Møde del 2 i Socialdirektørforum afklares per mail efter den 29. september 2023

Udgivet 06.10.2023

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde del 2 i Socialdirektørforum afklares per mail efter den 29. september 2023

STED

Per mail

STARTTIDSPUNKT

2023-10-02 11:00

SLUTTIDSPUNKT

2023-10-02 11:30


PUNKTER

1. Ny repræsentant til Forretningsudvalget

2. Medrepræsentant til koordinationsforum/halvårlige dialogmøder med styrelsen

3. Ny kommunal repræsentant til Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere Syddanmark

4. Udpegning af medlemmer til en Tværsektoriel referencegruppe ifm. Region Syddanmarks oprettelse af dobbeltdiagnosetilbud

5. Fremtidig placering af de to fælleskommunale sekretariater

6. De fælleskommunale sekretariaters del af den kommunale administrative besparelse i 2024

7. Belægningsprocent 1. halvår 2023

8. Orientering fra Varde Kommune om lukning af aflastningstilbuddet Vænget

9. Årsrapport 2022 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn


1. Ny repræsentant til Forretningsudvalget

Beslutning

Mogens Bak Hansen, Nordfyns Kommune blev godkedt som nyt medlem af Forretningsudvalget.

Ny repræsentant til Forretningsudvalget

Baggrund
Rolf Dalsgaard Johansen, Haderslev Kommune, udtræder af Forretningsudvalget.

Mogens Bak Hansen, Nordfyns Kommune, er interesseret i at træde ind i Forretningsudvalget. 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at 

 • godkende Mogens B. Hansen som nyt medlem af Forretningsudvalget.

2. Medrepræsentant til koordinationsforum/halvårlige dialogmøder med styrelsen

Beslutning

Klaus Liestmann blev godkendt som ny repræsentant til Koordinationsfoeum og de halvårlige dialogmøder med Social- og Boligstyrelsen.

Medrepræsentant til koordinationsforum/halvårlige dialogmøder med styrelsen

Baggrund
Socialdirektørforum er repræsenteret ved René Juncker og Rolf Dalsgaard Johansen, i Koordinationsforum og til de halvårlige dialogmøder med Social- og Boligstyrelsen (NatKo). Rolf Dalsgaard Johansen ønsker at udtræde af de to fora. 

Klaus Liestmann har tilkendegivet, at han vil løse opgaven, hvis der ikke er andre kandidater.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at

 • Socialdirektørforum vælger Klaus Liestmann som ny medrepræsentant til Koordinationsforum og de halvårlige dialogmøder med Social- og Boligstyrelsen.

3. Ny kommunal repræsentant til Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere Syddanmark

Beslutning

Uthayasri Sundarampillai, Odense Kommune blev godkendt som ny kommunal repræsentant til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere.

Sekretariatet sørger for at Sri meldes ind til samrådet som fremtidig deltager.

Ny kommunal repræsentant til Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere Syddanmark

Baggrund
Kommunerne i Syddanmark har sammen med Region Syddanmark nedsat et Fælles Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere og godkendt et regionalt tilsyn på kommunernes vegne for målgruppen. 

Samrådet afgiver vejledende udtalelser til anklagemyndigheder om sanktionsformer for udviklingshæmmede lovovertrædere. Tilsynet har til formål at sikre, at dommens præmisser og vilkår overholdes, og at der sættes en positiv udvikling i gang. 

Ifølge vedtægten for Samrådet, se vedlagte bilag, skal der i Samrådet være "en kommunal repræsentant med særligt kendskab til personkredsen og institutioner for denne – udpeget af Socialdirektørforum."

Det fremgår videre af vedtægten, at den kommunale repræsentant indstilles af kommunerne. Kommunal repræsentant i samrådet siden januar 2019, Sven Rode, Tønder Kommune, stopper i funktionen og der skal findes en ny kommunal repræsentant fra 1. december 2023. Man må gerne kontakte Sven Rode vedrørende indholdet i opgaven. 

Det bemærkes, at funktionen er ulønnet. Yderligere information om Samrådet, herunder kommende møder, kan findes på www.samraadsyddanmark.dk  

Forretningsudvalget indstiller Uthayasri Sundarampillai (forkortet til Sri), fra Odense Kommune som ny kommunal repræsentant i Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere til godkendelse i Socialdirektørforum

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum

 • at godkende Uthayasri Sundarampillai (forkortet til Sri), fra Odense Kommune som ny kommunal repræsentant til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere med tiltrædelse fra 1. december 2023.

