Møde i Socialdirektørforum den 26. marts 2021

Udgivet 08.04.2021

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 26. marts 2021

STED

Virtuelt

STARTTIDSPUNKT

2021-03-26 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2021-03-26 12:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 18. december 2020

2. Status på indsatsområder i Rammeaftale 2021-2022

3. Status på Fremskudt Funktion

4. Status på Sammen om psykiatri

5. Analyse ift. samarbejdet i sager, hvor der er mistanke om vold eller overgreb mod børn og unge

6. Etablering af nyt regionalt socialt tilbud på Marsvænget- Punkt fra Region Syddanmark

7. Udpegning af repræsentant til Advisory Board

8. Evaluering af det specialiserede socialområde

9. Henvendelse fra UC Syd vedrørende praktik for socialrådgiverstuderende

10. Orienteringspunkt fra Middelfart Kommune- omorganisering af tilbud

11. Orienteringer

12. Eventuelt


1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 18. december 2020

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 18. december 2020

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 18. december 2020

Indstilling
 
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender referat fra møde i Socialdirektørforum den 18. december 2020.
 
Beslutning
 
Socialdirektørforum godkendte referat fra møde i Socialdirektørforum den 18. december 2020.
 

2. Status på indsatsområder i Rammeaftale 2021-2022

Status på indsatsområder i Rammeaftale 2021-2022

Status på indsatsområder i Rammeaftale 2021-2022

 

Baggrund
Socialdirektørforum har tidligere udvalgt temaer og indsatser, der med fordel kan arbejdes videre med i regi af Rammeaftalen 2021-2022. Det er besluttet, at der nedsættes tre arbejdsgrupper indenfor de tre indsatsområder i Rammeaftalen:
 
 • Styring og kapacitet
 • Kvalitet i indsatserne
 • Tværsektoriel kobling til andre sektorområder
Grundet Covid-19-situationen findes en revidering af den oprindelige tidsplan for arbejdet i grupperne nødvendig.
 
Arbejdsgruppernes sammensætning
 
Arbejdsgrupperne består af repræsentanter fra kommuner og region med forskellige fagligheder, så der sikres en bredest mulig repræsentation i grupperne. Der har været en god tilmelding til de forskellige arbejdsgrupper fra mange af kommunerne.
Repræsentanterne i de enkelte arbejdsgrupper er indskrevet i de tre delkommissorier, jf. bilag 1-3
Formandskabet for arbejdsgrupperne varetages af to direktører, som har det strategiske ansvar for arbejdet i gruppen og opkobling til Socialdirektørforum. Sekretariatet varetager sekretariatsbetjeningen af grupperne.
 
Justering af tidsplan for arbejdsgrupperne
Oprindelig var planen, at arbejdsgrupperne skulle begynde arbejdet i marts 2021, men grundet Covid-19 og deraf følgende opgaver i kommuner og region, har det været nødvendigt at justere denne tidsplan. Det foreslås derfor, at arbejdsgrupperne først igangsættes efter sommerferien 2021. Planlægningen, herunder fastsættelse af mødedatoer, påbegyndes dog inden sommerferien.
 
Arbejdsgrupperne skal udarbejde et udkast til et holdningspapir og en 2-årig handleplan indeholdende udvikling, implementering og evaluering.
Begge papirer skal godkendes af Socialdirektørforum på mødet den 30. november 2021, hvorefter arbejdsgrupperne skal komme med forslag til implementering og igangsættelse af tiltag. Desuden skal arbejdsgrupperne planlægge kommunikation omkring indsatserne.
 
Der er udarbejdet delkommissorier for hver af arbejdsgrupperne, jf. bilag 1-3. Endvidere er der vedlagt en model for organisering af udviklingsarbejdet i de tre arbejdsgrupper, jf. bilag 4.
 
Indstilling
 
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum:
 • Godkender den justerede tidsplan for arbejdsgrupperne
 
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte den justerede tidsplan. På trods af den justerede tidsplan, er der enighed om, at arbejdet i regi af rammeaftalen skal foregå over to år, så arbejdsgrupperne har de bedste forudsætninger for at opnå et godt resultat. Dette præciseres i kommissorierne for de tre arbejdsgrupper således tidsrammen løber fra november 2021 – november 2023.
 

