Møde i Socialdirektørforum den 20. januar 2023

Udgivet 20.01.2023

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 20. januar 2023

STED

Online

STARTTIDSPUNKT

2023-01-20 08:30

SLUTTIDSPUNKT

2023-01-20 10:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat

2. Ankestyrelsens dialogforum

4. Orientering om proces for ny Sundhedsaftale 2024 – 2027

6. Dialog med psykiatridirektøren

7. Besvarelse af anmodning om beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller for udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug

8. Ny udpegning til Samarbejdsudvalget om tværfaglige rehabiliteringsteams

9. Innovationspartnerskab

10. Orientering om K22-spørgsmål til Socialdirektørforum

11. Orientering fra KKR om indgået partnerskabsaftale med UCL og UC SYD

12. Orienteringer

13. Eventuelt


1. Godkendelse af referat

Beslutning

Referatet blev godkendt

Godkendelse af referat

Baggrund
Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 18. november 2022.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • godkende referat fra møde i Socialdirektørforum den 18. november 2022.

Bilag

20221118 Referat fra møde i Socialdirektørforum den 18 november 2022 uden bilag.pdf

2. Ankestyrelsens dialogforum

Beslutning

Det blev godkendt, at Anne Mette Lund repræsenterer Socialdirektørforum i Ankestyrelsens dialogforum sammen med Claus Fjeldgaard. 

Det blev aftalt, at der skal ske en løbende opfølgning ift. Ankestyrelsens Dialogforum som et fast punkt på Socialdirektørforummets dagsorden, herunder at der samles bidrag omkring problemstillinger sammen, som kan bringes ind i dialogforum fra syd.

Følgende emner blev nævnt:

 • Emner fra møde i Socialdirektørforum den 18. marts 2022, hvor der var besøg fra Ankestyrelsens dialogforum, der stadig er relevante kan bringes frem.
 • Der er et ønske om at se referater fra møderne.
 • Der er et ønske om at drøfte afgørelser der er udgiftsdrivende og hvordan der kan arbejdes med de udfordringer det giver.
 • Relevante punkter meldes ind til Socialekretariatet
 • Ankestyrelsen kan være udgiftsdrivende, hvordan balanceres det?

 

Ankestyrelsens dialogforum

Baggrund
Ankestyrelsens Dialogforum blev etableret som følge af økonomiaftalen for 2019. Med økonomiaftalen for 2021 blev det desuden aftalt mellem regeringen og KL at etablere et permanent underudvalg til Dialogforum.

Formålet med Dialogforum mellem Ankestyrelsen og kommunerne er at drøfte kommunale problemstillinger, udfordringer og muligheder med henblik på at bidrage til at styrke kvaliteten i kommunernes myndighedsarbejde på social- og beskæftigelsesområdet.

I forummet indgår repræsentanter fra Ankestyrelsen, fem kommuner (en udpeget fra hvert KKR), Børne- og Kulturchefforeningen, Foreningen af Socialchefer i Danmark samt KL.

Dialogforum mødes to gange om året.

Kommende møde i Ankestyrelsens Dialogforum er den: 10 marts 2023. Ankestyrelsen lægger op til at øge dialogen mellem Ankestyrelsen og kommunerne, derfor sættes Ankestyrelsens dialogforum på dagsorden forud for kommende møder i Socialdirektørforum så medlemmerne har mulighed for at drøfte aktuelle emner af relevans.

Socialdirektørforummets medlemmer inviteres til at medbringe emner og input til Ankestyrelsens dialogforum. Socialdirektørforummets repræsentanter har mulighed for at bringe emnerne ind i dialogforummet og underudvalget. 

Syddanske repræsentanter i Ankestyrelsens dialogforum
Syddanmark repræsenteres af Claus Fjeldgaard i Ankestyrelsens dialogforum. Efter dialog med KL har Syddanmark fået godkendt muligheden for at stille med to repræsentanter i Ankestyrelsens Dialogforum. Anne Mette Lund indstilles til at repræsentere Socialdirektørform sammen med Claus Fjeldgaard.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • drøfte emner i relation til Ankestyrelsens Dialogforum
 • godkende, at Anne Mette Lund repræsenterer Socialdirektørform i Ankestyrelsens dialogforum sammen med Claus Fjeldgaard.