Bilag

vedtægt-for-samrådet-af-15-maj-2014.pdf

4. Udpegning af medlemmer til en Tværsektoriel referencegruppe ifm. Region Syddanmarks oprettelse af dobbeltdiagnosetilbud

Beslutning

Kommissoriet blev godkendet.

Der kom mange bud på mulige deltagere. De indmeldte kandidater fordeles i referencegruppen og baggrundsgruppen, således, at både store og mindre kommuner er repræsenteret begge steder.

Til referencegruppen udpeges:

 • Sundhedschef Michael Metzsch, Aabenraa Kommune
 • Social- og handicapchef Gülcan Güven Grud, Kolding Kommune
 • Chef for visitation og socialpsykiatri Dorte Højmark Andreassen, Fredericia Kommune

Der nedsættes en baggrundsgruppe til understøttelse af repræsentanterne i referencegruppen, bestående af:

 • Afdelingschef for Sundhed og Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard, Vejen Kommune
 • Stedfortræder for social- og psykiatricheen Tove Tørnæs, Middelfart Kommune
 • Leder af døgnpsykiatri og rusmidler Nina Dam, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Centerchef for misbrug og Udsatte Jens Kjer  Nielsen, Esbjerg Kommune

Udpegning af medlemmer til en Tværsektoriel referencegruppe ifm. Region Syddanmarks oprettelse af dobbeltdiagnosetilbud

Baggrund
Jævnfør økonomiaftalerne, så skal regionerne oprette et regionalt integreret dobbeltdiagnosebehandling. Der er udarbejdet et kommissorium for en tværsektoriel referencegruppe, som følger implementeringsprocessen for regional integreret dobbeltdiagnosebehandling, herunder revidering af ”Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug”.

Projektledere fra Region Syddanmark har involveret Fælleskommunalt Socialsekretariat og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat i udarbejdelse af et kommissorium. I kommissoriet er der lagt op til at der nedsættes en tværsektoriel referencegruppe:

Referencegruppen sammensættes som udgangspunkt med ledere med indsigt i dobbeltdiagnoseområdet, den nuværende og den fremtidige organisering på området og det tværsektorielle samarbejde.

Med afsæt i ovenstående sammensættes referencegruppen af:

 • 2-3 kommunale ledelsesrepræsentanter med fagligt kendskab til dobbeltdiagnoseområdet fra henholdsvis en større og en mindre kommune.
 • 2-3 regionale repræsentanter med fagligt kendskab til dobbeltdiagnoseområdet. 
 • 1-2 repræsentant(er) fra almen praksis, Region Syddanmark
 • 2-3 repræsentanter fra somatiske sygehuse f.eks FAM, Socialsygeplejerske 
 • 1-2 repræsentanter fra bruger- og pårørendeorganisationer 
 • 1 repræsentant fra det sociale område, Region Syddanmark
 • 1 regional repræsentant som regional sekretær for referencegruppen
 • 1 kommunal repræsentant som sekretær for referencegruppen

Socialdirektørforum skal derfor udpege 2-3 repræsentanter med faglig indsigt i dobbeltdiagnoseområdet. 

Sekretariatet vurderer det vil være formålstjenligt at etablere en baggrundsgruppe, der kan dele viden med de der skal indgå i referencegruppen. Baggrundsgruppen kan bestå af medlemmer fra kommuner som har en større misbrugsindsats.

Vedhæftet sagen er kommissorium godkendt på møde i Strategisk Sundhedsstyregruppe den 20. september 2023. 

Strategisk Sundhedsstyregruppe har den 13. september 2023 peget på Mogens Bak Hansen som kommunal kontaktdirektør og Charlotte Rosenkrantz Josefsen som regional kontaktdirektør. 

Emnet er drøftet i samarbejdsforum mellem psykiatrisygehusledelsen og Forretningsudvalget den 13. september 2023.  

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum

 • godkender kommissoriet
 • udpeger af 2-3 medlemmer til den tværsektorielle referencegruppe og
 • nedsætter en baggrundsgruppe til understøttelse af repræsentanterne i referencegruppen, bestående af  medlemmer fra kommuner som har en større misbrugsindsats

Bilag

Kommissorium for tværsektoriel referencegruppe – integreret dobbeltdiagnosetilbud.pdf

5. Fremtidig placering af de to fælleskommunale sekretariater

Beslutning

Der var opbakning til en permanent placering af sekretariaterne i Middelfart Kommune.