Bilag

Kommissorium for arbejdsgruppe Kvalitet i indsatserne(godkendt).docx
Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Styring og kapacitet(godkendt).docx
Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende tværsektoriel kobling til andre sektorområder(godkendt).docx
Organisering af udviklingsarbejde med Rammeaftalen

3. Status på Fremskudt Funktion

Status på Fremskudt Funktion

Status på Fremskudt Funktion

 
Baggrund
Fremskudt funktion er et forebyggelsesprojekt mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og kommunerne, som skal sikre at børn og unge i mistrivsel får den rette hjælp i nærmiljøet.
Projektets styregruppe og Socialdirektørforum har i december 2020 tilsluttet sig en række anbefalinger til permanentgørelse af Fremskudt funktion. Anbefalingerne bygger på en midtvejsevaluering fra efteråret 2020 gennemført af Syddansk Sundhedsinnovation.
Evalueringen viser, at de fleksible samarbejdsmodeller udviklet i projektet, giver stor værdi i det tværsektorielle samarbejde. Projektet går nu ind i sin sidste fase, og i løbet af 2021 skal der tages stilling til en eventuel forankring af projektet.
 
Stillingtagen til permantgørelse af projekt Fremskudt Funktion
Det anbefales, at en eventuel permanentgørelse af Fremskudt Funktion sker i en generisk samarbejdsmodel med en bred ledelsesmæssig forankring, og at fire ud af projektets syv indsatser gøres permanente:
 
1) Sparringsteam i hver kommune med regionale og kommunale medarbejdere
2) Der tilbydes rådgivning og sparring på medarbejderniveau
3) Samarbejde med frivillige organisationer
4) Sparringsteamet iværksætter direkte indsatser
 
Fremskudt funktion understøtter de godkendte indsatser i Børne- og Ungeaftalen. Med permanentgørelse af Fremskudt funktion vil opgaver, der er en del af Børne- og Ungeaftalen og Forløbsprogrammerne, kunne varetages af det tværsektorielle sparringsteam.
 
De fleksible samarbejdsmodeller i Fremskudt funktion skaber koordination og sammenhæng mellem kommuner og region for børn og unge i målgruppen – i respekt for hver enkelt kommunes organisering og behov.
 
Ressourcebehov ved en permanentgørelse
Det er op til hver enkelt part i det tværsektorielle samarbejde at beslutte, hvordan Fremskudt funktion skal organiseres og finansieres. Styregruppen har derfor besluttet, at de anbefalede indsatser permanentgøres i en fleksibel, individuelt tilpasset samarbejdsmodel, og at permanentgørelse kan udmøntes i form af bilaterale aftaler.
 
Det vil derfor være en konkret vurdering i den enkelte kommune at fastlægge det nødvendige ressourcebehov i forhold til en lokal model.
 
 
Projektorganiseringen estimerer, at der er behov for 20-25 timer pr. kommune pr. uge til en koordinerende rolle i PPR, Familieafdelingen og Sundhedsplejen samt til øvrige arbejdsopgaver i relation til Fremskudt funktion (f.eks. de relativt ressourcekrævende direkte fælles indsatser i sagerne efterfølgende eller samarbejde med frivillige organisationer). Dette ressourcebehov er relativt uafhængigt af kommunens størrelse ifølge midtvejsevalueringen. Opgaver vil kunne varetages af administrativt personale, men f.eks. referatskrivning fordrer faglighed inden for området, så muligheden for at benytte sig af administrativ bistand er ikke særlig udtalt.
 
Sagen forelægges på møde i K22 den 27. maj 2021 og KKR den 9. juni 2021.

Der er udarbejdet et inspirationskatalog om forankring af Fremskudt funktion til medarbejdere, ledere og beslutningstagere, der giver et indblik i ressourcebehov og arbejdsopgaver. Kataloget bygger på resultater fra to workshops med ledere og medarbejdere fra alle kommuner og Psykiatrien.

Inspirationskatalog, procesplan og nyhedsbrev for Fremskudt funktion er vedlagt som bilag.
 
Indstilling
 
Forretningsudvalget indstiller, at:
 • Socialdirektørforum godkender processen for endelig stillingtagen til permanentgørelse af Fremskudt funktion frem mod de kommunale budgetprocesser
 
Beslutning
 
Socialdirektørforum godkendte processen for endelig stillingtagen til permanentgørelse af Fremskudt Funktion frem mod de kommunale budgetprocesser.
 
Sagen sættes på til orientering hos K22 og KKR i april måned 2021, og forelægges endeligt hos K22 den 27. maj 2021 og KKR den 9. juni 2021.
 
Sekretariatet udarbejder en skabelon som forslag til sagsfremstilling i kommunerne ift. lokal stillingtagen om permanentgørelse. Sagsfremstillingen sendes til kommunerne i april måned.
 
Det blev aftalt, at der efter sommerferien samles op på kommunernes beslutninger om videreførsel af Fremskudt Funktion.

