Møde i Socialdirektørforum den 16. maj 2023

Udgivet 16.05.2023

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 16. maj 2023

STED

Online

STARTTIDSPUNKT

2023-05-16 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2023-05-16 11:00


PUNKTER

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


1.

Beslutning

Tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen fra Socialtilsyn Syd deltog under behandling af punktet og fremhævede nogle pointer fra årsrapporten og nogle emner de har fokus på i deres arbejde.

Tilbagemeldingen er, at det er en flot årsrapport, der til trods for alvorlige emner også formår at have fokus på at fremhæve positive historier.

Der var en drøftelse af, hvorvidt principperne fra Rammeaftalen om håndtering af mer- eller mindre forbrug kan anvendes ved socialtilsynets regulering af takster. Der var enighed om, at Faaborg-Midtfyn Kommune og socialtilsynet fremsender oplæg til drøftelse i Socialdirektørforum.

Finansieringsbehovet blev drøftet. Årsrapporten blev taget til efterretning. Sagen sendes videre til drøftelse i Kommunaldirektørforum og KKR.

Socialtilsyn Syd årsrapport og finansieringsbehov for 2024

Tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen fra Socialtilsyn Syd deltager på mødet i Socialdirektørforum den 16. maj fra kl. 9.

Baggrund
Socialtilsyn Syd har udarbejdet årsrapport for 2022 samt notat om finansieringsbehovet for 2024. 
 
Årsrapport

Den 1. februar 2022 trådte ny lov om socialtilsyn i kraft. Den nye lov og en ny bekendtgørelse har givet socialtilsynene flere beføjelser, en ny og skærpet rolle på visse tilsynsområder og en ny opgavefordeling for en række af de specialiserede tilbud. I forhold til det økonomiske tilsyn er de nye beføjelser i loven primært retter mod tilsyn med private sociale tilbud. Socialtilsyn Syd har valgt at være forsigtig i det skøn, der skal udøves. Socialtilsyn Syd er gået aktivt ind i et samarbejde på tværs af socialtilsynene, der blandt andet handler om at udarbejde nationale statistikker over tilbuds omkostninger, der kan bruges til en sammenligning af tilbuddenes pris og kvalitet.

I årsrapporten er der fokus på kvalitet. Dels kvalitet set fra Socialtilsyn Syd og dels fra fire tilbud. De fire tilbud er to plejefamilier, et privat og et regionalt tilbud og de er valg fordi de år efter år lykkes med at levere kvalitet. De fire sociale tilbud har svaret på spørgsmålene:

 • Hvordan arbejder I med jeres kvalitet?
 • Hvordan vedligeholder I kvaliteten og sørger for, at I bliver ved med at have et højt niveau af kvalitet?

Selvom der er stor forskel både på tilbuddene og på deres svar, så er der tydelige fællesnævnere for, hvad der skal til for at lykkes med kvalitet. Det er faglig nysgerrighed, tydelighed, nærvær og en positiv tilgang.

Finansieringsbehov
Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune varetager ansvaret for, at Socialtilsyn Syd har den nødvendige kapacitet til at indfri formålet med lov om socialtilsyn. Derfor er det tilsvarende kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune, der ved den årlige budgetlægning beslutter, hvilket budget Socialtilsyn Syd skal råde over for at kunne tilvejebringe den nødvendige tilsynskapacitet.
 
Socialtilsynet har i regnskabsårene 2021 og 2022 et akkumuleret mindreforbrug på 7,9 mio. kr. Ved en fejl er flytteomkostninger på 3 mio. kr. i 2022 ikke bogført i 2022; men afholdt via udlæg fra kommunekassen.

I Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2024 håndteres mindreforbruget på følgende måde: Fradrages mindreforbruget på 7,9 mio. dels de 3 mio. til de af kommunekassen afholdte mer-omkostninger i forbindelse med flytningen og dels de 5 pct. i overførsel af mindreforbrug på 2,75 mio. til 2023 efterlader det et mindreforbrug på i alt 2,15 mio. der efter aftale med forretningsudvalget fordeles over de kommende 2 år for at reducere udsving i takstniveauet – jf. tabellen nedenfor.
 

