Møde i Socialdirektørforum

Udgivet 29.05.2020

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum

STED

“Skype-møde”

STARTTIDSPUNKT

2020-05-29 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2020-05-29 12:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 11. december 2019

2. Indsatser i Rammeaftalen 2021-2022

3. Principper vedr. lukning af tilbud: Bilag i Rammeaftale 2021-2022

4. Tre centrale udmeldinger (National Koordination)

5. Erfaringer fra projekt Sammen om psykiatri

6. Regionalt indspil til KL’s dialog med regeringen om evaluering af handicapområdet

8. Lukning af Vidagerhus i Varde Kommune – foreløbig opgørelse af underskud til efterregulering

9. Forløbsprogram for mennesker med depression i regi af Sundhedsaftalen 2015-2018

10. Ændringer ift. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense

11. Udpegning af socialfaglig repræsentant i visitationsforum for de særlige psykiatripladser

12. Udpegning af ny repræsentant til Forretningsudvalget

13. Udpegning til tværsektorielt samarbejdsudvalg

14. Udpegning af ny repræsentant til økonomisk arbejdsgruppe

15. Orientering ift. alkoholbehandlingstilbuddet “Det gode liv”

16. Socialtilsyn Syd: Samarbejde, årsrapport og finansieringsbehov for 2021

17. Sammen om Velfærd ophører som selvstændig organisering

18. Status på Fremskudt Funktion

19. Input til punkter til mødet med børne- og ungeområdet

20. Status for særlige pladser

21. Orientering om etablering af omsorgscenter for syge hjemløse i Region Syddanmark

22. Orientering om Årsrapport 2019 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn

23. Opfølgning på belægningsprocenter for 1. kvartal 2020

24. Orienteringer

25. Eventuelt


1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 11. december 2019

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 11. december 2019

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 11. december 2019

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender referatet fra mødet den 11. december 2019.
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte referatet fra mødet den 11. december 2019.
 

2. Indsatser i Rammeaftalen 2021-2022

Indsatser i Rammeaftalen 2021-2022

Indsatser i Rammeaftalen 2021-2022

Baggrund
Der har været en politisk proces i alle de syddanske kommuner og i Region Syddanmark omkring udvælgelse af temaer, som input til drøftelserne af den kommende Rammeaftale for 2021-2022. Sekretariatet har i forbindelse med de lokalpolitiiske drøftelser modtaget gode bidrag til Rammeaftalen fra 11 kommuner og Region Syddanmark.
Det var oprindeligt planlagt, at bidragene skulle drøftes på en politisk temadag den 26. marts 2020. Temadagen blev dog desværre aflyst grundet COVID-19. Det har været nødvendigt at prioritere mellem de mange forslag, og grundet aflysningen er det besluttet, at Socialdirektørforum på mødet den 29. maj skal drøfte, om de udvalgte temaer Rammeaftalen 2021-22 kan godkendes.
 
Temaer
Et centralt element i at sikre gode tilbud til borgerne på det specialiserede socialområde er at skabe et godt samarbejde og gode strukturer omkring tilbuddene. På baggrund af kommunernes politiske bidrag foreslås tre temaer til Rammeaftalen:
 • En bedre tværsektoriel kobling mellem socialområdet og andre sektorområder: Her kan der sættes fokus på øget sundhed i de sociale tilbud, den uddannelses- og beskæftigelsesmæssige indsats for borgere på socialområdet og rehabilitering – fælles tilgang mellem kommune og region
 • Styring og kapacitet: Her kan der sættes fokus på gode styringserfaringer og fremtidens kapacitetsbehov
 • Kvalitet i indsatser: Her kan der sættes fokus på modeller for kvalitetsudvikling, muligheder for forskellig anvendelse af kvalitetsmetoder og erfaring og udfordringer med dokumentation af progression
Temaerne og yderligere input er uddybet af vedlagte bilag.
 
Proces for Rammeaftalen 2021-22
 • 29. maj 2020: Drøftelse af udvalgte afsnit i Socialdirektørforum
 • 14. august 2020: Socialdirektørforum behandler aftalen med henblik på godkendelse
 • 24. august 2020: Kommunaldirektørkredsen behandler aftalen med henblik på godkendelse
 • 8. september 2020: KKR Syddanmark behandler aftalen med henblik på godkendelse
 • Medio september – medio november: Aftalen er til politisk godkendelse i de 22 kommuner og i regionen.
OBS: Processen er justeret grundet coronasituationen.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender de tre temaer til Rammeaftale 2021-2022 og kommer med input til udmøntningen af de tre temaer.
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte, at der arbejdes videre med at få de tre temaer integreret i rammeaftalen. Det blev bemærket, at temaet om 'Kvalitet i indsatser' skal indeholde et fokus på progression.
Der var en opmærksomhed på at fortsætte de aktiviteter og projekter, som allerede er iværksat i den nuværende Rammeaftale.

Bilag

Notat-Temaer til Rammeaftalen 2021-2022
Oversigt over politiske bidrag til temaer i Rammeaftale 2021-2022oversigt over politiske bidrag.pdf

3. Principper vedr. lukning af tilbud: Bilag i Rammeaftale 2021-2022

Principper vedr. lukning af tilbud: Bilag i Rammeaftale 2021-2022

Principper vedr. lukning af tilbud: Bilag i Rammeaftale 2021-2022

Baggrund
Socialdirektørforum har udtryk ønske om at få præciseret bilag vedr. lukning af tilbud i den kommende rammeaftale. Økonomisk arbejdsgruppe har på denne baggrund udarbejdet et udkast bilag med en præcisering heraf, som kan indgå i den kommende Rammeaftale gældende for 2021-2022. Bilaget er vedlagt.
Principper for håndtering af lukning af tilbud vedrører tilbud, hvor der sælges pladser til andre kommuner.
 
Præciseringer og tilføjelser i bilaget
De vigtigste præciseringer og tilføjelser er fremhævet nedenfor.
 
Lukning af et selvstændigt tilbud/økonomisk enhed – kommunale tilbud
Ved lukning af et selvstændigt tilbud/enhed skal driftsherre selv dække, hvad der svarer til 5 % af tilbuddets omkostningsbaserede budget i det år, hvor tilbuddet besluttes lukket (helårsbudget). Underskud ud over 5 % af tilbuddets omkostningsbaserede budget, i det år hvor tilbuddet besluttes lukket, kan efterreguleres. Eventuelle overførte overskud eller underskud skal indgå i beregningen, idet det tillægges årsresultatet. Dette gælder både overførsler på tilbudsniveau og overførsler, der er hensat centralt.
 
Lukning af et tilbud, der er en del af et center- kommunale tilbud
Hvis lukning af et tilbud inden for et center/ledelsesområde giver underskud, kan der efterreguleres for tilbuddets andel af et underskud, der ligger ud over 5 procent af centerets samlede omkostningsbaserede budget i året, hvor beslutningen om lukning træffes (helårsbudget). Eventuelle overførte overskud eller underskud skal indgå i beregningen, idet det tillægges årsresultatet. Dette gælder både overførsler på tilbudsniveau og overførsler, der er hensat centralt.
 
Principper ift. efterregulering
Det er vigtigt, at det i forbindelse med indberetning af takster og tilbud til Rammeaftalen er synligt, om der er tale om et selvstændigt tilbud, eller om der er tale om et tilbud, der er en del af et center. Det skal i indberetningen oplyses, hvilke tilbud og afdelinger, der hører under de enkelte centre/ledelsesområder. Såfremt en enhed/afdeling under et center/tilbud skal betragtes som en selvstændig økonomisk enhed, skal dette fremgå tydeligt af indberetningen. Det er driftsherres ansvar at sikre, at dette sker. Såfremt det ikke fremgår ved indberetningen, vil tilbuddet/enheden betragtes som en del af det samlede center/tilbud.
 
Nyt afsnit vedr. procedure for lukkeregnskab
 • Det fremgår, hvilke oplysninger der skal indgå i regnskabet (skabelon)
 • Der lægges op til en proces, hvor Forretningsudvalget orienteres tidligt i processen. Foretningsudvalget får det foreløbige lukkeregnskab fremsendt til behandling i Forretningsudvalget inden det fremsendes til de berørte kommuner. Frem til det endelige regnskab foreligger, skal driftsherre orientere Forretningsudvalget (og de berørte kommuner), hvis der er væsentlige ændringer til det foreløbige lukkeregnskab.
 • Udbyder udarbejder et endeligt lukkeregnskab, som skal revisionspåtegnes. Dette forelægges Socialdirektørforum.
Det er indskrevet at: Ved lukning af tilbud anvendes principperne i den Rammeaftale der er gældende i det år, hvor beslutning om lukning af tilbuddet træffes.
 
Proces for Rammeaftalen 2021-22
 • 29. maj 2020: Drøftelse af udvalgte afsnit i Socialdirektørforum
 • 14. august 2020: Socialdirektørforum behandler aftalen med henblik på godkendelse
 • 24. august 2020: Kommunaldirektørkredsen behandler aftalen med henblik på godkendelse
 • 8. september 2020: KKR Syddanmark behandler aftalen med henblik på godkendelse
 • Medio september – medio november: Aftalen er til politisk godkendelse i de 22 kommuner og i regionen.
OBS: Processen er justeret grundet coronavirus.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, Socialdirektørforum drøfter punktet med henblik på eventuelle justeringer i bilaget
Beslutning
Socialdirektørforum drøftede punktet. Der var enighed om, at håndteringen af lukning af tilbud er godt beskrevet i bilaget.
Driftherre skal, jf. beskrivelsen i bilaget, selv dække, hvad der svarer til 5 % af tilbuddets omkostningsbaserede budget i det år, hvor tilbuddet besluttes lukket (helårsbudget). Faaborg-Midtfyn Kommune bemærkede, at det kan have en betydning for niveauet for driftherres selvrisiko (5 %), at der tages udgangspunkt i det omkostningsbaserede budget i det år, hvor tilbuddet besluttes lukket (helårsbudget) fremfor budgettet hvor tilbuddet lukkes og ved en situation, hvor der ikke tages udgangspunkt i et helårsbudget. Faaborg-Midtfyn Kommune og økonomisk arbejdsgruppe beskriver dette nærmere frem mod det næste møde i Socialdirektørforum.