 

Bilag

Medlemmer i Ankestyrelsens Dialogforum 2023.pdf
Kommissorium for dialogforum mellem Ankestyrelsen og kommuner.pdf

4. Orientering om proces for ny Sundhedsaftale 2024 – 2027

Beslutning

Drøftet.

Der er en stor interesse for at samarbejde om at give socialområdets perspektiver ind i sundhedsaftalen og sundhedsklyngerne generelt. 

Der planlægges et fællesmøde mellem Socialdirektørforum og Sundhedsdirektørkredsen.

Orientering om proces for ny Sundhedsaftale 2024 – 2027

Baggrund

Udarbejdelsen af Sundhedsaftalen 2024-2027 blev indledt den 9. september 2022 med et politisk opstartsmøde. Her deltog regionale og kommunale politikere samt repræsentanter fra almen praksis og Patient- og pårørendeinddragelsesudvalget.

På opstartsmødet drøftede deltagerne ønsker til temaer for Sundhedsaftalen. Efterfølgende er temaerne behandlet af to omgange i Sundhedssamarbejdsudvalget, hvilket er mundet ud i vedhæftede udkast til visioner og grundprincipper for Sundhedsaftalen.
 

Her er processen med udarbejdelse nu

Sundhedssamarbejdsudvalget har udarbejdet et udkast til politiske visioner og grundprincipper for Sundhedsaftalen 2024-2027, som de har sendt til drøftelse ude i sundhedsklyngerne, hvor øvrige relevante udvalgsformænd fra kommunerne også er inviteret med til at deltage, herunder udvalgsformændene med ansvar for socialområdet. Sundhedssamarbejdsudvalget samler op på drøftelserne fra klyngerne den 6. februar 2023 og tilretter.

Herefter arbejdes der med at udarbejde et høringsudkast til sundhedsaftalen, som skal behandles den 8. maj i Sundhedssamarbejdsudvalget. Høringsudkastet drøftes den 31. maj 2023 på det politisk årsmøde, hvor Sundhedssamarbejdsudvalget, borgmestre, relevante udvalgsformænd og patient- og pårørendeforeninger deltager. Herefter sendes aftalen i bred høring.

 

Kort om Sundhedsaftalen 2024 til 2027

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der indgås mellem regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i Syddanmark, hvori der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne for en treårig periode. Sundhedsaftalen er primært skrevet til politikere og ledelsesniveauet i kommunerne, regionen samt praksissektoren.

Aftalen fastsætter gennem visioner og målsætninger en fælles politisk retning for samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Aftalens omdrejningspunkt er sundhedsområdet, men den er tæt forbundet til andre velfærdsområder, herunder social-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet.

Der udarbejdes endvidere et administrativt tillæg til Sundhedsaftalen 2024-2027, som beskriver de konkrete indsatser og indsatsområder, der skal være med til at indfri de politiske målsætninger gennem aftaleperioden. Indsatserne vil være handlingsanvisende, vejledende og understøttende for den enkelte ansatte i sundhedsvæsnet og dennes møde med borgeren.

Konkrete samarbejdsaftaler mellem parterne udarbejdes og godkendes særskilt efter godkendelsen af sundhedsaftalen.

 

Mulighed for kommunal indflydelse i udarbejdelse af ny sundhedsaftale

Det er muligt at få indflydelse på både den politiske sundhedsaftale og Det Administrative Tillæg på følgende tidspunkter i udarbejdelsen:

Den politiske sundhedsaftale:

 • Politisk årsmøde (31. maj 2023): Høringsversionen præsenteres, og der er mulighed for input.
 • Bred høring i de 22 kommuner (maj til august).
 • Sundhedssamarbejdsudvalget godkender ny Sundhedsaftale 2024-2027 og sender den til behandling i de 22 kommunalbestyrelser og regionsrådet.