Mindreforbrug 2021 og 2022 7,9 mio.
Flytteomkostninger 2022 3,0 mio.
5 % overførsel til 2023 2,75 mio.
Takstreduktion 2024 1,15 mio.
Takstreduktion 2025 1,0 mio.

Det overførte mindreforbrug fra regnskab 2022, som påvirker finansieringsbehovet for 2024 er derfor 1,15 mio. kr. således at det opgjorte finansieringsbehov på 56,3 mio. kr. i forhold til takstberegningen udgør 55,1 mio. kr.

Det samlede finansierings-/udgiftsbehov for Socialtilsyn Syd vil i 2024 være 55,1 mio. kr. Dette beløb er fordelt på 31,6 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på plejefamilieområdet og betales forholdsmæssigt af kommunerne ud fra disses andele af 0 – 17-årige, og 23,5 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på tilbudsområdet via takster, som betales direkte af tilbuddene.

Med afsæt i modellens forudsætninger om ressourceforbrug til hhv. tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud, skal det samlede finansieringsbehov efter  fradrag for mindreforbrug fordeles på følgende måde mellem de to hovedområder:
 

Finansieringsbehov 2023 2024
Plejefamilieområdet – finansieres via én betaling pr. kommune fordelt efter objektive kriterier 32.7000.000 31.600.000
Tilbudsområdet – finansieres via takst til tilbuddene 23.300.000 23.500.000
FINANSIERINGSBEHOV I ALT 56.000.000 55.100.000

 
Årsrapport er vedlagt. Uddybende beskrivelse af finansieringsbehovet er vedlagt.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • drøfte Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2024
 • tager årsrapport til efterretning og 
 • videresender sagen til drøftelse i Kommunaldirektørforum og i KKR

Bilag

2022 årsrapport Socialtilsyn Syd.pdf
Notat finansiering STS 2024 rev til SDF 09052023.pdf
STS regnskab 2022.pdf

2.

Beslutning

Godkendt.

Godkendelse af referat

Baggrund
Vedhæftet som bilag er referat fra møde i Socialdirektørforum den 10. marts 2023.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforummet

 • godkender referat fra møde i Socialdirektørforum den 10. marts 2023. 

Bilag

20230310 Referat fra møde i Socialdirektørforum den 10 marts 2023 uden bilag.pdf

3.

Beslutning

Der var en god drøftelse af de forslag, som der konkret arbejdes med til fremlæggelse for Kommunaldirektørforum og KKR. Der var enighed om, at fremlægge konkrete forslag, men også beskrive at der ikke er nemme løsninger i forhold til at begrænse udgiftspresset på socialområdet.

Der arbejdes videre med beskrivelser af forslagene i notater. Så snart det er muligt sendes de til orientering i Socialdirektørforum. Der planlægges et møde i Forretningsudvalget til drøftelse og forberedelse af sagsfremstilling til Kommunaldirektørforum og KKR.

Møde i K22 og KKR april 2023

Baggrund

Lise Willer var inviteret til at deltage på møde i Kommunaldirektørkredsen den 29. marts samt møde i KKR den 21. april med oplæg om status på de fire spor Socialdirektørforum har arbejdet med i forhold til udgiftspresset:

 1. Fælles dataunivers – gode og anvendelige data
 2. Analyse af udviklingen – hvorfor vokser udgifterne?
 3. Målrettet benchmarking
 4. Incitamentsstruktur og incitamentsmuligheder

Kommunaldirektørkredsen er optaget af det specialiserede socialområde, og er særligt optaget af udgiftspresset. 

Kommunaldirektørkredsen pegede på det "fortsatte behov for at Socialdirektørforum fokuserer på analyser og forslag til konkrete handlinger, som kan bidrage til at modstå udgiftspresset – eksempelvis takstloft, etablering af nye kommunale tilbud, takstreduktioner på regionale og kommunale tilbud og andet. Samtidig er der behov for en politisk afklaring på kapacitet/tilbud og serviceniveau. K22 bad Socialdirektørforum om at vende tilbage med oplæg til indsatser frem mod budgetlægningen med fokus på ovenstående". Dagsordenen fra mødet i kommunaldirektørkredsen er vedhæftet som bilag.

