Møde i Socialdirektørforum den 6. maj 2022

Udgivet 18.05.2022

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 6. maj 2022

STED

Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2A, 7000

STARTTIDSPUNKT

2022-05-06 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2022-05-06 12:00


PUNKTER

1. VISO i fremtiden – oplæg og dialog med Socialstyrelsen

2. Socialtilsyn Syd Årsrapport 2021 samt finansieringsbehov 2023

3. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 18. marts 2022

4. Konstituering af Socialdirektørforum og Forretningsudvalget

5. Kommentarer til dagsorden

6. Opfølgning på fællesmøde for Sundhedsstrategisk Forum og Socialdirektørforum den 1. april 2022

7. Fælles initiativer på baggrund af resultaterne af den nationale sundhedsprofil 2021

8. Etablering af nyt regionalt delvist lukket døgntilbud i Strib

9. Opgave for den kommunale repræsentant i Visitationsforum for de særlige psykiatripladser

10. Kapacitetsudbygning og omdannelse af pladser

11. Orientering fra arbejdsgruppen om udgiftspres på socialområdet

12. Orientering fra Region Syddanmark vedr. status på det særlige pladser

13. Planlægning af døgnmøde den 9. – 10. marts 2023

14. Socialsekretariatet flytter til ny værtskommune

15. Orienteringer


1. VISO i fremtiden – oplæg og dialog med Socialstyrelsen

VISO i fremtiden – oplæg og dialog med Socialstyrelsen

Fra Socialstyrelsen deltager vicedirektør Niels Arendt Nielsen og kontorchef Adam Paaby med indledende oplæg og efterfølgende dialog med Socialdirektørforum.

Baggrund

Socialstyrelsen og VISO står i en brydningstid. En tid der kalder på, at VISO tilpasser sine ydelser og den daglige drift for at stå godt rustet til fortsat at kunne imødegå kommunernes stigende efterspørgsel efter rådgivning og viden – også set i lyset af en fremtidig specialeplan på det specialiserede socialområde.

 

Dialog om udviklingsspor for VISO

I samspil med VISOs faglige bestyrelse har Socialstyrelsen afdækket en række områder, som VISO skal prioritere de kommende år. Overskrifterne er:

 • Styrket anvendelse af VISOs viden
 • Fokus på forankring af viden
 • Udvikling af rådgivningsydelser
 • Større viden om rådgivningens effekt
 • Data, drift og styring

Socialdirektørforum bliver på mødet præsenteret for, hvad VISO tænker at arbejde med i de forskellige udviklingsspor. Med afsæt i oplægget ønskes en dialog med Socialdirektørforum om VISOs fremtidige rolle, herunder:

 • Hvordan understøtter VISOs viden og rådgivning bedst muligt de kommunale behov og udfordringer på det specialiserede socialområde?
 • Hvilke former for viden er det særligt væsentligt, at VISO bidrager med?
 • Hvilke formidlingsformer understøtter bedst muligt omsætning af viden på kommunalt niveau / tilbudsniveau?
 • Ses der behov for yderligere former for rådgivningsydelser, kortere/længere/på tværs af kommuner?

Dialog om udviklingsarbejdet ift. borgere med komplekse udfordringer

Socialdirektørforum vil på mødet blive præsenteret for et Danmarkskort over antallet af VISO forløb (bilag 1) samt en oversigt over antal og indhold i henvendelser til VISO fra de syddanske kommuner (bilag 2) med det formål at drøfte følgende spørgsmål:

 • Hvilke overvejelser bidrager overblikket til i forhold til det fælleskommunale udviklingsarbejde på det højt specialiserede socialområde i regi af rammeaftalen?
 • Vil det være gavnligt, at VISO løbende leverer et lignende overblik til drøftelser i regi af Socialdirektørforum?

Oversigten viser blandet andet, at de hyppigste målgrupper i rådgivningsforløb på voksenområdet i de syddanske kommuner er udviklingshæmning, seksuelt overgreb og udadreagerende adfærd. De hyppigste målgrupper i rådgivningsforløb på børne-, unge- og specialundervisningsområdet i de syddanske kommuner er autismespektrumsforstyrrelser, skolevægring og omsorgssvigt. 

Bilag

Bilag 1 – Landkort-opdateret.

Bilag 2 – Rapport – syddanske kommuners brug af rådgivning samt DK kommunernes

For yderligere om VISO: https://socialstyrelsen.dk/viso

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • Drøfte Socialstyrelsens udviklingsspor med henblik på dialog om, hvordan VISOs viden og rådgivning bedst muligt understøtter de kommunale behov og udfordringer på det specialiserede socialområde.

Beslutning
Vicedirektør Niels Arendt Nielsen og kontorchef Adam Paaby præsenterede VISOs udviklingsprogram og inviterede kommunerne til at tilkendegive eventuel interesse i at bistå VISOs udviklingsarbejde (se sidste slide i vedhæftede præsentation fra VISO).

Socialdirektørforum hilste VISOs invitation velkommen og vil gerne være med til at finde måder hvorpå VISOs viden kommer mere ud og forankres bedre i kommunerne. 

Kommunerne kan løse mange opgaver selv og har samtidig brug for, at VISO har specialviden som de kan trække på i de få sager, hvor kommunernes egne kompetencer ikke er tilstrækkelig i en given situation.
Socialdirektørforum er meget optaget af hvordan udviklingen i komorbiditet forandrer sig.
Flere inddrager VISO i forbindelse med konkrete sager og Socialdirektørforummet er nysgerrig på, om VISOs viden kan bruges til udvikling af mere generiske tilgange til bestemte målgruppe. Et eksempel kan være i forbindelse med borgere med autismespektrum forstyrrelser samt borgere med dobbeltdiagnose. 
Udskiftning og rekruttering i kommunerne er en barriere for evnen til at fastholde viden og kompetencer i forbindelse med et VISO forløb.

Bilag

Landkort-opdateret.pdf
Rapport – syddanske kommuners brug af rådgivning samt DK kommunernes.pdf
Præsentation fra VISO.pptx

2. Socialtilsyn Syd Årsrapport 2021 samt finansieringsbehov 2023

Socialtilsyn Syd Årsrapport 2021 samt finansieringsbehov 2023

Peter Bjerregaard fra Socialtilsyn Syd deltager under behandling af dette punkt i Socialdirektørforummet den 6.maj 2022. 

