Møde i Socialdirektørforum den 12. maj 2021

Udgivet 19.05.2021

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 12. maj 2021

STED

Virtuelt møde

STARTTIDSPUNKT

2021-05-12 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2021-05-12 11:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 26. marts 2021

2. Projekt Sammen om Psykiatri

3. Socialtilsyn Syd: Årsrapport 2020, finansieringsbehov for 2022 og samarbejde

4. Status på behandlingstilbuddet “Det gode liv”

5. Orientering om henvendelse til ministerier om udvikling af private/selvejende tilbud

6. Orientering om Årsrapport for Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere

7. Etablering af delvist lukkede pladser i tilknytning til den sikrede institution Egely

8. Forslag til antal ommærkede pladser – 2. halvår 2021

9. Årsrapport og regnskab 2020 og budget 2022 for Fælleskommunalt Socialsekretariat

10. Ramme for det årlige møde med deltagelse af repræsentanter fra Børne- og Ungeområdet

11. Orienteringer

12. Eventuelt


1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 26. marts 2021

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 26. marts 2021

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 26. marts 2021

 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender referat fra møde i Socialdirektørforum den 26. marts 2021.
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte referatet fra mødet den 26. marts 2021.

2. Projekt Sammen om Psykiatri

Projekt Sammen om Psykiatri

Projekt Sammen om Psykiatri

 
Baggrund
Projekt Sammen om Psykiatri er iværksat i et samarbejde mellem Socialdirektørforum og Psykiatrisygehuset. Formålet er at implementere en ny samarbejdsstruktur mellem de 22 syddanske kommuner og Psykiatrisygehuset ift. de mest udsatte psykisk syge borgere over 20 år.
 
På mødet i Socialdirektørforum vil projektlederne Lars Schubert og Maja Enggaard Jensen holde oplæg om projektet ud fra følgende disposition:
 
  • Aktuel status på projektet og generelle udfordringer i samarbejdet
  • Opmærksomhedspunkter ledelsesmæssigt og i et borger- og patientperspektiv
  • Hvad er der brug for til at sikre en synlig, robust og effektiv samarbejdsstruktur fremadrettet?
 
Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, Region Syddanmark deltager ligeledes under punktet og giver et billede af Region Syddanmarks muligheder for at forsætte samarbejdet. Herunder ressourceanvendelse samt eventuelle udfordringer.
 
Forretningsudvalget opfordrer til, at mødedeltagerne forud for mødet i Socialdirektørforum undersøger omfanget af koordinerende møder og hvordan samarbejdet med psykiatrien overordnet set forløber.
 
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter sagen herunder behov for eventuelle understøttende tiltag med henblik på at sikre forankringen og samarbejdsformen videre frem.
 
 
Beslutning
Projektleder Lars Kunz Schubert og projektleder Maja Enggaard Jensen, formidlede udfordringer og opmærksomhedspunkter i samarbejdet for Sammen om psykiatri. Slides fra oplægget er vedlagt som bilag.
Ole Ryttov, sygeplejefaglig direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark, supplerede med sin viden – herunder som medlem af styregruppen. Regionen har indskrevet prioriteringen af Sammen om Psykiatri i psykiatriplanen.
Både regionen og kommunerne oplever at projektet gavner de allersvageste i målgruppen. Det blev bemærket, at samarbejdsstrukturen er god og modellen eventuelt kan bruges til andre relevante målgrupper.
Både styregruppen, kommunerne og regionen opfordres til at tage projektledelsens opmærksomhedspunkter med til sit bagland og forholde sig til, hvordan det gode samarbejde fortsættes. Samt ved behov, at italesætte samarbejdet og gøre det synligt ind i egen organisation.
Projektledelsen har udarbejdet en pressemeddelelse som sendes til Socialdirektørforum.
Projektledelsen kan kontaktes for en målrettet dialog ift. den enkelte kommune.

