Møde i Socialdirektørforum den 18. marts 2022

Udgivet 09.05.2022

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 18. marts 2022

STED

Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2A, 7000

STARTTIDSPUNKT

2022-03-18 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2022-03-18 12:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 26. november 2021

2. Orientering om Akut Psykiatrisk Udrykningstjeneste til bosteder

3. Kortlægning og analyse af kommunikationsområdet

4. Udgiftspres på socialområdet

5. Drøftelse af kapacitet og social anbringelser på de sikrede institutioner mv.

6. Det oplevede behov for botilbudspladser på det specialiserede socialområde

7. Samarbejde i Syd om spiseforstyrrelser

8. Kommunale repræsentanter til Visitationsforum for de særlige psykiatripladser

9. Udpegning af nyt medlem til Dialogforum

10. Årsrapport og regnskab for 2021 samt budget 2022 og 2023 for Fælleskommunalt Socialsekretariat

11. Anonym stofmisbrugsbehandling i 2022

12. Ankestyrelsens Dialogforum

13. Afrapportering fra arbejdsgrupperne under rammeaftalen. Handlinger.

14. Ommærkning af pladser

15. Status på sagen om behandlingsstedet Det Gode Liv. Middelfart Kommune

16. Henvendelse fra Handicaprådet i Vejen Kommune

17. Orienteringer

18. Eventuelt


1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 26. november 2021

Beslutning

Godkendt.

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 26. november 2021

Baggrund

Referat fra møde i Socialdirektørforum den 26. november 2021.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender referatet fra møde den 26. november 2021.

2. Orientering om Akut Psykiatrisk Udrykningstjeneste til bosteder

Beslutning

Taget til efterretning.

Info om tilbuddet er vedhæftet referatet. Kommunerne kan benytte tilbuddet ved at kontakte den nærmeste psykiatriske akutmodtagelse i enten Vejle, Esbjerg, Aabenraa eller Odense. Kontaktinformation kan findes her.

Opfølgning på brugen af ordningen sker om et år i Socialdirektørforum.

Orientering om Akut Psykiatrisk Udrykningstjeneste til bosteder

Louise Havn Langsig fra Region Syddanmark orienterer om initiativet og deltager under behandlingen af punktet.

Baggrund

Det er i efteråret 2021 besluttet i psykiatri- og socialudvalget at psykiatrisygehusets akutte psykiatriske udrykningstjeneste skal justeres på baggrund af et ønske om at udnytte ressourcerne i tilbuddet bedst muligt.

I den henseende justeres målgruppen for akut psykiatrisk udrykningstjeneste så medarbejdere på bl.a. kommunale bosteder kan kontakte udrykningstjenesten med henblik på psykiatrifaglig råd og vejledning samt mulighed for at få hjælp til deeskalering i tilspidsede situationer.

Psykiatrisygehuset ønsker derfor at indgå samarbejdsaftaler med de bosteder som er interesseret, således de bosteder med en samarbejdsaftale fremover kan:

 • Ringe til APU for psykiatrifaglig råd og vejledning
 • Rekvirere hjælp til deeskalering når nødvendigt

Der er desuden i samarbejdsaftalerne plads til at indgå individuelle aftaler med den lokale psykiatriske udrykningstjeneste eksempelvis i forhold til gensidig kompetenceudvikling eller andre aftaler med henblik på at styrke samarbejdet og forebyggelsen af tvang og gentagne indlæggelser af psykisk syge beboere.

Vedlagte notat beskriver nærmere forholdene omkring ændringen i akut psykiatrisk udrykningstjeneste for bosteder. Psykiatrien i Region Syddanmark vil desuden kontakte de enkelte bosteder med henblik på indgåelse af de individuelle samarbejdsaftaler.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning 

Bilag

Notat_samarbejde med bosteder.pdf
Akut psykiatrisk udrykningstjeneste info.pdf

3. Kortlægning og analyse af kommunikationsområdet

Beslutning

Steen Daugaard takkede baglandet i kommunerne for deres samarbejde. De overordnede konklusioner og anbefalinger blev fremlagt. Slides fra præsentationen vedlagt. 

Kommunerne har i fællesskab forsyningsforpligtelse på området. Derfor er det vigtigt at kende evt. ændringer i opgaveløsningen inden de iværksættes.

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Det blev besluttet at invitere Kommunikationscentrene og de der har bidraget til analysen til en præsentation af analysen, dens konklusioner og anbefalinger med mulighed for spørgsmål og udveksling af synspunkter.

Udkast til svarbrev til Socialstyrelsen blev godkendt. 

Der blev ikke taget stilling til konkrete tiltag på baggrund af anbefalingerne i rapporten. Det blev besluttet at arbejde videre med rapportens konklusioner og anbefalingerne på efterfølgende møder i Socialdirektørforum.

Kortlægning og analyse af kommunikationsområdet

Steen Daugaard fra Implement Consulting Group deltager under punktet og orienterer om kortlægningens resultater. 

Baggrund
Socialstyrelsen henvendte sig den 4. januar 2021 vedrørende det regionale tilbud: Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV). Kommunerne i Syddanmark har i afrapporteringen af den centrale udmelding for børn og unge fra 0 til 17 år med alvorlig synsnedsættelse (i 2016) peget på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, som et højt specialiseret tilbud til målgruppen. Socialstyrelsen beskriver i henvendelsen, at de som et led i monitoreringen af området har konstateret, at der kan være en tiltagende risiko for uhensigtsmæssig afspecialisering som følge af, at en række kommuner i Syddanmark har opsagt deres aftaler om køb af ydelser hos Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.

Socialstyrelsen anmodede derfor i regi af den nationale koordinationsstruktur om en redegørelse for, hvordan de syddanske kommuner vil håndtere risikoen for afspecialisering samt sikre, at der fortsat vil være en tilgængelighed til højt specialiserede tilbud og indsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Socialdirektørforum fremsendte redegørelse til Socialstyrelsen den 26. februar 2021.

