Møde i Socialdirektørforum den 24. juni 2022

Udgivet 01.07.2022

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 24. juni 2022

STED

Virtuelt møde

STARTTIDSPUNKT

2022-06-24 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2022-06-24 12:00


PUNKTER

1. Specialeplanlægningen på socialområdet

2. Oplæg til tværsektorielt samarbejde mellem kommuner og region om kortlægning af tilbud til sårbare og udsatte personer

3. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 6. maj 2022

4. Væsentlige ændringer i bilag 5 og bilag 11 til Rammeaftalen

5. Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024

6. Revision af forretningsorden

7. Tilbagemeldinger om samarbejdet om anonym stofmisbrugsbehandling

8. Årsrapport 2021 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn

9. Fælles kompetenceudvikling i spiseforstyrrelser

10. Undersøgelse af leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau

11. Status og opfølgning på præsentation af rapporten Kortlægning og analyse af kommunikationsområdet

12. Orientering om ændring i sammensætningen af Økonomisk arbejdsgruppe

13. Status fra arbejdsgruppen om udgiftspres på det specialiserede socialområde

14. Udgifter til det specialiserede socialområde i 2021

15. Ommærkning af særlige pladser for 2. halvår 2022

16. Orienteringer

17. Eventuelt


1. Specialeplanlægningen på socialområdet

Beslutning

Der blev budt velkommen til Niels Arendt Nielsen, Vicedirektør Socialstyrelsen. Niels fremlagde en præsentation af hvordan Socialstyrelsen vil tage fat på opgaven med specialeplanlægningen under forudsætning af, at der indgås en politisk aftale. Dette kan forventeligt ske til september 2022, lovforslag til behandling til foråret 2023 med ikrafttræden 2024. Præsentationen er vedhæftet.

Niels Arendt Nielsen inviteres til at deltage på et senere møde i Socialdirektørforum når vi kender resultatet af de politiske forhandlinger. 

Specialeplanlægningen på socialområdet

Niels Arendt Nielsen, vicedirektør Socialstyrelsen, deltager på møde i Socialdirektørforum den 24. juni 2022 kl. 9-9:30. Han vil fortælle nyt om specialeplanlægningen på socialområdet. En indflyvning og en status, hvor er vi henne, hvad kommer der til at ske og hvad er synspunkterne fra relevante aktører.

Baggrund
Social- og Ældreministeriet har netop offentliggjort afrapporteringen af evalueringen af det specialiserede socialområde sammen med et nyt politisk udspil.

Link til information om specialeplanlægningen på Socialstyrelsens hjemmeside
På vej mod en specialeplanlægning på socialområdet — Socialstyrelsen – Viden til gavn

Socialstyrelsen har bidraget til evalueringen med en model for en specialeplanlægning, der skal bidrage til at sikre, at der er de højt specialiserede indsatser til rådighed, der er behov for.

Afrapporterningen er offentliggjort og kan findes på Social- og ældreministeriets hjemmeside: 
Afrapportering af evalueringen af det specialiserede socialområde (sm.dk)

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum 

 • tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Specialeplanlægning_syd_240622.pdf

2. Oplæg til tværsektorielt samarbejde mellem kommuner og region om kortlægning af tilbud til sårbare og udsatte personer

Beslutning

Der blev budt velkommen til Gitte Kjær Nielsen, koordinator SydKIP. Gitte præsenterede sig og fortalte om SydKIP, der er en nyoprettet afdeling fra januar 2022 med fokus på praksisområdet.

Det konkrete arbejde i arbejdsgruppen er at finde en metode til indsamling af data i kommunerne om, hvilke tilbud, der er til målgruppen.

Aabenraa vil gerne bidrage og foreslår et samarbejde med Blå Kors. Odense og Fredericia tilbyder også at deltage i arbejdet.

Oplæg til samarbejde fra SydKIP om kortlægning af tidlig opsporing af alvorlig sygdom blandt udsatte borgere, herunder forslag til sammensætning af arbejdsgruppen blev drøftet og godkendt. 

Socialdirektørforummet udpegede tre repræsentanter fra henholdsvis Aabenraa, Odense og Fredericia Kommuner til arbejdsgruppen.

 

Oplæg til tværsektorielt samarbejde mellem kommuner og region om kortlægning af tilbud til sårbare og udsatte personer

Gitte Kjær Nielsen, Koordinator, SydKIP deltager under behandlingen af dette punkt.

Baggrund

SydKIP er en regional enhed, hvis formål er at understøtte kvalitet og efteruddannelse i hele praksissektoren. Et særligt indsatsområde i SydKIPs strategi og handleplan 2022 er udsatte borgere. Det er Styregruppen for SydKIPs vurdering, at der er behov for at afdække indsatserne omkring tidlig opsporing af alvorlig sygdom blandt udsatte borgere. Kommunerne er repræsenteret i Styregruppen for SydKIP ved Direktør Irene Ravn Rossavik, Middelfart Kommune.

Denne sag beskriver det foreløbige oplæg til samarbejde omkring kortlægning af tidlig opsporing af alvorlig sygdom blandt udsatte borgere, herunder et konkret forslag til nedsættelse af en arbejdsgruppe med 3-5 kommunale repræsentanter.