Bilag

Sammen om Psykiatri oplæg Socialdirektørforum 12 maj 2021.pdf

3. Socialtilsyn Syd: Årsrapport 2020, finansieringsbehov for 2022 og samarbejde

Socialtilsyn Syd: Årsrapport 2020, finansieringsbehov for 2022 og samarbejde

Socialtilsyn Syd: Årsrapport 2020 samt finansieringsbehov for 2022

 
Baggrund
Socialtilsyn Syd har udarbejdet årsrapport for 2020 samt notat om finansieringsbehovet for 2022. På mødet vil tilsynschef for Socialtilsyn Syd, Peter Bjerregaard, præsentere hovedtræk fra årsrapporten med fokus på forhold med særlig relevans for Socialdirektørforum.
 
Finansieringsbehov
Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune varetager ansvaret for, at Socialtilsyn Syd har den nødvendige kapacitet til at indfri formålet med lov om socialtilsyn. Derfor er det tilsvarende kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune, der ved den årlige budgetlægning beslutter, hvilket budget Socialtilsyn Syd skal råde over for at kunne tilvejebringe den nødvendige tilsynskapacitet.
 
Socialtilsyn Syds finansieringsbehov er for 2022: 56.000.000 kr.
 
Med afsæt i modellens forudsætninger om ressourceforbrug til hhv. tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud, skal det samlede finansieringsbehov fordeles på følgende måde mellem de to hovedområder:
 
Finansieringsbehov 2021 2022
Plejefamilieområdet – finansieres via én betaling pr. kommune fordelt efter objektive kriterier
30.000.000 30.700.000
Tilbudsområdet – finansieres via takst til tilbuddene 26.300.000 25.300.000
FINANSIERINGSBEHOV I ALT 56.300.000 56.000.000
 
Årsrapport er vedlagt samt finansieringsbehovet er beskrevet yderligere i vedlagte dokument.
 
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.
 
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.
Tilsynschef, Peter Bjerregaard, fremlagde pointerne i forhold til finansieringsbehov, samarbejde samt årsrapport.
Socialdirektørforum gav udtryk for at det var spændende at læse om det interne arbejde for administrativ forenkling og kortere tilsynsrapporter.
Peter Bjerregaard orienterede om, at tilsynet vil bruge frigjorte ressourcer på at øge tilsynsbesøgenes kvalitet og hyppighed.

Bilag

Socialtilsyn SydÅrsrapport 2020.pdf
Socialtilsyn Syd finansieringsnotat 2022.pdf

4. Status på behandlingstilbuddet “Det gode liv”

Status på behandlingstilbuddet “Det gode liv”

Status på behandlingstilbuddet "Det gode liv"

 
 
Baggrund
Socialdirektørforum har siden foråret 2019 fulgt det private behandlingstilbud "Det Gode Liv" i henholdsvis Vejen og Middelfart kommuner, og har tidligere rettet henvendelse til KL såvel som ministerier om problemstillingen med, at tilbuddet har mulighed for at behandle borgere i alle landets 98 kommuner for kommunal finansiering efter en kommune indgik en samarbejdsaftale med tilbuddet.
 
Socialtilsyn Syd har på baggrund af bekymring for tilbuddets kvalitet, truffet afgørelse om, at "Det gode liv" underlægges skærpet tilsyn i 3 måneder jf. lov om socialtilsyn § 8, stk. 1.
 
Tilsynschef ved Socialtilsyn Syd, Peter Bjerregaard, vil på mødet give en kort status på "Det Gode Liv".
 
Afgørelsesbreve fra Socialtilsyn Syd omkring det skærpede tilsyn er vedlagt.
 
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
 
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.
Der er fortsat behov for at godkendelser kan trækkes tilbage – men det kræver en lovændring. KL er fortsat i dialog med departementet omkring behovet for lovændringer. Peter Bjerregaard opfordrede til en fremadrettet tæt dialog mellem kommuner og tilsynet ved opmærksomhedsområder.

