Møde i Socialdirektørforum den 10. marts 2023

Udgivet 15.03.2023

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 10. marts 2023

STED

Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

STARTTIDSPUNKT

2023-03-10 10:00

SLUTTIDSPUNKT

2023-03-10 11:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat

2. Samarbejde mellem Socialdirektørforum og Psykiatrisygehusene

3. Udfordringer på psykiatriområdet set fra socialområdet

5. Centrale udmeldinger på kommunikationsområdet

6. Høring vedr. fremtidig organisering af børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

7. Fællesmøde mellem Børne- og ungeområdet og Socialdirektørforum

8. Orienteringer

9. Eventuelt


1. Godkendelse af referat

Beslutning

Godkendt.

Godkendelse af referat

Baggrund
Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 20. januar 2023.

Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforum, at 

 • godkende referat fra møde i Socialdirektørforum den 20. januar 2023.

Bilag

Referat fra møde i Socialdirektørforum den 20 januar 2023 uden bilag.pdf

2. Samarbejde mellem Socialdirektørforum og Psykiatrisygehusene

Beslutning

Oprettelsen af et samarbejdsforum og rammen som beskrevet i vedhæftede bilag blev godkendt.

Samarbejde mellem Socialdirektørforum og Psykiatrisygehusene

Baggrund
På møde i Socialdirektørforum den 20. januar 2023 hvor psykiatridirektør Charlotte Josefsen deltog, blev det besluttet, at undersøge hvordan der kan organiseres en fast løbende koordinering mellem socialområdet og psykiatriområdet. Koordineringen bl.a. aktuel, når der sker ændringer i organiseringen, der har konsekvenser på tværs af sektorerne. Et oplæg til dette samarbejde ses i vedhæftede dokument: Samarbejdsforum mellem Psykiatrien og Socialdirektørforum.

Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforum, at

 • godkende oprettelsen af et samarbejdsforum og
 • godkende rammen for samarbejdet som beskrevet i vedhæftede bilag

Bilag

Samarbejde mellem Socialdirektørforum og Psykiatrisygehusene v3.pdf

3. Udfordringer på psykiatriområdet set fra socialområdet

Beslutning

Udfordringerne på psykiatriområdet set fra socialområdet blev drøftet. Følgende emner er nævnt:

 • STIME
 • Fremskudt Funktion
 • Botilbudsteam
 • Ulighed i sundhed
 • Forløb på tværs

Udfordringer på psykiatriområdet set fra socialområdet

Baggrund
Socialdirektørforum og psykiatrisygehusene har aftalt at arbejde med at tegne et fælles billede af: Udfordringer på psykiatriområdet set fra socialområdet (udfordringsbilledet). Udfordringsbilledet skal danne udgangspunkt for en fælles dagsorden i forhold til samarbejdsfladerne mellem socialområdet og sundhedsområdet herunder i den nye organisering i sundhedsklynger på sundhedsområdet. 

Forretningsudvalget lægger op til en drøftelse af udfordringerne og Socialdirektørforum opfordres til at vælge 2-3 emner, der vurderes at være de vigtigste emner. Beskrivelsen af udfordringsbilledet og de udvalgte emner arbejdes der herefter videre med i samarbejde med psykiatrisygehusene. 

Bilag: 20230307 Udfordringer på psykiatriområdet set fra socialområdet

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • drøfte udfordringer på psykiatriområdet set fra socialområdet og
 • beslutte hvilke 2-3 udfordringer der skal arbejdes videre med.

Bilag

20230307 Udfordringer på psykiatriområdet set fra socialområdet.pdf

5. Centrale udmeldinger på kommunikationsområdet

Beslutning

Orienteringen blev taget til efteretning.

Centrale udmeldinger på kommunikationsområdet

Baggrund

Social- og boligstyrelsen udsendte d. 27. september 2022 to Central Udmelding til landets kommunalbestyrelser. Én vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og én vedr, tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab. Social- og boligstyrelsen kan udsende Centrale Udmeldinger på målgrupper og særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner eller regioner for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud. 