Det Administrative Tillæg

 • 24. til 25. maj: Seminar om beslutning om ny organisering under Sundhedsaftalen.
 • 12. oktober: Drøftelse af udkast til den administrative organisering under sundhedsaftalen i Sundhedsstrategisk Styregruppe.
 • 8. november: Godkendelse af Det Administrative Tillæg.

Bilag: Proces for udarbejdelse af ny sundhedsaftale 2024-2027 og Det Administrative Tillæg
Bilag: Udkast til visioner for Sundhedsaftalen 2024-27

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • drøfte hvornår og hvordan Socialdirektørforummet og socialdirektørerne kan influere på udarbejdelse af Sundhedsaftalen 2024-27 og bidrage med socialområdets perspektiv på opgaverne

Bilag

Proces for udarbejdelse af ny sundhedsaftale 2024-2027 og Det Administrative Tillæg.pdf
Udkast til visioner for Sundhedsaftalen 2024-27.pdf

6. Dialog med psykiatridirektøren

Beslutning

Ang. Særlige pladser – status og mulighed for frikøb af 4 pladser

Det blev drøftet og Socialdirektørforum bakker op om at Psykiatrisygehuset arbejder videre med forslaget.

Ang. Ny organisering i Børne og ungdomspsykiatrien

Drøftet. Det blev aftalt at der skal ske en løbende dialog mellem kommunerne og psykiatrisygehuset.

Ang. Samarbejde om forebyggelse af udeblivelser i lokalpsykiatrien

Det blev godkendt, at der udarbejdes et fælles notat om udeblivelser, der kan formidles til sundhedsklyngerne.

Det blev besluttet at undersøge hvordan der kan organiseres en fast løbende koordinering mellem socialområdet og psykiatriområdet, herunder når der sker ændringer i organiseringen der har konsekvenser på tværs af sektorerne. Oplæg drøftes på møde i Socialdirektørforum i marts 2023.

Dialog med psykiatridirektøren

Psykiatridirektøren, Charlotte Josefsen deltager online fra kl. 9 til møde i Socialdirektørforum den 20. januar 2023.

Baggrund
Psykiatridirektøren ønsker at drøfte følgende emner: 

Særlige pladser – status og mulighed for frikøb af 4 pladser 
Baggrund 
Status på belægningssituationen på de særlige pladser er (den 21. december 2022): 
Særlige pladser i Esbjerg (norm. særlige pladser 17) 

 • 5 særlige pladser i brug 
 • 0 reserveret 
 • 12 ledige særlige pladser 

Særlige pladser i Odense (norm. særlige pladser 7, ommærkede 8) 

 • 2 særlige pladser i brug 
 • 0 reserveret 
 • 5 ledige særlige pladser 

Psykiatrisygehuset fortsætter i 2023 med 8 ommærkede pladser (maksimum). De særlige pladser i Region Syddanmark har en historisk lav belægning på de 32 pladser som sygehuset skal stille til rådighed jf. gældende lovgivning i psykiatrilovens kap. 12 a. Ud over muligheden for at ommærke 8 pladser ønsker psykiatrisygehuset opbakning fra de syddanske kommuner til, i en midlertidig periode, at anvende yderligere 4 af de særlige pladser til almen psykiatriske pladser. De ekstra almen psykiatriske pladser vil medvirke til i en periode frem mod nyt OUH at afhjælpe kapacitetsudfordringer på Fyn. Såfremt de syddanske kommuner samt det regionale Psykiatri- og Socialudvalg bakker op om at sygehuset anvender 4 yderligere senge til almen psykiatri vil kommunerne skulle finansiere 20 særlige pladser inkl. tompladsfinansiering mod de nuværende 24 pladser. 