Bilag

BIlag 5_lukning af tilbud- 140520.docx

4. Tre centrale udmeldinger (National Koordination)

Tre centrale udmeldinger (National Koordination)

Tre centrale udmeldinger (National Koordination)

Baggrund
Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger til landets kommunalbestyrelser og regionsråd, herunder vedrørende:
 1. udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
 2. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
 3. borgere med svære spiseforstyrrelser
Formålet med den nationale koordinationsstruktur er at sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.
Socialstyrelsen ønsker en afrapportering, der indeholder følgende 4 temaer:
 1. Målgruppen: (antal borgere inden for målgruppen)
 2. Højt specialiserede tilbud og indsatser
 3. Koordinering og samarbejde
 4. Fremadrettet tilrettelæggelse af indsatsen
 
Status
Sekretariatet arbejder med at få udarbejdet et udkast til besvarelse af de tre centrale udmeldinger. Der er i hele processen et nødvendigt fokus på dialog og koordinering med sekretariaterne fra de fire andre KKR-områder, så det sikres, at rapporterne er afstemt med blik for den samlede nationale tilbudsstruktur. I den forbindelse har KL’s Koordinationsforum en særlig rolle i forhold til at koordinere besvarelserne fra de 5 regioner. Denne koordinering sker på møde i Koordinationsforum den 16. juni 2020.
Besvarelserne udarbejdes på baggrund af:
1) besvarelser fra de enkelte kommuner for hver af de tre målgrupper, jf. de 4 temaer ovenfor.
Status: Der er modtaget besvarelser fra alle kommuner på alle tre centrale udmeldinger. Der er pågår aktuelt proces med opfølgende spørgsmål til nogle af besvarelserne.
2) besvarelser fra de tilbud, som kommunerne har angivet som højt specialiserede tilbud, som de anvender til den konkrete målgruppe. Tilbuddene har skulle forholde sig til, hvorvidt de anser sig som højt specialiserede tilbud til de konkrete målgrupper med udgangspunkt i Socialstyrelsens kriterier. I bekræftende fald skal tilbuddene bl.a. redegøre for borgerflow og kompetencer på tilbuddet til den konkrete målgruppe. Der mangler fortsat tilbagemeldinger fra indmeldte tilbud, særligt ift. den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.
 
Foreløbige observationer fra afdækningen
 
Nedenfor beskrives nogle af de foreløbige opmærksomhedspunkter, som indsamlingerne af besvarelser foreløbigt har resulteret i. Det forventes, at disse overvejelser vil indgå i besvarelsen til Socialstyrelsen. (Tal ift. målgruppestørrelse baserer sig i mange tilfælde på manuelle optællinger, hvorfor tallene er behæftet med en vis usikkerhed).
 
Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
Antal borgere i de syddanske kommuner 2017 2018 2019
Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug og behov for skærmet døgnophold. 2 2 2
Antal af udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug og behov for skærmet døgnophold på landsplan er 6 personer i 2017 og 2018 og 9 personer i 2019.
Der er ingen af de anvendte tilbud beliggende i Syddanmark, der vurderes at leve op til Socialstyrelsens kriterier for et højt specialiseret tilbud. Det vurderes, at det er vanskeligt at leve op til kriterierne grundet den lille målgruppe. Et af kravene fra Socialstyrelsen er et årligt borgerflow på 3 borgere inden for målgruppen.
Nogle opmærksomhedspunkter:
 • Motivation ift. at få kvinden til at modtage behandling kan være vanskelig
 • Opsporing af målgruppe kan være vanskelig – der må forventes et mørketal
 • Tilbudsstruktur
Socialdirektørforum er medunderskrivere på et brev til Socialstyrelsen vedr. den centrale udmelding om udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug, se vedlagte.
 
Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
Antal borgere i de syddanske kommuner 2017 2018 2019
Borgere med udviklingshæmning og dom efter domstype 1 anbragt på sikret afdeling: 5 6 6
Borgere med domstype 2 på både åben og sikret afdeling: 16 16 16
Borgere med domstype 2, som er overført til Kofoedsmindes sikrede afdeling 11 10 9
Kommunerne i Syddanmark anvender både højt specialiserede tilbud beliggende i Syddanmark og højt specialiserede tilbud uden for Syddanmark.
Nogle opmærksomhedspunkter:
 • Der kan kun anvendes tilbud efter SEL § 108 til denne målgruppe
 • Tilgang til viden om, at borgere er på vej (før domme er afsagt), hvilke domme de konkrete borgere har samt hvornår dommene ophører
 • Tilbudsstruktur
 
Borgere med svære spiseforstyrrelser –omfatter både døgnindsatser, dagtilbud og matrikelløse indsatser
Antal borgere i de syddanske kommuner 2017 2018 2019
Børn- og unge med svære spiseforstyrrelse 22 32 27
Voksne med svære spiseforstyrrelser* 81 86 97
Samlet 103 118 124
*Assens Kommune har indmeldt at de ikke kan levere data ift. antal voksne med svære spiseforstyrrelser
 
Kommunerne i Syddanmark anvender både højt specialiserede tilbud beliggende i Syddanmark og højt specialiserede tilbud uden for Syddanmark.
 
Nogle opmærksomhedspunkter:
 • Antallet af borgere med svære spiseforstyrrelser baserer sig på manuelle optællinger, hvorfor tallene er behæftet med en vis usikkerhed. Der ses, særligt på voksenområdet, en høj grad af variation blandt kommunerne ift. det opgjorte antal. Således står tre kommuner i 2019 for ca. 80 % af antallet. Der pågår aktuelt en kvalitetssikring ift. antallet.
 • Fokus på koordinering og samarbejde med behandlingspsykiatrien herunder bl.a. ift. hvilke parter der har hvilke opgaver og en forventningsafstemning samt fokus på overgange.
 • Voksne med svære spiseforstyrrelser kan have en lav sygdomserkendelse
 • Tilbudsstruktur
Tidsplan (justeret)
Processen for de tre centrale udmeldinger følger processen for godkendelse af Rammeaftalen 2021-2022. Tidsplanen er justeret som følge af coronavirus.
 • 29. maj 2020: Status på de centrale udmeldinger
 • 16. juni 2020: Møde i KLs Koordinationsforum
 • (ultimo juni- primo august: Mulighed for administrativ kommentering af besvarelserne)
 • 14. august 2020: Socialdirektørforum behandler de 3 centrale udmeldinger med henblik på godkendelse
 • 24. august 2020: Kommunaldirektørkredsen behandler de 3 centrale udmeldinger med henblik på godkendelse
 • 8. september 2020: KKR Syddanmark behandler de 3 centrale udmeldinger med henblik på godkendelse
 • Medio september – medio november: De 3 centrale udmeldinger er til politisk godkendelse i de 22 kommuner og i regionen.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.
Socialdirektørforum afventer svar på det brev, som Socialdirektørforum er medunderskrivere på til Socialstyrelsen, vedrørende den centrale udmelding om udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Der arbejdes videre med at indhente og kvalitetssikre data.

Bilag

Brev til Socialstyrelsen vedr. den centrale udmelding om gravide rusmiddelbrugere.pdf

5. Erfaringer fra projekt Sammen om psykiatri

Erfaringer fra projekt Sammen om psykiatri

Erfaringer fra projekt Sammen om Psykiatri

Baggrund
Projektet Sammen om psykiatri er igangsat i efteråret 2018 i samarbejde mellem Socialdirektørforum og psykiatrisygehuset. Målgruppen er borgere på 20 år og deropefter. Projektet forløber til midten af 2021. Alle 22 kommuner og psykiatrisygehuset i Region Syddanmark er omfattet af projektet.
Det overordnede formål er at skabe bedre sammenhæng i indsatserne for de mest udsatte og psykisk syge borgere, som kræver en fælles og skræddersyet indsats, der ikke er afprøvet tidligere.
Målene for borgerne er:
 • At de opnår øget livskvalitet, funktionsniveau og recovery.
 • Nedbringe antallet af akutte (gen)indlæggelser og nedbringe brugen af tvang. Der lægges i projektet vægt på inddragelse og involvering af borgerne.
Alle kommuner i Syddanmark skal nu til at implementere Sammen om Psykiatri ud fra en udrulningsplan, og der formidles derfor erfaringer og udfordringer i projektet, så de næste kommuner kan drage nytte af de allerede gennemførte forløb med henblik på at opnå effektfulde projektforløb.
 
Etablering af tydelig samarbejdsstruktur
Kerneopgaven i Sammen om psykiatri er, at der etableres en tydelig og praksisnær samarbejdsstruktur om fælles udvalgte borgere. Med tydelig ledelsesopbakning sikrer fast udpegede tovholdere fra henholdsvis kommune og behandlingspsykiatrien, at borgerens inddrages, og at alle relevante ledere og fagpersoner medvirker til kortlægning, planlægning, udførelse og opsamling på indsatsen.
De foreløbige erfaringer fra projektets første fase i Odense, Aabenraa og Haderslev kommuner viser, at kendskabet til hinanden øges, og at samarbejdet bliver mere systematiseret. Der sker en bedre koordinering af borgerens mange forskellige indsatser. Det betyder, der handles hurtigere og mere målrettet i de enkelte borgerforløb. I Odense har erfaringerne ført til videreførelse af Sammen om psykiatri i en fast og fælles permanet ordning.
Projektet er nu over halvvejs i projektperioden. I projektets anden fase fra januar 2020 er der arbejdet med at udbrede og implementere erfaringer fra første projektfase til de resterende 19 kommuner.
 
Implementering i alle 22 kommuner
I anden fase har projektets aktiviteter været planmæssigt afviklet og med positivt resultat. Der er stor interesse for og opbakning til at styrke samarbejde om de komplekse borgersager. Med de rette ledere og medarbejdere om bordet sikres borgeren, at der er tydelig retning og sammenhæng i deres mange forskellige indsatser. I samarbejdet bygges der nye broer. Borgeren ved i højere grad, hvad den samlede plan er, og hvem der skal kontaktes i stedet for selv at skulle flakse mellem mange forskellige indsatser.
 
Oplæg for Socialdirektørforum om erfaringer fra Sammen om Psykiatri
På mødet i Socialdirektøforum derltager projektleder for Sammen om Psykiatri, Lars Schubert, og præsenterer projektet, tidsplanen og de foreløbige erfaringer. Oplægget vedlagt punktet som bilag.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter erfaringer og udfordringer i projektet Sammen om Psykiatri med henblik på erfaringsudveksling forud for udrulning i alle syddanske kommuner.
 