Sagsfremstilling

Der foreslås en kortlægning af allerede eksisterende tilbud, aktører og samarbejder i region og kommunerne. Formålet med kortlægningen er at få samlet og struktureret viden, så centrale aktører inden for social- og sundhedsområdet får bedre viden om og adgang til tilbud, der kan fremme borgerens mestring og egenomsorg og/eller understøtte forebyggelse og tidlig opsporing af alvorlig sygdom. Aktører omkring den sårbare borger skal have konkret og brugbar viden om, hvilke tilbud der er i nærområdet, som borgeren kan gøre brug af.

Kortlægningen koncentrerer sig om tilbud til to grupper af sårbare borgere, som ikke varetages via overenskomsten for almen praksis:

 • Psykisk sårbare borgere uden for det etablerede samfund
 • Borgere med lav egenomsorg som bor i eget hjem og/eller er hjemløse

Arbejdet vil være en:

 • Afdækning af de tilbud der i dag findes til de to grupper af sårbare borgere
 • Afdækning af de aktører, der i dag er i kontakt med og/eller involveret i tidlig opsporing af alvorlig sygdom hos de to grupper af de sårbare borgere
 • Afdækning af allerede eksisterende samarbejder mellem aktørerne

Kortlægningen vil foregå bredt inden for det somatiske område, psykiatrien, sundheds- og socialområdet osv.

Organisering af samarbejdet
Til at udføre arbejdet nedsættes en arbejdsgruppen, bestående af:

 • 2 personer, der udpeges Region Syddanmark
 • 3-5 personer, der udpeges af kommunerne
 • 2 personer fra frivillighedsområdet, der evt. udpeges af Center for Frivilligt Socialt arbejde

Arbejdsgruppen udpeger selv sin formand og sekretariatsbetjeningen varetages af Region Syddanmark og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat. Arbejdsgruppen refererer til styregruppen for SydKIP. 

Udpegning til arbejdsgruppen forudsætter:

 • Gode og nære relationer til sit bagland
 • Arbejde på tværs af egen organisation
 • Betydeligt arbejde mellem gruppens møder
 • Bidrage aktivt

Det forventes, at arbejdsgruppen d. 1. september 2023 afleverer en rapport, der kortlægger tilbud til de to grupper af sårbare borgere. Kortlægningen vil blive et fundament til videre arbejde lokalt, der kan bidrage til optimering af tidlig opsporing af alvorlig sygdom.

Økonomi

Der gives ikke godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i arbejdsgruppen.

Møde- og tidsplanplan 

Der vil blive afholdt møde i arbejdsgruppen hver 4. uge frem til afleveringsfrist. Der veksles mellem fysiske og virtuelle møder. 

 • 19. september 2022: Opstartsmøde
 • 1. oktober 2022 – 31. marts 2023: Kortlægningsperiode
 • 1. april 2023 – 31. maj 2023: Udarbejdelse af rapport
 • 31. maj: Orientering til styregruppe for SydKIP og Socialdirektørforum
 • 1. juni 2023: Høring
 • 1. august 2023– 31. august 2023: Indarbejdelse af høringskommentarer
 • 1. september 2023: Aflevering til styregruppe for SydKIP, Socialdirektørforum, med flere
 • 1. oktober – 31. oktober: Behandling i relevante politiske udvalg.

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum

 • Drøfter og godkender oplæg til samarbejde om kortlægning af tidlig opsporing af alvorlig sygdom blandt udsatte borgere, herunder forslag til sammensætning af arbejdsgruppe
 • Tilkendegiver at socialområdet bidrager med 2 repræsentanter til arbejdsgruppen

Bilag

Oplæg til samarbejde om kortlægning af indsatser til tidlig opsporing af alvorlig sygdom blandt udsatte borgere.pdf

3. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 6. maj 2022

Beslutning

Godkendt

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 6. maj 2022

Baggrund
Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 6. maj 2022.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum

 • godkender referat fra møde i Socialdirektørforum den 6. maj 2022.

Bilag

20220506 Referat fra møde i Socialdirektørforum den 6 maj 2022.PDF

4. Væsentlige ændringer i bilag 5 og bilag 11 til Rammeaftalen

Beslutning

 

Godkendt, at beregningen af over- og uderskud fælger Socialtilsynets retningslinjer og beregnes ud fra takstbaseret omsætning.

Godkendt, det er tilbuddet, der skal foretage tilbagebetaling i forbindelse med regulering ved afmelding af madservice efter Servicelovens § 83 stk. 1. nr. 3

Væsentlige ændringer i bilag 5 og bilag 11 til Rammeaftalen

Baggrund
Økonomisk arbejdsgruppe har gennemarbejdet bilagssamlingen til Rammeaftale 2023-2024 med afsæt i bilagssamlingen til indeværende Rammeaftale. 

Ændringer bilag 5
I bilag 5 foreslår en enig Økonomisk arbejdsgruppe en ændring i grundlaget for beregningen af over-/underskud ved lukning af tilbud. Ændringen er fra omkostningsbaseret til takstbaseret omsætning.

Det betyder, at selvrisikoen ved lukning af tilbud ændres fra helårsbudgettet i året for beslutning til omsætningen for beslutningen. Dette er gjort fordi størrelsen af over- og underskud ifølge Socialtilsynet skal beregnes ud fra den takstbaserede omsætning. Det betyder, at selvrisikoen nok i de fleste tilbud vil blive mindre, da belægningen og dermed omsætningen, nok vil være mindre end oprindeligt forudsat. Der er ingen regler for selvrisikoen, men den er oprindelig sat til den maksimale opsparing og denne ændres også til 5% af den takstbaserede omsætning.

