Orientering om tværsektorielt samarbejdsudvalg

Det tværsektorielle samarbejdsudvalg har i efteråret 2019 drøftet sin rolle og sammensætning og har i den forbindelse lavet et udkast til et nyt kommissorium. Hidtil har der været kommunale repræsentanter fra Esbjerg, Odense, Nyborg, Varde og Aabenraa. De kommunale repræsentanter ønsker en mere struktureret sammensætning blandt de kommunale repræsentanter således der tages hensyn til geografi, størrelse samt dækning af fagområder. Samtidig ønskes en fast struktur omkring udskiftning.

 

Baggrund

Førtidspensions- og fleksjobreformen samt sygedagpengereformen fra 2013 medførte et nyt samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark, idet Region Syddanmark, mod betaling, stiller sundhedsfaglig rådgivning til rådighed for kommunerne i forbindelse med behandling af førtidspensions- og fleksjobsager mv. Den sundhedsfaglige rådgivning varetages af Klinisk Funktion.

De syddanske kommuner og Region Syddanmark har siden 2013 indgået samarbejdsaftale om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen, i forhold til både førtidspension, fleksjob og sygedagpenge. Samarbejdsaftalen er i løbet af perioden fra 2013 blevet opdateret i forbindelse med lovændringer og lignende.

 

Samarbejdsudvalg

For at sikre at samarbejdet fungerer optimalt blev der i 2013 nedsat et samarbejdsudvalg. Samarbejdsudvalget drøfter generelle spørgsmål vedr. sundhed og arbejdsmarkedsmæssige forhold og har til formål at koordinere samarbejdet mellem region og kommune. Udvalget har indtil nu refereret til kredsen af kommunaldirektører.

Samarbejdsudvalget har i efteråret 2019 drøftet sin rolle og sammensætning og har i den forbindelse lavet et udkast til et nyt kommissorium. Hidtil har der været kommunale repræsentanter fra Esbjerg, Odense, Nyborg, Varde og Aabenraa. De kommunale repræsentanter ønsker en mere struktureret sammensætning blandt de kommunale repræsentanter således der tages hensyn til geografi, størrelse samt dækning af fagområder. Samtidig ønskes en fast struktur omkring udskiftning. Socialdirektørforum forestår udpegning af de kommunale repræsentanter og sikrer en bred relevant faglig dækning, hvor de udpegede både repræsenterer sundheds, social og beskæftigelses området.

Fremadrettet skal samarbejdsudvalget bestå af:

  • Samarbejdsudvalgets formand er afdelingsleder i Praksis, Region Syddanmark.
  • 6 kommunale repræsentanter fra relevante fagområder herunder jobcenterfunktion (udskiftning hvert andet år)
  • 1-2 regionale repræsentanter fra Klinisk Funktion
  • Regional sekretær fra Sundhedssaftalens Følgegruppe for uddannelse og arbejdsmarked
  • Repræsentant fra Arbejdsmarkedskontor Syd
  • Repræsentant fra KKR Syddanmark

Samarbejdsudvalget holder 2 møder årligt samt en årlig temadag målrettet rehabiliteringsteams.

Socialsekretariatet har i foråret 2020 udpeget to nye kommuner til udvalget. Kommunerne der på nuværende tidspunkt er repræsenteret, kan ses i det vedhæftede bilag. 

Vedlagt er kommissorium godkendt på møde i samarbejdsudvalget den 5. maj 2020: Kommissorium For Tvaersektoriel Samarbejdsudvalg Maj 2020