Beslutning
Lars Kunz Schubert, projektleder for Sammen om Psykiatri, orienterede om projektets status og de erfaringer, der indtil nu er opnået. Generelt opleves det, at kommunerne tager positivt imod projektet og dets muligheder, og de deltagende borgere oplever en øget livskvalitet samt færre og kortere indlæggelser efter at have deltaget i projektet. De deltagende kommuner oplever ligeledes, at projektet gør, at borgerne kommer i fokus og oplever mere sammenhæng.
Der pågår et arbejde med at indsamle data med henblik på at kvalificere projektets effekt.
Oplægget samt link til film fra projektet er vedlagt til videreformidling i kommunerne.

Bilag

Sammen om psykiatri – Oplæg Socialdirektørforum 29_5_2020.pdf
Flyer_implementering af Sammen om psykiatri.pdf

6. Regionalt indspil til KL’s dialog med regeringen om evaluering af handicapområdet

Regionalt indspil til KL’s dialog med regeringen om evaluering af handicapområdet

Regionalt indspil til KL`s dialog med regeringen om evaluering af handicapområdet

Baggrund
Regeringen vil iværksætte en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af handicapområdet med henblik på at styrke indsatsen, den nationale vidensdeling og sikre den mest hensigtsmæssige opgavefordeling mellem kommuner og regioner (jf. Finanslovsaftalen 2020). Det forventes, at der vil blive tale om en omfattende afdækning af det mest specialiserede socialområde (dvs. bredere end handicapområdet), med fokus på områder, hvor målgrupperne er meget små og/eller målgrupper med komplekse behov, som har behov for en faglig specialviden. Regeringen har ikke taget endelig stilling til spørgsmål om afdækningens design, processen for arbejdet og den økonomiske ramme hertil. Det egentlige evalueringsarbejde er ikke startet endnu.
En række bruger- og fagorganisationer er kommet med meldinger om ønsker til evalueringen. Der er ønske om flere midler til handicap/socialområdet. Derudover peges på, at evalueringen ikke alene skal se på drift af tilbud, men også på myndigheds- og finansieringsansvaret. Der foreslås løsninger, der indbefatter specialeplanlægning, nationale kvalitetsstandarder og nationalt eller regionalt forankret myndighedsfunktion for det højt specialiserede område. Desuden foreslås en finansieringsreform, eksempelvis ved (delvis) objektiv finansiering/grundfinansiering for højt specialiserede tilbud.
 
Pejlemærker for KL’s dialog om evalueringen af handicapområdet
KL’s bestyrelse har godkendt en række pejlemærker for KL’s dialog med regeringen om evalueringen. I arbejdet med pejlemærkerne har der været drøftelser og indspil fra kommunerne administrativt via Koordinationsforum på det specialiserede social- og specialundervisningsområde og KL’s Kontaktudvalg på social- og sundhedsområdet.
KL ønsker til det videre arbejde input fra de regionale, administrative styregrupper på socialområdet til, hvad KL mere konkret skal tage med ind i arbejdet omkring evalueringen – med udgangspunkt i bestyrelsens pejlemærker.
KL’s bestyrelse har godkendt nedenstående overordnede pejlemærker for KL’s dialog om evalueringen af handicapområdet. Med udgangspunkt i disse pejlemærker ønskes input til, hvad KL skal tage med ind i evalueringen.
1. Evalueringen skal afdække de oplevede udfordringer
Evalueringen bør afdække og svare på de udfordringer, der opleves på området, og ikke på forhånd beslutte nye modeller for organisering, finansiering og visitation. Evalueringen kan ikke omfatte alle problemstillinger i forhold til den oplevede tillidskrise på handicapområdet.
Indsatserne i kommunerne favner bredt og rummer borgere med meget varierende problematikker. Stadig flere søger hjælp og støtte fra kommunerne.
Evalueringens fokus må være borgere med behov for højt specialiserede indsatser, hvor der kun er få borgere, eller hvor kompleksiteten af borgernes problemstillinger kræver specialviden, herunder tværfaglig viden.
2. Høj kvalitet i den specialiserede indsats
KL ønsker, at evalueringen først og fremmest fokuserer på, at der sikres en høj kvalitet i den specialiserede indsats for den enkelte borger. Sociale indsatser skal ikke være ens for alle, men skal tilrettelægges individuelt i samarbejde med den enkelte borger og pårørende.
KL lægger vægt på, at der i den højt specialiserede indsats er de rette faglige kompetencer, kvalificerede faglige miljøer og god faglig ledelse. Samtidig fordrer kvalitet i de højt specialiserede tilbud en samlet, multidisciplinær og helhedsorienteret tilgang, der skaber sammenhæng mellem de forskellige indsatser for den enkelte borger. Kommunerne har de bedste forudsætninger for at sætte fokus på borgerens hele liv, hvor der er sammenhæng mellem fx uddannelse, beskæftigelse, dagtilbud, fritidstilbud og botilbud i tæt tilknytning til nærmiljø og sociale omgangskreds.
Det er centralt, at indsatser og tilbud på det højt specialiserede niveau bidrager til fortsat udvikling af faglig kvalitet, praksis og metode på alle specialiseringsniveauer. Rollen for Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO), i forhold til at understøtte vidensmiljøer og udbrede og forankre viden, bør inddrages i evalueringen.
3. Samarbejde og koordinering – udvikling af tilbudsviften
Den fremtidige organisering og planlægning skal fortsat give mulighed for dynamisk udvikling af tilbudsviften i takt med udvikling i behov og muligheder. Specialeplanlægning kan ikke overføres fra sundhedsområdet til det specialiserede socialområde. Fokus skal være på vurdering af den enkelte borgers funktionsevne snarere end diagnose. Kompleksitet kalder både på højt specialiseret, tværfaglige/sektorielle indsatser og på sammenhæng i indsatserne. En specialiseret indsats skal i langt de fleste tilfælde kombineres med en rehabiliterings- og inklusionstilgang, som omfatter ”det hele liv”. Nye modeller skal ikke skabe nye gråzoner mellem højt specialiserede og specialiserede indsatser.
Der er ikke behov for at opfinde nye strukturer. De eksisterende koordinations- og planlægningsstrukturer med tværkommunalt samarbejde i KKR og sociale rammeaftale samt nationalt Den Nationale Koordination, VISO og Socialtilsyn er et velfungerende fundament for udvikling og koordinering. KL arbejder for, at kommunerne i højere grad skal forpligte sig til og tager ansvar for at samarbejde om og udvikle tilbudsviften i regi af rammeaftalerne og på tværs for det mest specialiserede socialområde.
4. Finansiering
Takstfinansieringen har vist sig som et godt fundament for at sikre fortsat dynamik og omstilling på området og samtidig understøtte omkostningseffektiv drift. Der er allerede i dag mulighed for lokalt at aftale andre finansieringsmodeller, som der kan arbejdes med at udvikle. Fordele, ulemper og muligheder ved forskellige finansieringsmodeller afdækkes, inden der tages stilling til, hvilken finansieringsmodel der er mest hensigtsmæssig.
Fremtidige finansieringsmodeller må bygge på et hovedprincip om, at den, der bestiller, også betaler, så der fortsat er et grundlag for at kunne styre området. Det skal sikres, at særlige finansieringsformer for højt specialiserede indsatser ikke udhuler indsatsen for de mange borgere, der har brug for sociale indsatser.
 
Indstilling
Det indstilles, at Socialdirektørforum drøfter input til evalueringen af handicapområdet og input til, hvad KL mere konkret skal tage med ind i dialogen om evalueringen, herunder:
 • Er der opmærksomhedspunkter i den nuværende organisering og planlægning, der særligt skal rejses?
 • Hvilke understøttende strukturer er der fremadrettet brug for, for at sikre høj kvalitet i den specialiserede indsats?
 • Hvordan kan det tværkommunale samarbejde om, og gensidige forpligtelse til, at udvikle tilbudsviften for det mest specialiserede socialområde, styrkes?
 • Er der særlige opmærksomhedspunkter i forhold til finansieringsmodeller, der skal rejses?
Beslutning
Socialdirektørforum aftalte at bringe KL's indspil videre til de politiske udvalg.
Socialdirektørforum drøftede desuden, at aftalen på nuværende tidspunkt er lagt bredt op, og at der er behov for en opmærksomhed på, at have en helhedsorienteret tilgang med blik for det nære liv for borgeren, så omdrejningspunktet ikke kun omhandler styring og finansiering.
Endvidere blev det nævnt, at det kan være vanskeligt for køberkommuner at genforhandle med et tilbud om indsatsen for en borger, idet køberkommunen kan have sparsomme oplysninger omkring borgerens udvikling.

8. Lukning af Vidagerhus i Varde Kommune – foreløbig opgørelse af underskud til efterregulering

Lukning af Vidagerhus i Varde Kommune – foreløbig opgørelse af underskud til efterregulering

Lukning af Vidagerhus i Varde Kommune – foreløbig opgørelse af underskud til efterregulering

Baggrund
Varde Kommune har den 12. november 2019 besluttet at lukke den midlertidige botilbud Vidagerhus. Tilbuddet lukkes pr. 31. januar 2020.
Vidagerhus er et § 107 tilbud til voksne mellem 18 og 35 år der har personlighedsforstyrelser, selvskadende adfærd, ADHD, skizofreni, autisme spektrum forstyrrelser, nedsat kognitivfunktionsniveau (uden at dette er den primære årsag til botilbud), angst, depression, lettere misbrug og andre relaterede problemstillinger.
Vidagerhus er i Rammeaftalen kategoriseret som et klyngetilbud.
 
Begrundelse for lukning
Vidagerhus har i 2018 og 2019 oplevet nedadgående efterspørgsel og har i første halvår af 2019 haft en gennemsnitlig belægningsprocent på 79 %. Den lave belægningsprocent sammen med et relativt lavt antal pladser skaber en økonomisk udfordring på botilbuddet.
Varde Kommune vurderer, at den vigende efterspørgsel skyldes, at Varde Kommune, som mange andre kommuner, i højere grad anvender § 85 støtte i eget hjem til målgruppen for Vidagerhus.
 
