National koordination

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov. Det sker gennem vidensindsamling, faglig dialog, og ved at Socialstyrelsen kommer med centrale udmeldinger på området.

Socialstyrelsen skal følge udviklingen i målgrupper og indsatser på det mest specialiserede socialområde og området for det mest specialiserede specialundervisning for på sigt at skabe et nationalt overblik over området.

Du kan læse mere om National Koordinationsstruktur på Socialstyrelsens hjemmeside.

På Socialstyrelsens hjemmeside kan de centrale udmeldinger findes.

Rammerne for den nationale koordinationsstuktur er opsat i Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (LOV nr 722 af 25/06/2014).


Afrapporteringer fra Syddanmark

Afrapportering tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab 2023

Afrapportering punktskriftindsatser til børn og unge med synsnedsættelse endelig 2023

Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug (2020) 

Bilag 1 Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug (2020) 

Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling (2020) 

Borgere med svære spiseforstyrrelser (2020)  

Borgere med svære spiseforstyrrelser (2016) 

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (2014)

Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade(2014)

Der er pt. ingen områder i denne kategori