Møde i Socialdirektørforum den 23. juni 2017

Udgivet 23.06.2017

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 23. juni 2017

STED

Fredericia: Uddannelsescenteret Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

STARTTIDSPUNKT

2017-06-23 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2017-06-23 12:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 5. maj 2017

2. Overgange fra barn til voksen for unge – Anvendelse af Samarbejdsmodellen “Vejen til uddannelse og beskæftigelse”

3. Afdækning af kapacitet og udviklingstendenser på børne- og ungeområdet på det specialiserede socialområde

4. Afdækning af området for voksne med autisme

5. Forespørgsler på oprettelse af tilbud til voksne med autisme

6. Evaluering af anonym stofmisbrugsbehandling

7. Godkendelse af ændring af normering og takst på Bo- og rehabiliteringscenter Lunden i Varde Kommune

8. Opfølgning på belægningsprocenter 1. kvartal 2017

9. Sammen om Velfærd – digitalt kompetenceudviklingsforløb

10. Status på Sammen om Velfærd

11. Dimensionering af SOSU uddannelserne 2018

12. Dimensionering af PAU-uddannelsen 2018

13. Børnehusene Stjernen, afdeling i regionens Børne- og Autismecenter – Regnskab 2016 og udlejning af fløj til Odense Kommune

14. Årsrapport 2016 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

15. Lovforslag om etablering af nye psykiatriske afdelinger

16. Oprettelse af 150 særlige psykiatripladser: Afdækning af behov for pladser i Syddanmark

17. Etablering af task force i Syddanmark til forebyggelse af vold i botilbud

18. Øvrige orienteringer

19. Eventuelt

20. Næste møde


1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 5. maj 2017

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 5. maj 2017

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 5. maj 2017

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum godkender referat fra mødet i Socialdirektørforum den 5. maj 2017

 

Beslutning

Referat godkendt

2. Overgange fra barn til voksen for unge – Anvendelse af Samarbejdsmodellen “Vejen til uddannelse og beskæftigelse”

Overgange fra barn til voksen for unge – Anvendelse af Samarbejdsmodellen “Vejen til uddannelse og beskæftigelse”

Overgange fra barn til voksen for unge – Anvendelse af Samarbejdsmodellen "Vejen til uddannelse og beskæftigelse"

(Repræsentanter fra børne- og ungeområdet er inviteret med til denne del af mødet)

 

Baggrund

Projektleder Anja Nielsen, Horsens Kommune, præsenterer Samarbejdsmodellen og erfaringer fra Horsens Kommune med anvendelse af modellen. Anja Nielsen er projektleder for Unge Hjemløse-projekt i Horsens Kommune, hvor modellen anvendes. Modellen kan dog også anvendes i samarbejdet med andre udsatte unge, som har brug for støtte i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Formålet er at styrke det tværorganisatoriske samarbejde på tværs af faggrupper, og derved opnå større kendskab til den unge samt den unges ressourcer.

Modellen forsøger at støtte den unge mod et fælles mål, som alle samarbejder omkring. Modellen er samtidig et forsøg på at bedre overgangen for den unge fra ung til voksen og i forhold til at finde sit fodfæste i voksenlivet. Modellen er ressourceorienteret og med den unge i centrum – den unge er ekspert i eget liv og ved oftest hvilke drømme, mål og ønsker vedkommende har – og det er det fagpersonerne skal støtte op om og arbejde ud fra. Ligeså skal den unge også tage ejerskab over eget liv og heri opnå empowerment.

 

Læs eventuelt mere om samarbejdsmodellen her: 

Pjece til kommunale beslutningstagere: https://socialstyrelsen.dk/filer/unge/eftervaern/pjece_til_kommunale_beslutningstagere_om_samarbejdsmodellen-pdf.pdf

Metodehåndbog:

https://socialstyrelsen.dk/filer/unge/eftervaern/metodehandbog_vejen_til_uddannelse_og_beskaeftigelse-pdf.pdf

 

Indstilling

Der indstilles til drøftelse

 

Beslutning

Projektleder Anja Nielsen, Horsens Kommune, præsenterede Samarbejdsmodellen og erfaringer fra Horsens Kommune med anvendelse af modellen. Powerpoint præsentationen er vedlagt referatet.

Bilag

Oplæg fra Horsens Kommune_samarbejdsmodellen.pdf

3. Afdækning af kapacitet og udviklingstendenser på børne- og ungeområdet på det specialiserede socialområde

Afdækning af kapacitet og udviklingstendenser på børne- og ungeområdet på det specialiserede socialområde

Afdækning af kapacitet og udviklingstendenser på børne- og ungeområdet på det specialiserede socialområde

(Repræsentanter fra børne- og ungeområdet er inviteret med til denne del af mødet)

 

Baggrund

Jf. beslutning på møde i Socialdirektørforum den 24. marts 2017 skal der foretages en afdækning af børne- og ungeområdet på det specialiserede socialområde ift. kapacitet og udviklingen på området. Baggrunden for afdækningen er bl.a., at der den seneste tid har været øget fokus på kapacitet og udvikling på børne- og ungeområdet i forbindelse med vigende belægning på nogle botilbud til børn og unge.

Målet med afdækningen er derfor at tage en temperaturmåling på, om der opleves sammenhæng mellem kommunernes behov for botilbudspladser til målgrupper på børne- og ungeområdet og det samlede udbud af pladser til målgrupperne. Endvidere afdækkes det, hvilke udviklingstendenser der præger området og den fremtidige udvikling af indsatser til målgrupperne på børne- og ungeområde. Afdækningen dækker botilbudspladser herunder:

 • Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 5, i lov om social service.

 • Døgninstitutioner efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger.