Videre proces og økonomi
Lukningen vil betyde, at de borgere, som har været på Vidagerhus, skal tilbydes et andet tilbud. Varde Kommune indgår i dialog med handlekommunerne for at sikre en god overgang for borgerne.
Der vil være en udgift for de kommuner, som har været køberkommune i 2017 og 2018 jf. Rammeaftalen 2019-2020. Varde Kommune kontakter disse kommuner særskilt med en foreløbig opgørelse over efterreguleringen, samt en fordeling af denne.
Vedlagt er foreløbig opgørelse over efterregulering samt fordeling af underskuddet.
Den foreløbige opgørelse viser et samlet underskud på 3.247.504 kr.
Varde Kommune skal som driftsherre selv dække den del af underskuddet der svarer til 5 % af tilbuddets driftsbudget for 2019, hvilket er 368.027 kr.
Det betyder, at i alt 2.879.478 kr skal fordeles forholdvist mellem brugerkommunerne i 2017 og 2018. Varde Kommune står selv for 82,4 % af denne del af underskuddet.
Den endelige opgørelse forventes klar i efteråret 2020, når alt personale er stoppet og hele ”boet” er gjort op.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning.
Beslutning
Socialdirektørforum tog indstillingen til efterretning.

Bilag

Udgift ved lukning-Vidagerhus.pdf
Skabelon- orientering ved ændringer- Vidagerhus.pdf

9. Forløbsprogram for mennesker med depression i regi af Sundhedsaftalen 2015-2018

Forløbsprogram for mennesker med depression i regi af Sundhedsaftalen 2015-2018

Forløbsprogram for mennesker med depression i regi af Sundhedsaftalen 2015-2018

Baggrund
I regi af Sundhedsaftalen 2015-2018 er det besluttet, at der skal udarbejdes et forløbsprogram for mennesker med depression. Forløbsprogrammet er udarbejdet af arbejdsgruppen for kronisk sygdom under Følgegruppen for forebyggelse, og der har været en repræsentant med i arbejdet udpeget af socialdirektørforum. Forløbsprogrammet er vedlagt som bilag. Forløbsprogrammet var været drøftet i Det Administrative Kontaktforum, har i efteråret 2019 været til høring i kommunerne, og der er nu udarbejdet økonomisk materiale til en vurdering i de enkelte kommuner, om omkostninger ved forløsbprogrammet og en beslutning om implementering af forløbsprogrammet. På det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum er forløbsprogrammet indstillet til godkendelse mhp. en efterfølgende politiske godkendelse i de enkelte kommuner. Vedlagt er en oversigt over organiseringen på det tværsektorielle sundhedsområde.
Forløbsprogrammet har dog stor indvirkning på socialområdet, idet målgruppen i høj grad findes på socialområdet og implementeringen af indsatserne skal ske på socialområdet. Der vurderes derfor fra sekretariatet at være et behov for en drøftelse af forløbsprogrammet i Socialdirektørforum.
 
Indsatser fra forløbsprogrammet ligger på socialområdet
Forløbsprogrammet indeholder nogle indsatser, som skal styrke kommunernes service for mennesker med depression. Disse indsatser vurderes i høj grad at ligge på socialområdet, hvorfor det er vigtigt med en drøftelse i regi af Socialdirektørforum af forløbsprogrammet.
 
Den koordinerende kontaktperson
Nyt i forløbsprogrammet for mennesker med depression er, at en koordinerende kontaktperson skal tilbydes de borgere, der er diagnosticeret med depression og som samtidig har komplekse behov, herunder indsatser inden for arbejdsmarkedsområdet og øvrige kommunale områder. Den koordinerende kontaktperson sikrer, at der som minimum afholdes et fælles møde med relevante aktører, hvor der lægges en fælles plan for den videre indsats. Funktionen som ’koordinerende kontaktperson’ bør placeres i lokalpsykiatrien, hvis borgeren er i behandling i psykiatrien. Hvis borgeren ikke er i behandling i psykiatrien, placeres kontaktpersonsfunktionen i det kommunale område, der varetaget rehabiliteringsopgaven i forhold til depressionsramte borgere.
Ved at inddrage funktionen med en koordinerende kontaktperson, bliver kommunikationen omkring borgernes forløb mere systematisk og derved mere effektiv over tid. Derfor vil den koordinerende kontaktpersons funktion ikke nødvendigvis medføre øgede udgifter for de involverede aktører. Som følge heraf er der ikke beregnet omkostninger ved ordningen. Det forventes, at funktionen kan varetages inden for de nuværende ressourcemæssige rammer.
 
Rehabiliteringstilbud til patienter med let eller moderat depression
Med forløbsprogrammet introduceres også en anden ny indsats, hvor patienter med let eller moderat depression kan tilbydes rehabiliteringstilbud i kommunen. Den nye målgruppe er patienter, der ikke tilhører psykiatriens målgruppe, og som ikke er i behandling i psykiatrien i dag.
Den enkelte kommune fastlægger selv den nærmere udformning af rehabiliteringstilbuddene med afsæt i forløbsprogrammets beskrivelser.
 
Brev til Forretningsudvalget for Socialdirektørforum til Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum
Idet forløbsprogrammet for mennesker med depression er forelagt Sundhedsstrategisk Forum og Det Administrative Kontaktforum til en foreløbig godkendelse den 27. maj, har Forretningsudvalget for Socialdirektørforum sendt en brev til Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum, hvor der gives udtryk for udfordringer ift. indhold og økonomi i forløbsprogrammet, og hvor det påpeges, at der bør være en mere inddragende tilgang fra sundhedsområdet, når indsatser fra Sundhedsaftalen skal implementeres på det kommunale socialområde. Brevet er vedlagt.
 
Videre proces
Forløbsprogrammet skal godkendes i Det Administrative Kontaktforum den 27. maj, hvorefter forløbsprogrammet og bilagsmateriale vil blive udsendt til kommunerne til politisk godkendelse. Her vil det være muligt for den enkelte kommune at godkende, komme med ændringer til eller afvise forløbsprogrammet. I forbindelse med den politiske godkendelse i hver kommune, kan socialdirektørerne komme med ændringer og bemærkninger til forløbsprogrammet. Det vurderes, at forløbsprogrammet er forbundet med en ændring af serviceniveauet i en række kommuner på socialområdet og således vil medføre merudgifter.
Det foreslås derfor, at forløbsprogrammet drøftes i Socialdirektørforum som forberedelse til beslutningsprocessen i den enkelte kommune.
Vedlagt er forløbsprogrammet, uddybende beskrivelse af den koordinerede kontaktperson og forventet borgergrundlag og økonomiske udgifter ifm. forløbsprogrammet. Ved udsendelse til politisk godkendelse i de enkelte kommuner vil kommunerne endvidere modtage implementering- og kommunikationsmateriale.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter forløbsprogrammet med henblik på en vurdering af:
 • Hvorvidt indholdet af forløbsprogrammet vil styrke indsatsen for mennesker med depression og bidrage til den kommunale service
 • Hvorvidt der er et kommunalt ønske på socialområdet om at styrke indsatsen over for denne målgruppe
 • Økonomiske aspekter af forløbsprogrammet
 
Beslutning
Socialdirektørforum bemærkede, at forløbsprogrammet skal ses som et forebyggende tilbud, og at flere kommuner allerede har funktionerne integreret i tilbudsviften. Programmet kan høre under forskellig lovgivning og placeres på forskellige områder i kommunen, idet der er tale om en tværgående indsats.
Brevet fra Formandsskabet for Sundhedsstrategisk Forum (inkl. notat) er vedlagt.

Bilag

Forløbsprogram for mennesker med depression.pdf
Uddybende beskrivelse af den koordinerende kontaktperson.pdf
Borgergrundlag og kommunernes merudgifter i forbindelse med kommunale.pdf
Oversigt over det tværsektorielle sundhedsområde.pdf
Brev til SSF omkring forløbsprogrammer 30-04-20.pdf
Brev til Forretningsudvalget for SDF om forløbsprogram for mennesker med depression og indsatser fra sundhedsaftalen.docx
Nye opgaver i forbindelse med forløbsprogrammet for mennesker med depression.docx

10. Ændringer ift. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense

Ændringer ift. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense

Ændringer ift. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense

Baggrund
Region Syddanmark driver tilbuddet Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV). CKV leverer ydelser til borgere med specifikke funktionsevnenedsættelser inden for tale-, høre- og synsområdet samt specialrådgivning vedrørende hjælpemidler på høre-, syns-, mobilitets- og kommunikationsområdet- særligt til de fynske kommuner. CKV er delvist abonnementfinansieret og delvist takstfinansieret.
Odense Kommune vil fra 1. december 2020 ikke længere købe ydelser inden for ’taleområdet’, ’høreområdet’, ’Informations- og Kommunikationsteknologi’ og ’Videreformidling’.
Odense Kommune vil fortsat købe ydelser af CKV inden for ’synsområdet’ (eksempelvis borgere, der efter en hjerneskade, har fået alvorlig synsnedsættelse) og ’mobilitet’ (eksempelvis borgere der har brug for en siddestillingsanalyse for at undgå tryksår).
 
Konsekvenser for CKV
Det vurderes, at Odense Kommunes beslutning kan have en konsekvens for tilbuddet og for særligt de fynske kommuner.
CKV har på baggrund af Odense Kommunes beslutning fremsendt vedlagte mail til de fynske kommuner. CKV understreger i mailen, at ændringen af køb fra Odense Kommune ikke ændrer CKV’s rolle i det fynske rehabiliteringsarbejde væsentligt. Dels svarer omfanget af hjemtagelsen til under 10 procent af CKV’s omsætning, og dels vil Odense kommune fortsat være en stor og værdsat kunde hos CKV. Det fremgår, at CKV også fremover kan garantere for forsyningssikkerheden i forhold til de ydelser, de leverer til de fynske kommuner, og at de vil iværksætte kapacitetstilpasninger, så det nuværende prisniveau fastholdes. CKV vil også bestræbe sig på at bibeholde selv de små specialer på trods af kapacitetstilpasningerne.
Direktør René Junker, Odense Kommune, orienterer om status.
Direktør Christian Schacht-Magnussen, Region Syddanmark, orienterer om status herunder vurdering af, om ændringen får konsekvenser for tilbuddet og i givet fald hvilke konsekvenser.
Sekretariatet gør opmærksom på, at kommunerne i Syddanmark i 2015 har peget på CKV som et højt specialiseret tilbud til børn- og unge med synsvanskeligheder, i forbindelse med den centrale udmelding for børn- og unge med synsvanskeligheder (National Koordination – Socialstyrelsen).
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Mail fra CKV.docx