Indstilling 
Til drøftelse 

Ny organisering i Børne- og ungdomspsykiatrien 
Baggrund 
Regionsrådet besluttede på sit møde 23. maj 2022 at igangsætte en proces vedrørende udfordringerne i børne- og ungepsykiatrien. Processen skal munde ud i forslag til fremtidig organisering af det børne- og ungdomspsykiatriske område i Region Syddanmark. Den fremtidige organisering af børne- og ungdomspsykiatrien forventes godkendt april 2023. 
Psykiatri- og Socialudvalget drøftede den 30. november 2022 det konkrete forslag for den fremtidige organisering af børne- og ungdomspsykiatrien. Der arbejdes videre med høringsmateriale indeholdende følgende: 

 • Ændring af aldersgrænse for børne- og ungdomspsykiatrien fra 20 til 18 år. 
 • Samling af nuværende børne- og ungdomspsykiatriens sengefunktioner i Esbjerg og Aabenraa til en fremtidig sengefunktion i Aabenraa. 
 • Akutmodtagelse hele døgnet i Odense og fra 08.00-18.00 i Aabenraa. Akutmodtagelse flyttes fra Esbjerg til Aabenraa som følge af ovenstående sammenlægning af sengene i Aabenraa. Akutmodtagelse for børn varetaget som nu i Odense. 
 • Styrkelse af den ambulante behandlingskapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien for at sikre kortere ventetid på udredning og behandling. 
 • Styrkelse af forebyggelse og opfølgningsindsatsen i samarbejde med kommunerne – det kunne handle om udbygning af fremskudt funktion, flere digitale tilbud og nyt tilbud som STIME (”Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges Mentale sundhed”). 
 • Samlet ledelse af børne- og ungdomspsykiatrien i regionen. 

Materialet forventes at blive sendt i høring ultimo januar 2023. 

Indstilling 
Til indledende drøftelse af samarbejde om styrkelse af forebyggelse og opfølgningsindsatsen. 

Samarbejde om forebyggelse af udeblivelser i lokalpsykiatrien 
Baggrund
Socialdirektørforum og psykiatrisygehuset har samarbejdet om at finde løsninger på udfordringerne beskrevet i anbefaling 14, 15 og 16 i Region Syddanmarks psykiatriplan 2020-2024. Der har været nedsat en tværgående arbejdsgruppe: Tværsektoriel analysegruppe.
De tre anbefalinger i psykiatriplanen er:

 • Der tages hånd om patienter, der har gentagne udeblivelser, men som fortsat har et behandlingsbehov (14)
 • En aktør har det fulde ansvar for patient/borger, indtil ansvaret er fuldt ud overdraget og bekræftet af en anden aktør (15)
 • Hjemløse bør ikke udskrives til gaden (16)

Det foreslås at lægge ud med at arbejde med anbefaling 14 om udeblivelser. Udfordringen med udeblivelser er relateret til udsatte borgeres problemer, samtidig er der et tværgående samarbejde omkring problemet, og alle parter er optagede af at bruge ressourcerne effektivt. 

Det foreslås endvidere at Socialdirektørforum og Psykiatrisygehuset går sammen om at udarbejde et fælles baggrundsnotat om problemstillingen omkring udeblivelser, og at vi derefter sammen foreslår, at det bringes ind på dagsordenerne i sundhedsklyngerne i Syd.

På den baggrund kunne de kommuner og psykiatrisygehuse som har store udeblivelsesprocenter, sammen formulere et lokalt projekt omkring temaet. På denne måde arbejder vi med konkrete små projekter som parterne lokalt definerer. Kolding Kommune har tilkendegivet interesse i at deltage i et forløb med prøvehandlinger til forebyggelse af udeblivelser.

Indstilling 
Det indstilles, at

 • godkende udarbejdelse af et fælles notat der kan bringes på dagsorden i sundhedsklyngerne med henblik på at der arbejdes med temaet i et lokalt defineret projekt.

 

7. Besvarelse af anmodning om beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller for udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug

Beslutning

Udkastet blev godkendt.

Besvarelse af anmodning om beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller for udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug

Baggrund

Socialstyrelsen udsendte den 26. november 2019 en Central Udmelding til landets kommunalbestyrelser med målgruppen udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandling. De syddanske kommuner besvarede udmeldingen i 2020.