Det specialiserede socialområde optager også KKR Syddanmark og det har løbende været et emne på dagsordenen. Lise Willer holdt oplæg på mødet i KKR Syddanmark den 21. april, og KKR Syddanmark pegede bl.a. på, at der er behov for en styrket fælleskommunal indsats på takster og på etablering af nye tilbud. 
Powerpoint fra oplægget på KKR-mødet er vedhæftet som bilag.

På baggrund af møderne i K22 og KKR har Lise Willer og Forretningsudvalget bedt Økonomisk og Strategisk arbejdsgruppe om, at udarbejde forslag som viser nogle veje i, hvordan kommunerne i Syd kan sætte tiltag i værk til imødegåelse af udgiftspresset

 1. Notat om, hvilke muligheder rammeaftalen giver for at kommuner i syd kan tænke på tværs omkring finansiering af pladser på tilbud
 2. Udbygning af kapaciteten. Eksempel med beregning af hvad det vil koste at bygge et botilbud til 20 borgere
 3. En besparelse på 2 % på tilbud under rammeaftalen
 4. Notat om fordele og ulemper ved at indføre økonomisk ramme styring, og hvor det kunne give mening at prøve dette af

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforummet, at drøfte

 • hvilke forslag der kunne fremsendes til KKR
 • hvordan processen hen mod fremsendelsen af materialet bedst muligt tilrettelægges.

Bilag

Oplæg KKR april 2023 Lise Willer.pdf

4.

Beslutning

Drøftet.

Forslag angående udgiftspresset – kapacitet

Baggrund
Analyser af kommunernes udgifter på socialområdet viser, at de største prisstigninger på botilbudsområdet sker i private botilbud. Hvis kommunerne ikke kan finde de pladser de har brug for i kommunalt eller regionalt regi, resulterer det ofte i en plads på botilbud drevet af private leverandører. En af vejene til at begrænse udgiftsstigningen er at udvide kapaciteten i kommunalt regi.

Socialdirektørforum gennemførte i 2021/2022 to analyser af efterspørgslen efter pladser på det specialiserede socialområde og planer i forhold til etablering af nye pladser/omdannelse af eksisterende. Analysen af efterspørgslen viste, at på tidspunktet for undersøgelsen, forventede kommunerne i syd at skulle købe følgende pladser:

Voksenområdet:
 

  Sum
Autisme i svær/-massiv grad – 2022 39
Autisme i svær/-massiv grad – 2023 34
Udviklingshæmning – 2022 25
Udviklingshæmning – 2023 26
Udviklingshæmning og dom – 2022 26
Udviklingshæmning og dom – 2023 16
Dobbeltdiagnose (psykiatrisk og afhængighedslidelse) – 2022 25
Dobbeltdiagnose (psykiatrisk og afhængighedslidelse) – 2023 25
Svære spiseforstyrrelser – 2022 15
Svære spiseforstyrrelser – 2023 13
Andet – 2022 30
Andet – 2023 28

De målgrupper kommunerne forventede at skulle købe flest botilbudspladser til, er således:

 • Borgere med svær autisme og
 • Andet

Børne og unge området:
 