 

De 22 syddanske kommuner har modtaget spørgeskema ift. målgrupper på børne- og ungeområdet på det specialiserede socialområde. Økonomisk arbejdsgruppe har på baggrund af besvarelserne udarbejdet vedlagte afdækning.

 

Hovedkonklusionerne er følgende:

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel ift. botilbudspladser

Overordnet ses en balance mellem udbud og efterspørgsel på børne- og ungeområdet – dog forekommer der to områder, som adskiller sig fra den generelle tendens på området – dette drejer sig om følgende:

 1. Psykiske vanskeligheder

 2. Alkohol- og stofmisbrug

 

Udviklingstendensen ift. botilbudspladser

Overordnet ses en uændret udviklingstendens på børne- og ungeområdet – dog forekommer der to områder, som adskiller sig fra den uændrede tendens på området – dette drejer sig om følgende:

 1. Psykiske vanskeligheder

 2. Udviklingsforstyrrelser

Alt andet lige viser denne afdækning, at der bør være et øget fokus på området for psykiske vanskeligheder på børne- og ungeområdet. Yderligere er det vigtigt at holde et vågent øje med områderne omhandlende alkohol- og stofmisbrug samt udviklingsforstyrrelser med henblik på sikring af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af pladser.

 

Indstilling

Det indstilles, at hovedkonklusionerne i afdækningen drøftes med henblik på drøftelse af:

– indsatser til forebyggelse

– udviklingstendenser

 

Beslutning

Hovedkonklusionerne i afdækningen blev drøftet.

Følgende fokusområder blev bl.a. fremhævet:

– Vigtigt med en systematisk tværfaglig indsats

– Vigtigt med en helhedsorienteret indsats- og start fra borgerne er små

– Fokus på det langsigtede mål

– Sikre en god sammenhæng mellem almenområdet, psykiatri og dagtilbud

 

Nyborg Kommune fortalte, at de oplever en vigende efterspørgsel på Juulskov Huset- et tilbud til socialttruede(adfærdsvanskelige) børn og unge.

Bilag

Afdækning på børne- og ungeområdet på det specialiserede socialområde i Syddanmark

4. Afdækning af området for voksne med autisme

Afdækning af området for voksne med autisme

Afdækning af området for voksne med autisme

 

Baggrund

Jf. beslutning på møde i Socialdirektørforum den 24. marts 2017 skal der foretages en afdækning af området for voksne med autisme.

Baggrunden er forespørgsler fra to driftsherrer vedrørende oprettelse af nye pladser til denne målgruppe (de to forespørgsler fremgår i dagsordenspunkt 5).

Det er vigtigt at have fokus på, at antal pladser matcher efterspørgslen efter pladser. Det skal tilstræbes, at der hverken er for få pladser eller for mange pladser. Afdækningen skal derfor tage en temperaturmåling på, om der opleves sammenhæng mellem kommunernes behov for pladser til målgruppen og det samlede udbud af pladser til målgruppen. Endvidere afdækkes det, hvilke udviklingstendenser der præger området og den fremtidige udvikling af indsatser til målgruppen. Afdækningen dækker botilbudspladser herunder:

 • Botilbud efter SEL § 108

 • Botilbud efter SEL § 107

 • Botilbud efter ABL §105

 

De 22 syddanske kommuner har modtaget spørgeskema ift. voksne med autisme. Økonomisk arbejdsgruppe har på baggrund af besvarelserne udarbejdet vedlagte afdækning.

 

Hovedkonklusionerne er følgende:

Sammenhæng mellem kommunernes behov for botilbud til voksne med autisme og det samlede udbud af pladser

Kommunernes besvarelser viser ikke et entydigt billede af sammenhængen mellem kommunernes behov for botilbud til voksne med autisme og det samlede udbud af pladser. Flere kommuner oplever, at der høj sammenhæng mellem pladser på botilbud og det samlede udbud af pladser. Omvendt svarer nogle kommuner, at der er en mindre grad af sammenhæng. Der ses lavest sammenhæng mellem behovet for pladser og det samlede udbud af pladser til delmålgrupperne voksne med autisme i massiv/fuldstændig grad og voksne med autisme i svær grad. Der er ikke et entydig mønster i svarene i forhold til kommunernes størrelse eller geografiske placering.

 

Tilbud til voksne med autisme

På nuværende tidspunkt er der ingen ledige pladser på de indrapporterede kommunale og regionale tilbud til voksne med autisme. Der er på flere af tilbuddene venteliste til en plads.

 

Udviklingstendenser

Hovedparten af kommunerne ser en uændret udviklingstendens i forhold til behovet for antal botilbudspladser til voksne med autisme. Flere kommuner, som tilsammen udgør mellem ca. 20 % (målgruppe massiv grad), 32 % (målgruppe svær grad), 44 % (målgruppe moderat) samt 45 % (målgruppe normal begavelse/Aspergers) af indbyggertallet for de 18 kommuner, ser en stigende udviklingstendens. To mindre kommuner vurderer en faldende udviklingstendens (kun for målgruppe moderat og Aspergers).

 

Indstilling

Det indstilles, at afdækningen for området for voksne med autisme tages til efterretning

 

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Afdækning i forhold til botilbud til voksne med autisme i Syddanmark

5. Forespørgsler på oprettelse af tilbud til voksne med autisme

Forespørgsler på oprettelse af tilbud til voksne med autisme

Forespørgsler på oprettelse af tilbud til voksne med autisme

(dagsordenspunktet skal ses i forhold til dagsordensspunkt 4)

 

Baggrund

Forespørgsel fra Region Syddanmark

Region Syddanmark har henvendt sig med forespørgsel til Socialdirektørforum om at oprette 4 midlertidige § 107 pladser til unge og voksne med autisme. Pladserne ønsker de at oprette på deres Børne- og Autismecenter.