Ændringer bilag 11
Håndteringen af tilbagebetaling i forbindelse med madservice efter Servicelovens § 83, stk. 1 nr. 3 er beskrevet i bilag 11. Der er ikke enighed i Økonomisk arbejdsgruppe om en ændring af arbejdsgangen om tilbagebetaling.

I indeværende (og de foregående) rammeaftaler skal regulering af borgernes betaling foretages af tilbuddet også for borgere, der er visiteret til kost efter SEL § 83.1.3, hvor borgeren betaler til handlekommunen. Reguleringer sker i forhold til afmelding af kost i forbindelse med f.eks., indlæggelse, ferie mv..

Teksten om tilbagebetaling i forbindelse med madservice i den nuværende Rammeaftale:

I forhold til kost er det tilbuddet, der regulerer borgerens betaling i forbindelse med fravær som følge af sygehusindlæggelser, ferie mv. Det er tilbuddets regler for tilbagebetaling, der er gældende. Dog skal tilbuddet efterregulere madservice § 83.1.3 ud fra prisen for madservice fastsat af handlekommunen.  

Vejle Kommune vil gerne have det ændret til, at det er handlekommunen, som skal tilbagebetale, da det er dem, som får indtægten fra borgeren. Forslag til ny tekst: 

Det enkelte Tilbud fastsætter regler for borgernes afmelding af madservice, hvis borgeren fx skal på ferie eller er indlagt. Tilbuddet giver besked til handlekommunen, hvis borgeren har afmeldt madservice i henhold til Tilbuddets regler.  Handlekommunen har herefter mulighed for at reducere borgerens betaling i de dage, hvor borgeren har afmeldt madservice i henhold til Tilbuddets regler.

Odense Kommune ønsker den hidtidige løsning fastholdt. Baggrunden er, at en ændring vil betyde en ekstra administrativ arbejdsgang, idet tilbuddet i stedet for at betale borgeren pengene tilbage skal melde ind til handlekommunen om afmeldinger, hvor handlekommunen så skal betale borgeren pengene tilbage. Desuden vil der være en besparelse på tilbuddet i forhold til indkøb af råvarer.

Forretningsudvalget besluttede, at sende spørgsmålet "om det er handlekommunen eller tilbuddet, der skal foretage tilbagebetaling i forbindelse med regulering ved afmelding af madservice efter Servicelovens § 83, stk. 1 nr. 3" til høring i de Syddanske kommuner og Region Syddanmark forud for mødet i Socialdirektørforum den 24. juni 2022. Forretningsudvalget anbefaler at tilbagebetaling, som hidtil, foretages af tilbuddet. 

Det endelige resultat af høringen vil foreligge på mødet. Pr. 15. juni har Nordfyn, Tønder og Assens Kommuner svaret, at de støtter op om, at det fortsat er tilbuddet, der foretager tilbagebetalingen.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum  

 • godkender rettelsen i bilag 5 så beregning af over- og underskud følger Socialtilsynet retningslinjer og beregnes ud fra den takstbaserede omsætning.
 • godkender, at det er tilbuddet, der skal foretage tilbagebetaling i forbindelse med reguleringer ved afmelding af madservice  efter Servicelovens § 83, stk. 1 nr. 3. 

5. Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024

Beslutning

Der er kommet mange gode input fra kommunerne.

Udkast til rammeaftale blev godkendt. Sagen sendes nu til godkendelse i kommunerne og region i Syd. Sekretariatet udarbejder en sagsfremstilling som medsendes til mulig afbenyttelse for kommunerne.

Rammeaftalen sendes til behandling i Kommunaldirektørkredsen til august og i KKR til september 2022.

Det blev endvidere drøftet, at vi i 2023 skal invitere de politiske udvalg til en temadag med fokus på samarbejdet omkring rammeaftalerne.

Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024

Baggrund

Der har været en politisk proces i de syddanske kommuner og i Region Syddanmark, med henblik på input til indsatsområder til Rammeaftalen 2023-2024. Der er modtaget mange relevante input fra de politiske udvalg, som er oplistet i bilag 1. En lang række af udvalgene har bidraget med opmærksomhedspunkter, som ligger i tråd med det fokus der er i Rammeaftalen 2021-2022 og de drøftelser der sker i Socialdirektørforum.

På baggrund af resultatet af denne proces foreslås indsatsområderne fra Rammeaftalen 2021-2022 fastholdt. 

Indholdet i Rammeaftalen 2023-2024

Der er i Rammeaftalen 2023-2024 lagt vægt på kontinuitet og det fortsatte arbejde med de tre temaer, der blev fastlagt i Rammeaftalen 2021-2022:

 1. Tværsektoriel kobling til andre sektorområder
 2. Styring og kapacitet
 3. Kvalitet i indsatserne

Desuden er fokus på at fortsætte de aktiviteter og projekter, som allerede er iværksat.

Styringsdelen af Rammeaftalen bygger videre på principper fra den tidligere rammeaftale. Økonomisk arbejdsgruppe har gennemgået bilagene med henblik på justeringer og ny lovgivning. Der bl.a. sket en justering ift., at

 • alle kommunale og regionale tilbud der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen,
 • principperne i KL standardkontrakten for voksenområdet ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser,
 • det præciseres, at ældre- og plejeboliger ikke er omfattet af Rammeaftalen.

