Møde i Socialdirektørforum den 29. september 2023

Udgivet 06.10.2023

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 29. september 2023

STED

Comwell, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

STARTTIDSPUNKT

2023-09-29 08:15

SLUTTIDSPUNKT

2023-09-29 09:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat

2. Kapacitet

3. Orientering fra halvårligt dialogmøde med Social- og Boligstyrelsen, NATKO

4. Ændringer af kapacitet i Rammeaftaleperioden

5. Orienteringer

6. Eventuelt

7. Fællesmøde med børne-, unge- og skoleområdet


1. Godkendelse af referat

Beslutning

Godkendt.

En række beslutningspunkter kan ikke afvente decembermødet og derfor vil 2. del af dagsordenen for dagens møde skulle behandles pr. mail i næste uge. 

Godkendelse af referat

Baggrund 
Vedhæftet som bilag er referat fra møde i Socialdirektørforum den 30. juni 2023.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at 

 • godkende referat fra møde i Socialdirektørforum den 30. juni 2023.

Bilag

Referat fra møde i Socialdirektørforum den 30 juni 2023 uden bilag.pdf

2. Kapacitet

Beslutning

Det indstilles til KKR at kapaciteten udvides for målgrupperne dobbeltdiagnostiserede og udviklingshæmmede med dom. Middelfart har tilkendegivet at kunne bygge for fællesskabet til dobbeltdiagmostiserede og er villig til at gå i gang med at planlægge, hvis andre kommuner bakker op om det. Region Syddanmark vil gerne bidrage i planlægningen af byggeri til dobbeltdiagnostiserede. Regionen er villig til at gå i samarbejde om at løse opgaven med udviklingshæmmede og dom.

Kapacitet

Baggrund
På møder i K22 og KKR i juni blev Socialdirektørforum bedt om at udarbejde et oplæg til en model for øgning af den kommunale botilbudskapacitet. Der er et ønske fra KKR om, at der arbejdes hen mod at søge den statslige lånepulje, der er en del af økonomiaftalen.  Det var også et ønske, at Socialdirektørforums oplæg kommer med et bud på placering og valg af målgrupper der skal bygges til. I oplægget skal der skeles til kommunernes eksisterende kompetencer på området.

Lånepulje 
Proces og kriterier for lånepuljen i 2025 og 2026 endnu ikke aftalt mellem KL og de relevante ministerier.

KL har tilkendegivet overfor de relevante ministerier, at lånepuljen i særlig grad skal være en håndsrækning til de kommuner, der gennem udvidelse af botilbudskapaciteten løfter en opgave på vegne af fællesskabet. Hvis et fælleskommunalt element, som forventet, bliver et kriterie, vil ansøgende kommuner formodentlig skulle kunne dokumentere et fælleskommunalt element i forbindelse med ansøgning fra lånepuljen. Dokumentationen kan være en aftale mellem flere kommuner, en beslutning fra KKR eller tilsvarende, der viser, at der er tale om et anlægsprojekt, der gennem tilvejebringelse af yderligere kapacitet på botilbudsområde, giver flere kommuner mulighed for at benytte flere kommunalt ejede botilbud.

KL arbejder for, at processen for lånepuljen vedr. 2025 og 2026 bliver åbnet for ansøgninger i løbet af 1. kvartal 2024, samt at fordelingen af den samlede pulje på i alt 1,3 mia. kr. blev udmeldt senest medio 2. kvartal 2024.
KL har udarbejdet et notat vedrørende lånepuljen, der er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling
Hen over sommeren har de syddanske kommuner uforpligtende meldt ind med tilkendegivelser om at bygge ekstra pladser på voksenområdet og beskrevet om der allerede er botilbud til målgruppen i kommunen. Kommunerne har også svaret på spørgsmål om planer om kapacitetsudvidelse og på en survey om syddanske kommuners vurdering af udviklingen i behovet for botilbudspladser på det specialiserede socialområde.

