Møde i Socialdirektørforum den 15. december 2015

Udgivet 17.12.2015

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 15. december 2015

STED

Meldahls Rådhus, Vendersgade 30, 7000 Fredericia

STARTTIDSPUNKT

2015-12-15 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2015-12-15 12:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. oktober 2015

2. Opfølgning på døgnseminaret for Socialdirektørforum 2015

3. Central udmelding ift. Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

4. Central udmelding ift. Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

5. Socialtilsyn Syd

6. Proces omkring uhensigsmæssigheder i den sociale lovgivning

7. Netværk på kommunikationsområdet

8. Ældre udviklingshæmmede

9. SOSU dimensionering

10. Flydedokken og Teglgårdskollegiet

11. Fuglemajgård, omdannelse af almene boliger til servicelovboliger

12. Afsøgning af muligheder for revidering af rammeaftalen

13. Evaluering af Region Syddanmarks nye takststruktur

14. Håndtering af Servicelovens § 83 i forhold til den nye takstbekendtgørelse

15. Orientering vedr. overtagelser af sociale regionale tilbud

16. Orientering fra Faaborg-Midtfyn Kommune vedr. Håndtering af borgernes egenbetaling

17. Orientering om gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. – 3. kvartal 2015

18. Orientering om status på Nyborgskolen

19. Orientering om Ankestyrelsens principafgørelse 74-15 vedr. socialtilsyn

20. Orienteringer

21. Eventuelt

22. Næste møde


1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. oktober 2015

Indstilling

Referat

Referat godkendt.

2. Opfølgning på døgnseminaret for Socialdirektørforum 2015

Baggrund
På Socialdirektørforums døgnseminar den 22. – 23. oktober 2015 blev fremtidens specialiserede socialområde drøftet. Vedlagt er opsamling fra døgnseminaret.
Afledt af drøftelsen arbejdes der videre med følgende:
 • Justering af Rammeaftalen gældende for 2017- herunder en fælles vision og ambition for, hvor vi mener samarbejdet i Syddanmark skal bevæge sig hen. Der var enighed om, at en kommende rammeaftale ikke kun skal beskrive samarbejdet om de højt specialiserede tilbud, men også indeholde de visioner vi i dag mener, tydeligt skal tegne vores fælles arbejde med borgerne, nemlig nærhedsprincippet, rehabilitering, udgangspunkt i den enkeltes ressourcer. Socialdirektørforum skal drøfte fælles vision og ambition på næste møde i Socialdirektørforum den 16. marts 2016.
 • Metoder i Botilbud: Der arbejdes videre med projektet, herunder for nuværende med fokus på kompetenceudviklingsforløbet. Der er møde med UC-Syd den 15. december 2015.
 
Indstilling
Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning.

Referat

Lise Plougmann Willer orienterede om den fremadrettede proces. Orientering taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på døgnseminaret for Socialdirektørforum 2015

3. Central udmelding ift. Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Baggrund
Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det skal ske gennem vidensindsamling, faglig dialog og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.
Rammerne for den nationale koordinationsstuktur er opsat i Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (LOV nr 722 af 25/06/2014).
 
Socialstyrelsen har den 1. november 2014 udsendt central udmelding vedr. Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Afrapportering på den centrale udmelding skal sendes til Socialstyrelsen senest den 1. marts 2016. Afrapporteringen skal inden fremsendelse behandles i Kommunaldirektørkredsen den 20. januar 2016, i KKR den 10. februar samt i de enkelte syddanske kommuner.
Fælleskommunalt Socialsekretariat udarbejder forslag til sagsfremstilling, der kan anvendes i forbindelse med behandling af afrapporteringerne i kommunalbestyrelserne.
 
Vedlagt er udkast til afrapportering for de 22 syddanske kommuner.
Afrapporteringen viser overordnet, at der er en tilstrækkelig tilbudsvifte og en fornuftig forsyningssikkerhed.
 
Materiale fra Socialstyrelsen vedr. den centrale udmelding om Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade kan findes via dette link: http://www.socialsekretariatet.dk/index.php?id=63
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter afrapportering med henblik på godkendelse til videre behandling.

Referat

Afrapporteringen godkendt med følgende justeringer:
– Det indarbejdes konkluderende, at kommunerne arbejder rehabiliterende, og at dette betyder, at den koncentrerede rehabilitering for borgere med nyerhvervet hjerneskade kan tilbydes i et botilbud, men at langt de fleste borgere herefter vil være omfattet af matrikelløse løsninger med udgangspunkt i eget hjem.
Der kan være stor spændvidde i de problemer borgere med senhjerneskade har erhvervet sig. Derfor har kommunerne også stort fokus på at tænke i forskellige løsninger og forskellige støttende funktioner omkring borgerne.
 

Bilag

Afrapportering Den centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

4. Central udmelding ift. Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Baggrund
Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det skal ske gennem vidensindsamling, faglig dialog og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.
Rammerne for den nationale koordinationsstuktur er opsat i Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (LOV nr 722 af 25/06/2014).
 
