Møde i Socialdirektørforum den 2. februar 2018

Udgivet 02.02.2018

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 2. februar 2018

STED

Meldahls Rådhus, Vendersgade 30D, 7000 Fredericia- Mødelokale: Herredets Tingstue

STARTTIDSPUNKT

2018-02-02 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2018-02-02 12:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 8. september 2017

2. Konstituering i Socialdirektørforum og Forretningsudvalget

3. Dansk Selskab for patientsikkerhed – procestilbud særlige psykiatripladser

4. Satspuljeprojekt – Fælles undervisning

5. Status på særlige psykiatripladser

6. Udpegning af konsulent og suppleant til visitationsforum for særlige psykiatriske pladser

7. Udfordringer på Center for Høretab i Fredericia

8. Udviklingen af udgifter fra 2015 – 2016 på det specialiserede socialområde

9. Opfølgning på belægningsprocenter 1. – 3. kvartal 2017

10. Indsatser i Rammeaftale 2018

11. Sammen om psykiatri

12. Udpegning af nyt medlem til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

14. Status på initiativer igangsat på baggrund af benchmarkingrapport for de sikrede institutioner

15. Orientering om status for analyse af Rammeaftalesamarbejdet

16. Orientering fra dialogmøde mellem Forretningsudvalget og Socialtilsyn Syd

17. Orienteringer

18. Eventuelt

19. Næste møde


1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 8. september 2017

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 8. september 2017

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 8. september 2017

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender referat fra mødet i Socialdirektørforum den 8. september 2017

 

Beslutning

Referatet blev godkendt.

2. Konstituering i Socialdirektørforum og Forretningsudvalget

Konstituering i Socialdirektørforum og Forretningsudvalget

Konstituering i Socialdirektørforum og Forretningsudvalget

 

Baggrund

I henhold til kommissorium for Forretningsudvalget, skal der foretages en konstituering af Forretningsudvalget samt herunder formand for Socialdirektørforum, der også er formand for Forretningsudvalget. Det er Socialdirektørforum, der udpeger medlemmer til Forretningsudvalget (se vedlagte opdaterede kommissorium). Kommissoriet er januar 2018 opdateret med aktuelle medlemmer. 

 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget er sammensat med 6 medlemmer (geografisk fordelt + KKR kommune):

• Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune (Formand)

• Marianne Rasmussen, Kerteminde Kommune

• René Junker, Odense Kommune

• Sonja Miltersen, Vejen Kommune (KKR-kommune)

• Anne Mette Lund, Vejle Kommune

• Vakant plads (tidligere repræsentant fra Haderslev Kommune)

 

Sonja Miltersen, Vejen Kommune udtræder af Forretningsudvalget som følge af ny KKR formand for perioden 2018 – 2022.

 

Følgende medlemmer modtager genvalg til Forretningsudvalget:

• Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune

• Marianne Rasmussen, Kerteminde Kommune

• René Junker, Odense Kommune

• Anne Mette Lund, Vejle Kommune

 

Det anbefales, at der i udpegning af repræsentanter til Forretningsudvalget tages hensyn til:

• Geografi

• At der både er køber- og sælgerkommuner

• At der både er små og store kommuner

 

 

Formand for Socialdirektørforum og Forretningsudvalget

Socialdirektørforum skal udpege formand for Socialdirektørforum.

Nuværende formand, Lise Plougmann Willer, modtager genvalg til formandsposten.

 

Dialogforum

Socialdirektørforum udpeger to repræsentanter til Dialogforum.

På nuværende tidspunkt er Socialdirektørforum repræsenteret ved Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune, og Ulla Bryø Andersen, Nordfyns Kommune.

Det foreslås, at formand for Socialdirektørforum også fortsat er repræsentant i Dialogforum.

Ulla Bryø Andersen, Nordfyns Kommune, modtager genvalg til Dialogforum.

Kommissorium for Dialogforum kan findes via dette link: http://kl.dk/ImageVaultFiles/id_75290/cf_202/Kommissorium_Dialogforum_KKR_Syddanmark.PDF

 

Socialdirektørforum skal således vælge:

• Formand for Socialdirektørforum

• Repræsentanter til Forretningsudvalget

• Repræsentanter til Dialogforum

 

Deltagerne i Socialdirektørforum har inden mødet haft mulighed for at henvende sig, såfremt de er interesserede i én eller flere af posterne.

 

Derudover er der af Socialdirektørforum udpeget to repræsentanter til deltagelse i Koordinationsforum:

• I egenskab af Formand for Socialdirektørforum, Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune

• I egenskab af KKR formandskommune, Sonja Miltersen, Vejen Kommune

Det anbefales, at repræsentanterne i Koordinationsforum fortsat er repræsenteret ved Formand for Socialdirektørforum og repræsentanten i Socialdirektørforum fra KKR formandskommunen.  

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum vælger:

a) Formand for Socialdirektørforum

b) Repræsentanter til Forretningsudvalget

c) Repræsentanter til Dialogforum

 

Beslutning

a) Lise Willer blev genvalgt som formand for Socialdirektørforum.