21 kommuner svarede på survey om eksternt køb af pladser på voksenområdet til følgende målgrupper:

 • Autisme i svær/massiv grad
 • Udviklingshæmning
 • Udviklingshæmning og dom
 • Dobbeltdiagnose, hvor der både er psykiatrisk lidelse og afhængighedslidelse
 • Andet

Fire kommuner har uforpligtende tilkendegivet at være indstillet på at udvide den kommunale botilbudskapacitet.

17 kommuner har svaret på spørgsmålet om planlagte etableringer af ny botilbudspladser på det specialiserede voksenområde. 

En skematisk sammenfatning af besvarelserne findes i bilag 1.

Autisme i svær/massiv grad
Der er planlagt/planlægges etablering af 88 nye pladser i de syddanske kommuner og Region Syddanmark i de kommende år. Blandt de kommuner, der har angivet et behov for eksterne køb af pladser til borgerne med autisme i svær/middelsvær grad er behovet angivet til imellem 33 og 47 pladser i årene 2024, 2025 og 2026. Tre kommuner tilkendegiver uforpligtende at være villige til at bygge til/for fællesskabet.

Udviklingshæmning
Der er planlagt/planlægges etablering af 73 nye pladser i de syddanske kommuner i de kommende år. Blandt de kommuner, der har angivet et behov for eksterne køb af pladser til borgerne med udviklingshæmning, er behovet angivet til imellem 28 og 58 pladser i årene 2024, 2025 og 2026. Ingen kommuner tilkendegiver uforpligtende at være villige til at bygge til/for fællesskabet.

Udviklingshæmning og dom
Der er ikke planlagt etablering af nye pladser og ingen kommuner tilkendegiver uforpligtende at være villige til at bygge til /for fællesskabet. Bland de kommuner, der har angivet et behov for eksterne køb af pladser til borgerne med udviklingshæmning og dom er behovet angivet til imellem 27 og 53 pladser i årene 2024, 2025 og 2026. 

Dobbeltdiagnose
Der er planlagt/planlægges etablering af 4 nye pladser i de syddanske kommuner i de kommende år. Blandt de kommuner, der har angivet et behov for eksterne køb af pladser til borgerne med dobbeltdiagnose, er behovet angivet til imellem 48 og 60 pladser i årene 2024, 2025 og 2026. Middelfart kommune tilkendegiver uforpligtende at være villige til at bygge til /for fællesskabet og har erfaring med tilbud til målgruppen.

Andet
Der er planlagt/planlægges etablering af 10 pladser til senhjerneskade, 6 pladser til hjemløse, 35 pladser til målgruppen ældre handicappede og 6 pladser til målgruppen handicappede med behov for særforanstaltning. Kommuner der angiver at ville købe pladser i kategorien "andet", efterspørger pladser til "Unge psykisk sårbare" og "Unge og selvskade". Ingen af de kommuner der tilkendegiver uforpligtende at være villige til at bygge til/for fællesskabet ønsker at bygge til de anførte målgrupper.

Sammenfatning
Med forbehold for de usikkerheder der ligger i at summere angivelser af forventet fremtidige køb af pladser hos eksterne leverandører og om planlagte tyder de indsamlede data på, at behovet for pladser til borgere med autisme i svær/massiv grad og udviklingshæmning vil være dækket med de planlagte nye botilbud til de to målgrupper. Der syntes at være et ikke uvæsentligt udækket behov for pladser til borgere med dobbeltdiagnose og til borgere med udviklingshæmning og dom.

Efter servicelovens § 4 er kommunalbestyrelserne forpligtet til at sørge for, at der er det nødvendige antal botilbudspladser til rådighed for borgere, der opfylder betingelserne for at blive visiteret til sådanne tilbud. Kommunerne har en såkaldt “forsyningsforpligtelse” på området. For at overholde forsyningsforpligtelsen kan kommunen enten anvende egne botilbud og/eller samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Proces
Socialdirektørforum drøfter den 29. september 2023 kapacitet, udbud og efterspørgsel, byggeri og lånepulje i relation til botilbudskapaciteten i Syddanmark og om der kan identificeres målgrupper, der skal bygges til og placering af botilbuddet/botilbuddene.