Socialstyrelsen har den 1. november 2014 udsendt central udmelding vedr. Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Afrapportering på den centrale udmelding skal sendes til Socialstyrelsen senest den 1. marts 2016. Afrapporteringen skal inden fremsendelse behandles i Kommunaldirektørkredsen den 20. januar 2016, i KKR den 10. februar samt i de enkelte syddanske kommuner.
Fælleskommunalt Socialsekretariat udarbejder forslag til sagsfremstilling, der kan anvendes i forbindelse med behandling af afrapporteringerne i kommunalbestyrelserne.
 
Vedlagt er udkast til afrapportering for de 22 syddanske kommuner.
Afrapporteringen viser overordnet at der er en tilstrækkelig tilbudsvifte og en fornuftig forsyningssikkerhed.
 
Materiale vedr. den centrale udmelding fra Socialstyrelsen om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse kan findes via dette link: http://www.socialsekretariatet.dk/index.php?id=63
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum drøfter afrapportering med henblik på godkendelse til videre behandling.

Referat

Afrapportering vedr. Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse godkendt.

Bilag

Afrapportering Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

5. Socialtilsyn Syd

Baggrund
Tilsynchef Peter Bjerregaard Andersen har tilsendt vedlagte notat fra Socialtilsyn Syd med supplerende information om Socialtilsyn Syds takster for 2016, jf. beslutning i KKR den 10. september 2015. Notatet er et resultat af drøftelse mellem KKR formand og borgmester i Vejen Kommune, Egon Fræhr, og Christian Thygesen, borgmester i Faaborg- Midtfyn Kommune.
 
Socialtilsyn Syd har endvidere tilsendt to notater om følgende to emner:
1) Status på Tilsyn Syds håndtering af egenbetaling
2) Organisering af tilsyn med tilbud med flere afdelinger
 
Forretningsudvalget har drøftet punktet den 2. december 2015, herunder notat med supplerende information om Socialtilsyn Syds takster for 2016
Forretningsudvalget er ikke enige i alle betragtningerne i notatet, men tager orienteringen til efterretning. Forretningsudvalget går i dialog ift. 2017-taksterne.
 
Forretningsudvalget vil følge udviklingen i de økonomiske konsekvenser for kommunerne, som følge af skærpelsen om tilsyn med flere afdelinger.
 
Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum:
– tager notat med supplerende information om Socialtilsyn Syds takster for 2016 til efterretning
– drøfter de to notater fra Socialtilsyn Syd vedr. henholdsvis håndtering af borgernes egenbetaling samt organisering af tilsyn med tilbud med flere afdelinger
 

Referat

– Orientering vedr. notat med supplerende information om Socialtilsyn Syds takster for 2016 taget til efterretning
– Notater vedr. håndtering af borgernes egenbetaling samt organisering af tilsyn med tilbud med flere afdelinger taget til efterretning.

Bilag

STS_finansieringsgrundlag2016_supplerende information til KKR
Socialtilsyn Syd notat vedr egenbetaling i budgetter3011-2015
Socialtilsyn Syd notat vedr tilsyn med tilbud med flereafdelinger 2611-2015

6. Proces omkring uhensigsmæssigheder i den sociale lovgivning

Baggrund
Forretningsudvalget har besluttet at igangsætte en proces, hvor der ses på uhensigtsmæssigheder på det sociale område. Det indsamlede materiale kan anvendes til drøftelser med KL om forhold, vi gerne vil have de tager op, eller forhold vi selv ønsker at gå i dialog med ministeriet om.
Endvidere igangsætter Ministeriet revision af serviceloven nu, og de vil meget gerne have input fra kommunerne med deadline 15. januar 2016. Revisionen af serviceloven vedrører voksenbestemmelserne.
 
Forretningsudvalget ønsker, at de syddanske kommuner bidrager med forslag til emner med henblik på revision af serviceloven. Forslag til ændringer af serviceloven vedr. voksenbestemmelserne kan sendes til Fælleskommunalt socialsekretariat til cfm@vejen.dk.
 
Der er opmærksomhed på, at der i regi af 6-by samarbejdet er udarbejdet forslag til ændringer af serviceloven, se vedlagte.
 
Indstilling
Der indstilles til, at punktet drøftes med henblik på forslag til ændringer af serviceloven.

Referat

Der var enighed om at benytte denne mulighed ift. revision af Serviceloven.
Der var på mødet følgende emner:
 • Formålsbeskrivelsen: at gøre opmærksom på den rehabiliterende tilgang, inklusion, fokus på støtte til et selvstændigt og uafhængigt liv, således at det understøtter den måde, der arbejdes på i kommunerne.
 • Hjælpemiddelområdet: Forslag om at borgerens indtægt kan lægges til grund, ift. vurdering af tildeling af hjælpemidler.
 • Hjælpemiddelområdet: Ønske til smidigere arbejdsgang ift. tildeling af hjælpemidler
De konkrete kommuner med ovenstående forslag udarbejder notat, der beskriver punkterne nærmere. Disse forslag samt eventuelle øvrige forslag sendes til sekretariatet til mail: cfm@vejen.dk

Bilag

Styringsudfordringer og forslag til forenkling af serviceloven (2)

7. Netværk på kommunikationsområdet

Baggrund
På Socialdirektørforums møde den 22. oktober 2015 orienterede Aabenraa Kommune om ophør af samarbejdet om drift af CHK. Herunder opfordrede Aabenraa Kommune til en drøftelse af netværk på kommunikationsområdet, hvorledes de eksisterende netværk kan understøttes, og hvorvidt der skal oprettes nye netværk.
Vedlagt er liste over de nuværende netværk på kommunikationsområdet – såvel de lokale som de nationale.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at de enkelte kommuner selv indmelder sig i de netværk de ønsker at deltage i.

