Møde i Socialdirektørforum den 26. november 2021

Udgivet 06.12.2021

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 26. november 2021

STED

Uddannelsescentret Fredericia: Mosegårdsvej 2A, 7000 Fredericia

STARTTIDSPUNKT

2021-11-26 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2021-11-26 12:00


PUNKTER

1. Møde med Ankestyrelsens Dialogforum

2. Arbejdet i Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn set fra forskellige synsvinkler

3. Evaluering af anonym stofmisbrugsbehandling i 2019 og 2020

4. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 10. september 2021

5. Afrapportering fra arbejdsgrupperne under rammeaftalen

6. Kommissorium for arbejdet med udgiftspresset på det sociale område

7. Evaluering af Netværk for botilbudsledere i Syddanmark

8. Forslag til antal ommærkede pladser – 1. halvår 2022. Sag fra Region Syddanmark

9. Høring af Tværsektoriel samarbejdsaftale for borgere med PTSD

10. Etablering af autismetilbud på Nymarksvej i Fredericia

11. Spørgsmål om opdeling af takster på botilbud

12. Revision af forretningsorden for Forretningsudvalget

13. Orienteringer

14. Eventuelt


1. Møde med Ankestyrelsens Dialogforum

Møde med Ankestyrelsens Dialogforum

Repræsentanter fra KL og Ankestyrelsen deltager virtuelt under behandling af dette punkt.
 

Baggrund

Formål med Dialogforum

Ankestyrelsens Dialogforum blev etableret som følge af økonomiaftalen for 2019. Formålet med dialogforummet er at drøfte kommunale problemstillinger, udfordringer og muligheder med henblik på at bidrage til at styrke kvaliteten i kommunernes myndighedsarbejde på social- og beskæftigelsesområdet.

Forummet har ingen afgørelseskompetencer, men dialogen mellem parterne kan danne grundlag for bedre dialog om større udfordringer og tendenser og give anbefalinger til fremadrettede initiativer.

Medlemmer i Dialogforum

I forummet indgår repræsentanter fra Ankestyrelsen, fem kommuner (én udpeget fra hvert KKR – fra Syddanmark er det direktør Claus Fjeldgaard, Varde), Børne- og Kulturchefforeningen, Foreningen af Socialchefer i Danmark samt KL.

Styrke dialogen med kommunerne

Dialogforum ønsker at styrke dialogen mellem kommunerne og Ankestyrelsen yderligere og afholder derfor møder i løbet af november 2021 med alle kommuner indenfor de fem KKR-områder.

Forud for mødet har kommunerne haft mulighed for at sende eventuelle relevante problemstillinger, emner og andet. Se problemstillingerne i bilaget.

Dagsorden for mødet

 1. Introduktion til formål med mødet v/Janet Samuel og Jacob Hess
 2. Præsentation af Dialogforum og underudvalg, herunder deres opgave og afsæt v/Janet Samuel og Jacob Hess
  1. Baggrund
  2. Formål
  3. Deltagere
  4. Arbejdsopgaver
 3. Kommuners oplevelse af samarbejdet med Ankestyrelsen
  1. Hvilke udfordringer og muligheder oplever kommunerne i samarbejde t med Ankestyrelsen?
  2. Hvilke gode erfaringer og oplevelser har kommunerne med samarbejdet, som der med fordel kan gøres mere af?
 4. Evt. v/alle

Fra Ankestyrelsen og KL deltager

Janet Samuel, KL
Jacob Hess, Ankestyrelsen
Julie Bloch, Ankestyrelsen
Stephanie Villadsen, Ankestyrelsen
Alberthe Bruzelius, Ankestyrelsen
Rigmor Lond, KL
 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum drøfter sagen med afsæt i oplægget.

Beslutning
Grundet tekniske problemer, blev mødet ikke gennemført. Erstatningsmøde søges afviklet via Teams i december 2021 eller januar 2022.
 

