Møde i Socialdirektørforum den 10. september 2021

Udgivet 17.09.2021

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 10. september 2021

STED

Comwell, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

STARTTIDSPUNKT

2021-09-10 12:30

SLUTTIDSPUNKT

2021-09-10 13:30


PUNKTER

1. Fællesmøde mellem repræsentanter fra Børne- og Ungeområdet og Socialdirektørforum

2. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 23. juni 2021

3. Opfølgning på faktiske belægningsprocenter for første halvår 2021

4. Det økonomiske pres på socialområdet punkt på møde i KKR

5. Samarbejdsaftale 2022 om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion herunder sundhedskoordinatorfunktionen

6. Lukning af Børne- og ungehusene, Marsvænget. Sag fra Region Syddanmark

7. Socialstyrelsens behandling af kommunernes svar på de Centrale udmeldinger

8. Orienteringer

9. Eventuelt


1. Fællesmøde mellem repræsentanter fra Børne- og Ungeområdet og Socialdirektørforum

Fællesmøde mellem repræsentanter fra Børne- og Ungeområdet og Socialdirektørforum

Fællesmøde mellem repræsentanter fra Børne- og Ungeområdet og Socialdirektørforum

Socialdirektørforum holder årligt et fællesmøde med repræsentanter fra Børne- og Ungeområdet og i år afholdes det den 10. september fra kl: 9-12 hvorefter der er ordinært møde i Socialdirektørforum.
Tema for dagen er: Helhedsorienterede indsatser målrettet unge. Vedlagt som bilag er programmet for fællesmødet.
 
Bilag: 20210910 Program for Fællesmøde Børne og ungeområdet og Socialdirektørforum.pdf
 
 

Bilag

20210910 Program for Fællesmøde Børne og ungeområdet og Socialdirektørforum.pdf

2. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 23. juni 2021

Beslutning

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 23. juni 2021

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 23. juni 2021

 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender referatet fra møde i Socialdirektørforum den 23. juni 2021.
 
 
Beslutning
 
 
Socialdirektørforum godkendte referatet.

3. Opfølgning på faktiske belægningsprocenter for første halvår 2021

Beslutning

Opfølgning på faktiske belægningsprocenter for første halvår 2021

Opfølgning på faktiske belægningsprocenter for første halvår 2021

Baggrund
 
Jævnfør initiativ i Rammeaftalen skal kommunerne og regionen i Syddanmark indberette gennemsnitlige faktiske belægningsprocenter efter 2. kvartal.
 
Indberettede belægningsprocenter
 
Der indberettes gennemsnitlige belægningsprocenter for tilbud, hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 %-point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent. Ved disse tilbud skal det angives, om det vurderes, at afvigelsen medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten. Endvidere beskrives, om der er udfordringer med belægningen, herunder om der er igangsat initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning.
Vedlagt er en oversigt over de tilbud kommuner og regionen i Syddanmark har indberettet. Oversigten indeholder blot de tilbud, hvor der er en afvigelse mellem den budgetterede belægning og den faktiske belægning på +/- 5 %-point eller mere. Der er således en række tilbud, der ikke fremgår af oversigten, idet disse tilbud har en afvigelse fra den budgetterede belægning på under 5 %-point.
 
Økonomisk arbejdsgruppes vurdering af belægningen
 
Økonomisk arbejdsgruppe har på møde i arbejdsgruppen den 16. august 2021 drøftet oversigten med henblik på, om der eventuelt er tilbud/områder, som arbejdsgruppen mener bør følges ekstra tæt.
Økonomisk arbejdsgruppe ser ingen generelle tendenser. Det ses, at der inden for de enkelte målgrupper er ydelser med såvel overbelægning som underbelægning. Økonomisk arbejdsgruppe anser det som positivt, at driftsherrerne i langt de fleste tilfælde formår at tilpasse økonomien i situationer med underbelægning.
Udviklingen i belægningsgraden, underbelægning såvel som overbelægning følges. Der vil være en ny opfølgning efter 2. halvår 2022.
 
 
Indstilling
 
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.
 
 
Beslutning
 
 
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Belægningsprocenter 1. halvår 2021.pdf

4. Det økonomiske pres på socialområdet punkt på møde i KKR

Beslutning

Det økonomiske pres på socialområdet punkt på møde i KKR

Det økonomiske pres på socialområdet punkt på møde i KKR

 
Baggrund
 
KKR Syddanmark har bedt Socialdirektørforum (SDF) om et oplæg om handlemuligheder på det specialiserede socialområde for at imødegå det fortsatte økonomiske pres på området. Vedhæftet som bilag er notat fremlagt på møde den 31. august 2021 i KKR Syddanmark.
 