Bilag

Inspirationskatalog Fremskudt Funktion
Nyhedsbrev februar 2021.pdf
Procesplan vedr. permanentgørelse af Fremskudt funktion marts 2021.pdf

4. Status på Sammen om psykiatri

Status på Sammen om psykiatri

Status på projekt Sammen om psykiatri

 
Baggrund
Projektet er iværksat i et samarbejde mellem Socialdirektørforum og Psykiatrisygehuset. Formålet er at implementere en ny samarbejdsstruktur mellem de 22 syddanske kommuner og Psykiatrisygehuset ift. de mest udsatte psykisk syge borgere over 20 år.
 
Fælles udviklingslinjer
Der er positiv udvikling i de enkelte projektforløb mellem kommuner og de optagende afdelinger i Psykiatrisygehuset. Der er stor tilfredshed med projektets valgte samarbejdsmodel og praksisnære tilgang til udvikling af det tværsektorielle samarbejde med høj grad af fokus på borgernes og patienternes stemme, behov og ønsker.
Hastigheden i projektets fremdrift er fortsat udfordret af Covid-19 og den længerevarende nedlukning. Projektet har omlagt alle møder, der er mulige at afholde med borgere og patienter. Senest er der positive erfaringer med afholdelse af virtuel opstartsworkshop. Der er fortrinsvis positive tilbagemeldinger på afholdelse af videomøder, selvom dette ikke er optimalt. Det er vanskeligst i begyndelsen, hvor fokus er på opbygning af nye relationer og samarbejdet. Planen er at indhente manglende opbygning af relationer, når samfundet åbnes igen.

Projektet følger den vedlagte tidsplan i bilag 1.

 
 
Status for de enkelte projektforløb
Forløbet i Esbjerg har afsluttet sidste borgermøde og afventer evaluering med ledere og chefer i marts. I Vejen er forløbet afsluttet sidst i januar og der er truffet beslutning om videreførelse. I Varde afholdes evalueringsmøde i april.
I Middelfart er der afholdt tre møder og evaluering afholdes i maj. Forløbet i Assens er afsluttet og der er indgået aftale om at videreføre projektet efter sommerferien. Der er afholdt opstartsmøde i Nordfyn i januar og i Kerteminde er opstartsmøde afholdt i februar.
Forløbet i Tønder afsluttes med evaluering i februar og i Sønderborg afholdes afsluttende evaluering i april/maj.
I Fredericia afholdes indledende møde i januar med forventet opstart i marts. Der arbejdes på plan for opstart i Vejle, Kolding og Billund i foråret.
I Nyborg er der planlagt indledende møde i Sammen om psykiatri i marts. Plan for implementering er under forberedelse for Svendborg, Ærø og Faaborg-Midtfyn med forventet opstart før sommerferien.
Projektet er, som nævnt, udfordret af Covid-19 situationen. Alle kommuner og psykiatriske afdelinger gør en stor indsats for at gennemføre møderne virtuelt.
 
Kvantitative forløbsdata
Tendensen i de kvantitative forløbsdata fremgår af bilag 2. Data viser, at borgenes/patienternes akutte behov for skadestuebesøg er faldet fra et gennemsnit på 6,8 før projektet til 3,6 efter medvirken i projektet (graf 1). Antallet af indlæggelser er faldet fra 8 før medvirken i projektet til 3,6 efter. Antallet af sengedage er faldet fra 19,1 før projektet til 12,4. Det kan bemærkes, at der ikke er dokumentation for, at effekterne i sig selv kan tilskrives indsatserne i projektet. Der er tale om yderst komplekse sammenhænge og virkningsforhold for målgruppen af de mest udsatte og psykisk syge borgere.
 
Webinar maj 2021
Styregruppen har besluttet, at der afholdes webinar om Sammen om psykiatri i maj måned 2021. Målgruppen er medarbejdere, ledere og chefer i kommuner og Psykiatrisygehuset, der arbejder med eller har interesse for Sammen om Psykiatri.
Den foreløbige overskrift er ”Sammenhængende løsninger i samarbejde med de mest udsatte og psykisk syge borgere – hvad kræver det af os professionelle?” Formålet er at dele viden om og inspirere hinanden med, hvad der virker i praksis og hvad det kræver af de professionelle for at skabe sammenhængende løsninger for de mest udsatte og psykisk syge borgere/patienter.
 
Evaluering
Projektet er ved at udrulle en systematisk evalueringsplan, som omfatter spørgeskemaer til parterne i projektet. Der udsendes til følgende: 1) borgere/patienter efter møde og 3 måneder efter, 2) primære og sekundære kontaktpersoner, 3) kommunale og regionale tovholdere, 4) kommunale ledere og regionale funktionsledere og 5) chefer.
Det primære fokus er at sætte spot på borgernes og patienternes stemme. Hvordan oplever de at være med på møderne? Oplever de at blive lyttet på og bliver deres hjælp mere sammenhængende og målrettet?
 