Fremtidig placering af de to fælleskommunale sekretariater

Baggrund
Socialdirektørforum og Sundhedsdirektørkredsen har tidligere drøftet en fast geografisk placering for de to fælleskommunale sekretariater. Fordelen ved en permanent placering i en fast kommune vil bl.a. give sekretariaternes medarbejdere forudsigelighed om placeringen af arbejdsplads og dermed styrke stabiliteten og fastholdelsen. Samtidig vil det øge mulighed for at fastholde data og viden generelt.

Muligheden for en permanent placering har tidligere været drøftet i de to direktørfora, hvor beslutningen blev at afvente en endelig stillingtagen. Sekretariaterne er i denne valgperiode i Middelfart – og for at sikre klarhed over situationen, lægges nu op til en endelig beslutning i de to fora.

Formand Lise Willer, Socialdirektørforum og formand Irene Ravn Rossavik, Sundhedsdirektørkredsen er enige om at anbefale de to direktørfora at beslutte at de to fælleskommunale sekretariater får en permanent placering i Middelfart Kommune.

Sagen sendes videre til orientering hos kommunaldirektørkredsen.

Sagsfremstilling
De to fælleskommunale sekretariater for områderne social og sundhed har haft tradition for at have kontorplads i samme kommune som KKR-sekretariatet (hos KKR-formandskabskommune). Derfor er sekretariaterne på nuværende tidspunkt placeret i Middelfart Kommune, idet borgmesteren i Middelfart Kommune er nuværende formand for KKR Syddanmark.

Fast placering
Erfaringen fra de senere år har vist, at flytning og uvished om fremtidig fysisk placering af arbejdspladsen giver en usikkerhed hos medarbejderne. Derudover følger en del praktik omkring flytning til en ny kommune, blandt andet nye kontaktoplysninger og flytning af journaliseret materiale til den nye værtskommune. Der er tilknyttet en væsentlig udgift ved flytningen og samtidig opleves væsentlige tab af viden og data. Hertil følger også hensynet til medarbejderne, hvor det personalemæssige ansvar ligeledes flytter til den nye kommune. En permanent placering giver ligeledes mulighed for at koble sig på kommunens ordning ved barsel og langtidssygdom.

Der er et ønske fra medarbejderne om at opnå en fast permanent placering og her er den nuværende placering i Middelfart attraktiv. Det er centralt beliggende i regionen i forhold til mødeaktivitet, som ofte er i Vejle, Fredericia og Kolding. En permanent placering giver også medarbejderne et fagligt fællesskab i værtskommunen som kan fastholdes fremfor at man som nu skal opbygge på ny hvert fjerde år.

Der ses dermed en række fordele ved en fast placering:

 • Trivsel hos medarbejdere
 • Kendt personaleledelse
 • Sikring af data og viden
 • Central placering i forhold til mødeaktivitet
 • Økonomisk model ved barsler og langtidssygdom
 • Fagligt fællesskab med kolleger i værtskommunen

Fortsat tæt samarbejde
KKR-sekretariatet vil fortsat følge formandskommunen, og derfor vil det ikke være givet at fastholde fælles kontorplacering for de tre sekretariater. For fortsat at sikre tæt samarbejde og koordinering af opgaverne, godt opgaveflow og et kollegialt netværk mellem sekretariaterne (herunder også KKR) aftales en fast ugentlig mødedag mellem KKR-sekretariatet og de fælleskommunale sekretariater.

Forretningsudvalget for Socialdirektørforum og Formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen vil 
fortsat have ansvaret for at sikre koordinering af de fælleskommunale opgaver.

Ledelse og drift
Værtskommunen forpligter sig til at varetage de personalemæssige opgaver omkring sekretariaterne, herunder at stille regnskabskompetencer til rådighed. Ligeledes skal værtskommunen prioritere det ledelsesmæssige ansvar for medarbejderne i sekretariatet.

De to sekretariater betaler årligt 25.000 kr. per medarbejder til værtskommunen for udgifter til kontorhold.

Proces
Nærværende sag skal drøftes og besluttes i Socialdirektørforum og Sundhedsdirektørkredsen og 
efterfølgende til orientering i kommunaldirektørkredsen.

Indstilling 
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at 

 • godkende en permanent placering af de to fælleskommunale sekretariater i Middelfart Kommune.