Baggrund
Socialtilsyn Syd har udarbejdet årsrapport for 2021 samt notat om finansieringsbehovet for 2023. På mødet vil tilsynschef for Socialtilsyn Syd, Peter Bjerregaard, præsentere hovedtræk fra årsrapporten med fokus på forhold med særlig relevans for Socialdirektørforum.
 
Finansieringsbehov
Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune varetager ansvaret for, at Socialtilsyn Syd har den nødvendige kapacitet til at indfri formålet med lov om socialtilsyn. Derfor er det tilsvarende kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune, der ved den årlige budgetlægning beslutter, hvilket budget Socialtilsyn Syd skal råde over for at kunne tilvejebringe den nødvendige tilsynskapacitet.
 
Det samlede finansierings-/udgiftsbehov for Socialtilsyn Syd vil i 2023 være 54,3 mio. kr. Dette beløb er fordelt på 31,7 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på plejefamilieområdet og betales forholdsmæssigt af kommunerne ud fra disses andele af 0 – 17-årige, og 22,6 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på tilbudsområdet via takster, som betales direkte af tilbuddene.

Med afsæt i modellens forudsætninger om ressourceforbrug til hhv. tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud, skal det samlede finansieringsbehov fordeles på følgende måde mellem de to hovedområder:
 

Finansieringsbehov 2022 2023
Plejefamilieområdet – finansieres via én betaling pr. kommune fordelt efter objektive kriterier 31.300.000 31.700.000
Tilbudsområdet – finansieres via takst til tilbuddene 25.800.000 22.600.000
FINANSIERINGSBEHOV I ALT 57.100.000 54.300.000

 
Taksten for tilsynsarbejdet er opdelt i fire niveauer fastsat efter antallet af pladser i tilbuddet, sådan at mindre tilbud betaler en lavere takst end større tilbud. Den ordinære tilsynstakst stiger ca. 4 % som følge af, at der med lov om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn dels er sket en reduktion af antal tilbud underlagt tilsyn af Socialtilsyn Syd, dels tilført yderligere opgaver i forbindelse med tilsynet generelt. Kommunerne er i nogen udstrækning kompenseret for takststigningen, idet der er er forhandlet en DUT-kompensation på ca. 6,0 mio. til at imødegå de øgede omkostninger, der er en følge af at socialtilsynene pålægges flere opgaver.
 
Årsrapport er vedlagt. Uddybende beskrivelse af finansieringsbehovet er vedlagt.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at

 • Socialdirektørforum drøfter Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2023
 • Tager Årsrapport 2021 til efterretning
 • Videresender sagen til drøftelse i Kommunaldirektørforum og i KKR

Beslutning
Peter Bjerregaard fra Socialtilsyn Syd fremhævede nogle pointer fra den nye årsrapport. Bostederne har klaret det rigtig godt under corona, kreativiteten har blomstret og kvaliteten er generelt god. Han fremhævede også den nye lov om socialtilsyn og specialsering som er beskrevet i årsrapporten.  

Socialdirektørforum drøftede Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2023 og opfordrede til, at Socialtilsynets regnskabsresultater sendes til orientering. Socialdirektørforum foreslog, at der gives en status på omfanget af tillægstakster, når der foreligger viden herom.

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til Kommunaldirektørforum og KKR.
 

Bilag

Finansieringsbehov 2023 Socialtilsyn Syd.pdf
Årsrapport 2021 Socialtilsyn Syd.pdf

3. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 18. marts 2022

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 18. marts 2022

Baggrund
Der er udsendt referat fra møde i Socialdirektørforum den 18. marts 2022, vedhæftet som bilag og link til referat her.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • godkende referatet fra møde i Socialdirektørforum den 18. marts 2022

Beslutning
Referatet fra møde i Socialdirektørforum den 18. marts 2022 blev godkendt.

Bilag

20220318 Referat fra møde i Socialdirektørforum den18 marts 2022 uden bilag.pdf

4. Konstituering af Socialdirektørforum og Forretningsudvalget

Konstituering af Socialdirektørforum og Forretningsudvalget

Baggrund

I henhold til Forretningsorden for Forretningsudvalget, skal der, på 2. ordinære møde i den kommunale valgperiode foretages en konstituering af Forretningsudvalget samt udpeges formand for Socialdirektørforum, der også er formand for Forretningsudvalget. (Kommissorium for Forretningsudvalget er vedlagt)  

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget er sammensat med medlemmer fra seks kommuner og Region Syddanmarks repræsentant i Socialdirektørforum. Aktuelt er sammensætningen:

 • Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune (formand)
 • Yelva Jensen, Fredericia Kommune
 • Rolf Dalsgaard Johansen, Haderslev Kommune 
 • René Junker, Odense Kommune
 • Grethe H. Nielsen, Tønder Kommune
 • Anne Mette Lund, Vejle Kommune
 • Christian Schacht-Magnussen, Region Syddanmark

Det anbefales, at der i udpegning af repræsentanter til Forretningsudvalget tages hensyn til:

 • Geografi
 • At der både er køber- og sælgerkommuner
 • At der både er små og store kommuner

Formand for Socialdirektørforum og Forretningsudvalget

Socialdirektørforum skal udpege formand for Socialdirektørforum, som også er formand for Forretningsudvalget.

Nuværende formand, Lise Plougmann Willer, modtager genvalg til formandsposten.

Medlemmer af Forretningsudvalget der modtager genvalg:

 • Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune (formand)
 • René Junker, Odense Kommune
 • Grethe H. Nielsen, Tønder Kommune
 • Anne Mette Lund, Vejle Kommune
 • Rolf Dalsgaard Johansen, Haderslev Kommune 

Udtræder: 

 • Yelva Jensen, Fredericia Kommune

Følgende medlemmer melder sig som kandidater:

 • Siggi W. Kristoffersen, Vicekommunaldirektør, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Mette Heidemann, Direktør for Beskæftigelse og Velfærd, Fredericia Kommune (medlem af SDF fra 1. juni 2022)
 • Henrik Mott Frandsen, Social og velfærdschef, Middelfart Kommune

Christian Schacht-Magnussen fra Region Syddanmark er fast medlem af Socialdirektørforummet og Forretningsudvalget.

Deltagerne i Socialdirektørforum har inden mødet haft mulighed for at henvende sig, såfremt de er interesserede i én eller flere af posterne.