Målgruppen for de nye midlertidige pladser er unge og voksne med autisme, der har brug for hjælp med en rehabiliterende og autismepædagogisk tilgang, men samtidig ønsker en bolig, der ikke er "institutionslignende".

Baggrunden er, at Region Syddanmark oplever efterspørgsel fra kommuner efter pladser i Fynsområdet, se vedlagte notat samt vedlagte skabelon vedr. oprettelse af ydelsen samt takst.

Tilbuddet er i Styringsaftalen kategoriseret som et højt specialiseret tilbud med regional betydning, hvorfor en opnormering af pladser skal til høring i Socialdirektørforum.

 

Henvendelse fra Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune har den 26. februar 2017 fremsendt vedlagte skrivelse om en udvidet projektafdeling i Autismecenter Syd fra de eksisterende 4 pladser til 8 – 10 pladser. Udvidelsen foretages i tidligere botilbud med 6 lejligheder oprettet efter Almenboligloven og med tilhørende kommunalt serviceareal. Målgruppen for projektafdelingen er borgere med infantil autisme med stærkt behov for struktur og forudsigelighed for at dæmpe problemskabende adfærd. Der er således tale om en målgruppe som oftest placeres i enkeltmandsforanstaltninger.

Tilbuddet er i Styringsaftalen kategoriseret som et højt specialiseret tilbud med regional betydning, hvorfor en opnormering af pladser skal til høring i Socialdirektørforum.

 

Drøftelse af de to henvendelser i Socialdirektørforum den 24. marts 2017

Henvendelserne fra Region Syddanmark og Aabenraa Kommune blev drøftet på mødet i Socialdirektørforum den 24. marts 2017.

Det blev besluttet at foretage en afdækning af området for voksne med autisme. Herunder, at der først når afdækningen foreligger, kan tages stilling til eventuelle opnormeringer ift. pladser til voksne med autisme i Syddanmark. Det er ved afdækningen vigtigt at være opmærksom på, at der variation i graden af autisme.

 

Indstilling

 Det indstilles, at Socialdirektørforum:

– tager stilling til forespørgsel fra Region Syddanmark om at oprette 4 midlertidige § 107-pladser på Børne- og Autismecenteret.

– tager stilling til forespørgsel fra Aabenraa Kommune om at udvide projektafdelingen i Autismecenter Syd fra de eksisterende 4 pladser til 8 – 10 pladser.

 

Beslutning

– Socialdirektørforum godkendte forespørgsel fra Region Syddanmark om at oprette 4 midlertidige § 107-pladser på Børne- og Autismecenteret. Det blev endvidere aftalt en fleksibilitet, således at Region Syddanmark kan foretage midlertidig opnormering ved konkrete forespørgsler efter pladser.

Belægningen vil blive fulgt på årets driftsmøder med Region Syddanmark. Derudover følges der, jf. initiativ i Rammeaftalen, 2 gange årligt op på belægningsprocenter for alle tilbud i Rammeaftalen. Oversigt over tilbud der afviger 5 procent-point eller mere fra den budgetterede belægingsprocent vil fremgå af en oversigt, der fremlægges for Socialdirektørforum.

– Socialdirektørforum godkendte forespørgsel fra Aabenraa Kommune om at udvide projektafdelingen i Autismecenter Syd fra de eksisterende 4 pladser til 8 – 10 pladser.

Bilag

Henvendelse fra Region Syddanmark
Udfyld skabelon fra Region Syddanmark
Henvendelse fra Aabenraa Kommune
Udfyldt skabelon fra Aabenraa Kommune

6. Evaluering af anonym stofmisbrugsbehandling

Evaluering af anonym stofmisbrugsbehandling

Evaluering af anonym stofmisbrugsbehandling

 

Baggrund

I juni 2015 trådte ny lovgivning i kraft om anonym stofmisbrugsbehandling. Loven betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde anonym stofmisbrugsbehandling. Socialdirektørforum besluttede i forbindelse med lovens vedtagelse at udbyde fælles anonym stofmisbrugsbehandling i Odense kommune, Esbjerg kommune og Kolding kommune.

Den fælles anonyme stofmisbrugsbehandling er finansieret således:

Kommune Befolkningsgrundlag Udgiftsfordeling
Assens 41.207 78.000
Faaborg-Midtfyn 51.179 97.000
Kerteminde 23.860 45.000
Langelang 12.576 24.000
Middelfart 37.981 72.000
Nordfyns 29.268 55.000
Nyborg 31.733 60.000
Odense 197.466 373.000
Svendborg 58.086 110.000
Ærø 6.264 12.000
Billund 26.363 50.000
Esbjerg 115.558 218.000
Fanø 3.293 6.000
Fredericia 50.585 96.000
Haderslev 55.999 106.000
Kolding 90.940 172.000
Sønderborg 74.878 141.000
Tønder 38.037 72.000
Varde 50.309 95.000
Vejen 42.789 81.000
Vejle 111.138 210.000
Aabenraa 59.011 112.000
Total 1.208.520 2.285.000

Der er udarbejdet en kort evaluering af den anonyme stofmisbrugsbehanling – se bilag.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller:

at tilbuddet om anonym stofmisbrugsbehandling med de tre udbydere Esbjerg Kommunes misbrugscenter, Odense Kommunes misbrugscenter og Kolding Kommunes misbrugscenter permanentliggøres.

 • at finansieringen fortsætter på samme niveau som ligger ca. 16% under den modtagede DUT
 • at anonym stofmisbrugsbehandling evalueres hvert andet år.

 

Beslutning

Indstillinger blev tiltrådt.

Det blev besluttet, at sekretariatet følger op på, hvorledes der evalueres i de fire øvrige regioner. Endvidere blev det besluttet at sende brev til ministeriet med de to udarbejdede evalueringer fra Syddanmark- med henblik på orientering.