Indstilling
 
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning
 
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning. Der er enighed om, at der generelt er positive tilbagemeldinger på projektet, dog er der en opmærksomhed på, at den foreløbige evaluering er lavet ud fra et begrænset datagrundlag. Inden projektet afsluttes vil der blive udarbejdet en grundigere evaluering, og det vil være op til den enkelte kommune at tage stilling til, hvordan man lokalt ønsker at forankre projektet.
 
Sekretariatet vil sikre videndeling på tværs af kommuner og region efter projektets afslutning. Sekretariatet vil efter projektets ophør gå i dialog med hver enkelt kommune, om der udstår opgaver eller udfordringer med at forankre arbejdet videre frem.

Bilag

Tidsplan Sammen om Psykiatri marts 2021.pdf
Data tracerforløb Sammen om psykiatri.pdf

5. Analyse ift. samarbejdet i sager, hvor der er mistanke om vold eller overgreb mod børn og unge

Analyse ift. samarbejdet i sager, hvor der er mistanke om vold eller overgreb mod børn og unge

Analyse ift. samarbejdet i sager, hvor der er mistanke om vold eller overgreb mod børn og unge

Baggrund
 
Socialdirektørforum drøftede på mødet den 18. december 2020, analyse af et antal børn- og ungesager hos Børnehus Syd. Herunder drøftedes bemærkninger til analysen, som efterfølgende blev fremsendt til Ask Elklit, Syddansk Universitet.
Vedlagt er svar til Socialdirektørforum på denne henvendelse samt den endelige analyse.
 
Indstilling
 
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning
 
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Analyse ift. samarbejdet i sager, hvor der er mistanke om vold eller overgreb
Svar til Socialdirektørforum

6. Etablering af nyt regionalt socialt tilbud på Marsvænget- Punkt fra Region Syddanmark

Etablering af nyt regionalt socialt tilbud på Marsvænget- Punkt fra Region Syddanmark

Etablering af nyt regionalt socialt tilbud på Marsvænget- Punkt fra Region Syddanmark

 
Baggrund
Regionen redegjorde kort på mødet i Socialdirektørforum den 18. december 2020 om planerne for at konvertere tomme pladser i regionens elevhjemsbygninger på Marsvænget i Fredericia til et nyt tilbud til børn og unge med sociale udfordringer og/eller psykiatrinære vanskeligheder.
 
Regionens nye tilbud Børne- og Ungehusene Udby, Specialcenter Syddanmark er klar til indflytning den 1. marts 2021. Planlægningen af flytningen af alle børn og unge fra centerets nuværende tilbud Børnehusene Middelfart og Møllebakken er i fuld gang. Fire af de nuværende børn indskrevet på Møllebakken og Børnehusene Middelfart har et særligt behov for at have et skærmet tilbud og vil dermed ikke på samme måde profitere af at flytte til Udby.
Region Syddanmark ønsker derfor at oprette et nyt tilbud på Marsvænget i Fredericia med seks pladser – i en af de to bygninger, som regionens Elevhjem har til rådighed i dag. Der er formelt tale om et nyt tilbud, men i praksis er der tale om en udvidelse af pladstallet til børn inden for den overordnede målgruppe på Børne- og Ungehusene Udby: Børn og unge med kognitive, følelsesmæssige og sociale udfordringer og/eller psykiatrinære vanskeligheder.
 
Målgruppen for det nye tilbud vil være den samme som på Børne- og Ungehusene Udby, men der ønskes etableret en satellit på Marsvænget, fordi det mindre tilbud giver god mening i forhold til børnenes særlige behov for et skærmet tilbud. Der vil være tæt samarbejde med Børne- og Ungehusene Udby i forhold til bl.a. psykolog, sygeplejerske og udvikling. Socialtilsyn Syd har godkendt etableringen af tilbuddet på Marsvænget.
 
Det forventes, at fire børn indskrevet på regionens tilbud Børnehusene Middelfart og Møllebakken flytter til Marsvænget. De fire børn vil beholde deres skoletilbud efter flytningen til Marsvænget. Det forventes, at yderligere to børn- og unge indskrives på de resterende pladser i det kommende år.
 
Det nye tilbud – Børne- og Ungehusene, Marsvænget – vil ligesom Elevhjemmet og Børne- og Ungehusene Udby være en del af Specialcenter Syddanmark. Det nye tilbud vil dele afdelingsleder med Elevhjemmet for at sikre en leder tæt på i det daglige. Der vil være samarbejde i forhold til nattevagtsdækning i akutte tilfælde.
 
