Møde i Socialdirektørforum den 30. juni 2023

Udgivet 07.07.2023

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 30. juni 2023

STED

Online

STARTTIDSPUNKT

2023-06-30 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2023-06-30 11:00


PUNKTER

1. Orientering fra Børnehus Syd om kapacitets udfordringer og en ny bygning til Børnehus Syd

2. Godkendelse af referat

3. Orientering fra samarbejdsforum med psykiatrisygehusledelsen

4. Evaluering af anonym stofmisbrugsbehandling 2021 og 2022

5. Socialdirektørforummets forslag vedr. udgiftspresset til K22 og KKR

6. Økonomisk udvikling 2021-2022 på det specialiserede socialområde

7. Kortlægning af kommunernes tilbud til udsatte – afrapportering

8. Revidering af samarbejdsaftaler målrettet sårbare og udsatte gravide

9. Ommærkning og frikøb af særlige pladser for 2. halvår 2023

10. Ændringer i kapacitet i Rammeaftaleperioden

11. Takst for Ungehuset Røjleskov

12. Sammensætning af Økonomisk arbejdsgruppe

13. Orientering om kommende sag om fælles kommunikationsplatform med klinisk funktion

14. Orienteringer

15. Eventuelt


1. Orientering fra Børnehus Syd om kapacitets udfordringer og en ny bygning til Børnehus Syd

Beslutning

Annie T. Jørgensen, Centerchef, Indsatser til Børn og Unge i Odense Kommune og Ditte Askerod, Leder af Børnehus Syd og Fønix Syd, gav en status fra Børnehus Syd. Præsentationen vedhæftes referatet. 

Orienteringen blev drøftet og taget til efterretning. 

Sagen sendes videre til orientering i KKR.

Orientering fra Børnehus Syd om kapacitets udfordringer og en ny bygning til Børnehus Syd

Der bydes velkommen til Annie T. Jørgensen, Leder Odense Kommune og Ditte K.K. Askerod, leder ar Børnehus Syd, der deltager i dette punkt. 

Baggrund
Socialdirektørforum er tidligere blevet orienteret om kapacitetsudfordringer og ny bygning til Børnehus Syd. Siden orienteringen er der sket ændringer i forhold til de forventede udgifter til den nye bygning samt perioden for finansiering.

Da Odense Kommune er udpeget som driftskommune, påhviler det Odense Kommune at sikre, at kommunerne i Region Syddanmark får den højspecialiserede ekspertise i sager om overgreb, som Børnehus Syd lovgivningsmæssigt er forpligtet til at yde.

Børnehus Syd er det børnehus i landet, som har flest sager, og sagstallet er vokset siden oprettelsen i oktober 2013. På medarbejdersiden er der sket en udvikling fra 7,19 fuldtidsnormeringer inkl. ledelse ved opstart til 34,4 fuldtidsnormeringer i 2023.

Udvikling i børnehussager

Årstal

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Antal børnehussager

369

459

467

511

575

601

543*

635

 

 

 

*Faldet skyldes formentlig Corona

Stigningen i antallet af sager kan have flere forskellige årsager. Det vurderes dog, at stigningen primært skyldes, at kommunerne i Region Syddanmark i højere grad er blevet opmærksomme på at benytte Børnehuset i sager om overgreb. Børnehus Syd er på kommunerunde hvert år og laver løbende oplysningsarbejde til kommunerne om lovens intentioner og kravet om at benytte Børnehuset i sager om overgreb.

I april 2016 kom der en lovændring, således at børn til og med 14 år skal videoafhøres og ikke som tidligere kun børn til og med 12 år. Dette har betydet en stigning i antallet af videoafhøringer, som presser kapaciteten.

Derudover forventes der med aftalen ”Børnene først” at blive et øget fokus på brugen af Børnehusene i Danmark.

Samtidig med det stigende antal børnehus sager, ses en stigning i brugen af tilkøbsydelserne. Stigningen forventes at fortsætte. 

