Møde i Socialdirektørforum den 16. december 2016

Udgivet 16.12.2016

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 16. december 2016

STED

Fredericia: Meldahls Rådhus, Vendersgade 30D, 7000 Fredericia

STARTTIDSPUNKT

2016-12-16 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2016-12-16 12:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 7. oktober 2016

2. Fremtidige indsatser i Socialdirektørforum

3. Øget politisk inddragelse i Rammeaftalen

4. National Koordination: opfølgning på de to centrale udmeldinger på henholdsvis hjerneskade- og synsområdet

5. Lukket

6. Lukning af højtspecialiseret botilbud til børn, Samstyrken Krogen 3, Varde

7. Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Ældre og Handicapforvaltningen i Odense Kommune på det specialiserede område

8. Udviklingen af udgifter fra 2014 – 2015 på det specialiserede socialområde

9. Opfølgning på belægningsprocenter 1. – 3. kvartal 2016

10. Understøttelse af implementeringen af rehabilitering på specialiseret niveau

11. Sammen om velfærd – frigivelse af midler

12. Orientering om KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner- Sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025

13. Ekstra opkrævning for tilbuddet Kofoedsminde

14. Øvrige orienteringer

15. Eventuelt

16. Næste møde


1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 7. oktober 2016

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 7. oktober 2016

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 7. oktober 2016

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum godkender referat fra møde i Socialdirektørforum den 7. oktober 2016

 

Beslutning

Referat godkendt

2. Fremtidige indsatser i Socialdirektørforum

Fremtidige indsatser i Socialdirektørforum

Fremtidige indsatser i Socialdirektørforum

 

Baggrund

På baggrund af drøftelserne fra døgnseminaret den 6. -7. oktober 2016 er der udarbejdet en oversigt over mulige indsatser, som Socialdirektørforum kan iværksætte de kommende år.

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum drøfter og prioriterer indsatserne herunder tilkendegiver, hvorvidt Socialdirektørforum finder det relevant at samarbejde om de foreslåede indsatser i de kommende år.

 

Beslutning

Punktet genoptages på næste møde, hvor prioritering af indsatser drøftes med udgangspunkt i resultaterne fra den politiske temadag den 9. marts 2017.

Bilag

NOTAT-fremtidige indsatser og projekter.pdf

3. Øget politisk inddragelse i Rammeaftalen

Øget politisk inddragelse i Rammeaftalen

Øget politisk inddragelse i Rammeaftalen

 

Baggrund

Socialdirektørforum drøftede på det seneste møde forslag om politisk inddragelse i forhold til indholdet i rammeaftalen. Der blev lagt op til en drøftelse i KKR Syddanmark med henblik på, at KKR Syddanmark opfordrer relevante politiske udvalg hos de syddanske kommuner og Region Syddanmark til at bidrage med initiativer, der kan indgå i rammeaftalen.

KKR Syddanmark besluttede på møde den 18. november 2016, at sende en opfordring til relevante politiske udvalg hos de syddanske kommuner og Region Syddanmark om at bidrage til dels en overordnet langsigtet politisk strategisk retning, dels konkrete temaer til rammeaftalen for 2018. Brevet fra KKR Syddanmark er vedlagt.

Opfordringen rammesættes ud fra de krav og forventninger, der er knyttet til rammeaftalen som styrings- og udviklingsredskab.

De lokale drøftelser kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvad er vigtigt og hvad optager os på den tværkommunale bane?
 • Hvad vil vi være kendt på i Syddanmark?
 • Hvad skal vi samarbejde om fremadrettet?
 • Hvilke udviklingstiltag skal rammeaftalen fokusere på?

 

Proces for ny aftale

De lokalpolitiske bidrag samles og danner grundlag for en politisk temadag den 9. marts 2017, kl. 12.00-16.00.

 • Februar-marts: De indkomne initiativer grupperes efter temaer
 • 9. marts: På den politiske temadag vil der være oplæg samt drøftelse og prioritering af temaer og indsatser, der skal indskrives i rammeaftalen
 • Maj: Socialdirektørforum drøfter resultatet af temadagen, og formulerer udkast til en ny rammeaftale
 • Maj – juni: Udkast til Rammeaftale 2018 drøftes på møde i kredsen af kommunaldirektører samt KKR Syddanmark efterfulgt af godkendelse.

