Møde i Socialdirektørforum den 22. marts 2024

Udgivet 19.04.2024

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 22. marts 2024

STED

Byrådssalen, Middelfart Rådhus

STARTTIDSPUNKT

2024-03-22 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2024-03-22 12:30


PUNKTER

1. Godkendelse af referat

4. Fornyet behandling af CU for borgere med udviklingshæmning og dom

6. Faglig ramme for lettilgængelige tilbud til børn og unge i mistrivsel

2. Orientering fra Varde Kommune om arbejdet med fremtidssikring af det specialiserede Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden

8. Afdækning af om kommuner ønsker at overtage regionale tilbud

11. Orienteringer

12. Eventuelt

10. Ekspertudvalget

3. Botilbudskapacitet og lånepuljen

7. Opsamling på Temadag om Borgeroplevet kvalitet

9. Fællesmøder mellem Socialdirektørforum og Sundhedsdirektørkredsen


1. Godkendelse af referat

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Godkendelse af referat

Baggrund
Vedhæftet som bilag er referat fra sidste møde Socialdirektørforum den 13. december 2024

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • godkende referatet fra den 13. december 2024

Bilag

20231213 Referat fra møde i Socialdirektørforum 13 december 2023 uden bilag.pdf

4. Fornyet behandling af CU for borgere med udviklingshæmning og dom

Beslutning

Lise Willer orienterede om status på arbejdet med den centrale udmelding. 

Orienteringen blev taget til efterretning og de to bidragydere til arbejdet med besvarelsen blev godkendt. 

Fornyet behandling af CU for borgere med udviklingshæmning og dom

Baggrund
Social- og Boligstyrelsen har sendt den Centrale Udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling til fornyet behandling i kommunerne. Social- og boligstyrelsen vurderer, at der er udfordringer på eksisterende tilbud med de fysiske og faglige rammer ift. behov på landsplan og at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark. Kommunerne skal præsentere en fælles samlet løsning til Social- og boligstyrelsen den 31. december 2024.  

Sagsfremstilling 
Social- og Boligstyrelsen har den 22. november 2023 anmodet landets kommunalbestyrelser om at foretage en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling, jf. lov om social service § 13 b, stk. 31. Anmodningen bygger på styrelsens vurdering af situationen på Kofoedsminde, Kommunalbestyrelsernes afrapporteringer på den Centrale Udmelding fra december 2020 samt status fra Kofoedsminde fra januar 2023.  

Med den fornyede behandling anmoder styrelsen kommunerne om, at der præsenteres en koordineret løsning for de 98 kommuner for etablering af et sikret tilbud/afdeling i Vestdanmark. Deadline var oprindelig sat til den 1. juni 2024. Kommunernes anmodning om udskydelse af frist til den 31. december 2024 er imødekommet.

Organisering og repræsentanter fra Syd
Styregruppen består af repræsentanter fra de fem administrative styregrupper, Lise Willer deltager fra Syddanmark. Opstartsmøde afholdes i begyndelsen af marts måned, hvor vedhæftede kommissorium godkendes og der nedsættes en arbejdsgruppe. Styregruppe og arbejdsgruppe sekretariatsbetjenes af rammeaftalesekretariaterne, der har fordelt opgaverne mellem sig. 

Fra Syd indstilles følgende til at bidrage til løsning af opgaver undervejs: 

 • Leder af de 2 gårde, Tommy Neesgård, Vejle Kommune
 • Myndighedschef, Maiken Skalborg Schmidt, Esbjerg Kommune

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • tage orienteringen til efterretning og
 • godkende de to bidragydere til arbejdet med besvarelse af den centrale udmelding.

Bilag

Anmodning om fornyet behandling af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.pdf
Imødekommelse af anmodning om udsættelse af afrapporteringsfrist til den 31. december 2024.pdf
Endelig kommissorium.pdf

6. Faglig ramme for lettilgængelige tilbud til børn og unge i mistrivsel

Beslutning

Sekretariatet sender mail for at spørge om hvilken model de enkelte kommuner går med.

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Faglig ramme for lettilgængelige tilbud til børn og unge i mistrivsel

Baggrund
I Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsens faglige oplæg til en 10-årsplan for bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser, er det en højt prioriteret anbefaling, at der opbygges et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge. Derfor har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Social- og Boligstyrelsen, udarbejdet de faglige rammer for det nye kommunale behandlingstilbud.