 

b) Efter konstitueringen er sammensætningen i Forretningsudvalget:

• Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune (formand)

• Henrik Juul Kjær, Assens Kommune 

• Rolf Dalsgaard Johansen, Haderslev Kommune (KKR- kommune)

• René Junker, Odense Kommune

• Anne Mette Lund, Vejle Kommune

– Det blev aftalt, at Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner taler sammen om, hvorvidt én af direktørerne er interesserede i indtræde i Forretningsudvalget. I bekræftende fald udtræder Marianne Rasmussen. I modsat fald er der genvalg til Marianne Rasmussen, Kerteminde Kommune.

 

c) Lise Willer og Ulla Bryø Andersen repræsenterer fortsat Socialdirektørforum i Dialogforum.

Bilag

Kommissorium for Forretningsudvalget – opdateret 240118.pdf

3. Dansk Selskab for patientsikkerhed – procestilbud særlige psykiatripladser

Dansk Selskab for patientsikkerhed – procestilbud særlige psykiatripladser

Dansk Selskab for patientsikkerhed – procestilbud særlige psykiatripladser

 

Baggrund

Styregruppen for de særlige psykiatripladser – hvor Lise Willer og Anne Mette Lund repræsenterer kommunerne for henholdsvis SDF og SSF – har haft en dialog med Dansk Selskab for Patientsikkerhed omkring en proces for optimal implementering af de særlige psykiatripladser. Etableringen af de særlige psykiatripladser er en ny konstruktion i psykiatrien og i samarbejdet mellem regioner og kommuner. Det betyder også, at der skal ske en række forskellige tiltag ift. samarbejde, arbejdsgange, koordination m.v.

På denne baggrund har Dansk Selskab for Patientsikkerhed udarbejdet et tilbud. Se bilag.

Administrerende Sygehusdirektør Charlotte Josefsen og Chefkonsulent fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed Simon Feldbæk Peitersen præsenterer på mødet.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til godkendelse af projektigangsættelse samt medfinansiering på 35.000 kr. inkl. moms, som finansieres af fælleskommunale midler under Fælleskommunalt socialsekretariat. 

 

Beslutning

Godkendt som indstillet

Bilag

Tilbud_Særlige pladser_Samarbejde PSimprove_180108.pdf

4. Satspuljeprojekt – Fælles undervisning

Satspuljeprojekt – Fælles undervisning

Satspuljeprojekt – Fælles undervisning

 

Baggrund

Region Syddanmark har i efteråret 2017 fået bevilliget midler til et SATS-pulje projekt:

 • Fælles undervisning – bedre forløb og sammenhæng for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug.

Projektet lægger op til et samarbejde mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i Syddanmark.

1. januar tiltrådte Dea Skaarup som projektleder for projektet.

Region Syddanmark vil gerne inddrage kommunerne i styregruppen for projektet. Da der allerede er en styregruppe for projektet Sammen om Psykiatri har Regionen foreslået, at denne gruppe også bliver styregruppe for SATS-pulje projektet for på denne måde at skabe synergi og sammenhæng på tværs af projekterne.

Styregruppen består af:

Lise Willer, SDF

Sonja Miltersen, SDF

Jacob Kyndal, SSF

Christian Schacht-Magnussen, Region Syddanmark

Ole Ryttov, Region Syddanmark

Der afholdes den 15. marts 2018 konference – Vi bygger bro – som er en indledende konference til gratis undervisningsforløb for regionalt og kommunalt ansatte, der varetager kontakt til og behandling af personer med psykisk lidelse og samtidigt misbrug.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at styregruppen for Sammen om Psykiatri også er styregruppe for SATS-pulje projektet:  Fælles undervisning – bedre forløb og sammenhæng for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet

Bilag

Budget_samlet
Bevillingsbrev fra Sundhedsstyrelsen
Kommissorium for styregruppe
Projektbeskrivelsesskema_Skema 2

5. Status på særlige psykiatripladser

Status på særlige psykiatripladser

Status på særlige psykiatripladser

 

Baggrund

Processen omkring de særlige psykiatripladser er i fuld gang og der sker og er sket meget siden loven blev vedtaget i juni 2017.

De 15 pladser, som oprettes i Vejle har opstart 1. marts 2018 og bliver de første i hele landet. Det ser pt. ud til, at pladserne i Esbjerg står klar i efteråret 2018.

De fleste kommuner har udpeget socialfaglige kontakpersoner og suppleanter. Regionen har ansat en jurist samt 41 andre medarbejdere:

 • Sygeplejersker 175 timer/ugentligt svarende til 5 medarbejdere
 • Ssa. 434 timer/ugentligt svarende til 12 medarbejdere
 • Socialpædagoger 476 timer/ugentligt svarende til 13 medarbejdere
 • Ergoterapeuter 140 timer/ugentligt svarende til 4 medarbejdere
 • Fysioterapeut 37timer/ugentligt svarende til 4 medarbejdere
 • Socialrådgiver 37timer/ugentligt svarende til 1 medarbejder
 • Specialpsykolog 37 timer/ugentligt svarende til 1 medarbejder
 • Afdelingslæge x-antal timer
 • Funktionsleder 37 timer/ugentligt svarende til 1 medarbejder

 

Den nyansatte jurist har indkaldt de kommunale kontaktpersoner til informationsmøde den 19. januar 2018.