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

Invitation: Rammeaftale 2018 – lokal drøftelse.pdf
Drejebog til politisk temadag om indsatser og visioner for rammeaftale 2018

4. National Koordination: opfølgning på de to centrale udmeldinger på henholdsvis hjerneskade- og synsområdet

National Koordination: opfølgning på de to centrale udmeldinger på henholdsvis hjerneskade- og synsområdet

National Koordination: opfølgning på de to centrale udmeldinger på henholdsvis hjerneskade- og synsområdet

 

Baggrund

Socialstyrelsen udmeldte den 1. november 2014 de to centrale udmeldinger:

 • Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 
 • Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

 

Syddanmark sendte afrapporteringer på de to centrale udmeldinger ved deadline marts 2016. Der har sidenhen været dialog med Socialstyrelsen om indholdet i afrapporteringerne. Blandt andet har Socialstyrelsen sendt opfølgende spørgsmål til begge afrapporteringer. Dialogen, herunder de opfølgende spørgsmål fra Socialstyrelsen, har ført til en revurdering ift. indhold i afrapporteringerne.

 

Lise Willer orienterer.

 

Indstilling

Det indstilles til Socialdirektørforum, at punktet drøftes.

 

Beslutning

Punktet blev drøftet og orienteringen taget til efterretning

5. Lukket

Lukket

6. Lukning af højtspecialiseret botilbud til børn, Samstyrken Krogen 3, Varde

Lukning af højtspecialiseret botilbud til børn, Samstyrken Krogen 3, Varde

Lukning af højtspecialiseret botilbud til børn, Samstyrken Krogen 3, Varde

 

Baggrund

Varde Kommunes udvalg for social og sundhed har d. 15. november 2016 truffet beslutning om at nedlægge botilbud for børn Samstyrken – Krogen 3, Varde. Forslag om nedlæggelse af Krogen 3 havde forinden denne beslutning været til høring og blevet godkendt af Varde Kommunes Handicapråd samt MED-udvalget for Samstyrken.

 

Siden 2011 har Varde Kommune drevet Krogen 3 som et højt specialiseret botilbud til børn – i dag er tilbuddet normeret til 10 pladser. I 2015 var belægningsprocenten på 81 % og i 2016 har den indtil nu kun været på 69 %.

I dag bor der syv børn i botilbuddet, heraf er tre fra Varde, to fra Esbjerg, én fra Vejen og én fra Ringkøbing-Skjern. Børnene er mellem 11 og 17 år.

Varde Kommune indledte desuden på baggrund af den vigende efterspørgsel i foråret 2016 et samarbejde med Esbjerg Kommune med henblik på at finde mulige løsninger på drift af botilbud for børn i Varde i samarbejde med Esbjerg. Men Esbjerg Kommune oplever ligesom Varde en vigende efterspørgsel på deres botilbud til børn. I forbindelse med det mulige samarbejde med Esbjerg Kommune er den forventede fremtidige efterspørgsel efter botilbud til børn i de omkringliggende kommuner også blevet undersøgt, men der var ikke tegn på, at der i fremtiden ville være en større efterspørgsel end der er nu. Der var derfor ikke nogen mulighed for på den baggrund at opretholde botilbuddet til børn i Varde – heller ikke i samarbejde med Esbjerg Kommune.

 

Det har været helt afgørende for Varde Kommunes beslutning om at lukke Krogen 3, at en vurdering af den fremtidige tilgang viser, at det ikke vil være muligt at komme op i nærheden af en belægning på ti pladser. Hvis taksten skal holdes på niveau som sammenlignelige tilbud er det nødvendigt med ti pladser, da botilbuddet bl.a. har vågen nattevagt.

