilag.pdf

6. Status Centrale udmeldinger for punktskriftindsatser og tegnsprogsindsatser

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Status Centrale udmeldinger for punktskriftindsatser og tegnsprogsindsatser

Baggrund
Social- og Boligstyrelsen (SBST) har foretaget en vurdering af kommunalbestyrelsernes afrapporteringer på de to centrale udmeldinger for hhv. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab. National Koordination (NATKO) afslutter de to centrale udmeldinger. 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling 
NATKO oplyser, at styrelsen har besluttet at afslutte de to centrale udmeldinger for hhv. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab. Styrelsen er ved at udarbejde to rapporter, som konkluderer, at der er det fornødne udbud af tilbud til de to målgrupper, men at Social- og Boligstyrelsen erfarer, at der samtidig ses et behov for fastholdelse af de højt specialiserede tilbud. Social- og Boligstyrelsen videregiver det samlede materiale fra de to centrale udmeldinger til Børne- og Undervisningsministeriet, der på foranledning af National Koordinations centrale udmeldinger, har taget initiativ til at udmønte to projekter omhandlende hhv. punktskrift og tegnsprog. National Koordination vil fortsætte monitoreringen af hhv. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse samt børn og unge med et varigt høretab.

National Koordination vil udsende konklusionerne på de to centrale udmeldinger, når de foreligger. Endvidere meddeler de, at de vil fortsætte monitoreringen af hhv. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse samt børn og unge med et varigt høretab. Det forventes, at rapporterne forelægges for det faglige råd, som har næste møde i juni og muligvis kan sendes ud inden sommerferien.

Bilag

 • NATKO 2024 – Orientering om status vedrørende Social- og Boligstyrelsens aktuelle centrale udmeldinger

Bilag

NATKO 2024 – Orientering om status vedrørende Social- og Boligstyrelsens aktuelle centrale udmeldinger

15. Årsrapport Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere

Beslutning

Tak til Samrådet herunder for årsrapporten. Der er stor opbakning til Samrådet og tilfredshed med den ordning vi har i Syddanmark. 

Orientering og årsrapport blev taget til efterretning. 

Årsrapport Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere

Baggrund

"Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn" har udarbejdet en årsrapport for 2023.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • tage årsrapporten og orienteringen til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Samrådet afgiver vejledende udtalelser til anklagemyndigheder og statsadvokaturer om retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere. Det kriminalpræventive tilsyn har til formål at understøtte, at de udviklingshæmmede, der har fået dom, overholder dommens vilkår, ikke begår ny kriminalitet, samt sætte en positiv udvikling i gang for borgeren.

Der har i 2023 været behandlet 261 sager i Samrådet, mens der pr. 31. december 2023 er 214 borgere i tilsyn. Det er et lille fald i forhold til 2022, hvilket kan være udtryk for, at sagsantallet er ved at stabilisere sig på et fast, omend højt, niveau. Langt de fleste domfældte er idømt en domstype 4 (tilsyn med mulighed for administrativ anbringelse), men andelen er faldende. Fordelingen på kriminalitetstype efter hovedkriminaliteten svarer nogenlunde til tidligere år, og det er fortsat voldskriminalitet, der udgør den største andel, herunder særligt vold/trussel om vold mod medarbejdere.

I årsrapporten beskrives specifikke problematikker, der udfordrer indsatserne til domfældte. Det drejer sig blandt andet om øget kompleksitet og ændring af målgruppen, der kalder på udvikling af yderligere socialpædagogiske metoder og tilgange, udfordret kapacitet af de relevante botilbud samt udfordringer med at finde relevant seksualvejledning og indsatser i forhold til misbrug. Det er ikke nye problematikker, men der ses fortsat ingen gode løsninger.

Om samrådet
Samrådet er finansieret af kommunerne i Syddanmark; i 2023 med 1,12 kr. pr. indbygger. I forhold til det kriminalpræventive tilsyn betaler kommunerne for den konkrete borger, der føres tilsyn med. Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2023 fuldt ud tilsluttet sig det fælleskommunale tilsyn, hvormed alle syddanske kommuner nu er omfattet af ordningen; Vejle Kommune har dog opretholdt eget tilsyn med enkelte borgere.

Der er i 2023 afholdt informations- og samarbejdsmøde i de fleste kommuner, og på baggrund af de gode erfaringer fortsætter dette tiltag i 2024. Samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer og botilbud har efter samrådssekretariatets vurdering også i 2023 været fuldt tilfredsstillende for Samrådets og de tilsynsførendes arbejde, ligesom samarbejdspartnerne giver udtryk for at værdsætte Samrådets og tilsynets opgaveløsning og højt specialiserede viden.

Årsrapporten udsendes til kommunerne og er vedlagt som bilag.

 

Bilag

 • Samrådets årsrapport 2023

Bilag

Samrådets årsrapport 2023.pdf

18. Ankestyrelsens dialogforum

Beslutning

Udbyttet af deltagelse i Ankestyrelsens Dialogforum blev drøftet. Det blev drøftet om der er overordnede emner der kan tages op i Ankestyrelsens Dialogforum. Eventuelle emner der ønskes drøftet kan sendes til Socialsekretariatet og der opfordres også til at tage kontakt til den relevante ankechef ifm. konkrete problemer.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ankestyrelsens dialogforum

Baggrund
Der afholdes to årlige møder i Ankestyrelsens Dialogforum. Dialogforummet sekretariatsbehandles af KL. Kommunerne har mulighed for at spille emner ind i forummet og i underudvalget. Syddanmark er repræsenteret ved Anne Mette Lund, Vejle Kommune og Claus Fjeldgaard, Varde Kommune.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • tage orienteringen til efterretning
 • sende eventuelle emner til Socialsekretariatet. 

Sagsfremstilling
Der er afholdt møde i ankestyrelsens Dialogforum den 12. marts. Vedlagt som bilag er referatet fra det seneste møde.

Næste møde i Dialogforum er den 11. september kl. 9.30-12.30. Det er et fysisk møde i KL-huset. Deadline for input er den 18. juli 2024 – input fremsendes til sekretariatet i KL inden den 1. august 2024. 

Der er tilfælde hvor vores emner ikke kommer med på dagsorden, der kan være flere årsager til det. Det kan være emnet ikke egner sig til at blive drøftet i forummet. Enten fordi det har været drøftet tidligere (f.eks. kravene til oplysning af sagerne), eller emnet egner sig bedre til et kursus (regler om udveksling af oplysninger mellem forskellige dele af den kommunale forvaltning) eller til en bilateral drøftelse mellem den enkelte kommune og styrelsen (sag om tvangsanbringelse). Kommunerne kan eventuelt bruge Skema til indmelding af punkter til Dialogforum som er vedlagt som bilag. 

Kommunerne må meget gerne ringe til den relevante ankechef, når/hvis de oplever, at der er et konkret problem, en konkret afgørelse de er uenige i eller lignende. Ankechefernes navne fremgår af styrelsens hjemmeside. 