Prisen for døgntilbudspladserne fastlægges på baggrund af regionens taktstruktur, hvor prisen sammensættes af en basistakst og en ydelsespakketakst. Det nye tilbuds basistakst vil være 1.366 kr. pr. døgn i 2021, hvilket er lidt lavere end basistaksten for Børne- og Ungehusene Udby. Ydelsespakketaksterne vil være de samme, som de nuværende, hvor centerets prisinterval pr. døgn for ydelsespakketaksterne for børn og unge er 322 kr. i 2021 for døgntilbud.
Det nye tilbud vil indgå i en økonomisk enhed sammen med de øvrige pladser på Specialcenter Syddanmark. Økonomien i denne økonomiske enhed er sund.
 
Socialområdet i Region Syddanmark oplever efterspørgsel efter målgruppen til pladserne på Børne- og Ungehusene Udby, så det forventes at alle pladser, trods flytningen af fire børn og unge til det nye tilbud på Marsvænget, bliver belagt i det kommende år.
 
Nedjustering af pladstal på Elevhjemmet med seks pladser
Elevhjemmet i Fredericia er et tilbud til børn og unge med høretab, og det ligger i tæt tilknytning til Center for Høretabs landsdelsdækkende skoletilbud til børn og unge med høretab.
 
Elevhjemmet har de senere år oplevet faldende efterspørgsel efter pladserne. Aktuelt er der syv børn og unge indskrevet på en fuld plads. Det forventes, at belægningen falder til under seks børn og unge på fuld tid efter sommerferien 2021. Bygningen på Marsvænget er ledig, da børnene på Elevhjemmet nu alle bor i den anden af Elevhjemmets to bygninger.
 
Regionen vurderer, at et elevhjem i tæt tilknytning til skolen på Center for Høretab sikrer fagligheden omkring elever med høretab. Elevtallet på Elevhjemmet er tæt på kritisk masse for drift at et elevhjemstilbud, men regionen vurderer, at det fortsat er muligt fagligt og økonomisk at videreføre elevhjemstilbuddet. Der er løbende lavet tilpasninger til den faldende efterspørgsel i forhold til personale, bygninger m.m. Det vurderes, at der de kommende år vil være balance mellem til- og afgang af børn/unge, så der sikres en stabil drift fremadrettet. Regionen vil nøje følge udviklingen.
 
I forbindelse med etableringen af det nye tilbud på Marsvænget vil Elevhjemmets pladser blive nedjusteret fra 12 pladser til 6 pladser. Elevhjemmets takster forbliver uændret.
 
Indstilling
 
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender, at:
 • pladstallet for Elevhjemmet nedjusteres fra 12 pladser til 6 pladser pr. 1. marts 2021. Taksterne vil være uændret.
 • der etableres et nyt tilbud med 6 døgnpladser – Børne- og Ungehusene Marsvænget – til børn- og unge med kognitive, følelsesmæssige og sociale udfordringer og/eller psykiatrinære vanskeligheder pr. 1. marts 2021. Basistaksten for tilbuddet vil være 1.366 kr. pr. døgn i 2021.
 
Beslutning
 
Socialdirektørforum godkendte ændringen i pladser på elevhjemmet samt etableringen af et nyt regionalt tilbud på Marsvænget.

Bilag

Bilag_Ændringsskema_Marsvænget, Specialcenter Syddanmark.pdf
Bilag_Ændringskema_Elevhjemmet, Specialcenter Syddanmark.pdf

7. Udpegning af repræsentant til Advisory Board

Udpegning af repræsentant til Advisory Board

Udpegning af repræsentant til Advisory Board for sygefraværsprojekt på socialområdet i Region Syddanmark

 
Baggrund
Socialområdet i Region Syddanmark har i 4. kvartal 2020 igangsat trivsels- og sygefraværsprojektet ”Høj faglighed – lavt fravær”, med midler fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).
Som en del af projektorganiseringen er det besluttet, at der skal nedsættes et Advisory Board, med henblik på ekstern sparring på udfordringer i relationen til arbejdet med at fremme trivslen og nedbringe sygefraværet på socialområdet.
Advisory Board har til formål, at yde sparring til ledelsesstrengen på socialområdet ift. problemstillinger, som ledelsen vælger at løfte i Advisory Board, i relation til det brede forebyggende arbejde med sygefravær samt håndtering af sygefravær. Endvidere er opgaven, at bidrage med forslag til konkrete tiltag, der kan understøtte og supplere det videre arbejde med sygefravær.
I forbindelse med sygefraværsprojektet er der udvalgt 8 afdelinger på Region Syddanmarks socialområde. Afdelingerne skal have en særlig indsats. Der lægges op til at lederne af de udvalgte afdelinger, ligeledes kan løfte problemstilling i Advisory Board, med henblik på sparring og erfaringsbaseret forslag til konkrete tiltag og løsninger.
Nedsættelse af Advisory Board sker for perioden 2. kvartal 2021 – 3. kvartal 2022. Der indkaldes til møde pr. kvartal (i alt 5 møder)
Socialområdet i Region Syddanmark ønsker følgende repræsentanter til Advisory Board:

– 1 repræsentant fra Socialdirektørforum
– 1 repræsentant fra Socialpædagogernes Landsforbund
– 1 repræsentant fra en større privat virksomhed
– 1 repræsentant fra en uddannelsesinstitution
– 1 repræsentant fra Region Midt
– 1 repræsentant fra Cabi

 
Kommissorium for Advisory Board samt indsatsmodel til nedbringelse af sygefravær i den offentlige sektor er vedlagt.
 