Socialstyrelsen er fortsat af den opfattelse, at målgruppen af udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug har en størrelse, der gør det relevant at videreføre sagsbehandlingen af den Centrale Udmelding. Derfor har Socialstyrelsen den 27. september 2022 sendt en anmodning til alle landets kommuner om en opdateret beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller til målgruppen. Socialstyrelsen anmoder kommunerne om at beskrive og komme med forslag til følgende to temaer:

 1. Beskrivelse af aktuelle indsatser: Hvilke indsatser, der på nuværende tidspunkt anvendes til målgruppen, og som har et tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv – herunder relevante tværgående organiseringer og samarbejdsaftaler indenfor og på tværs af regioner.
 2. Forslag til fremadrettede indsatsmodeller: Hvilke løsninger ser kommunerne på tilrettelæggelsen af fremadrettede højt specialiserede, koordinerede og helhedsorienterede indsatskonstruktioner – med inddragelse af elementer af døgnbehandling – for målgruppen.

De syddanske kommuner har i december 2022 via spørgeskema besvaret Socialstyrelsens spørgsmål. Den 13. januar 2023 blev der afholdt et online-dialogmøde, med fokus på anmodningens tema 2: Forslag til fremadrettede indsatsmodeller. På mødet gav Socialstyrelsen oplæg om forløbsbeskrivelsen for udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug. Svarene fra spørgeskemaet og resultatet af dialogmødet er samlet til vedlagte udkast til svar fra de syddanske kommuner.

Hovedkonklusionen er, at der i Syddanmark er et velfungerende samarbejde mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark igennem samarbejdsaftalerne vedrørende sårbare gravide og omkring gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet Plus. Det vurderes at der ikke for nærværende er behov for yderligere samarbejdsaftaler omkring indsatserne for målgruppen.

Døgntilbud til gravide anvendes ud fra en individuel vurdering af den gravides situation og behov, i den udstrækning det vurderes at være den bedste løsning. Dette sker under forudsætning af, at den gravide er indstillet på at modtage tilbuddet. I tilfælde af døgnbehandling løses denne opgave oftest af en ekstern samarbejdspart. Tilbuddets nærhed i forhold til bopælskommunen vægtes højt. Inddragelse af den gravide i visitationen til døgnbehandling er afgørende for indsatsens succes idet tvang ikke er en mulighed i indsatserne for gravide rusmiddelbrugere.

Tidsplan for behandling af svar på anmodningen:

 • K22 orienteres den 19. januar 2023 om indholdet af svarudkastet 
 • Svarudkast behandles på møde i Socialdirektørforum den 20. januar 2023 (eventuelle justeringer besluttes)
 • KKR orienteres den 7. februar 2023 om svar til Socialstyrelsen
 • Svaret sendes efterfølgende til Socialstyrelsen.

Indstilling

Det indstilles at:

 • Socialdirektørforum godkender udkast til ”Besvarelse af anmodning om beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller for udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug” 

Bilag

Udkast til besvarelse af anmodning om indsatser for gravide med skadeligt rusmiddelforbrug vers. 2.pdf
Samling af alle besvarelse – gravide med misbrug – anonymiseret.pdf
Samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide.pdf
Samarbejdsaftale gravide og børn Familieambulatoriet.PDF
Esbjerg Samarbejdsaftale, Gravide med Misbrug, Familieambulatoriet Plus og Esbjerg.PDF
Case 1 og 2.pdf
Case 3.pdf
Case 4.pdf
Tilbagemelding vedr. gravide musmiddelbrugere.pdf

8. Ny udpegning til Samarbejdsudvalget om tværfaglige rehabiliteringsteams

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte Selvi Ellekær Pedersen og Mathias Bjørnø Kristensen som nye medlemmer af Samarbejdsudvalget.

Ny udpegning til Samarbejdsudvalget om tværfaglige rehabiliteringsteams

Baggrund

Førtidspensions- og fleksjobreformen samt sygedagpengereformen fra 2013 medførte et nyt samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark, idet Region Syddanmark, mod betaling, stiller sundhedsfaglig rådgivning til rådighed for kommunerne i forbindelse med behandling af førtidspensions- og fleksjobsager mv. Den sundhedsfaglige rådgivning varetages af Klinisk Funktion.