Social- og boligstyrelsen udsendte de Centrale Udmeldinger fordi de er bekymrede for, hvorvidt kommuner og regioner i tilstrækkelig grad koordinerer og samarbejder om at anvende og dermed opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede punktskrifts- tegnsprogsindsatser.

Efter afrapportering til Social- og boligstyrelsen vil der følge en dialog mellem styrelsen og kommunalbestyrelserne med henblik på at kortlægge, hvorvidt der på regionalt og nationalt plan er en tilstrækkelig koordinering om at anvende og dermed opretholde højt specialiserede indsatser til målgrupperne.

Status
Kommunikationscentrene i Syddanmark har via spørgeskemaer svaret på de spørgsmål Social- og boligstyrelsen stiller i de centrale udmeldinger. Sekretariatet arbejder med at få udarbejdet et udkast til besvarelse af de to centrale udmeldinger. Der er i hele processen et nødvendigt fokus på dialog og koordinering med sekretariaterne fra de fire andre KKR-områder, så det sikres, at rapporterne er afstemt med blik for den samlede nationale tilbudsstruktur. I den forbindelse har KL’s Koordinationsforum en særlig rolle i forhold til at koordinere besvarelserne fra de 5 regioner. Denne koordinering sker på møde i Koordinationsforum den 14. april 2023.

Status: Der er modtaget besvarelser fra ni af 11 kommunikationscentre på de centrale udmeldinger. Der er pågår aktuelt proces med opfølgende spørgsmål til nogle af besvarelserne.

Frem til afleveringen af besvarelserne til Styrelsen senest 1. juli 2023 er der følgende skridt:

 • Status på processen behandles i Socialdirektørforum 10. marts
 • Udkast til besvarelse kvalificeres på tværs af sekretariaterne 20. marts (møde for sekretariaterne)
 • Uge 12 afrapporteringer sendes til kommentering i kommunerne/kommunikationscentrene
 • Uge 13 kommentarer indarbejdes i afrapporteringer
 • Afrapporteringerne behandles i Koordinationsforum
 • Tilretning af rapporter efter behandling i Koordinationsforum
 • Afrapportering behandles i Forretningsudvalget i 1.maj
 • Afrapporteringerne behandles i Socialdirektørforum 16. maj 
 • Afrapporteringerne behandles i K22 juni
 • Politisk godkendelse i KKR 20. juni
 • Afrapportering videreformidles til Socialstyrelsen med forbehold for godkendelse i kommunerne

Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforummet, at

 • tage orienteringen til efterretning.

6. Høring vedr. fremtidig organisering af børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Høring vedr. fremtidig organisering af børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Baggrund
Region Syddanmark har udsendt høringsmateriale i forbindelse med en omorganisering i Børne- og ungdomspsykiatrien. 

Baggrunden bag omorganiseringen er, at Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark er udfordret på en række områder – først og fremmest i forhold til stigende efterspørgsel efter udredning og behandling samt mangel på speciallæger. Konsekvenserne af de udfordringer som børne- og ungdomspsykiatrien står med er bl.a., at det ikke er muligt at overholde udredningsretten. Ventetiden er for mange også steget markant de seneste år.

Region Syddanmark vurderer, at udfordringerne dels er vedvarende dels er af en sådan alvorlighed, at der er behov for finde løsninger, der kan robustgøre børne- og ungdomspsykiatrien samt sikre bedre balance mellem kapacitet og efterspørgsel efter udredning og behandling.
Regionsrådet besluttede i maj 2022 at igangsætte en proces, der skulle munde ud i forslag til håndtering af de aktuelle udfordringer, herunder den fremtidige organisering af området.

Processen har bl.a. indeholdt en række dialogmøder med kommuner, patientforeninger, patienter og pårørende samt De praktiserende lægers organisation (PLO) foruden drøftelser internt i Psykiatrisygehuset.