Forretningsudvalget udpeger to repræsentanter til deltagelse i KL's Koordinationsforum:

Nuværende medlemmer af Koordinationsforum er:

 • Rolf Dalsgaard Johansen, Haderslev Kommune (modtaget genvalg)
 • René Junker, Odense Kommune (modtager genvalg)

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum vælger:

a) Formand for Socialdirektørforum

b) Repræsentanter til Forretningsudvalget

c) Repræsentanter til Koordinationsforum

Beslutning
Lise Plougmann Willer blev genvalgt som formand for Socialdirektørforum.
Det blev besluttet at revidere Forretningsordenen så det indføjes at der skal være repræsentantation fra den kommune der har KKR formandskabet og at der fremover er 7 medlemmer i Forretningsudvalget samt at det præciseres, at det som udgangspunkt er et forum for niveau to direktører/chefer.
 
Følgende medlemmer af Socialdirektørforummet blev valgt som repræsentanter til Forretningsudvalget i den kommende periode:

 • Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune (formand)
 • René Junker, Odense Kommune
 • Grethe H. Nielsen, Tønder Kommune
 • Anne Mette Lund, Vejle Kommune
 • Rolf Dalsgaard Johansen, Haderslev Kommune 
 • Siggi W. Kristoffersen, Vicekommunaldirektør, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Henrik Mott Frandsen, Social og velfærdschef, Middelfart Kommune (Repræsentant fra KKR formandskabet)

Følgende medlem blev valgt til at indtræde i Forretningsudvalget i tilfælde af et medlem må udtræde af FU inden periodens udløb:

 • Mette Heidemann, Direktør for Beskæftigelse og Velfærd, Fredericia Kommune (medlem af SDF fra 1. juni 2022

Følgende blev valgt som repræsentanter til Koordinationsforum:

 • Rolf Dalsgaard Johansen, Haderslev Kommune
 • René Junker, Odense Kommune

Bilag

Forretningsorden-Forretningsudvalget-2021-revideret-26.-november-2021 (1).pdf

5. Kommentarer til dagsorden

Kommentarer til dagsorden

Baggrund

I tilfælde af afbud til møder i Socialdirektørforum har nogle medlemmer sendt kommentarer til dagsordenpunkterne enten til sekretariatet eller til alle medlemmerne. Der ønskes en drøftelse af, hvordan vi i Socialdirektørforum ønsker at håndtere disse kommentarer, og hvordan synspunkterne skal inddrages i beslutninger.

Der er udarbejdet et notat med oplæg til rammer for kommentarer og fysisk kontra virtuel deltagelse samt hybrid møder. 

Bilag: Notat vedrørende mødeafholdelse Socialdirektørforum

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, til Socialdirektørforum, at

 • godkende oplægget.

Beslutning
Oplægget blev godkendt.
Det blev understreget, at Socialdirektørforummet er stærkt fordi medlemmerne er direktører med ansvar for socialområdet i kommunerne og fordi møderne prioriteres højt af medlemmerne. 
 

Bilag

Notat vedrørende mødeafholdelse Socialdirektørforum.pdf

6. Opfølgning på fællesmøde for Sundhedsstrategisk Forum og Socialdirektørforum den 1. april 2022

Opfølgning på fællesmøde for Sundhedsstrategisk Forum og Socialdirektørforum den 1. april 2022

Baggrund

Den 1. april 2022 blev der afholdt et fællesmøde mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum. Fokus for dagen var mental sundhed og samarbejde. På programmet var mental sundhed for børn og unge i Syddanmark, psykiatriplan, sundhedsreform og sundhedsklynger. Der var plads til gode drøftelser om de fælles opgaver og muligheder i forbindelse med den nye organisering på sundhedsområdet.

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum og Socialdirektørforum har udtrykt interesse for at øge samarbejdet. Eksempelvis ved at forretningsudvalgene fra de to fora aftaler at mødes. Når organiseringen omkring sundhedsklyngerne er på plads, kan der indgås aftale om hvordan samarbejdet mellem foraene kan styrkes.

Fra Sundhedsstrategisk Forum er meldingen, at det er vigtigt og givtigt med fælles møde og dialog.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • drøfte fællesmødet
 • drøfte det fremtidige samarbejde mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum

Beslutning

Socialdirektørforummet drøftede fællesmødet, der blev betegnet som et givende møde.
Drøftelserne gik også på hvordan Socialdirektørforummet fremmer samarbejdet med Sundhedsområdet samt Børne- og Ungeområdet, da det grænser op til Socialområdet. Et eksempel hvor sundhedsområdet og socialområdet skal arbejdet tæt sammen er i forbindelse med Sundhedstjek på botilbud (I overenskomst 2022 for almen praksis ligger der en opgave om sundhedstjek på botilbud). Andre eksempler på samarbejder med udgangspunkt i konkrete drøftelser på målgruppeniveau m.m. er psykiatrisamarbejdet med regionen og initiativer på baggrund af sundhedsprofilen.

Socialdirektørforummet har et ønske om at fremme samarbejdet med Sundhedsområdet og med skoleområdet

7. Fælles initiativer på baggrund af resultaterne af den nationale sundhedsprofil 2021

Fælles initiativer på baggrund af resultaterne af den nationale sundhedsprofil 2021

Baggrund

Den seneste sundhedsprofil er netop udgivet, den nationale sundhedsprofil kan ses her og sundhedsprofilen for region Syddanmark er vedhæftet som bilag 2.

På området for mental sundhed, viser den nationale sundhedsprofil, at andelen, der har en lav score på den mentale helbredsskala, er steget i alle aldersgrupper og blandt både mænd og kvinder. Dermed fortsætter udviklingen, der har været i de sidste mange år og med en kraftig stigning siden 2017 blandt mænd og kvinder i alderen 16-24 år.

I vedhæftede bilag, Sundhedsprofilen kort, oplistes på side 11 nogle anbefalinger til: Mulige indsatser til at fremme den mentale sundhed samt forebygge lav grad af mental sundhed for børn og unge:

 • Udarbejde en national handleplan for at fremme mental sundhed med et fokus på de tidlige år i livet, og som involverer dagtilbud, skole og uddannelse, fritids-, familie- og sundhedsområdet samt arbejdsmarkedet.
 • Styrke mentalt sundhedsfremmende indsatser i grundskolen og på ungdomsuddannelser, som baserer sig på dokumenterede metoder med fokus på at inkludere alle i og omkring skolen.
 • Opbygning af lettilgængelige tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel af ensartet høj kvalitet.
 • Sikre at flere børn og unge deltager og fastholdes i fritidsaktiviteter, og at frivillige ledere støtter etableringen af positive fællesskaber.
 • Gennemførelse af informationsindsatser til forældre med fokus på at formidle redskaber til at fremme børns mentale sundhed.
 • Opsamle viden om mental sundhed blandt unge, der hverken er tilknyttet uddannelse eller arbejdsmarkedet, samt en afdækning af, hvilke udfordringer og muligheder der er for at støtte op om deres mentale sundhed.