Socialstyrelsen har haft inviteret til opfølgende dialogmøde med repræsentanter fra syddanske kommuner. På den baggrund nedsatte Socialdirektørforum og Region Syddanmark en arbejdsgruppe, hvis formål det har været at få udarbejdet en kortlægning og analyse af kommunikationsområdet i Syddanmark.

Vedhæftet som bilag er rapport udarbejdet af konsulentvirksomheden Implement med resultatet af indsatsen – herunder anbefalinger i relation til kommunikationsområdet i Syddanmark.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at 

 • orienteringen tages til efterretning, og at
 • der tages stilling til eventuelle tiltag på baggrund af anbefalingerne i rapporten.

Bilag

20220309_Kortlægning af det specialiserede kommunikationsområde i Syddanmark – rapport.pdf
20220310 Udkast til svar til Socialstyrelsen.pdf
Præsentation for Socialdirektørforum 18.03.2022.pdf

4. Udgiftspres på socialområdet

Beslutning

Taget til efterretning. 
Det blev besluttet at planlægge en temadrøftelse.

Udgiftspres på socialområdet

Baggrund

Socialdirektørforum satte i november 2021 gang i et arbejde med fokus på det fortsatte udgiftspres på socialområdet. Formål er at tegne modellen for (og om muligt) skabe det nødvendige datagrundlag for styrket viden om baggrunden for udgiftspreset samt skabe grundlag for fremtidige handlingsmuligheder der kan mindske presset.

Der arbejdes i fire spor:

 • Fælles dataunivers – gode og anvendelige data
 • Analyse af udviklingen – hvorfor vokser udgifterne?
 • Målrettet benchmarking
 • Incitament struktur og incitament muligheder 

Der har indtil nu været afholdt tre møder i arbejdsgruppen og et møde i styregruppen. Herunder ses en status for arbejdet inden for de enkelte spor:

Fælles dataunivers – gode og anvendelige data
Her er fokus på at få etableret fyldestgørende datasæt på betalingskommune i de fælles data og vurdere mulighederne for at anvende FLIS. 

Analyse af udviklingen – hvorfor vokser udgifterne?
Arbejdsgruppe skal lave et design for analyse af relevante diagnosegrupper/borgerforløb (§§ 85,107,108,110). Fokus på forløbslængder, takstforskelle, efterspørgsel osv.

KL forventer, at voksenområdet igen i år bliver et hovedtema ved økonomiforhandlingerne. Fokus er derfor på at blive klogere på, hvad der fortsætter med at presse udgifterne. KL har derfor sat et arbejde i gang med fokus på en række hypoteser om hvorfor udgifterne stiger. Arbejdet sker i tæt samarbejde med arbejdsgruppen.

Målrettet benchmarking
Arbejdsgruppen ser på de ledelsesinformationer, der allerede findes (FLIS og 6-by nøgletal)- set i lyset af behovet for benchmarking. 

Incitament struktur og incitament muligheder 
Det foreslås at der på et ordinært møde i Socialdirektørforum laves en temadrøftelse om kommunernes erfaringer med at skabe intelligente og udviklende løsninger med et samtidigt stærkt fokus på de økonomiske vilkår kommunerne har. Ud fra et oplæg får Socialdirektørforum mulighed for at drøfte erfaringer med incitament strukturer, der sikrer at faglighed og økonomi kan gå hånd i hånd og vurdere om der er grundlag for en fælleskommunal indsats. Herunder drøfte om der er grundlag for at afholde et temamøde.
 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager

 • orienteringen til efterretning og
 • tager stilling til om der skal arrangeres en temadrøftelse til et ordinært møde.

5. Drøftelse af kapacitet og social anbringelser på de sikrede institutioner mv.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Der støttes op om åbning af 5 ekstra sikrede pladser i Vestdanmark. I forhold til kapacitetsproblematikken gøres der opmærksom på, at etablering af flere delvis sikrede pladser kan tage trykket af efterspørgslen efter sikrede pladser. Socialdirektørforum støtter op om nedsættelse af en tværregional arbejdsgruppe med fokus på udviklingen i sociale anbringelser.

Drøftelse af kapacitet og social anbringelser på de sikrede institutioner mv.

Baggrund

I KL’s Koordinationsforum er der en løbende drøftelse af kapacitet på de sikrede institutioner. Som forberedelse til det kommende møde i Koordinationsforum den 5. april 2022 forelægges denne sag til drøftelse. Tilsvarende sager behandles i alle fem administrative styregrupper og i Syddanmark derfor i Socialdirektørforum.

Der opleves et ekstraordinært behov for pladser, som udfordrer den nuværende kapacitet. Dels den aktuelle kapacitetsudfordring på de sikrede institutioner, dels et mere langsigtet perspektiv i forhold til om sociale anbringelser på sikrede institutioner er den bedste løsning for målgruppen, eller om der er behov for at arbejde med nye løsninger.

De Syddanske kommuners efterspørgsel efter sikrede og delvist sikrede pladser

Som forberedelse til møde i Koordinationsforum den 1. december 2021 blev der i oktober/november 2021 sendt en række spørgsmål til de syddanske kommuner om deres oplevelser af behovet for sikrede pladser og delvist sikrede pladser. 16 kommuner har svaret.

I forhold til sikrede pladser til unge med dom oplever en række kommuner ikke problemer med at finde pladser, da de ikke har haft unge med dom til anbringelse inden for det seneste år. Andre oplever at det ikke er et problem, da politiet tager sig af opgaven. Blandt de kommuner, der oplever problemer med at finde pladser, drejer det sig om mellem 12 og 18 sager om året.

For delvist sikrede pladser er billedet, at der er en række kommuner som ikke bruger delvist sikrede pladser. Blandt de kommuner, der oplever problemer med at finde pladser, drejer det sig om mellem 17 og 22 sager om året. Pladsmanglen betyder at unge placeres tilfældigt i landet, hvor der er plads. Det kan betyde store geografiske afstande mellem den unge og familie og netværk samt øget tidsforbrug for den kommunale sagsbehandler ved opfølgning.

Der opleves et stigende behov for delvist sikrede pladser efter oprettelsen af Ungdomskriminalitets Nævnet.