I forbindelse med denne beslutning og også inden den endelige beslutning blev truffet har Varde Kommune været i tæt dialog med forældrene til børnene på Krogen 3. Varde Kommune har understreget overfor forældrene, at Krogen 3 drives videre med de syv pladser indtil den lukkes, hvilket forventes at blive i løbet af foråret 2017. De børn, som skal forlade Krogen 3, vil i videst muligt omfang få tilbud om at blive flyttet samlet. De tre børn fra Varde Kommune vil blive tilbudt botilbud på Jægumsvej i Varde, hvor Samstyrken driver aflastning for samme målgruppe. Dette er dog afhængigt af, hvorvidt Socialtilsyn Syd godkender, at der bliver tre boliger til børn i forbindelse med aflastningstilbuddet. Derudover er botilbuddet Rabu i Esbjerg klar til modtage de børn, som i dag er på Krogen 3, såfremt dette måtte være forældrenes ønske.

 

Fælleskommunalt socialsekretariatet gør opmærksom på, at tilbuddet er kategoriseret som et højt specialiseret tilbud med regional betydning. Jf. Styringsaftalen skal en sådan ændring til høring i Socialdirektørforum.

Af rammeaftalen fremgår: Hvis en udbyder finder, at en takst- eller normeringsændring eller lukning er nødvendig indenfor Styringsaftaleperioden, skal det til høring hos Socialdirektørforum samt meddeles alle kommuner i Syddanmark og eventuelle andre brugerkommuner før varige ændringer kan træde i kraft.

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum godkender lukning af Samstyrken- Krogen 3.

 

Beslutning

Socialdirektørforum tager lukning af Samstyrken- Krogen 3 til efterretning. Varde Kommune bedes på kommende møde redegøre for de økonomiske konsekvenser af lukning af Samstyrken- Krogen 3.

Det blev foreslået at foretage en afdækning af børneområdet på det specialiserede socialområde ift. kapaciteten og udviklingen på området. Forretningsudvalget drøfter dette emne videre på kommende møde.

Bilag

Skabelon ift ændringer_ Samstyrken.pdf

7. Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Ældre og Handicapforvaltningen i Odense Kommune på det specialiserede område

Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Ældre og Handicapforvaltningen i Odense Kommune på det specialiserede område

Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Ældre og Handicapforvaltningen i Odense Kommune på det specialiserede område

 

Baggrund

Vedlagte samarbejdsaftale er indgået på administrativt niveau, og de politiske udvalg i Region Syddanmark og Odense Kommune er orienteret om samarbejdsaftalen.

Der har i en længere periode været dialog på ledelsesniveau mellem Region Syddanmarks socialområde og Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning om at indgå et tættere samarbejde. Der er i den forbindelse bl.a. afholdt gensidige studiebesøg på 6 tilbud samt udarbejdet prognoser for  tre målgrupper, hvor Odense Kommune er en stor køber på de regionale sociale tilbud. 

Formålet med aftalen er: 

 • at sikre økonomisk stabilitet og bæredygtighed via leveringssikkerhed til konkurrencedygtige priser, der afspejler den økonomiske virkelighed i kommunerne,
 • at tilpasse kapaciteten til det fremtidige behov samt sikre et fagligt højt niveau i indsatser over for borgere, der er placeret i regionale sociale tilbud. 

 

Aftalen skal ligeledes sikre, at der sker en hensigtsmæssig koordinering og gensidig erfarings- og vidensdeling mellem regionen og Odense Kommune i form af dialog om faglige metoder samt andre tværgående temaer på tilbuds- og strategisk niveau.

Målgrupperne for aftalen er:

1) Autismeområdet

2) Udviklingshæmmede med særligt udfordrende adfærd/dom

3) Udviklingshæmmede med stort støttebehov

Region Syddanmark og Ældre og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er begge leverandører af specialiserede tilbud til voksne i ovenstående kategorier. Odense kommune er den største køber af regionale sociale tilbud og købet udgør en stor andel af det samlede budget i Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Dette giver en stor indbyrdes forbundethed, og dermed et incitament til at indgå i et tættere samarbejde, der skaber merværdi for begge parter. Regionen vil gerne indgå tilsvarende samarbejde med andre kommuner, og samarbejdet mellem Odense Kommune og regionen tager afsæt i fuld åbenhed, herunder også i forhold til andre samarbejdspartnere.