Børnehus Syd/ Odense Kommune har pr. 1/1 2022 overtaget driftsansvaret for indsatsen for børn med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd. Opgaven løses i et samspil med Børnehuset Syd afdeling i Odense og benævnes, Fønix Syd. Denne ekstra opgave giver ikke et økonomisk pres for Børnehus Syd, da Fønix har et selvstændigt budget, samt delvist er støttet af midler fra Social- og Ældreministeriet. På nuværende tidspunkt er der i Fønix Syd 4,44 fuldtidsnormeringer. Det forventes, at stige til 9 fuldtidsnormeringer, da tilbuddet er forholdsvis nyt og kommunerne er ved at få kendskab til dette tilbud.

Børnehus Syd er, med stigningen i antallet af sager, vokset ud af de fysiske rammer. 

Nye rammer for Børnehus Syd – opdateret

By- og Kulturforvaltningen har gennem det seneste år afdækket forskellige muligheder i forhold til Børnehus Syds lokalebehov. Børn- og Ungeforvaltningen har i den sammenhæng i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen vurderet, at et køb af en landejendom er den mest hensigtsmæssige løsning. Den aktuelle landejendom lever op til lovgivningens intentioner om børnevenlige rammer, som samtidig bliver indrettet til den specielle opgavevaretagelse.

En del af finansieringen af bygningen vil blive betalt via indtægter ved salg af nuværende ejendom. Den resterende finansiering vil jf. bekendtgørelsen på området blive finansieret via objektiv betaling og en takstbetaling pr. sag.

Det var oprindeligt tiltænkt at finansieringen skulle strække sig over de næste 4 år, hvilket KKR tidligere er blevet orienteret om. Det har vist sig, at den afsatte ramme til ombygningen af landejendommen ikke er tilstrækkelig. Der er sket en projekteringsfejl i udarbejdelsen af projektbeskrivelsen, da laden kræver en fuldstændig ombygning for at kunne imødekomme kravene til kontor- møde- og samtalerum. By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune har haft en ekstern rådgiver til at vurdere ombygningsprisen. Rådgiveren vurderer, at ombygningen vil koste 18 mio. kr.

Det betyder at bygningen skal betales og finansieres igennem taksten frem mod 2053, med en faldende profil fra 2024 og frem mod 2053. Taksten forventes at stige med 1.116 kr. svarende til 6,6% fra 16.894 kr. til 18.010 kr. med et mindre fald ud over årene.

Indstilling
Det indstilles at Socialdirektørforum:

 • tager orienteringen til efterretning
 • sender sagen videre til orientering i KKR

Bilag

Børnehus Syd.pdf

2. Godkendelse af referat

Beslutning

Referatet blev godkendt

Godkendelse af referat

Baggrund
Vedhæftet som bilag er referat fra møde i Socialdirektørforum den 16. maj 2023.

Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforum, at

 • godkende referat fra møde i Socialdirektørforum den 16. maj 2023.

Bilag

20230516 Referat fra møde i Socialdirektørforum den 16 maj 2023 uden bilag.pdf

3. Orientering fra samarbejdsforum med psykiatrisygehusledelsen

Beslutning

Forummet er kommet godt fra start. Der var stor tilfredshed med, at forummet er oprettet.

Psykiatrien vil arbejde på udfordringsbilledet set fra deres perspektiv og på den baggrund skal der udarbejdes et fælles udfordringsbillede.

Det er besluttet at arbejde åbent med forskellige modeller omkring de tidlige indsatser til børn og unge i mistrivsel, derfor har Strategisk arbejdsgruppe fået til opgave at undersøge de tre modeller: Fremskudt Funktion, "Sammen på sporet" og STIME. Det drøftes til næste møde i samarbejdsforummet.

Børn og unge i mistrivsel drøftes til et fællesmøde mellem Socialdirektørforum og Sundhedsdirektørkredsen til efteråret og det drøftes også til et fællesmøde mellem Socialdirektørforum og repræsentanter fra børne og ungeområdet. 