11. Udpegning af socialfaglig repræsentant i visitationsforum for de særlige psykiatripladser

Udpegning af socialfaglig repræsentant i visitationsforum for de særlige psykiatripladser

Udpegning af socialfaglig repræsentant i visitationsforum for de særlige psykiatripladser

Baggrund
I forbindelse med de særlige psykiatripladser er der nedsat et visitationsforum. I henhold til loven skal der være en socialfaglig konsulent, som udpeges af kommunerne i regionen.
Magnus Pranov, faglig konsulent, Vejle Kommune har siden 1. januar 2019 været kommunernes socialfaglige repræsentant i visitationsforum for de særlige psykiatripladser. I 2018 var kommunerne repræsenteret på denne post ved Bodil Nissen, Esbjerg Kommune.
Vejle Kommune foreslår, at der udpeges en ny repræsentant, således at det kontinuerlige samarbejde med regionen udbredes til øvrige kommuner, og så ansvaret gives videre til anden kommune.
Dorte Andreasen, Fredericia Kommune, har siden medio 2018 været udpeget som suppleant for kommunernes socialfaglige repræsentant. Fredericia Kommune ønsker fortsat, at Dorte Andreasen er suppleant.
Forretningsudvalget indstiller fagkonsulent Mona H. Jordt, Sønderborg Kommune, som ny socialfaglig repræsentant i visitationsforum for de særlige psykiatripladser. Mona har deltaget i en del møder i visitationsforummet og har dyb socialfaglig erfaring herunder også ledelseserfaring.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller:
– at Socialdirektørforum udpeger ny socialfaglig repræsentant til Visitationsforum for de særlige pladser.
– drøfter fremadrettet plan for kommunernes udpegning af socialfaglig repræsentant til Visitationsforum herunder varighed samt plan for rotation.
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte Forretningsudvalgets indstilling af Mona H. Jordt, Sønderborg Kommune, som ny socialfaglig repræsentant til Visitationsforum for de særlige pladser. Det blev besluttet, at den fremadrettede plan for udpegninger vil blive bestemt af behov i forummet og ønske om at deltage.

12. Udpegning af ny repræsentant til Forretningsudvalget

Udpegning af ny repræsentant til Forretningsudvalget

Udpegning af ny repræsentant til Forretningsudvalget

Baggrund
Henrik Juul Kjær er pr. 30. april 2020 fratrådt som direktør i Assens Kommune. Henrik Juul Kjær var medlem i Forretningsudvalget, og Socialdirektørforum skal derfor udpege en ny repræsentant til Forretningsudvalget.
Ved udpegning af repræsentanter til Forretningsudvalget skal det sikres, at der i udvalget er en god geografisk repræsentation, samt at der er både store og små kommuner og både køber- og sælgerkommuner repræsenteret.
 
Medlemmer i Forretningsudvalget:
 • Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune (formand)
 • Rolf Dalsgaard Johansen, Haderslev Kommune
 • René Junker, Odense Kommune
 • Grethe H. Nielsen, Tønder Kommune
 • Anne Mette Lund, Vejle Kommune
 • Vakant
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum udpeger en ny repræsentant til Forretningsudvalget.
 
Beslutning
Socialdirektørforum udpegede Yelva Bjørnholdt Jensen, Fredericia Kommune, som ny repræsentant i Forretningsudvalget.

13. Udpegning til tværsektorielt samarbejdsudvalg

Udpegning til tværsektorielt samarbejdsudvalg

Udpegning til tværsektorielt samarbejdsudvalg

Baggrund
Førtidspensions- og fleksjobreformen samt sygedagpengereformen fra 2013 medførte et nyt samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark, idet Region Syddanmark, mod betaling, stiller sundhedsfaglig rådgivning til rådighed for kommunerne i forbindelse med behandling af førtidspensions- og fleksjobsager mv. Den sundhedsfaglige rådgivning varetages af Klinisk Funktion.
De syddanske kommuner og Region Syddanmark har siden 2013 indgået samarbejdsaftale om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen, i forhold til både førtidspension, fleksjob og sygedagpenge. Samarbejdsaftalen er i løbet af perioden fra 2013 blevet opdateret i forbindelse med lovændringer og lignende.
 
Samarbejdsudvalg
For at sikre at samarbejdet fungerer optimalt blev der i 2013 nedsat et samarbejdsudvalg. Samarbejdsudvalget drøfter generelle spørgsmål vedr. sundhed og arbejdsmarkedsmæssige forhold og har til formål at koordinere samarbejdet mellem region og kommune. Udvalget har indtil nu refereret til kredsen af kommunaldirektører.
Samarbejdsudvalget har i efteråret 2019 drøftet sin rolle og sammensætning og har i den forbindelse lavet et udkast til et nyt kommissorium. Hidtil har der været kommunale repræsentanter fra Esbjerg, Odense, Nyborg, Varde og Aabenraa. De kommunale repræsentanter ønsker en mere struktureret sammensætning blandt de kommunale repræsentanter således der tages hensyn til geografi, størrelse samt dækning af fagområder. Samtidig ønskes en fast struktur omkring udskiftning.
Fremadrettet skal samarbejdsudvalget bestå af:
 • Samarbejdsudvalgets formand er afdelingsleder i Praksis, Region Syddanmark.
 • 6 kommunale repræsentanter fra relevante fagområder herunder jobcenterfunktion (udskiftning hvert andet år)
 • 1-2 regionale repræsentanter fra Klinisk Funktion
 • Regional sekretær fra Sundhedssaftalens Følgegruppe for uddannelse og arbejdsmarked
 • Repræsentant fra Arbejdsmarkedskontor Syd
 • Repræsentant fra KKR Syddanmark
Samarbejdsudvalget holder 2 møder årligt samt en årlig temadag målrettet rehabiliteringsteams.
 
Ny udpegning til samarbejdsudvalget
Forretningsudvalget foreslår, at den kommunale repræsentation går på tur i de 22 kommuner. Forretningsudvalget påpegede, at det er vigtigt, at der indgår repræsentanter fra jobcenterfunktionen. Vedlagt er kommissorium (inklusiv rotationsmodel) godkendt på møde i samarbejdsudvalget den 5. maj 2020.
I kommisoriet er der lagt op til, at Kolding Kommune bidrager med en ny repræsentant, der indgår i udvalget efteråret 2020. Kolding Kommune har sagt ok til at bidrage med en repræsentant til samarbejdsudvalget.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter proces for udpegning af kommunale repræsentanter, som fremgår af kommissoriet og anmoder Kolding Kommune om at udpege en repræsentant til perioden efterår 2020 til forår 2025.
 
Beslutning
Faglig koordinator Britt Wendelboe Hansen, Kolding Kommune, indstilles som ny repræsentant i Tværsektorielt Samarbejdsudvalg i perioden efterår 2020 til forår 2025.

Bilag

Kommissorium for tværsektoriel samarbejdsudvalg maj 2020.pdf

14. Udpegning af ny repræsentant til økonomisk arbejdsgruppe

Udpegning af ny repræsentant til økonomisk arbejdsgruppe

Udpegning af ny repræsentant til økonomisk arbejdsgruppe

Baggrund
Didde Scheurer Jacobsen, Fredericia Kommune, udtræder af økonomisk arbejdsgruppe på grund af jobskifte.
Jf. Forretningsorden for den økonomiske arbejdsgruppe skal Socialdirektørforum udpege en repræsentant, hvis en repræsentant ønsker at udtræde af arbejdsgruppen.
 
Sammensætning af økonomisk arbejdsgruppe
Den økonomiske arbejdsgruppes nuværende sammensætning er følgende:
• Torben Krone, Odense Kommune (Formand)
• Gitte Ulsø Madsen, Esbjerg Kommune
• René Hansen, Kolding Kommune
• Lasse Roslind, Middelfart Kommune
• Linda Hindse Christensen, Nordfyns Kommune
• Rasmus Thode Rask, Region Syddanmark
• Susan Vester, Vejle Kommune
• Camilla Holst Milland, Fælleskommunalt Socialsekretariat
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum udpeger ny repræsentant til økonomisk arbejdsgruppe.
 
Beslutning
Socialdirektørforum udpegede Thomas Jensen, Faaborg-Midtfyn Kommune, som repræsentant til økonomisk arbejdsgruppe.

15. Orientering ift. alkoholbehandlingstilbuddet “Det gode liv”

Orientering ift. alkoholbehandlingstilbuddet “Det gode liv”

Orientering ift. alkoholbehandlingstilbuddet "Det gode liv"

Baggrund
Det private behandlingstilbud Det Gode Liv indgik i foråret 2019 en samarbejdsaftale med Middelfart Kommune, hvilket giver tilbuddet mulighed for at behandle borgere i alle landets 98 kommune for kommunal finansiering. Middelfart Kommune har forsøgt at opsige aftalen med Det Gode Liv, hvilket hverken Det Gode Liv eller Socialtilsynet har accepteret.
 
Henvendelser til KL og ministerier om problemstillingen
Der er rettet henvendelse til KL såvel som ministerier om problemstillingen. Henvendelserne har været dagsordensat på møder i Socialdirektørforum i 2019.
Følgende henvendelser er vedlagt:
 • Brev fra Sundheds- og Ældreministeriet om Socialtilsynets opgave ift alkoholbehandlingssteder af den 29. oktober 2019
 • Brev fra Socialdirektørforum til Sundheds- og Ældreministeriet og Social- og Indenrigsministeriet om udfordringer med lovgivningen om vederlagsfri alkoholbehandling fra private leverandører af den 25. september 2019
 • Svar fra Social- og Indenrigsministeriet på henvendelsen fra Socialdirektørforum vedr. vederlagsfri alkoholbehandling af den 12. december 2019
Af seneste svar fremgår det, at Sundhedsstyrelsen er ved at foretage et servicetjek af alkoholbehandlingsområdet. På baggrund heraf skal der tages stilling til behovet for nye indsatser på området, herunder vil der også kunne tages stilling til, hvorvidt der på det strukturelle og lovgivningsmæssige plan bør foretages ændringer. Desuden er der iværksat et arbejde ifm. Økonomiaftalen 2020, der skal munde ud i forslag til at sikre bedre sammenhæng mellem kvalitet i tilbuddene, takster og den øvrige hjælp til borgerne.
Sundheds- og Ældreministeriets svar er fremsendt til KL med henblik på at gøre opmærksom på problemstillingen i forbindelse med arbejdet i regi af Økonomiaftalen 2020.
 