Der er planlagt et introduktionsforløb for de nyansatte medarbejdere på de særlige psykiatripladser – vi har i dialog med regionspsykiatrien koblet myndighedschef Yelva Bjørnholt Jensen til fra Vejle Kommune på planlægning af introduktionsforløbet, så den kommunale vinkel også er repræsenteret i introduktionen.

Regionen har udarbejdet en folder til borgere og pårørende – den er snart klar til udsendelse.

Der er også oprettet en hjemmeside med information om de særlige praktikpladser. Der vil også blive lagt nogle videoer op, som kan bruges i forhold til borgerne, som viser hvordan afdelingen ser ud.

http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm506592

Da der i loven om de særlige psykiatripladser står, at der dagligt skal opgøres hvor mange ledige pladser der er, vil denne information også kunne findes på hjemmesiden.

De ledige pladser skal som bekendt finansieres af kommunerne. I loven om de særlige psykiatripladser står der, at der hver måned skal udsendes regninger til kommunerne for tompladserne. Økonomisk arbejdsgruppe har mødtes med regionen for at drøfte praktiske ting omkring betaling.

Der er indledt samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som skal være med til at sikre en proces hvor de relevante parter involveres med henblik på at skabe et fælles perspektiv på, hvad formål/mål er ved etablering af de særlige psykiatripladser i Region Syddanmark, herunder hvilke indsatser, der skal iværksættes – dvs. et første udkast til en implementeringsstrategi. Afsættet for dette arbejde er det igangværende arbejde samt rammer og indhold fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Der lægges op til, at der på SDF's møder i 2018 er et fast punkt med gennemgang af belægningsprocenten på de særlige psykiatripladser.

Lise Willer repræsenterer SDF i Styregruppen for de særlige psykiatripladser og Anne Mette Lund repræsenterer SSF. Lise og Anne Mette uddyber på mødet.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Der gøres opmærksom på, at kommunerne allerede nu kan visitere til de særlige psykiatripladser, der har opstart 1. marts 2018.

 

Det blev aftalt, at der med referatet vedlægges:

– Lov: Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling

– Infomation om den kommunale medfinansiering for de særlige psykiatripladser (materialet er tidligere udsendt)

– Invitation til workshop om etablering af særlige pladser i Region Syddanmark

Bilag

Lov_Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling.pdf
Kommunal medfinansiering.docx
Invitation til særlige pladser workshop_SFP.DOCX

6. Udpegning af konsulent og suppleant til visitationsforum for særlige psykiatriske pladser

Udpegning af konsulent og suppleant til visitationsforum for særlige psykiatriske pladser

Udpegning af konsulent og suppleant i visitationsforum vedr. særlige psykiatriske pladser

 

Baggrund

I forbindelse med oprettelse af de særlige psykiatripladser skal der udpeges en kommunal socialfaglig konsulent, som repræsenterer alle de syddanske kommuner i det visitationsforum, der skal nedsættes.

I henhold til lov om særlige psykiatripladser skal Regionsrådene i hver region oprette et visitationsforum.

Regionsrådene afholder udgifterne til etablering og drift heraf og sekretariatsbetjener visitationsforummet.

Visitationsforummet består af:

 1. En medarbejder fra visitationsenheden i den enkelte patients handlekommune, som udpeges af
 2. Kommunalbestyrelsen i handlekommunen,
 3. En socialfaglig konsulent, som udpeges af kommunerne i regionen,
 4. En speciallæge i psykiatri fra den regionale psykiatri, som udpeges af regionsrådet,
 5. En repræsentant for en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling i regionen og
 6. Den tilsynsførende fra kriminalforsorgen, hvis der er tale om personer, der er idømt en foranstaltning i medfør af straffelovens §§ 68 eller 69, og der i dommen indgår tilsyn af kriminalforsorgen.

 

Visitationsforumets rolle

Visitationsforumet skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune udfærdige en indstilling som redegøre for, om de enkelte visitationskrav er opfyldt.

Kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune træffer, på baggrund af indstilling fra visitationsforum, afgørelse om visitation af patienten til ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling.

Den socialfaglige konsulent skal bl.a. vurdere patienten i forhold til farlighedskriteriet. Den speciallæge i psykiatri, som sidder i visitationsforum, skal ligeledes vurdere farlighedskriteriet. Ved uenighed er det handlekommunen, som beslutter.

Den socialfaglige konsulent skal ligeledes vurdere, om visitationskravet om særlige sociale problemer er opfyldt.

Hvis dette ikke er tilfældet, vil kommunalbestyrelsen ikke kunne visitere patienten pga. manglende opfyldelse af visitationsbetingelserne.

Alle patienter på særlige psykiatripladser skal revurderes senest efter 6 måneder eller ved behov.

Regionen lægger op til en ugentlig mødedag. Det forventes – specielt i starten – at være nødvendigt. Mødekadancen på længere sigt er uklar, da vi ikke ved, hvor mange borgere det vil dreje sig om, og hvor mange revisiteringer der bliver tale om. Dette er dog i modstrid med de beregninger, der ligger til grund for DUT midlerne. Her regner man med, at en visitation tager 2 timer og en revisitering 1 time.