Indstilling
 
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum udpeger en repræsentant til Advisory Board for sygefraværsprojekt på socialområdet i Region Syddanmark.
 
 
Beslutning
 
Socialdirektørforum udpegede Karen Storgaard Larsen, Aabenraa Kommune som repræsentant til Advisory Board for sygefraværsprojekt på socialområdet i Region Syddanmark.

Bilag

Kommissorium, Advisory Board socialområdet RSyd
Indsatsmodel.PDF

8. Evaluering af det specialiserede socialområde

Evaluering af det specialiserede socialområde

Evaluering af det specialiserede socialområde

Baggrund
Socialdirektørforum blev på mødet i oktober 2020 orienteret om regeringens arbejde med evaluering af det specialiserede socialområde. Evalueringen er sat i værk og formålet er at styrke indsatsen, den nationale vidensdeling og sikre den mest hensigtsmæssige opgavefordeling mellem kommuner og regioner.
 
Evalueringen foregår i tre parallelle spor:
1. Afdækning af det specialiserede socialområde
2. Model for beskrivelse af specialiseringsniveauer med henblik på specialeplanlægning
3. Initiativer, som understøtter specialisering og kvalitet
 
Socialstyrelsen skal, som led i spor 2, udvikle og afprøve en generel model for, hvordan man kan beskrive specialiseringsniveauer for målgrupper, indsatser og leverandører på det specialiserede socialområde.
 
Modellen skal anvendes til at skabe overblik over målgruppers forskellige behov og det landskab af leverandører af sociale indsatser, der skal kunne imødekomme disse behov. Modellen skal kunne udbredes til at gælde alle målgrupper på det specialiserede socialområde, men den afprøves i projektperioden på tre målgrupper.
 
Det drejer sig om børn, unge og voksne med henholdsvis erhvervet hjerneskade, autisme og synsnedsættelse. Det er tre ud af i alt 46 målgrupper, der på Tilbudsportalen er klassificeret som målgrupper for tilbudsstrukturen på det specialiserede socialområde.
 
Den generelle model består af fire delementer:
 1. En overordnet graduering af det specialiserede sociale område i tre forskellige niveauer for specialisering
 2. Udarbejdelse af målgruppebeskrivelser med udgangspunkt i målgruppens problemstillinger og indsatsbehov på forskellige specialiseringsniveauer
 3. Indplacering af leverandører på forskellige specialiseringsniveauer med udgangspunkt i en række generelle parametre omsat til målgruppespecifikke vejledninger
 4. Organisering og proces for afprøvning af den generelle model på de tre udvalgte målgrupper gældende for projektperioden
På mødet vil Christian Schacht-Magnussen fortælle om Region Syddanmarks arbejde med at gennemgå egne tilbud ud fra de opstillede parametre – dette som et eksempel på en test af modellen.
Baggrundsviden om Region Syddanmarks arbejde med specialiseringsgrader er vedlagt i bilag 1.
 
Proces for evalueringen
Det forventes at evalueringen er tilendebragt medio 2021 – det er uvist, hvornår de politiske forhandlinger vil foregå men forventeligt omkring sommerferien 2021. KL´s socialudvalg er i den forbindelse opmærksom på den politiske proces og muligheder for dialog.
 
Vedlagt er målgruppebeskrivelser samt leverandørvejledninger for autisme- og hjerneskadeområdet.
 
Indstilling
 
Forretningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
 
 
Beslutning
 
Socialdirektørforum drøftede det arbejde, der er igangsat i forbindelse med evaluering af det specialiserede socialområde. Der var enighed om, at der er udarbejdet et godt og anvendeligt materiale i forbindelse med den igangværende evaluering.
Dele af evalueringen er inspireret af specialeplanlægning på sundhedsområdet, men Socialdirektørforum var enige om, at det ikke altid er muligt med en overførbarhed til socialområdet, hvilket der skal være opmærksomhed på i det videre arbejde.
 
Siggi W. Kristoffersen, Faaborg-Midtfyn Kommune, deltager i følgegruppen for evalueringen af det specialiserede socialområde, og vil løbende opdatere Socialdirektørforum om status og relevant viden.
 
Lise Willer præsenterede de 8 parametre, der er sat op som krav til leverandører i forhold til specialiseringsgrad i tilbuddet.
 