De faglige rammer indeholder blandt andet:

 • Tilbuddet skal være gratis og tilgængeligt i alle kommuner, og børn, unge og forældre skal kunne henvende sig uden henvisning.
 • Det nye tilbud skal forkorte tiden fra, at børn og unge oplever symptomer på psykisk mistrivsel, til den rette behandling igangsættes.
 • Tilbuddet skal indeholde dokumenteret, manualbaseret behandling på baggrund af en standardiseret afdækning af behandlingsbehov og sværhedsgrad af psykisk mistrivsel, herunder afklaring af, hvor meget barnets/den unges funktionsniveau og livskvalitet er påvirket i dagligdagen.
 • Målet er, at alle børn og unge i psykisk mistrivsel får hurtig og ensartet adgang til behandling i forhold til deres individuelle behov, inden den psykiske mistrivsel forværres.
 • Behandlingen skal være helhedsorienteret og skal, hvor det er relevant, kobles til barnets/den unges kontekst (fx skole/ungdomsuddannelse og eventuelle indsatser i familien).

Kommunerne er i gang med at etablere tilbuddet med udgangspunkt i de faglige rammer.

Oplægget har været drøftet i forskellige fora, herunder på sundhedsområdet, da det henhører til sundhedsloven. Strategisk arbejdsgruppe under Socialdirektørforum har udarbejdet et notat der giver overblik over de eksisterende tilgange/projekter der kan bygges videre på, herunder Fremskudt Funktion som er implementeret i 21 syddanske kommuner. 

Der opbakning til, at tilbuddet organiseres på børne- og ungeområdet og Socialdirektørforum står til rådighed for samarbejde og videndeling ved behov.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • tage orienteringen til efterretning. 

 

Bilag

Faglig ramme boern og unge psykisk mistrivsel.pdf
20230908 Notat om modeller for indsatser til Børn og Unge i mistrivsel.pdf

2. Orientering fra Varde Kommune om arbejdet med fremtidssikring af det specialiserede Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden

Beslutning

Claus Fjeldgaard, Varde Kommune, orienterede om baggrunden for punktet. Leder af Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden, Margrethe Madsen Als, fortalte om Lunden og den proces de har i gang for at fremtidssikre stedet. 

Det fremtidige behov til målgruppen blev drøftet. Det blev aftalt, at der skal arbejdes med at udvikle en model der beskriver hvilke kompetencer Lunden har i den øverste del af en trekant som højt specialiseret indsats, og ligeledes skal det beskrives hvilke kompetencer og specialiserings niveauer kommunerne selv kan løse opgaver på. Sekretariatet tager initiativ til at denne opgave i samarbejde med udvalgte kommuner.

Præsentationen er vedhæftet som bilag.

Orientering fra Varde Kommune om arbejdet med fremtidssikring af det specialiserede Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden

Til mødet i Socialdirektørforum den 22. marts 2024 deltager Margrethe Madsen Als, leder af Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden.

Baggrund
Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden er et specialiseret tilbud målrettet borgere, som har pådraget sig en hjerneskade som følge af sygdom eller ulykke. Lunden modtager primært borgere fra region Syddanmark. Borgerne udskrives typisk med en genoptræningsplan på avanceret eller specialiseret niveau fra Rehabilitering for Hjerne og Nervesygdomme (Grindsted) eller fra Hammel Neurocenter.

Lunden har følgende tilbud:

 • Rehabiliteringen – rehabilitering på specialiseret niveau (SUL §140) og rehabilitering (SEL§107) til borgere fra 17 år.
 • Lundbo – længerevarende botilbud til borgere fra 18 år med erhvervet hjerneskade, som har omfattende behov for støtte til daglig livsførelse og vedligeholdende træning (§108 og §105/85)
 • Samværs- og aktivitetstilbud til borgere fra 18 år og til pensionsalderen med erhvervet hjerneskade, som bor i eget hjem (SEL §104)
 • Vederlagsfri fysioterapi til borgere med erhvervet hjerneskade i eget hjem (SUL §140).