  Sum
Fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, der har særlige behov for et skærmet botilbud – Fra 0 til og med 12 år 16
Fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, der har særlige behov for et skærmet botilbud – Fra 13 til og med 17 år 32
Kognitive, følelsesmæssige og sociale udfordringer og/eller psykiatrinære vanskeligheder – Fra 0 til og med 12 år 34
Kognitive, følelsesmæssige og sociale udfordringer og/eller psykiatrinære vanskeligheder – Fra 13 til og med 17 år 39
Dobbeltdiagnose, hvor der både er psykiatrisk lidelse og afhængighedslidelse – Fra 0 til og med 12 år 4
Dobbeltdiagnose, hvor der både er psykiatrisk lidelse og afhængighedslidelse – Fra 13 til og med 17 år 20
Svære spiseforstyrrelser – Fra 0 til og med 12 år 8
Svære spiseforstyrrelser – Fra 13 til og med 17 år 17
Sociale udfordringer – børn/unge med anbringelsesbehov – Fra 0 til og med 12 år 80
Sociale udfordringer – børn/unge med anbringelsesbehov – Fra 13 til og med 17 år 105
Andet – Fra 0 til og med 12 år 0
Andet – Fra 13 til og med 17 år 14

  
Målgruppen med størst efterspørgsel er således: 

 • Sociale udfordringer – børn/unge med anbringelsesbehov – Fra 0 til og med 12 år
 • Sociale udfordringer – børn/unge med anbringelsesbehov – Fra 13 til og med 17 år

Rundspørgen til de syddanske kommuner og Region Syddanmark om planlagte kapacitetsudvidelse og omdannelse af pladser viste, at de målgrupper som de overvejer at udbygge på stemmer overens med de målgrupper, der var den største oplevede stigning i. Det kan ikke konkluderes om kommunernes og Regionens planlagte kapacitetsudvidelser imødekommer behovet.

Sagsfremstilling om resultatet af undersøgelsen "Kapacitetsudbygning og omdannelse af pladser" er vedhæftet som bilag.  

Forretningsudvalget drøfter med baggrund i ovenstående følgende modeller:

 • Forslag til KKR om i fællesskab at tilvejebringe et antal pladser til bestemte målgrupper.
 • En øgning af kapaciteten kan ske ved at 
  • en eller flere kommuner påtager sig opgaven med at bygge, og sælge pladser til andre kommuner i syd
  • flere kommuner går sammen om at anmode ministeriet om at kunne bygge på tværs af kommunegrænser / belaste anlægsrammen på tværs/i fællesskab (det bemærkes at dette ikke er muligt lovgivningsmæssigt idag, og at en tilladelse hertil sandsynligvis vil have lange udsigter)
  • Regionen påtager sig opgaven med at etablere nye pladser
 • Et oplæg til KKR om, at der i regi af Rammeaftalen arbejdes med underskudsgaranti ved manglende belægning, de første 2-3 år efter etablering af nye pladser 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforummet, at

 • drøfte kapaciteten som en vej til at mindske udgiftspresset på det specialiserede socialområdet.

5.

Beslutning

Notatet blev drøftet. Det er godkendt at der arbejdes videre med emnerne i samarbejdsforummet mellem Forretningsudvalget og Psykiatrisygehusledelsen. 

Udfordringsbilledet

Baggrund
Beskrivelsen af udfordringer på psykiatriområdet set fra Socialområdet skal danne baggrund for eventuelle temaer som Socialdirektørforum og psykiatriledelsen i fællesskab kan sende ind i sundhedsklyngerne over tid.

Notatet drøftes med psykiatrisygehusledelsen den 8. juni til første møde i samarbejdsforummet mellem Forretningsudvalget og psykiatrisygehusledelsen der består af Administrerende direktør Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Lægefaglig direktør Anders Meinert, Sygeplejefaglig direktør Anne Mette Vind. 

Der lægges op til en drøftelse af notatet, om de relevante emner er med og om der er enighed om prioriteringen af emnerne. 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforummet, at

 • drøfte notatet og
 • godkende notatet til videresendelse i samarbejdsforummet mellem Forretningsudvalget og psykiatrisygehusledelsen.

Bilag

Udfordringer på psykiatriområdet set fra socialområdet maj 2023.PDF

6.

Beslutning

Godkendt.

Besvarelse på centrale udmeldinger på kommunikationsområdet

Baggrund

Social- og Boligstyrelsen udsendte d. 27. september 2022 to Central Udmelding til landets kommunalbestyrelser. Én vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og én vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab. Social- og Boligstyrelsen kan udsende Centrale Udmeldinger på målgrupper og særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner eller regioner for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud. 