Referat

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Netværks liste

8. Ældre udviklingshæmmede

Baggrund
Den gennemsnitlige levetid for udviklingshæmmede er gennem de seneste 10 år steget væsentligt i forhold til den øvrige befolkning. I dag lever udviklingshæmmede lige så længe, som resten af befolkningen. Det er forventeligt, at gruppen af ældre udviklingshæmmede vil stige yderligere de kommende år. Den store stigning i antallet af ældre udviklingshæmmede betyder, at kommunerne skal finde løsninger på, hvorledes de ældre udviklingshæmmede bedst hjælpes.
Da det er en problemstilling mange kommuner står i, temasættes der en times drøftelse af emnet på Socialdirektørforums møde den 11. maj 2016. Forretningsudvalget opfordrer til, at 1-2 kommuner med gode erfaringer holder et lille indlæg på temadrøftelsen den 11. maj 2016.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til orientering

Referat

Orientering taget til efterretning.
Følgende vil gerne deltage med indlæg i forbindelse med temadrøftelsen den 11. maj 2016:
– Faaborg Midtfyn Kommune
– Billund Kommune
– Region Syddanmark
– Middelfart Kommune
– Vejen Kommune
 
Der var spørgsmål til, hvorvidt der ses tendens til færre eller flere personer med en udviklingshæmning. Sekretariatet følger op på dette.

9. SOSU dimensionering

Baggrund
Fra 2007 til 2015 var dimensioneringen af social- og sundhedsuddannelserne (SOSU-hjælpere og SOSUassistenter) samt den pædagogiske assistentuddannelse (PAU-uddannelsen) fastlagt via trepartsaftalen. Med udsigten til udløbet af trepartsaftalen i år har KL siden foråret 2015 forhandlet om en ny styringsmodel for fastsættelse af uddannelseskapaciteten med staten, regionerne og LO. Det har dog på nuværende tidspunkt ikke været muligt at nå til enighed om en ny aftale på nationalt plan.
 
Dimensionering på regionalt plan
På den baggrund skrev KL ud til landets borgmestre d. 25. september 2015 og anbefalede, at kommunerne og de fem KKR i 2016 planlægger dimensioneringen på regionalt plan. KKR Syddanmark behandlede sagen på møde d. 16. november 2015. KKR besluttede at følge Dimensioneringsudvalgets indstilling:
 • Antallet af SOSU-hjælperelever falder med 193 elever fra 2015 til 2016. Dvs. at dimensioneringen samlet i regionen i 2016 er 1.701 elever
 • Antallet af SOSU-assistentelever fastholdes til samme niveau som 2015, det vil sige 378 elever, da det ikke er muligt at indgå aftale med Region Syddanmark om at hæve antallet
 • Antallet af PAU-elever fastholdes til samme niveau som 2015, det vil sige 306 elever.
Der har både i Dimensioneringsudvalget og kredsen af kommunaldirektører været et ønske om at hæve antallet af SOSU-assistentelever. For at kunne indfri dette ønske kræver det en aftale med Region Syddanmark, da eleverne blandet andet skal være i sygehusregi i deres somatiske praktik med henblik på at opnå deres autorisation. Region Syddanmark har på administrativt plan meddelt, at de ikke vil indgå en sådan aftale på nuværende tidspunkt, men at de planlægger ud fra en dimensionering svarende til den i 2015. KKR Syddanmark besluttede på møde d. 16. november, at de vil tage politisk kontakt til Regionen med henblik på at indgå aftale om at antallet af assistentelever skal stige.
I forhold til PAU-eleverne har KL bemærket, at målet er et betydeligt fald i antallet af elever, men i dimensioneringen for 2016 anbefaler KL at fastholde niveauet for at tage hensyn til de mange studerende, som allerede er startet på grundforløbet og har brug for en uddannelsesaftale. Denne anbefaling har KKR Syddanmark altså fulgt.
 
Fordeling af elever mellem kommunerne KKR Syddanmark har på baggrund af indstilling fra Dimensioneringsudvalget valgt nedenstående modeller for fordeling af eleverne mellem kommunerne.
For SOSU-assistenterne og –hjælperne fordeles eleverne ud fra en fordelingsnøgle, hvor den gamle fordeling vægter 75 pct. og fordelingsnøglen fra ældremilliarden vægter 25 pct. Baggrunden herfor er at regulere i forhold til demografien, men samtidig ikke skabe for store ændringer for den enkelte kommune fra 2015 til 2016.
I forhold til PAU-eleverne fordeles eleverne efter en model tilsvarende fordelingen i 2015. Argumenterne for dette valg er for det første, at en tilpasning i forhold til den samlede demografi vil give meget små ændringer. For det andet er der udsigt til markante ændringer i den samlede dimensionering inden for en kort tidshorisont, og Dimensioneringsudvalget anbefaler derfor, at en eventuel ændring i fordeling mellem kommunerne afventer afklaring af den samlede dimensionering på området.
 
