Møde i Socialdirektørforum den 2. maj 2018

Udgivet 02.05.2018

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 2. maj 2018

STED

Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

STARTTIDSPUNKT

2018-05-02 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2018-05-02 12:00


 

PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 2. maj 2018

2. Børnehuset

3. Erfaringer fra taskforce forløb på området for udsatte børn og unge

4. Orientering om Årsrapport 2017 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn

5. Særlige psykiatripladser

6. Godkendelse af Rammeaftale 2019- 2020

7. Godkendelse af regnskab og årsrapport for 2017, budget 2019 for Fælleskommunalt socialsekretariat

8. Lukning af klyngetilbud, Assersbølgård – Punkt fra Vejen Kommune

9. Socialtilsyn Syds årsrapport samt notat om finansieringsbehov for 2019

10. SAM:BO

11. Tilbud drevet af Tvind

12. Drøftelse af udspil om at flytte del af misbrugsbehandlingen fra kommunerne til regionerne

13. Døgnseminar for Socialdirektørforum 2018

14. Studietur for Socialdirektørforum i 2019

15. Orientering om nyt satspuljeprojekt: Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

16. Status på analyse af Rammeaftalesamarbejdet i Syddanmark

18. Status ift. Kofoedsminde

19. Orienteringer

20. Eventuelt

21. Næste møde


1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 2. maj 2018

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 2. maj 2018

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 2 maj 2018

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender referat fra mødet i Socialdirektørforum den 2. februar 2018.

 

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte referat fra mødet i Socialdirektørforum den 2. februar 2018.

2. Børnehuset

Børnehuset

Børnehuset

 

Baggrund

I henhold til Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (§ 10 stk 3) skal kommuner og region (årligt) drøfte aktiviteter i og drift af børnehuset i regionen, jf. § 50 a i lov om social service.

Børnehus Syd er et tilbud til børn i alderen 0 til og med 17 år, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb. Børnehus Syd har afdelinger i Esbjerg og Odense. Et børnehus skal benyttes i sager om overgreb mod børn eller unge fra 0 til og med 17 år. Hvis der er viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, og når politi eller sygehusvæsen er involveret i sagen, skal en kommune benytte et børnehus som led i den børnefaglige undersøgelse.

I børnehusene samles relevante myndigheder for at sikre en koordineret og tværfaglig indsats af høj kvalitet. I huset møder barnet eller den unge professionelle, der er vant til at tale med børn og unge om overgreb. Det kan være politi, socialrådgivere og psykologer. Formålet er, at børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, får en kvalificeret og skånsom indsats samlet på ét børnevenligt sted.

 

Præsentation af Børnehus Syd

Ditte Askerod, Leder af Børnehuset vil på mødet fortælle om aktiviteter i og drift af Børnehus Syd, herunder

 • Økonomi
 • Kommunernes brug af Børnehus Syd
 • Afhøringer, der ikke fører til børnehussager
 • Erfaringer samt dialog om samarbejdet, herunder evt. gensidige forventninger til det fremadrettede samarbejde.

 

Forespørgsel fra KKR Syddanmark

På mødet i KKR Syddanmark den 31. august 2017 præsenterede Børnehus Syd status. Det fremgik af præsentationen, at der er en del flere henvendelser til børnehus syd end til de øvrige børnehuse.

Det kan skyldes flere ting, dels ser det ikke ud til at sagerne er opgjort forholdsvist – men derudover er de syddanske kommuner måske mere opmærksomme på at indberette end andre og måske er behovet for anvendelse af Børnehuset blot større i Syddanmark.

For at få belyst årsagerne til denne forskel beder KKR Syddanmark Socialdirektørforum om at undersøge nærmere, hvorfor antallet af sager er forholdsvist større i Syddanmark end i andre regioner.

 

Sekretariatet har på denne baggrund forhørt sig hos leder af Børnehuset Ditte Askerod. Ditte Askerod nævner af årsager:

– Kommunerne har meldt, at der har været en øget opmærksomhed grundet mediesager

– Børnehus Syd har fra start været meget opmærksom på at skabe synlighed på, hvad det er, som Børnehus Syd kan og skal (implementeringen). Børnehus Syd har derfor fra start haft flere sager end i det øvrige regioner. Børnehus Syd er blandt andet også begyndt at deltage på personalemøder rundt om i kommunerne. Der er således et rigtigt fint samarbejde med kommunerne.

– Når der ses på kriterierne for, hvad der er en børnesag, kan det konkluderes, at sagerne er reelle nok.

 

Sekretariatet har desuden sammenlignet antallet af underretninger  i Syddanmark vedr. børn med de øvrige fire regioner. Såfremt vi har flere underretninger i Syddanmark vil der alt andet lige også være flere børnesager.

Det fremgår af tabel 1 nedenfor, at vi i Syddanmark har flere underetninger vedr. børn end det kan forventet på baggrund af befolkningstallet. Der har i 2016 været 2307 underretninger vedr. børn, hvilket er 336 flere sager end der kan forventes på baggrund af befolkningstallet (børn- og unge) i Syddanmark.

Tabel 1: Underretninger vedr. børn i 2016

 

Antal

Procentvis andel

Befolkningstal: Børn- og unge

Forventet andel underretninger pba. befolkningstal

Hovedstaden

2599

28,6%

29,6%

2689,35

Sjælland

1149

12,7%

14,7%

1330,13

Syddanmark

2307

25,4%

21,7%

1971,70

Midtjylland

2281

25,1%

23,9%

2166,40

Nordjylland

736

8,1%

10,1%

914,42

I alt

9072

100 %

100 %

2689,35

Kilde: Danmarks Statistik

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til at drøfte aktiviteter i og drift af Børnehus Syd.