Bilag

Evaluering af anonyn stofmisbrugsbehandling 2017

7. Godkendelse af ændring af normering og takst på Bo- og rehabiliteringscenter Lunden i Varde Kommune

Godkendelse af ændring af normering og takst på Bo- og rehabiliteringscenter Lunden i Varde Kommune

Godkendelse af ændring af normering og takst på Bo- og rehabiliteringscenter Lunden i Varde Kommune

 

Baggrund

Varde Kommune ønsker en udvidelse af rehabiliteringsafdelingen på Bo- og rehabiliteringscenter Lunden med to pladser fra 8 til 10 pladser. Der ønskes samtidig en ændring af taksten i rehabiliteringsafdelingen til fast takst i stedet for pakkeafregning.

Af vedlagte skabelon fremgår begrundelse for ændringerne samt ændringens konsekvenser.

Varde Kommune har meddelt Fælleskommunalt socialsekretariat, at ændringen er godkendt af det sociale tilsyn.

 

Tilbuddet er i Styringsaftalen kategoriseret som et højt specialiseret tilbud med regional betydning, hvorfor en opnormering af pladser samt ændring i taksten skal til høring i Socialdirektørforum.

 

Indstilling

Det indstilles at Socialdirektørforum godkender:

– Udvidelse af rehabiliteringsafdelingen på Bo- og rehabiliteringscenter Lunden med to pladser fra 8 til 10 pladser.

– Ændring af taksten i rehabiliteringsafdelingen til fast takst i stedet for pakkeafregning.

 

Beslutning

– Udvidelse af rehabiliteringsafdelingen på Bo- og rehabiliteringscenter Lunden med to pladser fra 8 til 10 pladser blev godkendt.

– Varde Kommune ønskede at genoverveje sit forslag om en fast takst, og bad derfor om en udskydelse af indstillingen ift. ændring af taksten i rehabiliteringsafdelingen til fast takst i stedet for pakkeafregning. Denne del blev derfor ikke behandlet på mødet.

Bilag

Lunden – ændring i styringsaftaleperioden – til socialdirektørforum, maj 2017_

8. Opfølgning på belægningsprocenter 1. kvartal 2017

Opfølgning på belægningsprocenter 1. kvartal 2017

Opfølgning på belægningsprocenter 1. kvartal 2017

 

Baggrund

Jf. initiativ i Styringsaftalen skal kommunerne og regionen i Syddanmark indberette gennemsnitlige faktiske belægningsprocenter for 1. kvartal 2017.

Der indberettes på tilbudsniveau, frem for tidligere hvor der blev indberettet på ydelsesniveau (Et tilbud vil ofte have to eller flere ydelser eksempelvis et dagtilbud, ydelse 1, og et døgntilbud, ydelse 2 eller forskellige pakker/moduler ved forskelligt støttebehov).

Der er indberettet gennemsnitlige belægningsprocenter for tilbud, hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 %- point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent. Ved disse tilbud skal det angives, om det vurderes, at afvigelsen medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten. Endvidere beskrives, om der er udfordringer med belægningen, herunder om der er igangsat initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning 1.  kvartal 2017.

Vedlagt er en oversigt over de tilbud kommuner og regionen i Syddanmark har indberettet. Oversigten indeholder,, blot de tilbud, hvor der er en afvigelse mellem den budgetterede belægning og den faktiske belægning på +/- 5 %-point eller mere. Der er således en række tilbud der ikke fremgår af oversigten, idet disse tilbud har en afvigelse fra den budgetterede belægning på under 5 %-point.

Økonomisk arbejdsgruppe peger på følgende tilbud/ områder, som bør følges ekstra tæt:

 • Børne- og ungeområdet i Esbjerg Kommune
  • Børnecenter, Krohaven (Kollegiet), Ungecenter
 • Kvindekrisecentre
  • Esbjerg Krise- og aktivitetscenter, Kolding Krisecenter, Krisecenter Odense, Sønderborg Kvinde Krisecenter
 • Sønderborg Kommune – mange tomme boliger
  • Botilbud Christiansro, Botilbud Damgade 2A, Botilbud Ellebo, Botilbud Engbo, Botilbud Gelertsgård, Botilbud Hertughaven, Botilbud Højlykke, Botilbud Løvkær.

De pågældende driftsherrer vil blive bedt om at uddybe status på belægningsprocenterne.

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

Indberetning af belægningsprocenter for 1. kvartal 2017- På tilbudsniveau.pdf
Tilbagemelding på status på udvalgte tilbud_ 1kvartal 2017.pdf_ tilføjet Firs Agenda den 22 juni

9. Sammen om Velfærd – digitalt kompetenceudviklingsforløb

Sammen om Velfærd – digitalt kompetenceudviklingsforløb

Sammen om Velfærd – digitalt kompetenceudviklingsforløb

 

Baggrund

Sammen om Velfærd består af flere delelementer og et af disse er en arbejdsgruppe, som har til formål at understøtte og øge kompetencerne til at indgå i det tværfaglige og tværsektorielle arbejde for medarbejdere og ledere på social- og sundhedsområdet.

Arbejdsgruppen anbefaler, at der udarbejdes et digitalt kompetenceudviklingsforløb, som tager udgangspunkt i relationel koordinering. Materialet vil kunne tilgås via hjemmesiden Sammenomvelfaerd.nu. Materialet kan bruges på de enkelte arbejdssteder/i de enkelte kommuner og vil blive udformet således, at man via en manual selv kan køre forløbet igennem i det omfang og tempo, som er relevant det pågældende sted. Der lægges op til forløb, som kan være fra 3-10 timer. Dermed bliver materialet både fleksibelt og lokalt anvendeligt.