Den konkrete fordeling mellem kommunerne ses i vedlagte bilag. Det skal bemærkes, at det er den enkelte kommune selv, der vurderer, hvorvidt der er et tilstrækkelig antal kvalificerede ansøgere til at opfylde dimensioneringen.
Yderligere uddybninger om dimensioneringen kan findes i KKR dagsordenen fra d. 16. november 2015: http://www.kl.dk/menu/Mode-i-KKR-Syddanmark-den-16-november-2015-id192718/?n=0§ion=29800
 
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at orienteringen tages til efterretning.

Referat

Orientering taget til efterretning

Bilag

Fordeling af elever i 2016 mellem kommunerne

10. Flydedokken og Teglgårdskollegiet

Baggrund
Region Syddanmark har tilsendt Socialdirektørforum dagsordenspunkt vedr. tilpasning og omkonvertering af pladser på Center for Misbrug og Socialpsykiatri.
Region Syddanmark ønsker at gennemføre en tilpasning (reduktion) af pladstallet samt omkonvertering af § 110 pladser til § 107/108 pladser på Center for Misbrug og Socialpsykiatri. Ændringerne vedrører henholdsvis Teglgårdskollegiet i Middelfart samt Flydedokken i Fredericia, se vedlagte dagsordenspunkt.
 
Det kan oplyses at:
 • Flydedokken og Teglgårdskollegiet i den gældende Styringsaftale i Syddanmark er kategoriseret som højt specialiserede tilbud med regional betydning. Jævnfør Styringsaftalen i Syddanmark skal ændringer ift. kapacitet for højt specialiserede tilbud med regional betydning til høring i Socialdirektørforum.
 • Regionerne driver sociale tilbud på vegne af kommunerne. Regionerne driver således de pladser, som kommunerne ønsker, at regionerne skal stille til rådighed for kommunerne.
 
Forretningsudvalget har den 2. december 2015 drøftet sagen fremsendt af Region Syddanmark. Forretningsudvalget indstiller følgende til Socialdirektørforum:
 • Flydedokkens §110 pladser afvikles, således som det indstilles fra Region Syddanmark.
 • Forretningsudvalget er ikke enig i regionens indstilling om en konvertering af pladser på Flydedokken til 107/108 pladser. I stedet indstiller Forretningsudvalget, at Flydedokken som samlet institution afvikles. Baggrunden er, at det jævnligt har været drøftet, at Flydedokken ikke har en god placering i Fredericia by.
 • Forretningsudvalget indstiller, at der igangsættes et arbejde for at afklare og afdække, hvordan de borgere, der er på Flydedokken, kan omplaceres til andre tilbud i kommunerne i Syddanmark. Det vil være nødvendigt med tæt dialog med de ansvarlige kommuner herom. Der udarbejdes en plan herfor, samt en udredning af de økonomiske konsekvenser af en lukning. Afdækning af behovet vil skulle danne grundlag for en evt. stillingtagen til et fremtidigt tilbud til målgruppen.
 • Forretningsudvalget tager orienteringen om lukningen af Teglgårdskollegiet til efterretning, og er enig i, at det i den aktuelle situation er en nødvendig handling.
 
Repræsentanter fra Forretningsudvalget har den 10. december 2015 afholdt møde med Region Syddanmark vedrørende Flydedokken. Der er enighed om, at der er behov for at nedsætte en fælles arbejdsgruppe, der skal afdække behov for fremtidige pladser til målgruppen samt udarbejde plan for afvikling af Flydedokken i Fredericia by. Der er enighed om, at vi har et fælles ansvar for at sikre, at der fortsat er et passende tilbud til målgruppen.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at:
 • Flydedokkens §110 pladser afvikles, således som det indstilles fra Region Syddanmark.
 • Flydedokken som samlet institution afvikles.
 • der igangsættes et arbejde for at afklare og afdække, hvordan de borgere der er på Flydedokken kan omplaceres til andre tilbud i kommunerne i Syddanmark.
 • Teglgårdskollegiet afvikles, således som det indstilles fra Region Syddanmark

Referat

Indstillingerne tiltrådt som indstillet, dvs.:
 • Flydedokkens §110 pladser afvikles, således som det indstilles fra Region Syddanmark.
 • Flydedokken som samlet institution afvikles.
 • der igangsættes et arbejde for at afklare og afdække, hvordan de borgere der er på Flydedokken kan omplaceres til andre tilbud i kommunerne i Syddanmark.
 • Teglgårdskollegiet afvikles, således som det indstilles fra Region Syddanmark
Der nedsættes en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der skal afdække behovet for pladser til målgruppen samt mulige tilbud til de borgere, der er på Flydedokken, herunder hvilke tilbud vi har i rammeaftale regi til denne målgruppe. Arbejdsgruppen skal endvidere udarbejde en handle- og procesplan. Der udarbejdes et kommisorium til arbejdsgruppen.
Det blev påpeget, at de ledige pladser i Flydedokken kun kan anvendes som midlertidigt botilbud (SEL §107), og at nye borgere ved indflytning skal gøres opmærksom på, at det vil være for en kortere periode.