Social- og Boligstyrelsen udsendte de Centrale Udmeldinger fordi de er bekymrede for, hvorvidt kommuner og regioner i tilstrækkelig grad koordinerer og samarbejder om at anvende og dermed opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede punktskrifts- tegnsprogsindsatser.

Efter afrapportering til Social- og boligstyrelsen vil der følge en dialog mellem styrelsen og kommunalbestyrelserne med henblik på at kortlægge, hvorvidt der på regionalt og nationalt plan er en tilstrækkelig koordinering om at anvende og dermed opretholde højt specialiserede indsatser til målgrupperne.

Proces for besvarelse
Der er i Syddanmark fem kommunikationscentre:

 • Pædagogisk Enhed ved Esbjerg Kommune
 • Hjernecenter Syd, Tale, Høre, Syn i Aabenraa Kommune
 • CSV i Vejle/Kolding 
 • Hjælpemidler og Kommunikation Lillebælt i Fredericia Kommune
 • CKV (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi)

Kommunikationscentrene har via spørgeskemaer svaret på de spørgsmål Social- og Boligstyrelsen stiller i de centrale udmeldinger. Spørgsmål og svar falder i to kategorier:

 1. Beskrivelse af aktuelle indsatser
 2. Forslag til fremadrettede indsatsmodeller

Sekretariatet har på den baggrund udarbejdet udkast til besvarelse af de to centrale udmeldinger. Arbejdet med besvarelserne er sket med fokus på dialog med kommunikationscentrene og koordinering med sekretariaterne fra de fire andre KKR-områder.

Hovedkonklusioner
I forhold til tegnsprogsindsatser for til børn og unge med et varigt høretab er hovedkonklusionen, at målgruppen er meget lille. Opgaverne omkring børn og unge med varigt høretab varetages af PPR-ene som samarbejder med de højt specialiserede tilbud CFH Fredericiaskolen og Center For Døve samt Høreklinikkerne på AUH og OUH.

Det er vigtigt at fastholde specialiserede tilbud til målgruppen og at tilbuddene fortsat kan tilrettelægge indsatserne og tilpasse kapaciteten.  Der er i de syddanske kommuner ingen planer om at ændre på tilrettelæggelsen af indsatserne for børn og unge med tegnsprogsbehov.

I forhold til punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse er hovedkonklusionen, at der i kommunerne i Syddanmark er, en stor tilfredshed med de eksisterende og velfungerende samarbejder såvel kommunalt, regionalt og med de landsdækkende institutioner. Fire kommunikationscentre løser opgaven for kommunerne i Syd- og Sønderjylland og ét center løser opgaven for kommunerne på Fyn og omkringliggende øer. 

Målgruppen for punktskriftindsatser er meget lille og derfor er det nødvendigt med en samlet koordineret indsats, der sikrer et fagligt miljø med kritisk masse. På nationalt plan skal de lokale/regionale indsatser og praksis kunne suppleres med ydelser fra en eller flere højt specialiserede leverandører, der i samarbejde med de lokale aktører kan bidrage til udredning, afprøvning, tildeling og undervisning af børn, unge og voksne. Tilbuddet skal kunne levere undervisningsforløb for blinde, pårørende og fagpersoner.

For begge målgrupper finder Socialdirektørforum at der aktuelt er tilstrækkelig grad af koordination og samarbejde i forhold til anvendelse og opretholdelse af det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser. Der henvises til relevante lands-/landsdelsdækkende tilbud, hvis barnet/den unge har behov for indsatsen.

Frem til afleveringen af besvarelserne til Styrelsen senest 1. juli 2023 er der følgende skridt:

 • Besvarelserne behandles i K22 8. juni
 • Politisk godkendelse i KKR 20. juni
 • Besvarelserne sendes til politisk godkendelse i de 22 syddanske kommuner
 • Besvarelserne sendes senest 1. juli til Socialstyrelsen med forbehold for godkendelse i kommunerne

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforummet

 • godkender udkast til besvarelser på de to centrale udmeldinger.