Bilag

Temaer til drøftelse med Ankestyrelsens Dialogforum.pdf

2. Arbejdet i Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn set fra forskellige synsvinkler

Arbejdet i Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn set fra forskellige synsvinkler

Baggrund

Formand for Samrådet Lea Friberg, en tilsynsførende og den kommunale repræsentant Sven Rode deltager under punktet og fremlægger deres perspektiver på arbejdet og området, herunder fordele og udfordringer.

Vedhæftet som bilag er Samråd for udviklingshæmmede lovovertræderes årsrapport 2020

Beslutning
Gennemgåede Powerpoint er vedlagt.
Der opleves kapacitetsudfordringer til målgruppen (lovovertrædere med IQ under 70).
Samarbejdsaftalen bør opdateres til 2022 version. Lea Friberg har opgaven.

Bilag

Årsrapport Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere 2020.pdf
Oplæg Samråd og Tilsyn 26. november 2021 SDF.pptx

3. Evaluering af anonym stofmisbrugsbehandling i 2019 og 2020

Evaluering af anonym stofmisbrugsbehandling i 2019 og 2020

Ulrich Guldahl Poulsen, Leder af Stofbehandlingen i Kolding og Mette Schmidt Misbrugsbehandler i Odense Kommune deltager under punktet. 

Baggrund
I juni 2015 trådte ny lovgivning i kraft om anonym stofmisbrugsbehandling (Serviceloven § 101 a). Loven betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde anonym stofmisbrugsbehandling.

Lovens krav til anonym stofmisbrugsbehandling er:

 • Borgere som visiteres, skal have tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse og ikke have andre sociale eller psykiske problemer for at tilhøre målgruppen
 • Kommunen skal have mindst 2 tilbud, hvoraf det ene skal ligge udenfor kommunen
 • Behandlingen tilbydes i grupper
 • Behandlingen skal foregå udenfor misbrugscenteret således anonymiteten kan holdes
 • Behandlingen skal foregå adskilt fra behandlingstilbud efter § 101 på en sådan måde, at formålet med anonymitet opnås. Behandlingen kan godt finde sted i samme bygning, såfremt der er sikret anonym indgang.

Socialdirektørforum besluttede i forbindelse med lovens vedtagelse, at udbyde fælles anonym stofmisbrugsbehandling i Odense, Esbjerg og Kolding kommuner.

Med virkning fra 1. september 2020 trådte Aabenraa Kommune ud af samarbejdet.

Socialdirektørforum besluttede den 16. august 2019 at reducere udgiften pr. tilbudssted i hver af de tre kommuner fra 777.000 kr. til 450.000 kr. årligt. Første år med ny budgetramme var 2020.

Antallet af afsluttede forløb har ligget nogenlunde konstant med mellem 63 og 73 forløb årligt. Dog har der været en væsentligt færre borger gennem forløb i Kolding i corona-året 2020 og en mindre nedgang i Odense og Esbjerg. Det må formodes at tilbagegangen skyldes en kombination at corona-nedlukning og mindre synlighed grundet nedskalering af PR-indsatsen som følge af besparelsen på området.

De hyppigste brugere at tilbuddet er mænd i aldersgruppen 18-35 år.  I 2020 ses der en markant stigning i andelen af kvinder der benytter sig af tilbuddet.

Flest forløb gennemføres blandt hash- og kokainmisbrugere.  

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at "Evaluering af anonym stofmisbrugsbehandling 2019 – 2020" tages til efterretning.

Beslutning
Evalueringen for 2019-2020 blev taget til efterretning.
I forhold til evalueringen for 2022 ønskes det afdækket, om behandlingsmål for borgerne opnås. I forbindelse med evalueringen for 2022 skal der lægges op til en grundig drøftelse af mål og resultater med indsatserne. Det blev ligeledes aftalt, at der med henblik på organisering i 2023 og frem tages en grundig drøftelse af kommunernes ønsker hertil.
De tre kommuner Kolding, Esbjerg og Odense tager snarest en drøftelse af evalueringen af den anonyme stofmisbrugsbehandling.