I Hovedstadsregionen og Region Midt planlægger de at udbetale honorar til den fælleskommunale socialfaglige konsulent. I Region Midt lægges der op til 200.000 kr. om året. De øvrige regner pt. ikke med at udbetale honorar. At udbetale honorar vil være i modstrid med, hvordan vi i øvrigt samarbejder om de fælleskommunale opgaver i Syddanmark. Som eksempel kan nævnes opgaven omkring koordination af sygeplejeske studerende, pædagogstuderende mv. svarende til ca. en halv fuldtidsstilling eller Samråd for udviklingshæmmede, som bruger 1-2 dage pr. måned.

Der lægges op til en drøftelse af fordele og ulemper ved honorering af den kommune, som stiller medarbejder til rådighed til visitationsudvalget. Såfremt der skal indføres honorering er det en beslutning, som skal træffes i

Der har i december været udsendt forespørgsel til kommunerne om at indstille emner til den fælleskommunale socialfaglige konsulent. Der var i første omgang ingen, som ønskede at indstille en medarbejder til stillingen. Esbjerg Kommune har på denne baggrund valgt, midlertidigt, at indstille Myndighedschef Bodil Nissen. 

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller:

 • at Socialdirektørforum godkender Bodil Nissen som socialfaglig konsulent i Visitationsforum for de særlige psykiatripladser i 2018.
 • at sagen omkring honorarudbetaling drøftes og løftes til KKR til beslutning med Socialdirektørforums bemærkninger om fordele og ulemper
 • at der træffes beslutning om valg af suppleant

 

Beslutning

Socialdirektørforum godkender Bodil Nissen som socialfaglig konsulent i Visitationsforum for de særlige pladser til udgangen af 2018.

Socialdirektørforum afventer opgavens omfang året ud og drøfter herefter honorarspørgsmålet.

Christiane Pape Lehrmann, Middelfart Kommune, blev valgt som suppleant til Visitationsforum for de særlige pladser.

Bilag

Kommunale kontaktpersoner til visitationsforum.docx

7. Udfordringer på Center for Høretab i Fredericia

Udfordringer på Center for Høretab i Fredericia

Udfordringer på Center for Høretab i Fredericia

 

Baggrund

Center for Høretab i Fredericia er et højtspecialiserede tilbud til børn og unge med høretab og består af et landsdelsdækkende skoletilbud for børn, et skoletilbud for unge (STU), et elevhjemstilbud for børn og unge samt en konsulentafdeling.

Som det fremgår af vedlagte notat fra Region Syddanmark har Center for Høretabs skoletilbud for unge (STU) og elevhjemmene de seneste år oplevet et faldende elevtal. Det fremgår, at faldet i antallet af børn og unge især skyldes den positive teknologiske udvikling, hvor døvfødte børn opereres i ca. 1 års alderen (CI, Cochlear Implant). Der har samtidig været en tendens til, at en mindre andel af de børn og unge, der er indskrevet i Center for Høretabs skoletilbud, bor på elevhjem. Det faldende elevtal udfordrer den faglige og økonomiske bæredygtighed for elevhjemmet og skoletilbud for unge.

Økonomien er løbende blevet tilpasset til de færre indtægter. Der blev i januar 2017 iværksat tilpasninger for at imødekomme den forventede afgang med afslutningen af skoleåret 2016/2017. Center for Høretabs elevhjem har efterfølgende i januar, maj og juni 2017 modtaget fem ikke planlagte udmeldelser med kort varsel, hvilket udfordrer økonomien. Der er iværksat endnu en kapacitetstilpasning, men udmeldelserne forventes at medføre et driftsunderskud på Center for Høretabs elevhjem i 2017 på ca. 1,3 mio. kr. og et akkumuleret underskud på ca. 1,9 mio. kr. (heraf udgør underskuddet over 5 % i alt ca. 1,2 mio. kr.).

 

I forhold til skolen for børn og skolen for unge (STU) forventes der et driftsresultat i balance for 2017.

Regionen ønsker på baggrund af disse udfordringer en drøftelse af fremtiden for Center for Høretab og ikke mindst elevhjemmene. I notatet beskrives Center for Høretab, målgruppen, elevudviklingen, samt økonomien og forventningen til den fremtidige drift af Center for Høretab.

 

Sekretariatet gør opmærksom på, at Center for Høretab er på listen over sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed, jf. bilag 19 i Rammeaftalen 2018

 

Der er på mødet i Koordinationsforum gjort opmærksom på udfordringerne på Center for Høretab.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter fremtiden for Center for Høretab, herunder særligt elevhjemmene.

 

Beslutning

Fremtiden for Center for Høretab, herunder særligt elevhjemmene, blev drøftet. Udfordringen på Center for Høretab ønskes dagsordensat på næste møde i Koordinationsforum.

Fælleskommunal socialsekretaiat udsender spørgeskema til kommunerne med henblik på afdækning af behovet for elevpladser samt sammenhængen mellem behovet for elevpladser og behovet for undervisningen på Center for Høretab.

Bilag

Center for Høretab – Skole og Elevhjem januar 2018

8. Udviklingen af udgifter fra 2015 – 2016 på det specialiserede socialområde

Udviklingen af udgifter fra 2015 – 2016 på det specialiserede socialområde

Udviklingen af udgifter fra 2015 – 2016 på det specialiserede socialområde

 

Baggrund

Jf. initiativ i Styringsaftalen 2017 har økonomisk arbejdsgruppe udarbejdet en beskrivelse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde 2015 – 2016, se vedlagte materiale.