Bilag

Dagsordenspunkt Tilpasning og omkonvertering af pladsantal på Center for Misbrug og Socialpsykiatri dec15
Bilag-Flydedokken forventet afregning af underskud (2)

11. Fuglemajgård, omdannelse af almene boliger til servicelovboliger

Baggrund
Region Syddanmark har fremsendt vedlagte dagsordenspunkt vedr. omdannelse af almene boliger til servicelovboliger på Fuglemajgård beliggende i Vejen Kommune.
Regionsrådet har den 28. september 2015 godkendt, at der iværksættes en proces vedrørende omdannelse af 11 almene boliger på bo- og beskæftigelsestilbuddet Fuglemajgård ved Jels i Vejen Kommune til boliger efter servicelovens § 108. Vedlagt er beslutning i Regionsrådet den 28. september 2015.
Fuglemajgård er en afdeling under Specialcenter for Voksne med Handicap, og ejendommen ejes af Region Syddanmark. Målgruppen er psykisk udviklingshæmmede med udtalt uhensigtsmæssig social adfærd. Nogle af borgerne har, eller er på vej til at få en anbringelsesdom.
I henhold til serviceloven skal borgere med dom til anbringelse, anbringes i boformer efter servicelovens § 108. Med den nuværende målgruppe, vurderes det derfor nødvendigt, at Fuglemajgård omdannes fra almene boliger til boliger efter servicelovens § 108, så anvendelsen af boligerne lovliggøres.
Region Syddanmark har i vedlagte dagsordenspunkt til Socialdirektørforum indstillet, at Socialdirektørforum godkender, at der iværksættes en proces vedrørende omdannelse af 11 almene boliger på Fuglemajgård til boliger efter servicelovens § 108.
 
 
Forretningsudvalget har på møde den 2. december 2015 drøftet punktet.
Forretningsudvalget efterspørger information vedrørende kapacitet til målgruppen på landsplan. Endvidere efterspørges der information om, hvorvidt de fysiske rammer på Fuglemajgård er tidssvarende for målgruppen – også på længere sigt. Kapacitet på landsplan samt de fysiske rammer på Fuglemajgård skal afklares, førend punktet fra Region Syddanmark vedr. omdannelse af almene boliger til servicelovboliger kan behandles i Socialdirektørforum.
 
Indstilling
Der indstilles til, at punktet drøftes.

Referat

Punktet blev drøftet. Der blev understreget, at det er vigtigt at Socialdirektørforum høres om sådanne ændringer tidligt i processen.
Omdannelse af 11 almene boliger på Fuglemajgård til boliger efter servicelovens § 108 tages til efterretning.
 

Bilag

Dagsordenspunkt_Socialdirektørforum_Fuglemajgård
Regionsrådets beslutning om Fuglemajgård 28-09-2015

12. Afsøgning af muligheder for revidering af rammeaftalen

Baggrund
I henhold til lovbekendtgørelsen for loven om Social Service §6 skal der årligt indgås en rammeaftale vedr. ” faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud” og ”koordinering af kapacitet og sammensætning af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud”. Rammeaftalens grundlæggende funktion er, at sikre at der er højt specialiserede tilbud nok i regionen.
 
I Region Syddanmarks rammeaftale for 2016 er følgende temaer aftalt: Styring af udgifterne, koordinering af kapacitetsudvikling og sikring af effektiv drift. Temaerne skal realiseres inden for de nuværende regler for økonomistyring (overskud/underskud, lukning af tilbud m.m.). I de sidste par år, har der været flere eksempler på, at efterspørgslen efter regionale tilbud er vigende, hvilket har betydning for en rettidig tilpasning af kapacitet. Dette har haft alvorlige økonomiske konsekvenser for en række kommuner.
 
Forretningsudvalget har drøftet den stigende bekymring for, at denne tendens fortsætter, og finder derfor behov for at se nærmere på den konkrete udformning af rammeaftalen i Syd, med henblik på at vurdere om der er behov for en justering eller gentænkning af de økonomiske forpligtigelser og incitamenter til ansvarlig økonomistyring.
 
Helt konkret skal det undersøges om:
 
 • Rammeaftalen giver et stærkt nok incitament til at tilpasse kapaciteten efter efterspørgslen.
 • Rammeaftalen giver et stærkt nok incitament til at optimere den løbende drift.
 • Rammeaftalen omfatter for mange tilbud.
 
Undersøgelsen kan tage udgangspunkt i de øvrige regioners regler for økonomistyring, og skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige regelsæt.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller derfor til Socialdirektørforum, at der igangsættes en nærmere udredning af fordele og ulemper i den eksisterende rammeaftales opbygning. Vi foreslår, at opgaven med at tilvejebringe en analyse af rammeaftalen placeres i økonomisk arbejdsgruppe, og at der kan indhentes nødvendig juridisk assistance som supplement til arbejdsgruppen. Udredningen skal pege hen imod en eventuel ændring af rammeaftalen for 2017.