Sagen sendes derefter til behandling i K22 og KKR på deres møder i november med henblik på beslutning af om den/de udpegede målgruppe(er) og placering af botilbud er en opgave der er egnet til ansøgning af lånepuljen.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum:

 • Sikre afklaring af om Middelfart vil påtage sig opgaven med at bygge til borgere med dobbeltdiagnose inden sagen behandles i K22 og KKR
 • Fortsætter drøftelser med Region Syddanmark om udvidelse af kapaciteten i tilbud til borgere med udviklingshæmning og dom
 • Sender sagen til beslutning i K22 og KKR

 

Bilag

Voksenområdet forventet byggeri og køb af pladser 2024-2026.pdf
Lånepulje vedr botilbud.pdf
Oversigt over kommunernes byggeplaner på voksensocialområdet.pdf
Oversigt over kommunernes byggeplaner på børnesocialområdet.pdf
Oversigt over kommuner der gerne vil bygge ekstra pladser.pdf

3. Orientering fra halvårligt dialogmøde med Social- og Boligstyrelsen, NATKO

Beslutning

Taget til efterretning. 

Med baggrund i NATKOs bekymringer vedrørende kommunernes opmærksomhed på behovet for at sikre det faglige niveau omkring synsydelser til borgerne på synsområdet, så har Socialdirektørforum bedt henholdsvis Svendborg og Ærø kommuner uddybe, hvordan de vil sikre det faglige niveau i deres ydelser på synsområdet. De to kommuner oplyser, at de kun har hjemtaget synsopgaven på voksenområdet og ikke har planer om at hjemtage børneområdet aktuelt.

Ydermere har Socialdirektørforum bedt Regionen om at beskrive de konsekvenser som hjemtagelsen for Svendborg og Ærø har for CKV.

Socialdirektørforum drøftede på mødet situationen og tilbagemeldingerne fra de to områder og er enige om, at på nuværende tidspunkt giver denne hjemtagelse ikke anledning til bekymringer. Socialdirektørforum er dog enige om at følge området tæt.

Der opfordres til, at der ved fremtidige hjemtagleser af ydelser fra CKV sker en orientering af Scialdirektørforum tidligt i processen.

Orientering fra halvårligt dialogmøde med Social- og Boligstyrelsen, NATKO

Baggrund
Der har været afholdt det halvårlige dialogmøde med Social- og Boligstyrelsen.

René Junker orienterer fra dialogmødet.

Vedlagt som bilag er referatet fra mødet samt et svar på henvendelse vedrørende børnesyn.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at 

 • tage orienteringen til efterretning. 

Bilag

OPDATERET_Referat fra dialogmøde om NATKO mellem Syddanmark og SBST, den 11. august 2023.pdf
Notat svar på henvendelse vedr. børnesyn .pdf
Konsekvenser for CKV ved Svendborg og Ærø Kommunes hjemtagelse af opgaver fra CKV.pdf
Bilag til Konsekvenser af Svendborg Kommunes overtagelse af højt specialiserede opgaver for Ærø og Svendborg.pdf

4. Ændringer af kapacitet i Rammeaftaleperioden

Beslutning

Ingen bemærkninger. Socialdirektørforum udtrykker tilfredshed med, at der meldes ind med ændringer af kapacitet i Rammeaftaleperioden..

Ændringer af kapacitet i Rammeaftaleperioden

Baggrund
I Rammeaftalen 2023-2024 er der i bilag 4 fastlagt procedure for ændring af kapacitet i Rammeaftaleperioden og mellem Rammeaftaleperioder.

Kommunerne kan frit oprette tilbud og pladser samt indgå aftaler med andre kommuner omkring forholdene ved oprettelsen. Alle nye regionale tilbud skal godkendes i Socialdirektørforum.