Beskrivelse af udviklingen har været udsendt til de syddanske kommuner med henblik på kommentarer på udviklingen i den enkelte kommune, herunder med beskrivelse af årsager til udviklingen i kommunerne.

Den samlede økonomi på det specialiserede socialområde udviser fra 2015 til 2016 en stigning på ca. 23. mio. kr. svarende til 0,3 procent.

Økonomien på børne- og ungeområdet er samlet faldet med 6,3 mio. kr. svarende til et fald på 0,2 %, mens udgifterne på voksenområdet er steget med ca. 29,3 mio. kr. svarende til 0,5 %.

Kommunerne har endvidere på udvalgte funktioner indmeldt antal CPR. nr. i henholdsvis 2015 og 2016, med henblik på en beskrivelse af udviklingen i antal modtagere af ydelser.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at drøfte udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde.

 

Beslutning

Socialdirektørforum drøftede udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde. Det blev besluttet at drøfte temaet økonomi på det specialiserede socialområde på et senere møde i Socialdirektørforum evt. temasætte det på døgnseminaret 4. – 5. oktober 2018.

Bilag

Beskrivelse af udviklingen af udgifter 2015-2016_170118.docx

9. Opfølgning på belægningsprocenter 1. – 3. kvartal 2017

Opfølgning på belægningsprocenter 1. – 3. kvartal 2017

Opfølgning på belægningsprocenter 1. – 3. kvartal 2017

 

Baggrund

Jf. initiativ i Styringsaftalen skal kommunerne og regionen i Syddanmark indberette gennemsnitlige faktiske belægningsprocenter for 1. -3. kvartal 2017.

Der indberettes i år på tilbudsniveau, frem for tidligere hvor der blev indberettet på ydelsesniveau (et tilbud vil ofte have to eller flere ydelser eksempelvis et dagtilbud, ydelse 1, og et døgntilbud, ydelse 2 eller forskellige pakker/moduler ved forskelligt støttebehov).

Der er indberettet gennemsnitlige belægningsprocenter for tilbud, hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 %  point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent. Ved disse tilbud skal det angives, om det vurderes, at afvigelsen medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten. Endvidere beskrives, om der er udfordringer med belægningen, herunder om der er igangsat initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning 1. – 3. kvartal 2017.

Vedlagt er en oversigt over de tilbud, som kommuner og regionen i Syddanmark har indberettet. Oversigten indeholder, modsat tidligere, blot de tilbud, hvor der er en afvigelse mellem den budgetterede belægning og den faktiske belægning på +/- 5 %-point eller mere. Der er således en række tilbud, der ikke fremgår af oversigten, idet disse tilbud har en afvigelse fra den budgetterede belægning på under 5 %-point.

 

Økonomisk arbejdsgruppe peger, på baggrund af indberetningerne, på følgende områder, som bør følges ekstra tæt:

– Kvindekrisecentre

– Børne- og ungeområdet

 

Udvalgte driftsherrer er inden mødet bedt om en tilbagemelding ift. status på belægningssituationen. Herunder også, om der er iværksat initiativer som følge af belægningssituationen samt om der forventes en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten. Tilbagemeldingerne er fra de eneklte driftsherrer er vedlagt.

Følgende driftsherrer er bedt om tilbagemeldinger: 

Fra børne- og ungeområdet:

 • Ungbo, Billund Kommune

 • Børnecenter (2 ydelser), Esbjerg Kommune

 • Ungecenter (4 ydelser), Esbjerg Kommune

 • Center for Kommunikation, Region Syddanmark (særligt elevhjemmet)

 • Børnehusene Middelfart, Region Syddanmark

 • Bihuset, Region Syddanmark

 • Jægumsvej Børn, Varde Kommune

 • Tippen, Varde Kommune

 • Kostskolen Asserbølgård, Vejen Kommune

 

Kvindekrisecentre

 • Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter, Esbjerg Kommune

 • Kolding Krisecenter, Kolding Kommune

 • Krisecenter Odense, Odense Kommune

 • Sønderborg Kvinde Krisecenter, Sønderborg Kommune

 • Aabenraa Krisecenter, Aabenraa Kommune

 

Sekretariatet gør opmærksom på, at der fra 2018 vil være nogle af kvindekrisecentrene der udgår af Rammeaftalen, idet tilbuddene er selvejende tilbud drevet med driftsoverenskomst med en kommune. I vejledning nr. 1 til Serviceloven, af den 28. marts 2017, fremhæves det, at private tilbud, herunder selvejende institutioner, der har indgået driftsaftale med kommunale og regionale driftsherrer, ikke indgår i rammeaftalen. Dette medfører alt andet lige, at muligheden for at følge belægningssituationen på dette konkrete område mindskes.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter punktet.

 

Beslutning

Punktet blev drøftet. Det blev aftalt, økonomisk arbejdsgruppe får til opgave at finde en metode, hvorpå Kvindekrisecenter- området fortsættes kan følges tæt- også efter at nogle af kvindekrisecentrene (selvejende tilbud drevet med driftoverenskomst med en kommune) pr. 1. januar 2018 ikke længere er omfattet af Rammeaftalen. Ligeledes ønskes det, at økonomisk arbejdsgruppe følger området for forsorgshjem ekstra tæt.

