Møde i Socialdirektørforum den 23. juni 2021

Udgivet 28.06.2021

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 23. juni 2021

STED

Virtuelt møde

STARTTIDSPUNKT

2021-06-23 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2021-06-23 12:00


PUNKTER

1. Oplæg fra VIVE om analyse: Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap

2. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 12. maj 2021

3. Anvendelse af standardkontrakterne udarbejdet af KL

4. Sag fra Sønderborg Kommune om botilbud til borgere med dobbeltdiagnoser

5. Udviklingen i udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark 2019 – 2020

6. Kollektive handlemuligheder på det specialiserede socialområde

7. Fællesmøde med børne- og unge direktørerne 10. september 2021

8. Orienteringer

9. Eventuelt


1. Oplæg fra VIVE om analyse: Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap

Oplæg fra VIVE om analyse: Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap

Oplæg fra VIVE om analyse: Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap

 
Baggrund
På det specialiserede socialområde oplever vi lige nu en række drøftelser om kvalitet og dialog mellem aktører. Dialogen er udfordret fordi synspunkterne står langt fra hinanden, og derfor er det vigtigt at kommunerne gør sig overvejelser om, hvordan det gode arbejde som foregår på socialområdet formidles.
Der er mange parter, der ønsker at påvirke, hvordan der skal ydes indflydelse på området. Eksempelvis har KL i samarbejde med handicaporganisationerne indgået en partnerskabsaftale, der er i foråret indgået en retssikkerhedsalliance, og der er igangsat en evaluering af det specialiserede socialområde. Alt dette signalerer at der er kritiske øjne, der ser på os og at der forventes en påvirkning af det kommunale felt på området.
For at opnå et godt grundlag for en debat i SDF om, hvad opleves på området i kommunerne, og hvordan vi eventuelt kan samarbejde om tiltag, der kan styrke vores fælles fortælling om vores område, – har vi inviteret VIVE til at give os en indsigt i den gap-analyse VIVE har lavet for Det Centrale Handicapråd om mødet mellem kommunen og borgere med handicap. Forud har VIVE undersøgt mødet mellem borgere med handicap og kommunernes myndighedssagsbehandlere. I rapporten afdækker VIVE en række barrierer for øget inddragelse og tillid, som borgere og kommuner oplever i relationen til hinanden.
 
Forsker Katrine Syppli Kohl, VIVE fortæller om analysens resultater og de refleksioner det har affødt. Herunder et bud på, hvorfor der er afstand mellem opfattelserne hos kommunerne og borger.
 
 
Indstilling
Det indstilles, at Socialdirektørforum drøfter temaet ud fra VIVE´s oplæg – hvad kan vi tage med os fra oplægget og hvad skal vi være opmærksomme på fremadrettet.
 
Beslutning
Forsker Katrine Syppli Kohl, VIVE, fremlagde hovedpointerne i rapporten. Præsentationen er vedhæftet som bilag. Rapporten kan ses her: Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap – VIVE
 
Oplægget gav anledning til en dialog om kommunikationens betydning i arbejdet med borgere på det specialiserede socialområde, hvor vigtigt det er med et nuanceret billede af "gaps" mellem parter og gap analyser på et generelt plan.
 
Flere kommuner har arbejdet med rapporten på forskellig vis, eksempelvis med udgangspunkt i de 5 emner der ofte er årsag til "gaps" mellem borger og medarbejder, andre har haft rapporten på dagsordenen i handicapråd og flere af emnerne falder sammen med kommunernes generelle indsats på området herunder i forbindelse med handicappolitikker. Dialogforum havde sit seneste møde den 16. juni også fokus på VIVE´s arbejde – og var enige om at en klar kommunikation baseret på ærlighed, tydelighed og forventningsafstemning er et godt udgangspunkt for at mindske gappet.

Bilag

Præsentation for socialcheferne i Region Syddanmark.pdf

2. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 12. maj 2021

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 12. maj 2021

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 12. maj 2021

 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender referat fra møde i Socialdirektørforum den 12. maj 2021.
 
Beslutning
 
Socialdirektørforum godkendte referat fra møde i Socialdirektørforum den 12. maj 2020.

3. Anvendelse af standardkontrakterne udarbejdet af KL

Anvendelse af standardkontrakterne udarbejdet af KL

Anvendelse af standardkontrakterne udarbejdet af KL

 
Baggrund
Rammeaftaleparterne og KL har i fællesskab udarbejdet standardkontrakter på det specialiserede voksenområde, som er tilgængelige på KL's samt Fælleskommunalt Socialsekretariats hjemmeside.
 