Referat

Indstilling tiltrådt. Der nedsættes en tværfaglig arbejdsgruppe beståede af personer fra økonomisk arbejdsgruppe og socialfaglige personer.

13. Evaluering af Region Syddanmarks nye takststruktur

Baggrund
Region Syddanmark har implementeret en ny takststruktur på det sociale område med opstart i 2014 og fuld implementering i 2015 for hovedparten af regionens tilbud. Der er i efteråret 2015 foretaget en evaluering af den nye takststruktur med henblik på at vurdere om formålene med indførelsen af den nye taksstruktur er opnået. De centrale formål er:
 • Øget gennemsigtighed om priser, ydelser og indsatsen overfor borgerne
 • Bedre beskrivelse af ydelsernes indhold
 • Udvikling i borgerens støttebehov kan i højere grad afspejles i priserne
 • Ingen særforanstaltninger – alle borgere indplaceres i en ydelsespakke
Evalueringen er baseret på input fra de sociale centre samt ni kommuner, og evalueringen viser, at de overordnede formål samlet set er opnået. Desuden viser evalueringen, at den nye takststruktur som en positiv sidegevinst har givet bedre vilkår for økonomistyringen på de sociale centre. Samtidig peger evalueringen på nogle opmærksomhedspunkter i det fremadrettede samarbejde i regi af den nye takststruktur, der kan afhjælpe nogle af de uklarheder og indledende udfordringer, evalueringen også har afdækket.
Den nye takststruktur er et centralt omdrejningspunkt i det regionale socialområdes fortsatte rolle som leverandør af højt specialiserede sociale tilbud. Derfor vil der også helt naturligt i de kommende år være dialog om, hvordan takststrukturen fungerer i praksis. Flere kommuner giver da udtryk for, at man ser det som naturligt, at samarbejdet løbende udvikler sig i forhold til den nye takststruktur, i takt med at både de sociale centre og kommunerne bliver mere erfarne i den nye måde at samarbejde på.
Evalueringen bliver afsæt for finjustering af praksis i arbejdet med den nye takststruktur samt eventuelt også på sigt ændring af delelementer, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Når evalueringen har været forelagt internt og eksternt, tages der således stilling til, hvilken opfølgning og eventuelle ændringer evalueringen giver anledning til.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning

Referat

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Dagsordenspunkt til Socialdirektørforum_ Evaluering af Region Syddanmarks nye takststruktur
Evaluering af ny takststruktur på det regionale socialområde

14. Håndtering af Servicelovens § 83 i forhold til den nye takstbekendtgørelse

Baggrund
På mødet i Socialdirektørforum den 22. oktober 2015 blev besluttet, at der på dette møde i Socialdirektørforum orienteres om håndtering af servicelovens §83 (personlig pleje, praktisk hjælp og madservice), efter det pr. 12. januar 2015 er indskrevet i den nye takstbekendtgørelse.
Formand for økonomisk arbejdsgruppe, Torben Krone, har udarbejdet et notat, der beskriver håndteringen herunder ændringer i forhold til tidligere praksis, se vedlagte.
 
Indstilling
Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning

Referat

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Takster på plejeboliger-1

15. Orientering vedr. overtagelser af sociale regionale tilbud

Baggrund
På baggrund af lovændringer som betyder, at kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra regionen en gang midt i hver valgperiode, besluttede KKR Syddanmark i marts 2014, at der er behov for en strategisk drøftelse mellem kommunerne af samspil og typer af tilbud, som Region Syddanmark fremadrettet skal drive.
Samspil og styring på det specialiserede socialområde var i foråret 2015 i politisk høring i de 22 kommuner. Beliggenhedskommuner skulle i høringssvaret forholde sig konkret til hvert af de sociale regionale tilbud beliggende i kommunen. Resultatet af den politiske høring viste, at der var en interesse for at arbejde videre med overtagelse af 7 af de sociale regionale tilbud, se vedlagte notat.
 
Det drejer sig om:
 • Bihuset, beliggende i Odense Kommune
 • Børnehusene Stjernen, beliggende i Odense Kommune
 • Center for Senhjerneskade- afd. Kolding, beliggende i Kolding Kommune
 • Engbo, beliggende i Kerteminde Kommune
 • Holtegården, beliggende i Vejen Kommune
 • Sydbo, beliggende i Svendborg Kommune
 • Teglgårdshuset, beliggende i Middelfart Kommune
Beliggenhedskommunerne skal senest 1. januar 2016 give Region Syddanmark besked om overtagelse af sociale tilbud. Tilbud skal være overtaget senest 1. januar 2017. På møde i Socialdirektørforum i december 2014 bemærkede Region Syddanmark, at det tager ca. 8 måneder at forberede overtagelse af et tilbud, samt at det er fordelagtigt, at overtagelse sker ved årsskifte.
Der ønskes en status på, hvilke regionale sociale tilbud, der overtages i denne valgperiode (med overtagelse senest den 1. januar 2017).
 
Indstilling
Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning.