Bilag: Notat KKR Syddanmark udgiftspres socialområdet
 
Indstilling
 
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.
 
 
Beslutning
 
 
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat KKR Syddanmark udgiftspres socialområdet.pdf

5. Samarbejdsaftale 2022 om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Beslutning

Samarbejdsaftale 2022 om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Samarbejdsaftale 2022 om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion herunder sundhedskoordinatorfunktionen
 
Baggrund
 
De syddanske kommuner og Region Syddanmark har siden 2013 indgået samarbejdsaftale om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen, i forhold til både førtidspension, fleksjob og sygedagpenge. Samarbejdsaftalen er i løbet af perioden fra 2013 blevet opdateret i forbindelse med lovændringer og lignende.
 
Der foreligger nu en revideret samarbejdsaftale gældende fra 2022 om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion herunder sundhedskoordinatorfunktionen. Aftalen har været i høring hos de syddanske kommuner og er tilrettet med de bemærkninger kommunerne har indsendt.
 
Samarbejdsaftalen er nu klar til godkendelse hos Socialdirektørforum.
 
 
Indstilling
 
Det indstilles at, Socialdirektørforum godkender aftalen.
 
 
Beslutning
 
 
Socialdirektørforum godkendte aftalen.

Bilag

Samarbejdsaftale 2022.pdf
Bilag 1 – Kommissorium for tværsektoriel samarbejdsudvalg maj 2020.pdf
Bilag 2 – Procedure for indhentning af helbredsoplysninger.pdf
Bilag 3 – Procedure for forberedelseskonsultation.pdf
Bilag 4 – Procedure for rehabiliteringsteammødet.pdf
Bilag 5 – Arbejdsgangsbeskrivelse for sager omfattet af sygedagpengereform.pdf
Bilag 6 – Arbejdsgangsbeskrivelse for sager omfattet af reform for fleksjob og førtidspension.pdf
Bilag 7 – Procedure for sundhedskoordinators resumé.pdf
Bilag 8 – Procedure for åbenbare formålsløse sager.pdf
Bilag 8 A – Forløbsoversigt i åbenbare formålsløse sager.pdf
Bilag 8 B – Skema til brug for kommunens vurdering af åbenbare formålsløse sager.pdf
Bilag 9 – Procedure for løbende sager med skriftlig besvarelse.pdf
Bilag 9 A – Forløbsoversigt i løbende sager.pdf
Bilag 10 – Procedure for mundtlig sparring.pdf
Bilag 11 – Procedure for sager i jobafklaringsforløb (3,5 års samtaler).pdf
Bilag 12 – Procedure for sager vedr. seniorpension.pdf
Bilag 14 – Procedure for vurdering i Klinisk Funktion.pdf
Bilag 14 A – Forløbsoversigt for vurdering i Klinisk Funktion.pdf
Bilag 15 – Klager vedr. sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i Klinisk Funktion.pdf

6. Lukning af Børne- og ungehusene, Marsvænget. Sag fra Region Syddanmark

Beslutning

Lukning af Børne- og ungehusene, Marsvænget. Sag fra Region Syddanmark

Lukning af Børne- og ungehusene, Marsvænget. Sag fra Region Syddanmark

Baggrund
 
Christian Schacht-Magnussen orienterede den 8. juli 2021 socialdirektørforum om Region Syddanmarks beslutning om at lukke Børne- og Ungehusene, Marsvænget. Der er tale om en lille afdeling i Fredericia, hvor der aktuelt bor tre børn og unge.
 
Afdelingen blev etableret i marts 2021 i forbindelse med sammenlægningen af to regionale tilbud ved etableringen af Børne- og Ungehusene Udby. Etableringen blev godkendt af Socialdirektørforum og af Socialtilsyn Syd til seks pladser til børn og unge med kognitive, følelsesmæssige og sociale udfordringer og/eller psykiatrinære vanskeligheder. I marts flyttede fire børn og unge til den nyetablerede afdeling på Marsvænget i Fredericia.
 
Desværre viste det sig, at nogle af børnene reagerede voldsommere på flytningen end forventet og sammensætningen af børnene på Marsvænget viste sig desværre ikke at være god. Udfordringerne blev forværret af, at flere af de medarbejdere, som børnene og de unge kendte og var trygge ved fik ny jobs. Disse medarbejdere var nøglepersoner i forhold til at skabe en god og tryg opstart for børnene på den nye afdeling. Der er gjort flere forsøg på at hurtigst muligt at rekruttere nye kvalificerede medarbejdere, men det har ikke været muligt i tilstrækkelig grad. Derfor har afdelingen haft et for stort forbrug af vikarer.
 