Det angives, at der er behov for etablering af sikrede pladser i Syddanmark og at det vil være hensigtsmæssigt at oprette pladser til også at kunne imødekomme andre problemstillinger end kriminalitet (sociale pladser og psykiske problemer).

Der efterlyses kvalitet og effekt i tilbuddene.

Region Syddanmarks kapacitet

For yderligere at afdække kapaciteten på de sikrede institutioner blev de sikrede institutioner i januar 2022 spurgt om antallet af afviste borgere og borger på venteliste. Svaret fra Egely lyder: ”Vi opgør desværre ikke antal afviste borgere. Det er tidligere drøftet og vi tænker egentlig at det vil være relevant at indsamle de data, men det sker ikke i dag. Det vil samtidig fordre en koordinering i forhold til de øvrige sikrede institutioner, da vores afvisning ikke pr. automatik betyder afvisning på de øvrige tilbud.

Håndtering af den aktuelle kapacitetsudfordring

Såfremt kommunerne ønsker at imødekomme den aktuelle udfordring med manglende kapacitet, bør der åbnes flere pladser på landsplan.

KL’s Koordinationsforum har, på baggrund af anbefaling fra Danske Regioner, allerede besluttet at åbne fem sikrede pladser på Bakkegården i Region Sjælland og permanentgøre tre flexpladser i Vestdanmark. Da KL’s Koordinationsforum har truffet beslutning om at åbne fem ekstra pladser i Østdanmark, kunne et muligt scenarie være, at der ligeledes åbnes fem nye pladser i Vestdanmark for at løse kapacitetsudfordringerne på kort sigt.

Drøftelse af sociale anbringelser på sikrede institutioner og de langsigtede perspektiver

En analyse fra Danske Regioner viser, at antallet af sociale anbringelser er steget. I 2010 var 4,6 % af anbringelserne på en sikret institution en social anbringelse. I 2020 udgjorde de sociale anbringelser 31,1 %. KL’s Koordinationsforum ønsker på den baggrund en drøftelse i de administrative styregrupper af, om sociale anbringelser på sikrede institutioner er det rigtige tilbud til målgruppen, herunder om det er hensigtsmæssigt at foretage sociale anbringelser af unge mennesker sammen med kriminelle unge på de sikrede institutioner, eller om der eksempelvis skal være særlige afdelinger på de sikrede institutioner for sociale anbringelser.

Forslag om at nedsætte en tværregional arbejdsgruppe

Der er behov for mere viden om problemstillingerne omkring de sociale anbringelser på de sikrede institutioner for på længere sigt eventuelt at finde bedre løsninger. Derfor foreslås det, at KL’s Koordinationsforum nedsætter en tværregional arbejdsgruppe, som kan belyse udviklingen i de sociale anbringelser, skabe grundlag for en faglig drøftelse af området og herunder mulige løsningsmuligheder og alternativer med videre i forhold til de socialt anbragte borgere og deres problematikker.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum:

 • Tager orienteringen om de åbnede sikrede pladser i Østdanmark til efterretning
 • Drøfter den aktuelle kapacitetsproblematik omkring de sikrede institutioner – herunder forslag om at åbne 5 ekstra sikrede pladser i Vestdanmark for at imødekomme de aktuelle udfordringer med manglende pladser
 • Drøfter om sociale anbringelser på de sikrede institutioner også på langt sigt er det rigtige tilbud til målgruppen, eller om der er behov for at se på andre løsninger – herunder forslag om at nedsætte en tværregional arbejdsgruppe, der kan belyse udviklingen i sociale anbringelser og mulige løsninger på længere sigt.

Bilag

Svar på undersøgelse af behov for sikrede pladser (anonym).pdf
Analyse af de sikrede institutioner fra danske regioner.pdf
Beskrivelse af de sikrede institutioner fra Socialstyrelsen.pdf

6. Det oplevede behov for botilbudspladser på det specialiserede socialområde

Beslutning

Indstillingen godkendt. I rundspørgen til de syddanske kommuner og Region Syddanmark spørges der også til målgrupper og antal pladser og om der er pladser der omdannes.

Det oplevede behov for botilbudspladser på det specialiserede socialområde

Baggrund
I efteråret 2021 blev der gennemført en survey om syddanske kommuners vurdering af udviklingen i behovet for botilbudpladser på det specialiserede socialområde.

Alle 22 kommuner svarde på spørgsmål til følgende målgrupper:

Voksenområdet:

 • Autisme i svær/massiv grad
 • Udviklingshæmning
 • Udviklingshæmning og dom
 • Dobbeltdiagnose, hvor der både er psykiatrisk lidelse og afhængighedslidelse
 • Svære spiseforstyrrelser
 • Andet

Børneområdet (under 18 år):

 • Fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, der har særlige behov for et skærmet botilbud
 • Kognitive, følelsesmæssige og sociale udfordringer og/eller psykiatrinære vanskeligheder
 • Dobbeltdiagnose, hvor der både er psykiatrisk lidelse og afhængighedslidelse
 • Svære spiseforstyrrelser
 • Sociale udfordringer – til og med 17 år og med anbringelsesbehov
 • Andet

Hovedresultater for voksenområdet
På voksenområdet oplever de syddanske kommuner et stigende behov for botilbudspladser inden for alle områder bortset fra målgruppen ”Udviklingshæmning”, hvor der opleves et uændret behov.

Autisme i svær/massiv grad
17 kommuner vurderer, at der er et stigende behov for botilbudsplader til målgruppen. Der opleves flere og flere borgere med en svær autisme diagnose og at flere unge er på vej med svære autisme udfordringer, som kræver specielle fysiske rammer. 20  kommuner er ikke selv fuldt ud i stand til at dække behovet for pladser til målgruppen.

Udviklingshæmning
Behovet for botilbudspladser til borgere med udviklingshæmning er uændret; men der ses en udvikling omkring en højere grad af nedsat funktionsevne og sammensatte problematikker.

Udviklingshæmning og dom
Det oplevede behov for pladser er stigende i 9 kommuner og uændret i resten. Målgruppen er meget lille og ingen kommuner kan selv dække hele behovet for pladser til målgruppen.