Bilag

Det Gode Liv, afgørelse om skærpet tilsyn, 16. december 2020.docx
Det Gode Liv, afgørelse om skærpet tilsyn, 25. marts 2021.docx

5. Orientering om henvendelse til ministerier om udvikling af private/selvejende tilbud

Orientering om henvendelse til ministerier om udvikling af private/selvejende tilbud

Orientering om henvendelse til ministerier om udvikling af private/selvejende tilbud

 
Baggrund
De syddanske kommuner har tidligere i en ministerhenvendelse, peget på udfordringer i forhold til en stigende udvikling af etablering af private/selvejende tilbud inden for alkohol- og misbrugsbehandling samt forsorgshjem. Kommunerne i Syddanmark oplever fortsat udfordinger på området og forretningsudvalget ønsker derfor at tydeliggøre udfordringerne via endnu en henvendelse til Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Henvendelsen er vedhæftet.
 
I henvendelsen peges behov for et stærkt fokus på følgende:
  • Der bør snarest ske tiltag, der sætter loft over priser på området
  • Der skal skabes grundlag for gennemsigtighed mellem pris og kvalitet
  • Det skal ikke være tilladt at indskrive borgere i misbrugsbehandling på fx forsorgshjem, hvis borger har en bolig i forvejen
  • Der bør foreligge en godkendelse fra Socialtilsynet på hver afdeling der etableres, også selvom det er under samme virksomhed
 
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.
 
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Henvendelse til Social- og sundhedsministerierne.pdf

6. Orientering om Årsrapport for Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere

Orientering om Årsrapport for Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere

Orientering om Årsrapport 2020 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn

 
Baggrund
Samrådet afgiver vejledende udtalelser til anklagemyndighederne og statsadvokaterne om retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere, og det kriminalpræventive tilsyn har til formål at sikre, at de udviklingshæmmede, der har fået dom, overholder dommens vilkår, ikke begår ny kriminalitet, samt sætte en positiv udvikling i gang for borgeren. På trods af at 2020 på mange måder har været anderledes som følge af Covid-19, vidner årsrapporten om, at der ikke er sket store ændringer i sagsantallet i Samrådet og tilsynet. Der er således i Samrådet behandlet 268 sager (270 sager i 2019) og pr. 31. december 2020 er 232 borgere i tilsyn (239 i 2019). Fordelingen på kriminalitetstype efter hovedkriminaliteten svarer nogenlunde til tidligere år, og det er fortsat voldskriminalitet, der udgør den største andel, herunder særligt vold/trussel om vold mod medarbejdere.
 
Samrådet er finansieret af kommunerne i Syddanmark; i 2020 med 0,88 kr. pr. indbygger. I forhold til det kriminalpræventive tilsyn betaler kommunerne for den konkrete borger, der føres tilsyn med. Samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer og botilbud har efter samrådssekretariatets vurdering også i 2020 været fuldt tilfredsstillende for Samrådets og de tilsynsførendes arbejde.
 
Samrådet deltager i møde i Socialdirektørforum den 24. november 2021, hvor Socialdirektørforum og samrådet blandt andet får mulighed for en drøftelse af samarbejdet og eventuelle opmærksomhedspunkter.
 
Årsrapporten er vedlagt.
 
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.
 
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.
Socialdirektørforum inviterer Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark til møde i Socialdirektørforum den 24. november 2021.
 

Bilag

Samrådets årsrapport 2020.pdf

7. Etablering af delvist lukkede pladser i tilknytning til den sikrede institution Egely

Etablering af delvist lukkede pladser i tilknytning til den sikrede institution Egely

Etablering af delvist lukkede pladser i tilknytning til den sikrede institution Egely. Sag fra Region Syddanmark.

 
Baggrund
Region Syddanmark har på baggrund af en stigende efterspørgsel efter delvist lukkede pladser til børn og unge opstartet en proces for at se på mulighederne for at etablere en delvist lukket afdeling i Syddanmark. Der er aktuelt ingen delvist lukkede afdelinger i Syddanmark.
Oprettelsen afhænger bl.a. af, om der er opbakning hertil blandt de syddanske kommuner.
 