Status
Status fra arbejde i KL i regi af Økonomiaftalen
Birgitte Lambrechtsen, KKR Syddanmark, giver en status fra arbejdet i KL i regi af Økonomiaftalen.
 
Kommunalt arbejde med sagen i Syddanmark
Kolding og Vejen kommuner giver en status på deres håndtering ift. alkoholbehandlingstilbuddet "Det gode liv"
 
Indstilling
Forretningsudvalger indstiller, at Socialdirektørforum
 • Tager orienteringen til efterretning
 • Tager stilling til eventuelle yderligere initiativer
 
Beslutning
Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.
Vejen Kommune har i samarbejde med Kolding Kommune lavet et udkast til et brev til Socialtilsynet med spørgsmål omhandlende tilbuddet ”Det gode liv”.
Vejen Kommune omskriver brevet, så de resterende kommuner kan medunderskrive, hvis de ønsker det. Det vil i såfald være Socialdirektørforum, der er afsender af brevet. Fælleskommunalt Socialsekretariat har rundsendt materiale om ændringer til brevet og medunderskrift.
Det endelige brev videreformidles endvidere til de øvrige sekretariater i landet, da tilbuddet også begynder at brede sig til resten af landet.
Der er i Socialdirektørforum enighed om, at der skal arbejdes videre med afdækningen af sagen.

Bilag

svar vedr tilsynets rolle
Brev fra Socialdirektørforum til Ministeriet
svar fra ministeriet.pdf

16. Socialtilsyn Syd: Samarbejde, årsrapport og finansieringsbehov for 2021

Socialtilsyn Syd: Samarbejde, årsrapport og finansieringsbehov for 2021

Socialtilsyn Syd: Samarbejde, årsrapport og finansieringsbehov for 2021

Baggrund
Socialtilsyn Syd har udarbejdet årsrapport for 2019 samt notat om finansieringsbehovet for 2021. Forretningsudvalget for Socialdirektøforum har drøftet en mulighed for et tættere samarbejde med Socialtilsyn Syd for at understøtte gode tilbud til borgerne.
 
Finansieringsbehov
Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar, at Socialtilsyn Syd har den nødvendige kapacitet til at indfri formålet med lov om socialtilsyn. Derfor er det tilsvarende kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune, der ved den årlige budgetlægning beslutter, hvilket budget Socialtilsyn Syd skal råde over for at kunne tilvejebringe den nødvendige tilsynskapacitet.
Socialtilsyns Syds finansieringsbehov er for 2021 55,0 mio. kr..
Med afsæt i modellens forudsætninger om ressourceforbrug til hhv. tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud skal det samlede finansieringsbehov fordeles på følgende måde mellem de to hovedområder:
Finansieringsbehov 2020 2021
Plejefamilieområdet – finansieres via én betaling pr. kommune fordelt efter objektive kriterier 28.400.000 29.300.000
Tilbudsområdet – finansieres via takst til tilbuddene 25.700.000 25.700.000
FINANSIERINGSBEHOV I ALT 54.100.000 55.000.000
 
Finansieringsbehovet er beskrevet yderligere i vedlagte dokument.
 
Drøftelse
Tilsynchef Peter Bjerregaard er inviteret med til drøftelse af punktet.
Drøftelsen kan tage udgangspunkt i følgende:
1. Samarbejde med Socialtilsyn Syd for at understøtte gode tilbud til borgerne
Hvordan er eksempelvis kommunernes handlemuligheder, når et tilbud ikke leverer den forventede kvalitet?
 
2. Finansieringsbehov
Peter Bjerregaard har på forhånd fremsendt følgende:
 • Stabilitet i Socialtilsyn Syds finansieringsbehov
 • ”Symbolsk” takststigning for tilbudsområdet – er saglig velbegrundet og indgår som grundlag i dialog med Socialministeriet om bedre lovgivningsmuligheder i fht. tillægstakster.
 
3. Dialog om centrale pointer i Socialtilsyn Syds årsrapport 2019.
Peter Bjerregaard har på forhånd fremsendt følgende:
 • Den generelle kvalitet er i orden. Særlige opmærksomhedspunkter er kvalitetsudfordringer ved (større) besparelsesrunder og/eller i fht. at rekruttere og fastholde kompetent personale
 • Socialtilsyn Syd tydeliggør sin rolle i fht. magtanvendelser – fokus er på pædagogisk forebyggelse og læring ikke på ”legalitetskontrol”
 • Ny lovgivning på plejefamilieområdet – Socialtilsyn Syd har ”godt styr på” sin del
 • Korte besøgsnotater/kvitteringer erstatter lange tilsynsrapporter efter besøg
 • Fokus på ”undskyld” må vente til 2021
 
4. Status og erfaringer i forhold til tilbudsdrift og tilsyn under Covid-19.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter punktet og tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.
Tilsynschef, Peter Bjerregaard, fremlagde pointerne i forhold til finansieringsbehov, samarbejde samt årsrapport. Socialdirektørforum udtrykker tilfredshed med, at Socialtilsynet er stabile i deres budgetbehov.
Socialdirektørforum gav udtryk for et ønske om øget samarbejde om at sikre en høj kvalitet på tilbud på det specialiserede socialområde. Peter Bjerregaard orienterede om, at tilsynet gerne modtager orienteringer fra myndighedsafdelinger, der har faglige bekymringer. Tilsynet tager hyppigt på uanmeldte tilsynsbesøg.

Bilag

Socialtilsyn Syd Årsrapport 2019.pdf
STS finansieringsnotat 2021.pdf

17. Sammen om Velfærd ophører som selvstændig organisering

Sammen om Velfærd ophører som selvstændig organisering

Sammen om Velfærd ophører som selvstændig organisering

Baggrund
KKR Syddanmark besluttede i 2015 at etablere projektet, Sammen om Velfærd. Sammen om Velfærd er et samarbejde på tværs af de syddanske kommuner, Region Syddanmark og uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark. Samarbejdet har til formål at styrke de tværprofessionelle kompetencer hos både nuværende og kommende medarbejdere på social- og sundhedsområdet.
En styregruppe, der består af repræsentanter fra kommunerne, Region Syddanmark og uddannelsesinstitutionerne, har ledt projektet. En gang årligt har der været møde i Round Table med fokus på konkrete aktiviteter, videndeling på tværs og retning for samarbejdet. Projektet er sekretariatsbetjent af kommuner og Region Syddanmark i fællesskab.
Sammen om Velfærd har igangsat en række initiativer på social- og sundhedsområdet, som har bidraget til kompetenceudviklingen for studerende, medarbejdere og organisationer i Syddanmark. De senere år er lokale initiativer, tilbud og samarbejder vokset frem. Dette har medført, at tilslutningen til det mere centralt organiserede Sammen om Velfærd har været faldende.
Sammen om Velfærd har ledt til et stærkere samarbejde mellem parterne og har banet vejen for lokale initiativer og samarbejder med fokus på tværfaglig kompetenceudvikling på social- og sundhedsområdet.
Styregruppen erfarer, at der er sket en markant udvikling i udbuddet af tilbud, der fokuserer på tværprofessionelle kompetencer på social- og sundhedsområdet, og at samarbejdet i Sammen om Velfærd fravælges til fordel for andre samarbejdsflader og -fora.
 
Sammen om Velfærd ophører i sin nuværende form
Styregruppen for Sammen om Velfærd har anbefalet, at Sammen om Velfærd ophører i sin nuværende form, og at samarbejdet om kompetenceudvikling på social- og sundhedsområdet fortsætter i lokale samarbejdsfora.
KKR Syddanmark har fulgt anbefalingen og besluttet, at Sammen om Velfærd ophører, og at det tværgående samarbejde om kompetenceudvikling videreføres i lokale samarbejdsfora.
 
Ny organisering
Styregruppen lægger op til følgende aktiviteter for at sikre fortsat fremdrift:
 • Kursus for vejledere og undervisere om tværsektoriel og tværfaglig kompetenceudvikling udbydes fortsat af professionshøjskolerne og SOSU-skolerne. Kurset er i 2019 godkendt til også at udbydes som AMU-kursus
 • Det Advisory Board, som professionshøjskolerne har nedsat, mødes fortsat for at drøfte tværgående kompetencer i sundhedsuddannelserne – gerne med inddragelse af SOSU-skolerne. Konsulent Susanne Hartvig fra KKR-sekretariatet deltager fremadrettet
 • Uddannelsesinstitutionerne opfordres til at holde en årlig konference for vejledere og undervisere på social- og sundhedsområdet, hvor kommunerne og Regionen inddrages. Sammen om Velfærd afholdt konferencer i 2017 og 2018. Disse har været velbesøgte og positivt evaluerede
 • Det fælles inspirationsmateriale flyttes fra Sammen om Velfærds hjemmeside til samarbejdspartnernes egne hjemmesider
 • Det digitale undervisningsmateriale vil fortsat være tilgængeligt på www.kompetencerpåtværs.dk. Dette har en udgift på ca. 7.000 kr. i 2020. De fælleskommunale sekretariater vil afsøge anvendelsen af siden og muligheden for overførsel af materialet til sekretariaternes egne hjemmesider forud for en beslutning om videreførsel af hjemmesiden efter 2020.
 
Finansiering hidtil
Det samlede budget for Sammen om Velfærd har været 210.000 kr. årligt. Her har Sundhedsstrategisk forum og Socialdirektørforum bidraget med hver 35.000 kr. og de øvrige parter med resten.
Socialdirektørforum har tidligere besluttet at finansiere et digitalt kompetenceudviklingsforløb med 100 pct. med et engangsbeløb på 340.000 kr..
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum:
 • Tager orienteringen til efterretning
 • Anmoder styregruppens formandskab om at opfordre parterne til at sikre fortsat fremdrift via de nævnte aktiviteter.
 • Godkender, at der afsættes 7.000 kr. i 2020 til opretholdelse af hjemmesiden www.kompetencerpåtværs.dk.
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning og godkendte, at der afsættes 7.000 kr. i 2020 til opretholdelse af hjemmesiden www.kompetencerpåtværs.dk

18. Status på Fremskudt Funktion

Status på Fremskudt Funktion

Status satspuljeprojekt ”Regional Fremskudt Funktion” – maj 2020

Baggrund
Der udarbejdes til hvert møde i Socialdirektørforum en status for satspuljeprojektet Fremskudt Funktion, som er udarbejdet i samarbejde med psykiatrien i Syddanmark.
 