KL anbefaler, at kontrakten anvendes i forbindelse med alle nye køb på det specialiserede voksenområde både mellem kommuner og mellem kommuner og regioner og private tilbud.
 
Fra KL's side er sidste nyt i forhold til standardkontrakterne, at kommentarer fra samarbejdspartnere bør rettes nu og ikke afvente revisionen. Det drejer sig primært om præcisering af opsigelsesvarsel, forsikringsforhold og dokumentationskrav til leverandør. Disse rettelser er drøftet med Social- og Ældreministeriet og KL afventer nu deres tilbagemelding.
 
Standardkontrakterne på børneområdet forventes offentliggjort inden sommerferien.
 
Økonomisk arbejdsgruppe ønsker en drøftelse af om der kan opnås enighed om at bruge standardkontrakterne i Syddanmark ved indgåelse af nye aftaler.
 
Bilag herunder er de nuværende kontrakter, der som ovenfor beskrevet står til nogle præciseringer. Så snart de opdaterede kontrakter udgives, vil de være at finde på Fælleskommunalt socialsekretariats hjemmeside.
 1. Standardkontrakt voksenområdet ikke rammeaftale vers-220221-1
 2. Vejledning til standardkontrakt voksenområdet ikke rammeaftale vers-220221
 3. Standardkontrakt voksenområdet rammeaftale vers-220221
 4. Vejledning til standardkontrakt voksenområdet rammeaftale vers-220221
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum
 • drøfter om alle kommuner kan tilslutte sig implementering af standardkontrakterne
 • overvejer en tidsplan for implementering af standardkontrakterne
 
Beslutning
 
Socialdirektørforum drøftede tilslutning til implementering af standardkontrakterne og var enige om at bakke op om at tage standardkontrakterne i brug.
 
Region Syddanmark forbereder implementering af kontrakterne i deres system.
 
Socialdirektørforum vurderer, at hver kommune følger sin egen tidsplan i implementeringen, der vil ske over en periode idet implementeringen for mange kommuners vedkommende sker i forbindelse med indgåelse af nye kontrakter og opfølgning på eksisterende kontrakter.
 
Socialdirektørforum opfordrer til at sende input med erfaringer i brugen af kontrakterne til sekretariatet. Sekretariatet deltager i en national standardkontraktgruppe, der blandt andet har til opgave at opsamle input, der skal indgå i evaluering af standardkontrakterne samt at indgå i dialog og videreudvikling af standardkontrakterne.
 

Bilag

Standardkontrakt voksenområdet ikke rammeaftale vers-220221-1.docx
Vejledning til standardkontrakt voksenområdet ikke rammeaftale vers-220221.pdf
Standardkontrakt voksenområdet rammeaftale vers-220221.docx
Vejledning til standardkontrakt voksenområdet rammeaftale vers-220221.pdf

4. Sag fra Sønderborg Kommune om botilbud til borgere med dobbeltdiagnoser

Sag fra Sønderborg Kommune om botilbud til borgere med dobbeltdiagnoser

Sag fra Sønderborg Kommune om botilbud til borgere med dobbeltdiagnoser

 

Baggrund

Sønderborg Kommune har udfordringer med at finde egnede botilbud til borgere med dobbeltdiagnoser – særligt når det er kombineret med misbrugsproblemer. De tilbud der er, er oftest meget dyre. Sønderborg Kommune har en udfordring her og nu, men ser samtidig en tendens til et stigende behov, som de eksisterende botilbud ikke kan honorere. Sønderborg ser, at det er en landsdækkende problematik og vil derfor derfor gerne rejse problemstillingen i Socialdirektørforum.
 
Sønderborg ønsker en drøftelse af, hvordan problemstillingen bedst løftes: lokalt, regionalt eller centralt.
 
På den baggrund foreslår sekretariatet, at der igangsættes en afdækning af de sydddanske kommuners behov for pladser til borgere med dobbeltdiagnoser.
 
På et tidligere møde i Socialdirektørforum (18. december 2020), blev det godkendt at der skulle igangsættes en afdækning af andre målgrupper: Borgere med autisme. Borgere med udviklingshæmning. Børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, der har særlige behov for et skærmet botilbud. Børn og unge med kognitive, følelsesmæssige og sociale udfordringer og/eller psykiatrinære vanskeligheder. Eventuelle andre målgrupper.
 