Regler for mindre ændringer i antallet af pladser er, at tilbud op til 50 pladser frit kan op- og nedjustere op til 5 pladser. For tilbud over 50 pladser gælder +/- 10 %.  Oprettelse af pladser derudover eller oprettelse af nye pladser skal sendes til udtalelse hos Socialdirektørforum. Lukning af pladser skal sendes i høring hos Socialdirektørforum.

Sekretariatet har modtaget oplysning om kapacitetsændringer fra:

 1. Odense Kommune, der laver en nettoudvidelse med 25 botilbudspladser og 28,2 dagtilbudspladser for borgere med autisme
 2. Nordfyns Kommune, der lukker sit psykistricenter (antal pladser er efterspurgt)

Ad 1 Oprettelse af botilbuddet Kelsbjerg
Odense Kommunes kapacitets analyse fortæller at der kommer til at mangle nye bo- og dagpladser for borgere med autisme i de kommende år. På den baggrund oprettes et nyt tilbud for borgere med autisme. Botilbuddet Kelsbjerg kommer til at indeholde 35 bortilbudspladser og 40 dagpladser og det forventes klar til ibrugstagning medio/ultimo 2024. 10 af botilbudspladserne forventes benyttet af borgere fra andre kommuner. I forbindelse med etableringen af Kelsberg nedlægges 10 botilbudspladser på Tornhuset og 11,8 dagtilbudspladser på Peder Skramsvej .

Botilbuddet er omfattet af ABL § 105 med støtte efter SEL § 85 og dagtilbuddet efter SEL § 104.

Ad 2 Lukning af Nordfyns Psykiatricenter
Nordfyns Kommune lukker pr. 1.november 2023 sit psykiatricenter som et ABL §105/SEL §85 tilbud, da der de seneste år har være længere perioder med ledige pladser og at enkelte beboere har fravalgt/ikke benytter sig af §105/§85 støtten.  Alle beboere er borgere fra egen kommune. 

Alle beboere har kontrakter til lejemålene og ændringen får ikke betydning for deres bo-forhold. 

I forbindelse med lukningen afholdes opfølgningssamtaler med alle beboere og aktuelle behov bliver konkretiseret. Herefter bliver borgerne tilbudt den nødvendige støtte, blot i anden form.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at 

 • Ad 1: udtale sig om etableringen
 • Ad 2: give høringssvar ift. lukningen

Bilag

Odense Kommune Kelsbjergvej .pdf
Nordfyns Kommune Psykiatricenter.pdf

5. Orienteringer

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Lise Willer orienterede om arbejdet med at udforme et fælles udfordringsbillede mellem Psykiatrien og Socialdirektørforum. I den forbindelse blev det besluttet, at der til mødet i Socialdirektørforum i december skal formuleres en sag, der belyser erfaringerne med rigtigheden af de regninger kommunerne modtager fra regionen når færdigbehandlede patienter fra psykiatrien ikke kan hjemtages. Endvidere skal problemstillingen omkring forskellige opfattelser af, hvornår en borger er færdigbehandlet belyses. SDF vil afdække problemstillingerne set fra kommunernes perspektiv, og vil efterfølgende gå i dialog med psykiatrien om deres perspektiv.

Orienteringer

Herunder følger orienteringer til Socialdirektørforum:

Ny organisering af børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark pr. 1. september 2023
En omorganisering af Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark betyder følgende ændringer:

 1. Fra den 1. september 2023 ændres aldersgrænsen, så patienter på 18 og 19 år fremover skal henvises til voksenpsykiatrien.
 2. Behandling af indlagte patienter på 13-17 år samles i Odense og Aabenraa. Det vil sige, at det ikke længere er muligt at indlægge de 13-17 årige patienter i Esbjerg.
 3. Akutmodtagelsen for børn- og unge flyttes fra Esbjerg til Aabenraa. Akutmodtagelsen i Aabenraa vil være åben i tidsrummet 08.00-18.00 på hverdage. Akutmodtagelsen i Odense er døgnåben alle ugens dage. Alle akutte henvendelser vedrørende børn under 12 år sker uændret til Odense.
 4. Ambulatorierne i børne- og ungdomspsykiatrien i Esbjerg, Aabenraa, Vejle og Odense udvider deres subakutte tilbud.