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

Aftale mellem RSD og OK- underskrevet.pdf

8. Udviklingen af udgifter fra 2014 – 2015 på det specialiserede socialområde

Udviklingen af udgifter fra 2014 – 2015 på det specialiserede socialområde

Udviklingen af udgifter fra 2014 – 2015 på det specialiserede socialområde

 

Baggrund

Jf. initiativ i Styringsaftalen 2016 har økonomisk arbejdsgruppe udarbejdet en beskrivelse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde 2014 – 2015, se vedlagte materiale.

Beskrivelse af udviklingen har været udsendt til de syddanske kommuner med henblik på kommentarer på udviklingen i den enkelte kommune, herunder med beskrivelse af årsager til udviklingen i kommunerne.

 

Den samlede økonomi på det specialiserede socialområde i Syddanmark udviser fra 2014 til 2015 et fald på ca. 14,1 mio. kr. svarende til 0,16 procent.

Økonomien på børne- og ungeområdet er samlet set faldet med ca. 2,7 mio. kr. svarende til 0,1 procent, mens udgifterne på voksenområdet er faldet med ca. 11,5 mio. kr. svarende til 0,2 %.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at drøfte udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde.

 

Beslutning

Udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde blev drøftet. Herunder forslag om, at der næste valgperiode også laves en beskrivelse af udviklingen i antal modtagere af ydelser. Endvidere ønskes det, at der i beskrivelsen ses på en længere periode, dvs. at beskrivelsen inddrager data flere år tilbage.

Bilag

Beskrivelse af udviklingen af udgifter 2014-2015 _071216

9. Opfølgning på belægningsprocenter 1. – 3. kvartal 2016

Opfølgning på belægningsprocenter 1. – 3. kvartal 2016

Opfølgning på belægningsprocenter 1. – 3. kvartal 2016

 

Baggrund

Jf. initiativ i Styringsaftalen skal kommunerne og regionen i Syddanmark indberette gennemsnitlige faktiske belægningsprocenter for 1. -3.  kvartal 2016.

Der indberettes i år på tilbudsniveau, frem for tidligere hvor der blev indberettet på ydelsesniveau  (Et tilbud vil ofte have to eller flere ydelser eksempelvis et dagtilbud, ydelse 1, og et døgntilbud, ydelse 2 eller forskellige pakker/moduler ved forskelligt støttebehov).

Der er indberettet gennemsnitlige belægningsprocenter for tilbud, hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 %- point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent. Ved disse tilbud skal det angives, om det vurderes, at afvigelsen medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten. Endvidere beskrives, om der er udfordringer med belægningen, herunder om der er igangsat initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning 1. – 3. kvartal 2016.

Vedlagt er en oversigt over de tilbud kommuner og regionen i Syddanmark har indberettet. Oversigten indeholder, modsat tidligere, blot de tilbud, hvor der er en afvigelse mellem den budgetterede belægning og den faktiske belægning på +/- 5 %-point eller mere. Der er således en række tilbud der ikke fremgår af oversigten, idet disse tilbud har en afvigelse fra den budgetterede belægning på under 5 %-point.

 

Formand for økonomisk arbejdsgruppe, Torben Krone, peger på følgende tilbud/ områder, som bør følges ekstra tæt:

 • Hjemløse området i Esbjerg (Esbjerg Forsorgshjem, Refugium og Skjoldbo) har en udfordring med underbelægning. Driftsherre: Esbjerg Kommune

 • Handicapcenter Nordøstfyn (Bognæs, Nordlys, Skovhuse 1A) med underbelægning. Det fremgår af oversigten, at der ikke forventes en efterregulering. Kan en efterregulering virkelig undgås? Driftsherre: Region Syddanmark 
 • Haderslev Kommune har tre tilbud (Bofællesskabet nr. 1, Høppners Gård, Stifinderen) for sindslidende med underbelægning -med en belægning på 75 %. Det fremgår af oversigten, at der ikke forventes en efterregulering. Kan en efterregulering virkelig undgås? Driftsherre: Haderslev Kommune.