Dette er imidlertid ikke blevet iværksat, dels på grund af personaleudskiftninger og dels på grund af Covid. Det foreslås nu, at afdækningerne samles og gennemføres samtidigt.
 
Samlet set betyder det en undersøgelse af behovet for pladser til følgende målgrupper:
 • Borgere med autisme
 • Borgere med udviklingshæmning
 • Børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, der har særlige behov for et skærmet botilbud
 • Børn og unge med kognitive, følelsesmæssige og sociale udfordringer og/eller psykiatrinære vanskeligheder
 • Borgere med dobbeltdiagnose, hvor der både er psykiatriske lidelse og afhængighedslidelse
 
Tidsplan
 
Juni og primo august 2021
Spørgeskemaer finpudses og kvalificeres
11. august 2021
Skema til besvarelse udsendes
01. september 2021
Svarfrist
24. november 2021
Resultat på Socialdirektørforum
 
På Socialdirektørforum ønskes input til indsamling af data: Ønskes invitation sendt til en navngivet kontaktperson eller udsendt via Socialdirektørforum. Andre kommentarer.
 
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum
 • drøfter hvordan problemstillingen med mangel på pladser kan løftes
 • tager orientering om undersøgelse af behov for pladser på bestemte målgrupper samt tidsplan til efterretning
 
Beslutning
 
Socialdirektørforum besluttede at tage drøftelsen om mangel på pladser op på baggrund af den undersøgelse, der gennemføres og fremlægges på møde i Socialdirektørforum den 24. november 2021.
 
Socialdirektørforum tog orientering om undersøgelsen samt tidsplan til efterretning.
 
Socialdirektørforum besluttede at udvide målgruppen for undersøgelsen. Medlemmerne opfordres til at sende forslag til målgrupper til sekretariatet, hvorefter Forretningsudvalget tager stilling til den endelige målgruppe.
 
 

5. Udviklingen i udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark 2019 – 2020

Udviklingen i udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark 2019 – 2020

Udviklingen i udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark 2019 – 2020

 

Baggrund
Jævnfør Rammeaftalen 2021-2022 udarbejdes årligt en beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark, henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde. Til det formål har økonomisk arbejdsgruppe udarbejdet en beskrivelse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde 2019 – 2020, se bilag.
 
Den samlede økonomi på det specialiserede socialområde udviser fra 2019 til 2020 en stigning på 27 mio. kr. svarende til en stigning på 0,3 procent. Fra 2018 til 2019 var der en stigning på 179 mio. kr. svarende til en stigning på 2 %.
 
Samlet for kommunerne i Syddanmark er udgifterne fra 2019 – 2020 på voksenområdet steget med ca. 24 mio. kr. svarende til 0,4 %. På børne- og ungeområdet ses der fra 2019 – 2020 en stigning i udgifterne på ca. 2,6 mio. kr. svarende til en stigning på 0,1 procent.
Bilag: Økonomisk udvikling 2019-2020
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at drøfte udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde.
 
Beslutning
 
Torben Krone, formand for Økonomisk arbejdsgruppe opsummerede nogle hovedpointer i notatet. Der er et stort ønske om at afdække, hvad der ligger bag tallene og udsving i tallene.
 
Flere kommuner har fået udarbejdet analyser og har på den baggrund taget forskellige initiativer i egen kommune.
 
Socialdirektørforum var enige om sammen at blive klogere på, hvad der driver den faglige og økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde.
 
Drøftelsen forsatte under dagsordenens punkt 6: Kollektive handlemuligheder på det specialiserede socialområde.

Bilag

Økonomisk udvikling 2019-2020.pdf

6. Kollektive handlemuligheder på det specialiserede socialområde

Kollektive handlemuligheder på det specialiserede socialområde

Kollektive handlemuligheder på det specialiserede socialområde

Baggrund
KKR Syddanmark fik på sit møde den 9. juni et oplæg om status for det fælleskommunale arbejdet med det specialiserede socialområde. Oplægget og den netop indgåede økonomiaftale medførte en drøftelse af de økonomiske udfordringer kommunerne står med på det specialiserede socialområde.
 