 

Beslutning

Punktet blev drøftet. Leder af Børnehuset, Ditte Askerod, fortalte, at de sager de får ind i Børnehuset er meget relevante sager. Der var i Socialdirektørforum enighed om, at det er positivt, at vi i Syddanmark er gode til at sende sager ind til Børnehuset. 

Ditte Askerod gjorde opmærksom på, at der, i Børnehus regi, ikke altid foretages en udredning af børnene. Det kan der være flere årsager til, men Børnehus Syd understregede, at de altid anbefaler en udredning af børnene. Antallet af sager, hvor der ikke foretages udredning af børnene i regi af Børnehus Syd varierer mellem kommunerne. Børnehus Syd tager på kommunerunde i kommunerne, og vil i den forbindelse medtage de konkrete tal for den enkelte kommune. Der var forslag om, at Socialdirektørforum, efter kommunerunden, følger op på årsager til, at ikke alle børnene udredes i regi Børnehus Syd.   

Et andet opmærksomhedspunkt er antal videoafhøringer, som ikke bliver til en børnehussag. Tallet over antal videoafhøringer, der ikke bliver til en børnehussag, varierer mellem kommunerne. Det bør overvejes, om der er nogle af disse sager, der bør sendes videre til Børnehus Syd.

Ditte Askerod fortalte, at der er et rigtigt godt samarbejde med kommunerne, og at de oplever, at sagerne er godt oplyste, når de kommer til Børnehus Syd.

Powerpoint-præsentationen, der blev gennemgået under punktet, vedlægges referatet

 

– Der udarbejdes et notat til KKR Syddanmark med henblik på besvarelse af forespørgslen fra KKR Syddanmark. Besvarelsen bygger på teksten i sagsfremstillingen samt drøftelsen under dagsordenspunktet.

Bilag

Oplæg_ Børnehuset 020518.pdf

3. Erfaringer fra taskforce forløb på området for udsatte børn og unge

Erfaringer fra taskforce forløb på området for udsatte børn og unge

Erfaringer fra taskforce forløb på området for udsatte børn og unge

Baggrund

Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge tilbyder hjælp til kommuner, der ønsker at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling gennem kompetenceudvikling, sparring og viden. Task Forcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge blev etableret af satspuljepartierne i 2012 og efterfølgende styrket med Overgrebspakken. Der kan læses mere om taskforcen via dette link: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/sagsbehandling-born-og-unge/task-force

 

Oplæg fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen repræsenteret ved Leder af team sagsbehandling og faglig ledelse, Adam Paaby, og Kontorchef, Marie Louise Refsgaard vil fortælle om task forcen, generelle observationer samt anbefalinger ift. hvor der ses udviklingspotentialer mm.

 

Oplæg fra Tønder Kommune

Tønder Kommune er én af de syv kommuner i Syddanmark, der har haft besøg af taskforcen. Tønder Kommune repræsenteret ved fagchef for Børn og Familie, Heidi Andersen, vil, fra den kommunale vinkel, fortælle om deres erfaringer, observationer, resultater mm. 

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til drøftelse

 

Beslutning

Punktet blev drøftet.

4. Orientering om Årsrapport 2017 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn

Orientering om Årsrapport 2017 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn

Orientering om Årsrapport 2017 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn

 

Baggrund

Samrådet afgiver vejledende udtalelser til anklagemyndigheden om retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere, og det kriminalpræventive tilsyn har til formål at sikre, at de udviklingshæmmede, der har fået dom, overholder dommens vilkår, ikke begår ny kriminalitet, samt sætte en positiv udvikling i gang for borgeren. Årsrapporten viser, at der i 2017 igen er en stigning i antal sager, der er forelagt Samrådet på ca. 6 % (249 sager i 2017 mod 236 sager i 2016). Der er ligeledes en stigning i antal domfældte borgere i tilsyn på ca. 7 % (205 sager i 2017 mod 192 sager i 2016). Fordelingen på kriminalitetstype efter hovedkriminaliteten svarer nogenlunde til tidligere år, og det er fortsat voldskriminalitet, der udgør den største andel, herunder særligt vold/trussel om vold mod medarbejdere, hvor der i 2017 har været en markant stigning.

Samrådet er finansieret af kommunerne i Syddanmark; i 2017 med 0,82 kr. pr. indbygger. I forhold til det kriminalpræventive tilsyn betaler kommunerne for den konkrete borger, der føres tilsyn med. Samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer og botilbud har efter samrådssekretariatets vurdering også i 2017 været fuldt tilfredsstillende for Samrådets og de tilsynsførendes arbejde.

Årsrapporten udsendes til kommunerne.

Samrådssekretariatet kan endvidere orientere om, at Kriminalforsorgen i 2018 har udpeget et nyt medlem til Samrådet. Institutionschef Anne Grode har pr. 1. marts 2018 afløst Enhedschef Ib Andersen, der har valgt at gå på pension.

Formanden for Samrådet, chefkonsulent Lea Friberg, giver et kort oplæg hvor hun præsenterer årsrapport, fortæller om arbejdet, tendenser, udvikling mm . Endvidere vil Lea besvare eventuelle øvrige spørgsmål fra Socialdirektørforum.