Referat

Orientering taget til efterretning.
Følgende tilbud overtages:
 • Center for Senhjerneskade- afd. Kolding, beliggende i Kolding Kommune
 • Holtegården, beliggende i Vejen Kommune
 • Sydbo, beliggende i Svendborg Kommune
 • Teglgårdshuset, beliggende i Middelfart Kommune
Følgende tilbud overtages ikke:
 • Bihuset, beliggende i Odense Kommune
 • Børnehusene Stjernen, beliggende i Odense Kommune
 • Engbo, beliggende i Kerteminde Kommune

Bilag

Politisk høring hos de 22 kommuner i Syddanmark i forhold til eventuel overtagelse af regionale sociale tilbud i Syddanmark

16. Orientering fra Faaborg-Midtfyn Kommune vedr. Håndtering af borgernes egenbetaling

Baggrund
Faaborg – Midtfyn Kommune har fremsendt følgende til Fælleskommunalt Socialsekretariat.
Jf. drøftelsen i Socialdirektørforum den 22., hvor det i sagsfremstillingen fremgik, at Forrretningsudvalget havde drøftet håndtering af beboermidler på §§ 107-110 med den løsning, at kommunerne i 2016 kunne skrive en note om, at der er indregnet egenbetaling i taksten, vil jeg herved informere Socialdirektørforum om, at Socialtilsyn Midt nok tolker reglerne mere konsekvent.
Da Faaborg-Midtfyn Kommune er underlagt Socialtilsyn Midt vil Faaborg-Midtfyn Kommune derfor fra den 1. januar 2016 indregne egenbetaling (altså forbrug og husleje) i taksterne i en samtidig forventning om, at myndigheds kommunen selv kræver denne betaling op.
Ovenstående får selvsagt indflydelse på taksterne, hvilket må reguleres efterfølgende og er i øvrigt kun af teknisk karakter.
Faaborg-Midtfyn Kommune vil i øvrigt senest i begyndelsen af december særskilt orientere de anbringende kommuner på Lindehuset og Solskrænten (§ 108 institutioner) om den kommende ændring.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til, at orienteringen tages til efterretning.

Referat

Orientering taget til efterretning.

17. Orientering om gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. – 3. kvartal 2015

Baggrund
I forbindelse med initiativ i Styringsaftalen 2015 skal kommuner og region i Syddanmark indberette gennemsnitlige faktiske belægningsprocenter for 1. – 3. kvartal i 2015 for alle klyngetilbud og højt specialiserede tilbud med regional betydning. Socialdirektørforum kan på denne måde løbende følge udnyttelsesgraden af klyngetilbud og de højt specialiserede tilbud med regional betydning.
Kommunerne og regionen i Syddanmark skal i forbindelse med indberetningen tilkendegive, såfremt der er udfordringer vedrørende belægningen på konkrete ydelser. Eksempelvis hvis den faktiske belægningsprocent afviger 5 procentpoint eller mere fra den budgetterede belægningsprocent.
Oversigten over gennemsnitlige belægningsprocenter 1. – 3. kvartal 2015 kan ses via dette link: www.socialsekretariatet.dk/index.php?id=61
 
Forretningsudvalget har drøftet punktet på mødet den 2. december 2015. Forretningsudvalget vil se nærmere på tilbud med betydelig afvigelse mellem budgetteret belægning og faktisk belægning.
 
Indstilling
Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning.

Referat

Orientering taget til efterretning.

18. Orientering om status på Nyborgskolen

Christian Schacht-Magnussen orienterer på mødet.

Referat

Orientering taget til efterretning.

19. Orientering om Ankestyrelsens principafgørelse 74-15 vedr. socialtilsyn

Baggrund
Ankestyrelsen har den 11. november 2015 udmeldt principafgørelse vedrørende socialtilsyn herunder ift. godkendelse af tilbud og udvidelse af målgruppe. Principafgørelsen kan ses via følgende link: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175228
Ankestyrelsen påpeger et mismatch mellem bekendtgørelse om socialtilsyn og lov om socialtilsyn.
Det fremgår af § 6, stk. 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn, at socialtilsynet i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn efter anmodning fra tilbuddet kan fastsætte som vilkår for den fortsatte godkendelse, at godkendelsen kan fraviges inden for nærmere fastsatte betingelser eller inden for en nærmere bestemt periode.
 
Resumé af principafgørelsen:
Socialtilsynet skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med de tilbud, der er angivet i lov om socialtilsyn.
Tilbuddet skal være godkendt for at indgå i den kommunale forsyning. Det betyder, at en kommune ikke kan visitere borgere til tilbuddet, medmindre det er godkendt af socialtilsynet. Når et tilbud søger om godkendelse som generelt egnet til en bestemt målgruppe af borgere, træffer socialtilsynet afgørelse om godkendelse på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet. Tilbuddets kvalitet vurderes inden for en række temaer, der er angivet i loven.
Der er ikke i lov om socialtilsyn indsat bemyndigelse til at fastsætte regler om, at der i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn kan fastsættes vilkår om fravigelse af godkendelsen som alternativ til en ændring af godkendelsen. § 6, stk. 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn har således ikke hjemmel i loven. Der kan kun fastsættes en sådan bestemmelse i bekendtgørelsesform, hvis der er klar hjemmel hertil i loven.
Bekendtgørelsen må således kun omhandle det, som loven giver mulighed for.
Dette støttes på en ordlydsfortolkning af bemyndigelsesbestemmelserne i lov om socialtilsyn. Heller ikke formålet bag godkendelsesproceduren ses at støtte en sådan bemyndigelse til at fastsætte vilkår om fravigelse af godkendelsen. Vi henviser i den forbindelse til, at socialtilsynet ved godkendelse skal foretage en bedømmelse af alle indikatorer i kvalitetsmodellen.
Selv om § 6, stk. 3, i bekendtgørelsen efter sin ordlyd giver mulighed for at godkendelsen kan fraviges i både udvidende og indskrænkende retning, kan bestemmelsen derfor ikke anvendes. En ansøgning om udvidelse af målgruppen skal i stedet behandles som en ansøgning om ændring af godkendelsen.
 