Region Syddanmark driver den sikrede døgninstitution Egely. På Egely er målgruppen i udgangspunktet unge mellem 15 og 17 år, men der kan dispenseres for alderskravet for børn ned til 12 år. Målgruppen er unge, som er kendetegnet ved at have vanskeligheder som udadreagerende og kriminel adfærd, misbrugsproblematikker og psykiatriske problemstillinger.
 
Til målgruppen for Egely opleves der dog også en stigende efterspørgsel efter delvist lukkede pladser. Det vil sige nogle mindre indgribende rammer, men hvor der stadig er mulighed for i kortere perioder bl.a. at aflåse yderdøre og vinduer.
 
Den stigende efterspørgsel efter delvist lukkede pladser understøttes af nationale tendenser. I marts 2021 offentliggjorde Socialstyrelsen rapporten ”Evaluering af delvis lukkede afdelinger”, hvor der er set nærmere på de fem delvist lukkede afdelinger i Danmark (https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2021/evaluering-af-delvis-lukkede-afdelinger). På de afdelinger, der er data tilgængelig for, er der oplevet en stigning i efterspørgslen efter pladserne igennem de senere år, herunder særligt efter at loven om bekæmpelse af ungdomskriminalitet trådte i kraft 1. januar 2019. På de tre afdelinger, der er data tilgængelig for, var der i 2019 en belægningsprocent over 90 %.
 
Efter en første drøftelse med formanden for Socialdirektørforum herom på belægningsmøde i februar har Region Syddanmark set nærmere på mulighederne for at åbne en delvist lukket afdeling i tilknytning til Egely.
 
Foreløbige overvejelser om tilbuddet
Region Syddanmark arbejder for nuværende med et oplæg om at etablere 8 delvist lukkede pladser i de fysiske rammer, der indtil 1. marts 2021 husede Børnehusene Middelfart. Børnehusene Middelfart er flyttet til det nye Børne- og Ungehusene Udby, og bygningerne står derfor tomme. Bygningerne er besigtiget og forventes med mindre ombygning at kunne skabe gode rammer for et delvist lukket tilbud. Oprettelse af tilbuddet vil derfor ikke skulle afvente en større byggeproces.
 
Målgruppen for tilbuddet vil være børn og unge, der ellers kunne være kommet på Egely eller som vil kunne profitere af en mere glidende overgang mellem en sikret døgninstitution og et åbent tilbud. Konkret overvejes følgende målgrupper:
  • Udslusningspladser til børn og unge efter et ophold på en sikret institution
  • Alternativ til anbringelse på sikret institution ifb. med sociale anbringelser
  • Alternativ til anbringelse på sikret institution for de yngste i målgruppen for de sikrede institutioner.
 
Det vurderes fagligt, at alle tre ovenstående grupper vil kunne drage fordel af et tilbud på en delvist lukket institution. Derudover vurderes det, at der for alle tre målgrupper vil være tilstrækkelig efterspørgsel til at fylde pladser. Eksempelvis er der aktuelt 8 unge mennesker på venteliste til en social anbringelse på Egely.
 
Pladserne vil blive oprettet i regi af rammeaftalen. Der forventes, at taksten for pladserne vil ligge på niveau med de nuværende takster for de sociale pladser på sikret afdeling på Egely (6.212 kr. pr. døgn i 2021). De endelige takster bliver beregnet, når de bygnings- og personalemæssige omkostninger er endelig afklaret.
 