 

Øvrig fakta:

Samrådet: Samrådet er ikke lovreguleret, men er oprettet i forbindelse med tværkommunal aftale. Kommunerne i Syddanmark har sammen med regionen nedsat et Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere. Rådet består af 7 faste medlemmer og udtaler sig vejledende om foranstaltninger og retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere til politi og statsadvokaturer. Regionen varetager sekretariatsfunktionen for Samrådet. Det Fælles Samråd i Syddanmark er gjort permanent fra 2010. Samrådet er finansieret som abonnementsordning. Det er en frivillig aftale, som alle kommuner har tilsluttet sig. Nærmere beskrivelse af Samrådet findes på: www.samraadsyddanmark.dk

Kriminalpræventivt tilsyn: Tilsynsmyndigheden (handlekommunen) er forpligtet til at føre kriminalpræventivt tilsyn med den foranstaltningsdømte. Det vil sige, at tilsynsmyndigheden skal træffe de fornødne afgørelser for at sikre, at dommens præmisser og vilkår følges. Formålet er at minimere risikoen for, at den foranstaltningsdømte begår ny kriminalitet.

Regionen organiserer og udfører tilsyn med udviklingshæmmede med dom på kommunernes vegne. Tilsynene udføres af regionalt ansatte tilsynsførende. Tilsynet udgår fra socialdrift i regionshuset med mulighed for faglig sparring med bl.a. kommuner og sociale botilbuds ledere. Tilsynet har til formål at sikre, at den dømte overholder dommens vilkår, ikke begår ny kriminalitet, samt at sætte en positiv udvikling i gang. Der er aftalt retningslinjer for tilsynets tilrettelæggelse, gennemførelse samt samarbejdsform med kommunerne. Kommunernes myndighedsansvar er fastholdt gennem aftalen. Der er tale om en frivillig aftale, som alle kommuner, bortset fra Vejle og Faaborg-Midtfyn er tilsluttet – Nyborg Kommune dog efter konkret aftale om den enkelte borger. Tilsynet er takstfinansieret. Nærmere beskrivelse af tilsynet findes på www.samraadsyddanmark.dk

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning. Powerpoint-præsentationen, der blev gennemgået under punktet, vedlægges referatet.

Bilag

Samrådets årsrapport 2017
Oplæg Samråd og Tilsyn maj 2018.pdf

5. Særlige psykiatripladser

Særlige psykiatripladser

Særlige psykiatripladser

 

Baggrund

Siden de særlige psykiatripladser åbnede den 1. marts har der været 6 anmodninger til Visitationsudvalget. Heraf er en afvist pgt. alder – 17½ år, 2 blev ikke indstillet til visitation, idet et enigt Visitationsforum ikke mente, at de opfyldte kriterierne. Den sidste borger afventer behandling i Visitationsforum.

De 6 anmodninger er kommet fra:

 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Vejle Kommune
 • Odense Kommune
 • Aabenraa Kommune x2
 • Vejen Kommune

De to borgere, som pt. er indlagt på de særlige psykiatripladser kommer begge direkte fra indlæggelse på ordinære psykiatripladser.

Det blev besluttet på det ekstraordinære møde i Socialdirektørforum onsdag den 5 april at udarbejde et brev, som enten sendes til KL eller ministeren eller begge dele. Dette afklares med KKR formandsskabet. Brevet er vedlagt.

Det blev ligeledes aftalt, at Lise Willer kontakter formandsskabet i Region Midt for en drøftelse, idet der i Midt åbner 21 særlige psykiatripladser den 1. maj 2018. En fælles drøftelse af kommunikation og tilgang kan derfor være nyttig.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at punktet drøftes

 

Beslutning

Punktet blev drøftet

Bilag

Status særlige psykiatripladser Syddanmark.pdf

6. Godkendelse af Rammeaftale 2019- 2020

Godkendelse af Rammeaftale 2019- 2020

Godkendelse af Rammeaftale 2019- 2020

 

Baggrund

Rammeaftalen for 2019 – 2020 er klar til godkendelsesproces. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og Styringsaftale. Rammeaftalen skal behandles på møde i Kommunaldirektørkredsen den 6. juni 2018 og KKR den 19. juni 2018 og sendes herefter til godkendelse i de enkelte kommuner og region i Syddanmark. Aftalen skal være godkendt senest den 15. oktober 2018.

Rammeaftalen har hidtil været 1 årig, men vil gældende fra 2019 være 2 årig.

Der er i rammeaftalen for 2019-2020 lagt vægt på at fortsætte de aktiviteter og projekter, som allerede er iværksat i 2018 og herudover fokus på det tværsektorielle samarbejde med henblik på gode overgange for borgerne.

Ændringerne i bilagssamlingens ydelses- og takstprincipper er meget begrænsede. Der er dog foretaget mindre rettelser ift. afsnittet vedr. beboerbetalinger, bilag 17. De få ændringer i Rammeaftalen skyldes bl.a., at der afventes resultatet af “Analyse af Rammeaftalesamarbejdet på det specialiserede socialområde i Syddanmark.

 

Sekretariatet udarbejder udkast til sagsfremstilling, som kommunerne og regionen kan anvende ift. den politiske godkendelse af rammeaftalen i de enkelte kommuner og region i Syddanmark.

 

Vedlagt er, til eventuel inspiration, Powerpoint-præsentation vedr. introduktion til Rammeaftalen til eventuel brug overfor de nye udvalg i kommuner og region. Præsentationen er fra den politiske temadag den 15. marts 2018.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at Rammeaftalen for 2019 – 2020 anbefales til videre godkendelse.

 

Beslutning

Rammeaftalen for 2019-20 anbefales til videre godkendelse  – dog med ønske om, at afsnittet omkring indsatser gennemskrives og tydeliggøres.