Christian Schacht-Magnussen, fremlagde hvordan Region Syddanmark har igangsat et arbejde med at gennemgå egne sociale tilbud ud fra de opstillede parametre. Dette arbejde har resulteret i, at alle tilbud har udarbejdet en specialiseringsprofil, og initiativet har givet mulighed for at afdække behov for fx kompetenceudvikling.
Slides fra Christian Schacht-Magnussens oplæg samt øvrige relevante bilag er vedlagt sagen.

Bilag

Region Syddanmarks arbejde med specialisering
Målgruppebeskrivelse for børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade.pdf
Målgruppespecifik vejledning for erhvervet hjerneskade.pdf
Målgruppebeskrivelse for børn, unge og voksne med autisme.pdf
Målgruppespecifik vejledning for autisme.pdf
Oplæg fra Region Syddanmark vedr. specialseringsprofiler 26.3.2021.pptx

9. Henvendelse fra UC Syd vedrørende praktik for socialrådgiverstuderende

Henvendelse fra UC Syd vedrørende praktik for socialrådgiverstuderende

Henvendelse fra UC Syd vedrørende praktik for socialrådgiverstuderende

Baggrund
 
Socialrådgiveruddannelsen er ikke en praktikdimensioneret uddannelse, hvilket betyder, at praktikpladser findes i et samarbejde mellem praksis og skolen. Uddannelsen er afhængig af de samarbejdsaftaler, der er indgået ift. tildeling af antal pladser i de enkelte kommuner. Socialrådgiveruddannelsen har henvendt sig til Socialdirektørforum med ønske om, at forummet drøfter udfordringen med manglende praktikpladser og genplaceringspladser.
 
UC Syd har medsendt et brev, der beskriver de udfordringer skolerne oplever i forbindelse med blandt andet praktikforløb under Covid-19. Dette brev er vedlagt som bilag.
 
Indstilling
 
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning
 
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Praktik på socialrådgiveruddannelsen før under og efter COVID-19.pdf

10. Orienteringspunkt fra Middelfart Kommune- omorganisering af tilbud

Orienteringspunkt fra Middelfart Kommune- omorganisering af tilbud

Orienteringspunkt fra Middelfart Kommune – omorganisering af tilbud

 
Baggrund
Middelfart Kommune har påbegyndt en omorganisering af botilbuddene under Center Vestbo. Vestbo har hidtil bestået af botilbuddene: Fælleshåb, Skovbakken, Bromsmae, Søndergade og Helhedstilbuddet.
 
Middelfart Kommune har valgt at øge specialiseringen på handicapområdet samtidig med, at der sættes fokus på arbejdsmiljøet for ledere og medarbejdere. På denne baggrund er der dannet to nye centre indenfor handicapområdet. Centrene omfatter såvel dag- som døgntilbud.
 
Helhedstilbuddet og Søndergade trækkes ud af Center for Handicap.
 
Der vil være to centerledere samt afdelingsledere for de enkelte tilbud. Centrene er ikke økonomiske enheder – hver institution har eget budget.
Omorganiseringen er udelukkende med henblik på at styrke tilbuddene. Takster, antal pladser og målgrupper ændres ikke.
 
Vestbo er for 2021 indberettet som et samlet tilbud i Rammeaftalen med 71 pladser.
Vedlagt er organisationsoverblik efter ændringen.
 
 
Indstilling
 
Forretningsudvalget indstiller til, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning
 
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.
 

Bilag

Organisationsoverblik efter ændring

11. Orienteringer

Orienteringer

Orienteringer

 
Situationen på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Odense, CKV
Socialstyrelsen har anmodet, i regi af den nationale koordinationsstruktur, Socialdirektørforum om en redegørelse for, hvordan de syddanske kommuner vil håndtere risikoen for afspecialisering samt sikre, at der fortsat vil være en tilgængelighed til højt specialiserede tilbud og indsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Baggrunden er, at Socialstyrelsen, som et led i monitoreringen af området har konstateret, at der kan være en tiltagende risiko for uhensigtsmæssig afspecialisering som følge af, at en række kommuner i Syddanmark har opsagt deres aftaler om køb af ydelser hos Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi. Kommunerne i Syddanmark har i afrapporteringen af den centrale udmelding for børn og unge fra 0 til 17 år med alvorlig synsnedsættelse (i 2016) peget på Center for Kommunikation som et af de højt specialiserede tilbud i Syddanmark til målgruppen.
 
Socialstyrelsens anmodning om en redegørelse samt Socialdirektørforums redegørelse er vedlagt.
 