I Sammen om Velfærd lægges der grundlæggende op til, at de enkelte partnerskabsholdere investerer tid og kræfter i projektet og udgifterne derved minimeres. I de øvrige forløb som udvikles lægger uddannelsesinstitutionerne kræfter i udarbejdelsen af produkter uden modregning – men på baggrund af en forventning om at kunne lave en indtjening på efterfølgende kurser/uddannelsesforløb.

Det digitale undervisningsmateriale vil imidlertid være gratis at anvende for alle, og vil derfor ikke kunne generere en indtægt. Det er således en engangs investering i et fælles, digitalt undervisningsmateriale til brug i kommuner og Region. Den estimerede udgift til udvikling af materialet er 340.000 kr.

Sammen om Velfærd har ikke økonomi til at finansiere projektet.
Det samlede budget for Sammen om Velfærd er 210.000 kr. årligt. En betragtelig del af dette budget anvendes til at finansiere kommunikation om projektet.

Det foreslås, at Socialdirektørforum finansierer projektet fra sit opsparede overskud. Hermed yder Socialdirektørforum et markant bidrag til efterlevelse af partnerskabsaftalen for Sammen om Velfærd. Region Syddanmark vil gerne yde deres i forhold til økonomien og vil finansiere andre indsatser i regi af Sammen om Velfærd

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum finansierer det digitale kompetenceforløb under Sammen om Velfærd med 340.000 kr.

 

Beslutning

Det blev godkendt, at Socialdirektørforum finansierer det digitale kompetenceforløb under Sammen om Velfærd med 340.000 kr

Bilag

Tilføjet den 21. juni: Undervisningsforløb juni 17

10. Status på Sammen om Velfærd

Status på Sammen om Velfærd

Status på Sammen om Velfærd

 

Baggrund

Den 10. maj afholdes der konference i regi af Sammen om Velfærd. Konferencens målgruppe var først og fremmest praktikvejledere, klinikvejledere og uddannelseskoordinatorer på såvel social- som sundhedsområdet. Konferencens formål var at inspirere og give konkrete værktøjer til at fremme samarbejdet omkring borgeren på tværs af organisatoriske skel, forskellige fagligheder og sektorer.

Der deltog ca. 270 personer i konferencen. Der var teater og oplæg hele formiddagen og 8 workshops om eftermiddagen. De foreløbige tilbagemeldinger er gode.

Der afholdes i 2017 4 kurser af 3 dages varighed. Det er kompetenceudviklingsforløb for undervisere og vejledere på tværs af faggrupper og sektorer indenfor social- og sundhedsområdet i Syddanmark.

Første kursus begynder den 6. juni i Kolding

Øvrige kurser:

13., 14. og 20.september i Odense

2., 3. og 11. oktober i Esbjerg

7., 8. og 15. november i Vejle

For yderligere information og tilmelding: sammenomvelfaerd.nu

Prisen for deltagelse er 2.500 kr. Samtidig skal arbejdspladsen stille sig til rådighed for at modtage en af de øvrige kursister i praktik på kursets anden dag. Praktikken vil være tværsektoriel.

Der er igangsat proces for de kommende indsater, og der er bl.a. lagt op til at arbejde med:

 • mere forskning i praksis og mere praksis i forskning – her kommer UCSyd, UCL og SDU med forslag til forskningsprojekter
 • hvordan lederne får øgede kompetencer til at lede i en tværfagligt og tværsektoriel hverdag

 

Indstilling

Indstilles til orientering

 

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning

11. Dimensionering af SOSU uddannelserne 2018

Dimensionering af SOSU uddannelserne 2018

Dimensionering af SOSU uddannelserne 2018

 

Baggrund

Der blev i forbindelse med trepartsaftalen fra 2016 indgået en to årig aftale mellem KL, LO og Danske Regioner om dimensioneringen af social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse (PAU).

 

Denne aftale dannede grundlag for dimensioneringen i 2017 og vil også være grundlaget for 2018 dimensioneringen for SOSU-uddannelserne. Udover denne ordinære del af dimensioneringen har kommunerne haft mulighed for at melde ind til KKR sekretariatet, hvis de ønsker at udvide dimensioneringen på en eller begge uddannelser.

 

Fordelingen af den ordinære dimensionering for SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen mellem KKR områderne ændres ikke fra 2017 til 2018. Fordelingen ses nedenfor.

 

 

SOSU-hjælper

SOSU-assistent

Hovedstaden

639

1.065

Sjælland

345

516

Syddanmark

511

717

Midtjylland

481

702

Nordjylland

224

337

I alt

2.200

3.337

 

 

Dimensioneringsudvalget har behandlet fordelingen af den ordinære dimensionering. Udvalget indstiller til KKR Syddanmark, at fordelingen mellem kommunerne fastholdes til fordelingen i 2017 dimensioneringen. Det vil sige, at kommunerne i udgangspunktet skal have det samme antal SOSU hjælperelever og SOSU assistentelever i 2018, som de har i 2017.

 

I lighed med dimensioneringen for 2017 er der dog i 2018 dimensioneringen mulighed for, at kommuner, der ønsker det, kan udvide deres dimensionering.

 

Seks kommuner har ønsket at udvide dimensioneringen for SOSU-assistentuddannelsen med samlet 23 elever. Ingen kommuner har ønsket at udvide SOSU-hjælperuddannelsens dimensionering.

 

Nedenfor ses et samlet overblik over den ordinære dimensionering og kommunernes ønsker til udvidelse af dimensioneringen.