Bilag

Rammeaftale 2019-2020- udkast 260418.docx
Bilagssamling til Rammeaftale 2019-2020_ udkast_250418
Introduktion til rammeaftalen 2018.pdf

7. Godkendelse af regnskab og årsrapport for 2017, budget 2019 for Fælleskommunalt socialsekretariat

Godkendelse af regnskab og årsrapport for 2017, budget 2019 for Fælleskommunalt socialsekretariat

Godkendelse af regnskab og årsrapport for 2017, budget 2019 for Fælleskommunalt socialsekretariat 

 

Baggrund

Fælleskommunalt Socialsekretariat har udarbejdet en årsrapport for 2017. Her ses en gennemgang af de opgaver sekretariatet har løst. Endvidere fremgår årsregnskab for 2017.

Regnskabet for 2017 viser et opsamlet overskud på 3.477.165 kr. Målet er, at indtægter og udgifter balancerer, men det anses som positivt at have et begrænset overskud til udviklingsaktiviteter. Som konsekvens af, at sekretariatet ikke skal opbygge formue, foreslås det, at den kommunale betaling til Fælleskommunalt socialsekretariat i 2019 nedsættes til 2. mio. kr., se vedlagte forslag til budget. Dette giver en kommunebetaling på 1,6383 pr. indbygger.

 

Årsrapport og regnskab 2017 og budget 2019 for fælleskommunalt socialsekretariat behandles på møde i Kommunaldirektørkredsen den 6. juni 2018 og KKR den 19. juni 2018.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at;

– årsrapporten tages til efterretning

– at budget 2019 anbefales godkendt til videre behandling

 

Beslutning

– Socialdirektørforum tog årsrapporten til efterretning

– Socialdirektørforum anbefaler budget 2019 godkendt til videre behandling på møde i Kommunaldirektørkredsen den 6. juni 2018 og KKR den 19. juni 2018.

Bilag

Årsrapport 2017.pdf
Forslag til budget 2019.pdf

8. Lukning af klyngetilbud, Assersbølgård – Punkt fra Vejen Kommune

Lukning af klyngetilbud, Assersbølgård – Punkt fra Vejen Kommune

Lukning af klyngetilbud, Assersbølgård – Punkt fra Vejen Kommune

 

Baggrund:

Vejen Kommunes Udvalg for skole og børn har den 22. marts 2018 truffet beslutning om at nedlægge Kostskolen Assersbølgård. Forslag om lukning af Kostskolen Assersbølgård har været til høring hos Handicapråd og godkendt af Økonomiudvalget den 3. april. Den endelige godkendelse forventes besluttet i Vejen Byråd den 10. april 2018. Medarbejderne og bestyrelsen for Kostskolen Assersbølgård er inddraget undervejs, mens Hoved MED er orienteret den 21. marts 2018.

 

Klyngetilbuddet Kostskolen Assersbølgård overtog Vejen Kommune tilbage i 2007 og tilbuddet har oplevet en vigende søgning.

 

Kostskolen Assersbølgård er samlet for tilbudstyperne normeret til 36 pladser. Tilbudstyperne fremgår af skabelonen.

Der har de seneste år været en faldende belægningsprocent. I 2016 var belægningsprocenten set over hele året på 60 %. Belægningsprocenten faldt i 2017 til 47 %.

I 2018 er der i øjeblikket 12 elever i botilbud svarende til en belægningsprocent på 33 %.

Eleverne kommer fra henholdsvis Assens Kommune, Esbjerg Kommune, Hedensted Kommune, Lemvig Kommune, Odder Kommune, Sønderborg Kommune, Varde Kommune og Vejen Kommune. De unge er i alderen 17 – 22 år.

Der forventes et fortsat fald i belægningen, hvilket vil betyde højere takster, da der vil være færre elever at fordele de faste udgifter på.

Vejen Kommune vurderer, at det ikke vil være muligt at videreføre Assersbølgård i sin nuværende form, da belægningsprocenten ikke har udsigt til at nå et acceptabelt niveau.

Konsekvenserne er, at handlekommuner skal finde andre tilbud til borgerne på Assersbølgård.

Tidligt i forløbet har Kostskolen Assersbølgård orienteret borgere, forældre og rådgivere om indstilling til lukning af Kostskolen Assersbølgård. Alle borgeres status og opfølgningsmøder er fremrykket, så konsekvenserne for den enkelte vil blive mindst mulige. Bl.a. er der arrangeret praktik på nye opholdssteder/institutioner i samråd med borger, forældre og rådgiver.

De foreløbige økonomiske konsekvenser fremgår af bilag.

 

Indstilling:

Forretningsudvalget indstiller, at orientering om lukning af Assersbølgård tages til efterretning.

 

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning

Bilag

Opgørelse Assersbølgaard 03.04.18
Udfyldt skabelon til Socialdirektørforums møde 2. maj 2018

9. Socialtilsyn Syds årsrapport samt notat om finansieringsbehov for 2019

Socialtilsyn Syds årsrapport samt notat om finansieringsbehov for 2019

Socialtilsyn Syds årsrapport samt notat om finansieringsbehov for 2019

 

Baggrund

Socialtilsyn Syd har udarbejdet årsrapport for 2017 samt notat om finansieringsbehovet for 2019. Notatet har været behandlet i Økonomiudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det samlede finansierings-/udgiftsbehov for Socialtilsyn Syd vil i 2019 være 52,6 mio. kr. Der er efterfølgende indarbejdet en rammereduktion/effektivisering på 2 % af det opgjorte finansieringsbehov, som er Socialtilsyn Syds bidrag til at realisere det generelle omprioriteringsbidrag.

Finansieringsbehovet for 2019 er inklusiv effektiviseringen derefter på 51,6 mio. kr. Dette beløb er fordelt på 27,2 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på plejefamilieområdet og betales af kommunerne ud fra disses andele af 0 – 17-årige, og 24,4 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på tilbudsområdet via takster, som betales direkte af tilbuddene.