Lundens medarbejdere består af flere faggrupper med højt specialiseret viden og erfaringer inden for senhjerneskadeområdet, der arbejder tværfagligt med borgerens mål. Lunden kendetegnes særligt ved at tilbyde specialiseret intensiv træning, skræddersyede forløb, mulighed for at varetage borgere med stor fysisk funktionsnedsættelse, overlevering til borgerens kommune og hjemmetræning der, hvor det er relevant. 

For at fremtidssikre Lunden rettede Varde Kommune henvendelse til Komponent, som medio 2023 udarbejdede rapporten Fremtidssikring af det specialiserede rehabiliteringstilbud – Lunden i Varde Kommune. Rapporten indeholder en afdækning af udfordringer og potentialer samt anbefalinger til en fremtidsplan for Lunden, der skal sikre en faglig og økonomisk bæredygtig fremtid.

Arbejdet med anbefalingerne forventes blandt andet at føre til, at Lundens tilbud og indsatser tilpasses en ændret efterspørgsel og målgruppe i form af mere komplekse borgere samt borgere i kortere og mere intensive forløb. Der arbejdes derfor med udvikling af blandt andet brush-up forløb, følge-hjem funktion, forskellige midlertidige tilbud (intensive indsatser af kortere varighed) og højt specialiserede matrikelløse indsatser.

Indstilling
Det indstilles, at Socialdirektørforum 

 • Drøfter udviklingen af Lunden og det fremtidige behov for kapacitet i Region Syddanmark.

Bilag

Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden .pptx.pdf

8. Afdækning af om kommuner ønsker at overtage regionale tilbud

Beslutning

Orientering taget til efterretning. 

Afdækning af om kommuner ønsker at overtage regionale tilbud

Baggrund

Social- og Boligstyrelsen har været optaget af processerne for kommunal overtagelse af regionale tilbud. Juli 2023 spurgte styrelsen ind til om vi i Syddanmark var bekendt med kommunale overtagelse af regionale tilbud. Styrelsen fik kort efter svar fra Syddanmark, at der ikke var planer om kommunale overtagelse af regionale tilbud. 

Baggrunden er lov om Socialservice i § 186 hvor der står skrevet, at kommunerne en gang i hver valgperiode kan overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. En kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage et regionalt tilbud skal meddele regionsrådet dette senest den 1. januar i valgperiodens tredje år. Overtagelse skal ske senest den 1. januar i valgperiodens fjerde år. I indeværende valgperiode betyder det, at kommuner, der ønsker at overtage, et regionalt tilbud skal meddele dette til regionsrådet senest den 1. januar 2024.

For at danne et samlet overblik over eventuelt planlagte overtagelser i Syddanmark, blev der den 6. oktober 2023 sendt en mail ud i Socialdirektørforum med spørgsmålet om kommunen planlægger at overtage et regionalt tilbud per januar 2025. 

Tre kommuner meldte tilbage, at de ikke har planer om at overtage regionale tilbud. 

Efter deadline henvender sekretariatet sig til Region Syddanmark for at afklare om der er kommuner der har anmodet om at overtage regionale tilbud. Svaret fra Region Syddanmark er, at ingen kommuner har planer om at overtage tilbud. 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • tage orienteringen til efterretning. 

Bilag

Forespørgsel på oplysninger om kommunal overtagelse af regionale tilbud 2023 – Syd.pdf
202307 svar til Social og Boligstyrelsen om kommunal overtagelse af regionale tilbud.pdf

11. Orienteringer

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning. 

Orienteringer

Ankestyrelsens dialogforum
Referat fra møde den 10. marts og den 11. september 2023 i Ankestyrelsens dialogforum er vedhæftet som bilag. Kommissorium for underudvalget er opdateret og vedhæftet her.  

Vedr. finansieringsmodel for De Danske Børnehuse – ny bekendtgørelse pr. 1.1.2024
Den 11. december 2023 blev det politisk besluttet at ændre finansieringsmodellen for De Danske Børnehuse fra 60% objektiv betaling og 40% takst, til 80% objektiv betaling og 20% takst. Det politiske beslutning om ændringen beror på, at økonomi ikke må stå i vejen for brugen af De Danske Børnehuse. Den nye finansieringsmodel er gældende fra 1. januar 2024. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1487

Kolding Kommune
Vedr: Tilbuddet Tinghøj 
Tilbuddet forbliver som hidtil med 8 pladser (det ene hus på matriklen) men henvender sig udelukkende til aflastningsdøgn, frem for anbringelse fra 1 januar 2024. Det er samme paragraf og målgruppe som hidtil.
Det andet hus på matriklen forbliver uændret med 8 pladser til anbringelse.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • tage orienteringerne til efterretning. 