Dobbeltdiagnose (både psykiatrisk lidelse og afhængighedslidelse)
13 kommuner ser stigende behov for pladser og resten et uændret behov. Én kommune påpeger, at der opleves et stigende problem at finde egnede match mellem botilbud og borgers individuelle behov og dermed sikre forsyningsforpligtelsen og samtidig rumme borgers aktive misbrug. Ca. 1/3 af kommunerne kan ikke selv dække pladsbehovet i eget regi.

Svære spiseforstyrrelser
15 kommuner oplever uændret behov for botilbudsplader og 6 oplever et stigende behov. 1/3 af kommunerne kan selv dække en del af behovet medens den resterende del ikke kan.

Øvrige behov for botilbudspladser
Der fremhæves stigende behov for pladser til følgende målgrrupper:

 • Yngre svært senhjerneskadede
 • Angst, ADHD, depression, OCD
 • Unge med psykiatriske lidelser, som ikke kan klare sig selv aften/nat.

Hovedresultater på børneområdet
På børneområdet  oplever kommunerne et voksende behov for døgnanbringelser af børn og unge inden for alle områder bortset fra målgruppen ”Svære spiseforstyrrelser”, hvor der opleves et uændret behov.

Fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, der har særlige behov for et skærmet botilbud
Sammenfattende opleves et uændret til stigende behov. En kommune nævner, at behovet vurderes stigende og at skærmet tilbud og en-til-en støtte hyppigere kræves.

Kognitive, følelsesmæssige og sociale udfordringer og/eller psykiatrinære vanskeligheder
Kommunerne oplever generelt uændret til stigende behov for døgnplaser til børn og unge i målgruppen. Kommunerne begrunder bl.a. vurderingen med følgende:

 • Det er vanskeligt overhovedet at finde og matche passende botilbud/institutioner til denne målgruppe. Fagligheden og behandlingsplanerne på bostederne er af meget svingende kvalitet.
 • Behovet opleves som stigende, ligesom kompleksiteten i sagerne.
 • Kommunerne oplever generelt uændret til stigende behov for botilbudsplaser til unge med misbrug og behov for anbringelse.

Svære spiseforstyrrelser
Behovet for botilbudspladser til unge med svære spiseforstyrrelser opleves overordnet som uændret. Èn kommune oplever en mindre stigning, og at det er vanskeligt at finde gode tilbud til piger med spiseforstyrrelser en anden vurdere umiddelbart, at relevante tilbud forefindes ved behov.

Sociale udfordringer – til og med 17 år og med anbringelsesbehov
Tre kommuner oplever stigende behov for anbringelsespladser og 14 uændret behov. Det kan tydes som et svagt stigende behov for pladser.

Andet
Der er fire svar i kategorien og det er ikke muligt at udlede generelle tendenser af disse.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at

 • drøfte analysens resultater og at
 • der foretages en rundspørge i kommunerne og i regionen om hvilke eventuelle kapacitetsmæssige udbygninger, der pågår og på hvilke målgrupper til forberedelse af videre drøftelse i Socialdirektørforum den 6. maj 2022.

Bilag

Kommunernes behov for pladser survey 2021.pdf
Bilag 1 Forventede pladskøb på voksenområdet.pdf
Bilag 2 Forventede pladskøb på børneområdet.pdf

7. Samarbejde i Syd om spiseforstyrrelser

Beslutning

Opbakning til etablering af netværk. Det indarbejdes i notatet, at Region Syddanmark, Pomonahuset, gerne vil deltage i samarbejdet med kommunerne. I netværket skal der også være fokus på forebyggelse og kompetenceudvikling af medarbejdere.

Program for den temadag Region Syddanmark har planlagt vedlægges referatet.

Sønderborg tager ansvar for fagligt netværk. Esbjerg tager ansvar for indkaldelse af netværk på myndighedssiden. 

Samarbejde i Syd om spiseforstyrrelser

Baggrund

I januar 2020 udsendte Socialstyrelsen en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. Kommunerne i Syddanmark udarbejdede en fælles rapport som svar på spørgsmålene i Socialstyrelsens centrale udmelding. 

Herunder er uddrag af rapporten: 
Forslag til den fremadrettede tilrettelæggelse 

 1. Kommunerne vil i den fremadrettede tilrettelæggelse arbejde imod et endnu tættere samarbejde med psykiatrien evt. samarbejdsaftaler og netværksgrupper med behandlingspsykiatrien i forhold til målgruppen. Der vil i samarbejdet være en særlig opmærksomhed på overgange mellem diverse tilbud for at undgå så mange overgange som muligt og sikre at behandling og kommunens indsats er lige vigtige. 
   
 2. Undersøge mulighed og behov for etablering af et tværkommunalt sagsbehandlernetværk i Region Syddanmark, som er opdateret på aktuelt bedste viden om spiseforstyrrelser og om udbuddet af sociale indsatser i regionen (evt. i samarbejde med landsforeningen for spiseforstyrrelser og selvskade)

Der er udarbejdet et notat vedrørende de højt specialiserede tilbud i Vejle og Sønderborg, der kan ligge til grund for en drøftelse om samarbejde i Syd om spiseforstyrrelser. 

I notatet er Sønderborg og Vejles tilbud beskrevet, det er beskrevet hvad de tilbyder til andre kommuner og andre relevante tiltag i Syd er også beskrevet. Jævnfør svaret på den Centrale udmelding om spiseforstyrrelser lægges der op til følgende:

Behov og muligheder for etablering af følgende tværgående netværk undersøges:  

 • Medarbejdere der arbejder med borgere med spiseforstyrrelser
 • Myndighedsmedarbejdere der behandler sager med borgere med spiseforstyrrelser

Indtilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum

 • drøfter et fremtidigt samarbejde om spiseforstyrrelser
 • tager stilling til etablering af netværk

Bilag

202103 Samarbejde i syd om spiseforstyrrelser.pdf
Program for konference om spiseforstyrreler hos børn og unge 11.05.22.pdf

8. Kommunale repræsentanter til Visitationsforum for de særlige psykiatripladser

Beslutning

Janni Ellegaard, Odense Kommune blev udpeget som socialfaglig repræsentant.