De syddanske kommuner og Region Syddanmark har siden 2013 indgået i samarbejdsaftale om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen, i forhold til både førtidspension, fleksjob og sygedagpenge. Samarbejdsaftalen er i løbet af perioden fra 2013 blevet opdateret i forbindelse med lovændringer og lignende.

Samarbejdsudvalg
For at sikre at samarbejdet fungerer optimalt blev der i 2013 nedsat et samarbejdsudvalg. Samarbejdsudvalget kan drøfte generelle spørgsmål vedr. sundhed- og arbejdsmarkedsmæssige forhold og har til formål at koordinere samarbejdet mellem region og kommune.

Samarbejdsudvalget består af:

 • Samarbejdsudvalgets formand er afdelingsleder i Praksis, Region Syddanmark.
 • 6 kommunale repræsentanter fra jobcenterfunktionen (udskiftning hvert andet år). Heraf minimum 4 fra jobcentre.
 • Regionale repræsentanter fra Klinisk Funktion
 • Regional sekretær fra Sundhedssaftalens Følgegruppe for uddannelse og arbejdsmarked
 • Repræsentant fra Arbejdsmarkedskontor Syd
 • Repræsentant fra KKR Syddanmark

Samarbejdsudvalget holder 2 møder årligt samt en årlig temadag målrettet rehabiliteringsteams.

Den kommunale repræsentation går på skift i de 22 kommuner. Afgående medlemmer er fra Nyborg og Esbjerg. Vejen Kommune foreslår Selvi Ellekær Pedersen fra Jobcenter Vejen og Svendborg Kommune foreslår Mathias Bjørnø Kristensen som nye medlemmer af Samarbejdsudvalget.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at

 • Socialdirektørforum godkender Selvi Ellekær Pedersen og Mathias Bjørnø Kristensen som nye medlemmer af Samarbejdsudvalget.

9. Innovationspartnerskab

Beslutning

Socialdirektørerne har drøftet tiltaget omkring innovationspartnerskabet. Socialdirektørforum finder det er et spændende og vigtigt projekt og Socialdirektørforummet ser frem til at få en orientering på projektet, når det er længere fremme.

Innovationspartnerskab

Baggrund

Udviklingen indenfor sundheds-, social- og ældreområdet stiller nye krav til både kommuner og SOSU-skoler, en betegnelse for Social- og Sundhedsuddannelserne (SOSU). For at lykkes med at rekruttere til SOSU-faget og for at sikre, at medarbejderne også i fremtiden har de nødvendige kompetencer, kræver det et styrket samarbejde om SOSU uddannelserne.

Derfor indgik de fire SOSU-skoler sammen med de 22 kommuner i KKR Syddanmark en samarbejdsaftale i november 2021. Samarbejdsaftalen lægger op til et styrket samarbejde på regionalt niveau, der både gavner den enkelte kommune og skole – men også kommuner og skoler som fællesskab.

I forlængelse af samarbejdsaftalen foreslår Samarbejdsudvalget for SOSU og Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) – sammen med de fire syddanske SOSU-skoler – at samarbejdet styrkes yderligere ved at etablere et innovationspartnerskab med repræsentanter fra kommuner og skoler, der har til formål at idéudvikle og igangsætte fælles løsninger på temaer/udfordringer, som kommuner og skoler i fællesskab er optaget af og som relaterer sig til fremtidens kompetencer for social- og sundhedspersonale.

Konkret foreslås det, at kommuner og skoler i et innovationspartnerskab indledningsvist sætter et fælles strategisk fokus på:

 • Digitale løsninger og velfærdsteknologi
 • Fremtidens kompetencer på sundheds- og ældreområdet

Som det ses i bilaget, foreslås det, at Samarbejdsudvalget for SOSU og PAU, sammen med de fire direktører fra SOSU-skolerne, gøres til styregruppe for partnerskabet, og at partnerskabet i det daglige faciliteres af KKR-sekretariatet og ankerkommunen, Esbjerg Kommune. Dvs. styregruppen vil bestå af:

– Arne Nikolajsen, Direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune (SOSU Esbjergs område)
– Annette Lund, Senior-, sundheds- og fritidsdirektør i Kolding Kommune (SOSU FVH's område)
– Louise Thule, Chef for Senior og Rehabilitering i Haderslev Kommune (SOSU Syds område)
– Torben Birk Rosbach, Børnechef i Nyborg Kommune (SOSU Fyn's område)
– direktørerne for de fire SOSU-skoler

Styregruppen kan udvides med fx yderligere en deltager mere fra hver kommuneklynge, såfremt flere kommuner ønsker at indgå i innovationspartnerskabet.