Proces for godkendelse af Rammeaftalen 2023-2024
Følgende proces foreslås i Syddanmark, når Socialdirektørforum har godkendt Rammeaftalen 2023-2024:

 • Rammeaftalen behandles på møde i Kommunaldirektørkredsen i august 2022 og KKR den 7. september 2022.
 • Rammeaftalen sendes til politisk godkendelse i de enkelte kommuner og i Region Syddanmark med deadline 1. december 2022. Socialdirektørforum besluttede 18. marts 2022 at anbefale, at inddragelse af Handicaprådene sker inden den afsluttende behandling i kommunalbestyrelserne.
 • De politiske udvalg på det sociale område deltager i KKR temadag, med fokus på det samarbejde der foregår på tværs af kommuner og Region Syddanmark under rammeaftalesamarbejdet.

Sekretariatet udarbejder udkast til sagsfremstilling, som kommunerne og regionen kan anvende ift. den politiske godkendelse af Rammeaftalen.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller:

 • at Socialdirektørforum godkender Rammeaftalen for 2023-2024.
 • at Rammeaftalen herefter behandles på møde i Kommunaldirektørkredsen august 2022 og i KKR september 2022.
 • at Rammeaftalen herefter sendes til politisk godkendelse i de enkelte kommuner og i Region Syddanmark.

Bilag

Input til Rammeaftale 2023-2024.pdf
Rammeaftale 2023-2024 webtilgængelig.pdf
Bilagssamling til Rammeaftale 2023 2024_.pdf

6. Revision af forretningsorden

Beslutning

Godkendt. 

Revision af forretningsorden

Baggrund
På mødet i Socialdirektørforum den 6. maj 2022 blev det besluttet at revidere Forretningsordenen så det indføjes, at der skal være repræsentation fra den kommune, der har KKR formandskabet og at der fremover er 7 medlemmer i Forretningsudvalget samt at det præciseres, at det som udgangspunkt er et forum for niveau to direktører/chefer.

Vedlagt er forslag til revideret forretningsorden, hvori det fremgår, at:

 • Socialdirektørforum er et Forum for direktører på det sociale område.
 • Forretningsudvalget består af syv medlemmer fra kommunerne, heraf medlemmet fra formandskommunen for KKR og Region Syddanmarks repræsentant i Socialdirektørforum. Hvis et medlem udtræder af Forretningsudvalget, udpeger Socialdirektørforum et nyt medlem til udvalget

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum

 • godkender revideret forretningsorden.

Bilag

Forretningsorden Forretningsudvalget 2022.pdf

7. Tilbagemeldinger om samarbejdet om anonym stofmisbrugsbehandling

Beslutning

Taget til efterretning.

Tilbagemeldinger om samarbejdet om anonym stofmisbrugsbehandling

Baggrund

På møde i Socialdirektørforum den 18. marts 2022 besluttede de tre kommuner Tønder, Sønderborg og Haderslev at udtræde af samarbejdet om anonym stofmisbrugsbehandling med virkning fra 2023. Dermed slutter de tre kommuner sig til Aabenraa, der trådte ud af samarbejdet i 2020. Idet ikke alle kommuner var repræsenteret på mødet, blev det besluttet af foretage en rundspørge til kommunerne i rammeaftalesamarbejdet og bede om en tilkendegivelse af, om kommunerne fortsat ønskede at være en del af den fælles opgaveløsning.

Af de resterende 18 kommuner har 16 tilkendegivet, at de fortsat ønsker at være en del af samarbejdet om anonym stofmisbrugsbehandling. Langeland og Fanø kommuner har ikke svaret på henvendelserne om spørgsmålet.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum

 • tager orienteringen til efterretning

Bilag

Tilbagemeldinger om fortsat fælles løsning af anonym stofmisbrugsbehand.pdf

8. Årsrapport 2021 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Årsrapport 2021 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn

Baggrund
Samrådet afgiver vejledende udtalelser til anklagemyndigheder og statsadvokaturer om retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere, og det kriminalpræventive tilsyn har til formål at sikre, at de udviklingshæmmede, der har fået dom, overholder dommens vilkår, ikke begår ny kriminalitet, samt sætte en positiv udvikling i gang for borgeren.

På trods af at også 2021 på mange måder har været anderledes som følge af Covid-19, vidner årsrapporten om, at der ikke er sket store ændringer i sagsantallet i Samrådet og tilsynet. Der er således i Samrådet behandlet 270 sager (268 sager i 2020), og pr. 31. december 2021 er 220 borgere i tilsyn (232 i 2020). Langt de fleste domfældte er idømt en domstype 4 (tilsyn med mulighed for administrativ anbringelse). Fordelingen på kriminalitetstype efter hovedkriminaliteten svarer nogenlunde til tidligere år, og det er fortsat voldskriminalitet, der udgør den største andel, herunder særligt vold/trussel om vold mod medarbejdere.

Samrådet er finansieret af kommunerne i Syddanmark; i 2021 med 0,89 kr. pr. indbygger. I forhold til det kriminalpræventive tilsyn betaler kommunerne for den konkrete borger, der føres tilsyn med. Samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer og botilbud har, efter samrådssekretariatets vurdering, også i 2021 været fuldt tilfredsstillende for Samrådets og de tilsynsførendes arbejde, ligesom samarbejdspartnerne giver udtryk for at værdsætte Samrådets og tilsynets opgaveløsning og højt specialiserede viden.

Årsrapporten udsendes til kommunerne.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller at, Socialdirektørforum 

 • tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Samrådets årsrapport 2021.pdf

9. Fælles kompetenceudvikling i spiseforstyrrelser

Beslutning

Charlotte Josefsen fortalte om baggrunden og grundlaget for oprettelsen af kurset i spiseforstyrrelse. Det er baseret på et satspuljeprojekt og på regionale medarbejdere der har været på uddannelse.