Bilag

Evaluering af anonym stofmisbrugsbehandling 2019 – 2020.pdf

4. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 10. september 2021

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 10. september 2021

Baggrund

Referat fra møde i Socialdirektørforum den 10. september 2021.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender referatet fra møde den 10. september 2021.

Beslutning
Afdækning af behov for pladser behandles på mødet i marts 2022, hvor afdækningen vil være færdigbearbejdet.

5. Afrapportering fra arbejdsgrupperne under rammeaftalen

Afrapportering fra arbejdsgrupperne under rammeaftalen

Baggrund

Socialdirektørforum afholdt den 1. og 2. oktober 2020 seminar, hvor der var en drøftelse af forskellige temaer med udgangspunkt i Rammeaftalen 2021-2022 indsatsområder og mulige initiativer på det syddanske specialiserede socialområde. Til at udmønte Rammeaftalens initiativer blev der nedsat tre arbejdsgrupper, der fik til opgave, at arbejde med udvikling af budskaber og indsatser inden for hver af Rammeaftalens tre indsatsområder.

De tre arbejdsgrupper er:

 • Kvalitet i indsatserne
 • Styring og kapacitet
 • Tværsektoriel kobling

Arbejdsgrupperne har i perioden fra den 10. august 2021 til den 27. oktober 2021 udarbejdet oplæg til holdningspapirer og handlingskatalog. Holdningspapirerne er vedhæftet som bilag.

Det videre arbejde med arbejdsgruppernes materiale, herunder handlingskatalogerne, behandles på efterfølgende møder i Socialdirektørforum. Se bilag: 202111 Arbejdsgrupperne under rammeaftalen videre proces.
 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum godkender de tre arbejdsgruppers oplæg til holdningspapir.

Beslutning
I holdningspapiret til Kvalitet i indsatserne indarbejdes supplerende tekst om "mestring og progression".
Holdningspapirene blev derefter godkendt og vil fremadrettet danne grundlag for arbejdet på området.
På det kommende møde i Socialdirektørforum tages der stilling til, hvilke indsatser der skal prioriteres og det videre arbejde for at føre holdningspapirene ud i livet.

Bilag

Holdningspapir Kvalitet i indsatsen.pdf
Kvalitet i indsatserne SDF 211005.pptx
Holdningspapir Styring og kapacitet.pdf
Holdningspapir Tværsektoriel kobling.pdf
202111 Arbejdsgrupperne under rammeaftalen videre proces.pdf

6. Kommissorium for arbejdet med udgiftspresset på det sociale område

Kommissorium for arbejdet med udgiftspresset på det sociale område

Baggrund

KKR Syddanmark har bedt Socialdirektørforum om at se på mulighederne for at skabe et datagrundlag for styrket viden om dels baggrunden for det fortsatte økonomiske pres på området dels for grundlag for fremtidige handlingsmuligheder for at mindske presset.

Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe på tværs af syddanske kommuner, KKR-sekretariatet og KL. Arbejdsgruppen har lavet et forslag til et kommissorium – se bilag. Det kan overvejes at inddrage en repræsentant fra myndighedsområdet i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppens formål er at tegne modellen for (og om muligt) skabe det nødvendige datagrundlag for styrket viden om dels baggrunden for det fortsatte udgiftspres på området dels for grundlag for fremtidige handlingsmuligheder for at mindske presset.

Der arbejdes i fire spor:

 • Fælles dataunivers – gode og anvendelige data
 • Analyse af udviklingen – hvorfor vokser udgifterne?
 • Målrettet benchmarking
 • Incitament struktur og incitament muligheder

Indstilling
Det indstilles, at Socialdirektørforum godkender kommissoriet.

Beslutning
Kommissoriet blev godkendt. Der var enighed om, at kommissoriet skal tilføjes, at der også bør ses på forløbslængder på de forskellige § områder.
Faaborg-Midtfyn og Nyborg kommuner indtræder i arbejdsgruppen for at sikre små kommuners repræsentation.