I forbindelse med overvejelserne har det vist sig, at Region Midtjylland også er i aktuelle overvejelser om etablering af delvist lukkede pladser for særligt den yngste målgruppe. Derfor drøftes nu muligheder for at skabe et tættere samarbejde med Region Midtjylland i forbindelse med etablering af tilbuddene, herunder eksempelvis oplæring af personale, videndeling på tværs og bedre overgange mellem sikrede og delvist sikrede institutioner. Derudover vil muligheden for at knytte forskning på etableringen og driften blive undersøgt for at skabe mere viden om, hvilke former for indsatser og rammer målgrupperne profiterer mest af.
 
Det er en forudsætning for etablering af et nyt regionalt tilbud, at dette godkendes af de syddanske kommuner i Socialdirektørforum, Region Syddanmark regionsråd og Socialtilsynet.
 
Socialområdet søger med denne sag Socialdirektørforums opbakning til at fortsætte forberedelserne mod etablering af en delvist lukket afdeling.
 
Sagen har ikke været drøftet i forretningsudvalget, idet sagen først er kommet efter forretningsudvalget har haft møde.
 
Indstilling
Det indstilles, at Socialdirektørforum bakker op om Region Syddanmarks videre forberedelser mod etablering af en delvist lukket afdeling i tilknytning til Egely.
 
 
Beslutning
Socialdirektørforum tilkendegav at være enige i at der er behov for etablering af delvist sikrede pladser. Det blev aftalt at regionen arbejder videre med et beslutningsoplæg.

8. Forslag til antal ommærkede pladser – 2. halvår 2021

Forslag til antal ommærkede pladser – 2. halvår 2021

Forslag til antal ommærkede pladser – 2. halvår 2021. Sag fra Region Syddanmark

 

Baggrund
I Region Syddanmark er der etableret 32 særlige pladser. Hvert halve år er det muligt at ommærke 25 %. Dette svarer til, at optil 8 pladser kan ommærkes. Det skal dog sikres, at der er et antal ledige særlige pladser, der kan stå klar ved akut behov (bufferpladser). I 1. halvår 2021 har 3 af de 32 særlige pladser været ommærket.
 
Ommærkningen sker på baggrund af involvering/høring af de syddanske kommuner. Derfor fremsender psykiatrisygehuset hermed et forslag til ommærkningen for den kommende periode. Status for de særlige pladser pr. 4. maj 2021 er, at 20 pladser er i brug. Derudover er der kenskab til at én patient er på vej til at blive udskrevet. Det vil sige, at 19 pladser vil være i brug. Der foreligger ikke ubehandlede anmodninger i visitationsforum. På den baggrund foreslås, at samtlige 8 pladser ommærkes pr. 1. juli 2021 til 31. december 2021, således at der vil være en bufferkapacitet på 4/5 pladser til nye patienter.
 
 
Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforum, at godkende ommærkningen af 8 af de særlige pladser til psykiatripladser.
 
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte Region Syddanmarks ommærkningen af 8 af de særlige pladser til psykiatripladser.
 
 
 

9. Årsrapport og regnskab 2020 og budget 2022 for Fælleskommunalt Socialsekretariat

Årsrapport og regnskab 2020 og budget 2022 for Fælleskommunalt Socialsekretariat

Årsrapport og regnskab for 2020 og budget 2022 for Fælleskommunalt Socialsekretariat

 
Baggrund
Fælleskommunalt Socialsekretariat har udarbejdet en årsrapport for 2020. Her ses en gennemgang af de opgaver sekretariatet har løst. Endvidere fremgår årsregnskab for 2020.
 
Årsrapport og regnskab for 2020
Årsrapporten viser en række resultater, som Fælleskommunalt Socialsekretariat har opnået i 2020. Der er blandt andet lagt fokus på Sekretariatsbetjening af Socialdirektørforum og Økonomisk arbejdsgruppe og fælles projekter med psykiatrien i Syddanmark.
Regnskabet for 2020 viser et opsamlet overskud på 2.961,576 kr. Målet er, at indtægter og udgifter balancerer, men det anses som positivt at have et begrænset overskud til udviklingsaktiviteter.
 