Bilag

 • Referat fra møde i Dialogforum den 12. marts 2024
 • Forslag til emner til drøftelse – marts 2024
 • Skema til indmelding af punkter til Dialogforum

 

Bilag

Referat fra møde i Dialogforum den 12. marts 2024
Forslag til emner til drøftelse – marts 2024
Skema til indmelding af punkter til Dialogforum

11. Omdannelse af botilbuddet Odinsgård til selvejende institution i Haderslev Kommune

Beslutning

Indstillingen om at lukke Odinsgård som et kommunalt tilbud der overgår til selvejende institution med driftsoverenskomst med Haderslev Kommune blev besluttet. Dermed er Odinsgård ikke længere omfattet af Rammeaftalen. 

Omdannelse af botilbuddet Odinsgård til selvejende institution i Haderslev Kommune

Baggrund
Haderslev Kommune er i gang med en omdannelse af botilbuddet Odinsgård for voksne borgere med fysiske og psykiske fuktionsnedsættelser. 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at beslutte at: 

 • Odinsgård jf. rammeaftale lukkes som kommunalt tilbud og overgår til selvejende institution med driftsoverenskomst med Haderslev Kommune.

Sagsfremstilling
Odinsgård i Vojens har i flere år været præget af en lang række udfordringer. Der har blandt andet været stor medarbejderudskiftning, højt sygefravær, belastet økonomi, ledige boliger, klager fra og et vanskeligt samarbejde med pårørende. Haderslev Kommune har forsøgt mange tiltag for at rette op på forholdene på Odinsgård, men det er ikke lykkedes. 

Der har i efteråret været meget fokus på Odinsgård i medierne. JydskeVestkysten har bragt en serie artikler om bostedet, og Operation X på TV2 har bragt to dokumentarudsendelser i november 2023 om Odinsgård.

Social- og Handicapudvalget i Haderslev Kommune har den 18. marts 2024 truffet beslutning om at igangsætte en proces med henblik på at skabe grundlaget for, at et samlet Odinsgård fremover drives som en selvejende institution. Det er udvalgets vurdering, at denne model samler den bredest mulige politiske opbakning og derfor kan bidrage til at sikre den nødvendige stabilitet, som er en forudsætning for, at der konstruktivt kan arbejdes videre med en fremtidig model for Odinsgård.

Social- og Handicapudvalget har valgt en driftsoverenskomst, hvor Haderslev Kommune har 80% anvisningsret til pladserne i institutionen, der således kan videresælge op til 20 % af pladserne. Antallet af pladser på Odinsgård forbliver uændret på 31 pladser. 

Socialtilsyn Syd har sat Odinsgård under skærpet tilsyn, og den 7. august tager Socialtilsynet stilling til, om Odinsgård fortsat kan godkendes som tilbud. Samtidig tager Socialtilsynet stilling til om Odinsgård kan nygodkendes som selvejende institution fra 1.9 2024

Haderslev Kommune har derfor igangsat arbejdet med at omdanne Odinsgård til en selvejende institution og bistås i den proces af rådgivningsvirksomheden, Trap Consulting, der er behjælpelig med at sikre, at alle de formelle krav til omdannelsen af Odinsgård til en selvejende institution, overholdes. 

Bestyrelsen for den kommende selvejende institution forventer at kunne indsende ansøgning til Socialtilsynet om godkendelse af Odinsgård som selvejende institution hen over sommeren 2024. Omdannelsen forventes at falde endeligt på plads i løbet af september 2024. 

Haderslev Kommune er i dialog med de kommuner, der køber pladser på tilbuddet, om omdannelsen af Odinsgård til selvejende institution. 

Rammeaftalens principper bliver fulgt. De endelige beregninger og disponeringer i forbindelse med lukkeregnskabet er endnu ikke afklaret.

Til denne sag er vedlagt en udfyldt skabelon om ændringer i rammeaftaleperioden. 

Bilag

 • Skabelon til aendringer i kapacitet i Rammeaftaleperioden og mellem Rammeaftaleperioder

Bilag

Skabelon-til-aendringer-i-kapacitet-i-Rammeaftaleperioden-og-mellem-Rammeaftaleperioder.docx

10. Socialtilsynet Syds årsrapport og finansiering for 2025

Beslutning

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2025 blev drøftet. Årsrapporten blev taget til efterretning og sagen sendes videre til drøftelse på kommende møde i K22 og KKR.

Socialtilsynet Syds årsrapport og finansiering for 2025

Baggrund
Socialtilsyn Syd har udarbejdet en årsrapport for 2023, samt et notat om finansieringsbehov for 2025

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • drøfte Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2025
 • tage årsrapporten til efterretning, og
 • sende sagen videre til drøftelse i K22 og KKR

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Syd har udarbejdet en årsrapport for 2023, samt et notat om finansiering og takster for 2025.

Finansieringsbehov
Det fremgår af Socialtilsyn Syds notat vedrørende deres finansieringsbehov for 2025, at deres finansieringsbehov falder fra 2024 til 2025. Dette fremgår af tabellen på side 4, som viser et fremskrevet finansieringsbehov for 2024 på 58,3 mio. kr.* og et finansieringsbehov for 2025 på 57,9 mio. kr. svarende til et fald på 0,7 % 
*Det fremskrevne finansieringsbehov for 2024, er fremskrevet fra 56,3 mio. kr. i Socialtilsyn Syds notat for finansieringsbehov for 2024, til 58,3 mio. kr. i notatet for 2025.

Ændring i forhold til tidligere år 
Socialtilsyn Syn vil fra 2025 ændre deres model for opkrævning af takster, og vil fremadrettet differentiere taksterne både efter tilbuddets størrelse og tilsynets omfang. Tilsynet har konstateret at omfanget af tilsynsopgaven er betydelig større, hvis et tilbud har flere afdelinger. Tilsynet forventer at takstomlægningen betyder en mindre forskydning af takstomkostningerne på 0,8 mio. kr. fra offentlige til private tilbud. 
Tilsynet har ikke opgjort betydningen af takstomlægningen for den enkelte kommunes basistakst.

Bilag

 • Notat finansiering STS 2025 210524
 • Årsrapport 2023
 • Notat Socialtilsyn Syd finansieringsbehov for 2024

Bilag

Notat finansiering STS 2025 210524
Årsrapport 2023
Notat Socialtilsyn Syd finansieringsbehov for 2024

22. Eventuelt

Beslutning

Der er et ønske om at Socialsekretariatet arbejder med, at invitere henholdsvis Christian Harsløf, direktør i KL og  Psykiatrisygehusets ledelse med til et kommende møde i Socialdirektørforum. 

Eventuelt

4. Fornyet behandling CU gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug

Beslutning

Orientering taget til efterretning. 