 

Der er 4 takstkategorier, og for alle 4 gælder det, at taksten vil være lavere i 2019, end den er i 2018.

I forhold til 2018 betyder finansieringsbehovet for 2019, at tilsynet med plejefamilieområdet stiger med 0,3 % pr. plejefamilie. Stigningen skyldes, at der er færre plejefamilier og færre nygodkendelser til at dække de faste omkostninger.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter punktet og tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning

Bilag

STS – årsrapport-2017.pdf
Notat-takster 2019 STS _ 2603 2018.docx

10. SAM:BO

SAM:BO

SAM:BO

 

Baggrund

Der har været udsendt mail omkring udpegning af medarbejdere, som skal være med til at udvikle SAM:BO således det kan bruges i socialpsykiatrien. Indførelse af SAM:BO i socialpsykiatrien har ikke været drøftet på SDF. På denne baggrund tager vi nu emnet op.

DAK – Det Administrative Kontaktforum har besluttet, at SAM:BO skal indføres på henholdsvis socialpsykiatriområdet og arbejdsmarkedsområdet. Det er en beslutning, som udelukkende er taget på DAK – dvs. Socialdirektørforum ikke har haft mulighed for at blive inddraget.

 

Hvad er SAM:BO

SAM:BO er en regional samarbejdsaftale om borger- og patientforløb.

Aftalen gælder for samarbejdet imellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger og afløser de aftaler, der tidligere var mellem amterne og kommunerne.

SAM:BO er en kommunikationsvejledning om, hvilke oplysninger kommunen skal sende til sygehuset ifm. indlæggelse af en borger, og modsat hvilke oplysninger sygehuset skal sende til kommunen ifm. udskrivelse.

Kort og godt beskriver samarbejdsaftalen omkring SAM:BO krav til:

 • Samarbejde

 • Kommunikation

 • Patientinformation

Kvalitetsmonitorering – dvs. fokus på forløbets overgange mellem sektorerne

Og alt dette sker gennem løbende dialog lige fra indlæggelse og til udskrivelse.

 

Henvendelse fra arbejdsgruppen om udpegning

Der er udsendt mail om udpegning på socialpsykiatriområdet. Der er herudover kommet følgende henvendelse om udpegning på arbejdsmarkedsområdet:

Følgegruppen for behandling og pleje fik i mødet den 19. februar godkendelse fra DAK om videreudvikling af SAM:BO i relation til arbejdsmarkedet.

Der er derfor nu behov for hjælp til en koordinering af udpegningen af de relevante personer, der kan indgå i arbejdsgruppen.

Det er besluttet (i følgegruppen), at der er behov for følgende (fra kommunal side) i arbejdsgruppen:

· 2 kommunale formænd (delt formandskab): – en med SAM:BO erfaring samt en arbejdsmarkedschef

· 2 -3 kommunale repræsentanter (medarbejdere/ledere) fra arbejdsmarkedsområdet, med kendskab til områderne sygedagpenge, ressourceforløb og kontanthjælp

· 2-3 kommunale repræsentanter fra øvrige relevante områder – eksempelvis Myndighed, Handicap og Psykiatri m.fl. ?

· 1 kommunal repræsentant som er IT-kyndig

· 1 kommunal jurist med erfaring fra arbejdsmarkedsområdet

· 1 forløbskoordinator (socialrådgiver) (regional eller kommunal?)

· 1 kliniker (fra et af følgende områder: hjerneskade, bevægeapparat, kræft eller psykiatri)

· 1 repræsentant fra Almen Praksis

· 1 kommunal sekretær

 

Gruppens første arbejde bliver at udarbejde et forslag til kommissorie samt en tids- og procesplan for arbejdet.

I forhold til følgegruppens mødekalender betyder det, at sagen om godkendelse af kommissorium og procesplan, skal dagsordensættes på mødet i august, da der ikke er møde i juni.

Jacob Kyndal fortæller kort om de strategiske overvejelser, som ligger bag DAK beslutningen.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at det, på baggrund af henvendelsen om udpegninger til SAM:BO, drøftes:

 • hvordan vi sikrer en god proces når SAM:BO skal udvides på beskæftigelsesområdet.
 • hvorfor SAMBO overhovedet er relevant på beskæftigelsesområdet
 • Hvordan vil en eventuel udvidelse af SAM:BO på beskræftigelsesområdet harmonere med de nye regler om persondataforordningen?
 • hvordan vi fremover kan optimere samarbejdet i snitfladerne mellem SDF, SSF og DAK således SSF og SDF så tidligt i processen som muligt sammen drøfter fremtidige opgaver med behov for koordinering.

Beslutning

Punktet blev drøftet, og der var enighed om fremadrettet at samarbejde om at sikre gode udrulningsforløb for opgaver, der vedrører begge samarbejdsfora; SDF og SSF. Der var enighed om, at der i særlig grad skal laves grundige overvejelser om, hvordan beskæftigelsesområdet kan indtænkes i SAM:BO. SDF indgår gerne i dette.

11. Tilbud drevet af Tvind

Tilbud drevet af Tvind

Tilbud drevet af Tvind

 

Baggrund

I efteråret 2017 var der i medierne fokus på Tvind institutioner. Det kom frem, at 67 kommuner sender børn, unge og udsatte voksne til Tvinds bo- og opholdssteder. Dette skabte en debat, hvor bl.a. børne- og socialminister Mai Mercado udtalte, at hun vil tage initiativ til at se på, om man kan hjælpe kommunerne med at træffe mere oplyste valg ved at offentliggøre nogle flere relevante oplysninger på Tilbudsportalen – for eksempel om ejerforhold.

Der opstod som følge af mediernes fokus på de kommunale køb af Tvind pladser også drøftelser i mange byråd.