Vedhæftet er også præsentationen fra fællesmødet den 1. april 2022 mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum hvor Seniorforsker Maj Britt Nielsen fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, præsenterede en undersøgelse fra 2021: Mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark (bilag 4). Side 37 viser anbefalinger og barrierer i forbindelse med arbejdet for at fremme mental sundhed.

 • Bedre implementering og evaluering
 • Bedre kendskab til mental sundhedsfremme
 • Bedre tværsektorielt samarbejde
 • Bedre overgange mellem arenaer
 • Sundhedsplejen skal ud til flere og flere strukturerede indsatser I skole og daginstitutioner 
 • Fokus på fritidsliv og fællesskab

Maj Britt Nielsen henviste til to udgivelser til uddybning af hvordan man kan arbejde med at forbedre mental sundhed:

 • Mental sundhed og psykisk sygdom hos 0-9-årige børn (bilag 5 eller se Link).
 • Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år. Forekomst, udvikling og forebyggelsesmuligheder (bilag 6 eller se Link).

Sidstnævnte rapport indeholder fem konkrete: Råd til beslutningstagere og politikere med henblik på at forbedre børn og unges mentale helbred; ss 320.

 1. Indfør evidensbaserede indsatser over hele landet med fokus på:
  • mental sundhedsfremme de steder, hvor børn og unge har deres dagligdag
  • bedre tilbud til familier, hvor en eller flere forældre har psykisk sygdom eller misbrug
  • lettilgængelig adgang til sammenhængende behandlingsforløb for børn og unge med følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer
 2. Skabe koordinering på nationalt niveau
 3. Evaluer indsatserne løbende
 4. Opkvalificer fagprofessionelle på alle niveauer
 5. Invester i forskning og udvikling

Ud fra aktuelle data og forskning på området, ønskes en drøftelse af eventuelle initiativer Socialdirektørforum kan samarbejde om til forbedring af børn og unges mentale sundhed. 

Bilag: 

 1. Kort udgave af den nationale sundhedsprofil: Sundhedsprofilen kort.pdf
 2. Udpluk af de Syddanske data fra Sundhedsprofilen: sundhedsprofilen_2021_region-syddanmark.pdf
 3. Seniorforsker Mai Britt Nielsens præsentationen fra fællesmødet den 1. april 2022 mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum: 20220401 Præsentation fra SDU.pdf
 4. Mental sundhed blandt boern og unge i Region Syddanmark.pdf
 5. Mental sundhed og psykisk sygdom hos 0-9-årige børn.
 6. Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år. Forekomst, udvikling og forebyggelsesmuligheder.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • udveksle viden om initiativer i egen kommune og
 • drøfte om der i regi af Socialdirektørforum skal sættes fælles initiativer i gang med baggrund i sundhedsprofilen?

Beslutning
Mental sundhed er en stigende undfordring i kommunerne og alle kommuner har iværksat forskellige initiativer for at imødekomme og dæmme op for de voksende udfordringer med mental sundhed, særligt blandt børn og unge. Der er ingen nemme eller hurtige løsninger og udfordringerne kalder på en fælles strategi. 

Socialdirektørforum besluttede at temaet skal på dagsorden til døgnseminaret til foråret 2023, så der er mere tid til at fordybe sig i temaet. 

 

Bilag

Sundhedsprofilen kort.pdf
sundhedsprofilen_2021_region-syddanmark.pdf
20220401 Præsentation fra SDU.pdf
Mental sundhed blandt boern og unge i Region Syddanmark.pdf
Mental sundhed og psykisk sygdom hos 0-9-årige børn.pdf
MENTAL SUNDHED OG SYGDOM HOS BØRN OG UNGE 10-24 ÅR FOREKOMST UDVIKLING OG FOREBYGGELSE.pdf

8. Etablering af nyt regionalt delvist lukket døgntilbud i Strib

Etablering af nyt regionalt delvist lukket døgntilbud i Strib

Baggrund

Region Syddanmark orienterede den 12. maj 2021 Socialdirektørforum i Syddanmark om regionens planer om at etablere et delvist lukket døgntilbud til børn og unge i, da regionen har oplevet en øget efterspørgsel efter disse pladser. Socialdirektørforum var enige i behovet for etablering af delvist lukkede pladser, og det blev besluttet, at regionen skulle arbejde videre med et beslutningsoplæg.

Region Syddanmark har arbejdet videre med planlægningsarbejdet af etableringen af et delvist lukket tilbud. Der er udarbejdet byggeprogram og etableringen forelægges til politisk godkendelse den 25. april 2022 i regionsrådet.

I henhold til den syddanske rammeaftale skal oprettelse af nye regionale tilbud godkendes af det syddanske socialdirektørforum. Sagen forelægges derfor socialdirektørforum med henblik på at få godkendt oprettelsen af et delvis lukket døgntilbud med 8 pladser i tilknytning til regionens sikret døgninstitution Egely.  

Det er en forudsætning for etablering af tilbuddet, at dette godkendes af de syddanske kommuner i Socialdirektørforum, Region Syddanmarks regionsråd og socialtilsynet.

Det delvist lukket døgntilbud skal indrettes og fungere som en pædagogisk døgninstitution, hvor det i udgangspunktet kun er i særlige situationer, at døre aflåses. Tilbuddet skal drives som en delvis lukket døgninstitution efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7.

Rammerne for børnene og de unges ophold på en delvis lukket døgninstitution svarer som udgangspunkt til rammerne for ophold på en åben døgninstitution, dog er der på delvis lukkede døgninstitutioner under visse betingelser mulighed for øget brug af indgreb over for børnene og de unge. Disse indgreb er bl.a., at enkelte børn og unge i perioder kan tilbageholdes i henhold til kommunal afgørelse ved at yderdøre og vinduer kan aflåses, at der skal være døralarmer på værelserne, samt at fællesarealer skal være videoovervåget.

Tilbuddets målgruppe vil være børn og unge i aldersgruppen 12 -17 år, hvor det er afgørende for den socialpædagogiske behandling at yderdøre og vinduer i perioder kan aflåses, eller at barnet eller den unge fysisk kan fastholdes. 