Bilag

Referat af Dialogforum mellem Ankestyrelsen og kommuner den 10. marts 2023.pdf
Referat fra møde i Dialogforum d. 11. september 2023.pdf
20230817. Justeret kommissorium for Underudvalg til Dialogforum. Endelig udgave.pdf
Kolding aendringer-i-kapacitet-i-Rammeaftaleperioden-og-mellem-Rammeaftaleperioder.pdf

12. Eventuelt

Beslutning

Til eventuelt:

Grethe H. Nielsen, Tønder Kommune orienterede, at de oplever en voksende udfordring med unge med selvskade og spiseforstyrrelse. 

Eventuelt

10. Ekspertudvalget

Beslutning

Tak til Torben Tranæs for at dele viden der er indsamlet ifm. arbejdet med ekspertudvalget. 

Oplægget blev drøftet og der er opbakning til ekspertudvalgets arbejde. 

Ekspertudvalget

Torben Tranæs, Forskningsdirektør VIVE, kommer og holder et oplæg til møde i Socialdirektørforum den 22. marts kl. 10:30 – 12.
Strategisk arbejdsgruppe er inviteret til at deltage under oplægget.

Baggrund
Torben Tranæs er formand for Ekspertudvalget på socialområdet, der er nedsat af Social-, Bolig og Ældreministeriet. Udvalget skal komme med anbefalinger i forhold til økonomiske og faglige udfordringer på socialområdet. Jævnfør kommissoriet er opgaven at belyse og analysere følgende 5 spor:

 • Vi skal vide, hvad der driver udviklingen i udgifterne og borgernes indsatser
 • Vi skal vide hvilken forebyggelse, der kan hjælpe borgeren, før problemerne vokser
 • Fokus på kerneopgaven
 • Vi skal gøre det, der virker
 • Progression for borgeren.

Første delrapport der blev udgivet af ekspertudvalget kan læses her

Anden delrapport er på trapperne og forventes at udkomme her til marts-april 2024.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at 

 • drøfte oplægget.

Bilag

20240322 Socialdirektøforum Ekspertudvalget.pdf

3. Botilbudskapacitet og lånepuljen

Beslutning

Den opdaterede behovsanalyse blev taget til efterretning. Fordele og ulemper ved at lave en særlig økonomisk underskudsdækning for Middelfart blev drøftet.

Kommunerne havde forskellige input til temaet om solidarisk underskudsdækning, når der bygges for fællesskabet.

Samlet bakker Socialdirektørforum fortsat op om at Middelfart Kommune søger den centrale lånepulje på syds vegne, til gennemførelse af byggeri til botilbudspladser for borgere med dobbeltdiagnose.

Det forventes, at der skal bygges 6-12 pladser og der skal udarbejdes en konkret plan for underskudsdækning i tre år når budgettet for byggeriet foreligger og når Middelfart Kommune får tilsagn om midler fra lånepuljen. 

I forbindelse med sagsfremstilling på kommende møde i KKR-Syddanmark præciseres det, at såfremt Middelfart Kommune får puljemidler, så forventer de øvrige kommuner i Syd at Middelfart drifter ansvarligt og gennemsigtigt. Derudover pointeres det, at underskudsgarantien kun gælder 3 år hvorefter de almindelige vilkår som beskrevet i rammeaftalen træder i kraft. 

Præsentationen er vedhæftet som bilag. 

Botilbudskapacitet og lånepuljen

Baggrund
På møderne i K22 og KKR i juni 2023 blev Socialdirektørforum bedt om at udarbejde et oplæg til en model for øgning af den kommunale botilbudskapacitet. Der er et ønske fra KKR om, at der arbejdes hen mod at Syddanmark i fællesskab kan søge den statslige lånepulje, der er en del af økonomiaftalen. Socialdirektørforums oplæg skulle også give et bud på placering og valg af målgrupper, som mangler botilbudskapacitet. I oplægget skulle der skeles til kommunernes eksisterende kompetencer på området.