Overflytning af stofmisbrugsbehandling af dobbeltdiagnosticerede drøftes på det kommende møde i Socialdirektørforum på baggrund af oplæg fra psykiatrisygehusledelsen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Orientering fra samarbejdsforum med psykiatrisygehusledelsen

Baggrund
Den 8. juni blev der afholdt første møde i samarbejdsforum med psykiatrisygehusledelsen. Lise Willer orienterer fra mødet.

På mødet blev følgende emner drøftet: Opstarten, kommissorium, udfordringsbillede, fælles interessepunkter, dobbeltdiagnosetilbud, netværksdag om spiseforstyrrelser og eventuelt. 

Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforum, at

 • drøfte samarbejdsforummets første møde og
 • tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Udfordringer på psykiatriområdet set fra socialområdet primo 2023.PDF
20230608 Referat fra opstartsmøde i samarbejdsforum mellem psykiatrisygehuset og Socialdirektørforum 8 juni 2023 uden bilag.pdf

4. Evaluering af anonym stofmisbrugsbehandling 2021 og 2022

Beslutning

Evalueringen samt forslag til fremtidig organisering blev drøftet. 

Det blev besluttet at model 1, hvor tilbuddet i Kolding Kommune lukkes skal implementeres med virkning fra 1. januar 2024.

Socialdirektørforum forelægges årligt status for arbejdet fælles anonym stofmisbrugsbehandling.

Evaluering af anonym stofmisbrugsbehandling 2021 og 2022

Baggrund
De syddanske kommuner har i fællesskab tilbudt anonym stofmisbrugsbehandling efter Servicelovens § 101 a siden loven trådte i kraft i 2015. Lovens krav til anonym stofmisbrugsbehandling er:

 • Borgere som visiteres, skal have tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse og ikke have andre sociale eller psykiske problemer for at tilhøre målgruppen
 • Kommunen skal have mindst 2 tilbud, hvoraf det ene skal ligge udenfor kommunen
 • Behandlingen tilbydes i grupper
 • Behandlingen skal foregå adskilt fra behandlingstilbud efter § 101 og på en sådan måde, at formålet med anonymitet opnås. Behandlingen kan godt finde sted i samme bygning, såfremt der er sikret anonym indgang.

Aabenraa kommune forlod samarbejdet i 2020. Tønder, Sønderborg og Haderslev er trådt ud af samarbejdet pr. 1/1 2023.

Ved behandling af evalueringen af anonym stofmisbrugsbehandling for 2019-2020 besluttede Socialdirektørforum den 26. november 2021, at det ved evalueringen for 2022 ønskes afdækket, om behandlingsmål for borgerne opnås. I forbindelse med evalueringen for 2022 skal der lægges op til en drøftelse af den fremtidige tilrettelæggelse af anonym misbrugsbehandling.

Antal afsluttede forløb
Antallet af afsluttede forløb har været svagt faldende fra 2017 til 2019. I Corona-årene 2020 og 2021 var der væsentligt færre borger, der gennemførte forløb i anonym stofmisbrugsbehandling og der ses en stigning i antallet af gennemførte forløb i 2022.

Figur 1. Antal afsluttede forløb fordelt på center 2017-2022

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Odense

25

20

22

18

15

25

Kolding

25

22

27

9

4

9

Esbjerg

23

21

18

15

13

24

I alt

73

63

67

42

32

58

Resultater i 2021 og 2022
Der er en klar tendens til, at der er flest borgere hjemhørende i en af de tre kommuner hvor tilbuddet er beliggende. 

De hyppigste brugere at tilbuddet er mænd i aldersgruppen 18-35 år.  I 2020 ses der en markant stigning i andelen af kvinder, der benytter sig af tilbuddet og i 2022 ses en stigning i antallet af borgere, der er fyldt 36 år eller mere. 

Fordelingen på hovedstof viser, at flest forløb gennemføres blandt hash- og kokainmisbrugere. 

For de som blev færdigbehandlede i 2021 og 2022, blev målet for behandlingen nået i 79 % af forløbene.