Ud over de personalemæssige udfordringer har det vist sig, at de fysiske rammer i bygningen, hvor Marsvænget hører hjemme, ikke er optimale i forhold til at skærme børnene tilstrækkeligt fra hinanden, når de har brug for det.
 
Overstående betyder samlet set, at der i perioder har været udfordringer i forhold til nogle af børnenes trivsel. I april 2021 medførte det et skærpet påbud fra Socialtilsyn Syd. På trods af forsøg på at skabe forbedringer meddelte Socialtilsyn Syd i juli, at de agtede at ophæve tilbuddets godkendelse med virkning fra den 1. oktober 2021.
 
Region Syddanmark har vurderet, at det for nuværende ikke ser ud til at være muligt at skabe de nødvendige ændringer. Socialdirektøren har derfor truffet beslutning om en kontrolleret afvikling af afdelingen frem til slutningen af september 2021. I denne periode er der udlånt medarbejdere fra regionens øvrige tilbud til at sikre stabilt personale for børnene og de unge og en så god nedlukning som muligt. Der samarbejdes med hjemkommunerne om at finde nye gode tilbud til børnene og de unge.
 
 
Økonomiske konsekvenser ved lukningen
 
På grund af betydelige rekrutteringsudfordringer af fast personale er der i perioder brugt en betydelig andel af vikarer på afdelingen. Derudover er der i forbindelse med nedlukningen trukket ekstra personale ind for at sikre gode rammer for børnene og de unge i den forbindelse. Samlet betyder det større personaleudgifter end forudsat.
Børne- og Ungehusene, Marsvænget indgår i en økonomisk enhed sammen med de øvrige pladser på Specialcenter Syddanmark. Enheden har en sund økonomi, og ekstra udgifterne ved nedlukningen bliver finansieret internt i den økonomiske enhed. Der forventes ikke et underskud over 5% af enhedens omkostningsbaserede budget i 2021.
 
Bilag 1: Bilag_Ændringsskema_lukning af Marsvænget, Specialcenter Syddanmark
 
 
Indstilling
 
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.
 
 
Beslutning
 
 
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag_Ændringsskema_lukning af Marsvænget, Specialcenter Syddanmark.pdf

7. Socialstyrelsens behandling af kommunernes svar på de Centrale udmeldinger

Beslutning

Socialstyrelsens behandling af kommunernes svar på de Centrale udmeldinger

Socialstyrelsens behandling af kommunernes svar på de Centrale udmeldinger

Baggrund
 
Formålet med den nationale koordinationsstruktur er at sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Som led i denne koordination udsendte Socialstyrelsen i efteråret 2019 tre centrale udmeldinger:
  1. Borgere med spiseforstyrrelser (CU 1)
  2. Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug (CU 2)
  3. Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse på/i sikret afdeling (CU 3)
Landets kommuner, regioner og udbydere af tilbud til målgrupperne arbejdede frem til sommeren 2020 på at indsamle svar og udarbejde en rapport. Syddanmarks afrapporteringer kan findes her: https://socialsekretariatet.dk/category/national-koordination/
Afrapporteringerne indeholdt fire temaer:
  1. Målgruppen (antal borgere inden for målgruppen)
  2. Højt specialiserede tilbud og indsatser
  3. Koordinering og samarbejde
  4. Fremadrettet tilrettelæggelse af indsatsen
Syddanmarks afrapporteringer blev fra slutningen af august 2020 og frem til medio november 2020 behandlet og godkendt i Kommunaldirektørforum, KKR, kommunalbestyrelserne i de 22 kommuner og i regionsrådet. Efterfølgende blev afrapporteringerne sendt til Socialstyrelsen.
 
På baggrund af alle afrapporteringerne har Socialstyrelsen analyseret indsatserne i forhold til de tre målgrupper og udfærdiget en rapport for hver af de tre centrale udmeldinger. Socialstyrelsen har hen over sommeren 2021 sendt rapporterne til kvalitetssikring i de fem rammeaftalesekretariater der løbende har koordineret indbyrdes.
 
Syddanmarks svar på CU 1 og CU 3 er sendt til Socialstyrelsen den 23. august 2021. Svar på CU 2 er givet som et fælles svar med de fem formænd for de administrative styregrupper som afsender; Lise Willer på vegne af Socialdirektørforum i Syddanmark.
 
Socialstyrelsen oplyser, at den videre proces for arbejdet med de tre udmeldinger ikke er præcist beskrevet endnu. Dog ligger det fast, at Det Faglige Råd for National Koordination den 5. oktober 2021 drøfter de tre rapporter, som de foreligger på det tidspunkt. Formålet med at forelægge rapporterne er at orienterer Rådet om status på behandlingen af de kommunale afrapporteringer, så de kan følge med i udviklingen og derved vejlede Socialstyrelsen bedst muligt. Indholdet af rapporterne kan derfor fortsat ændres.
 