Budget for 2022
Budgetforslag for 2022 er vedlagt. Det foreslås, at budget 2022 skal udarbejdes med udgangspunkt i det justerede budget for 2021, da der siden budgettets vedtagelse er sket en del ændringer i sekretariatet, der har betydning for udgifterne i sekretariatet. I december 2020 blev det besluttet, at teamlederfunktionen nedlægges, hvilket har en betydning for det forventede udgiftsniveau i 2021. Omkostninger til personaleudgifterne i sekretariatet foreslås derfor fastlagt en del lavere, end det godkendte budget for 2021.
Socialdirektørforum tog på møde den 14. august 2020 til efterretning, at formandsskabet for KKR ønskede at finansiere et årsværk til sekretariatsbetjening af DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark inden for den nuværende økonomiske ramme for de fælleskommunale aktiviteter, hvorfor der i budget 2021-2023 er afsat midler til dette.
Forretningsudvalget ønsker at gøre opmærksom på udviklingen i det estimerede budget, herunder medfinansieringen af DK2020 klimakoordinator, der udløber 30. juni 2023. Såfremt KKR ønsker at fortsætte den fælleskommunale DK2020 funktion gør Socialdirektørforum opmærksom på, at der mangler finansiering videre frem, idet Socialdirektørsforums overskydende midler er opbrugte med udgangen af 2022.
 
I vedlagte fremgår det, at kommunebetalingen i 2022 og 2023 er lig de budgetterede udgifter.
 
Proces
Årsrapport og regnskab 2020 og budget 2022 for Fælleskommunalt Socialsekretariat behandles, efter godkendelse i Socialdirektørforum, på møde i Kommunaldirektørkredsen den 27. maj 2021 og i KKR Syddanmark den 9. juni 2021.
 
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender, at årsrapport 2020, regnskab for 2020 og budget for 2022 sendes til godkendelse i K22 og KKR.
 
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkender, at årsrapport og regnskab sendes til videre godkendelse hos K22 og KKR Syddanmark med en opmærksomhed på at, såfremt KKR ønsker at fortsætte den fælleskommunale DK2020 funktion mangler der finansiering, idet Socialdirektørsforums overskydende midler er opbrugte med udgangen af 2022.
 
 

Bilag

Årsrapport 2020 – Fælleskommunalt Socialsekretariat.docx
KKR Socialsekretariatet – regnskab 2020, budgetforslag 2021 og budgetforslag 2022

10. Ramme for det årlige møde med deltagelse af repræsentanter fra Børne- og Ungeområdet

Ramme for det årlige møde med deltagelse af repræsentanter fra Børne- og Ungeområdet

Ramme for det årlige møde med deltagelse af repræsentanter fra Børne- og Ungeområdet

 
Baggrund
 
Socialdirektørforum inviterer en gang årligt kolleger fra børne- og ungeområdet til at deltage i drøftelser om børne- og ungeområdet. I år er det den 10. september og temaet for mødet er "Helhedsorienterede indsatser målrettet unge".
 
Der arbejdes med følgende plan for mødet:
1. Indlende oplæg om arbejdet med helhedsorienteret indsats målrettet unge – som en introduktion til temaet.
2. Oplæg fra to kommuner med deres bud på og erfaringer med arbejdet med unge i en helhedsorienteret kontekst. Fokus på dels generel indsats og indsats målrettet særlige målgrupper/udfordrede unge. Der vil undervejs og bagefter være rum for refleksion og drøftelser på tværs. Mødedeltagerne kan eventuelt deles op i to mindre grupper.
 
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter rammen for og indholdet på mødet den 10. september samt overvejer konkrete erfaringer fra kommuner i syd, som kan bringes i spil som oplæg.
 
 
Beslutning
Socialdirektørforum drøftede rammen og indhold til mødet den 10. september 2021. Der lægges op til at mødet afholdes som en workshop og kommunerne opfordres til at byde ind med tiltag og projekter under temaet: Helhedsorienteret indsats målrettet unge.