"Modellen for fremadrettede retningslinjer for udpegning af socialfaglig repræsentant, suppleant(er) og funktionsperiode" blev godkendt. 

På næste møde i Socialdirektørforum forelægges en beskrivelse af arbejdet i Visitationsforum og opgavens omfang.

Kommunale repræsentanter til Visitationsforum for de særlige psykiatripladser

Baggrund

I henhold til Psykiatriloven § 42 b skal Regionsrådet oprette et visitationsforum for de særlige psykiatripladser. Opgaven for visitationsforummet er at udfærdige indstilling til kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune om visitation til en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling.

Visitationsforum består af både faste og skiftende repræsentanter. De faste repræsentanter deltager i alle sager i Visitationsforum, mens de skiftende repræsentanter deltager i de konkrete sager, hvori de er involveret.

De faste medlemmer af visitationsforum er:

 • Den socialfaglige konsulent (udpeget af kommunerne).
 • Speciallægen i psykiatri fra den regionale psykiatri.
 • Repræsentanten fra de særlige pladser.

De skiftende medlemmer af visitationsforum er:

 • Repræsentanten fra handlekommunen. Repræsentanten fra visiterende myndighed vil være fra den kommune, som anmoder om indstilling til visitation.
 • Den tilsynsførende fra Kriminalforsorgen (ved retslige patienter underlagt tilsyn fra Kif).
 • Repræsentant fra en anden kommune end handlekommunen, i de tilfælde, hvor en anden kommune end handlekommunen har tilsyn med en mentalt retarderet patient.

Socialdirektørforum udpeger den faste kommunale socialfaglige repræsentant til Visitationsforum. Endvidere udpeger Socialdirektørforum suppleant/suppleanter for den socialfaglige konsulent. Sønderborg Kommune har siden forår/sommer 2020 stillet Mona Jordt til rådighed i funktionen som kommunal socialfaglig konsulent i visitationsforum. Medarbejderen er overgået til anden funktion i kommunen og kan derfor ikke længere løse opgaven. Vejen Kommune stiller en medarbejder til rådighed som suppleant.

Odense Kommune tilbyder at stille Janni Ellegaard til rådighed for arbejdet i vititationsforum.

I Socialdirektørforum har der tidligere været drøftet en rækkefølge for udpegning af socialfaglig repræsentant blandt kommunerne. (Bilag 1). Der er ikke aftalt en rækkefølge for udpegning af suppleant(er) og om der skal udpeges mere end én. 

Assens Kommune står øverst på listen; men er aktuelt ikke i stand til at bemande posten.

Model for fremadrettede retningslinjer for udpegning af socialfaglig repræsentant, suppleant(er) og funktionsperiode
Ansvaret for at stille en socialfaglig repræsentant til rådighed for arbejdet i visitationsforum går på skift mellem kommunerne i den aftalte rækkefølge. Kommuner med under 15.000 borgere og kommuner, som allerede har løftet opgaven skal ikke stille personale til rådighed for opgaveløsningen. Funktionsperioden aftales til to år og kan forlænges med ét år, hvis kommunen ønsker det.

Tilsvarende stiller kommunerne 1. og 2. suppleant til rådighed for arbejdet i visitationsforum i den aftalte rækkefølge. Funktionsperioden for suppelanter aftales til to år med mulighed for forlængelse i ét år.

Er en kommune ikke i stand til at bemande posterne, er det pågældende kommunes ansvar at indgå aftale med en anden kommune om bemandingen.

Socialdirektørforum orienteres, når der sker udskiftning af medarbejdere til opgaveløsningen.

Den foreslåede rækkefølge fremgår af bilag 2.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum

 • Udpeger Janni Ellegaard, Odense Kommune til Visitationsforum som fast medlem som socialfaglig konsulent
 • Beslutter fremtidig model for udpegning af socialfaglig repræsentation i Visitationsforum

Bilag

Nuværende model for udpegning af repræsentanter til Visitationsforum.pdf
Model for udpegning af repræsentanter og suppleanter til Visitationsforum.pdf

9. Udpegning af nyt medlem til Dialogforum

Beslutning

Bettina Brønsted, Kerteminde Kommune, blev udpeget til Dialogforum.

Udpegning af nyt medlem til Dialogforum

Baggrund

KKR Syddanmark har nedsat et regionalt Dialogforum på handicapområdet. Formålet med det regionale dialogforum er at bidrage til åbenhed og debat om de tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner inden for social-, psykiatri-, specialundervisnings-, ungdomsuddannelses-, transport-, trænings- og rehabiliteringsområdet m.v. Der afholdes møder i Dialogforum ca to gange årligt. Se mere om Dialogforum her.

Grethe Nielsen, Tønder Kommune og John Jensen, Svendborg Kommune er udpeget som SDF-repræsentanter i Dialogforum. John Jensen går på pension med udgangen af marts 2022 og der skal derfor udpeges en ny repræsentant til at indgå Dialogforum.  Grethe Nielsen er villig til at fortsætte. 

Dialogforum består af:

 • Gitte R. Reckendorff Nielsen, Dansk Handicapforbund 
 • Bente Rey, Ulykkes Patientforeningen
 • Dorte Møller Vistesen, ADHD-foreningen
 • Kenneth Kristensen , Skole og Forældre
 • Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester og formand for KKR Syddanmark
 • Søren Steen Andersen, borgmester og næstformand KKR Syddanmark 
 • Grethe Nielsen, Tønder Kommune
 • John Jensen, Svendborg Kommune

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum

 • udpeger Bettina Brøndsted fra Kerteminde Kommune til Dialogforum

Bilag

Dialogforum 2022-2026.pdf

10. Årsrapport og regnskab for 2021 samt budget 2022 og 2023 for Fælleskommunalt Socialsekretariat

Beslutning

Godkendt.

Årsrapport og regnskab for 2021 samt budget 2022 og 2023 for Fælleskommunalt Socialsekretariat

Baggrund

Fælleskommunalt Socialsekretariat har udarbejdet en årsrapport for 2021. Her ses en gennemgang af de opgaver sekretariatet har løst. Endvidere fremgår årsregnskab for 2021, vedtaget budget 2022 og forslag til budget 2023 og 2024.