 

 

SOSU hjælper

SOSU assistent

Ordinær

Udvides

Samlet

Middelfart

16

22

2

24

Assens

18

26

 

26

Faaborg-Midtfyn

24

33

3

36

Kerteminde

11

15

 

15

Nyborg

14

20

 

20

Odense

75

106

 

106

Svendborg

26

36

 

36

Nordfyns

13

18

 

18

Langeland

7

11

 

11

Ærø

4

5

 

5

Haderslev

25

34

 

34

Billund

11

15

2

17

Sønderborg

34

48

 

48

Tønder

18

25

 

25

Esbjerg

47

66

9

75

Fanø

2

2

 

2

Varde

22

31

5

36

Vejen

18

26

2

28

Aabenraa

26

37

 

37

Fredericia

21

30

 

30

Kolding

36

49

 

49

Vejle

43

62

 

62

Samlet

511

717

23

740

 

KKR Syddanmark har på møde d. 14. juni 2017 truffet endelig beslutning om dimensioneringen af SOSU uddannelserne i 2018.

 

Indstilling

Indstilles til orientering – (dimensioneringen er besluttet på KKR)

 

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning

12. Dimensionering af PAU-uddannelsen 2018

Dimensionering af PAU-uddannelsen 2018

Dimensionering af PAU-uddannelsen 2018

 

Baggrund

Der blev i forbindelse med trepartsaftalen fra 2016 indgået en to årig aftale mellem KL, LO og Danske Regioner om dimensioneringen af social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse (PAU).

 

For den pædagogiske assistentuddannelse blev det aftalt, at kommunerne i perioden årligt garanterer, at 700 elever kan optages på den pædagogiske assistentuddannelse. Der skelnes ikke mellem om de 700 er unge eller voksne (EUD/EUV).[1]

 

Fordelingen af de 700 pladser i 2017 blev pga. det sene tidspunkt for aftaleindgåelsen håndteret gennem en central fordeling tiltrådt i hvert KKR.

 

I 2018 er dimensioneringen lagt ud til kommunerne, som selv har kunnet melde ind til KKR sekretariatet, hvor mange PAU elever hver kommune ønsker at ansætte.

 

Kommunernes tilbagemeldinger viser på landsplan, at kommunerne forventer at optage over 800 elever, svarende til 17 pct. flere end aftalen. For flere kommuner indbefatter det indmeldte antal både unge og voksne, hvilket dog ikke er entydigt billede.

 

KKR

PAU elever 2018

PAU elever 2017

Nordjylland

71

66

Midtjylland

218

163

Syddanmark

160

141

Sjælland

124

90

Hovedstaden

237

240

I alt

810

700

 

 

Blandt de syddanske kommuner er det samlede ønske at ansætte 160 PAU elever i 2018 mod 141 elever i 2017. Fordelingen mellem de syddanske kommuner ses nedenfor.

 

 

PAU elever 2018

Assens

4

Billund

0

Esbjerg

35

Faaborg-Midtfyn

6

Fanø

0

Fredericia

12

Haderslev

6

Kerteminde

0

Kolding

0

Langeland

2

Middelfart

0

Nordfyns

4

Nyborg

5

Odense

20

Svendborg

6

Sønderborg

12

Tønder

10

Varde

6

Vejen

10

Vejle

15

Ærø

1

Aabenraa

6

Samlet KKR Syd

160

 

Dimensionering er godkendt på møde i KKR Syddanmark d. 14. juni 2017.

 


[1] I modsætning til i trepartsaftalen fra 2007 hvor de voksne GVU aftaler ikke indgik i dimensioneringen.

 

Indstilling

Indstilles til orientering (dimensioneringen er besluttet på KKR)

 

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning

13. Børnehusene Stjernen, afdeling i regionens Børne- og Autismecenter – Regnskab 2016 og udlejning af fløj til Odense Kommune

Børnehusene Stjernen, afdeling i regionens Børne- og Autismecenter – Regnskab 2016 og udlejning af fløj til Odense Kommune

Børnehusene Stjernen, afdeling i regionens Børne- og Autismecenter – Regnskab 2016 og udlejning af fløj til Odense Kommune

 

Baggrund

Socialdirektørforum godkendte den 15. august 2016 en nednormering af pladsantallet og en takststigning på Børnehusene Stjernen, der er en del af regionens Børne- og Autismecenter. Baggrunden var, at der var udfordringer med lav belægning på Børnehusene Stjernen. Der er i december 2016 indgået en drifts- og samarbejdsaftale med Odense Kommune. Målet med aftalen er, at Børnehusene Stjernen kan videreføres til gavn for borgere, der har behov for dette højt specialiserede tilbud.

Driftsresultatet for 2016 viser, at økonomien er forbedret for Børnehusene Stjernen, da der isoleret set for 2016 var et overskud på 1,2 mio. kr. Det betyder, at der er afdraget på underskuddet fra 2015, og samtidig bliver der ingen ekstra takstopkrævninger til kommunerne i 2018. De tilpasninger, der blev iværksat i 2016 for at løse den økonomiske ubalance på Børnehusene Stjernen, har således båret frugt. Der forventes et driftsresultatet i balance i 2017.

På nuværende tidspunkt er 24 ud af de 32 pladser på Børnehusene Stjernen næsten fuld belagt. De resterende otte pladser er fortsat lukket.

Der har i de første måneder af 2017 været afholdt en række planlagte møder med Børne- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, som drifts- og samarbejdsaftalen er indgået med. Møderne har øget den gensidige forståelse og indsigt i driftsvilkårene, samt bidraget til at sikre den fortsatte drift af tilbuddet.

Der arbejdes aktuelt på at indgå en aftale med Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune om udlejning af den lukkede fløj (otte pladser) på Børnehusene Stjernen pr. 1. juni 2017. Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker at leje den ledige fløj, da man mangler boliger som følge af lukningen af regionens botilbud Bognæs, afdeling i Handicapcenter Nordøstfyn pr. 30. juni 2017. Da boligerne på Børnehusene Stjernen er ledige, er det muligt for borgerne at flytte direkte ind i disse. Odense Kommune har driftsansvaret for disse otte pladser.