Regionen vil gerne gennemføre en hurtig evaluering inden planlægning af yderligere kurser.

Orienteringen blev taget til efterretning. Socialdirektørforum bakker op om kurset og ser frem til yderligere kurser på baggrund af evalueringen. 

Fælles kompetenceudvikling i spiseforstyrrelser

Charlotte Josefsen, administrerende sygehusdirektør, deltager på møde i Socialdirektørforum den 24. juni 2022 fra kl. 10:00-10:15 under behandling af dette punkt.

Baggrund
På møde i Socialdirektørforum 18. december 2020 blev det aftalt, at forretningsudvalget inviterede Region Syddanmark til et møde ift. sparring og dialog om tværsektoriel kompetenceudvikling.
Forretningsudvalget og Region Syddanmark mødtes d. 10. marts 2021, hvor det blev besluttet, at regionen skulle udarbejde et oplæg til tværsektoriel kompetenceudvikling i spiseforstyrrelser.

På baggrund af input fra drøftelse i forretningsudvalget d. 10. november 2021, det specialiserede forløb udviklet af Region Hovedstaden, erfaringer fra satspuljeprojektet ”Styrket indsats om spiseforstyrrelser” og samarbejde med kommunerepræsentanter er der nu udviklet er nyt kompetenceforløb i spiseforstyrrelse for Region Syddanmark.

Ambitionen var at kunne udbyde første forløb i første halvår 2022. På baggrund af et ønske fra de involverede kommuner er første forløb udskudt til andet halvår 2022.

Status
Som pilotprojekt er der udviklet en 4 dages uddannelse i samarbejde mellem Psykiatrien, den regionale socialpsykiatri og 5 kommuner (Kolding, Odense, Sønderborg, Vejle og Aabenraa).

Uddannelsen bygges op over 4 tilstedeværelsesdage og indeholder desuden en mindre hjemmeopgave. Første uddannelsesforløb starter 26. september og afsluttes 7. november 2022. Model over forløbet med overskrift på indhold er vedlagt som bilag (bilag 1).

I pilotprojektet finansieres forløbet af Psykiatrien og der planlægges med et deltagerantal på 30, hvoraf 2/3 af pladserne fordeles mellem kommunerne. Første forløb er fuldt booket. Pilotprojektet evalueres med henblik på en vurdering for behovet for flere forløb samt justering af indhold, rammer og længde. De involverede samarbejdspartnere vil blive inddraget i udarbejdelse af evalueringen.

Forretningsudvalget drøftede, at kommunerne gerne ser, at der allerede nu tilrettelægges yderligere komptenceudviklingsforløb, da første forløb hurtigt blev overtegnet. 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum

 • tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Oversigt over forløbet.pdf
Flyer_Introforløb_Spiseforstyrrelse.pdf

10. Undersøgelse af leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau

Beslutning

Udkast til svar til Sundhedsstrategisk Forum godkendes med tilføjelse af, at der skal være mere fokus på matrikelløse tilbud.

Resultaterne af undersøgelsen blev drøftet. Der er opbakning til, at hvis et tilbud ikke har det, det skal have for at være højt specialiseret, så er det ikke et højt specialiseret tilbud. Samtidig skal kriterierne for at være højt specialiseret være relevante. Det kan eksempelvis være en relevant løsning, at et tilbud har en aftale om at kunne trække på en socialrådgiver og dermed ikke skal have en socialrådgiver ansat.

Drøftelse af den generelle udvikling på socialområdet herunder i forbindelse med den eventuelt kommende specialeplanlægning og tilbud med højt specialiseret indhold.

Undersøgelse af leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau

Resume

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har drøftet resultaterne af en undersøgelse af leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau. Formandskabet ønsker forretningsudvalget/Socialdirektørforum drøfter resultaterne inden det drøftes i Sundhedsstrategisk Forum, det tværsektorielle forum med regionen og PLO.

Undersøgelsen er iværksat på baggrund af en aftale godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 29. januar 2016 der beskriver:

 1. målgruppen for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau
 2. krav til leverandørerne af rehabilitering på specialiseret niveau samt
 3. sygehusenes ansvar og opgaver.

Ifølge Sundhedsaftalen har Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering til opgave at undersøge, om leverandørerne af rehabilitering på specialiseret niveau lever op til de krav, der i aftalen. Undersøgelsen bygger på selvdeklarering.

 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER

11 kommuner har angivet, at de helt eller delvist har hjemtaget forløb med rehabilitering på specialiseret niveau, heraf angiver 5 af kommunerne, at de har et Bo- og/eller Rehabiliteringscenter.

For leverandørernes vedkommende viser resultaterne, at de ikke opfylder alle de aftalte krav.

Det vurderes, at ovenstående kan give anledning til kritik fra sygehusene ift., hvordan kommunerne løfter opgaven og derfor er det blevet drøftet på det seneste møde i Sundhedsstrategisk Forum med fokus på hvordan kommunerne kan håndtere udfordringen.

Baggrund

Det Administrative Kontaktforum godkendte den 29. januar 2016 en aftale, som beskriver målgruppen for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau samt krav til leverandørerne af rehabilitering på specialiseret niveau. Disse krav er i overensstemmelse med den nationale vejledning og anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen. Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering har en opgave med at undersøge, hvorvidt leverandørerne lever op til de krav, der er i aftalen.