 

Tilbud/ områder er udvalgt ud fra følgende kriterier: udfordringer inden for samme målgruppe inden for samme ledelseområde / kommune

De pågældende driftsherrer vil blive bedt om at uddybe status på belægningsprocenterne.

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning, idet de nævnte driftsherrer til næste møde i Socialdirektørforum fremsender status på tiltag ift. belægningen.

Bilag

Opfølgning på belægningsprocenter 1. – 3. kvartal 2016

10. Understøttelse af implementeringen af rehabilitering på specialiseret niveau

Understøttelse af implementeringen af rehabilitering på specialiseret niveau

Understøttelse af implementeringen af rehabilitering på specialiseret niveau

Baggrund

Der udkom i oktober 2014 nye bekendtgørelser på genoptræningsområdet. Bekendtgørelserne indebærer, at kommunerne får en ny genoptræningsopgave/forpligtigelse, som er forankret på socialområdet, men opgavemæssigt går på tværs af social- og sundhedsområdet. Tilbud om rehabilitering på specialiseret niveau skal på samme tid både indeholde sundhedsfaglige og socialfaglige elementer.

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering, som er en tværsektoriel gruppe nedsat under Sundhedsaftalen 2015-2018, har udarbejdet en række dokumenter, som skal bidrage til at løse de udeståender, som knytter sig til udarbejdelsen af genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau og dermed understøtte den videre implementering.

Dokumenterne blev drøftet og godkendt på møde i Sundhedsstrategisk Forum den 23. november, hvor det blev indstillet, at sagen skulle sendes videre til Socialdirektørforum.

Der stilles høje krav til udbyderne af rehabilitering på specialiseret niveau, og en tidligere rundspørge i Sundhedsstrategisk Forum viste, at kun få kommuner havde et tilbud, som kunne leve op til kravene. Det er derfor nødvendigt for en del kommuner at købe ydelsen af andre.

 

Indstilling

 Det indstilles, at Socialdirektørforum:

– tager sagen og dokumenterne til efterretning

– følger udviklingen på området

 

Beslutning

Sagen tages til efterretning. Socialdirektørforum følger udviklingen på området.

 

Bilag

Skabelon for samarbejdsaftaler mellem specialiserede rehabiliteringstilbud og sygehuse om lægefaglig behandling og konsulentbistand
Mindstekrav til samarbejdsaftaler mellem specialiserede rehabiliteringstilbud og institutioner, der bedriver forskning og udvikling
Formidling af genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau
Udkast til pixi-guide til nøgleordet ”Udvidet beskrivelse af helbredsrelateret funktionsevne på udskrivningstidspunktet”
Krav til leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau

11. Sammen om velfærd – frigivelse af midler

Sammen om velfærd – frigivelse af midler

Sammen om velfærd – frigivelse af midler

 

Baggrund

Det tværsektorielle kompetenceprojekt Sammen om Velfærd har den 26. september 2016 afholdt Round Table. Round Table er øverste beslutningsinstans i projektet. Her blev det besluttet, at alle parter skal medfinansiere projektet.

Der er grundlæggende lagt op til, at parterne bidrager med arbejdskraft til de projekter og initiativer, som aftales igangsat. Herudover kan der dog være behov for at kunne afholde udgifter til indkøb af eksterne ressourcer, afholdelse af temadage og lignende.

Nedenfor er den vedtagne model for den årlige økonomi i årene 2017-2020

 

Finansiering

 

Region Syddanmark

70.000 kr.

De syddanske kommuner

70.000 kr.

Uddannelsesinstitutionerne

70.000 kr.

Samlet finansiering

210.000 kr.

Den kommunale medfinansiering foreslås delt mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk forum – dvs. 35.000 for hvert fora som afsættes i årene 2017-2020.

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum frigiver 35.000 kr. pr år i årene 2017-2020 til projektet "Sammen om Velfærd."