Bilag

Opfølgning på belægningsprocenter for 1 -3 kvartal 2017- På tilbudsniveau.pdf
NOTAT_ Tilbagemeldinger fra driftsherre_ Opfølgning på belægningsprocenter 1 – 3 kvartal 2017.docx

10. Indsatser i Rammeaftale 2018

Indsatser i Rammeaftale 2018

Indsatser i Rammeaftale 2018

 

Baggrund

I Rammeaftalen for 2018 er der, udover Sammen om Psykiatri, beskrevet tre indsatser:

 • Der afholdes i 2018 en temadag om effekt, hvor kommunerne og regionen kan dele viden. Temadagen skal ligeledes afdække, om der er yderligere behov for fælles aktiviteter på området.
 • Socialdirektørforum vil i 2018 afholde en konference for kommunerne og regionen omkring inddragelse af civilsamfundet. Konferencen skal være en inspiration til, hvordan man lokalt og tværkommunalt kan arbejde med frivillighed, egenmestring og samskabelse.
 • Vi skal arbejde med at bringe den høje faglighed ud til borgeren. Der tages initiativ til et projekt med fokus på, hvordan vi i Syddanmark kan igangsætte projekter med udgangspunkt i forskellige målgrupper.

 

Forslag til tidsplan

På SDF møde den 2.maj 2018 – indledende drøftelse af, hvorledes vi kan arbejde med med vores fokusområde omkring specialiseringen ud til borgerne. Der kan evt. nedsættes en arbejdsgruppe i forlængelse af drøftelsen.

Juni – Sekretariatet planlægger afholdelse af temadag om inddragelse af civilsamfundet. Der kan tages udgangspunkt i Regeringens strategi for et stærkere civilsamfund. Der kan med udgangspunkt i strategien lægges an til forskellige indlæg med gode eksempler på indsatser, der fungerer. Måske med vægt på, hvordan borgere på det specialiserede socialområde kan bruge deres ressourcer og indgå i det frivillige arbejde. Det kan f.eks. være peer-to-peer. Da Dialogforum også har haft fokus på inddragelse af civilsamfundet kan det overvejes at lave en fælles konference.

Sekretariatet planlægger temadag om effekt – temadagen afholdes i november 2018

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til godkendelse af tidsplan og proces

 

Beslutning

Godkendt som indstillet

11. Sammen om psykiatri

Sammen om psykiatri

Sammen om psykiatri

 

Baggrund

På  KKRs politiske temadag i marts 2017 var psykiatri et af de emner, som politikerne prioriterede højt. Politikerne lagde vægt på, at der skal fokus på koordinerende socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange. I Rammeaftalen for 2018 står der, med udgangspunkt i de politiske drøftelser at: Der skal udarbejdes en projektbeskrivelse for, hvorledes behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien bedre kan støtte og koordinere om de borgere, som har mange sektorovergange, og borgere som har en udadreagerende eller selvskadende adfærd. Der har været nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe på tværs af regionspsykiatrien, Regionens socialområde, SSF og SDF.

Projektet spiller sammen med Satspuljeprojektet Fælles undervisning – bedre forløb og sammenhæng for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. Se i øvrigt punkt 4.

Projektets overordnede formål er at skabe bedre sammenhæng i indsatserne for borgerne. Den bedre sammenhæng skal bl.a. medvirke til færre indlæggelser, øget ambulant behandling og mere progression for borgerne. Dette skal opnås ved, at kendskabet sektorerne imellem øges, at samarbejdet, samtidigheden og tværfagligheden i indsatserne styrkes og der udvikles bedre samarbejdsformer mellem behandlingspsykiatrien og kommuner. I projektet tages der udgangspunkt i konkrete borgere – i første omgang 10 borgere. Herudover arbejdes der med fælles kompetenceløft – mellem regions psykiatrien og den kommunale socialpsykiatri.

Mål

 • At borgerne oplever øget sammenhæng, samarbejde og samtidighed i indsatsen

 • At borgerne i projektet oplever færre indlæggelser

 • At borgerne oplever mere progression

Projektbeskrivelsen er en ramme og de kommuner, som indgår i projektets indledende fase skal sammen med psykiatrien i Region Syddanmark være med til at folde projektet ud.

Alle kommuner får mulighed for at deltage i projektet, men i første omgang bliver det 2-3 kommuner.

 

Tidsplan

Projektet forventes igangsat 1. maj 2018 og afsluttes 31. december 2019

1/5 2018 De første 10 borgere identificeres og projektet igangsættes

1/8 2018 Kursusforløbene igangsættes

1/1-28/2 2019 Evaluering af forløbet med de første 10 borgere

1/3 2019 Fase 2 igangsættes

 

Økonomi

 

2018

2019

I alt for 2018 og 2019

½ projektleder stilling

300.000

300.000

600.000

Fælles kompetence

50.000

50.000

I alt

350.000

300.000

650.000

 

Styregruppe

Lise Willer, SDF

Sonja Miltersen, SDF

Jacob Kyndal, SSF

Ole Ryttov, Region Syddanmark

Christian Schacht-Magnussen, Region Syddanmark

 

Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov deltager under dette punkt, og han vil sammen med Christian Schacht-Magnussen fremlægge projektet

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller at:

 • Socialdirektørforum godkender projektet og igangsættelse heraf
 • Socialdirektørforum godkender den kommunale medfinansiering af projektlederstillingen med 150.000 kr. pr. år i 2018 og 2019, som finansieres af fælleskommunale midler under Fælleskommunalt socialsekretariat.