Fornyet behandling CU gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug

Baggrund
Social- og Boligstyrelsen har sendt en anmodning om fornyet behandling af den centrale udmelding for udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug ud til landets kommuner. Besvarelse skal ske inden den 31. maj 2025. Anmodningen er sendt til alle landets kommuner og besvarelsen skal ske gennem Rammeaftalesekretariaterne i hver region. I Syddanmark sker arbejdet med besvarelsen via det Fælleskommunale Socialsekretariat. Der er endnu ikke udarbejdet en proces for besvarelsen. 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at 

 • tage orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling
Social- og Boligstyrelsens (SBST) vurderer, at der er behov for at sikre forsyningen og den faglige bæredygtighed af højt specialiserede indsatser til målgruppen gennem etablering af døgnbehandlingstilbud/-afdelinger, der kan imødekomme målgruppens behov for samtidig familie- og rusmiddelbehandling. I anmodningen beder Social- og Boligstyrelsen om, at der udarbejdes konkrete løsningsforslag for etableringen af et døgnbehandlingstilbud/-afdeling til målgruppen og samarbejde med det regionale familieambulatorium. Løsningsforslaget skal også svare på hvordan et døgnbehandlingstilbud/-afdeling vil arbejde med en kombineret familie- og rusmiddelbehandling i samarbejde med familieambulatorierne i regionen.

Kommunerne kan jævnfør tidligere besvarelser af CU til målgruppen ikke genkende tallet for målgruppens størrelse og ser derudover nogle udfordringer der skal afklares. I samarbejde med formændene for socialdirektørerne i de fem regioner og KL arbejdes der på afklaring ift. den videre proces. Der har været afholdt et ekstraordinært møde i KLs koordinationsforum.

KLs Koordinationsforum

Herunder er opsamling fra møde i KLs Koordinationsforum med kommentarer og spørgsmål der blev fremsendt til Social- og Boligstyrelsen:

På baggrund af dialogen i koordinationsforum ønskes følgende spørgsmål drøftet på møde med SBST, hvor Sundhedsstyrelsen også inviteres:
 

 • Datagrundlaget for den fornyede udmelding: Socialstyrelsen vurderer på baggrund af estimater fra Danske regioner i 2022 og 2023, at ca. 80-100 gravide kvinder årligt har behov for en døgnbehandlingsindsats, hvilket er væsentligt større, end hvad besvarelserne på de oprindelige centrale udmeldinger fra 2020 viser, hvor der på landsplan er 14, der er visiteret til en døgnindsats  2016-2017 (6) og 2019 (8). Der ønskes på mødet derfor en dialog om data og deres validitet, herunder at det primært er kvinder, som kommunerne ikke møder, men åbenbart registreres i regionalt regi. Der ønskes også et perspektiv fra SST på målgruppens størrelse.
   
 • Behov for lovændring: Det er en forudsætning for etablering af evt. tilbud, at der gennemføres en lovændring for at kunne fastholde kvinderne i behandling, som i Norge. Hvilke overvejelser gør SBST og SST sig om dette?
   
 • Tidligere erfaringer: Der har tidligere, uden held, været forsøg på at etablere døgntilbud med tvangstilbageholdelse til målgruppen. Hvordan forholder SBST og SST sig til disse erfaringer?
   
 • Målgruppen: Der ønskes en uddybning af målgruppen. Gravide kvinder med misbrug er ikke en entydig målgruppe med samme behov, hvorfor de også i dag tilbydes forskellige indsatser i kommunalt regi. Er det rigtigt forstået, at i CU’en udbygges målgruppen for et døgntilbud til at være hele familien og ikke alene kvinden? Der ønskes SBST perspektiv på om der er tale om en serviceudvidelse?
   
 • Koordineringsopgaven: Der er væsentlige snitflader i forhold til øvrige sektorer, særligt i forhold til familieambulatorier. Det er ikke alene en kommunal opgave at koordinere indsatser til målgruppen. Det er derfor centralt, at der i arbejdet både inddrages viden fra social- og sundhedsstyrelserne. Det må formodes at det er familieambulatorierne der primært møder kvinderne og har kontakt via svangreomsorg mv.
   
 • Etablering af flere tilbud på landsplan: CU’en læses som, at der anmodes om etablering af flere døgnbehandlingstilbud/afdeling – umiddelbart er det svært at se bæredygtighed regionalt ift. den lille målgruppe som kommunerne oplever. Hvilke overvejelser har SBST om faglig og økonomisk bæredygtighed i denne sammenhæng?

Koordinationsforum har modtaget et skriftligt svar fra SBST som vedlægges som bilag. Der er planlagt et møde hvor SBST vil gennemgå de væsentligste hovedlinjer i anmodningen om fornyet behandling. Deltagere er KL og SBST/NATKO og repræsentanter fra de administrative styregrupper i alle regioner: Lise Willer og René Junker deltager fra Syddanmark. 

Der udarbejdes en tidsplan for besvarelsen, når vi ved mere om opgaven. Herunder hvordan og hvornår Socialdirektørforum og kommunerne i syd involveres i processen.

I Syddanmark
Samarbejdet om målgruppen er vigtigt. Til orientering er der en revidering af samarbejdsaftalerne på området i gang: Den nye samarbejdsaftale rammesætter det tværsektorielle samarbejde om gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet og Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark. Aftalen er en sammenskrivning af de to tidligere samarbejdsaftaler ”Samarbejdsaftalen vedrørende sårbare gravide” og ”Samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet Familie-ambulatoriet Plus i Region Syddanmark” på baggrund af et ønske om forenkling.

Bilag

 • Følgebrev til landets kommunalbestyrelser.docx.pdf
 • Anmodning om fornyet behandling af den centrale udmelding for udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug.pdf
 • Referat ekstra møde koordinationsforum 24.05.24.pdf
 • Svar på spørgsmål vedr. anmodning om fornyet behandling for udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug

Bilag

Følgebrev til landets kommunalbestyrelser.docx.pdf
Anmodning om fornyet behandling af den centrale udmelding for udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug.pdf
Referat ekstra møde koordinationsforum 24.05.24.pdf
Svar på spørgsmål vedr. anmodning om fornyet behandling for udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug

16. Udpegning af ny næstformand til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte den indstillede kandidat som ny næstformand i Samrådet. 

Udpegning af ny næstformand til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

Baggrund
Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark skal have udpeget en ny næstformand. Der indstilles fra samrådssekretariatet og udpegningen skal godkendes i Socialdirektørforum. 

Indstilling
Forretningsudvalgt indstiller til Socialdirektørforum, at 

 • godkende at specialist Rikke Friis Bennetzen, Region Syddanmark pr. 1. juni 2024 indtræder i Samrådet

Sagsfremstilling
Ifølge vedtægten for Samrådet skal der i Samrådet være en

 • ”Næstformand – jurist eller socialfaglig person med særligt kendskab til personkredsen og institutioner for denne – udpeget af Socialdirektørforum. Er formanden jurist skal næstformanden være en socialfaglig person og omvendt.”