 

Beslutning

Godkendt som indstillet

12. Orientering om KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner- Sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025

Orientering om KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner- Sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025

Orientering om KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner- Sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025

 

Baggrund

KKR Syddanmark vedtog på sit møde 13. september fælleskommunale sundhedspolitiske visioner med visionspapiret ”KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner – Sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025”.

Visionerne tager afsæt i et fælles styrende borgerperspektiv og giver et bud på en ambitiøs fælles retning med overordnede mål, prioriterede indsatsområder og en fælles tilgang til udviklingen af et endnu stærkere borgernært og sammenhængende sundhedsvæsen: Borgeren skal spille en langt større rolle end i dag i forhold til egen sundhed og skal være en central drivkraft og medskaber i sundhedsvæsenets udvikling.

 

Vision og hovedmål

I visionspapiret opstilles en overordnet vision og fem mål:

 • Vision: De syddanske borgere har i 2025 opnået en forbedret sundhedstilstand ved i langt højere grad at få ansvar for egen sundhed i samspil med et borgernært sundhedsvæsen, der understøtter borgerens aktive rolle og sundhed.

 • Mål 1: 90 % af alle syddanskere vurderer deres helbred som godt i 2025.

 • Mål 2: Igennem et aktivt samarbejde om sundhed er antallet af syddanskere med behov for behandling i sundhedsvæsenet faldet med 15 % i 2025.

 • Mål 3: Igennem et aktivt samarbejde om sundhed og forebyggelse er antallet af syddanske børn og unge, som lever uhensigtsmæssigt i forhold til KRAM-faktorerne og i forhold til mental sundhed, reduceret med 50 pct. i 2025.

 • Mål 4: Forskellen i middellevetid for syddanskere med psykiske lidelser og syddanskere uden er faldet med 10 pct. I 2025.

 • Mål 5: 9 ud af 10 syddanskere med kronisk sygdom oplever i 2025, at de kan leve med/håndtere sygdommen uden behov for kontakt med sygehuset.

 

For at nå de overordnede mål og samtidig mindske den sociale ulighed i sundhed, er der opsat tre prioriterede indsatsområder:

 • Børn og unges livsstil.

 • Borgere i risiko for eller med psykiske lidelser.

 • Borgere i risiko for eller med kroniske sygdomme.

 

Generelt er der i visionspapiret lagt særlig vægt på forebyggende indsatser.

 

Formand for Sundhedsstrategisk Forum, Jakob Kyndal, orienterer om de sundhedspolitiske visioner med fokus på de områder, som er særligt interessante for samarbejdet mellem sundhedsområdet og socialområdet.  

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum tager sagen til orientering

 

Beslutning

Orientering tages til efterretning. Plancher fra Jakob Kyndals oplæg vedlægges referatet.

Bilag

KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner.pdf
Præsentation: KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner

13. Ekstra opkrævning for tilbuddet Kofoedsminde

Ekstra opkrævning for tilbuddet Kofoedsminde

Ekstra opkrævning for tilbuddet Kofoedsminde

 

Baggrund

Kofoedsminde er et landsdækkende botilbud for domsfældte udviklingshæmmede. Kofoedsminde finansieres via objektiv finansiering og drives af Region Sjælland. Kofoedsminde har pligt til at modtage udviklingshæmmede borgere, der i henhold til Straffelovens § 16 er erklæret uegnet til straf og derfor dømt til en sikret afdeling.

 

Ekstra opkrævning i 2016

Kofoedsminde har i 2015 haft en overbelægning på ca. 41 %. Afledt af efterspørgslen i 2015 er antal pladser i 2016 (og fremefter) opnormeret med 10 pladser – fra 34 pladser i 2015 til 44 pladser i 2016. Kofoedsminde har på denne baggrund oktober 2016 udsendt en efterregulering af den objektive finansiering for 2015, hvoraf det også fremgår, at der er afsat budget til 44 pladser i 2016- mod 34 pladser i 2015.

Der er tale om en betydning udgiftsforøgelse. Hvad angår efterreguleringen for 2015 er der tale om en ekstraopkrævning på i alt ca. 31. mio. kr. som opkræves ud fra indbyggertal i 2014 blandt de 98 kommuner.