Annemarie Schou Zacho-Broe, Fredericia Kommune uddyber på mødet.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til drøftelse

 

Beslutning

Punktet blev kort drøftet. Emnet tages op igen på et kommende møde med henblik på en strategisk drøftelse af, hvordan udviklingen er på tilbudsområdet, herunder tilbudsudbuddet og tilbudsstrukturen. Hvad er Socialtilsynets rolle? Hvordan ses udviklingen ift. anbringelsesområdet? Det overvejes, om temaet kan indgå som tema på årets døgnseminar for Socialdirektørforum.

12. Drøftelse af udspil om at flytte del af misbrugsbehandlingen fra kommunerne til regionerne

Drøftelse af udspil om at flytte del af misbrugsbehandlingen fra kommunerne til regionerne

Drøftelse af udspil om at flytte del af misbrugsbehandlingen fra kommunerne til regionerne

 

Baggrund

I udspil fra Sundheds- og Ældreministeriet, “Sundhed hvor du er” (december 2017), fremgår initiativ om, at behandlingen af patienter med misbrug og samtidig psykiske lidelser skal samles i regionerne. Udspillet er en opfølgning på anbefalingerne fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor det i første omgang blev foreslået at se på “en mindre del af gruppen af mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug”. Målet er ifølge regeringen” at tilgodese en helhedsorienteret og sammenhængende behandling af den fornødne kvalitet og intensitet” ved at samle misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling i regionalt regi. Regeringen har derfor igangsat et arbejde med henblik på at finde den bedste model for flytning af ansvaret. Det er uvist, hvor stor en målgruppe, der flyttes. Til foråret vil modellen blive præsenteret som led i regeringens udspil med en ny Sammenhængsreform.

Baggrunden for udspillet er ifølge regeringen en kritik af den nuværende kommunale indsats. I regeringens udspil står der, at kommunernes misbrugsbehandling “varierer i kvalitet og intensitet”. Man antager, det skyldes problemer med at rekruttere behandlere med den rette faglige uddannelse og viden, og at det kan være en udfordring i forhold til at sikre behandlingskvaliteten. Samtidig skriver ministeriet, at kommunerne kan have udfordringer med at sikre, at behandlingen bliver helhedsorienteret og sammenhængende. Samtidig påpeger ministeriet, at der er begrænset koordination og utilstrækkeligt samarbejde, hvilket blandt andet skyldes, at ansvaret for den psykiatriske behandling er regionalt. Hertil kommer, at der ifølge regeringen er udfordringer med koordination og samarbejde med de praktiserende læger.

 

I forlængelse af udspillet fra Sundheds- og Ældreministeriet, har Danske Regioner sammen med Lægeforeningen, Bedre Psykiatri og Dansk Psykiatrisk Selskab den 24. marts 2018 fremlagt udspil om at flytte ansvaret for rusmiddelbehandling fra kommunerne til regionerne. Link til udspillet: http://www.regioner.dk/services/nyheder/2018/marts/misbrug-og-psykiske-lidelser-haenger-sammen-og-skal-derfor-behandles-samlet-hos-regionerne

 

På mødet i Forretningsudvalget den 17. april 2018 blev rejst bekymring for, for konsekvenserne af en sådan ændring både set i relation til borgerne, men ligeledes også ift. de kommunaløkonomiske konsekvenser. Det er fortsat uklart, hvor stor en andel af behandlingen der påtænkes flyttet fra kommunerne til regionerne.  

Bekymringen blev også vendt på møde i Koordinationsforum den 18. april 2018. KL kunne her fortælle, at Regeringen har meldt ud, at de ville flytte en større del af misbrugsområdet til regionen. Der er intet nyt om, hvor meget man ønsker at flytte. Regeringen skelner ikke mellem stof- og alkoholmisbrug.

 

Som nævnt ovenfor er baggrunden for udspillet ifølge regeringen en kritik af den nuværende kommunale indsats. Fra kommunal side er man ikke enige i denne kritik, samtidig ses der en række konsekvenser ved en flytning af dele af misbrugsbehandlingen.

I vedlagte notat er beskrevet nogle af de konsekvenser, som der fra et kommunalt perspektiv kan ses, såfremt det besluttes at flytte dele af misbrugsbehandlingen fra kommunerne til regionerne.

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum drøfter sagen med henblik på:

– at sagen sendes videre til drøftelse i Sundhedsstrategisk Forum

– at kommunerne eventuelt tager bekymringen videre i egen kommune

– om der skal iværksættes yderligere, herunder om der eventuelt skal fremsendes en sag om problemstillingen til KKR 

 

Beslutning

Sagen blev drøftet. Det blev besluttet, at sagen sendes videre til Sundhedsstrategisk Forum. Socialdirektørforum ønsker, via KKR, at sende et brev til Sundhedsministeren, hvor der gøres opmærksom på de kommunale synspunkter ved en flytning af dele af misbrugsbehandlingen til regionerne. Der var enighed om, at alle initiativer ift. at gøre opmærksom på konsekvenserne ved at flytte dele af misbrugsbehandlingen anses som gode.   

Bilag

NOTAT_ Konsekvenser ved at flytte dele af misbrugsbehandlingen.docx

13. Døgnseminar for Socialdirektørforum 2018

Døgnseminar for Socialdirektørforum 2018

Døgnseminar for Socialdirektørforum 2018

 

Baggrund

Der afholdes døgnseminar for Socialdirektørforum den 4. – 5. oktober 2018. Døgnseminaret forløber fra kl. 9.00 den 4. oktober til kl. 12.00 den 5. oktober med efterfølgende frokost.