Det fremgår videre af vedtægten, at udpegningen sker på baggrund af en indstilling fra regionen. Den nuværende formand er jurist, hvorfor næstformanden er en socialfaglig person.

Socialfaglig konsulent Anne-Grethe Westh, Region Syddanmark, som siden 2009 har været Samrådets næstformand, er gået på pension med udgangen af maj 2024, og der skal derfor der udpeges en ny næstformand. Samrådssekretariatet indstiller, at specialist Rikke Friis Bennetzen, Region Syddanmark pr. 1. juni 2024 indtræder i Samrådet i stedet for Anne-Grethe Westh.

Rikke Friis Bennetzen er uddannet socialrådgiver, har 18 års erfaring fra kommunal sagsbehandling på henholdsvis beskæftigelses- og socialområdet og har siden 2021 været tilknyttet samrådssekretariatet. Hun har således indgående kendskab til målgruppen. 

Vedtægter og yderligere information om Samrådet kan findes på www.samraadsyddanmark.dk 
 

21. Orienteringer

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Orienteringer

Baggrund
Her beskrives kort punkter til orientering. 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at 

 • tage orienteringen til efterretning. 

Punkter
Årsrapport Fælleskommunalt Socialsekretariat
Godkendt per mail er vedhæftet her til orientering.

Bilag

 • Sagsfremstilling Årsrapport og budget Fælleskommunalt Socialsekretariat
 • 2023 Årsrapport Socialsekretariatet
 • Socialsekretariatet – regnskab 2023. budget 2024 og budgetforslag 2025

Bilag

Sagsfremstilling Årsrapport og budget Fælleskommunalt Socialsekretariat
2023 Årsrapport Socialsekretariatet
Socialsekretariatet – regnskab 2023. budget 2024 og budgetforslag 2025

13. Elevhjemmet og Røjleskov Information fra Region Syddanmark

Beslutning

Taget til efterretning. 

Elevhjemmet og Røjleskov Information fra Region Syddanmark

Baggrund
Region Syddanmark orienterer om takstændringer og baggrunden for ændringen for to af deres tilbud.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • tage orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling
Ang. Elevhjemmet
Målgruppe for Elevhjemmet: Tilbuddet er bo og aflastningstilbud for børn og unge i alderen 6-25 år, som har nedsat hørefunktion samt udfordringer på det kognitive, følelsesmæssige og sociale område.

Ang. Røjleskov
Målgruppen for Røjleskov: Ungehuset Røjleskovs målgruppe er sårbare unge mellem 12 og 17 år med forskellige vanskeligheder f.eks. udadreagerende og kriminel adfærd, misbrugsproblematikker eller psykiatrinære problemstillinger.

Vedhæftet som bilag er ændringsskabelonen til formidling af takstændringer og en uddybet beskrivelse af baggrunden for takststigningen for henholdsvis Elevhjemmet og Røjleskov

Bilag

 • Ændringsskabelon Elevhjemmet
 • Takststigning Elevhjemmet
 • Ændringsskabelon Røjleskov
 • Takststigning Røjleskov

Bilag

Ændringsskabelon Elevhjemmet
Takststigning Elevhjemmet
Ændringsskabelon Røjleskov
Takststigning Røjleskov

12. Ændring af kapacitet Svendborg Kommune

Beslutning

Taget til efterretning.

Ændring af kapacitet Svendborg Kommune

Baggrund
Svendborg Kommune informerer om ændringer i kapacitet for CSV Sydfyns kollegietilbud.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • tage orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling
Det samlede antal af §107 pladser på Bykollegiet nedsættes fra 14 til 7 ved at lukke kollegiet i Vestergade. Serviceniveauet for de resterende syv pladser i Jernbanegade fastholdes på samme niveau som i dag, men taksten må forventes at stige en smule fremadrettet, da færre pladser skal dække de administrative udgifter. Ligeledes må taksten i 2026 forventes at blive påvirket negativt, da der i indeværende år vil forekomme et underskud der overstiger 5 %, som derved vil blive indregnet i 2026 taksten.

Bilag

 • Skabelon til aendringer i kapacitet i Rammeaftaleperioden og mellem Rammeaftaleperioder – Ændring Bykollegiet Svendborg

Bilag

Skabelon-til-aendringer-i-kapacitet-i-Rammeaftaleperioden-og-mellem-Rammeaftaleperioder – Ændring Bykollegiet Svendborg

9. Høring vedrørende fornyet Tværsektoriel Samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug

Beslutning

Samarbejdsaftalen blev godkendt. Socialdirektørforum hilser det velkomment, at Regionen arbejder med matrikelløse udkørende/fleksible løsninger, der kan møde borgerne hvor de er. 

Høringssvar blev godkendt.

Høring vedrørende fornyet Tværsektoriel Samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug

Baggrund

Danske Regioner og KL blev med Økonomiaftalen for 2023 enige om, at der er brug for at sikre en mere sammenhængende og helhedsorienteret behandling for mennesker, der har brug for behandling af både psykisk lidelse og samtidig rusmiddelbrug (dobbeltdiagnose). Det betyder en ændret opgavefordeling mellem kommune og region for udvalgte borgere med rusmiddelbrug og psykiatrisk lidelse.

Ultimo maj 2023 er der indgået økonomiaftale om et regionalt integreret dobbeltdiagnosetilbud med trinvis ibrugtagning fra d. 1. september 2024 med følgende indfasningsplan:

 • Gruppe 1 visiteres til det regionale tilbud fra d. 1. september 2024. Gruppen består af personer, som kun modtager psykiatrisk behandling, men er registreret med et rusmiddelbrug.
 • Gruppe 2 visiteres til det regionale tilbud fra d. 1. juli 2025. Gruppen består af personer, som er i aktuel behandling for både rusmiddelbrug og en psykisk lidelse.
 • Gruppe 3 visiteres til det regionale tilbud fra d. 1. juli 2026. Gruppen består af personer, der kun er i rusmiddelbehandling, men er kendt med samtidig psykiatrisk problematik.

Målgruppen ved fuld indfasning estimeres til 9.245 personer på landsplan.

Med aftalen er parterne enige om, at der skal sikres en tæt faglig opfølgning på ordningen gennem en systematisk opsamling, forskning og kvalitetsudvikling inden for dobbeltdiagnosebehandling. Det er planen, at der gøres status nationalt på dobbeltdiagnosetilbuddet medio 2026.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at

 • godkende vedlagte høringssvar til samarbejdsaftale om Samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug.

Sagsfremstilling

D. 20. september 2023 og d. 29. september 2023 godkendte henholdsvis Strategisk Sundhedsstyregruppe og Socialdirektørforum vedlagte kommissorium mhp. nedsættelse af en tværsektoriel referencegruppe, som skulle komme med oplæg til en revideret tværsektoriel samarbejdsaftale, samt sikre løbende kvalificering og sparring til det tværsektorielle strategiske ledelsesniveau.