Bilag

Kommissorium for arbejdet med udgiftspresset på det specialiserede socialområde.pdf

7. Evaluering af Netværk for botilbudsledere i Syddanmark

Evaluering af Netværk for botilbudsledere i Syddanmark

Baggrund

Socialdirektørforum besluttede den 9. oktober 2019 at oprette et Netværk for botilbudsledere, for kommunale og regionale botilbud i Syddanmark. Formålet med netværket er at sikre udvik-ling af socialområde både på botilbuddene og regi af Socialdirektørforum og at sikre videndeling mellem netværkets deltagere. Der skal sikres en tæt kobling mellem Socialdirektørforum og netværket, så strategiske drøftelser i Socialdirektørforum bringes ind i netværket. Netværksmøderne er heldagsmøder med plads til inspiration og videndeling. 

Deltagerne i netværket er udpeget i kommunerne, der hver har haft mulighed for at udpege to deltagere. Der har været afholdt to virtuelle møder den 15. december 2020 og den 5. marts 2021 samt et fysisk møde den 26. august 2021. 

Der er gennemført en evaluering af netværket i form af et spørgeskema, resultaterne er vedhæftet som bilag.

Spørgsmål

 • Baggrundsspørgsmål: I spørgeskemaet spørges ind til deltagernes antal medarbejdere, målgruppe for deres botilbud samt hvilke møder de har deltaget i. 
 • Tilfredshed: Der spørges ind til tilfredshed, samt hvad deltagerne tager med sig fra møderne.
 • Emner de ønsker bragt videre til Forretningsudvalg og Socialdirektørforum 
 • Input til netværkets fremtidige form. 

13 deltagere har svaret på hele undersøgelsen, 4 har afgivet svar på nogle af spørgsmålene. Der er givet svar fra 12 kommuner og 1 svar fra Region Syddanmark. 

Hovedresultater
Deltagerne er meget tilfredse med netværket og møderne. Deltagerne har taget forskellige ting med sig i deres videre arbejde, både fagligt input, kollegial sparring og glæde ved at møde kolleger i andre kommuner. For nogle har det været svært at møderne startede op virtuelt. Deltagerne er kommet med input til emner til Socialdirektørforum, som kan tages med i det videre arbejde. 

Årets sidste møde planlægges som et fysiske netværksmøde den 30. november 2021.

Forlag til fremtidig form
En mulig fremtidig form for netværket er en model hvor netværket mødes to gange om året til faciliterede møder og der arbejdes på, at netværket inviteres til et møde med Socialdirektørforum hvor der inviteres til en fælles drøftelse.
 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum

 • tager orienteringen til efterretning
 • tager stilling til forslag til fremtidig form.

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning og det blev besluttet at netværket kan fortsætte under forudsætning af netværket driver sig selv. Sekretariatet kan støtte op om to årlige møder.

Bilag

2021 Evaluering af netværk for botilbudsledere.pdf

8. Forslag til antal ommærkede pladser – 1. halvår 2022. Sag fra Region Syddanmark

Forslag til antal ommærkede pladser – 1. halvår 2022. Sag fra Region Syddanmark

Baggrund

I Region Syddanmark er der etableret 32 særlige pladser. Hvert halve år er det muligt at ommærke 25 %. Dette svarer til, at optil 8 pladser kan ommærkes. Det skal dog sikres, at der er et antal ledige særlige pladser, der kan stå klar ved akut behov (bufferpladser). I 2. halvår 2021 har 8 af de 32 særlige pladser været ommærket.

Ommærkningen sker på baggrund af involvering/høring af de syddanske kommuner. Derfor fremsender psykiatrisygehuset hermed et forslag til ommærkningen for den kommende periode. Status for de særlige pladser pr. 5. oktober 2021 er, at 14 pladser er i brug. Der foreligger ikke ubehandlede anmodninger i visitationsforum. På den baggrund foreslås, at samtlige 8 pladser forbliver ommærket pr. 1. januar 2022 til 30. juni 2022.