Undersøgelsen består af to trin. Første trin omhandler en spørgeskemaundersøgelse blandt de 22 kommuner, som bl.a. skal afdække, hvilke leverandører kommunerne anvender. Næste trin er en spørgeskemaundersøgelse (selvdeklarering), der blev sendt til de leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau, som kommunerne i Syddanmark har benyttet i 2019 og 2020. Undersøgelsen blev udført i 2021.

For kommunernes vedkommende, viser resultaterne, at:

11 kommuner angiver, at de helt eller delvist har hjemtaget forløb med rehabilitering på specialiseret niveau, heraf angiver 5 af kommunerne, at de har et Bo- og/eller Rehabiliteringscenter.
 

For leverandørernes vedkommende, viser resultaterne, at de ikke opfylder alle de aftalte krav. Det drejer sig bl.a. om:

 • Kun én leverandør har en socialrådgiver ansat
 • Ca. halvdelen af leverandørerne svarer benægtende på, at medarbejderne har minimum 2 års erfaring på området, arbejder udelukkende med hjerneskadeproblematikker og får supervision af neuropsykolog.
 • Nogle af leverandørerne svarer, at de er begrænset ift. svære somatiske- eller psykiatriske følger (adgang til lægelig behandling og sygepleje på specialiseret niveau)
 • De fleste steder har haft tilsyn af Socialstyrelsen, få steder af Styrelsen for Patientsikkerhed og få har haft tilsyn fra kommunerne.

På den positive side skal det nævnes, at alle leverandører har fokus på arbejdsmarkedstilknytning og uddannelse i rehabiliteringsforløbene, ligesom der ikke er nogen ventelister.

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering har drøftet resultaterne af undersøgelsen, og kommunerne har i drøftelserne orienteret om, at der opleves en tendens, hvor borgerne i stigende grad ønsker at modtage rehabiliteringen i eget hjem, hvorfor kommunerne tager forløbene hjem.

De regionale neurorehabiliteringsenheder oplever ikke samme tendens.

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering har også drøftet, hvorledes man skal håndtere de leverandører, som ikke opfylder kravene jf. aftalen. Følgegruppen har ingen sanktionsmuligheder, men kan blot orientere kommunerne om, hvilke leverandører, der lever op til kravene, og hvilke der ikke gør.

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering anmoder om, at Det Administrative Kontraktforum drøfter om Følgegruppen fortsat skal forestå undersøgelserne af området, eller om det fremadrettede arbejde kan ligge i regi af Sundhedsstrategisk Forum. Undersøgelsen omhandler udelukkende et samarbejde mellem kommunerne og leverandørerne af rehabilitering på specialiseret niveau.

 

Løsning og konsekvenser

Den 22. marts 2022 drøftede Sundhedsstrategisk Forum problematikken i at flere kommuner hjemtager opgaven omkring rehabilitering på specialiseret niveau, da flere borgere ønsker at blive i eget hjem. En gennemsnitlig kommune modtager 0-5 borgere i målgruppen pr. år, hvilket ikke gør det rentabelt for ret mange kommuner selv at råde over de nødvendige kompetencer, vidensmiljøer og erfaringer indenfor hjerneskaderehabilitering på rette niveau. Det vurderes, at sagen kan give anledning til bekymring fra sygehusene i forhold til om borgere, der ønsker at blive i eget hjem og hvor kommunen står som leverandør af ydelserne, får den rehabilitering, de har krav på jf. den syddanske aftale og de nationale anbefalinger. Kommunerne anser det som en mulighed at de fremadrettet samarbejder omkring opgaveløsningen, og at kommunerne får et øget kendskab til eksisterende murstensløse tilbud.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • drøfter resultaterne af undersøgelsen, herunder håndtering af eventuelle udfordringer omkring opgavevaretagelsen.
 • godkende udkast til svar til Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum.

 

Bilag

Aftale om afgrænsning specialiseret rehabilitering – revideret 301115.pdf
Oversigt over leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau.pdf
Svar til Formandsskabet for SSF.pdf

11. Status og opfølgning på præsentation af rapporten Kortlægning og analyse af kommunikationsområdet

Beslutning

Lise Willer fortalte om mødet med alle de, der har leveret viden til analysen. Det var et godt møde og bidragyderne kunne genkende deres input til analysen. Resultaterne og rapporten gav anledning til gode drøftelser.

Der planlægges møde mellem repræsentanter for Socialdirektøforum og Forum for Danske Tale- Høre- og Synsinstitutioner (DTHS). Yderligere tiltag afventer for nærværende Socialstyrelsens arbejde med Centrale Udmeldinger for området. 

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det blev godkendt, at sende analysen til Sundhedsstrategisk Forum med henblik på fælles drøftelse. 

Status og opfølgning på præsentation af rapporten Kortlægning og analyse af kommunikationsområdet

Baggrund

Som besluttet på møde i Socialdirektørforum den 18. marts 2022 blev der inviteret til en præsentation af resultatet af Kortlægning og analyse af kommunikationsområdet for dem der har deltaget og bidraget til kortlægningen. Den 5. maj 2022 deltog ledere og nøglemedarbejdere fra det regionale og de kommunale kommunikationscentre i Syddanmark.
Lise Plougmann Willer og Christian Schacht-Magnussen bød velkommen og inviterede til spørgsmål og feedback. Herunder er en opsamling på de gruppedialogerne – se også bilag Skema med reflektionspunkter fra kommunikationsområdet.