Bilag

Afrapporteing punktskrift.pdf
Afrapporteing tegnsprog.pdf

7.

Beslutning

Godkendt.

Årsrapport og regnskab for 2022 samt budget for 2024

Baggrund

Fælleskommunalt Socialsekretariat har udarbejdet en årsrapport for 2022. Her ses en gennemgang af de opgaver sekretariatet har løst. Endvidere fremgår årsregnskab for 2022, vedtaget budget 2023, forventet forbrug for 2023 og forslag til budget 2024.

Årsrapport og regnskab for 2022

Årsrapporten viser en række resultater, som Fælleskommunalt Socialsekretariat har opnået i 2022. Der er blandt andet lagt fokus på Sekretariatsbetjening af Socialdirektørforum og Økonomisk arbejdsgruppe, fælles projekter med psykiatrien i Syddanmark og arbejdet med formulering af Rammeaftale 2023-2024.

Regnskabet for 2022 viser et merforbrug på 205.000 kr. og en overførsel til 2023 på 1.323.000 kr. Merforbruget er knap 500.000 kr. mindre end budgetteret. En del af mindreforbruget kan henledes til færre udadrettede mødeaktiviteter grundet Covid og omlægning til virtuelle møder.

Målet er, at indtægter og udgifter balancerer, men det anses som positivt at have et begrænset overskud til udviklingsaktiviteter.

Budget for 2024

Forslag til budget for 2024 bygger på uændret betaling 1,64 kr. pr. borger afregnet på baggrund af befolkningstallet pr. 1. januar 2024. Fordelingen på poster er sket på baggrund af resultatet for 2022. Fra 2024 er der budgetteret med balance mellem indtægter og udgifter og der er ikke længere budgetteret med finansiering af Klimasekretariatet idet projektperioden ophører i 2023.

Proces

Årsrapport og regnskab 2022 og budget 2024 for Fælleskommunalt Socialsekretariat behandles, efter godkendelse i Socialdirektørforum, på møde i Kommunaldirektørkredsen den 8. juni 2023 og i KKR Syddanmark den 20. juni 2023.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • godkende årsrapport 2022, regnskab for 2022, budget for 2024 og videresendelse til behandling i K22 og KKR Syddanmark.

Bilag

Socialsekretariatet – regnskab 2022 budget 2023 og budgetforslag 2024.pdf
2022 Årsrapport Socialsekretariatet.pdf

8.

Beslutning

Claus Fjeldgaard orienterede fra seneste møde i Ankestyrelsens dialogforum. Modellen med at samle emner sammen til et skriftligt notat som repræsentanterne kan tage med til dialogforummet fungerer fint.  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Sekretariatet kontakter kommunerne for at indhente input med ønsker til temaer til Ankestyrelsens e-læringsforløb samt spørgsmål og emner til næste møde i Ankestyrelsens dialogforum. 

 

​​​​​​​Ankestyrelsens dialogforum

Baggrund
Socialdirektørforummet er repræsenteret i Ankestyrelsens dialogforum af Anne Mette Lund, Vejle Kommune og Claus Fjeldgaard.

Seneste møde i Ankestyrelsens dialogforum blev afholdt den 10. marts 2023. Inden mødet samlede Socialdirektørforummets medlemmer cases til videregivelse i forummet. 

Socialdirektørforum bedes bidrage med nye indspark og opmærksomhedspunkter til brug for kommende møde efter sommerferien i dialogforum.

Indstilling
Forretningsudvalg instiller, at Sociadirektørforum

 • tager orienteringen til efterretning
 • bidrager med opmærksomhedspunkter til brug for kommende møde i ankestyrelsens dialogforum

9.

Beslutning

Drøftet. Ingen yderligere kommentarer til samarbejdsaftalen.

Samarbejdsaftale vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Baggrund
I 2020 udgav Sundhedsstyrelsen "Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade”. I regi af Sundhedsaftalen er der i Syddanmark i gennem årene udarbejdet forskellige samarbejdsaftaler vedr. hjerneskadeområdet, og i forbindelse med de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen var der behov for at vurdere, om de eksisterende aftaler var i overensstemmelse med anbefalingerne og praksis. 