Fremtidig organisering
Socialdirektørerne i de tre kommuner med anonym stofmisbrugsbehandling, har i maj 2023 drøftet resultaterne af indsatsen i 2021 og 2022. Det blev fremhævet som positivt, at antallet af gennemførte forløb generelt var stigende og konstateret, at der er gennemført meget få forløb på centret i Kolding samt at målet for behandlingen i de tre centre er nået i 8 ud af 10 forløb. På den baggrund indstiller direktørerne fra Odense, Kolding og Esbjerg, at Socialdirektørforum drøfter den fremtidige opgaveløsning.  Der peges på to modeller:

 1. lukning af tilbuddet i Kolding og en reduktion af det samlede budget for opgaveløsningen med 1/3 del
 2. lukning af alle tre tilbud

Ad 1
Lukning af tilbuddet i Kolding betyder, at det fortsat er muligt for de samarbejdende kommuner, at leve op til lovens krav om at kunne stille to tilbud til rådighed og at det ene skal ligge udenfor kommunen. Med en reduktion af det samlede budget med 1/3 bevares den nuværende kapacitet på de resterende centre og løsningen bliver billigere for de samarbejdende kommuner.

Det samlede budget for opgaveløsningen vil i 2024 være 813.000 kr. (i 2023 priser) med centrene i Odense og Esbjerg. I 2023 er budgettet for de tre centre i Odense, Kolding og Esbjerg 1.160.700 kr. Fordelingen af abonnementet på de samarbejdende kommuner fremgår af bilag 2.

Borgere fra de kommuner, der hidtil har søgt behandling i Kolding vil få længere til behandling.

Ad 2
Lukning af alle tre tilbud betyder, at hver kommune selv skal løse opgaven med at tilvejebringe to tilbud. Der skal således indgås nye samarbejdsaftaler mellem kommunerne eller findes alternativer til kommunal behandling for at leve op til lovens krav om to behandlingsalternativer.

Indstilling
Det indstilles, at Socialdirektørforum

 • drøfter evalueringen af anonym stofmisbrugsbehandling i 2021 og 2022
 • drøfter forslag til fremtidig organisering og
 • beslutter hvilken orgsanisering der skal implementeres fremover.

Bilag

Evaluering af anonym stofmisbrugsbehandling 2021 og 2022.pdf
Budget med to centre i 2024.pdf

5. Socialdirektørforummets forslag vedr. udgiftspresset til K22 og KKR

Beslutning

I august igangsættes en afdækning og ajourføring af behovet for pladser på de specialiserede voksenområde. Der sendes et skema ud efter sommerferien med afleveringsfrist i begyndelsen af september.

Der er igangsat en rundspørge til kommunerne i syd om aktuelle byggeplaner og om kommunen er villig til at bygge til fællesskabet.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra kommunerne laves der i starten af november et oplæg til KKR med forslag til hvordan den kommunale botilbudskapacitet kan øges. 

Mange kommuner er i gang med at gøre noget med kapaciteten og mange kommuner har et behov nu, samtidig skal vi sammen have en opmærksomhed på, at der ikke opstår overkapacitet. 

I forhold til mulighederne for at søge puljemidlerne til anlæg af nye tilbud er der endnu mange uklarheder; men der bliver tale om en udvidelse af lånerammen og det forudsættes, at anlægsudgifter også afholdes inden for den eksisterende låneramme. KL har fokus på, at der er et samarbejde omkring at bygge i forbindelse med puljemidlerne.

 

 

 

 

 

Socialdirektørforummets forslag vedr. udgiftspresset til K22 og KKR

Baggrund
Socialdirektørforummet har udarbejdet vedhæftede notat om udgiftspresset på socialområdet til behandling i K22 den 8. juni og møde i KKR den 20. juni 2023. 

Lise Willer orienterer fra mødet med K22 og i KKR Syddanmark. Vedhæftet er en skriftlig orientering der blev fremsendt per mail sammen med skema til afdækning af kommunernes byggeplaner i forbindelse med temaet: Øgning af den kommunale botilbudskapacitet.
 
Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforum, at

 • drøfte tilbagemeldingerne fra K22/KKR og 
 • tage stilling til eventuelle tiltag på baggrund af meldingerne fra K22/KKR.

Bilag

K22 og KKR juni 2023 .pdf
Orientering fra K22 og KKR møder om udgiftspress Lise Willer.pdf
Bygge skema SDF.docx

6. Økonomisk udvikling 2021-2022 på det specialiserede socialområde

Beslutning

Punktet blev drøftet. Der var enighed om, at der næste år bør komme en mere detaljeret redegørelse vedr. regnskabstal fra kommunerne i syd. Økonomisk arbejdsgruppe arbejder videre med dette og er allerede i gang med at drøfte oplæg hertil. Det blev fremført, at vi også gerne ser udgifterne fordelt i forhold indbyggertal, og ift til hvad kommunens budget er, sammenlignet med regnskabsresultatet.

Økonomisk udvikling 2021-2022 på det specialiserede socialområde

Baggrund
Jævnfør Rammeaftalen 2021-2022 udarbejdes årligt en beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark, med henblik på at følge og styre udgifterne på området. Til det formål har økonomisk arbejdsgruppe udarbejdet en beskrivelse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde 2021-2022 (se bilag).
 
Det samlede område
Den samlede økonomi på det specialiserede socialområde udviser fra 2021 til 2022 en stigning på 251,6 mio. kr. svarende til 2,4 %. 

Fire kommuner har haft faldende eller uændrede udgifter til områder fra 2021 til 2022. Udgifterne er procentmæssigt faldet mest i Fanø Kommune med et fald på 24 %, mens udgifterne procentmæssigt er steget mest i Middelfart Kommune, der har haft en stigning på 8,5 %.

Børne- og ungeområdet
Samlet set er der fra 2021 til 2022 en stigning i udgifterne på børne- og ungeområdet på 77,8 mio. kr. Det er en stigning på 2,2 %.

Ti kommuner har haft faldende udgifter til børneområdet. Udgifterne er procentmæssigt faldet mest i Fanø Kommune med et fald på 39,2 %, mens udgifterne procentmæssigt er steget mest i Fredericia Kommune, der oplevede en stigning på 23,2 %.

Voksenområdet
Samlet for kommunerne i Syddanmark er udgifterne fra 2021 – 2022 på voksenområdet steget med 173,8 mio. kr. svarende til 2,6 %.

Tre kommuner har haft faldende udgifter til voksenområdet. Og de øvrige 19 stigende udgifter. Udgifterne er procentmæssigt faldet mest i Fanø Kommune med 17 %, mens udgifterne i Middelfart Kommune procentmæssigt er steget mest med 8,3 %.

Indstilling
Det indstilles at Socialdirektørforum:

 • drøfter udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde.

Bilag

Økonomisk udvikling 2021-2022.pdf

7. Kortlægning af kommunernes tilbud til udsatte – afrapportering

Beslutning

Henrik Mott Frandsen orienterede om arbejdet og takkede for kommunernes input til undersøgelsen. Samarbejdspartnerne er tilfredse med resultatet. De mange gode tilbud i kommunerne, er gjort synlige og tilgængeligt. 

Kortlægningen bliver offentlig tilgængelig i juli: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/patientforloeb/saerlige-indsatser/

Til august (i stedet for juli som det fremgår af bilaget) sender arbejdsgruppen information ud via Socialdirektørforummets medlemmer. Informationen kan bruges til videre formidling i kommunerne jævnfør kommunikationsplanen. Arbejdsgruppen har planlagt at indsamle beskrivelser af tilbud som kan bruges til gensidig inspiration. I midten af august sendes der et lille skema ud til kommunerne, hvor de har mulighed for at beskrive 1 eller 2 tilbud, som der er særligt gode erfaring med. Hensigten er at gøre det muligt, at søge inspiration hos hinanden og eventuelt tage kontakt og høre nærmere. 

Afrapporteringen blev taget til efterretning. 