Årsrapport og regnskab for 2021

Årsrapporten viser en række resultater, som Fælleskommunalt Socialsekretariat har opnået i 2021. Der er blandt andet lagt fokus på Sekretariatsbetjening af Socialdirektørforum og Økonomisk arbejdsgruppe, fælles projekter med psykiatrien i Syddanmark og arbejdet med temaerne i Rammeaftale 2021-2022.

Regnskabet for 2021 viser et opsamlet merforbrug på 1.433.243 kr. og en overførsel til 2022 på 1.528.332 kr. Merforbruget svarer til det budgetterede merforbrug.

Målet er, at indtægter og udgifter balancerer, men det anses som positivt at have et begrænset overskud til udviklingsaktiviteter.

Budget for 2023

Forslag til budget for 2023 svarer på udgiftssiden og indtægtsiden til det forslag til budget 2023, der blev godkendt i 2021. Fordelingen på poster sket på baggrund af resultatet for 2021. Fra 2024 er der budgettert med balance mellem indtægter og udgifter og der er ikke længere budgetteret med finansiering af Klimasekretariatet idet projektperioden ophører i 2023.,

Proces

Årsrapport og regnskab 2021 og budget 2023 for Fælleskommunalt Socialsekretariat behandles, efter godkendelse i Socialdirektørforum, på møde i Kommunaldirektørkredsen den 2. juni 2022 og i KKR Syddanmark den 21. juni 2022.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at

 • godkende årsrapport 2021, regnskab for 2021, budget for 2023 og 2024 og videresendelse til behandling i K22 og KKR Syddanmark.

Bilag

Socialsekretariatet – regnskab 2021, budget 2022, budgetforslag 2023 og 2024.pdf
2021 Årsrapport Socialsekretariatet.pdf

11. Anonym stofmisbrugsbehandling i 2022

Beslutning

Socialdirektørforum tog til efterretning at Haderslev, Tønder og Sønderborg ønsker at udtræde af samarbejdet om anonym stofmisbrugsbehandling med udgangen af 2022. Det blev besluttet, at der igangsættes en høring blandt øvrige kommuner, hvorvidt man ønsker at fortsætte i ordningen eller udtræde.

 

Anonym stofmisbrugsbehandling i 2022

Baggrund

På baggrund af debatten og beslutningerne på mødet i Socialdirektørforum den 26. november 2021 drøftede direktører og ledere af stofmisbrugsbehandlingen i de tre kommuner Kolding, Esbjerg og Odense den 26. januar 2022 evalueringen af den anonyme stofmisbrugsbehandling 2019 og 2020. På mødet blev det aftalt, at ledelsen af de tre tilbud udarbejder forslag til udbredelse af brugen af tilbuddene og til at omfatte borgere fra flere kommuner end hidtil.

Ledelse og medarbejdere på de tre behandlingssteder har efterfølgende beskrevet forskellige scenarier for den fremtidige struktur og indhold af tilbuddene.

A. Tiltag for øget synlighed, øget kendskab til tilbuddene og online forløb
B. I en forsøgsperiode etablering af et fjerde tilbud
C. Genoverveje den fysiske placering af de tre tilbud
D. Ophæve samarbejdet 

Forslag i kategori A går på tværs af de nuværende fysiske lokaliteter og handler om markedsføring og tilrettelæggelse af opgaveløsningen. Forslag B og C drejer sig om den fysiske placering af behandlingstilbuddene og forslag D om at ophæve samarbejdet. I beskrivelsen af scenarierne oplistes fordele og ulemper ved at gennemføre forslagene.

Det er i alle forslag forudsat at den nuværende samlede budgetramme forbliver uændret.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum 

 • træffer beslutning om hvilken model der skal arbejdes videre med.

Bilag

Modeller for anonym stofmisbrugsbehandling i Syddanmark -sammenskrivning (endelig).pdf
Budget og afregning 2022 anonym stofmisbrugsbehandling 2022.pdf

12. Ankestyrelsens Dialogforum

Beslutning

Taget til efterretning.

Ankestyrelsens Dialogforum

Baggrund
Til erstatning for fællesmøde mellem Socialdirektørforum og Ankestyrelsens Dialogforum den 26. november 2021 der grundet tekniske vanskeligheder blev aflyst, deltog medlemmer af Ankestyrelsens Dialogforum herunder også Claus Fjeldgaard, Varde Kommune på Forretningsudvalgets virtuelle møde den 4. marts 2022.

Ankestyrelsen præsenterede Dialogforum, hvor Ankestyrelsen, KL og kommunale repræsentanter indgår. Præsentationen er vedhæftet som bilag. Formålet er at skabe en tættere dialog og gensidig forståelse omkring de beslutninger som træffes i kommunerne, og som Ankestyrelsen også ser på, samt laver principafgørelser på baggrund af.

Spørgsmål og emner fra kommunerne og Socialdirektørforum blev drøftet. Herunder problematikken om modstridende afgørelser fra forskellige styrelser. Der koordineres ikke på tværs af styrelser, idet de hver især kun arbejder inden for eget lovområde. KL vil gerne have eksempler tilsendt. Øvrige spørgsmål fra notatet, der er vedhæftet som bilag, besvares på anden måde.

Claus Fjeldgaard modtager gerne problematikker fra de syddanske kommuner, som kan dagsordensættes i Dialogforum. Fremadrettet orienteres Socialdirektørforum om referater af møder i Ankestyrelsens Dialogforum.

 

Om Ankestyrelsens Dialogforum

Formål 

Ankestyrelsens Dialogforum blev etableret som følge af økonomiaftalen for 2019. Formålet med dialogforummet er at drøfte kommunale problemstillinger, udfordringer og muligheder med henblik på at bidrage til at styrke kvaliteten i kommunernes myndighedsarbejde på social- og beskæftigelsesområdet.

Forummet har ingen afgørelseskompetencer, men dialogen mellem parterne kan danne grundlag for bedre dialog om større udfordringer og tendenser og give anbefalinger til fremadrettede initiativer.