Konkret anmoder KKR Syddanmark om, på næste møde den 31. august, at få et oplæg fra Socialdirektørforum om, hvilke kollektive handlemuligheder de syddanske kommuner har på det specialiserede socialområde for at imødegå de økonomiske udfordringer. Underbygget af data, der belyser de seneste års udvikling. Samtidig ønskes belysning af mulighederne for økonomisk rammestyring af udvalgte institutioner.
 
Indstilling
Det indstilles, at Socialdirektørforum drøfter opdraget fra KKR Syddanmark.
 
Beslutning
Socialdirektørforum drøftede opdraget fra KKR Syddanmark. Der er opbakning til at gøre noget sammen.
 
Socialdirektørforum besluttede at der skal udarbejdes et notat til K22 og KKR med plan for, hvordan Socialdirektørforum vil arbejde med at afdække kollektive handlemuligheder. Det blev besluttet at arbejde med fire spor:
 
1. Spor: Hvordan påvirker nationale politiske beslutninger økonomiudviklingen på området? Herunder eksempelvis objektiv finansering på Kofodsminde, manglende loft på takster herunder selvvisitation og frit valg, ungdomskriminalitetsnævn, særlige pladser og flere borgere med domsanbringelse.
 
2. Spor: Udvikling i mængde og udgifter. Generel udfordring med stigende udgifter. Hvor ligger problemstillingen? Er det mængden af borgere i målgrupperne, der stiger og/eller er det udgifterne relateret til den enkelte borger der stiger?
 
3. Spor: Udvikling i omkostninger – hvad driver dette? Hvad påvirker udgifterne på et mere overordnet plan? Flere med diagnoser, længere levetid, udviklingen i domsanbragte i § 108 pladser m.m.
 
4. Spor: Samarbejde med sælgere af pladser. Hvordan arbejder Region Syddanmark og andre samarbejdspartnere med reduktion af taksterne?
 
Der lægges op til en præsentation af de 4 spor for KKR den 31. august 2021.
 
Socialdirektørforum vil drøfte emnerne videre på kommende møder.

7. Fællesmøde med børne- og unge direktørerne 10. september 2021

Fællesmøde med børne- og unge direktørerne 10. september 2021

Fællesmøde med børne- og ungedirektørerne 10. september 2021

 
Baggrund
Til årets fællesmøde har Socialdirektørforum valgt temaet: "Helhedsorienterede indsatser målrettet unge". Mødet bliver fysisk og finder sted i Middelfart. Der er programlagt tre timer til den fælles del af mødet og derefter en time til møde i Socialdirektørforum. Invitationen er sendt ud og tre kommuner har budt ind med et oplæg til dagen.
 
Vedhæftet er oplæg til program for fællesmødet: Bilag: 20210910 Fællesmøde Børne og ungedirektører og Socialdirektørforum
 
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender oplægget til program for fællesmødet.
 
Beslutning
 
Socialdirektørforum godkendte programmet for fællesmødet og det blev præciseret, at kommunerne selv beslutter, hvem der deltager fra børne- og ungeområdet. Det kan således eksempelvis både være direktører og chefer fra børne- og ungeområdet.
 

Bilag

20210910 Fællesmøde Børne og ungedirektører og Socialdirektørforum.pdf

8. Orienteringer

Orienteringer

Orienteringer
Informationsmøde om takstindberetninger og egenbetaling
Økonomisk arbejsgruppe afholder det årlige informationsmøde om takstindberetninger og egenbetaling den 1. september 2021 i Kolding. Deltagerne inviteres til at stille spørgsmål forud for mødet, således at så mange af deltagerne som muligt, kan få svar på deres spørgsmål.
Invitationen er ved at blive udarbejdet og forventes udsendt juni 2021.
 
 
Referat fra Koordinationsforum
Referat fra møde i Koordinationsforum den 29. april 2021 er vedhæftet med tilhørende bilag:
 1. Referat koordinationsforum 29.04.21
 2. Rapport 2021 Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger_Godkendt
 3. Oplæg til KL, VISO, Koordinationsforum 29.4.21
 4. Oplæg Sikrede institutioner 290421 Christian Schacht-Magnussen
 
 
Referat fra ekstra møde i Koordinationsforum den 8. april 2021 er vedhæftet:
5. Koordinationsforum referat 080421
 
 
Referat belægnings- og driftsmøde den 6. maj 2021
6. 20210506b Referat Belægnings- og driftsmøde
7. 20210512 Indberetning Region Syddanmark inkl udledsagede flygtninge
 