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering nedsatte på den foranledning en arbejdsgruppe med fagpersoner inden for området, såvel kommunale som regionale. Arbejdsgruppen anbefalede, at der var behov for en revidering af de eksisterende syddanske samarbejdsaftaler. Følgegruppen fulgte anbefalingen og arbejdsgruppen har med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og nuværende praksis udarbejdet én ny samarbejdsaftale på hjerneskadeområdet. 

Den nye samarbejdsaftale erstatter følgende aftaler: 

 • ”Tilpasnings- og implementeringsaftale for forløbsprogrammer for personer med erhvervet hjerneskade i kommuner og region i Region Syddanmark" fra 2014 
 • "Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau" fra 2015.

Den nye samarbejdsaftale indeholder yderligere et afsnit vedr. brugerinddragelse samt et afsnit om kompetence- og kvalitetsudvikling. Den nye samarbejdsaftale omhandler voksne (fra 18 år) med erhvervet hjerneskade og ikke børn og unge. 

Arbejdsgruppen påbegyndte arbejdet i september 2022, og et udkast til en samarbejdsaftale vedr. rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade har været i offentlig høring fra den 27. februar 2023 til den 27. marts 2023. Udkastet er tilrettet på baggrund af høringssvarene og følgegruppen sender nu samarbejdsaftalen til Socialdirektørforum med henblik på eventuel kommentering forud for behandling af samarbejdsaftalen i Strategisk Sundhedsstyregruppe.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at 

 • Socialdirektørforum drøfter samarbejdsaftalen og afgiver eventuelle kommentarer til følgegruppen. 

Bilag

Samarbejdsaftale vedr. voksne med erhvervet hjerneskade.pdf

10.

Beslutning

Det blev besluttet, at Vickie Kramer, Nyborg Kommune og Claus Fjeldgaard, Varde Kommune, undersøger i eget bagland og udpeger en ny repræsentant til Økonomisk arbejdsgruppe. 

Sammensætning af Økonomisk arbejdsgruppe

Baggrund
Nordfyns Kommunes repræsentant i Økonomisk arbejdsgruppe, Linda Christensen har fået nyt ansvarsområde i kommunen og arbejder ikke længere indenfor socialområdet. Hun er derfor udtrådt af gruppen. Økonomisk arbejdsgruppe opfordrer til at der, af hensyn til den bredest mulige sammensætning udpeges en ny repræsentant fra en mindre kommune.

Gruppen består pr. maj 2023 af følgende:

 • Torben Krone, Odense Kommune (formand)
 • Rasmus Thode Rask, Region Syddanmark
 • Thomas Mindegaard Jensen, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Gitte Ulsø Madsen, Esbjerg Kommune
 • René Hansen, Kolding Kommune 
 • Lasse Roslind, Middelfart Kommune
 • Marianne Jacobsen, Vejle Kommune
 • Mai-Britt Wismann, Socialsekretariatet (sekretær)

Indstilling
Det indstilles, at Socialdirektørforum

 • udpeger en repræsentant til Økonomisk arbejdsgruppe fra en mindre kommune.

11.

Beslutning

Taget til efterretning. 

Orienteringer

Orienteringer

Mere Fremskudt Funktion
Region Syddanmark har fået midler til en fortsættelse af projekt Fremskudt Funktion med titlen: "Mere fremskudt funktion. Midlerne går til: Projektledelse, kommunikation og til afvikling af temadage og webinarer samt til afvikling af fælles kompetenceudvikling for de medarbejdere i kommunerne og psykiatrien, der arbejder med Fremskudt Funktion. 
Der er nedsat en styregruppe med kommunale repræsentanter fra børn- og ungedirektørkredsen og PPR samt PLO og Psykiatrien i Region Syddanmark. Styregruppe har godkendt aktiviteterne i projektet.