På den baggrund har Region Syddanmark på regionsrådets møde den 23. januar 2023 besluttet, at sende udkast til en fremtidig organisering af børne- og ungdomspsykiatri i Region Syddanmark i bred offentlig høring:

Høringsfristen er den 27. marts 2023 kl. 12.00.

Høringssvar
På baggrund af input fra kommunerne er der udarbejdet et høringssvar vedr. ny organisering Børne og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark i samarbejde mellem Fælleskommunalt Sundhedssekretariat og Fælleskommunalt Socialsekretariat.

Indstilling
Det indstilles, at

 • Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Fælleskommunalt høringssvar på forslag til omorganisering af børne- og ungdomspsykiatrien.pdf
Høringsbrev.pdf
Høringsudkast_organisering BU-psykiatrien_RSYD_jan23.pdf
Bilag 1 opsamling på dialogprocessen.pdf
Bilag 2 data akutmodtagelse.pdf
Bilag 3 STIME.pdf

7. Fællesmøde mellem Børne- og ungeområdet og Socialdirektørforum

Beslutning

Mødet med repræsentanter fra børne- og ungeområdet udskydes til efteråret. 

Fællesmøde mellem Børne- og ungeområdet og Socialdirektørforum

Baggrund
I samarbejde med Børne- og Kulturchefforeningen syd (BKF-syd) er dato for fællesmøde mellem Børne- og ungeområdet og Socialdirektørforum fastlagt til den 16. maj 2023. Et eksisterende møde i Socialdirektørforum omlægges derfor til et fysisk møde og forlænges. Comwell i Middelfart er booket fra kl. 9 – 15.

Forretningsudvalget opfordrer medlemmerne i Socialdirektørforum til at videresende den udsendte kalenderinvitationen til kolleger fra Børne- og ungeområdet i egen kommune.

Ud fra input fra BKF arbejdes der på et program med temaer af fælles interesse:

 • Mental sundhed for børn og unge
 • Psykiatriplanen
 • Hovedloven

Desuden vil der være oplæg om: 

 • Børnehusets perspektiver på barnets lov 
 • Behandlingsprojektet Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT)

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at 

 • tage orienteringen til efterretning. 

8. Orienteringer

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efteretning. 

Orienteringer

Baggrund

Dialogmøde med styrelsen
Det halvårlige dialogmøde om NATKO mellem Socialstyrelsen, (fremover Social- og Boligstyrelsen) og de syddanske kommuner blev afholdt i januar 2023. Fra Syddanmark deltog René Juncker og Rolf Dalsgaard Johansen. Social- og Boligstyrelsen informerede om status på de aktuelle centrale udmeldinger og aktuelle forløbebeskrivelser samt om en kommende undersøgelse af Tilbudsstrukturen hvor styrelsen i den forbindelse inviterer rammeaftalesekretariaterne til at indgå i et samarbejde om at finde relevante tilbud for NATKOs målgrupper til undersøgelsen. Syddanmark accepterede invitationen og deltager gerne.

Bilag: Referat fra dialogmøde om NATKO med Syddanmark den 17. januar 2023.

Dimensionering af pædagoguddannelser
KKR Syddanmark skal sammen med regionsrådet årligt indstille antallet af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen til Forsknings- og Uddannelsesministeriet samt fordelingen af studerende på de tre specialeretninger. KKR besluttede på mødet den 7. februar at oprette 1.205 studiepladser fordelt med 42 pct. På dagtilbudsområdet, 39 pct. på social og specialpædagogik og  19 pct. på skole og fritidspædagogik.

Vedlagt som bilag er sagsfremstilligen fra møde i KKR Syddanmark: dimensionering af pædagoguddannelsen

Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforum, at

 • tage orienteringerne til efterretning.

Bilag

dimensionering af pædagoguddannelsen.pdf

9. Eventuelt

Beslutning

Intet til eventuelt.

Eventuelt