 
Fremskudt Funktion
Fremskudt Funktion afholdte styregruppemøde den 8. juni 2021. Vedhæftet som bilag er dagsorden og tilhørende bilag:
8. Dagsorden, 12. st.gr.møde fremskudt funktion 080621
9. Bilag 1 fremskudt funktion inspirationskatalog-2021
10. Bilag 2 Status på projektets aktiviteter maj 21, jf milepælsplan
11. Bilag 3 Status for kommunikationsplan maj 2021
12. Bilag 4 Pixi_fremskudt_funktion_april 2021
13. Bilag 5 Status for kompetenceudvikling
14. Bilag 7 Status for styrket samarbejde med Almen Praksis
15. Bilag 8 Procesplan vedr. permanentgørelse af Fremskudt funktion maj 2021
16. Bilag 9 Spørgeskemaundersøgelse. Forældres oplevelse af sparringsmødet
17. Referat 12. st.gr.møde fremskudt funktion 080621
18. Nyhedsbrev juni 2021
 
 
Retssikkerhedsalliancen
DH og KL har taget initiativ til at etablere en retssikkerhedsalliance. Formålet er at samle centrale aktører for at afdække retssikkerhedsproblematikker og udarbejde konkrete løsningsforslag på både kort sigt og lang sigt. Fokus for alliancen er, at mennesker med handicap skal have den rette afgørelse første gang.
 
Borgmester, Bo Hansen, Svendborg, deltager som politisk repræsentant for KKR Syddanmark i arbejdet og socialchef Hasse Jacobsen, Svendborg er administrativ repræsentant.
19. Oplæg til retssikkerhedsalliance DH-KL 2021-2022.pdf
 
 
Status på Særlige pladser
Tilbuddet blev oprettet den 1. marts 2018. Region Syddanmark har historisk set været én af de regioner, hvor belægningsprocenten af De særlige pladser har været størst. Belægningsprocenten har generelt været stigende over perioden fra 1. kvartal i 2018 og til udgangen af 2020. Belægningsprocenten har i 2020 været højest i Region Sjælland og Region Syddanmark (80 % eller lidt over). Det betragtes som fuld belægning ved 90%. I 2021 oplever De særlige pladser i Region Syddanmark en nedgang i antallet af besatte pladser. Pr. 14. juni 2021 er der således 9 indlagte patienter i Odense og 9 patienter i Esbjerg og der er modtaget 9 anmodninger om indstilling til de særlige pladser i 2021.
Vedhæftet er nyhedsbrev fra Region Syddanmark om de særlige pladser.
 
20. Nyhedsbrev 2. kvartal juni 2021 De særlige pladser
 
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til orientering.
 
Beslutning
 
Socialdirektørforum tog orienteringerne til efterretning.

Bilag

Referat koordinationsforum 29.04.21.pdf
Rapport 2021 Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger_Godkendt.pdf
Oplæg til KL, VISO, Koordinationsforum 29.4.21.pdf
Oplæg Sikrede institutioner 290421 Christian Schacht-Magnussen.pdf
Koordinationsforum referat 080421.pdf
20210506b Referat Belægnings- og driftsmøde .pdf
20210512 Indberetning Region Syddanmark inkl udledsagede flygtninge.xlsx
Dagsorden, 12. st.gr.møde fremskudt funktion 080621.pdf
Bilag 1 fremskudt funktion inspirationskatalog-2021.pdf
Bilag 2 Status på projektets aktiviteter maj 21, jf milepælsplan.pdf
Bilag 3 Status for kommunikationsplan maj 2021.pdf
Bilag 4 Pixi_fremskudt_funktion_april 2021.pdf
Bilag 5 Status for kompetenceudvikling.pdf
Bilag 7 Status for styrket samarbejde med Almen Praksis.pdf
Bilag 8 Procesplan vedr. permanentgørelse af Fremskudt funktion maj 2021.pdf
Bilag 9 Spørgeskemaundersøgelse. Forældres oplevelse af sparringsmødet.pdf
Referat 12. st.gr.møde fremskudt funktion 080621.pdf
Nyhedsbrev juni 2021.pdf
Oplæg til retssikkerhedsalliance DH-KL 2021-2022.pdf
Nyhedsbrev 2. kvartal juni 2021 De særlige pladser.pdf

9. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

Intet til eventuelt