K22 og KKR blev på møder i november 2023 præsenteret for et oplæg til en model for øgning af den kommunale botilbudskapacitet, som Socialdirektørforum havde udarbejdet på baggrund af en behovsanalyse. Behovsanalysen afdækkede at der i kommunerne i Syddanmark manglede pladser til målgruppen borgere med dobbeltdiagnose. På den baggrund udarbejdede Socialdirektørforum 2 forslag for det videre arbejde,

 • at arbejde for at udvide botilbudskapaciteten for målgruppen borgere med dobbeltdiagnose, og
 • at støtte op om de kommuner, der ønsker at løfte opgaven på vegne af fællesskabet med udvidelsen af botilbudskapacitet til den specifikke målgruppe.

Til en placering af den udvidede botilbudskapacitet for borgere med dobbeltdiagnose fremhævede Socialdirektørforum, at Middelfart Kommune gerne vil løfte denne opgave på vegne af fællesskabet. K22 og KKR har besluttet at støtte op om de kommuner, der ønsker at løfte opgaven på vegne af fællesskabet med udvidelsen af botilbudskapacitet til den specifikke målgruppe.

Socialdirektørforum besluttede den 13. december 2023, at der skulle følges op på behovsanalysen, så den konkrete efterspørgsel efter pladser til borgere med dobbeltdiagnose genbesøges af kommunerne. Derudover blev det besluttet at økonomisk arbejdsgruppe skulle udarbejde en model for en udvidet underskudsdækning til Middelfart Kommune, såfremt Middelfart med opbakning fra KKR Syddanmark, måtte få del i lånepuljen i 2024. Den udvidede underskudsdækning skal være en midlertidig model, som kan supplere rammeaftalen i dette konkrete tilfælde.

Behovsanalysen

Kommunerne i Syddanmark blev med baggrund i Socialdirektørforums beslutning den 13. december 2023, bedt om at genfremsende en vurdering af deres behov for køb af eksterne botilbudspladser til borgere med dobbeltdiagnose, for henholdsvis året 2024, 2025 og 2026.

12 kommuner har pt. Fremsendt en genvurdering, mens der fortsat afventes en tilbagemelding fra 10 kommuner.

De 12 kommuners vurderinger:

 

2024

2025

2026

Første behovsanalyse (12)

45

43

36

Genvurderingen (12)

37

42

38

Samlet (22) første behovsanalyse

60

58

48

Tallene i () angiver antallet af kommuner som har givet en tilbagemelding.

Ud fra de foreløbige tilbagemeldinger så vurderes det, at behovet for køb af eksterne botilbudspladser til borgere med dobbeltdiagnose er uændret.

Den økonomiske model
Den økonomiske arbejdsgruppe blev bedt om at udarbejde et oplæg til en midlertidig økonomisk model, som vil kunne anvendes som en økonomisk underskudsmodel for Middelfart Kommune, til at etablere nye pladser til målgruppen borgere med dobbeltdiagnose. Kriterierne for modellen er, at de træder i kraft hvis Middelfart Kommune får del i den centrale lånepulje, at de bygger pladser på vegne af fællesskabet og at modellen fungerer som en opstartsmodel, som udfases efter en kort årrække, hvorefter det forventes at det nye botilbuds driftsøkonomi vil være stabil, og derved kunne håndteres indenfor reglerne i den gældende rammeaftale.

Økonomisk arbejdsgruppe har udarbejdet et notat (se bilaget), som beskriver 5 økonomiske modeller:

 • gældende rammeaftale,
 • styringsmæssige tiltag via taksten,
 • objektiv finansiering,
 • særlige vilkår, samt
 • forpligtende samarbejde.

De beskrevne modeller har alle fordele og ulemper og Økonomisk arbejdsgruppe vil ikke anbefale den ene frem for den anden, da fordele og ulemper vil variere i forhold til, om den enkelte kommune enten er driftsherre, køberkommune eller ikke interesseret i at købe pladserne.

Modellerne ”gældende rammeaftale", "styringsmæssige tiltag via taksten" samt "forpligtende samarbejde” mindsker ekstraregninger for kommuner der ikke køber pladser på tilbuddet.

Modellerne ”objektiv finansiering og særlige vilkår” er de mest solidariske med hel eller delvis finansiering af opstart af flere eller alle kommuner. Det er med til at skabe sikker driftsøkonomi ved opstart for driftsherre og mindske risiko for vigende belægning de første år grundet stigende priser.