En udlejning vil medføre, at der fra sommer 2017 også vil være fysisk og psykisk handicappede voksne på Børnehusene Stjernen. Børnehusene Stjernen er bygget med fire adskilte fløje, så det er vurderingen, at det er muligt at adskille børn og voksne i det omfang, det er nødvendigt. Socialtilsyn Syd har godkendt udvidelsen af målgruppen. Da den lukkede fløj lejlighedsvis bliver brugt til aflastningsbørn i weekenderne, medfører udlejningen, at nogle planlagte aflastningsophold må opsiges. Der er en konstruktiv dialog med forældrene herom, og der har været afholdt et orienteringsmøde.

Lejeaftalen forventes underskrevet inden 1. juni 2017, og det forventes derfor, at der på mødet den 8. september 2017 bliver fremlagt en sag for Socialdirektørforum om at sænke taksterne for de 24 pladser på Børnehusene Stjernen svarende til huslejeindtægterne ved udlejningen af afdelingen. Taksterne foreslås sænket med tilbagevirkende kraft fra den 1. juni 2017.

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning

14. Årsrapport 2016 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

Årsrapport 2016 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

Årsrapport 2016 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

 

Baggrund

Samrådet afgiver vejledende udtalelser til anklagemyndigheden om retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere, og det kriminalpræventive tilsyn har til formål at sikre, at de udviklingshæmmede, der har fået dom, overholder dommens vilkår, ikke begår ny kriminalitet, samt sætte en positiv udvikling i gang for borgeren. Årsrapporten viser, at der i 2016 igen er en stigning i antal sager, der er forelagt Samrådet (236 sager i 2016 mod 224 sager i 2015). Sagsantallet er det højeste indtil videre, dog kun lidt højere end i 2014 (231 sager). Der er fortsat en stigning i antal nye sager, der forelægges Samrådet.

 

Antal domfældte borgere i tilsyn må betragtes som status quo (192 sager i 2016 mod 191 personer i 2015). Fordelingen på kriminalitetstype efter hovedkriminaliteten svarer nogenlunde til tidligere år, og det er fortsat voldskriminalitet, herunder mod medarbejdere, der udgør den største andel.

 

Samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer og botilbud har efter samrådssekretariatets vurdering også i 2016 været fuldt tilfredsstillende for Samrådets og de tilsynsførendes arbejde. Samrådet er finansieret af kommunerne i Syddanmark – i 2016 med 0,81 kr. pr. indbygger. I forhold til det kriminalpræventive tilsyn betaler kommunerne for den konkrete borger, der føres tilsyn med.

 

Årsrapporten udsendes til kommunerne.

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning. Det blev foreslået, at Formanden for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark inviteres med til et møde i Socialdirektørforum med henblik på dialog om status og udviklingen på området.

Bilag

Samrådets årsrapport 2016

15. Lovforslag om etablering af nye psykiatriske afdelinger

Lovforslag om etablering af nye psykiatriske afdelinger

Lovforslag om etablering af nye psykiatriske afdelinger

 

Baggrund

Som opfølgning på den politiske aftale om forebyggelse af vold på botilbud, som blev indgået i efteråret 2016 og genforhandlet i april 2017, er der 3. maj 2017 fremsat forslag om oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling.

Det er i lovforslaget beskrevet, at pladserne etableres i den regionale psykiatri og at kommunerne har visitationsansvaret.

I det fremsatte lovforslag er afsættet, at der er behov for et psykiatrisk behandlingstilbud, der skaber bedre betingelser for at give en afgrænset gruppe af borgere et behandlingsophold med planlagt udslusning til kommunale støttetilbud.

Udvalgte elementer i forslaget er, at

 • Der etableres nye særlige afdelinger for den nævnte målgruppe i behandlingspsykiatrien med i alt 150 nye sengepladser, hvor der kan ydes en rehabiliterende indsats under kontrollerede former.

 • Afdelingerne skal være målrettet en særlig gruppe af borgere med svære psykiske lidelser og ofte også et svært behandleligt misbrug, og som i dag typisk genindlægges i psykiatrien mange gange i løbet af et år.

 • Pladserne etableres med hjemmel i den eksisterende psykiatrilov og med respekt for de grundlæggende rettigheder, som er en del af behandlingspsykiatrien i regionsregi.

 • Kommunerne finansierer 80 pct. af den forudsatte årspris pr. plads på 1,75 mio. kr. Kommunerne dækker også omkostninger til eventuelt tomme pladser.

Derudover skabes der med et forslag til ændring af lov om social service samtidig mulighed for, at en kommunalbestyrelse, der træffer afgørelse om visitation til en særlig plads på psykiatrisk afdeling, kan gøre afgørelsen betinget af, at borgeren samtykker til opsigelse af borgerens eksisterende bolig i længerevarende botilbud efter serviceloven.

Der er en fælles forståelse med regeringen af, at det i praksis kan være vanskeligt at realisere besparelser, der modsvarer merudgifterne til de nye pladser fuldt ud. Det er derfor aftalt, at der foretages en løbende monitorering vedr. de nye pladser i psykiatrien, og at parterne følger op herpå.

Kommunerne DUT-kompenseres med 37,0 mio. kr. årligt, hvilket bl.a. skal dække udgifter til opnormering for målgruppen på de nye pladser.

 

Styregruppe i forbindelse med etablering af de nye rehabiliterende psykiatripladser i Syddanmark

Region Syddanmark har, i forbindelse med etablering af de nye rehabiliterende psykiatripladser i Syddanmark, nedsat en styregruppe, hvor de har inviteret to repræsentanter med fra kommunerne. Der deltager en repræsentant fra henholdsvis Socialdirektørforum, Lise Willer, og fra Sundhedsstrategisk Forum, Mette Heidemann. 