Indstilling

Det indstilles til Socialdirektørforum, at godkende ommærkningen af 8 af de særlige pladser til psykiatripladser.

Beslutning
Ommærkning af de 8 særlige pladser til pladser i psykiatrien blev godkendt.

9. Høring af Tværsektoriel samarbejdsaftale for borgere med PTSD

Høring af Tværsektoriel samarbejdsaftale for borgere med PTSD

Baggrund

Under Sundhedsaftalen 2019-2023 har Følgegruppen for uddannelse og arbejde udarbejdet høringsudkast til en ny samarbejdsaftale for voksne med PTSD i Region Syddanmark.

Proces
Høringsudkastet er den 14. oktober 2021 sendt i offentlig høring. Socialdirektørforum er høringspart og udkast til høringssvar udarbejdes i samarbejde mellem Fælleskommunalt Sundhedssekretariat og Fælleskommunalt Socialsekretariat. Et første udkast til høringssvar har været til kommentering i de 22 syddanske kommuner og på baggrund af tilbagemeldingerne udarbejdes et andet udkast til høringssvar, der er vedhæftet dette punkt. Høringssvaret sendes til de 22 kommuner til fornyet gennemgang med deadline for tilbagemelding den 1. december 2021. Høringssvar skal være afgivet til Region Syddanmark senest den 3. december 2021.

Indhold af aftalen

Samarbejdsaftalen omhandler voksne over 18 år med PTSD og er afgrænset til at omfatte henholdsvis flygtninge med PTSD, veteraner med PTSD og øvrige borgere med arbejdsrelateret PTSD i Region Syddanmark.

Afsættet for samarbejdsaftalen er den eksisterende samarbejdsaftale omkring traumatiserede flygtninge og krigsveteraner med PTSD fra 2011. Samarbejdsaftalen er opdateret i henhold til den nuværende praksis og der er fokus på et samarbejde, hvor målgruppernes uddannelse- og arbejdsmarkedstilknytning kan styrkes.

Med samarbejdsaftalen forpligter kommunerne sig på:

 • at sikre én samlet indgang i kommunen vedrørende borgere med PTSD
 • at arbejde for at sikre en mere systematisk udveksling af relevante oplysninger mellem de involverede aktører omkring borgeren med PTSD
 • at arbejde for en fælles forståelse af hinandens rammer, vilkår og sprogbrug ved gennem fælles undervisning, at være med til at skabe mere sammenhængende forløb og gode parallelindsatser for borgeren med PTSD
 • at indgå i udvikling af et formaliseret samarbejde for at understøtte en hurtig arbejdsafklaring og understøtte at borgere med PTSD kan fastholde eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse.

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum godkender udkast til høringssvar. 

Beslutning
Det tilføjes i høringssvaret, at Veterancentret i Ringsted er en vigtig videnspart. Herefter blev høringssvaret godkendt.

Bilag

Høringsbrev.pdf
Høringsparter.pdf
Høringsudkast til samarbejdsaftale for borgere med ptsd i region syddanmark, 2021.pdf
Fælleskommunalt høringssvar på samarbejdsaftale for voksne med PTSD_Andet udkast.pdf

10. Etablering af autismetilbud på Nymarksvej i Fredericia

Etablering af autismetilbud på Nymarksvej i Fredericia

Baggrund

Region Syddanmark ansøger om tilladelse til at udvide pladstallet med 7 højt specialiseret døgn- og dagtilbudspladser til voksne borgere inden for autismespektret. (Se vedhæftede notater).

Socialdirektørforum godkendte den 9. oktober 2019 regionens forslag om at etablere et nyt højt specialiseret døgn- og dagtilbud med 8-10 pladser til voksne borgere inden for autismespektret.