Det vurderes vigtigt i denne sag, at Socialdirektørforum samlet kan tilkendegive overfor KKR, at der er vilje i direktørkredsen til at bakke op om en økonomisk model, der kan understøtte Middelfarts fortsatte interesse i at bygge for fællesskabet i syd til denne vanskelige målgruppe. Dette betyder, at vi alle skal strække os lidt længere i samarbejdet end vi hidtil har haft brug for i andre sammenhænge, hvor vi enten har købt eller solgt pladser til hinanden i syd. Vælger KKR efterfølgende at beslutte, at der ikke skal søges fælles til lånepuljen, eller konstaterer KKR at der ikke er politisk opbakning til en fælles finansierings model vedrørende et underskud, – så er det KKR´s politiske valg.

Både modellerne "objektiv finansiering" og "særlige vilkår" sikrer i vid grad Middelfart i en opstartsperiode. Uanset om den ene eller anden model vælges, eller om der vælges en model i en kombination af de to modeller, så skal valg af model justeres til i en konkret samarbejdsaftale mellem Middelfart og de 21 kommuner i forhold til, hvad byggeriet ender med at koste og hvordan driften tilrettelægges.

Det vurderes, at den økonomiske forskel mellem de 2 modeller for den enkelte kommune i syd, i en underskudssituation vil variere relativt lidt. Der vil på Socialdirektørforums møde d. 22/3 bliver præsenteret mulige konsekvensberegninger af de forskellige modeller forholdsmæssigt fordelt mellem de 21 kommuner iht indbyggertal. Det forudsættes at den underskudsgaranti som syd evt. stiller til rådighed for Middelfart Kommune, er tidsbegrænset fx i 3 år.

Til gengæld for en underskudsgaranti vil de 21 kommuner forvente effektiv og ansvarlig økonomisk drift med stor gennemsigtighed af Middelfart Kommune.

Middelfart Kommune har udarbejdet et notat (se bilag), hvori Middelfart beskriver forudsætningerne for at kommunen kan gennemføre en udvidelse af botilbudspladser til målgruppen.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller at socialdirektørforum

 • Tager den opdaterede behovsanalyse til efterretning.
 • Fortsat bakker op om, at Middelfart Kommune ansøger den centrale lånepulje på syds vegne, til gennemførelse af et byggeri til botilbudspladser, til borgere med dobbeltdiagnose.
 • Anbefaler KKR, at der i fællesskab blandt alle kommuner i syd, sikres økonomisk underskudsdækning til Middelfart Kommune i en periode på 3 år, hvorefter de almindelige rammeaftalevilkår træder i kraft. Det anbefales at underskudssikringen til Middelfart bygger på modellerne enten "objektiv finansiering" eller "særlige Vilkår", men at det afklares i en nærmere konkret dialog med Middelfart, hvordan den konkrete model skrues sammen til gavn for både Middelfart, men også med det formål at holde udgifterne i skak i videst mulige omfang i resten af syd.

Bilag

Notat vedrørende økonomiske handlemuligheder til udvidelse af botilbudskapaciteten.pdf
Middelfart Kommunes kommentarer til eventuelt udvidelse af botilbudskapacitet.pdf
Botilbudskapacitet og lånepuljen oplæg.pdf

7. Opsamling på Temadag om Borgeroplevet kvalitet

Beslutning

Der var positive tilkendegivelser fra kommunerne til Siggi og Mogens, der havde arrangeret dette temamøde, som var meget velbesøgt. Alle var enige om, at vi skal holde fast i temaet i regi af SDF, også selvom mange af kommunerne arbejde individuelt med temaet.

Opsamlingen blev drøftet og det blev aftalt, at de to formænd for fokusområdet "Kvalitet i indsatserne": Siggi W. Kristoffersen og Mogens Bak Hansen kommer med oplæg til næste skridt. 

Opsamling på Temadag om Borgeroplevet kvalitet

Baggrund
Den 28. januar 2024 blev der afholdt temadag om: "Kvalitet i indsatser på socialområdet". 74 politikere, repræsentanter fra de kommunale handicapråd, medarbejdere og ledere var samlet til en række oplæg og en efterfølgende fællesdrøftelse af temaet.
 