Det drejer sig om en gruppe af unge, der er udfordret ofte på flere parametre, og som kan have flere anbringelser bag sig, det være sig;

 • Børn og unge med psykiatrinære vanskeligheder
 • Børn og unge med adfærdsmæssige udfordringer, herunder misbrugsproblematikker og selvskadende adfærd
 • Børn og unge med forskellige former for psykiske lidelser som for eksempel ADHD, ADD, OCD
 • Børn og unge, der har behov for pædagogisk/psykologisk observation
 • Børn og unge, som har begået kriminalitet eller er i risiko for at komme ud i kriminalitet

Det nye tilbud vil være det første delvis lukkede tilbud i Syddanmark, og det forventes, at det hovedsageligt er syddanske kommuner, der vil aftage pladserne. Dette understøttes også af socialsekretariatets resume af analysen af kommunernes oplevelse af behov for sikrede pladser og delvis sikrede pladser fra efteråret 2021, hvor det bl.a. fremgår, at flere syddanske kommuner oplever problemer med at finde delvis lukkede pladser.

Organisatorisk vil tilbuddet blive etableret som en del af Region Syddanmarks Socialcenter Lillebælt. Tilbuddet er dermed i samme center som den sikrede døgninstitution Egely, og det forventes, at der vil være et tæt samarbejde med og tilknytning til Egely.

Region ønsker at etablere tilbuddet i regionens ledige ejendom på Billeshavevej 49 i Strib, da den er velegnet til formålet. Bygningen er indtil februar 2021 anvendt til socialområdets døgntilbud Børnehusene Middelfart, og tidligere har den været anvendt til sikret institution. Der er således tale om en renovering af de nuværende bygninger på grunden. Der er gode muligheder for at indrette fællesaktiviteter både indendørs og udendørs.

Tilbuddet vil blive normeret til 8 pladser, men det bliver bygget til 9 pladser, så der er en reserveplads i tilfælde af behov for rokader af borgerne. Bygningen bliver indrettet, så der er mulighed for at skærme borgerne efter behov, og personalets sikkerhed bliver prioriteret højt.

Det forventes, at taksten for døgnpladserne på Billeshave vil være på niveau med øvrige delvist lukkede institutioner og anslås til ca. 7.000 kr. pr. døgn (2022 niveau). Der vil være en tillægstakst ift. skoletilbud. De endelige takster bliver beregnet, når de bygnings- og personalemæssige omkostninger er endelig afklaret.

Det forventes, at døgntilbuddet kan starte op august 2023.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til godkendelse i Socialdirektørforum:

 • at Region Syddanmark etablerer et delvis lukket døgntilbud med 8 pladser i Strib til børn og unge i den beskrevne målgruppe. Tilbuddet oprettes i tilknytning til regionens sikret døgninstitution Egely.

Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
Socialdirektørforummet er optaget af følge hvilke børn og unge der bliver tilbudt pladserne og vil gerne infromeres om anvendelsen af magt der registreres fra institutionen. 

Bilag

Ændringsskabelon – nyt regionalt delvis lukket døgntilbud.pdf

9. Opgave for den kommunale repræsentant i Visitationsforum for de særlige psykiatripladser

Opgave for den kommunale repræsentant i Visitationsforum for de særlige psykiatripladser

Baggrund
På møde i Socialdirektørforum den 18. marts 2022 blev det besluttet at der skal udarbejdes et notat om opgaven for kommunernes repræsentant i visitationsforum. 

Det er lovbestemt at der skal være en socialfaglig konsulent udpeget af kommunerne i regionen som skal deltage i visitationsforummet. i vedhæftede bilag, ses en beskrivelse af opgaven for den kommunale repræsentant.

Vedhæftet som bilag er:

 1. Lovgivning vedr. socialfaglig repræsentant til de særlige pladser.pdf
 2. Beskrivelse af arbejdsopgave og tidsreservation som socialfaglig repræsentant til de særlige pladser.pdf
 3. Erfaringer fra en tidligere kommunal repræsentant (bilag eftersendes)

Indstilling
Forretningsudvalget indstillier til Socialdirektørforum, at 

 • tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning. 

Bilag

Lovgivning vedr. socialfaglig repræsentant til de særlige pladser.pdf
Beskrivelse af arbejdsopgave og tidsreservation som socialfaglig repræsentant til de særlige pladser.pdf
Notat kommunal repræsentant i visitationsforum særlige pladser.pdf

10. Kapacitetsudbygning og omdannelse af pladser

Kapacitetsudbygning og omdannelse af pladser

Baggrund
På møde i Socialdirektørforum den 18. marts 2022 blev en analyse af det oplevede behov for botilbudspladser og pladser til døgnanbringelse drøftet. Analysen var resultatet af en survey foretaget i efteråret 2021. For at belyse kapaciteten i den fremtidige opgaveløsning, blev det besluttet at foretage en rundspørge til de syddanske kommuner og Region Syddanmark om planlagte kapacitetsudvidelse og omdannelse af pladser. 

Alle 22 kommuner svarede i efteråret 2021 på en survey om kommuners vurdering af udviklingen i behovet for botilbudspladser og døgnanbringelser på det specialiserede socialområde. I surveyen blev der spurgt til:

 1. kommunens vurdering af udviklingen i behovet for pladser,
 2. kommunens vurdering af om kommunen selv kan dække behovet og
 3. det forventede køb af pladser hos eksterne leverandører i 2022 og 2023 til målgrupperne.

Det var imidlertid ikke muligt for en række kommuner at svare på spørgsmålet om det forventede køb af pladser hos eksterne leverandører (andre kommuner, regionen og private leverandører). Derfor kan der ikke på det indsamlede grundlag gives et samlet overblik over, hvor mange pladser kommunerne forventer at købe hos eksterne leverandører. 

I rundspørgen om kapacitetstilpasning på baggrund af beslutningen i Socialdirektørforum den 18. marts svarer kommunerne på, hvor mange pladser, de planlægger at oprette eller omdanne. Der spørges ikke til, hvor mange af disse pladser kommunen forventer selv at benytte og hvor mange, der forventes benyttet af andre kommuner.

Det er derfor ikke muligt at fastslå, i hvilke omfang de planlagte kapacitetsændringer vil opfylde behovet for pladser i 2022 og 2023. 