Medlemmer 

I forummet indgår repræsentanter fra Ankestyrelsen, fem kommuner (én udpeget fra hvert KKR – fra Syddanmark er det direktør Claus Fjeldgaard, Varde), Børne- og Kulturchefforeningen, Foreningen af Socialchefer i Danmark samt KL.

Styrke dialogen med kommunerne

Dialogforum ønsker at styrke dialogen mellem kommunerne og Ankestyrelsen yderligere og afholder derfor møder i løbet af november 2021 med alle kommuner indenfor de fem KKR-områder.

Forud for mødet har kommunerne haft mulighed for at sende eventuelle relevante problemstillinger, emner og andet. Se bilag.
 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • tage orienteringen til efterretning.

Bilag

20220318 Dialogforum – KKR Syddanmark.pdf
Temaer til drøftelse med Ankestyrelsens Dialogforum.pdf

13. Afrapportering fra arbejdsgrupperne under rammeaftalen. Handlinger.

Beslutning

De foreslåede indsatser blev godkendt og der var bred opbakning til de foreslåede handlinger. Indsatser foreslået af arbejdsgruppen Tværsektoriel kobling igangsættes først når psykistriplanen er kendt. Formændene for arbejdsgrupperne "Kvalitet i indsatserne" og "Styring og kapacitet" kommer med oplæg til den videre proces.

Afrapportering fra arbejdsgrupperne under rammeaftalen. Handlinger.

Baggrund

Handlingsforslag inden for de tre indsatsområder under rammeaftale: Kvalitet i indsatserne, Styring og kapacitet, Tværsektoriel kobling fremlægges.

Socialdirektørforum godkendte den 26. november 2021 holdningspapirer for hvert af de tre indsatsområder under rammeaftalen – se bilag. Holdningspapirerne giver pejlingen på de handlinger der foreslås.

Formændene fra hver af de tre arbejdsgrupper fremlægger og uddyber deres forslag til handlinger og besvarer spørgsmål. Herunder er handlinger i punktform: 

 • Kvalitet i indsatserne
  • Metoder/værktøj til borgers målsætning der understøtter at borger oplever kvalitet, tryghed, progression
   Herunder: Borgernær dokumentation og opfølgning
  • Konference
 • Styring og kapacitet
  • Styrkelse af myndighed / visitation
  • Brug af standardkontrakter (sker gennem andre initiativer)
  • Faglige og økonomiske incitamenter (sker gennem andre initiativer)
 • Tværsektoriel kobling
  • Fælles kompetenceforløb
  • Gå i kollegaens fodspor
  • Udvikle samarbejde omkring udgående behandlingspsykiatri

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum

 • beslutter hvilke handlinger der skal påbegyndes,
 • giver input til den videre proces og
 • tilkendegiver hvilke initiativer de er interesseret i at deltage i.

Bilag

Kommissorium for arbejdsgruppe Kvalitet i indsatserne(godkendt).pdf
Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Styring og kapacitet(godkendt).pdf
Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende tværsektoriel kobling til andre sektorområder(godkendt).pdf
Holdningspapir Kvalitet i indsatsen.pdf
Holdningspapir Styring og kapacitet.pdf
Holdningspapir Tværsektoriel kobling.pdf
202203 Handlinger indsatsområder under rammeaftalen.pdf

14. Ommærkning af pladser

Beslutning

Socialdirektørforum støtter op om arbejdet med at hæve den procentuelle grænse for ommærkning af pladser og forslår den hæves til 50 %.

Ommærkning af pladser

Baggrund
I rammeaftalesamarbejdet i Region Sjælland ønskes det, at der arbejdes for at andelen af særlige pladser i psykiatrien, der kan ommærkes, hæves fra 25 % til 40 %.

Ved finansieringen af ommærkede pladser, bortfalder den kommunale takst. Uudnyttede pladser finansieres med 75 % af den kommunale takst.

Pr. 22. februar 2022 er situationen i Syddanmark, at der er etableret 32 særlige pladser. Den 26. november godkendte socialdirektørforum at ommærke 25 % svarende til 8 pladser. Der er således aktuelt 24 pladser til rådighed, af disse er 9 i brug og 15 er ledige/uudnyttede pladser.

Det ønskes drøftet om Socialdirektørforum vil støtte op om arbejdet for at hæve grænsen for det procentuelle antal pladser, der kan ommærkes.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum støtter op om arbejdet for at hæve grænsen for det procentuelle antal pladser, der kan ommærkes fra 25 % til 40 %.

15. Status på sagen om behandlingsstedet Det Gode Liv. Middelfart Kommune

Beslutning

Taget til efterretning.

Status på sagen om behandlingsstedet Det Gode Liv. Middelfart Kommune

Baggrund

I April 2018 indgik lederen af Middelfart Kommune rusmiddelcenter en 1 årig samarbejdsaftale med behandlingscentret Det Gode Liv (DGL). Aftalen dannede grundlag for DGL’s godkendelse i Socialtilsyn Syd. Inden aftalens udløb forlængede de samme parter aftalen således, at samarbejdsaftalen er gældende i 5 år fra d. 8. marts 2019 til d. 8. marts 2024. Aftalen blev gjort uopsigelig i perioden med mindre den misligholdes af én af parterne. Ved mislighold kan aftalen opsiges med 1 måneds varsel. Da aftalen aldrig er blevet benyttet af Middelfart Kommune og da aftalen er fordelagtig for Middelfart Kommune, har der ikke været anledning til at vurdere misligholdelse af aftalen og dermed heller ikke en mulig opsigelse af den ellers uopsigelige kontrakt.

Socialtilsyn Syd har overfor Middelfart Kommune tilkendegivet, at man kunne vurdere på godkendelsen af DGL, såfremt den indgåede samarbejdsaftale var behæftet med en retlig mangel og derfor var ugyldig. Middelfart Kommune har derfor undersøgt mulighederne for at kunne dokumentere eller sandsynliggøre en retlig mangel og i den sammenhæng afholdt møde med KL herom. Såvel fuldmagtsregler som anvendelse af aftalelovens § 36 blev drøftet og efterfølgende undersøgt.