6. De fælleskommunale sekretariaters del af den kommunale administrative besparelse i 2024

Beslutning

Besparelsesforslaget blev godkendt.

De fælleskommunale sekretariaters del af den kommunale administrative besparelse i 2024

Baggrund

På KKR mødet den 20. juni 2023, blev årsrapporterne og regnskab for 2022, og budgetterne for 2024, for Fælleskommunalt Sundhedssekretariatet og Fælleskommunalt Socialsekretariat, godkendt. Det blev desuden besluttet, at begge de fælleskommunale sekretariater skal tage en andel af den kommunale administrative besparelse.

Besparelsesplanen

Lise Willer, formand for Socialdirektørforum, og Irene Rossavik, Formand for Sundhedsdirektørkredsen, er blevet enige om en fælles besparelsesplan for de to sekretariater.

For begge sekretariater foreslås det, at besparelsen tages fra budgetposten Fælleskommunal mødevirksomhed, som finansierer generel fælleskommunal mødeafholdelse. Begrundelsen for dette er, at flere møder afholdes som virtuelle møder. Derfor forventes det at udgiftsniveauet ikke er det samme som tidligere år. 

Det foreslås at sekretariaterne fra 2024, har en samlet besparelse på 60.000 kr. (1,36%). Det betyder at Fælleskommunalt Socialsekretariat får en besparelse på 33.985 kr.

 

  Andel afsat til fælleskommunal mødevirksomhed Sekretariatets samlede udgifter i 2024 % fordeling Besparelsen i kr.
Socialsekretariat 317.800 2.498.901 1,36% 33.985
Sundhedssekretariat  200.000 1.915.000 1,36% 26.044
I alt       60.069

Da der for hver af de 22 kommuner er tale om et meget lille beløb pr. kommune, vil besparelserne blive puljet, til eksempelvis barselfonde, sygefravær, temadage etc., som værn mod eventuel kommunal merbetaling ved særlige omstændigheder i de to sekretariater.

Proces

Sagen skal drøftes og besluttes i Sundhedsdirektørkredsen og Socialdirektørforum, og efterfølgende til orientering i kommunaldirektørkredsen KKR Syddanmark.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at 

 • godkende forslaget til besparelsesplanen.

7. Belægningsprocent 1. halvår 2023

Beslutning

Orienteringen blev taget til eftreretning.

Belægningsprocent 1. halvår 2023

Baggrund
 
Jævnfør Rammeaftale 2023-2024 skal kommunerne og regionen i Syddanmark indberette gennemsnitlige faktiske belægningsprocenter efter 2. kvartal for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 %-point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent (både ved overbelægning og underbelægning).
 
Indberettede belægningsprocenter
 
For de tilbud hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 %-point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent skal det angives, om det vurderes, at afvigelsen medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten. Endvidere beskrives, om der er udfordringer med belægningen, herunder om der er igangsat initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning.

Vedlagt er en oversigt over de tilbud kommuner og regionen i Syddanmark har indberettet. 
 
Økonomisk arbejdsgruppes vurdering af belægningen
 
Økonomisk arbejdsgruppe har drøftet oversigten med henblik på, at vurdere om der er tilbud/områder, som arbejdsgruppen mener bør følges ekstra tæt.

Økonomisk arbejdsgruppe ser overordnet ingen generelle tendenser. Det ses, at der inden for de enkelte målgrupper er ydelser med såvel overbelægning som underbelægning. Dog er der inden for området Sindslidende og specielt i Haderslev tale om en underbelægning, der bør følges tæt.

Region Syddanmark forventer midlertidige efterreguleringer i 2025 som følge af en lav belægning på Udby og Fuglemajgård, underskud ved opstart af Pomonahuset og lav belægning på Kingstrup.

Økonomisk arbejdsgruppe anser det som positivt, at driftsherrerne i langt de fleste tilfælde formår at tilpasse økonomien i situationer med underbelægning. 

Indstilling
 
Forretningsudvalget indstiller, at 

 • Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning

Bilag

Indberettet belægnings % 1. halvår 2023.pdf

8. Orientering fra Varde Kommune om lukning af aflastningstilbuddet Vænget

Beslutning

Oreinteringen blev taget til efterretning.