Beslutning

Socialdirektørforum godkender projektet og igangsættelse heraf.

Socialdirektørforum godkender medfinansiering af projektlederstillingen i årene 2018-2019

Bilag

Sammen om psykiatri 2018.docx

12. Udpegning af nyt medlem til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

Udpegning af nyt medlem til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

Udpegning af nyt medlem til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

 

Baggrund

Ifølge vedtægten for Samrådet, skal der i Samrådet være ”En ressourceperson ved et botilbud for udviklingshæmmede lovovertrædere – udpeget af Socialdirektørforum”. Det fremgår videre af vedtægten, at udpegningen sker på baggrund af en indstilling fra regionen.

Socialfaglig konsulent Jens Monrad, Specialcenter for Unge og Voksne, afd. Østruplund, som siden marts 2014 har været Samrådets repræsentant fra et botilbud for domfældte udviklingshæmmede, er desværre sygemeldt på ubestemt tid, hvorfor samrådssekretariatet finder det nødvendigt, at der udpeges et nyt medlem. Samrådssekretariatet indstiller, at Teamkoordinator Mette Drejer, Specialcenter for Unge og Voksne, afd. Midgaardhus pr. 1. januar 2018 indtræder i Samrådet i stedet for Jens Monrad. Det bemærkes, at funktionen er ulønnet.

Vedtægter og yderligere information om Samrådet kan findes på www.samraadsyddanmark.dk

 

Medlemmer i Samrådet er pr. 1. november 2017:

Funktion

Navn

Ansættelsessted

Psykiater

Anette Løwert

Vejle Sygehus

Psykolog

Lone Hjerrild Møller

Børne- og ungdomspsykiatrien, Region Syddanmark

Repræsentant fra Kriminalforsorgen, Leder

Ib Olander Andersen

Kriminalforsorgen Afd. Syd- og Sønderjylland

Kommunal repræsentant

Bodil Nissen

Myndighedschef, Esbjerg Kommune

Ressourceperson, Socialfaglig
konsulent

Jens Monrad

Specialcenter for Voksne med Handicap

Formand, Jurist

Lea Friberg

Region Syddanmark

Næstformand, Socialfaglig konsulent

Anne-Grethe Westh

Region Syddanmark

Sekretær for Samrådet

Elisabeth Høltzermann

Region Syddanmark

 

På møde i Forretningsudvalget udpegede Forretningsudvalget, på vegne af Socialdirektørforum, Teamkoordinator Mette Drejer, Specialcenter for Unge og Voksne, afd. Midgaardhus til at indtræde i Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark pr. 1. januar 2018- med forbehold for endelig godkendelse i Socialdirektørforum den 2. februar 2018.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum udpeger Teamkoordinator Mette Drejer, Specialcenter for Unge og Voksne, afd. Midgaardhus til at indtræde i Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark pr. 1. januar 2018.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet

14. Status på initiativer igangsat på baggrund af benchmarkingrapport for de sikrede institutioner

Status på initiativer igangsat på baggrund af benchmarkingrapport for de sikrede institutioner

Status på initiativer igangsat på baggrund af benchmarkingrapport for de sikrede institutioner

 

Baggrund
Kommuner og regioner har de seneste års rammeaftaler sat fælles fokus på tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner. Senest i Rammeaftale 2017, bilag 4, som kan findes via dette link: http://socialsekretariatet.dk/fileadmin/SOC/Rammeaftalen_2017/Bilag_4.pdf

Der er på den baggrund gennemført en benchmarkinganalyse blandt samtlige driftsherrer med fokus på ressourceforbruget og koblingen heraf til både de socialfaglige indsatser samt undervisningsdelen. Regionerne har været tovholder på analysearbejdet med bidrag fra driftsherrerne, KL og kommunalerepræsentanter. Undersøgelsens resultater er beskrevet i vedlagte rapport ’Rapport om de sikrede institutioner til børn og unge i Danmark. Analysen er afsluttet april 2016.

På baggrund af konklusionerne i benchmarkingrapporten er der igangsat en række initiativer.

Initiativerne har følgende overskrifter:

 1. Undervisningsområdet

 2. Screening for psykiatriske problemstillinger

 3. Arbejdet med vredeshåndtering og forbehandling af misbrug

 4. Resultatdokumentation

 5. Samarbejdet mellem institutionen og handlekommune før, under og efter opholdet

Notat med en nærmere beskrivelse af initiativerne er vedlagt.

 

Christian Schacht-Magnussen vil på mødet præsentere status for arbejdet med initiativerne.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Placherne vedlægges referatet.

Bilag

Benchmarkanalyse af sikrede institutioner for børn og unge 01.04.16.pdf
Initiativer på baggrund af benchmarkanalyse af de sikrede i….pdf
Orientering til KL om opfølgning på benchmarkanalysen af de sikrede inst….docx
Powerpoint-præsentation_ SDF 020218 Benchmark Sikrede insti – CSM.pdf

15. Orientering om status for analyse af Rammeaftalesamarbejdet

Orientering om status for analyse af Rammeaftalesamarbejdet

Orientering om status for analyse af Rammeaftalesamarbejdet

 

Baggrund

Forretningsudvalget har foreslået at foretage en analyse af rammeaftalesamarbejdet i Syddanmark. Vedlagt er kommissorium for initiativet.