 

Forslag til program for døgnseminaret

Tema:

Samarbejde og udvikling på det specialiserede socialområde

 

Emner:

– Analyse af Rammeaftalesamarbejdet i Syddanmark- Drøftelse af initiativer på baggrund af analysen

– Strategi for Socialdirektørforum

– Økonomien på det specialiserede socialområde

– Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark (herunder drøftelse jf. kommunernes mulighed for, én gang i hver valgperiode, at overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. Næste mulighed for overtagelse er den 1. januar 2020. En kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal i valgperioden 2018 – 2022 meddele dette til regionsrådet senest den 1. januar 2020. Overtagelse skal ske senest den 1. januar 2021)

 

Sted:

Billund – med forslag om at besøge LEGO® House.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter forslag til program med henblik på godkendelse af indholdet.

 

Beslutning

Punktet blev ikke drøftet grundet fremskreden tid. Punktet drøftes på møde i Socialdirektørforum den 22. juni 2018. 

14. Studietur for Socialdirektørforum i 2019

Studietur for Socialdirektørforum i 2019

Studietur for Socialdirektørforum i 2019

 

Baggrund

Forretningsudvalget foreslår, at der afholdes en studietur for Socialdirektørforum i 2019. På mødet i Forretningsudvalget den 17. april 2018, hvor sagen blev drøftet, blev det endvidere drøftet, at det kan overvejes at også medlemmer i Sundhedsstrategisk Forum inviteres med til en sådan studietur.

Det blev drøftet, at tema for studieturen kan være psykiatriområdet, og destinationen for for studieturen kan være London.

 

Forretningsudvalget drøftede, at studieturen er at tilbud, og at ikke alle medlemmer af Socialdirektørforum behøver at tage med førend turen afholdes. Det foreslås endvidere, at studieturen finansieret (eller delvist finansieres) af midler fra Fælleskommunalt socialsekretariats budget.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at muligheden for en studietur for Socialdirektørforum i 2019 drøftes, herunder;

– Tema/ destination

– Deltagere

– Finansiering

– Tid på året

 

Beslutning

Punktet blev ikke drøftet grundet fremskreden tid. Punktet drøftes på møde i Socialdirektørforum den 22. juni 2018. 

 

15. Orientering om nyt satspuljeprojekt: Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Orientering om nyt satspuljeprojekt: Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Orientering om nyt satspuljeprojekt: Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

 

Baggrund

Sundhedsstyrelsen har udbudt en ny SATS-pulje om Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Der er ansøgningsfrist den 18. maj 2018.

Der afsat 213,6 mio. kr. til en pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Derudover er der afsat 0,8 mio. kr. i 2018, 0,7 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 samt 0,8 mio. kr. 2021 til Sundhedsstyrelsens administration af puljen. Der er lagt op til et projekt, som skal søge i samarbejde mellem Regionen og kommunerne. Der lægges op til 5 projekter – et i hver region. Såfremt pengene fordeles som Sundhedsstyrelsen plejer vil der være ca. 40.000.000 kr. til Syddanmark.

Der var indkaldt til møde den 19. april hvor kommuner og psykiatri kunne komme med input til ansøgnings indhold.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

16. Status på analyse af Rammeaftalesamarbejdet i Syddanmark

Status på analyse af Rammeaftalesamarbejdet i Syddanmark

Status på analyse af Rammeaftalesamarbejdet i Syddanmark

 

Baggrund

Der er igangsat en analyse en analyse af rammeaftalesamarbejdet i Syddanmark.

Analysen skal bidrage med evaluering af vores erfaringer med og arbejdet omkring Rammeaftalen. Der skal foretages en afdækning af behovet for fremtidige justeringer af Rammeaftalen. Analysen skal således danne grundlag for, i hvilken retning rammeaftalen skal udvikles for at understøtte samarbejdet i Syddanmark på det specialiserede socialområde- også på længere sigt.

Det er BDO, der foretager analysen og Forretningsudvalget, der er styregruppe for analysen.

 

Analysen har tre faser:

Fase 1: Komparativ analyse af Rammeaftalen i Syddanmark kontra de fire Rammeaftaler i de fire øvrige KKR- områder.

Fase 2: Kortlægning:

 • Spørgsskemaundersøgelse. Spørgeskemaet forventes afsendt den 13. april 2018 (svarfrist på 1 uge) 

 • Interview i hver af de 22 kommuner og Region Syddanmark med de direktørne (samt eventuelle øvrige repræsentanter som direktøren selv udpeger).

Fase 3: Afrapportering

 

Analysen forventes præsenteret for Socialdirektørforum på mødet i Socialdirektørforum den 22. juni 2018.

Forretningsudvalget ser frem til resultatet af analysen og takker på forhånd for kommunerne og regionens deltagelse i analyseprocessen.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

18. Status ift. Kofoedsminde

Status ift. Kofoedsminde

Status ift. Kofoedsminde – ny vejledning

 

Baggrund

Kofoedsminde er et landsdækkende botilbud for domsfældte udviklingshæmmede. Kofoedsminde finansieres via objektiv finansiering og drives af Region Sjælland. Kofoedsminde har pligt til at modtage udviklingshæmmede borgere, der i henhold til Straffelovens § 16 er erklæret uegnet til straf og derfor dømt til en sikret afdeling.

Der er tre kategorier af udviklingshæmmede borgere som anbringes på Kofoedsminde:

• Borgere i varetægtssurrogat (domstolsafgørelse)

• Type 1 dømte (domstolsafgørelse)

• Type 2 dømte (kommunerne der træffer afgørelse)

 

Socialdirektørforum er tidligere orienteret om status på Kofoedsminde, den 16. december 2016 samt den 5. maj 2017, grundet en massiv overbelægning, hvilket har medført ekstraopkrævninger til kommunerne.   