Orientering fra Varde Kommune om lukning af aflastningstilbuddet Vænget

Baggrund
Samstyrken i Varde Kommune har en række forskellige tilbud til udviklingshæmmede, herunder Vænget som tilbyder weekend- og ferieaflastning til hjemmeboende børn og voksne. Da Vænget er et aflastningstilbud, er det ikke omfattet af rammeaftalen på området.

Borgerne på Vænget kommer pt. fra Varde, Esbjerg og Ringkøbing-Skjern kommuner.

Vænget har gennem flere år kørt med underskud grundet lav belægning. Efterspørgslen har været for nedadgående gennem længere tid. Der er gennem årene reduceret i antal pladser, og i øjeblikket er der tilknyttet en minimumsnormering i forhold til at kunne drifte tilbuddet. Dette har medført underskud på driften af Vænget de seneste år. Forvaltningen har afdækket mulighederne for en fremtidig øget efterspørgsel såvel internt som eksternt. Afdækningen viser ikke et fremtidigt øget behov for denne type aflastning.

Vænget er i dag godkendt til 4 fuldtidspladser, men har i første halvdel af 2023 kun anvendt 1,75 af de fire. Fra 1. august 2023 falder belægningen til 0,62 pladser.

Det vurderes ikke muligt at opretholde Vænget som et rentabelt tilbud. Derfor er det vurderingen, at Vænget bør lukkes. Lukningen har været i høring hos berørte borgere og medarbejdere samt kommunens handicapråd.

Varde Kommune er enig i høringssvarenes positive beskrivelser af aflastningstilbuddet Vænget. Vænget er et godt tilbud, som har været til gavn og glæde for borgerne. Det ændrer dog ikke den oprindelige vurdering, at Vænget ikke kan opretholdes som et rentabelt tilbud.

Social og Sundhedsudvalget i Varde Kommune indstillede 22. august 2023 til Byrådet, at Vænget lukkes pr. 31. december 2023. Byrådet træffer endelig beslutning 4. september 2023. Direktør Claus Fjeldgaard orienterer på mødet om den endelige beslutning.

Indstilling
Det indstilles at forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at:

 • tage orienteringen til efterretning

9. Årsrapport 2022 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Årsrapport 2022 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn

Baggrund

Samrådet afgiver vejledende udtalelser til anklagemyndigheder og statsadvokaturer om retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere. Det kriminalpræventive tilsyn har til formål at sikre, at de udviklingshæmmede, der har fået dom, overholder dommens vilkår, ikke begår ny kriminalitet, samt sætte en positiv udvikling i gang for borgeren. Kommunal repræsentant i samrådet er frem til 1. december 2023 Sven Rode fra Tønder Kommune jævnfør sagen: Ny kommunal repræsentant til Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere Syddanmark.

Der har i 2022 været behandlet sager i Samrådet og ført tilsyn med domfældte borgere stort set svarende til 2021. Der er således behandlet 267 sager i Samrådet i 2022, hvilket er tre sager færre end i 2021, mens der pr. 31. december 2022 er 221 borgere i tilsyn, én borger mere end i 2021. Langt de fleste domfældte er idømt en domstype 4 (tilsyn med mulighed for administrativ anbringelse).

Fordelingen på kriminalitetstype efter hovedkriminaliteten svarer nogenlunde til tidligere år, og det er fortsat voldskriminalitet, der udgør den største andel, herunder særligt vold/trussel om vold mod medarbejdere. I årsrapporten beskrives specifikke problematikker, der udfordrer indsatserne til domfældte. Det drejer sig blandt andet om øget kompleksitet og ændring af målgruppen, der kalder på en udvikling af yderligere socialpædagogiske metoder og tilgange, samt udfordringer med at finde relevant seksualvejledning og indsatser i forhold til misbrug. Det er ikke nye problematikker, men der ses fortsat ingen gode løsninger.

Samrådet er finansieret af kommunerne i Syddanmark; i 2022 med 0,91 kr. pr. indbygger. I forhold til det kriminalpræventive tilsyn betaler kommunerne for den konkrete borger, der føres tilsyn med. Samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer og botilbud har efter samrådssekretariatets vurdering også i 2022 været fuldt tilfredsstillende for Samrådets og de tilsynsførendes arbejde, ligesom samarbejdspartnerne giver udtryk for at værdsætte Samrådets og tilsynets opgaveløsning og højt specialiserede viden.

Årsrapporten udsendes til kommunerne.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at 

 • tage orienteringen til efterretning. 

Bilag

Samrådets årsrapport 2022.pdf