Det anbefales og er ønske om, at der:

 • arbejdes med fælles kvalitetsstandard / serviceniveau på tværs af kommunerne
 • er en fælles opmærksomhed på / strategi på området herunder særligt ift. de små specialer og en fælles afklaring af hvad der er små specialer samt overblik over hvilke specialer kræver særlig specialisering
 • arbejdes videre med at definere specialisering og høj specialisering – særligt på synsområdet hvor der ingen kompetencegivende uddannelse er
 • drøftes hvilke fagligheder under syn, som kan varetages af kommunerne og hvilke ydelser, som bedst varetages af en højt specialiseret enhed
 • gennemsigtighed, hvad er inkluderet i ydelserne, abonnementer, tilkøbsregninger, hvordan beregnes det?
 • arbejdes på et fælles sprog ud fra: FSIII, lov for kompenserende specialundervisning, eller der søges midler til at få udviklet et fællessprog på området
 • arbejdes videre med anbefalingerne i rapporten: Kortlægning og analyse af kommunikationsområdet 
 • er en opmærksomhed at eventuel udvikling, herunder eventuel registrering på tværs, skal give mening i praksis og skal være til gavn for borgerne
 • er et tæt og godt samarbejde mellem KL og NATKO ift. kommunikationscentrene 
 • hvordan fungerer det med samarbejdsaftaler mellem kommuner eksempelvis i trekantområdet og sønderjyske kommuner hvor specialerne er fordelt
 • på nationalt plan indsamles viden om, hvordan de mindre specialer er fordelt for at sikre en vedvarende specialisering.

Efterfølgende her der været et møde mellem Lise Willer og Janet Samuel og Katrine Nørtoft Magelund fra KL. Det planlægges at Lise fremlægger resultaterne fra "Kortlægning og analyse af kommunikationsområdet i Syddanmark" til et møde i koordinationsforum til efteråret 2022. 

Der arbejdes på at invitere DTHS, Danske tale, høre og synsinstitutioner, til et møde med Lise Willer, Cristian Schacht-Magnussen og Janet Samuel og Katrine Nørtoft Magelund fra KL.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum 

 • tager orienteringen til efterretning.
 • videresender analysen til Sundhedsstrategisk Forum med henblik på fælles drøftelse.

Bilag

Skema med reflektionspunkter fra kommunikationsområdet.pdf
Deltagerliste præsentationsmødet den 5. maj 2022.PDF

12. Orientering om ændring i sammensætningen af Økonomisk arbejdsgruppe

Beslutning

Taget til efterretning.

Hvis flere kommuner vil deltage i arbejdsgruppen, er de velkommen. Send kontaktdata til Socialsekretariatet. 

Orientering om ændring i sammensætningen af Økonomisk arbejdsgruppe

Vejle Kommune har ønsket at ændre deres repræsentation i Økonomisk arbejdsgruppe.

Gruppen består pr. maj 2022 af følgende:

 • Torben Krone, Odense Kommune (formand)
 • Rasmus Thode Rask, Region Syddanmark
 • Thomas Mindegaard Jensen, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Linda Christensen, Nordfyns Kommune
 • Gitte Ulsø Madsen, Esbjerg Kommune
 • René Hansen, Kolding Kommune 
 • Lasse Roslind, Middelfart Kommune
 • Marianne Jacobsen, Vejle Kommune
 • Mai-Britt Wismann, Socialsekretariatet (sekretær)

 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum 

 • tager orienteringen til efterretning.

13. Status fra arbejdsgruppen om udgiftspres på det specialiserede socialområde

Beslutning

Der blev budt velkommen til Hans Andersen, specialkonsulent fra KL. Hans præsenterede analysens resultater. 

Orienteringen blev taget til efterretning.

Status fra arbejdsgruppen om udgiftspres på det specialiserede socialområde

Hans Andersen fra KL deltager kl. 11:30-11:50 til dette punkt og vil fremlægge resultaterne fra vedhæftede: KL analyse om udgiftsstigning.

Baggrund
Socialdirektørforum nedsatte i november 2021, i samarbejde med KL, en arbejdsgruppe med fokus på det voldsomme udgiftspres på det specialiserede socialområde. Arbejdsgruppen har haft fokus på fire spor:

 • Fælles dataunivers – gode og anvendelige data
 • Analyse af udviklingen – hvorfor vokser udgifterne?
 • Målrettet benchmarking
 • Incitament struktur og incitament muligheder

Arbejdsgruppen har afholdt sidste planlagte møde den 13. juni 2022 og har udarbejdet vedhæftede opsamling fra arbejdsgruppen om udgiftspres på socialområdet.

I forbindelse med arbejdet har KL fremlagt en analyse om udgiftsstigningen som er vedhæftet her og som fremlægges af Hans Andersen til mødet.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum

 • tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Opsamling Projekt om udgiftspres på socialområdet.pdf
KL analyse om udgiftsstigning

14. Udgifter til det specialiserede socialområde i 2021

Beslutning

Der var drøftelser om den økonomiske udvikling i de forskellige kommuner.

Det blev drøftet hvilken betydning indsatsen på børneområdet har for voksenområdet og hvordan viden fra voksenområdet kan bruges på børneområdet.

Der er et ønske om øget vidensdeling mellem kommunerne om hvilke tiltag, der virker i forhold til at nedbringe udgifterne/bremse stigningen. Medtages som tema på døgnseminar i foråret 2023.