Indsatsområder i projektet
• afholdelse af sparringsteams møder
• direkte indsatser
• tilbud om supervision
• udarbejdelse og afholdelse af pårørendekurser
• udvikling og afprøvning af samarbejde med frivillige organisationer
• kompetenceudvikling til frontpersonale
 
Sparringsteammøder
Ved udgangen af april 2020 har sparringsteamene drøftet 291 børns mistrivsel og aftalt 104 direkte indsatser i mødet mellem den forebyggende indsats fra kommunen og den behandlende indsats fra regionen. Ved denne indsats udarbejder den regionale og den kommunale medarbejder en koordinerende handlingsplan for det videreforløb for barnet/den unge. På grund af nedlukningen er fysiske sparringsteamsmøder omlagt til virtuelle møder. I april måned er alle planlagte sager og sparringsmøder gennemført over video, og det er lykkedes at omlægge i en sådan grad at april 2020 er den måned i hele projektperioden med 3. flest sager.
Styregruppen har besluttet at afsætte midler til, at andre faggrupper kan blive kompenseret for deres tidforbrug til sparringsteammøderne. Dette særligt for at understøtte afholdelsen af flere sparringsteammøder i de kommuner, hvor der er venteliste for at få sager på sparringsteammøderne.
Andelen af møder, hvor forældre og unge med på sparringsteammøderne, er stigende.
 
Direkte indsatser
Der er aftalt 104 direkte indsatser via en koordinerende handleplan. Dette redskab tages i brug, hvis der ikke blandt de eksisterende tilbud er den indsats, som barnet eller den unge står og mangler. Her indgår de regionale medarbejdere i samarbejde med de kommunale medarbejdere i en direkte indsats for børn og unge med mistrivsel og lettere psykiske problemstillinger.
I løbet af efteråret 2020 vil der forelægge de første evalueringsresultater ift. den forskel de direkte indsatser har gjort for familierne, barnet, den unges mistrivselssituation.
 
Supervision
Der har været øget interesse for supervision siden august 2019, hvor det både er PPR psykologer og frontpersonale, der her modtaget supervision. I Odense og Vejle kommuner deltager de regionale medarbejdere i Åben Rådgivning, hvor de giver supervision og rådgivning til fagpersoner. Der arbejdes på at etablere supervision/rådgivning i Åben Rådgivning i andre kommuner. De regionale medarbejdere yder supervision til lærer og pædagoger på skolerne.
 
Pårørendekurser
Kurserne udarbejdes i et samarbejde mellem PPR og de regionale medarbejdere. Der har været planlagt en lang række kurser til afholdelse i marts og april. Disse kurser er desværre blevet aflyst. Der bliver fundet nye datoer til afholdes efter sommerferien.
Der er afholdt de første kurser i hhv. Aabenraa, Tønder, Haderslev, Sønderborg, Assens og Faaborg-Midtfyn. I de kommuner, hvor der er afholdt kurser, har der været imellem 6-9 deltagere.
 
Udvikling og afprøvning af samarbejde med frivillige organisationer:
I foråret 2019 er der afholdt tre workshops med Center For Frivillig Social Arbejde. Efter afholdt workshops har hver enkel kommune fået til opgave at kontakte frivillige konsulenter eller frivillige centre og på den måde få et bredere kendskab til de frivillige organisationer i deres egen kommune.
Mange kommune har afholdt dialogmøde med de frivillige, og de arbejder nu på en samarbejdsmodel, hvor de kan invitere de frivillige i mere konkret samarbejde.
Der er afsæt 540.000 kr. i alt i 2020 og 2021, som skal bruges i samarbejde med de frivillige organisationer. På baggrund af styregruppens beslutning om en samarbejdsmodel baseret på eksisterende større frivillige organisationer er der udvalgt en række organisationer, som projektet vil indgå samarbejdsaftaler med. Der er tale om Broen-Danmark, Røde Kors, Børns Voksenvenner, Headspace, Girltalk.dk og Ventilen. Der er også afsat midler til nye, lokale initiativer i områder i regionen, hvor der er særlige behov eller tynd dækning af etablerede frivillige tilbud til målgruppen.
 
Kompetenceudvikling
Arbejdet med implementering af forløbsprogrammerne er kommet lidt senere i gang end forventet. De implementeres sammen med udrulning af den tværsektorielle aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark. Der er fortsat en tæt koordinering mellem implementering af forløbsprogrammerne og afprøvning af en fremskudt regional funktion.
Der har været planlagt afholdelse af et kursus i tidlig opsporing for projektmedarbejdere i 1. kvartal i 2020. Det er udskudt til 3. kvartal på grund af nedlukningen. Det er et kursus, der skal afholdes over 2 dage, idet man tage hensyn til de kommunale medarbejdere og deres ressourcer i projektet.
 
Fremadrettede fokusområder i projektet
Der er allerede opnået mange erfaringer med samarbejdet i sparringsteams. Allerede fra juni og ind i efteråret 2020 vil der fra projektet være møder ude i alle kommuner, hvor de foreløbige erfaringer skal drøftes – herunder sammenhænge til øvrigt organisatorisk samarbejde. Dette også for i den resterende projektperiode fortsat at kunne justere og tilpasse samarbejdet, så det både organisatorisk og ift. hjælpen til børnene, de unge og familierne kan gøre en positiv forskel.
Ligeledes vil der være fokus på at afholde forældrekurser for en større målgruppe, idet der hidtil ikke har været interesse eller nok tilmeldinger til at gennemføre kurserne. Desuden vil projektet i den kommende tid arbejde på at udvikle nye kursusformer, f.eks. webinar.
Yderligere vil der være fokus på frivillighed. Hvordan kan man i projektet inddrage de frivillige til at indgå i de direkte indsatser, samt hvordan den økonomiske pulje kan fordeles til de frivillige organisationer.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning. Thomas Reintoft, socialdirektør i Kolding Kommune, indtræder i styregruppen i stedet for Bettina Brøndsted, Kolding Kommune.

19. Input til punkter til mødet med børne- og ungeområdet

Input til punkter til mødet med børne- og ungeområdet

Input til punkter til mødet med børne- og ungeområdet

Baggrund
Socialdirektørforum har de seneste år inviteret kollegaer fra børne- og ungeområdet med til en del af et møde i Socialdirektørforum. Det foreslås, at der afholdes møde med kollegaerne fra børne- og ungeområdet på næste møde i Socialdirektørforum den 14. august 2020.
 
Forslag til temaer
Der er behov for at afklare temaer til det kommende møde med børne- og ungeområdet. Følgende temaer foreslås:
 • Barnets lov – med henblik på input til henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet (såfremt loven fortsat er i proces på dette tidspunkt)
 • Erfaringer på ungdomskriminalitetsnævnene
 • Fremskudt funktion
I 2019 var temaet for mødet med børneområdet: Fokus på koblingen til sundhed og psykiatri for børn og unge med følgende punkter:
 • Implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser
 • Fremskudt funktion på børneområdet
 • Forskning omkring børn, der har været udsat for overgreb
Der ønskes en drøftelse af forslag til temaer til mødet med børne- og ungeområdet.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender et fælles møde med børne- og ungeområdet den 14. august og drøfter forslag til temaer til mødet med børne- og ungeområdet.
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte, at der afholdes fælles møde med børne- og ungeområdet den 14. august 2020. Kollegaerne på Børne- og Ungeområdet opfordres til at kalendersætte dagen.
Socialsekretariatet kontaktes med forslag til indhold på dagen.

20. Status for særlige pladser

Status for særlige pladser

Status for særlige pladser

Baggrund
Den 13. maj 2020 er 26 patienter indskrevet på de særlige pladser i Region Syddanmark. Belægningsprocenten var ved udgangen af april på 81 %.
Vedlagt er nyhedsbreve fra henholdsvis februar og maj fra Region Syddanmark om status for de særlige psykiatripladser. Nyhedsbrevene beskriver den aktuelle belægnings- og kapacitetssituationen samt udvalgte temaer.
Nyhedsbrevet fra maj har et særligt tema om, at de særlige pladser i Vejle flytter til Odense, samt hvor patienterne på de særlige pladser kommer fra, og hvad udskrives de til.
Nyhedsbrevet fra februar har et særligt tema om, hvordan der på de særlige pladser er fokus på at skabe rum for aktiviteter i hverdagen samt på at skabe en så normal hverdag som muligt.
Sekretariatet har forespurgt data ift.:
 • Belægning og varighed på forløb i 2018 og 2019. Region Syddanmarks besvarelse er vedlagt.
 • Udgift for de særlige pladser i 2018 og 2019 fordelt på de 22 kommuner. Se vedlagte.
 
Psykiatriaftale
Der er den 15. maj indgået en aftale mellem regeringen og Danske Regioner om udmøntning af de 600 mio. kr. årligt til psykiatrien. I aftalen indgår også en ændring ift. de særlige pladser.
Ændringerne betyder at den kommunale medfinansiering af uudnyttede pladser sænkes til 75 pct. af den kommunale takst. Det gælder for alle ledige pladser. Ligeledes indføres, at regionerne kan ”ommærke” op til 25% af de særlige pladser til almindelige sengepladser i psykiatrien i det omfang, der er ledig kapacitet.
Eventuelle større ændringer må afvente en evaluering af pladserne, som forventes igangsat i år.
Socialdirektørforum vil gå i dialog med Region Syddanmark ift. den beskrevne nye model vedr. de særlige psykiatripladser. Det fremgår, at modellen kan træde i kraft den 1. september 2020.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Nyhedsbrev maj 2020
Nyhedsbrev feb 2020
Oversigt over kommunernes brug af de særlige pladser.pdf
økonomi særlige pladser.pdf
Samlet oversigt over økonomien på de særlige psykiatripladser.docx

21. Orientering om etablering af omsorgscenter for syge hjemløse i Region Syddanmark

Orientering om etablering af omsorgscenter for syge hjemløse i Region Syddanmark

Orientering om etablering af omsorgscenter for syge hjemløse i Region Syddanmark

Baggrund
Røde Kors driver i dag to omsorgscentre – et i København og et i Aarhus. Målgruppen er mennesker, som er hjemløse eller funktionelt hjemløse, og som har et akut somatisk plejebehov. Centeret i København har kørt i over fem år, mens centeret i Aarhus åbnede i foråret 2018.
Røde Kors’ omsorgscentre for hjemløse mennesker udfylder en funktion, som i dag ikke tilbydes af andre aktører – nemlig et mellemstop mellem behandling på sygehuse og udskrivning til eget hjem (gaden). På omsorgscenteret tilbydes ro, omsorg og pleje samt mulighed for at restituere for at vende tryggere ”hjem”.
Antallet af hjemløse er stigende i Syddanmark – ifølge VIVE var der 919 hjemløse i 2017, mens der i 2019 var 1032 hjemløse i Syddanmark. Der er flest hjemløse i regionens større byer, men der er også i nogle af regionens mindre byer og landkommuner en del hjemløse borgere.
På baggrund af VIVE’s kortlægning samt Røde Kors’ behovsundersøgelse ønsker Røde Kors at udbrede konceptet om restitution, pleje og omsorg til hjemløse/funktionelt hjemløse i Syddanmark. Røde Kors har valgt at lægge omsorgscenteret i Middelfart Kommune og er i forhandling med Region Syddanmark om et lejemål.
 