Som led i arbejdet med at oprette tilbuddet har regionen købt en grund til at bygge det nye tilbud på Nymarksvej i Fredericia. Der er efterfølgende på baggrund af drøftelse med formandskabet på belægnings- og driftsmødet den 24. februar 2021 arbejdet med at etablere 14 døgn- og dagtilbuds-pladser, opdelt i 2 afdelinger med 7 pladser i hver.

For at imødekomme kommunernes efterspørgsel ønsker regionen nu at få godkendt, at der etableres yderligere 7 døgn- og dagtilbudspladser til voksne med autisme, der lider af forskellige former for svær komorbiditet som angst og depression og/eller voksne inden for autismespektret, der har brug for en plads til afklarings/udredningsforløb. Det samlede tilbud vil dermed være med i alt 21 døgn- og dagtilbudspladser.

Tilbuddets indhold

Indsatsen i det nye tilbud vil have et tydeligt rehabiliterende fokus. De unge og voksne der tilknyttes tilbuddet, forventes at have potentiale til at få uddannelse eller beskæftigelse på normale eller, i nogen tilfælde, særlige vilkår. En forudsætning for at de tilknyttede unge lykkes med at komme i uddannelse / beskæftigelse, og i det hele taget kommer i trivsel og udvikling, vil være en målrettet indsats. De tilknyttede medarbejdere vil derfor have særlig viden om netop autisme og forskellige former for komorbiditet, der sætter dem i stand til at samarbejde med tilbuddets borgere om at opnå et godt liv med autisme.

Økonomi og forventet indflytning

Prisen for de yderligere 7 døgn- og dagtilbudspladser fastlægges på baggrund af regionens taktstruktur, hvor prisen sammensættes af en basistakst og en ydelsespakketakst. Basistaksten for de yderligere 7 døgnpladser, vil følge basistasten på de øvrige 14 døgnpladser på samme matrikel. Basistaksten forventes at være ca. 1.345 kr. pr. døgn (2021 prisniveau).

Det nye tilbud forventes at være klar til indflytning i begyndelsen af 2. kvartal 2024.
 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum imødekommer ansøgningen således regionen kan udvide pladstallet med 7 højt specialiseret døgn- og dagtilbudspladser til voksne borgere inden for autismespektret i tilknytning til det godkendte tilbud. Det samlede tilbud i Fredericia vil dermed have i alt 21 døgn- og dagtilbudspladser.

Beslutning
Socialdirektørforum imødekommer ansøgningen under forudsætning af, der er tale om SEL § 107 pladser. Regionen kan således udvide pladstallet med 7 til i alt 21 højt specialiserede døgn- og dagtilbudspladser til voksne borgere inden for autismespektret i tilknytning til det godkendte tilbud.

Bilag

Udvidelse af pladstallet på autismetilbud Nymarksvej Region Syddanmark.pdf
Ændringskema – udvidelse af pladstallet på autismetilbud Nymarksvej Region Syddanmark.pdf

11. Spørgsmål om opdeling af takster på botilbud

Spørgsmål om opdeling af takster på botilbud

Baggrund
På baggrund af en henvendelse fra Nyborg Kommune ønsker Middelfart Kommune en afklaring af om takster på botilbud kan/skal udspecificeres på f.eks. § 85, § 83 og SUL ydelser. 

Henvendelsen fra Middelfart lyder:

"Takstafregning på botilbud med opdeling i §85, §83 og SUL ydelser

Middelfart Kommune har modtaget en anmodning fra Nyborg Kommune om, at få afregninger for botilbudspladser opdelt således det fremgår hvor stor en del af taksten som udgøres § 83 ydelser og hvor meget som udgøres af § 85 ydelser. Der har været en dialog omkring formålet med dette og det bunder i, at Nyborg Kommune vil kontere § 83 ydelserne på ældreområdet.

Det er den første anmodning vi har fået af denne type men kan frygte at der kommer flere. Fra 1. januar vil man også kunne bede om, at få SUL ydelserne udspecificeret på regningen. Det vil betyde en masse administration hvis vi skal adskille botilbudstaksterne i tre dele. Det vil betyde, at der hver gang der har været opfølgning på en borger skal vurderes på om de nye mål flytter på fordelingen mellem ydelserne.