Socialdirektørforum drøftede udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde. Det blev godkendt at der etableres en strategisk arbejdsgruppe, som sammen med økonomisk arbejdsgruppe kan gribe de opgaver, som udspringer af Socialdirektørforums arbejde, herunder særligt i forhold til opgaver omkring Faglige og udviklingsmæssige opgaver på socialområdet i tilknytning til de økonomiske vinkler. Socialsekretariatet udarbejder sammen med KKR sekretariatet et oplæg til kommissorium for gruppens arbejde til godkendelse i et efterfølgende møde i Socialdirektørforum.

Udgifter til det specialiserede socialområde i 2021

Baggrund
Jævnfør Rammeaftalen 2021-2022 udarbejdes årligt en beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark, henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde. Til det formål har økonomisk arbejdsgruppe udarbejdet en beskrivelse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde 2020– 2021 (se bilag).
 
Den samlede økonomi på det specialiserede socialområde udviser fra 2020 til 2021 en stigning på 285,9 mio. kr. svarende til en stigning på 2,95 procent. Fra 2019 til 2020 var der en stigning på 27 mio. kr. svarende til en stigning på 0,3 %.
 
Samlet for kommunerne i Syddanmark er udgifterne fra 2020 til 2021 på voksenområdet steget med 206,5 mio. kr. svarende til 3,2 %. På børne- og ungeområdet ses der fra 2020 til 2021 en stigning i udgifterne på 79,4 mio. kr. svarende til en stigning på 2,4 %.

Punkterne 13 og 14 drøftes samlet efter fremlæggelse af analyse om udgiftsudviklingen fra KL under punkt 14: Status fra arbejdsgruppen om udgiftspres på det specialiserede socialområde.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum

 • drøfter udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde.

Bilag

Økonomisk udvikling 2020-2021 – NOTAT.pdf

15. Ommærkning af særlige pladser for 2. halvår 2022

Beslutning

Godkendt. 

Der er fortsat et ønske om, at der kan ommærkes flere end 25% af pladserne.

Ommærkning af særlige pladser for 2. halvår 2022

Baggrund

I Region Syddanmark er der etableret 32 særlige pladser. Hvert halve år er det muligt at ommærke 25 %. Dette svarer til, at op til 8 pladser kan ommærkes. I 1. halvår 2022 har 8 af de 32 særlige pladser været ommærket.

Status for de særlige pladser pr. 13. juni 2022 er, at 7 pladser er i brug. Der foreligger ikke ubehandlede anmodninger i visitationsforum. På den baggrund foreslås, På den baggrund foreslås, at samtlige 8 pladser forbliver ommærket pr. 1. juli 2022 til 31. december 2022.

 
Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum 

 • godkender, at samtlige 8 pladser forbliver ommærket pr. 1. juli 2022 til 31. december 2022.

16. Orienteringer

Beslutning

Taget til efterretning.

Orienteringer

Baggrund

 1. Samarbejde i syd om spiseforstyrrelser. Notatet er suppleret med beskrivelse fra Pomonahuset.
 2. Fælles temadag om funktionelle lidelser hos børn og unge i Syddanmark den 8. juni 2022. Planlagt i regi af Børne- og unge implementeringsgruppen Lillebælt. 
 3. Rapporten med Socialstyrelsens behandling af afrapporteringerne på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser er offentliggjort
 4. Referat fra møde i Dialogforum mellem Ankestyrelsen og kommuner den 25. marts 2022
 5. Evalueringsrapport fra Sammen om Psykiatri. Resultater fra rapporten præsenteres på Afsluttende konference Sammen om Psykiatri den 16. juni og rapporten bliver derefter sendt ud. Til møde i Socialdirektørforum den 9. september lægges der op til en drøftelse af rapportens resultater.
 6. Endeligt lukkeregnskab fra Børne- og Ungehusene Marsvænget 2021_endeligt

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum 

 • tager orienteringerne til efterretning.

Bilag

202205 Samarbejde i syd om spiseforstyrrelser.PDF
Program Fælles temadag om funktionelle lidelser hos børn unge den 8 juni 2022.pdf
Socialstyrelsens behandling af afrapporteringerne på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.pdf
Endeligt referat af Dialogforum den 25. marts 2022.pdf
Sammen om Psykiatri Evaluering SDSI – maj 2022.pdf
Lukkeregnskab Børne- og Ungehusene Marsvænget 2021_endeligt.pdf

17. Eventuelt

Beslutning

Psykiatrisygehuset inviterer til dialog

Klaus Liestmann, Sønderborg, bragte emnet om invitationerne fra psykiatrisygehuset til de politiske udvalg i kommunerne i Syddanmark frem. Det blev besluttet at nedsætte en hurtigtarbejdende gruppe, der skal skrive et notat med baggrundsviden på området. Tønder, Faaborg-Midtfyn og Sønderborg Kommuner byder ind med deltagere til arbejdsgruppen.

Kvalitet i indsatserne 

Siggi  W. Kristoffersen, Faaborg-Midtfyn og Mogens Bak Hansen, Nordfyn, orienterede om deres besøg i Dialogforum Syddanmark, hvor de deltog i deres egenskab af formænd for arbejdsgruppen: Kvalitet i indsatsen. De blev taget godt imod og havde en god drøftelse om kvalitet. Dialogforum tilkendegav, at de gerne vil indgå i konkrete drøftelser.

Medlemmerne i Dialogforum er: Danske handicaporganisationer, Skole og Forældre, formand og næstformand for KKR Syddanmark, Socialdirektørforum (Grethe H Nielsen, Tønder, og Bettina Brøndsted, Kerteminde) og KL.

Eventuelt

Emner til eventuelt