Omsorgscenteret
Omsorgscenteret forventes at få 4-5 pladser. Røde Kors vil ansætte en socialsygeplejeske som leder af omsorgscenteret. Herudover vil det være frivillige, som skal støtte de borgere, der indskrives på omsorgscenteret. Der vil blive tilknyttet en praktiserende læge, og Middelfart Kommunes misbrugscenter vil træde til i tilfælde af borgere med brug for substitutionsbehandling.
De frivilliges opgaver vil være:
 • At mobilisere sociale relationer i hjemkommunen
 • At ledsage til møder og samtaler hos borgers hjemkommune og hospital
 • At bidrage med normalitet ved at samtale om hverdagsemner
 • At bistå ved etablering af et hjem i hjemkommunen
 • At understøtte brug af hverdagsstrategier for at bevare overblik og kontrol over aftaler
 • At henvise til Røde Kors aktiviteter eller øvrige civilsamfundstilbud
Frivillige vil skabe et efterværn, der understøtter borgerens overgang til relevante opholdssteder, botilbud, gaden eller eget hjem i en periode på 1-6 måneder.
Røde Kors’ omsorgscenter vil være gratis at benytte, og der vil ikke være kommunale udgifter forbundet med borgernes brug af tilbuddet. Den eneste omkostning, der evt. kan være, er borgerens hjemtransport fra omsorgscenteret til hjemkommunen. Region Syddanmark betaler transport fra sygehus til omsorgscenteret.
Omsorgscenteret var planlagt til at starte 1. juni, men pga. Coronakrisen vil centeret først åbne efter sommerferien.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

22. Orientering om Årsrapport 2019 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn

Orientering om Årsrapport 2019 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn

Orientering om Årsrapport 2019 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn

Baggrund
Samrådet afgiver vejledende udtalelser til anklagemyndighederne og statsadvokaterne om retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere, og det kriminalpræventive tilsyn har til formål at sikre, at de udviklingshæmmede, der har fået dom, overholder dommens vilkår, ikke begår ny kriminalitet, samt sætte en positiv udvikling i gang for borgeren. Årsrapporten viser, at der i 2019 har været en stigning på 7 % i antal sager, der er forelagt Samrådet (270 sager i 2019 mod 252 sager i 2018). I forhold til antal domfældte borgere i tilsyn ses der igen en stigning på 8 % (239 borgere pr. 31. december 2019 mod 222 i 2018), hvilket vurderes at være en følge af de seneste års stigende antal sager i Samrådet. Fordelingen på kriminalitetstype efter hovedkriminaliteten svarer nogenlunde til tidligere år, og det er fortsat voldskriminalitet, der udgør den største andel, herunder særligt vold/trussel om vold mod medarbejdere.
Samrådet er finansieret af kommunerne i Syddanmark; i 2019 med 0,85 kr. pr. indbygger. I forhold til det kriminalpræventive tilsyn betaler kommunerne for den konkrete borger, der føres tilsyn med. Samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer og botilbud har efter samrådssekretariatets vurdering også i 2019 været fuldt tilfredsstillende for Samrådets og de tilsynsførendes arbejde.
Årsrapporten udsendes til kommunerne.
 
Indstillling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.
Socialdirektørforum opfordrede til, at Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark inviteres til møde i Socialdirektørforum i 2021.

Bilag

Samrådets årsrapport 2019

23. Opfølgning på belægningsprocenter for 1. kvartal 2020

Opfølgning på belægningsprocenter for 1. kvartal 2020

Opfølgning på belægningsprocenter for 1. kvartal 2020

Baggrund
Jf. initiativ i Styringsaftalen skal kommunerne og regionen i Syddanmark indberette gennemsnitlige faktiske belægningsprocenter for 1. kvartal 2020.
Der er indberettet gennemsnitlige belægningsprocenter for tilbud, hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 %-point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent. Ved disse tilbud skal det angives, om det vurderes, at afvigelsen medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten. Endvidere beskrives, om der er udfordringer med belægningen, herunder om der er igangsat initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning 1. kvartal 2020.
Vedlagt er en oversigt over de tilbud kommuner og regionen i Syddanmark har indberettet. Oversigten indeholder, blot de tilbud, hvor der er en afvigelse mellem den budgetterede belægning og den faktiske belægning på +/- 5 %-point eller mere. Der er således en række tilbud der ikke fremgår af oversigten, idet disse tilbud har en afvigelse fra den budgetterede belægning på under 5 %-point.
Økonomisk arbejdsgruppe har på møde i arbejdsgruppen den 20. maj 2020 drøftet oversigten med henblik på, om der eventuelt er tilbud/områder, som arbejdsgruppen mener bør følges ekstra tæt.
Økonomisk arbejdsgruppe ser ingen generelle tendenser. Det ses, at der inden for de enkelte målgrupper er ydelser med såvel overbelægning som underbelægning.
Udviklingen i belægningsgraden, underbelægning såvel som overbelægning følges. Der vil være en ny opfølgning efter 3. kvartal 2020.
 
Indstilling
Det indstilles, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Opfølgning på belægningsprocenter 1. kvartal 2020.pdf

24. Orienteringer

Orienteringer

Orienteringer

Orientering fra Socialstyrelsen om opmærksomhed på hjerneskadeområdet
Socialstyrelsen har haft en særlig opmærksomhed på området for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, fordi styrelsen har konstateret en bevægelse i den tilbudsstruktur, der blev afrapporteret på den centrale udmelding fra 2014. For Syddanmarks vedkommende vedrører det konkret:
 • Lukning af tilbuddet Solskrænten (Faaborg-Midtfyn Kommune)
 • Hjerneskaderådgivningen i Odense, idet et antal kommuner har trukket sig fra tidligere aftaler om finansiering.
Socialstyrelsen været i dialog med formanden for Socialdirektørforum samt været på besøg på Hjerneskaderådgivningen i Odense samt tilbuddet Kingstrup (Region Syddanmark) som har opnormeret antal pladser til målgruppen efter lukningen af Solskrænten. Socialstyrelsen melder på den baggrund tilbage, at det aktuelt ikke giver anledning til yderligere tiltag i regi af den nationale koordinationsstruktur.
Henvendelsen fra Socialstyrelsen er vedlagt.
 
Brev til fra KKR Syddanmark til KL vedr. finansieringsformen på Kofoedsminde
Der er, på foranledning af Forretningsudvalget, fremsendt brev fra KKR Syddanmark til KL med henblik på en ændring af finansieringsformen på Kofoedsminde. Der er objektiv finansiering på de sikrede pladser på Kofoedsminde. Udgiften er steget markant over de seneste år, hvorfor dette også har været dagsordensat på møder i Socialdirektørforum. Udgiften i 2020 beløber sig til 275,6 mio. kr. på landsplan (inkl. efterreguleringer fra tidligere år). Brevet til KL er vedlagt.
 
Svar til fælleskommunalt høringssvar vedrørende Psykiatriplan 2020-2024
Region Syddanmarks Psykiatriplan 2020-2024 har i slutningen af 2019 været i høring. Det Fælleskomunnale Social- og Sundhedssekretariat har på vegne af de 22 syddanske kommuner indsendt fælles høringssvar hertil baseret på inputs fra de syddanske kommuner.
Region Syddanmarks svar til det fælleskommunale høringssvar er vedlagt.
 
Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse for børn og unge med komplekse følger af cerebral parese
Socialstyrelsen har, i regi af den Nationale Koordinationsstruktur, udgivet en forløbsbeskrivelse for børn og unge med komplekse følger af cerebral parese.
Forløbsbeskrivelsen er målrettet kommunale ledere med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og implementering af indsatser og undervisning af børn og unge med komplekse følger af cerebral parese. Forløbsbeskrivelsen kan ydermere have interesse for fagpersoner, der arbejder med målgruppen, ligesom den kan være relevant for pårørende, bruger- og interesseorganisationer.
 
Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse for børn og unge med sjældne handicap
Socialstyrelsen udgav sidste år en forløbsbeskrivelse om, hvordan kommunerne bedst kan hjælpe børn og unge med sjældne handicap. En spørgeskemaundersøgelse har vist, at forløbsbeskrivelsen anvendes af cirka halvdelene af landets kommuner, og at den især bruges til at sikre kvaliteten i det faglige arbejde og få viden om målgruppen, men også til at få viden om centrale indsatser og metoder.
Forløbsbeskrivelsen henvender sig primært til kommunale ledere med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af indsatser til børn og unge med sjældne handicap.Forløbsbeskrivelsen vil også være relevant for fagpersoner, som arbejder med målgruppen, barnet eller den unges pårørende og nærmeste netværk.
Forløbsbeskrivelsen for børn og unge med sjældne handicap ledsages nu af en miniudgave på otte sider med publikationens faglige anbefalinger. Miniudgaven er lige til at printe og have ved hånden, når der skal planlægges højt specialiserede indsatser til børn og unge med sjældne handicap.
Se miniudgave og forløbsbeskrivelse på Socialstyrelsens hjemmeside for National Koordination.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringerne til efterretning.
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringerne til efterretning.

Bilag

Orientering om opmærksomhed på hjerneskadeområdet.pdf
Brev til KL om Kofoedsminde.docx
Svar til Fælleskommunalt høringssvar.pdf

25. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

Udgifter forbundet med Covid-19
Socialdirektørforum ønsker at sætte et punkt vedrørende udgifter forbundet med Covid-19 på dagsordenen til næste møde i Socialdirektørforum, der finder sted 14. august.