Den tværsektorielle referencegruppe mødtes første gang d. 7. marts 2024 til en workshop, hvor fokus var på revidering af samarbejdsaftalen med udgangspunkt i den nye lovgivning vedrørende behandling af borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug. Efterfølgende havde referencegruppen en intern skriftlig proces og høring af den reviderede samarbejdsaftale, inden revideringen blev færdiggjort den 14. maj 2024 og den fornyede samarbejdsaftale er derefter sendt i høring i Forretningsudvalget og Socialdirektørforum og til administrativ godkendelse ved Strategiske Sundhedsstyregruppe, inden den endelig skal godkendes af Sundhedssamarbejdsudvalget den 11. september 2024. Samarbejdsaftalen er vedhæftet som bilag.

Referencegruppen vil følge implementeringen af det nye dobbeltdiagnosetilbud i Region Syddanmark og vil løbende vurdere om implementeringen af dobbeltdiagnosetilbuddet giver anledning til en fornyet revidering af samarbejdsaftalen mellem de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Referencegruppen har i processen haft nogle refleksioner over hvilke muligheder og konsekvenser, der kan opstå i forbindelse med implementeringen af det nye tilbud til borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug. De konkrete refleksioner er noteret i et samlet notat, så refleksionerne kan videreformidles til relevante aktører, da refleksioner falder uden for referencegruppens kommissorium. Refleksionerne er vedlagt som bilag.

Bilag

 • Samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug
 • Refleksionskort – tværsektoriel referencegruppe – workshop d. 7 marts 2024
 • Kommissorium for tværsektoriel referencegruppe – dobbeltdiagnosetilbud
 • Kommentarer ifm dobbeltdiagnosetilbud
 • Udkast til høringssvar: Høringssvar samarbejdsaftale borgere med dobbeltdiagnose

Bilag

Samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug
Refleksionskort – tværsektoriel referencegruppe – workshop d. 7 marts 2024
Kommissorium for tværsektoriel referencegruppe – dobbeltdiagnosetilbud
Kommentarer ifm dobbeltdiagnosetilbud
Høringssvar samarbejdsaftale borgere med dobbeltdiagnose

19. Orientering om projekt om Botilbudsteam i sundhedsklynge Lillebælt

Beslutning

Det er et spændende projekt. Projektet er ikke i gang endnu og Socialdirektørforum orienteres hvis projektet går i gang. 

Orientering om projekt om Botilbudsteam i sundhedsklynge Lillebælt

Baggrund
Sundhedsklynge Lillebælt har botilbudsteam på dagsorden på det seneste møde. Projektet kan have betydning for Socialområdet.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at 

 • tage orienteringen til efterretning.  

Sagsfremstilling
Psykiatrien i Syddanmark har beskrevet et projekt med overskriften: Nedbringelse af tvang i psykiatrien og forebyggelse af vold på botilbud. Projektet kan have betydning for socialområdet. Projektbeskrivelsen er vedhæftet som bilag. 

Bilag

 • Projektbeskrivelse

Bilag

Projektbeskrivelse

2. Oplæg om takster

Beslutning

Tak til Torben Krone, Odense Kommune, formand for Økonomisk arbejdsgruppe for oplæg om takster. Præsentationen er vedhæftet som bilag. 

Der er en dialog om det der påvirker taksterne og hvad man kan arbejde med i fællesskab. Kommunernes samarbejde om takster og beregninger er baseret på tillid og spørgsmålet er om vi skal gøre det mere ens?

Det er et stort arbejde at analysere takstudviklingen og spørgsmålet er om en indsats står mål med udbyttet. Der er opmærksomhed på at der kan komme initiativer på nationalt plan ift. takster der også er med i Ekspertudvalgets rapport i en anbefaling: Udvikling af nyt takstsystem (der lægger op til et takstsystem med en højere grad af standardisering).

Der er et ønske om at arbejde med mere gennemsigtighed i taksterne. Beregning af takster mm. indeholder flere forudsætninger som kommunerne kan fortolke forskelligt. 

Opsamling: Følgende spørgsmål og emner ønskes der oplæg til at arbejde videre med:

 • Der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag om hvordan man kan arbejde med gennemsigtighed til kommende møder i Socialdirektørforum herunder ift. allokering af ressourcer til det arbejde
 • Oplæg om hvordan der kan arbejdes med early warning ift. takststigninger
 • Hvad er konsekvenserne for en ændret rentesats – eller et rul over 3 år?
 • Kan man nedsætte overheads procenten til f.eks. 4 % i lyset af de generelle besparelser på administrationen  
 • Beslutningsgrundlag vedrørende kommuner og region undersøgelse af takstudviklingen i egne tilbud eks. fra 2020 – 2023 til en fælles drøftelse af udvikling og eventuelle handlemuligheder

Oplæg om takster

Baggrund
Socialdirektørforum besluttede den 13. december 2023, at der skulle planlægges en temadrøftelse om takster. Baggrunden for beslutningen var en drøftelse af et notat fra Region Syddanmark, om Region Syddanmarks takstændringer for 2024. Socialdirektørforum besluttede på den baggrund, at der ønskes en åben dialog om takstændringer og en drøftelse af takster. 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • de med udgangspunkt i præsentationen skal drøfte, om det ønskes, at der igangsættes tiltag vedrørende takster, takstsammensætning eller gennemsigtighed i takster.

Sagsfremstilling
Formand for Økonomisk arbejdsgruppe, Torben Krone, Odense Kommune, vil holde oplæg om takster til det kommende møde i Socialdirektørforum den 28. juni 2024. 
 

Bilag

Gennemsigtige og stabile takster.pdf

3. Rammeaftale 2025 – 2026 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Beslutning

Det blev besluttet at skrive en ny formulering af overskriften til indsatsområde 4: Overvågning af nationale tiltag. 

Rammeaftale for 2025 – 2026 blev godkendt og sendt videre i K22 og KKR samt til politisk godkendelse i de 22 kommuner og Region Syddanmark. Efter behandling i KKR udsendes en fælles sagsfremstilling som kan bruges til politisk forelæggelse af Rammeaftalen i de syddanske kommuner. 

Rammeaftale 2025 – 2026 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Baggrund
Kommunerne og regionen i Syddanmark indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling af de sociale område på tværs af kommuner og region.

Syddanske kommuner, handicapråd og Region Syddanmark har givet input til indsatsområderne i den kommende rammeaftale. Strategisk arbejdsgruppe har på den baggrund udarbejdet et oplæg til Rammeaftale 2025 – 2026. Økonomisk arbejdsgruppe har gennemgået og opdateret bilagene til Rammeaftale 2025 – 2026.