Kortlægning af kommunernes tilbud til udsatte – afrapportering

Baggrund
I sommeren 2022 godkendte styregruppen for SydKIP og Socialdirektørforum arbejdsgrundlaget for arbejdet med at kortlægge forudsætninger for tidlig opsporing af alvorlig sygdom hos udsatte borgere. 

Kortlægningen er gennemført af en arbejdsgruppe, med repræsentanter fra region, kommune og frivillighedsområdet. Målet er at kortlægge kommunernes eksisterende tilbud til udsatte borgere. Kortlægningen skal være et værktøj, som 

 • gøres tilgængelig på Sundhed.dk
 • skal være anvendelig for de praktiserende læger og andre fagpersoner
 • ikke kræver et stort vedligeholdelsesarbejde, men sker via kommunernes, de frivillige organisationers og regionens egne hjemmesider, hvor informationen allerede er tilgængelig. 

Status for arbejdet er, at der via spørgeskema er indsamlet godt 300 links til oversigtssider og beskrivelser af kommunale, regionale og civilsamfundets tilbud. Linkene er gjort tilgængelige på en oversigtsside på sundhed.dk, hvor der henvises til tilbud i alle 22 Syddanske kommuner. Kommunerne har haft mulighed for at se informationerne via et link der blev sendt ud per mail til Socialdirektørforum og respondenterne i primo maj 2023. Efterfølgende har 6 kommuner henvendt sig med rettelser, der vil blive korrigeret inden offentliggørelse primo juli 2023.

For at udbrede kendskabet til oversigtssiden på sundhed.dk blandt praktiserende læger og relevante samarbejdspartnere, har arbejdsgruppen udarbejdet en kommunikationsplan. Se vedhæftede bilag. Samtidig med offentliggørelsen udarbejdes en tekst med forslag til initiativer som kommunerne kan bruge i forbindelse med videreformidling i egen kommune.

Arbejdsgruppen har set mange spændende tilbud til målgruppen. Som opfølgning har arbejdsgruppen besluttet at indsamle eksempler på gode ideer og initiativer til målgruppen i efteråret 2023. Formålet er at give kommunerne mulighed for at søge inspiration hos hinanden.

Formand for arbejdsgruppen, Henrik Mott Frandsen, vil orientere om arbejdet.

Indstilling
Det indstilles, at Socialdirektørforum

 • tager afrapporteringen til efterretning.

 

Bilag

Kommunikationsplan.pdf

8. Revidering af samarbejdsaftaler målrettet sårbare og udsatte gravide

Beslutning

Kommissorium blev godkendt. 

Der blev udpeget to deltagere til arbejdsgruppen. En fra Esbjerg Kommune med kendskab til det socialfaglige område og arbejdsmarkedsområdet samt en fra Odense Kommune. 

Der blev udpeget en person til kontaktgruppen fra Vejen Kommune.

De tre kommuner fremsender navne til sekretariatet.

Revidering af samarbejdsaftaler målrettet sårbare og udsatte gravide

Baggrund
Der et velfungerende samarbejde mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark omkring udsatte og sårbare gravide med rusmiddelbrug. Der er for nuværende to samarbejdsaftaler der sikrer det gode samarbejde: "Aftale om sårbare gravide" og "Samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark" (vedhæftet som bilag).

Fødeplanudvalget har gennemgået eksisterende aftaler på området og anbefaler at revidere og samskrive de to aftaler til en. Følgegruppen for Forebyggelse bakker op om Fødeplanudvalgets anbefaling og der er derfor udarbejdet et kommissorium for revidering og samskrivning af de to aftaler. 

Der lægges vægt på, at arbejdsgruppen i forbindelse med arbejdet, gennemgår alle afsnit og gør samarbejdsaftalen handlingsorienteret og nem at bruge i dan daglige praksis. Arbejdsgruppen medlemmer skal repræsentere de instanser der har erfaring fra arbejdet med målgruppen og derfor opfordres Socialdirektørforummet til at pege på 2 repræsentanter fra socialområdet til arbejdsgruppen. Det er samtidig ønsket, at arbejdsgruppen skal have mulighed for at indhente specialistviden fra en kontaktgruppe når det skønnes relevant. Derfor opfordres Socialdirektørforum til at pege på 1-2 specialister med relevant faglig viden som arbejdsgruppen kan tage kontakt til i arbejdet med revidering af aftalerne. 

Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforum, at

 • godkende kommissorium for revideringen og samskrivning af de to samarbejdsaftaler, 
 • foreslå 1-2 personer der kan fungere som kontaktgruppe og
 • udpege 2 deltagere med indsigt i henholdsvis det socialfaglige område og arbejdsmarkedsområdet.

Bilag

Kommissorium – Revidering og sammenskrivning af to samarbejdsaftaler.pdf
Samarbejdsaftale sårbare gravide.pdf
Samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet familieambulatoriet plus.pdf

9. Ommærkning og frikøb af særlige pladser for 2. halvår 2023

Beslutning

Ommærkningen af de 8 af de særligt pladser til psykiatripladser blev godkendt 

Psykiatriens frikøb af 4 særlige pladser frem til 1. juli 2024 blev godkendt.  

Ommærkning og frikøb af særlige pladser for 2. halvår 2023

Baggrund
I Region Syddanmark er der etableret 32 særlige pladser. Hvert halve år er det muligt at ommærke 25 %. Dette svarer til, at op til 8 pladser kan ommærkes. I 1. halvår 2023 har 8 af de 32 særlige pladser været ommærket.

Status for de særlige pladser pr. 31. maj 2023 er, at 8 pladser er i brug. På den baggrund foreslår Psykiatrien i Region Syddanmark, at samtlige 8 pladser forbliver ommærket pr. 1. juli 2023 til 31. december 2023.

Frikøb af 4 pladser pr. 1 juni 2023

På baggrund af udfordringer med kapaciteten i det samlede psykiatrisygehus ønsker psykiatrien at frikøbe fire af de særlige pladser. De fire pladser frikøbes fra 1. juni 2023 frem til og med at de særlige pladser bliver omlagt til dobbeltdiagnosetilbud, som træder i kraft 1. juli 2024. Det vil sige, at der i en periode vil være 20 særlige pladser i stedet for 24 særlige pladser til rådighed. Kommunerne afregnes således i perioden udelukkende for de 20 særlige pladser, enten ved dagstakst eller tompladsfinansiering.

Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforum, at

 • godkende ommærkningen af 8 af de særlige pladser til psykiatripladser og
 • godkende psykiatriens frikøb af 4 særlige pladser frem til 1. juli 2024. 

10. Ændringer i kapacitet i Rammeaftaleperioden

Beslutning

Socialdirektørforum er meget tilfredse med, at der informeres om ændringer i kapacitet i de enkelte kommuner.

Der er ingen bemærkninger til ændringerne. 

Ændringer i kapacitet i Rammeaftaleperioden

Baggrund

I Rammeaftalen 2023-2024 er der i bilag 4 fastlagt procedure for ændring af kapacitet i Rammeaftaleperioden og mellem Rammeaftaleperioder.

Kommunerne kan frit oprette tilbud og pladser samt indgå aftaler med andre kommuner omkring forholdene ved oprettelsen. Alle nye regionale tilbud skal godkendes i Socialdirektørforum.

Regler for mindre ændringer i antallet af pladser er, at tilbud op til 50 pladser frit kan op- og nedjustere op til 5 pladser. For tilbud over 50 pladser gælder +/- 10 %.  Oprettelse af pladser derudover eller oprettelse af nye pladser skal sendes til udtalelse hos Socialdirektørforum. Lukning af pladser skal sendes i høring hos Socialdirektørforum.