Den nye organisering af Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark skal afhjælpe ventelister og problemer med at overholde udredningsretten. 
Yderligere info findes her: Ny organisering af børne- og ungdomspsykiatrien

Visitationsretningslinje for kommende tilbud til mennesker med dobbeltdiagnose
Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen netop udgivet den endelige version af den faglige visitationsretningslinje for det kommende regionale integrerede dobbeltdiagnosetilbud. 
https://www.sst.dk/da/nyheder/2023/Ny-retningslinje-beskriver-maalgruppen-for-et-kommende-tilbud-til-mennesker-med-dobbeltdiagnose 

Nyhedsbrev fra de særlige pladser
Vedhæftet som bilag er nyhedsbrev fra de særlige pladser.

Modeller for indsats til børn og unge med mistrivsel
Socialdirektørforum og Samarbejdsforum med psykiatriledelsen i syd har sammen besluttet at indhente viden om de tre modeller for lettilgængelige tilbud, som aktuelt drøftes i tilknytning til det lettilgængelige tilbud, som det forventes kommunerne skal igangsættes i løbet af 2024. Det er endnu ikke nationalt besluttet hvilke modeller der skal implementeres.

Som baggrundsnotat omkring de tre modeller er der udarbejdet vedlagte notat.

Derudover kan det oplyses at børn og unges mentale trivsel også drøftes i regi af sundhedsklyngerne. Aktuelt er der drøftelser i Syd vedrørende:

I forbindelse med omorganiseringen af børn- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark har der naturligt været drøftelser i klyngerne om omorganiseringen. I den forbindelse har der i flere af klyngerne været en drøftelse om at styrke det tværsektorielle samarbejde om børn og unge i mistrivsel.

Der er i tre af sundhedsklyngerne besluttet at anvende klyngemidler på at udvikle forebyggende tilbud for børn og unge i mistrivsel: 

 • I Sundhedsklynge Lillebælt arbejdes der med at udvikle kompetenceudvikling til fagpersonale i kommunen og regionen med det formål at sikre bedre opsporing og hjælp for børn og unge i mistrivsel. 
 • I Sundhedsklynge Vestjylland arbejdes der på at udvikle lettilgængelige tværsektorielle gruppeforløb til børn og unge i mistrivsel
 • I Sundhedsklynge Sønderjylland arbejdes der på at udvikle lettilgængelige tværsektorielle gruppeforløb til børn og unge i mistrivsel

Der er således allerede godt gang i indsatserne for børn og unges trivsel i syd, og det vurderes derfor at Syd samlet set står på et godt afsæt for at kunne implementere nye modeller i fremtiden.

Bilag: 20230908 Notat om modeller for indsatser til Børn og Unge i mistrivsel.pdf

Henvendelse fra Social- og Boligstyrelsen vedr. Borgeren ved roret
Social- og Boligstyrelsen har fremsendt et brev med ønske om at indgå et samarbejde med Socialdirektørforum jf. vedhæftede brev.
Bilag: Brev til Socialdirektørforum region Syddanmark om borgeren ved roret – Syd.pdf

Orientering fra Region Syddanmark – Status på implementeringsprocessen af det kommende regionale integrerede dobbeltdiagnosetilbud
Vedhæftet som bilag.

Invitation til temadag for medarbejdere der arbejder med spiseforstyrrelser
En planlægningsgruppen under Socialdirektørforum har planlagt en temadag den 6. november se invitationen vedhæftet som bilag. 

Fællesmøde med børne-, unge- og skoleområdet
Socialdirektørforum og Børne- og Kulturchefforeningen har sammen lagt et program for et fællesmøde den 29. september 2023.
Vedhæftet er programmet for dagen og registerede tilmeldinger per 19. september 2023. 