Forslaget er også sat på dagsordenen til endelig godkendelse hos Sundhedsdirektørkredsen den 25. januar.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at

 • Socialdirektørforum drøfter forslaget fra Samarbejdsudvalget for SOSU og PAU om innovationspartnerskab og at
 • eventuelle bemærkninger oversendes til Sundhedsdirektørkredsen.

Bilag

Forslag om innovationspartnerskab.pdf

10. Orientering om K22-spørgsmål til Socialdirektørforum

Beslutning

Taget til efterretning. Svarudkastet blev drøftet og godkendt. 

Orientering om K22-spørgsmål til Socialdirektørforum

Baggrund

KKR Syddanmark har løbende haft det specialiserede socialområde på dagsordenen og er fortsat meget optaget af området. KKR Syddanmark drøftede senest udfordringerne på mødet i august 2021. Som optakt til at det igen er et emne på KKR Syddanmarks dagsorden til april, fik kommunaldirektørerne på deres seneste møde i november et oplæg fra KL om hvorfor og hvor meget udgifterne vokser (Slides er vedhæftet sagen som bilag). På KKR- mødet kommer cheføkonom Morten Mandøe fra KL og giver et oplæg om det stigende udgiftspres ligesom deltager Lise Willer deltager med oplæg.

K22 drøftede sagen og opfordrede i den forbindelse Socialdirektørforum til dels at se nærmere på kapacitet til særlige målgrupper – er der bestemte målgrupper, hvor vi i fællesskab skal se på om nye tilbud er nødvendige? Og dels at undersøge hvordan relationen til de private tilbud kan styrkes med sigte på reduktion af takster. Endelig var der enighed om, at Socialdirektørforum skal se på de stigende takster i de kommunale og regionale tilbud.

Svarudkast fra Socialdirektørforum til K22 er vedhæftet som bilag til dagsordenen sammen med slides fra K22-mødet.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at

 • Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning og drøfter svarudkastet til K22

Bilag

Svarudkast til K22 – Udgiftspres på det specialiserede socialområde
KL – oplæg om udviklingen på voksenområdet

11. Orientering fra KKR om indgået partnerskabsaftale med UCL og UC SYD

Beslutning

Taget til efterretning.

Orientering fra KKR om indgået partnerskabsaftale med UCL og UC SYD

Baggrund

Orientering om at KKR Syddanmark har besluttet at indgå i en partnerskabsaftale med UC SYD og UCL. Aftalen løber i en treårig periode fra den 1. januar 2023 til og med december 2025.

Den demografiske udvikling og de store rekrutteringsudfordringer på velfærdsområderne fordrer, at kommunerne og professionshøjskolerne samarbejder om at finde fælles løsninger, så der også i fremtiden er dygtige velfærdsmedarbejdere til at løfte de bærende velfærdsopgaver.

KKR Syddanmark har i sit politiske arbejdsgrundlag fokus på, at der lokalt og regionalt findes relevante uddannelser og en veluddannet arbejdsstyrke, der kan sikre vækst og udvikling, ligesom der er fokus på at styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne – blandt andet igennem partnerskabsaftaler. Med denne partnerskabsaftale fastsættes et forum for løbende strategisk dialog mellem de to professionshøjskoler i Syddanmark, KKR Syddanmark, borgmestre og kommunaldirektører. Dialogen skal skabe rammer for et strategisk samarbejde om fælles mål på uddannelsesområdet, og samtidig bidrage til bedre videndeling og erfaringen mellem kommunerne og professionshøjskolerne.