Rammeaftalen for 2025 – 2026 skal indgås senest den 15. oktober 2024 og den skal være godkendt i Kommunalbestyrelserne og Regionsråd inden den 1. december 2024 hvor Rammeaftalen fremsendes til Social- og Boligstyrelsen. 
 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • godkende Rammeaftalen for 2025-2026
 • Rammeaftalen herefter behandles på møde i Kommunaldirektørkredsen K22 22. august og i KKR 3. september 2024
 • Rammeaftalen herefter sendes til politisk godkendelse i de enkelte kommuner og i Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

Det specialiserede social- og specialundervisningsområde omhandler tilbud til borgere med fysiske og mentale handicap eller psykiske lidelser, hvor kommunerne sammen med regionen i regi af rammeaftalen skal sikre, at der er den nødvendige kapacitet i regionen som helhed, eksempelvis i form af botilbud.

Rammeaftalen indeholder en udviklingsdel og en styringsdel. Udviklingsdelen indeholder en aftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud, der ligger i regionen. Styringsdelen beskriver principperne for finansiering, takstberegning og afregning i den midtjyske region. Styringsdelen fastlægger således spillereglerne for samarbejdet mellem køber og sælger af tilbud.

Der har været en politisk proces i de syddanske kommuner og i Region Syddanmark, med henblik på input til indsatsområder til Rammeaftalen 2025-2026. Der er modtaget mange relevante input fra de politiske udvalg, Handicapråd og Udsatteråd i Syddanmark. 

Indhold i Rammeaftale 2025 – 2026

I rammeaftalen lægges der op til følgende 5 overordnede indsatsområder:

 • Borgeroplevet kvalitet
 • Kvalificerede medarbejdere og faglig ledelse
 • Botilbudskapacitet og økonomisk styring
 • Overvågning af nationale tiltag
 • Tværsektorielt samarbejde – specielt med fokus på psykiatri

Følgende proces foreslås i Syddanmark, når Socialdirektørforum har godkendt Rammeaftalen 2025 – 2026:

 • Rammeaftalen behandles på møde i Kommunaldirektørkredsen K22 22. august og i KKR 3. september 2024
 • Rammeaftalen sendes til politisk godkendelse i de enkelte kommuner og i Region Syddanmark inden den 1. december 2024. 

Sekretariatet udarbejder udkast til sagsfremstilling, som kommunerne og regionen kan anvende ift. den politiske godkendelse af Rammeaftalen.
 

Bilag

 • Rammeaftale 2025-2026 endelig udgave
 • Bilagssamling 2025 – 2026
 • Opsamling kommunernes input til Rammeaftale 2025-2026
 • Oversigt med Rå data med kommunernes samlede input til Rammeaftalen 2025-2026

Bilag

Rammeaftale 2025-2026v5 Endelig udgave.pdf
Billagssamling 2025 – 2026
Opsamling kommunernes input til Rammeaftale 2025-2026
Oversigt med Rå data med kommunernes samlede input til Rammeaftalen 2025-2026

20. Orientering om proces for Region Syddanmarks psykiatriplan for 2026-2030

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Orientering om proces for Region Syddanmarks psykiatriplan for 2026-2030

Baggrund

Psykiatrien i Region Syddanmark står overfor store forandringer de kommende år. Både nationalt og regionalt er der søsat en række politiske initiativer, der tilsammen skal løfte psykiatrien i Danmark. Region Syddanmarks kommende psykiatriplan skal således i høj grad bidrage til at sikre sammenhæng og timing, når de mange politiske tiltag skal implementeres og skabe forandring. Ikke mindst skal psykiatriplanen bidrage til, at de mange nye tiltag tilpasses regionen og de udfordringer og muligheder, der udgør psykiatrien i Region Syddanmark.  

Med denne sag præsenteres et forslag til proces for arbejdet med Region Syddanmarks nye psykiatriplan for 2026-2030, som regionsrådet behandler på møde 24. juni 2024 og med et særligt fokus på, hvordan det tværsektorielle samarbejde indgår og hvordan de tværsektorielle parter involveres i processen. Der tages forbehold for, at regionsrådets endelige stillingtagen til procesplan foregår på regionsrådsmødet d. 24. juni 2024.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at 

 • tage orientering om proces for ny Psykiatriplan 2026-2030 til efterretning.

Sagsfremstilling
Region Syddanmarks Psykiatriplan 2020-2024 udløber med udgangen af 2024. Igangsætning af arbejdet med en ny psykiatriplan har, som det fremgår af den regionale budgetaftale for 2024, afventet, at der forelå et nogenlunde dækkende overblik over de nationale og regionale initiativer på psykiatriområdet i den kommende planperiode, herunder både i forhold til aftalegrundlag og finansiering. Nu har der dannet sig et nogenlunde overblik og af hensyn til ønsket om en bred involvering i udviklingen af den nye psykiatriplan, er det ikke tidsmæssigt muligt at udvikle en ny psykiatriplan inden årets udgang. Derfor forventes derfor, at regionsrådet beslutter at forlænge den nuværende psykiatriplan til og med 2025.

Løsning og konsekvenser
I oplæg til regionsrådet om den kommende psykiatriplan anbefales, at den kommende plan som udgangspunkt opbygges omkring de samme temaer som den nuværende plan. Temaerne vurderes umiddelbart at være dækkende for de nye initiativer, og på denne måde kan der trækkes tråde fra Psykiatriplan 2020-2024 til den fremtidige 2026-2030 plan. Der lægges derfor op til, at den nye plan indeholder følgende temaer:

 1. Patienter og pårørende
 2. Lighed i sundhed
 3. Sammenhæng og forebyggelse
 4. Bedre behandling- forskning, kvalitet og udvikling
 5. Kapacitet og organisering
 6. Fastholdelse, rekruttering og kompetencer

Der er de seneste år iværksat en lang række initiativer, der skal styrke og forbedre psykiatrien i regionen. Det drejer sig både om en konsolidering af børne- og ungdomspsykiatrien og senest en robusthedsplan, der på en lang række områder skal gøre psykiatrien i stand til at løse de opgaver og udfordringer, området står med. På nationalt plan er der igangsat en 10 års plan for psykiatrien, hvor der nu og de kommende år vil igangsat en lang række omfattende, vigtige og nye tiltag, der skal løfte psykiatrien. Derudover er der initiativer fra den nyligt indgåede Sundhedsaftale, samt anbefalinger fra den nuværende psykiatriplan, der fortsat skal gennemføres.

Med de mange regionale og nationale initiativer, der nu igangsættes i psykiatrien, øges bl.a. kravene til et tæt og ambitiøst partnerskab mellem region, kommune og praksisområdet.
Der er vedlagt et bilag med oversigt over de mange forskellige initiativer fra de forskellige planer og aftaler.

Det er på den baggrund anbefalet overfor regionsrådet, at den kommende psykiatriplan bliver en implementeringsplan, der beskriver implementering af de allerede besluttede nationale og regionale initiativer. 