11. Orienteringer

Orienteringer

Orienteringer

 
Orientering om dialogmøde med Socialstyrelsen vedrørende CKV
Socialstyrelsen har inviteret repræsentanter fra Socialdirektørforum til møde den 6. maj 2021 i forbindelse med Socialdirektørforums fremsendte redegørelse vedrørende tilgængelighed til højt specialiserede tilbud og indsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse i Region Syddanmark – herunder kommunernes brug af Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) i Odense.
Invitation fra Socialstyrelsen er vedlagt.
Der er nedsat en arbejdsgruppe med opgaven at sætte gang i et analysearbejde, som skal afdække situationen omkring CKV. Se kommissorium for arbejdsgruppen vedhæftet.
 
 
Retssikkerhedsalliance
DH og KL har taget initiativ til at etablere en retssikkerhedsalliance. Formålet er at samle centrale aktører for at afdække retssikkerhedsproblematikker og udarbejde konkrete løsningsforslag på både kort sigt og lang sigt. Fokus for alliancen er, at mennesker med handicap skal have den rette afgørelse første gang. Se bilag for yderligere.
 
Borgmester Bo Hansen, Svendborg kommune, deltager som politisk repræsentant for KKR Syddanmark i arbejdet og socialchef Hasse Jacobsen, Svendborg Kommune er administrativ repræsentant ind i arbejdet.
 
 
Tværsektorielt samarbejdsudvalg
Førtidspensions- og fleksjobreformen samt sygedagpengereformen fra 2013 medførte et nyt samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark. Her stiller Region Syddanmark mod betaling sundhedsfaglig rådgivning til rådighed for kommunerne i forbindelse med behandling af førtidspensions- og fleksjobsager mv. Den sundhedsfaglige rådgivning varetages af Klinisk Funktion.
De syddanske kommuner og Region Syddanmark har siden 2013 indgået en samarbejdsaftale om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen, i forhold til både førtidspension, fleksjob og sygedagpenge. Samarbejdsaftalen er i løbet af perioden fra 2013 blevet opdateret i forbindelse med lovændringer og lignende. Der er netop nu ved at blive udarbejdet en ny samarbejdsaftale.
For at sikre, at samarbejdet fungerer optimalt, er der nedsat et samarbejdsudvalg. Samarbejdsudvalget drøfter generelle spørgsmål vedr. sundhed og arbejdsmarkedsmæssige forhold og har til formål at koordinere samarbejdet mellem region og kommune. Samarbejdsudvalget arrangerer ligeledes en årlig temadag. Samarbejdsudvalgets sammensætning kan ses i vedhæftede kommissorium. En gang årligt er der udskiftning blandt de kommunale medlemmer.
Senest har samarbejdsudvalget arbejdet med en ny samarbejdsaftale, som skal træde i kraft 1.1 2022. Samarbejdsaftalen vil være i høring hos kommunerne i løbet af maj til juni. På mødet i SDF i september fremlægges den endelige version som efterfølgende sendes til indgåelse hos kommunerne.
 
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringerne til efterretning.
 

Bilag

CKV Invitation til opfølgende dialogmøde – Socialdirektørforum Syddanmark.pdf
kommissorium ckv.pdf
Oplæg til retssikkerhedsalliance DH-KL 2021-2022.pdf
Kommissorium for tværsektorielt samarbejdsudvalg .pdf

12. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

Kommunernes behov for pladser med høj sikkerhedsnormering
Enkelte kommuner oplever at der er mangel på pladser med høj sikkerhedsnormering, eksempelvis §108 pladser, pladser til borgere med autisme og spiseforstyrrelse. Der igangsættes en undersøgelse af kommunernes behov for pladser til bestemte målgrupper.
 
Skærpet tilsyn
Christian Schacht-Magnussen informerede Socialdirektørforum om at det nyoprettede tilbud Marsvænget er kommet under skærpet tilsyn. Der er udarbejdet handleplan og der er fokus på kvalificeret personale.