Begge undersøgelser handler om følgende målgrupper:

Voksenområdet:

 • Autisme i svær/massiv grad
 • Udviklingshæmning
 • Udviklingshæmning og dom
 • Dobbeltdiagnose, hvor der både er psykiatrisk lidelse og afhængighedslidelse
 • Svære spiseforstyrrelser
 • Andet

Børneområdet (under 18 år):

 • Fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, der har særlige behov for et skærmet botilbud
 • Kognitive, følelsesmæssige og sociale udfordringer og/eller psykiatrinære vanskeligheder
 • Dobbeltdiagnose, hvor der både er psykiatrisk lidelse og afhængighedslidelse
 • Svære spiseforstyrrelser
 • Sociale udfordringer – til og med 17 år og med anbringelsesbehov
 • Andet

Hovedresultater for voksenområdet af rundspørge om planlagte kapacitetsændringer forår 2022
 

Voksenområdet Antal pladser
Autisme i svær/massiv grad 83
Udviklingshæmning 19-28
Udviklingshæmning og dom 11
Dobbeltdiagnose 0
Svære spiseforstyrrelser 4
Andet 49-51

Der planlægges kapacitetsudvidelse inden for alle områder bortset fra "Dobbeltdiagnose".

Sammenligning af resultater af survey i efteråret 2021 og kortlægningen af planlagte kapacitetsændringer for voksenområdet

Autisme i svær/massiv grad

17 kommuner vurderer, at der er et stigende behov for botilbudsplader til målgruppen. Der opleves flere og flere borgere med en svær autisme diagnose. Flere unge er på vej med svære autisme udfordringer, som kræver specielle fysiske rammer. 20 kommuner er ikke selv fuldt ud i stand til at dække behovet for pladser til målgruppen.

Region Syddanmark og fire kommuner (Esbjerg, Odense, Vejle og Kerteminde) planlægger kapacitetsudvidelser inden for området med i alt 83 pladser.

Udviklingshæmning
Behovet for botilbudspladser til borgere med udviklingshæmning er uændret; men der ses en udvikling omkring en højere grad af nedsat funktionsevne og sammensatte problematikker.

To kommuner (Kolding og Sønderborg) planlægger at oprette i alt 19-28 pladser. I Kolding er der planer om etablering af opgangsfællesskab for borgere med funktionsnedsættelse, der er for velfungerende til at bo i botilbud, men har brug for mere støtte end bostøtte i eget hjem kan give. I Sønderborg udbygges eksisterende botilbud med 8-10 pladser til ældre udviklingshæmmede.

Tønder Kommune planlægger at omdanne 7 pladser til udviklingshæmmede med dom.

Udviklingshæmning og dom
Det oplevede behov for pladser er stigende i 9 kommuner og uændret i resten. Målgruppen er meget lille og ingen kommuner kan selv dække hele behovet for pladser til målgruppen.

Region Syddanmark planlægger at åbne 4 nye pladser til udviklingshæmmede med dom. Sammen med omlægningen af 7 pladser i Tønder betyder det en samlet kapacitetsudvidelse på 11 pladser.

Dobbeltdiagnose (både psykiatrisk lidelse og afhængighedslidelse)
13 kommuner ser stigende behov for pladser og resten et uændret behov. Én kommune påpeger, at det opleves som et stigende problem at finde et godt match mellem botilbud og borgers individuelle behov og dermed sikre forsyningsforpligtelsen og samtidig rumme borgers aktive misbrug. Ca. 1/3 af kommunerne kan ikke selv dække pladsbehovet i eget regi.

Ingen kommuner eller Regions Syddanmark har aktuelle planer om kapacitetsudvidelser til borgere i målgruppen. Det må derfor forventes, der kan være problemer med at finde egnede botibud til målgruppen.

Svære spiseforstyrrelser
15 kommuner oplever uændret behov for botilbudsplader og 6 oplever et stigende behov. 1/3 af kommunerne kan selv dække en del af behovet, medens den resterende del ikke kan.

Region Syddanmark planlægger at udvide med 4 pladser til målgruppen.

Øvrige behov for botilbudspladser
Der fremhæves stigende behov for pladser til følgende målgrupper:

 • Yngre svært senhjerneskadede
 • Angst, ADHD, depression, OCD
 • Unge med psykiatriske lidelser, som ikke kan klare sig selv aften/nat.

Der planlægges med en kapacitetsudvidelse på mellem 49 og 51 pladser, der fordeler sig på følgende måde:

 • 10 enkeltmandspladser (2 i Assens og 8 i Esbjerg)
 • 4-6 pladser inden for senhjerneskadeområdet i Assens
 • 14 § 107 pladser i socialpsykiatrien i Vejen
 • 4 § 82c akutpladser i Vejen
 • 2 § 107 pladser inden for autismeområdet i Aabenraa
 • 15 pladser i et opgangsfællesskab til borgere med funktionsnedsættelse i Kolding

Hovedresultater for børneområdet af rundspørge om planlagte kapacitetsændringer forår 2022
 

Børneområdet Antal pladser
Fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, der har særlige behov for et skærmet botilbud 0
Kognitive, følelsesmæssige og sociale udfordringer og/eller psykiatrinære vanskeligheder 10
Dobbeltdiagnose 0
Svære spiseforstyrrelser 4
Sociale udfordringer – til og med 17 år og med anbringelsesbehov 4
Andet 1-2

Sammenligning af resultater for børneområdet af survey i efteråret 2021 og kortlægningen af planlagte kapacitetsændringer

Fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, der har særlige behov for et skærmet botilbud
Sammenfattende opleves et uændret til stigende behov. En kommune nævner, at behovet vurderes stigende og at skærmet tilbud og en-til-en støtte hyppigere kræves.

Der planlægges ingen kapacitetsændringer.

Kognitive, følelsesmæssige og sociale udfordringer og/eller psykiatrinære vanskeligheder
Kommunerne oplever generelt uændret til stigende behov for døgnpladser til børn og unge i målgruppen. Kommunerne begrunder bl.a. vurderingen med følgende:

 • Det er vanskeligt overhovedet at finde og matche passende botilbud/institutioner til denne målgruppe. Fagligheden og behandlingsplanerne på bostederne er af meget svingende kvalitet.
 • Behovet opleves som stigende, ligesom kompleksiteten i sagerne.
 • Kommunerne oplever generelt uændret til stigende behov for botilbudspladser til unge med misbrug og behov for anbringelse.

Esbjerg Kommune planlægger at udvide med 10 pladser i september 2023.

Dobbeltdiagnose (både psykiatrisk lidelse og afhængighedslidelse)
Det oplevede behov for pladser til målgruppen er stigende i 13 kommuner og uændret i resten.