Middelfart Kommune har herefter foretaget en vurdering af sagen i sin helhed og har besluttet ikke at iværksætte tiltag til en eventuel retssag på nuværende tidspunkt. Baggrunden herfor er dels at udfaldet af sagen ikke er givet, dels at aftalen sandsynligvis vil udløbe inden en dom kan afsiges. Når samarbejdsaftalen udløber den 8. marts 2024, vil Middelfart Kommune ikke forny kontrakten.
 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

16. Henvendelse fra Handicaprådet i Vejen Kommune

Beslutning

For Rammeaftale 2023-2024, hvor processen er igangsat anbefaler Socialdirektørforum, at inddragelse af Handicaprådene sker inden den afsluttende behandling i kommunalbestyrelserne.

Socialdirektørforum anbefaler følgende fremgangsmåde fremover: Handicaprådene inddrages i samme fase, hvor de politiske udvalg i kommunerne giver input til den kommende rammeaftale. Handicaprådenes bidrag indarbejdes i kommunens samlede tilbagemelding.

Henvendelse fra Handicaprådet i Vejen Kommune

Baggrund

Handicaprådet i Vejen har henvendt sig med en forespørgsel omhandlende handicaprådenes mulighed for at give høringssvar til rammeaftalen. 

Udarbejdelsen af en ny rammeaftale gældende for 2023 og 2024 er i gang og endelig udgave skal være godkendt inden december 2022.
 

Tidsplan for arbejdet med Rammeaftale 2023-2024

Februar 2022-april 2022

De politiske udvalg har mulighed for at drøfte udviklingen og udfordringerne på området og eventuelt bidrage med perspektiver og temaer.

Ultimo april 2021

Frist for indsendelse af eventuelle bidrag til arbejdet med formulering af Rammeaftale 2023-2024.

24. juni 2022

Rammeaftalen godkendes i Socialdirektørforum og sendes videre til KKR til godkendelse

August – september 2022

KKR godkender Rammeaftalen og sender den videre til godkendelse i kommunerne og Region Syddanmark

September – november 2022

Rammeaftalen godkendes i kommunerne og Region Syddanmark.

November 2022

De politiske udvalg på det sociale område deltager i KKR temadag, med fokus på det samarbejde der foregår på tværs af kommuner og region i Syddanmark under rammeaftalesamarbejdet.

1. december 2022

Rammeaftalen sendes til Socialstyrelsen og offentliggøres på kommunernes og Region Syddanmarks hjemmesider.

Kommunernes praksis ønskes drøftet, herunder om der er behov for at harmonisere processerne omkring handicaprådenes høringsmulighed.

Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforum at

 • drøfte kommunernes praksis og at
 • drøfte om processen skal harmoniseres.

17. Orienteringer

Beslutning

Orienteringer taget til efterretning.

Orienteringer

 

Overskrifter
Samarbejdspapir ml de fire SOSU-skoler og KKR Syddanmark september 2021
Referat fra møde i kooordinationsforum
Referat fra ERFA møde – de særlige pladser
Nyhedsbrev 3. kvartal 2021 – De særlige pladser
Referat af dialogmøde med DAS og KL d 4 oktober 2021
Referat af Belægnings- og driftsmøde 3. november 2021
Referat 28.10.2021 – Samarbejdsudvalg for samarbejde om rehabiliteringsteams
Nyhedsbrev De særlige pladser feb 2022
Ændring af takst Tornhuset Bunsegårdsvej 2022
Ny forretningsorden for Dimensioneringsudvalget for SOSU og PAU

Takstændring 2022 for  Bjerggårdshaven. Takststigning skyldes tekniske fejl i beregningen og kan derfor jfr. Rammeaftalen umiddelbart iværksættes og kan have virkning fra årets start. 

Ny forretningsorden for Dimensioneringsudvalget for SOSU og PAU
Kommunaldirektørkredsen har den 2. marts 2022 godkendt en ny forretningsorden for Dimensioneringsudvalget for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse.

Udvalget er nedsat af kommunaldirektørkredsen og har til opgave at indstille til KKR Syddanmark, hvor mange praktikpladser, der skal oprettes på social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelsen og at koordinere fordelingen af praktikpladserne mellem de syddanske kommuner. I dag foregår dimensioneringen nationalt, og der er derfor ikke på samme måde som tidligere behov for et udvalg, der tager stilling til dimensioneringen.

Ankerkommunen og KKR-sekretariatet har derfor udarbejdet en ny forretningsorden for Dimensioneringsudvalget, hvor udvalgets primære formål er at understøtte og styrke det tværkommunale samarbejde om social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse og at bidrage med fælleskommunale perspektiver til samarbejdet med de fire SOSU-skoler i Syddanmark.

Dimensioneringsudvalget skifter samtidig navn til Kommunalt Samarbejdsudvalg for social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelsen. Forretningsordenen vedhæftes.
 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum tager orienteringerne til efterretning.

Bilag

Samarbejdspapir ml de fire SOSU-skoler og KKR Syddanmark september 2021.pdf
Referat ekstra møde koordinationsforum 24.9.21.pdf
De særlige pladser – referat ERFA-møde den 23. september 2021.pdf
Nyhedsbrev 3. kvartal 2021 – De særlige pladser.pdf
Referat af dialogmøde med DAS og KL d 4 oktober 2021.pdf
Referat af Belægnings- og driftsmøde 3. november 2021.pdf
Referat 28.10.2021 – Samarbejdsudvalg for samarbejde om rehabiliteringsteams.pdf
Nyhedsbrev De særlige pladser feb 2022.pdf
Ændring af takst Tornhuset Bunsegårdsvej 2022.pdf
Takstændring 2022 for Bjerggårdshaven.pdf
Forretningsorden for Kommunalt Samarbejdsudvalg for social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelsen.pdf

18. Eventuelt

Beslutning

Orientering om forestående udvidelse af Børnehus Syd vedlægges referatet.

Eventuelt

Bilag

Børnehus Syd Udvidelse.pdf