Partnerskabsaftalen modarbejder ikke eksisterende eller fremtidige bilaterale aftaler mellem kommuner og professionshøjskoler men skal ses som et supplement for at styrke de fælles indsatsområder og bidrage til bæredygtig vækst og udvikling i regionen.

Konkret indeholder aftalen tre primære mål og en række yderligere fokuspunkter. De tre primære mål sigter mod at:

 • Øge søgning og rekruttering til uddannelserne og kommunernes jobområder
 • Styrke fastholdelse af studerende i uddannelserne og i professionerne
 • Sikre god overgang til job og karriere

Dertil fokuseres der også på, at:

 • Sikre veluddannet og kvalificeret arbejdskraft i fællesskab – særligt på de uddannelsesudbud, hvor kommunerne er meduddanner
 • Styrke kvalitetsudviklingen af uddannelsesforløb gennem samarbejde om relevante udbud og attraktive studiejob samt praktikpladser
 • Sikre efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der matcher den aktuelle kompetencebehov i kommunernes jobområder
 • Understøtte gensidig videns omsætning mellem professionshøjskolerne og kommunerne
 • Samarbejde om indsatser omkring den grønne omstilling og indtænke bæredygtighed samt innovative klimaløsninger i uddannelserne og studiemiljøet

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum

 • tager orienteringen til efterretning

Bilag

Partnerskabsaftale UC SYD, UCL og KKR Syddanmark
Data til partnerskabsaftale KKR, UC SYD og UCL

12. Orienteringer

Beslutning

Vedr. materiale fra satspuljeprojekt om spiseforstyrrelse – der opfordres til at bringe informationen videre i egen kommune.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Orienteringer

Baggrund
Ny rapport om botilbudsområdet
VIVE har udsendt en ny rapport om kapacitet og efterspørgsel på botilbudsområdet.
Bilag: 202211 VIVE Kapacitet og efterspørgsel på botilbudsområdet.pdf

Dialogforum Syddanmark
I forbindelse med indsatsområdet under rammeaftalen omkring Kvalitet i indsatserne deltog
Siggi Kristoffersen under punkt 4: Drøftelse vedr. temadag samt opfølgning på emnet kvalitet
Bilag: Referat Dialogforum 3. november 2022

Information om satspuljeprojekt om samarbejdsmodel om spiseforstyrrelse
Odense Universitetshospital og Psykiatrien i Region Syddanmark har fået satspuljemidler til at gennemføre et projekt med fokus på implementering af samarbejdsmodellen på området for spiseforstyrrelse og etablering af udkørende ernæringsteam. Samarbejdsmodellen er udviklet som led i tidligere satspuljeprojekter og er en velafprøvet model for samarbejde. Der er nedsat en styregruppe specifikt til projektet. Styregruppen har godkendt projektbeskrivelsen den 5. januar 2023. 

Bilag: Projektbeskrivelse spiseforstyrrelse
Bilag: Samarbejdsmodel Spiseforstyrrelse. 

Døgnmøde i Socialdirektøforum den 9. og 10. marts 2023
Bilag: Program for døgnmøde i Socialdirektørforum den 9 og 10 marts 2023 endelig.pdf

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • tage orienteringerne til efterretning.

Bilag

202211 VIVE Kapacitet og efterspørgsel på botilbudsområdet.pdf
Referat Dialogforum 3. november 2022.pdf
Projektbeskrivelse spiseforstyrrelse.pdf
Samarbejdsmodel Spiseforstyrrelser.pdf
Program for døgnmøde i Socialdirektørforum den 9 og 10 marts 2023 endelig.pdf

13. Eventuelt

Beslutning

Lise Willer orienterede om dialog med LOS – Landsorganisationen for Sociale tilbud, vedrørende et eventuelt samarbejde udover de lokale samarbejder der er.

Der er opbakning til at der arbejdes videre med ledelsesmæssige strategiske drøftelser mellem LOS og Syd om et samarbejde, herunder eksempelvis om hvad der driver udgifterne og hvordan det kan håndteres. 

Eventuelt