Middelfart Kommune vil gerne have en drøftelse af problemstillingen og en fælles tilgang til at takster skal udregnes efter Rammeaftalens regler; men at en botilbudstakst er én takst og at kommuner som ønsker at kontere fra forskellige kasser laver en intern fordelingsnøgle."

Økonomisk arbejdsgruppe har vurderet sagen og udtaler følgende:

”Økonomisk arbejdsgruppe mener, at det vil være en meget administrativ tung opgave, hvis man skal dele regningen op på f.eks. 83 og 85 ydelser. Det betyder ikke alene, at timerne, der ydes skal deles op på § 83- § 85, men basistaksten også skal deles op på de 2 §§. Det betyder således, at der skal laves 2 sæt takster med hver sin ydelsestakst og tilknyttet basistakst. Der kan blive tale om opdeling i 3 sæt takster, hvis nogle kommuner ønske, at opdelingen også skal omfatte sundhedsydelser.

Problemstillingen kompliceres af, at det er ofte det samme personale, der leverer de forskellige ydelser, men fordelingen mellem indsatserne kan veksle alt afhængig af borgerens behov uden at det samlede behov for timer ændre sig. Skal der så gennemføres en revisitering hver gang fordelingen af timer ændrer sig? Arbejdsgruppen vurderer at dette ikke vil være praktisk muligt at administrere.

Arbejdsgruppen foreslår derfor, at køber selv opdeler regningen ud fra fordelingen af timer beskrevet i VUM skema. Dermed kan køber til en hver tid lave den ønskede opdeling. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at køber derved vil opnå det samme, som hvis leverandøren sender en regning med opdeling på forskellige §§. Dette vil være betydeligt mindre ressourcekrævende.

Arbejdsgruppen bemærker, at uanset om det er udgifter til § 83- eller 85-ydelser på et botilbud, så skal man bruge de samme funktioner ved konteringen Jf IM’s Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 4.5.4.. Bruges en anden funktion til f.eks. § 83, så vil det få betydning for bl.a. nøgletalssammenligninger.”

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at:

 • Socialdirektørforum følger anbefalingen fra Økonomisk arbejdsgruppe og at regninger dermed ikke opdeles på paragraffer.

Beslutning
Socialdirektørforum besluttede, at følge anbefalingen fra Økonomisk arbejdsgruppe og dermed, at regninger ikke opdeles på paragraffer.
Socialdirektørforum var enige om, at eventuelle tvivlsspørgsmål om afregninger mellem to kommuner i videst muligt omfang skal løses lokalt mellem de involverede kommuner.

12. Revision af forretningsorden for Forretningsudvalget

Revision af forretningsorden for Forretningsudvalget

Baggrund

I forbindelse med at kommunerne den 3. marts 2011 overtog koordineringsansvaret for det specialiserede socialområde fra regionerne blev Socialdirektørforum etableret. Socialdirektørforum nedsatte i den forbindelse Forretningsudvalget for Socialdirektørforum i Region Syddanmark (FU) og fastlagde en forretningsorden for FU. Forretningsordenen har ikke siden været revideret eller fornyet.

For at gøre forretningsordenen nutidig og i overensstemmelse med gældende forhold foreslås forretningsordenen revideret.  

Vedlagt er forretningsordenen fra 2011 samt oplæg til revideret forretningsorden.

De væsentligste ændringer er:

 • Formulering om begrænsning på funktionsperioden udgår 
 • Fastsættelse af, at Forretningsudvalget afholder møder 14 dage forud for møder i Socialdirektørforum og at formanden kan indkalde til ekstraordinært møde efter behov.
 • Udpegning af formanden sker i Socialdirektørforum på 2. ordinære møde i den kommunale valgperiode 
 • Sekretariatsbetjening sker gennem Fælleskommunalt Socialsekretariat og KKR Sekretariatet

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at

 • Socialdirektørforum godkender oplægget til revideret forretningsorden for Forretningsudvalget.