Temadagen er en del af arbejdet med "Kvalitet i indsatserne", som er et af tre fokusområder i rammeaftalen. Holdningspapiret fra arbejdsgruppen for "Kvalitet i indsatserne", som blev godkendt af Socialdirektørforum i november 2022, er vedhæftet som bilag. 

 

En opsamling af input fra dagen er vedhæftet som bilag. Programmet fra dagen er også vedhæftet som bilag. Oplægget fra VIVE blev desværre aflyst, da oplægsholderen meldte afbud.

Følgende hovedpointer kom frem i løbet af dagen:

 • Der er mange perspektiver på kvalitet. Det er vigtig at kigge på livskvalitet og ikke kun den faglige kvalitet.
 • Inddragelsesprocessen er vigtig og der skal være en fortløbende dialog mellem parterne om indsatsen.
 • Medarbejderne skal have en god uddannelse og en stærk faglighed, der bliver udviklet løbende.
 • Der skal findes smarte løsninger, som ikke nødvendigvis er dyrere.

Der var en god og konstruktiv dialog mellem alle partere i løbet af dagen.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • drøfte opsamling på temadagen og eventuelt næste skridt.

Bilag

Program for temadagen Kvalitet i indsatser på socialområdet 23.01.2024.pdf
Opsamling af noter fra temadag om kvalitet i sociale indsatser 23. januar 2024.pdf
Holdningspapir Socialdirektørforum 2021 Kvalitet i indsatser.pdf

9. Fællesmøder mellem Socialdirektørforum og Sundhedsdirektørkredsen

Beslutning

Forslaget til en fremtidig mødestruktur med fælles mødedag blev godkendt. 

Fællesmøder mellem Socialdirektørforum og Sundhedsdirektørkredsen

Baggrund
Formændene for Socialdirektørforum og Sundhedsdirektørkredsen har drøftet behovet for mere fælles videndeling og beslutningstagen på tværs af social- og sundhedsområdet. De foreslår, at de to fora planlægger nogle fælles mødedage, hvoraf en del af mødet er et fællesmøde med punkter, der går på tværs af social- og sundhedsområdet. Flere fællesmøder vil skabe et øget samarbejde på tværs af de to fora og vil kunne styrke den gensidige videndeling, der på nuværende tidspunkt primært forbliver inden for fagområderne.

Herunder følger et bud på en mødestruktur for fælles mødedage, hvoraf en del af mødet er fælles, mellem Sundhedsdirektørkredsen og Socialdirektørforum.

Sagsfremstilling
Socialdirektørforum og Sundhedsdirektørkredsen har til tider de samme emner på deres respektive dagsordener. På den baggrund er der opstået et behov for at fremme synergi på tværs af fagområderne. Denne sagsfremstilling lægger op til en drøftelse af, hvorvidt der skal holdes flere fællesmøder, og hvordan mødestrukturen for disse fællesmøder skal være.

En harmoniseret mødeplan, hvor en del af mødet afholdes som et fællesmøde, kan øge samarbejdet på tværs af direktører og fagområder og skabe et bedre grundlag for tværfaglige løsninger og diskussioner. Fællesmøder vil føre til dagsordener der har fokus på begge fagområder og kan skabe en rød tråd gennem møderne, når det er relevant. Samtidig sparer de direktører der deltager i begge fora tid på transport. Det foreslås at fællesmøderne planlægges som fysiske møder 2-3 gange årligt.

Et udsnit af de forventede fordele kan opstilles således:

 • Øget samarbejde og synergi mellem Sundhedsdirektørkredsen og Socialdirektørforum
 • Bedre udnyttelse af tid og ressourcer
 • Styrket kommunikation og videndeling
 • Forbedret netværk på tværs af de to fora

Forslag til en mødestruktur på en fælles mødedag:

 • 9.00-10.30 Møde i Sundhedsdirektørkredsen
 • 10.30-11.30 Fælles møde i Sundhedsdirektørkredsen og Socialdirektørforum
 • 11.30-12.00 Fælles frokost
 • 12.00-13.30 Møde i Socialdirektørforum

Indstilling
Forretningsudvalget indstilles til Socialdirektørforum, at 

 • Godkende forslaget til en fremtidig mødestruktur med fælles mødedag.