Proces
Der lægges op til en bred, involverende proces, der bl.a. indeholder politiske regionale temamøder med kommunerne i regi af de fire sundhedsklynger, særskilte møder med andre centrale interessenter, som fx PLO, et medarbejderarrangement og en fælles konference for alle interessenter, herunder repræsentanter for patienter og pårørende. 

Der kan fremhæves følgende med relevans for det tværsektorielle samarbejde:

 1. Orientering i Sundhedssamarbejdsudvalget på deres møde i efteråret 2024.
 2. Inddragelse af kommunerne i regi af de fire sundhedsklynger. Der afholdes således 4 politiske temamøde i efteråret 2024, der alene handler om udvikling af Psykiatriplan 2026-2030 med bred repræsentation af politikere fra de relevante udvalgsområder i kommunerne, medlemmer af regionens psykiatri- og socialudvalg og udvalget for det nære sundhedsvæsen. Møderne vil blive afholdt forud for de ordinære møder i de fire politiske sundhedsklynger i 2. halvår 2024. Der orienteres om de afholdte temamøder på de efterfølgende ordinære sundhedsklyngemøde. 
 3. Opsamling på drøftelserne med kommunerne i de fire sundhedsklynger vil ske på et fællesmøde mellem relevante regionale udvalg ultimo 2024.
 4. Orientering af primærsektor gennem sag på følgende samarbejdsudvalg i september 2024: 
  • Samarbejdsudvalget for almen praksis
  • Samarbejdsudvalget for speciallægehjælp
  • Samarbejdsudvalget for psykologbehandling

Den nærmere planlægning af møderne med de kommunale politikere i efteråret går i gang efter regionsrådets godkendelse af procesplanen. Der forventes udsendt konkrete invitationer til de enkelte møder samt en early warning om mødedatoer, så snart de er på plads. 

Bilag

 • Aktivitets- og tidsplan for tilblivelse af ny Psykiatriplan 2026-2030
 • Oversigt over nationale og regionale initiativer på psykiatriområdet

Bilag

Oversigt over nationale og regionale initiativer
Aktivitets- og tidsplan Region Syddanmarks psykiatriplan 2026-2030

8. Fælles underskudsmodel

Beslutning

Oplægget blev drøftet. Der er opbakning til at den beskrevne model videresendes til K22 og KKR.

Modellen lægger op til, at Syddanmark indgår en fælles solidarisk underskudsmodel for at styrke det fælles arbejde for at sikre den rette kapacitet i regionen. En fælles underskudsmodel er en mulighed for, at styrke samarbejdet om bedre styring af kapacitet og udgifter til botilbud generelt. 

Hvis den fælles underskudsmodel godkendes i K22 og KKR, er der ønske om, at der årligt udarbejdes en liste over hvilke tilbud der er omfattet af den Fælles underskudsmodel. 

Fælles underskudsmodel

Baggrund
KKR har anmodet Socialdirektørforum og K22 om at fremkomme med en model/modeller for en underskudsdækning, når der etableres et nyt botilbud på vegne af fællesskabet. KKR ønsker at den nye model kan indbygges i rammeaftalen inden 1. september 2024, således det kan godkendes i KKR og herefter i kommunerne. 

Der er arbejdet videre med at beskrive en fælles underskudsmodel som skal drøftes i Socialdirektørforum med henblik på at sende modellen til beslutning i KKR. 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at 

 • drøfte oplægget til underskudsmodel
 • godkende modellen med henblik på videresendelse til K22 og KKR. 

Sagsfremstilling
I forbindelse med at KKR Syddanmark har behandlet sagen om ansøgning til botilbudspuljen, så har KKR Syddanmark anmodet Socialdirektørforum og K22 om at fremkomme med en model/modeller for en underskudsdækning, når der etableres et nyt botilbud på vegne af fællesskabet. KKR ønsker at den nye model kan indbygges i rammeaftalen inden 1. september således det kan godkendes i KKR og herefter i kommunerne. 

KKR besluttede den 16. april 2024:

 • KKR er enige om, at der er behov for etablering af kommunale tilbud, som konkurrence til højt specialiserede private tilbud. Både for at sikre forsyning og det rigtige prisniveau. Socialdirektørforum og K22 fortsætter arbejdet med at skabe et større udbud af specialiserede tilbud i Syddanmark.
 • KKR er enige om, at de kommuner, der påtager sig denne opgaver for fællesskabet, ikke skal bære den fulde økonomiske risiko alene, og at der skal laves en model, hvor kommunerne i fællesskab afdækker den økonomiske risiko generelt eller i en indkøringsperiode på f.eks. 3 år.
 • KKR anmoder Socialdirektørforum og K22 om at fremkomme med en model/modeller, som kan indbygges i rammeaftalen inden 1. september således det kan godkendes i KKR og herefter i kommunerne. KKR Hovedstaden har udarbejdet en model for underskudsdeling som alle kommunerne i regionen kan søge at blive omfattet af, såfremt de udvider botilbudskapaciteten for fællesskabet og med udgangspunkt i målgrupper som kommunerne på tværs efterspørger. Det undersøges om hele eller dele af Hovedstadens model kan anvendes i Syddanmark.
 • KKR bakker op om, at Middelfart Kommune søger lånepuljen nu til en udvidelse af det højt specialiserede tilbud Teglgårdshuset, og tilkendegiver i samme forbindelse at ville arbejde positivt for modeller, der sikrer en solidarisk risikoafdækning.

På baggrund af ovenstående beslutning i KKR Syddanmark, samt tidligere beslutninger i KKR Syddanmark, så er der blevet udarbejdet en underskudsmodel, som skal sendes til behandling i Socialdirektørforum.

Bilag

 • KKR Underskudsmodel 2024 endelig

Bilag

KKR Underskudsmodel 2024 endelig

5. Status i arbejdet med CU vedrørende Udviklingshæmning og dom

Beslutning

Orientering taget til efterretning. 

Status i arbejdet med CU vedrørende Udviklingshæmning og dom

Baggrund
Arbejdet med besvarelsen af den fornyede behandling af den Centrale Udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom er i gang. Lise Willer, formand for styregruppen, giver en status på arbejdet.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • tage orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling
Styregruppen, arbejdsgruppen og ad hoc arbejdsgruppen er nedsat og har afholdt flere møder.  
Arbejdsgruppen er ved at indsamle data, status er at:  

 • KL har bidraget med data om målgruppen/den bredere målgruppe ift. forventninger om målgruppens størrelse
 • Kofoedsminde og Region Sjælland har bidraget med viden herunder ift. de spørgsmål der stilles i CU’en
 • Rapporten fra den ministerielle arbejdsgruppe er modtaget (vedlagt som bilag)
 • VISO har delt deres erfaringer til et mundtligt møde den 6. juni 2024
 • Social- og Boligstyrelsen ikke har delt deres datagrundlag (udover det der er med i selve CU'en). 