Beslutning
Oplæg til revision af forretningsorden for Forretningsudvalget blev godkendt.
Der var enighed om at regionens socialområde ved Christian Schatt-Magnussen tilbydes plads i Forretningsudvalget fra 2022.

Bilag

Forretningsorden Forretningsudvalget 2021.pdf
Kommissorium_for_Forretningsudvalget.pdf

13. Orienteringer

Orienteringer

 

Ny samarbejdsaftale med SOSU-skolerne
Både KKR Syddanmark og kommunaldirektørkredsen har drøftet, hvordan kommunerne og SOSU-skolerne i fællesskab kan styrke social- og sundhedsuddannelserne set i forhold til de store rekrutteringsudfordringer. 

For at styrke samarbejdet mellem kommunerne og SOSU-skolerne har kommunerne i Syddanmark og SOSU-skolerne i september 2021 udarbejdet en samarbejdsaftale, der sætter rammen for et styrket samarbejde. Aftalen kan ses som bilag.

Referat fra møde i Koordinationsforum den 24. september 2021.

Referat fra ERFA møde de særlige pladser den 23. september 2021.

Nyhedsbrev Særlige pladser november 2021

Referat af dialogmødet om de centrale udmeldinger afholdt d. 4. oktober 2021 mellem Socialstyrelsen, De administrative styregrupper (DAS) og KL.

Referat fra Belægnings- og driftsmøde

Referat fra møde i det tværsektorielle samarbejdsudvalg den 28. oktober. Samarbejdsudvalget er nedsat på baggrund af samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne om sundhedsfaglig rådgivning og vurderinger fra Klinisk Funktion i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension samt sygedagpengesager.

Nyt fra Dimensioneringsudvalget
Dimensioneringsudvalget for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse holdt møde den 13. oktober 2021 for at drøfte de nationale og regionale indsatser, der er igangsat for at styrke uddannelserne.

Udvalget vil, på grund af de store rekrutteringsudfordringer vi står overfor på velfærdsområderne, fremadrettet afholde kvartalsvise møder, så udvalget løbende holdes vidende om udviklingen på uddannelsesområdet og kan komme med inputs til de forskellige initiativer, der igangsættes regionalt.

Dimensioneringsudvalget er et kommunalt udvalg, der er nedsat af KKR Syddanmark, og som har til formål at rådgive og indstille til KKR Syddanmark om praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelsen.

Udvalget består af fire medlemmer, der er udpeget af kommunaldirektørerne i Syddanmark. For at sikre en bred repræsentation i udvalget, er der et medlem for hver af de fire SOSU-skolers optageområder.

Medlemmerne af udvalget er på nuværende tidspunkt:

 • Arne Nikolajsen, direktør for sundhed og omsorg, Esbjerg Kommune (formand)
 • Torben Birk Rosbach, børnechef, Nyborg Kommune
 • Annette Lund, senior- og sundhedsdirektør, Kolding Kommune
 • Louise Thule Christensen, chef for Senior og Rehabilitering, Haderslev Kommune

Udvalget sekretariatsbetjenes af ankerkommunen og KKR-sekretariatet.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning
Orienteringspunkterne blev taget til efterretning.

Bilag

Samarbejdspapir ml de fire SOSU-skoler og KKR Syddanmark september 2021.pdf
Referat ekstra møde koordinationsforum 24.9.21.pdf
De særlige pladser – referat ERFA-møde den 23. september 2021.pdf
Nyhedsbrev 3. kvartal 2021 – De særlige pladser.pdf
Referat af dialogmøde med DAS og KL d. 4. oktober 2021.pdf
Referat af Belægnings- og driftsmøde 3. november 2021.pdf
Referat 28.10.2021 – Samarbejdsudvalg for samarbejde om rehabiliteringsteams.pdf

14. Eventuelt

Eventuelt

Intet under eventuelt.