Udmelding fra Socialtilsyn Syd:
Socialtilsyn Syd har på baggrund af principafgørelsen udmeldt følgende på deres hjemmeside:
Socialtilsyn Syd fraviger ikke den aktuelle godkendelse. Hidtil har socialtilsynene behandlet anmodninger om fravigelse fra tilbud og plejefamilier, som i en periode eller under nærmere fastsatte vilkår fraveg godkendelsen. Det er pr. 9. november 2015 ikke muligt for socialtilsynene at fravige den aktuelle godkendelse. Ankestyrelsen har ved en ny principafgørelse af 9. november 2015 afgjort, at bekendtgørelse om socialtilsyn § 6, stk. 3 ikke har hjemmel i lov om socialtilsyn. Socialtilsynet har derfor ikke mulighed for at fravige den aktuelle godkendelse ved at benytte bestemmelsen som hjemmel.
Tilbud eller plejefamilie skal fremover søge om væsentlig ændring af den aktuelle godkendelse, når tilbuddet eller plejefamilien eksempelvis har brug for yderligere pladser eller udvidelse af målgruppen i forhold til godkendelsen.
Tilbud vil som udgangspunkt blive opkrævet en takst for en væsentlig ændring eller ændringer.
 
Forretningsudvalget har på møde den 2. december 2015 drøftet sagen. Forretningsudvalget vil følge de økonomiske som praktiske konsekvenser for kommunerne afledt af principafgørelsen. Lang frist på godkendelser af pladser, samt høje takster for godkendelser af få nye eller ændrede pladser, er nogle af de konsekvenser, som Forretningsudvalget har erfaret kan opstå.
 
Indstilling
Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning

Referat

Orientering taget til efterretning. Det skal undersøges, hvor lang tid det tager at få godkendt/ re-godkendt pladser.

20. Orienteringer

Orientering fra Dialogforum den 25. november
Lise P. Willer, Esbjerg Kommune og Lone V. Rasmussen, Tønder Kommune orienterer fra mødet. Referat fra mødet er vedlagt.
Kommissorium for Dialogforum, KKR Syddanmark, kan ses via dette link: www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_75290/cf_202/Kommissorium_Dialogforum_KKR_Syddanmark.PDF
 
Orientering fra Koordinationsforum den 27. november 2015
Sonja Miltersen, Vejen Kommune, orienterer fra mødet.
 
Orientering fra møde vedr. den sikrede institution Egely den 28. oktober 2015
Der afholdes årligt et møde med Region Syddanmark vedr. den sikrede institution Egely.
Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune og Christian Schacht-Magnussen, Region Syddanmark orienterer fra mødet. Referat fra mødet er vedlagt.
 
Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser
Socialstyrelsen udgav den 2. november 2015 ”Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser". Dokumentet kan findes via dette link: http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/nationaleretningslinjer-for-rehabilitering-til-borgere-med-svaere-spsieforstyrrelser

Referat

Orienteringer taget til efterretning.

Bilag

Referat fra møde i Dialogforum den 25. november 2015
Referat af møde 28.oktober 2015 – sikrede institutioner

21. Eventuelt

Eventuelt

Referat

– Lise Plougmann Willer orienterede fra møde den 1. december 2015 vedr. Kunderåd i Syddanmark
– Der var spørgsmål til aftale ift., hvornår dagsorden til Socialdirektørforum sendes ud, samt hvem der kan modtage dagsorden. Dagsorden sendes som udgangspunkt ud 1. uge før mødet. Dagsorden udsendes til de, der har ønsket at stå på distributionslisten. Såfremt personer ønsker at modtage dagsorden til møderne i Socialdirektørforum gives der besked til Fælleskommunalt socialsekretariat.
– Varde Kommune orienterede om, at der er igangsat arbejde ift. udvikling af tilbuddet Lunden til borgere med en senhjerneskade (i relation til forløbsprogrammet). Kommunerne i Syddanmark vil i den forbindelse modtage en invitation fra Varde Kommune ift. inddragelse i dette arbejde.
– Lise Plougmann Willer orienterede fra møde den 12. december 2015 vedr. Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn- og unge med handicap.
– Der blev orienteret om, at der igangsættes udarbejdelse af et brev til KL m.fl, hvor uhensigtsmæssigheder vedr. boliglovgivning og servicelov i kombination beskrives nærmere. Socialdirektørforum orienteres senere herom.

22. Næste møde

Næste møde er den 16. marts 2016