 
Covid-19-relaterede merudgifter
Sekretariatet har fået henvendelse fra to kommuner, der har oplevet, at et privat tilbud enten har valgt at hæve taksten for 2021 eller har sendt en regning til kommunen for at dække Covid-19-relaterede merudgifter i 2020. Kommunerne har ønsket en afklaring af, om dette er gældende praksis.
Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 10.12.2020 en orientering om kommunernes muligheder for at yde kompensation til Covid-19-relaterede merudgifter, og heraf fremgår det, at ovenstående eksempler er i tråd med Social- og Indenrigsministeriets udmelding. Kommunen skal dog, uanset hvordan de sociale tilbuds merudgifter til COVID-19 søges dækket, sikre sig tilstrækkelig dokumentation, herunder med henblik på at der ikke sker dobbeltkompensation.
Orientering fra Social- og Indenrigsministeriet er vedlagt som bilag.
 
 
Standardkontrakter
Rammeaftaleparterne og KL har i fællesskab udarbejdet standardkontrakter på det specialiserede voksenområde, som er tilgængelige på KL's samt Fælleskommunalt Socialsekretariats hjemmeside.
KL anbefaler, at kontrakten anvendes i forbindelse med alle nye køb på det specialiserede voksenområde både mellem kommuner og mellem kommuner og regioner og private tilbud.
Standardkontrakterne vil ligeledes indgå i arbejdet med indsatsområdet "Styring og kapacitet" i regi af Rammeaftalen 2021-2022.
 
 
Status på særlige psykiatripladser
Nyhedsbrev for de særlige psykiatripladser er vedlagt.
 
 
Referat fra belægnings- og driftsmøde den 24. februar 2021
Referat fra belægnings- og driftsmøde den 24. februar 2021 er vedlagt.
 
 
Referat fra møde mellem Forretningsudvalget og Region Syddanmark 10. marts 2021
Referat fra møde den 10. marts 2021 mellem Forretningsudvalget og Region Syddanmark ved Charlotte Josefsen, direktør for Psykiatrisygehuset, og Christian Schacht-Magnussen, socialdirektør i Region Syddanmark, er vedlagt.
 
 
Nye muligheder på hjemmesiden www.socialsekretariatet.dk
Fælleskommunalt Socialsekretariat har udarbejdet en ny og mere tidssvarende hjemmeside, der giver mulighed for at tilmelde sig nyhedsmail i forhold til forskellige kategorier/emner. Sekretariatet vil, på sigt, løbende udsende nyhedsbreve samt øvrige nyheder med relevans for det specialiserede socialområdet.
 
Beslutning
 
Socialdirektørforum tog orienteringerne til efterretning.

Bilag

Anmodning om redegørelse vedr. CKV
Redegørelse CKV til Socialstyrelsen 260221
Orientering fra Social- og Indenrigsministeriet vedr. Covid-relaterede merudgifter
Nyhedsbrev Særlige pladser marts 2021.pdf
Referat af belægnings- og driftsmøde 24.februar 2021.docx
Referat af møde ml. Forretningsudvalget og Region Syddanmark 10. marts 2021

12. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

 
 
Etablering af forsorgshjem og krisecentre under Den Socialfaglige Organisation
 
Den private organisation Den Socialfaglige Organisation har etableret forsorgshjem, krisecentre og efterværnstilbud i blandt andet Vejle Kommune og Svendborg Kommune. Tilbuddet er selvvisiterende, og kommunerne har derfor ikke indflydelse på, hvem der indskrives og på varighed af ophold. I nogle tilfælde har borgeren misbrug, som kræver behandling i kommunalt regi.
Der er enighed om, at Socialdirektørforum skal følge denne udvikling, herunder undersøge om KL har opgørelser over fordelingen af kommunale og private forsorgshjem og krisecentre, liggetider, hvordan væksten har været etc.
Endvidere var der enighed om, at Socialdirektørforum bør rette endnu en henvendelse til KL og eventuelt ministeriet om bekymringen om væksten i forsorgshjem, også i mindre kommuner.
 
 
Status på sagen om tilbuddet Det Gode Liv
Morten Oldrup, Vejen Kommune, forespurgte på en opfølgning på sagen om tilbuddet Det Gode Liv, hvor Socialdirektørforum tidligere har sendt en henvendelse til Socialtilsynet.
Siggi W. Kristoffersen, Faaborg-Midtfyn Kommune, vil følge op på dette hos Socialtilsynet og videreformidle til Socialdirektørforum via sekretariatet.
 
Bemanding af det fælleskommunale sekretariat
Camilla Holst Milland har fået nyt job i Vejen Kommune. Efter ansøgningsproces er Bodil Larsen-Ledet ansat pr. 1. april 2021. Samtidig har Rikke Christoffersen fået nyt job i Kolding Kommune pr. 1. maj 2021. Der sættes gang i en ny ansøgningsproces.