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

16. Oprettelse af 150 særlige psykiatripladser: Afdækning af behov for pladser i Syddanmark

Oprettelse af 150 særlige psykiatripladser: Afdækning af behov for pladser i Syddanmark

Oprettelse af 150 særlige psykiatripladser: Afdækning af behov for pladser i Syddanmark

 

Baggrund

I forbindelse med den nye lov om oprettelse af 150 særlige psykiatripladser til udadreagerende borgere har KL forespurgt Sundheds- og Ældreministeriet, hvordan fordelingen af de 150 pladser er, og hvorvidt Regionerne selv kan bestemme antallet af pladser. Ministeriet har svaret, at der ikke med loven er fastsat regler for fordelingen af de 150 pladser. Ministeriet har udtalt, at det er deres opfattelse, at det er hensigtsmæssigt at kommunerne inddrages i vurderingen af behovet og efterspørgslen. Brev fra Ministeriet er vedlagt.

Dette tolkes af KL som, at det er kommunerne, der er med til at beslutte antallet af pladser i den enkelte region.

Danske Regioner tolker loven anderledes. Her er forståelsen, at der skal oprettes 150 pladser fordelt efter blokandel – det vil sige 32 pladser i Region Syddanmark.

Det foreslås, at der udarbejdes en hurtig afdækning af behovet i de 22 syddanske kommuner således, der er et grundlag for den videre dialog med Region Syddanmark om antallet af pladser, der skal etableres, og i hvilket tempo de skal etableres. Vedlagt er dokument med henblik på afdækning af behovet for særlige psykiatripladser hos de syddanske kommuner.

 

Indstilling

Det indstilles, at der igangsættes en hurtig afdækning af behovet for særlige psykiatripladser.

 

Beslutning

Det blev besluttet, at der igangsættes en hurtig afdækning af behovet for særlige psykiatripladser.

Bilag

Afdækning af behov for særlige psykiatripladser
Brev om lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling).PDF

17. Etablering af task force i Syddanmark til forebyggelse af vold i botilbud

Etablering af task force i Syddanmark til forebyggelse af vold i botilbud

Etablering af task force i Syddanmark til forebyggelse af vold i botilbud

 

Baggrund

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2017-2020 er der besluttet en række tiltag for at fremme voldsforebyggelse på botilbud. Regeringen og alle Folketingets partier, undtaget Enhedslisten, blev i efteråret 2016 enige om at afsætte 400 mio. kr. til en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Det skete efter en række voldelige og tragiske episoder på socialpsykiatriske botilbud over de senere år.

Som en del af aftalen har regeringen sammen med aftalepartierne arbejdet på at skabe rammerne for en ny type rehabiliterende psykiatriske sengepladser målrettet en særlig gruppe udsatte borgere med svære psykiske lidelser, en udadreagerende adfærd og evt. et samtidigt misbrug. Der skal etableres 150 pladser på en ny type rehabiliterende psykiatriske afdelinger.

Samtidig blev det i forbindelse med Økonomiaftalen for 2017 besluttet, at der i regi af kommuner og regioner skal etableres en midlertidig task force til at understøtte botilbuddene i deres arbejde med at forebygge voldsepisoder.

Den midlertidige task force fungerer frem til etablering af særlige pladser på psykiatriske afdelinger i Syddanmark. Herefter nedlægges den syddanske task force.

 

KKR Syddanmark og Region Syddanmark er nu klar med den midlertidige task force til forebyggelse af vold til botilbud. Ressourcepersoner fra social- og behandlingspsykiatrien udgør den syddanske task force og skal, når alle andre tilbud er anvendt, træde ind med sin viden og kompetence.

 

Den syddanske task force består af:

 • Helle Friedrichsen, Leder for kvalitet og udvikling på Socialcenter Lillebælt, Region Syddanmark

 • Kristine Toullec, Arbejdsmiljøkonsulent, HR Region Syddanmark

 • Gitte Lundgreen, Leder for St. Dannesbo, Odense Kommune

 • Bodil Nissen, Myndighedschef, Esbjerg Kommune

 • Repræsentant fra Kriminalforsorgen (afventer)

   

Opgaver

Rådgivningen kan være målrettet konkret udredning af borgers problematikker og botilbuddets håndtering af voldsforebyggelse og foregår i tæt dialog med den konkrete kommunale myndighed.

Task forcen inddrages først, når alle andre relevante tiltag er prøvet, herunder relevante kommunale initiativer, rådgivning fra VISO, behandlingspsykiatri m.fl.

 

Kontakt

Indledningsvist kontaktes Fælleskommunalt Socialsekretariat som efterfølgende skaber kontakt mellem task force og botilbud.

Fælleskommunalt Socialsekretariat:

– Camilla Fyhn Milland: cfm@vejen.dk/ 21339184

– Tove Tørnes: tot@vejen.dk/ 21339211 

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning

18. Øvrige orienteringer

Øvrige orienteringer

Øvrige orienteringer

 

Referat fra belægnings- og driftsmøde den 24. maj 2017

Bilag: Referat fra belægnings- og driftsmøde den 24. maj 2017

 

Referat fra Dialogmøde den 15. maj 2017

Bilag: Referat fra møde i Dialogforum den 15. maj 2017

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning

Bilag

Referat fra belægnings- og driftsmøde den 24. maj 2017
Referat fra møde i Dialogforum den 15 maj

19. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

 

– Socialdirektørforum evaluerede kort mødet med repræsentanter fra børne- og ungeområdet. Der var forslag om, at der næste gang afsættes mere tid end 1 ½ time, således at der er mere at komme efter.

Tønder Kommune fortalte at de om ca. ½ år vil kunne fortælle om en ny indsats, hvor de samler alle unge i en enhed.

20. Næste møde

Næste møde

Næste møde

 

Næste møde afholdes den 8. september 2017.