Analysen skal bidrage med evaluering af vores erfaringer med og arbejdet omkring Rammeaftalen. Der skal foretages en afdækning af behovet for fremtidige justeringer af Rammeaftalen. Analysen skal således danne grundlag for, i hvilken retning rammeaftalen skal udvikles for at understøtte samarbejdet i Syddanmark på det specialiserede socialområde- også på længere sigt. Der var på mødet i Socialdirektørforum den 8. september 2017 opbakning til initiativet, idet Socialdirektørforum på mødet godkendte kommissoriet med følgende bemærkninger:

Der ønskes:

• øget fokus på borgerinvolvering

• øget fokus på politikker involvering

 

Analysen vil således indeholde to dele:

• Krav/ Indhold

• Proces

 

Der er efter mødet i Socialdirektørforum indhentet tilbud fra to konsulentbureauer; PWC og BDO. Forretningsudvalget drøftede på møde den 24. januar 2018 de to tilbud med henblik på valg af leverandør. Forretningsudvalget valgte BDO som leverandør til udarbejdelse af Analyse af Rammeaftalesamarbejdet.

Tilbuddet fra BDO er vedlagt. Forretningsudvalget, der er styregruppe for initiativet, tager nu den videre dialog med BDO ift. tidsproces samt en yderligere konkretisering af analyserammen.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

 

Bilag

Tilbud fra BDO.pdf

16. Orientering fra dialogmøde mellem Forretningsudvalget og Socialtilsyn Syd

Orientering fra dialogmøde mellem Forretningsudvalget og Socialtilsyn Syd

Orientering fra dialogmøde mellem Forretningsudvalget og Socialtilsyn Syd

Baggrund

Foranledt at Tilsynchef fra socialtilsyn syd, Peter Bjerregaard Andersen, blev der den 24. januar 2018 afholdt dialogmøde mellem Forretningsudvalget og Socialtilsyn Syd.

 

Socialtilsyn Syd fremsendte inden mødet en dagsorden med følgende overskrifter:

1. Kommunedialogrunde 2018 – forslag til model for dialog-runde

2.TilsynSyd – fortolkning af tilsynsloven

3. Tilsynspraksis under udvikling – en kort status

4. Voldsforebyggelse på tilbud – en gensidig orientering om fokus og initiativer

5. BPA-tilsyn – en lille ny opgave for socialtilsynene.

6. Takser og tillægstakser – TilsynSyds ”sigtelinjer” for 2019 og frem

 

Der gives en orientering fra dialogmødet.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

17. Orienteringer

Orienteringer

Orienteringer

 

Orientering vedr. Region Syddanmarks nye tilbud til voksne med autisme

Socialdirektørforum godkendte den 23. juni 2017, at regionen opretter 4 midlertidige § 107-pladser i Teglgårdsparken i Middelfart på Børne- og Autismecenteret. Det blev på mødet endvidere aftalt en fleksibilitet, således at Region Syddanmark kan foretage midlertidig opnormering ved konkrete forespørgsler efter pladser.

Regionen har oplevet stor efterspørgsel efter pladserne, og der er i løbet af efteråret flyttet 5 borgere ind. Det forventes, at yderligere to nye borgere flytter ind i løbet af februar/marts. Tilbuddet vil derfor have fuld belægning inden for de nuværende rammer.

Børne- og Autismecenteret har over en længere periode oplevet stor efterspørgsel efter højt specialiserede § 108 pladser til borgere med autisme. Aktuelt er der et behov for 6-8 døgnpladser og et vist antal dagtilbudspladser.

Regionen overvejer aktuelt forskellige muligheder for at efterkomme denne efterspørgsel.

 

Referat fra belægnings- og driftsmødet den 2. oktober 2017 og den 15. januar 2018

Referat fra belægnings- og driftsmødet den 2. oktober 2017 er referat fra belægnings- og driftsmødet den 15. januar 2018 er vedlagt.

 

Nyt kommunalt medlem i styregruppen for Sammen om Velfærd

Kommunerne har hidtil være repræsenteret ved Mette Heidemann, Middelfart Kommune og Jacob Kyndal, Aabenraa Kommune i Styregruppen for Sammen om Velfærd. Der har således været en vakant plads i styregruppen siden Mette Heidemanns jobskifte.

Henrik Juul Kjær, Assens Kommune er indtrådt i styregruppen som repræsentant for socialområdet

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringerne til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning

Bilag

Referat fra belægnings- og driftsmøde den 2 oktober 2017
Referat fra belægnings- og driftsmøde den 15 januar 2018

18. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

 

Tak til Sonja Miltersen

Formand for Socialdirektørforum, Lise Willer, takkede Sonja Miltersen for det veludførte arbejde hun har udført i regi af Socialdirektørforum, som direktør i KKR- kommunen.

Sonja gjorde opmærksom på den Temadag for kommunale handicapråd – formål og praksis som COK afholder den 30. maj 2018

19. Næste møde

Næste møde

Næste møde

 

Næste møde i Socialdirektørforum afholdes den 2. maj 2018