Aconto opkrævningen for 2016 er ca. 113 mio. kr. der opkræves ud fra indbyggertal i 2015 blandt de 98 kommuner. Der er tale om en betydelig stigning fra tidligere år, hvilket kan henføres til opnormering i antal pladser.

 

Ændret anbringelsesmønster på Kofoedsminde

Vedlagt er notat ift. belægningssituationen på Kofoedsminde. Der er tre kategorier af udviklingshæmmede borgere som anbringes på Kofoedsminde:

 • Borgere i varetægtssurrogat (domstolsafgørelse)
 • Type 1 dømte (domstolsafgørelse)
 • Type 2 dømte (kommunerne der træffer afgørelse)

Stigningen i anvendelse af pladser på Kofoedsminde er hovedsageligt en større anvendelse ift. type 2 dømte.

Vedlagt er oversigt over kommuner der i 2016 har anbragt en borger med type 2 dom på Kofoedsminde.

 

Drøftelse i Koordinationsforum

Flere syddanske kommuner har henvendt sig til Fælleskommunalt socialsekretariat ift. de øgede udgifter til Kofoedsminde. Der var den 18. november møde i Koordinationsforum, hvor Syddanmark havde dagsordenssat sagen. I Koordinationsforum mødes repræsentanter fra de fem administrative styregrupper i landet. Fra Syddanmark deltager Lise Willer og Sonja Miltersen. Punktet blev drøftet, og det blev besluttet, at Syddanmark er tovholder ift. en afdækning af, hvordan området vedr. domfældte udviklingshæmmede udvikler sig, så der kan ske en nærmere drøftelse af behovet for pladser på området. Endvidere rettes der henvendelse til Kofoedsminde med henblik på deres vurdering af, om borgergruppen på Kofoedsminde er den rette set i forhold til intentionen for målgruppen på Kofoedsminde.

Punktet er sat på dagsorden til næste møde i Koordinationsforum i april 2017.

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning

 

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Belægningssituationen på Kofoedsminde
Kommuner der har anbragt borgere efter type 2 i 2016
Ekstraopkrævning for Kofoedsminde sendt til kommunerne

14. Øvrige orienteringer

Øvrige orienteringer

Øvrige orienteringer

 

Forebyggelse af vold på botilbud

Den 14. oktober 2016 indgik satspuljepartierne en delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020, som indeholder en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Aftalen indebærer, at der etableres specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i de fem regioner med i alt 150 pladser til en gruppe af særligt udsatte borgere. Derudover indeholder aftalen en generel voldsforebyggende indsats.

Christian Schacht-Magnussen, Region Syddanmark, deltager i regi af Danske Regioner i en arbejdsgruppe, der arbejder med indholdet i aftalen vedr. forebyggelse af vold på botilbud. Christian Schacht-Magnussen orienterer om status for arbejdet.     

 

Bilag: Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

 

Referat fra møde i Koordinationsforum den 18. november 2016

Bilag: Referat fra møde i Koordinationsforum den 18. november 2016

 

Referat fra møde i Dialogforum den 30. november 2016

Bilag: Referat fra møde i Dialogforum den 30. november 2016

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum tager orienteringerne til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

– Lone Vesterman Rasmussen orienterede om, at der på Dialogforums møde, havde været spørgsmål til, hvor langt kommunerne er med at tilbagebetale for opkrævninger vedr. ledsagelse. Handicaporganisationerne i Dialogforum er optagede af, at tilbagebetalingerne sker i 2016.

Bilag

Aftaletekst-om-handlingsplan-for-forebyggelse-af-vold-paa-botilbud
Referat fra møde i Koordinationsforum den 18 november 2016
Referat fra møde i Dialogforum den 30 november 2016

15. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

Marianne Rasmussen foreslog at undersøge nærmere omkring projekt i Midtjylland med Sociolance, som skal være med til at finde løsninger for udsatte borgere. Marianne undersøger nærmere om baggrund for projektet mm. til næste møde i Socialdirektørforum.

16. Næste møde

Næste møde

Næste møde

 

Næste møde er den 24. marts 2017