Socialstyrelsen forventer at drøftelserne i Det Faglige Råd blot er et vigtigt punkt i processen for to af de centrale udmeldinger: CU 2 og CU 3 og at der efterfølgende vil være en proces med bl.a. dialogmøde med kommunale repræsentanter. Socialstyrelsen har efterfølgende inviteret formændene fra de fem administrative styregrupper, heriblandt Lise Willer fra Socialdirektørforum til et fagligt dialogmøde mandag d. 4. oktober 2021. Herefter er det forventningen, at Det Faglige Råd skal have forelagt de to rapporter igen.
 
For den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser (CU 1) forventer Socialstyrelsen, at drøftelsen i det Faglige Råd den 5. oktober 2021 er det sidste punkt i processen inden publicering. Som det ser ud lige nu, er konklusionen sandsynligvis, at der er et tilfredsstillende tilbudslandskab på området.
 
Svar er vedhæftet som bilag
Bilag 1: 20210823 Svar CU for borgere med svære spiseforstyrrelser.pdf
Bilag 2: Høringssvar Den Centrale Udmelding vedr. gravide med rusmiddelmisbrug.pdf
Bilag 3: 20210823 Svar CU for borgere med udviklingshæmning og dom.pdf
 
 
Indstilling
 
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.
 
 
 
Beslutning
 
 
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.
 

Bilag

20210823 Svar CU for borgere med svære spiseforstyrrelser.pdf
Høringssvar Den Centrale Udmelding vedr. gravide med rusmiddelmisbrug.pdf
20210823 Svar CU for borgere med udviklingshæmning og dom.pdf

8. Orienteringer

Orienteringer

Orienteringer

 

Svar på Socialdirektørforummets henvendelse fra 5. maj 2021
 
Svar fra sundhedsminister Magnus Heunicke og social- og ældreminister Astrid Krag på henvendelse af 5. maj 2021 fra Socialdirektørforum i Syddanmark: Vedrørende private og selvejende institutioners etablering på § 101, §109, §110 området under Serviceloven samt på § 141, §142 på Sundhedsområdet.
 
Bilag: 20210625 Svar på henvendelse.pdf
Bilag: Referat fra møde i Dialogforum den 16. juni 2021
 
 
 
Referat af Belægnings- og driftsmøde 13. august 2021
 
Bilag: 20210813 Referat Belægnings- og driftsmøde.pdf
 
 
Temadag den 26. november om koordinering i indsatser
 
To gange i valgperioden inviterer Dialogforum til en temadag med kommunernes handicapråd, det regionale kontaktforum, politikere og embedsmænd som målgruppe. Der vedlægges de foreløbige program. Programmet sendes ud til socialdirektørerne i uge 36 – med ønske om at det videreformidles i kommunen.
 
Bilag: Invitation og program temadag 26.11 2021.pdf
 
 
Nyt fra Fremskudt Funktion
 
Der er gode nyheder og information om den afsluttende evaluering, der skal munde ud i nationale anbefalinger samt en konference den 30. september med spændende oplæg.
 
Bilag: 202108 Nyhedsbrev Fremskudt Funktion.pdf
 
 
Høringsudkast til ny samarbejdsaftale for borgere med PTSD
 
I regi af Sundhedsaftalen har en tværsektoriel arbejdsgruppe under "Følgegruppen for uddannelse og arbejde", udarbejdet et høringsudkast til en ny samarbejdsaftale for borgere med PTSD. Høringsudkastet er til godkendelse i Det Administrative Kontaktforum inden det sendes ud i høring, hvor blandt andet Socialdirektørforum er høringspart. Det forventes, at høringsudkastet sendes ud medio september 2021 og svarfristen er inden næste møde i Socialdirektørforum den 26. november 2021.
 
 
Fællesmøde mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum den 6. oktober 2021
 
Der afholdes fællesmøde den 6. oktober 2021 kl. 8.30-11.00 på Hotel Scandic, Kokholm 2 i Kolding. Der er sendt mødeindkaldelse til medlemmerne af Sundhedsstrategisk Forum og Socialdirektørforum.
 
 
 
Indstilling
 
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringerne til efterretning.
 
 
Beslutning
 
 
Socialdirektørforum tog orienteringerne til efterretning.
 

Bilag

20210625 Svar på henvendelse.pdf
Referat fra møde i Dialogforum den 16. juni 2021.pdf
20210813 Referat Belægnings- og driftsmøde.pdf
Invitation og program temadag 26.11 2021.pdf
202108 Nyhedsbrev Fremskudt Funktion.pdf

9. Eventuelt

Eventuelt

Intet til eventuelt