Der planlægges ingen kapacitetsændringer.

Svære spiseforstyrrelser
Behovet for døgnpladser til unge med svære spiseforstyrrelser opleves overordnet som uændret. Èn kommune oplever en mindre stigning, og at det er vanskeligt at finde gode tilbud til piger med spiseforstyrrelser en anden kommune vurdere umiddelbart, at relevante tilbud forefindes ved behov.

Region Syddanmark planlægger at udvide med 4 pladser i november 2022.

Sociale udfordringer – til og med 17 år og med anbringelsesbehov
Tre kommuner oplever stigende behov for anbringelsespladser og 14 uændret behov. Det kan tydes som et svagt stigende behov for pladser.

Kerteminde Kommune planlægger en kapacitetsudvidelse på 4 pladser i januar 2023.

Andet
Der er fire svar i kategorien og det er ikke muligt at udlede generelle tendenser af disse.

Aabenraa Kommune udvider i efteråret 2022 med 4 pladser til familier med 0-2 årige i deres ’Familiehus’, som er et kortvarigt døgnophold for hele familien med efterfølgende massiv støtte i hjemmet. Samlet set er forløbet 6 måneder. 

Sammenfattende anbefalinger
Voksenområdet:
Autisme svær/massiv grad

På baggrund af de indsamlede data er det ikke muligt at vurdere om udbygningen på området vil kunne dække det stigende behov for pladser i 2022 og 2023. Det anbefales, at området følges løbende.

Udviklingshæmning
Idet kommunerne vurderer at behovet for pladser er uændret og der planlægges kapacitetsudvidelse, er vurderingen, at der ikke umiddelbart kan forventes kapacitetsudfordringer.

Udviklingshæmning og dom
Målgruppen er meget lille og flere kommuner oplever en stigning i behovet for pladser. På den baggrund er det ikke muligt at vurdere om den planlagte kapacitetsudvidelse på 11 pladser er tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen. Det anbefales, at området følges løbende.

Dobbeltdiagnose
Kommunerne oplever et uændret/stigende behov for botilbudspladser til målgruppen og der er ingen aktuelle planer om kapacitetsudvidelser. Det må derfor forventes, at der kan være problemer med at finde egnede botilbud til målgruppen. Det anbefales, at området følges løbende.

Svære spiseforstyrrelser
Behovet for pladser må samlet set vurderes svagt stigende. Der planlægges med kapacitetsudvidelse på 4 pladser og det er på baggrund af de indsamlede date ikke muligt at vurdere, om denne udvidelse er tilstrækkeligt til at imødekomme efterspørgslen. Det anbefales, at området følges løbende.

Øvrige behov for botilbudspladser
Kommunerne fremhæver stigende behov for pladser til yngre svært senhjerneskadede, borgere med angst, ADHD, depression, OCD og unge med psykiatriske lidelser, som ikke kan klare sig selv aften/nat. Der planlægges med en kapacitetsudvidelse på mellem 49 og 51 pladser. Det er på baggrund af de indsamlede data ikke muligt at vurdere, om denne udvidelse er tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen. Det anbefales, at området følges løbende.

Sammenfattende anbefalinger
Børneområdet:

Fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, der har særlige behov for et skærmet botilbud
Sammenfattende opleves et uændret til stigende behov. Der planlægges ingen kapacitetsændringer. Det anbefales, at området følges løbende.

Kognitive, følelsesmæssige og sociale udfordringer og/eller psykiatrinære vanskeligheder
Kommunerne oplever generelt uændret til stigende behov for døgnpladser til børn og unge i målgruppen. Det planlægges at udvide med 10 pladser i september 2023. Det er på baggrund af de indsamlede data ikke muligt at vurdere, om denne udvidelse er tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen. Det anbefales, at området følges løbende.

Dobbeltdiagnose (både psykiatrisk lidelse og afhængighedslidelse)
Det oplevede behov for pladser er stigende i 13 kommuner og uændret i resten. Der planlægges ingen kapacitetsændringer. Det må derfor forventes, der kan være problemer med at finde egnede tilbud til målgruppen. Det anbefales, at området følges løbende.

Svære spiseforstyrrelser
Behovet for døgnpladser til unge med svære spiseforstyrrelser opleves overordnet som uændret. Region Syddanmark planlægger at udvide med 4 pladser i november 2022. Det er på baggrund af de indsamlede data ikke muligt at vurdere, om denne udvidelse er tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen. Det anbefales, at området følges løbende.

Sociale udfordringer – til og med 17 år og med anbringelsesbehov og kategorien Andet
Der er kun meget få besvarelser i disse kategorier. Det er på baggrund af de indsamlede data ikke muligt at vurdere om udbuddet af pladser er tilstrækkeligt. Det anbefales, at områderne følges løbende.

Vedhæftet som bilag er, er også årsopfølgning fra Region Syddanmarks Matchning, der indeholder en oversigt over henvendelser, vurderinger og udfald på henvendelser.

Bilag:

 1. Voksenområdet data pladsbehov og kapacitetsændringer.pdf
 2. Børneområdet pladsbehov og kapacitetsændringer.pdf
 3. Region Syddanmark – Matchning årsopfølgning 2021.pdf 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum:

 • drøfter i hvilket omfang det på baggrund af de foreliggende oplysninger, vurderes at være overensstemmelse mellem udbud af pladser og behov for pladser i forhold til botilbud for voksne og pladser til døgnanbringelser af børn og unge under 18 år.
 • tager stilling til opfølgning på udviklingen i behov for pladser og kapacitet, herunder hvornår næste analyse eventuelt skal gennemføres.

Beslutning

Socialdirektørforum drøftede sagen. Der var enighed om at afvente igangsættelse af nye pladser, da en del kommuner aktuelt har planer for kapacitetsudvidelser.

Der var enighed om at følge kapaciteten og tilkendegivelser om ændrede behov.

Drift og belægningsmøderne mellem region og Socialdirektørforum vil fremover også sætte fokus på regionens ventelister.

 

Bilag

Voksenområdet data pladsbehov og kapacitetsændringer.pdf
Børneområdet pladsbehov og kapacitetsændringer.pdf
Region Syddanmark – Matchning årsopfølgning 2021.pdf

11. Orientering fra arbejdsgruppen om udgiftspres på socialområdet

Orientering fra arbejdsgruppen om udgiftspres på socialområdet

Baggrund
Socialdirektørforum nedsatte i november 2021, i samarbejde med KL, en arbejdsgruppe med fokus på det voldsomme udgiftspres på det specialiserede socialområde. Arbejdsgruppen har haft fokus på fire spor:

 • Fælles dataunivers – gode og anvendelige data
 • Analyse af udviklingen – hvorfor vokser udgifterne?
 • Målrettet benchmarking
 • Incitament struktur og incitament muligheder

I sagen gives en status for arbejdet i arbejdsgruppen.