Fællesmøde mellem Socialdirektørforum og Sundhedsdirektørkredsen
Den 3. november 2023 kl. 8:30 – 13:00 afholdes der fællesmøde. Målgruppen er direktører og chefer på socialområdet, sundhedsområdet og seniorområdet. Invitationen er vedhæftet her til videresendelse til kollegerne fra sundheds- og seniorområdet.

Indstilling 
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • tage orienteringerne til efterretning. 

Bilag

Nyhedsbrev De særlige pladser – jan – jul 2023.pdf
20230908 Notat om modeller for indsatser til Børn og Unge i mistrivsel.pdf
Brev til Socialdirektørforum region Syddanmark om borgeren ved roret – Syd.pdf
Orientering fra Region Syddanmark – Status på implementeringsprocessen af det kommende regionale integrerede dobbeltdiagnosetilbud.pdf
2023 Invitation til temadag for medarbejdere der arbejder med spiseforstyrrelser 6 november.pdf
Invitation til fællesmøde Socialdirektørforum og børne unge og skoleområdet den 29 september 2023.pdf
Tilmeldte til fællesmøde Socialdirektørforum og børne og skole og ungeområdet.pdf
Invitation til fællesmøde Socialdirektørforum Sundhedsdirektørkredsen.pdf

6. Eventuelt

Eventuelt

7. Fællesmøde med børne-, unge- og skoleområdet

Fællesmøde med børne-, unge- og skoleområdet

Fra kl. 9 – 12 er der fællesmøde med repræsentanter fra børne- unge og skoleområdet. vedhæftet som bilag er program for dagen samt tilmeldte til fællesmødet. 

 • Ankomst, morgenbrød og kaffe
 • Velkomst 
 • Gode eksempler fra kommunerne
 • Oplæg 1.
  Middelfart Kommune har sat et særligt fagligt og politisk fokus på børn og unges trivsel på dagsordenen. Middelfart har tilrettelagt en proces hvor de involverer unge, lytter til de unge og vil sætte lokale aktiviteter i gang.
  Oplæg v. Børne- og ungedirektør Charlotte Houlberg 
   
 • Oplæg 2.
  Det politiske ejerskab har været udgangspunkt for en involverende proces og et resultat, som fordrer et øget samspil på tværs af politiske udvalg og forvaltninger. Med udgangspunkt i det politiske forståelsespapir:  "Et skifte til gavn for børn og unges mentale sundhed og trivsel" gives et indblik i arbejdet og initiativerne.
  Oplæg v. Børne- og Ungedirektør Hanne Dollerup
  Drøftelser ved borde og i plenum
   
 • Pause
   
 • Socialt Udviklingscenter: Oplæg om unges trivsel
  SUS kommer med en kort rammesætning af begrebet Ny Udsathed og de tendenser, som forskningen peger på. Formålet er at få flere perspektiver på, hvordan vi bedst kan forstå udfordringerne omkring børn og unges mentale trivsel og mistrivsel.

  SUS dykker ned fortællinger fra 122 unge og de ord, de sætter på et ungeliv, som de oplever er svært. En pointe er i den sammenhæng, at disse problemer er af en systemisk karakter – altså skal vi tage hånd om børn og unges mentale trivsel, skal vi også se på det system og økosystem, som de er og bliver en del af. SUS fortæller om nogle af de konkrete partnerskaber med kommuner, partnerskabernes forskellige måder at rammesætte arbejdet og de erfaringer og resultater, der kan udledes fra arbejdet.
  Ved Socialt Udviklingscenter SUS direktør Vibeke Normann Andersen
  Dialog
   

 • Afrunding og tak for i dag ved direktør Hanne Dollerup
   
 • Frokost

 

Bilag

Invitation til fællesmøde Socialdirektørforum og børne unge og skoleområdet den 29 september 2023.pdf
Tilmeldte til fællesmøde Socialdirektørforum og børne og skole og ungeområdet.pdf