Andet

 • Deltagere fra arbejdsgruppen og styregruppen har besøgt Kofoedsminde. Der er gennemført møder med nøglepersoner fra Kofoedsminde og Region Sjælland.
 • Arbejdet med bearbejdning af data er netop påbegyndt. Der er udarbejdet interviewguides til uddybende spørgsmål til nogle kommunale nøglepersoner.
 • Jævnfør scenarie 3, er der påbegyndt undersøgelser af vilkår, forudsætningerne mm. for en placering af et eventuelt nyt tilbud i Vestdanmark. 
 • Skrivearbejdet er så småt begyndt.
 • Der er sendt en status til SBST – vedlagt som bilag.

Det er fortsat forventningen, at rapporten bliver færdig omkring efterårsferien derefter skal den godkendes i KKR’erne inden den fremsendes til Social- og Boligstyrelsen inden udgangen af 2024. 

Bilag

 • Svar deling af data og vidensgrundlag for CU om borgere med udviklingshæmning og dom
 • Afrapportering Kofoedsminde og tilbudsstrukturen domfældte med udviklingshæmning
 • 202406 Status til SBST CU udviklingshæmning og dom

Bilag

Svar deling af data og vidensgrundlag for CU om borgere med udviklingshæmning og dom.pdf
Afrapportering_Kofoedsminde_og_tilbudsstrukturen_domfældte_med_udviklingshæmning.pdf
202406 Status til SBST CU udviklingshæmning og dom.pdf

17. Udpegning af ny repræsentant til Udsatterådet i Region Syddanmark

Beslutning

Socialsekretariatet sender en mail ud til kommunerne med information om opgaven så kommunerne kan byde ind med mulige repræsentanter. 

Udpegning af ny repræsentant til Udsatterådet i Region Syddanmark

Baggrund
Der er opstået en mulighed for repræsentantskab i Udsatterådet i Region Syddanmark, der ønskes udpeget en gadesygeplejerske eller en medarbejder med en lignende opsøgende gadefunktion. 

Tidligere repræsentantskab blev varetaget af Nyborg Kommune.

Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforum, at

 • fremsende mulige kandidater til Socialsekretariatet ved brug af vedlagt skema.

Sagsfremstilling                         

Information om opgaven

Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede den 25. maj 2020 at nedsætte et udsatteråd. Formålet med rådet er at sikre, at viden om socialt udsattes særlige behov på sundheds- og socialområdet inddrages i politiske beslutninger og dermed bidrager til bedre og mere fleksible tilbud og medvirker til større lighed i sundhed.

Det blev samtidig besluttet, at udsatterådet sammensættes af:

 • Fem regionsrådspolitikere
 • Ni medlemmer, som repræsenterer frivillige organisationer samt kommunale og regionale aktører, der arbejder med borgere i udsatte positioner
 • Tre fagpersoner fra Region Syddanmark 

Kommissorium for udsatteråd i Region Syddanmark er vedhæftet. Der er fire årlige møder herunder er mødedatoer for andet halvår:

 • Fredag den 20. september, kl. 13.00-15.00, Regionshuset i Vejle, mødelokale 5
 • Fredag den 6. december, kl. 13.00-15.00, Regionshuset i Vejle, mødelokale 5

Der gives kørsel/diæter  til møderne.

Hvis I vil byde ind på opgaven, må I meget gerne svare i vedlagte skema. 

Hvis der indmeldes flere kandidater, vælger Forretningsudvalget en repræsentant til udsatterådet.

Bilag

 • Kommissorium udsatterådet
 • Indstilling af medlem til udsatterådet i Region Syddanmark

Bilag

Kommissorium udsatterådet
Indstilling af medlem til udsatterådet i Region Syddanmark

14. Lukning af intern skole – information fra Region Syddanmark

Beslutning

Socialdirektørforum tilslutter sig lukningen af intern skole på Børne- og Ungehusene Udby.

Lukning af intern skole – information fra Region Syddanmark

Lukning af intern skole på Børne- og Ungehusene Udby, Region Syddanmark

Baggrund

Region Syddanmark driver en intern skole i forbindelse med tilbuddet Børne- og Ungehusene Udby. Ny lovgivning har skærpet kravene til kontinuerligt at have 10 børn indskrevet i skolen. Det er ikke muligt, da en væsentlig del af børnene på tilbuddet får skoletilbud i regi af Middelfart Kommunes specialskoler. Derfor ansøges der ikke om nygodkendelse af skolen til næste skoleår og skoletilbuddet lukkes pr. 1. august 2024.

Indstilling
Det indstilles at Socialdirektørforum

 • tilslutter sig lukningen af tilbuddet om intern skole på Børne- og Ungehusene Udby.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungehusene Udby er normeret til i alt 20 børn og unge. Udover et døgntilbud drives en intern skole på matriklen.

Pr. 1. januar 2024 trådte der ny lovgivning i kraft i forhold til interne skoler. Den præciserer at for at kunne godkendes til at drive intern skole, så skal der kontinuerligt være 10 elever indskrevet.

Det seneste halve år har der været maks. 7 børn indskrevet på skolen – aktuelt er der 6 børn. Baggrunden for det lave antal på den interne skole i forhold til indskrevne børn på døgntilbuddet er, at en væsentlig del af børnene i stedet modtager skoletilbud i regi af Middelfart Kommunes specialtilbud på skoleområdet.

I forbindelse med den nye lovgivning skal der ansøges om tilladelse til at drive en intern skole. Ansøgningen skal være indsendt og godkendt senest 1. juli 2024. I denne ansøgningsproces har der været dialogmøder mellem Region Syddanmarks Socialcenter Lillebælt og Middelfart Kommune, som er beliggenhedskommune og dermed også godkendende kommune. Det er blevet klart, at udsigten til at kunne drive en skole med elever indskrevet på 10 pladser ikke er sandsynlig. Middelfart Kommune forventer at kunne drive skoletilbud for de fleste indskrevet i Børne- og Ungehusene i Udby. Der vil derfor ikke være et tilstrækkeligt grundlag for fortsat at drive en intern skole.

Rammeaftalens principper bliver fulgt i forhold til lukning af skolen. Børne- og Ungehusene Udby, Intern skole indgår i en økonomisk enhed under Socialcenter Lillebælt sammen med Syrenparken, Pomonahuset, Kingstrup og Egely Skole. De endelige beregninger og disponeringer i forbindelse med lukningen er endnu ikke afklaret. Et evt. underskud indgår i den økonomiske enhed. Der forventes aktuelt ikke et underskud over 5% for den økonomiske enhed i 2024.

Lukning af et tilbud skal jævnfør bilag 4 og 5 i Rammeaftalen sendes i høring i Socialdirektørforum.

Bilag

 • Ændringsskabelon Børne- og Ungehusene Udby intern skole

Bilag

Ændringsskabelon Børne- og Ungehusene Udby intern skole