Sagsfremstilling
Fælles dataunivers
Udgangspunktet for arbejdsgruppen har været at anvende data, der allerede er en del af de registreringer kommunerne foretager. Det skal være enkelt at tilgå gode og anvendelige data, der kan give et retvisende billede af den konkrete økonomiske situation. Arbejdsgruppen har derfor fokus på mulighederne i FLIS som base for ledelsesinformation. Der arbejdes ligeledes med at få betalingskommunedata ind i data hos Danmarks Statistik og endelig ses der frem mod de muligheder der vil ligge i Social- og Ældreministeriets etablering af en national statistik med automatiske indberetninger af individhenførbare udgiftsdata på socialområdet.

Analyse af udviklingen
Kommunernes udgifter på det specialiserede voksenområde er vokset kraftigt gennem flere år, og meget tyder på at væksten accelererer i 2021. KL forventer derfor, at voksenområdet igen i år bliver et hovedtema ved økonomiforhandlingerne.  KL har derfor sat et arbejde i gang for at blive klogere på, hvad der presser udgifterne. Arbejdet er ikke helt færdigt, hvorfor resultaterne ikke endnu er klar til offentliggørelse. 

Målrettet benchmarking
Arbejdet har taget afsæt i 6 by-samarbejdets datamateriale med det sigte at tage erfaringer derfra over i FLIS. FLIS vil dermed kunne understøtte vores benchmarkarbejde. Overordnet skal en mulig benchmarking baseres på tilgængeligt data, således kommunerne ikke skal arbejde med håndholdte data. For at sikre et tilstrækkeligt bredt datamateriale må vi afvente indsatserne under spor 1.

Incitament struktur og incitament muligheder
Fremfor incitament bruges begreber som god økonomisk og faglig styring, dette for at sikre at faglighed og økonomi går hånd i hånd. Der er brug for fokus på elementer som økonomi, kultur og værdier, ledelse og faglighed. Det handler ligeledes om forventningsafstemning mellem borgere og kommune. Det vigtige er at anvende de bedste løsninger til borgerne – med bedst mulig faglig kvalitet til bedst mulig ressourceanvendelse. Borgernes behov ændres løbende og for at kunne tage højde for det er opsamling og vidensdeling om udviklingen væsentlig.

 

En række kommuner har gjort sig erfaringer med øget fokus på en kobling af økonomi og faglighed. Eksempelvis arbejder Mariagerfjord med styring gennem databaseret dialog, hvor tværsektorielt samarbejde er afsættet.

 

Næste skridt i dette spor er at Socialdirektørforum drøfter konkrete erfaringer/viden samt, hvordan faglighed og økonomi i højere grad kan gå hånd i hånd – herunder erfaring fra andre regioner. Efterfølgende planlægges en workshop, hvor relevante faggrupper drøfter mulige indsatser.

Opsummering
Arbejdsgruppen lavet et samlet notat om arbejdet inden for de fire spor – og vil fremlægge det for styregruppen – og efterfølgende for Socialdirektørforum.

Styregruppen består af Marianne Stentebjerg, Nyborg, Lise Plougmann Willer, Esbjerg, Siggi Wünsche Kristoffersen, Faaborg-Midtfyn, Rene Junker, Odense, Torben Krone, Odense og, Morten Mandøe, KL.

Indstilling
Det indstilles, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

12. Orientering fra Region Syddanmark vedr. status på det særlige pladser

Orientering fra Region Syddanmark vedr. status på det særlige pladser

Baggrund

Vedhæftet er orientering fra Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Administrerende sygehusdirektør i Psykiatrien i Region Syddanmark på baggrund af den aktuelle belægning på de særlige psykiatripladser. 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at 

 • tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Orieneringen blev taget til efterretning. 
Socialdirektørforum hilser en besøgsrunde fra Regionens koordinator for de særlige pladser velkommen. 
 

Bilag

Orientering til de 22 kommuner i Region Syddanmark om status på de særlige pladser.pdf

13. Planlægning af døgnmøde den 9. – 10. marts 2023

Planlægning af døgnmøde den 9. – 10. marts 2023

Baggrund

Møde i Socialdirekørforum den 10. marts 2023 skal være et døgnmøde. Der ønskes input til tema og oplæg til døgnmødet.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • komme med ideer og input til døgnmødet den 9.-10. marts 2023.

Beslutning
Følgende emner blev nævnt som muligt teamer på døgnmødet

 • Sundhedsprofil – indsatser for mental sundhedsfremme
 • Udgiftspresset på socialområdet
 • Rekruttering og fastholdelse
 • Snittet mellem børn og unge og voksne
 • Sundhedslovsydelser op socialområdet – hvordan organiserer vi det?

Det blev foreslået, at døgnmødet planlægges tættere på målgrupperne, eksempelvis med besøg på et konkret tilbud og/eller en tættere kontakt til konkrete målgrupper. 

14. Socialsekretariatet flytter til ny værtskommune

Socialsekretariatet flytter til ny værtskommune

Baggrund
Socialsekretariatet flytter sammen med Sundhedssekretariatet til ny vært i Middelfart Kommune, hvor KKR formandskabet er placeret i denne valgperiode.

Overflytningen er påbegyndt og der følger en periode, hvor det aftales hvordan data flyttes mellem kommunerne og diverse praktiske ting, der skal på plads i forbindelse med flytning til ny adresse og nye software systemer. 

Indstilling
Det indstilles til Forretningsudvalget, at 

 • tage orienteringen til efterretning. 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. 

15. Orienteringer

Orienteringer

Baggrund

 1. Invitation til: Præsentation af: Kortlægning og analyse af kommunikationsområdet i Syddanmark den 5. maj 2022
 2. Referat fra møde i Koordinationsforum møde den 5. april 2022 
 3. Referat fra ERFA møde Særlige psykiatripladser

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • tage orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning. 

Bilag

20220323 Invitation. Kortlægning og analyse af kommunikationsområdet præsentation og drøftelse.pdf
Referat koordinationsforum 05.04.2022.pdf
Referat ERFA møde 29-03-2022.pdf