 

Ekstra opkrævninger i 2016, 2017 – og 2018

Kofoedsminde har gennem flere år haft en massiv overbelægning. Stigningen i anvendelse af pladser på Kofoedsminde er hovedsageligt en større anvendelse ift. type 2 dømte. Den massive overbelægning har medført ekstraopkrævninger, efterreguleringer af den objektive finansiering, til de 98 kommuner. Afledt af efterspørgslen er antallet af pladser endvidere opnormeret fra 34 pladser i 2015 til 47 pladser i 2017. Der er således tale om en betydelig udgiftsforøgelse. Der er pt. ikke noget der indikerer, at der ikke også fremadrettet vil være et stigende behov for pladser

 

Drøftelser i Koordinationsforum

Flere syddanske kommuner henvendte sig, i 2016, til Fælleskommunalt socialsekretariat ift. de øgede udgifter til Kofoedsminde, hvorfor Syddanmark dagsordenssatte punktet på møde i Koordinationsforum den 18. november 2016. I Koordinationsforum mødes repræsentanter fra de fem administrative styregrupper i landet. Det blev besluttet, at Syddanmark udarbejdede en afdækning af, hvordan området vedr. domfældte udviklingshæmmede udvikler sig, så der kan ske en nærmere drøftelse af behovet for pladser på området. Endvidere rettes der henvendelse til Kofoedsminde med henblik på deres vurdering af, om borgergruppen på Kofoedsminde er den rette set i forhold til intentionen for målgruppen på Kofoedsminde.

På baggrund af afdækningen blev det på mødet i Koordinationsforum den 23. april 2017 blandt andet besluttet

– at det bør undersøges yderligere hvilken pligt, Kofoedsminde har til at modtage type 2-borgere, herunder målgruppeafgrænsning og visitation.

– at der bør ske en vurdering af, hvorvidt type 2 borgere fortsat skal være omfattet af objektiv finansiering (Type 1 bør fortsat være omfattet af objektiv finansiering).

– at det skal afklares, hvor kompetencen ligger ift. kapacitetsudvidelser.

 

 

Ny vejledning – som regulerer forholdene på Kofoedsminde

På baggrund af drøftelserne i Koordinationsforum har KL haft en dialog med Børne- og Socialministeriet, som har præciseret Vejledning nr. 4 til serviceloven, som regulerer forholdene på Kofoedsminde, så det bl.a. bliver tydeligt, at borgere med domstype 2 i første omgang skal anbringes på en åben afdeling. Vejledning om botilbud til voksne er trådt i kraft 21. februar 2018. Vejledningen kan findes via dette link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198678 (kapitel 8 omhandler Kofoedsminde).

Koordinationsforum har udarbejdet en procedure for koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger, som Kofoedsminde hører under. Proceduren understreger de administrative styregruppers ansvar for at følge udviklingen på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger, som er beliggende i egen region – og i forlængelse heraf bringe eventuelle opmærksomhedspunkter op i Koordinationsforum, så kommunerne i fællesskab kan løfte deres ansvar på området.

 

Den nye vejledning blev drøftet på møde I Koordinationsforum den 18. april 2018, se evt. referat fra mødet under dagsordenspunktet “Orienteringer”.  Kommunerne opfordrede på mødet KL til at presse på for at få set på reglerne om den objektive finansiering for særligt de domstype 2 borgere. Endvidere er det vigtigt, at vi får talt om, hvordan finansieringen bør være fremadrettet. Det blev besluttet, at punktet vedrørende objektiv finansiering og kommunernes visitering til tilbuddet tages op igen på næste møde i Koordinationsforum.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

19. Orienteringer

Orienteringer

Orienteringer

 

Referat fra belægnings- og driftsmøde den 6. april 2018

Vedlagt er referat fra belægnings- og driftsmøde den 6. april 2018

 

Referat fra møde i Koordinationsforum den 18. april 2018

Vedlagt er referat fra møde i Koordinationsforum den 18. april 2018

 

Orientering om offentliggørelse af Socialstyrelsens behandling af afrapporteringerne på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Socialstyrelsen har den 19. marts 2018 offentliggjort styrelsens behandling af den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Socialstyrelsen vurderer, at kommunerne efter kommunalreformen har et tilstrækkeligt udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser til de mennesker, der lider af svære spiseforstyrrelser. Rundt om i landet var der 16 højt specialiserede tilbud til børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser i 2016. Det viser kommunernes afrapportering til Socialstyrelsen, og på den baggrund har styrelsen konkluderet, at der er nok tilbud, koordination og planlægning på tværs af kommuner for målgruppen.

Socialstyrelsens rapport kan findes her: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/borgere-med-svaere-spiseforstyrrelser-behandling-af-afrapporteringer-pa-central-udmelding-1

 

 

Sammen om Psykiatri

Projektet Sammen om Psykiatri har været udsendt med henblik på, at få 2-3 kommuner til at melde sig til at indgå i projektets første fase hvor ca. 10 borgere udpeges som omdrejningspunkt for et tættere samarbejder mellem kommunerne og psykiatrien. Aabenraa Kommune, Hadserslev Kommune og Odense Kommuner har tilkendegivet at de ønsker at ingå i projektet. De tre kommuner vil blive kontaktet snarest for aftale om den videre proces.

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning

 

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning

Bilag

Referat fra belægnings- og driftsmøde den 6 april 2018.pdf
Referat fra møde i Koordinationsforum den 18. april.pdf

20. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

 

Der var intet til eventuelt

21. Næste møde

Næste møde

Næste møde

 

Næste møde afholdes den 22. juni 2018