Indsatsområder i Rammeaftale 2023-2024

Der er i Rammeaftale 2023-2024 aftalt tre særlige indsatsområder. Indsatsområderne er resultatet af en lokalpolitisk proces, hvor kommunerne og regionen i Syddanmark, har haft mulighed for at bidrage med input til indsatsområder til Rammeaftalen 2023-2024.

Indsatsområder i Rammeaftalen er:

  1. Tværsektoriel kobling til andre sektorområder
  2. Styring og kapacitet
  3. Kvalitet i indsatser

Det overordnede formål samt kommissorier for hver af de tre indsatsområder kan findes nedenfor. Delprodukter under indsatsområderne vil ligeledes fremgå nedenfor.

 

INDSATSOMRÅDE 1: TVÆRSEKTORIEL KOBLING TIL ANDRE SEKTOROMRÅDER

Formålet med dette indsatsområde er, at der i denne rammeaftaleperiode arbejdes på at sikre en bedre tværsektoriel kobling mellem socialområdet og andre sektorområder, herunder også en mere fælles tilgang mellem kommune og region. Der skal være øget fokus på sundhed i de sociale tilbud, i den beskæftigelses- og uddannelsesmæssige indsats for borgere på socialområdet og indenfor rehabilitering.

Kommissorium for indsatsområde “Tværsektoriel kobling”

 

INDSATSOMRÅDE 2: STYRING OG KAPACITET

Formålet med dette indsatsområde er et fortsat fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på det specialiserede socialområde. I de senere år har udgifterne til det specialiserede socialområde været i voldsom vækst. I Syddanmark oplever vi flere borgere med psykiske lidelser og flere borgere med komplekse vanskeligheder. Der vil i Rammeaftalen 2023-2024 sættes særligt fokus på vidensdeling og udvikling af bedre datamodeller med henblik på en øget styring, at holde udgifterne nede samt sikring af rette kapacitet. Vi vil anskue indsatsområdet styring og kapacitet ud fra et indkøberperspektiv såvel som et driftsherreperspektiv.

Kommissorium for indsatsområde “Styring og kapacitet”

 

INDSATSOMRÅDE 3: KVALITET I INDSATSER

Formålet med Rammeaftalens tredje indsatsområde er at styrke kvaliteten i indsatserne i de syddanske kommuner og regionen. I Syddanmark har vi ambitioner for det specialiserede socialområde, og via kvalitetsudvikling, metoder og dokumentation vil vi højne kvaliteten i indsatserne på det specialiserede undervisnings- og socialområde.

Kommissorium for indsatsområde “Kvalitet i indsatser”

 

Der er pt. ingen områder i denne kategori