Bilag: 
Revideret projektbeskrivelse mere fremskudt funktion i Region Syddanmark.pdf

Evaluering af Fremskudt Funktion
Der blev i april 2022 udarbejdet en evaluering af Fremskudt Funktion. Evalueringsrapporten er vedhæftet her som bilag.

Bilag: 
Evaluering Afproevning af fremskudt regional funktion i boerne- og ungdomspsykiatrien.pdf
1Pixiversion – Evaluering Afprøvning af fremskudt regional funktion i børne-og ungdomspsykiatrien.docx

Matrikelløse indsatser på det mest specialiserede socialområde
Afdækningen er bestilt af Social- og Boligstyrelsen og skal bidrage til at justere og supplere den nationale koordinationsstrukturs (NATKO) tilbudsscreeningsmodel.

Rapporten vil derfor bl.a. indgå i styrelsens fortsatte arbejde med at sikre egnede parametre til at vurdere specialiseringsniveauet hos leverandører af matrikelløse indsatser.

Bilag: 
Social og Boligstyrelsen matrikelløse indsatser.pdf

Arbejdsgruppen: Kortlægning af tilbud til udsatte borgere 
Resultatet af kortlægningen lægges ind på platformen sundhed.dk, som links til information på kommunernes egen hjemmeside og andre portaler, såsom, socialkompasset, social vejviser og lignende.
Frem til juni ligger materialet tilgængeligt på ikke offentliggjorte sider på portalen, så kommunerne via linket kan gå ind og se hvilken information der gøres tilgængelig. Socialsekretariatet fremsender en mail med et link til siden på sundhed.dk så snart materialet er lagt ind. Det forventes at arbejdsgruppen afrapporterer til Socialdirektørforummets møde i juni 2023.

Bilag:
Ingen. Mail med link til sundhed.dk er sendt ud til respondenterne og til medlemmer af Socialdirektørforummet.
 

Her oplever kommunerne de største udfordringer på det specialiserede socialområde
Social- og Boligstyrelsens rapport om kommunernes største udfordringer på det specialiserede socialområde er udkommet.

Bilag:

2022 Kommuneundersøgelse – Det specialiserede Socialområde – Voksne.pdf
2022 Kommuneundersøgelse – Det Specialiserede Socialområde – børn- og unge.pdf

Opfølgning på høring til Region Syddanmarks forslag til ændret organisering af børne- og ungdomspsykiatrien
Region Syddanmark har bearbejdet de indkomne høringssvar og har udsendt svarbrev til høringsparterne. Med svaret er medsendt et notat med generelle bemærkninger til høringssvar, notat med bemærkninger til de enkelte høringssvar samt det endelige godkendte forslag til ændret organisering af børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark.

Bilag
Brev_høringsparter_BU_maj2023.pdf
Notat_høring_BU_organisering_05.pdf
BU psykiatrien_fremtidig organisering_06_.pdf
Opsamling_høringssvar_007_.pdf

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum 

 • tage orienteringerne til efterretning

Bilag

Revideret projektbeskrivelse mere fremskudt funktion i Region Syddanmark.pdf
Evaluering Afproevning af fremskudt regional funktion i boerne- og ungdomspsykiatrien.pdf
1Pixiversion – Evaluering Afprøvning af fremskudt regional funktion i børne-og ungdomspsykiatrien.docx
Social og Boligstyrelsen matrikelløse indsatser.pdf
2022 Kommuneundersøgelse – Det specialiserede Socialområde – Voksne.pdf
2022 Kommuneundersøgelse – Det Specialiserede Socialområde – børn- og unge.pdf
Brev_høringsparter_BU_maj2023.pdf
Notat_høring_BU_organisering_05.pdf
BU psykiatrien_fremtidig organisering_06_.pdf
Opsamling_høringssvar_007_.pdf

12.

Beslutning

Region Syddanmark og Middelfart Kommune varsler at de har tilbud der lukkes. Lukningerne vil blive sat på dagsorden til kommende møder i Socialdirektørforum. 

Eventuelt