Sekretariatet har modtaget oplysning om kapacitetsændringer fra:

 1. Assens Kommune, der udvider antallet af botilbudspladser til senhjerneskadede fra otte til 14 pladser
 2. Assens Kommune, der etablerer tre nye botilbudspladser til borgere med særligt komplekst støttebehov
 3. Aabenraa Kommune, der lukker bosted med 10 pladser til borgere med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
 4. Aabenraa Kommuner, der etablerer seks boliger til udviklingshæmmede voksne med lavt udviklingsniveau
 5. Middelfart Kommune, der lukker botilbud på ni pladser til udviklingshæmmede

Ad 1 Ændringer i antal pladser for botilbuddet Duedalen

Assens Kommune ønsker pr. ultimo 2023, at udvide antallet af pladser med seks nye boliger ved Center for Senhjerneskade Duedalen – heraf tre boliger til midlertidige ophold – til borgere med behov for intensiv, koordineret neurorehabilitering efter specialiseret genoptræning – med sigte på afklaring af fremtidigt støttebehov og boligform. Med udvidelsen vil Duedalens samlede antal pladser øges fra otte til 14 døgnpladser.

Assens Kommune oplever stigende efterspørgsel og ønsker at kunne tilbyde midlertidige, intensive genoptræningsophold efter udskrivning fra specialiseret tilbud, at reducere antallet af skift for borgerne og give øget fleksibilitet i forhold til gradvis rehabilitering.

Tilbuddet er omfattet af ABL § 105 med støtte efter SEL § 85.

Det forventes ikke, at taksten eller serviceniveau påvirkes af det ændrede antal pladser.

Ad 2 Etablering af nyt botilbud

Assens Kommune etablerede pr. 15. maj 2023 nyt botilbud til borgere med komplekst støttebehov. Der er etableret tre afskærmede lejligheder – heraf to lejligheder efter SEL § 108 og en lejlighed efter SEL § 107 til borgere, som har behov for afskærmning i forhold til andre beboere, og som ikke kan rummes i sædvanlige botilbud. De fysiske rammer og beliggenhed giver mulighed for afskærmning, samt træning i sociale relationer – afhængigt af den enkelte borgers behov. Herudover vil være en midlertidig lejlighed efter SEL § 110.

Assens Kommune ønsker at kunne tilbyde et specialiseret botilbud til borgere med særligt komplekst støttebehov i lokalt, kommunalt tilbud. Og at reducere udgiftsniveau gennem en målrettet, specialiseret indsats.

Ad 3 Lukning af Bostedet Günderroth

Aabenraa Kommune lukker pr. 1. juli 2023 Bostedet Günderroth permanent. Bostedet er for borgere med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse efter ABL § 105 i kombination med støtte efter SEL § 85.

Lukningen af bostedet omfatter nedlæggelse af 10 pladser. En enkelt plads var beboet af en mellemkommunal borger, og der har i forbindelse med lukningen været tæt dialog med hjemkommunen herom.

Social & Sundhedsforvaltningen i Aabenraa Kommune er i samarbejde med Plan-, Teknik- & Miljøforvaltningen i kommunen i gang med en fornyet gennemgang af bostederne på socialområdet med fokus på brandsikkerhed. Formålet med gennemgangen er at udvise rettidig omhu ved at genbesøge en tidligere vurdering fra 2018 af bostederne på handicapområdet og målgrupperne af borgere. Som konsekvens af det undersøgende arbejde meddelte Plan-, Teknik- & Miljøforvaltningen den 7. marts 2023 via et strakspåbud, at Bostedet Günderroth skulle lukke, og at bygningen ikke må anvendes som institution med boliger for beboere, der ikke er selvhjulpne i forhold til at kunne redde sig selv i sikkerhed i tilfælde af brand.

Ad 4 Etablering af Bosted Mejerihaven

Aabenraa Kommune etablerer pr. indflytning medio september 2023 seks boliger til udviklingshæmmede voksne med lavt udviklingsniveau (en funktionsevne svarende til 0-3 år) efter SEL § 108.

Bostedet er en ombygning af faciliteter, der tidligere har været drevet af Autismecenter Syd.

Aabenraa Kommune oplever en øget efterspørgsel på mere differentierede botilbud til voksne med udviklingshæmning. Der er aktuelt en øget tilgang af borgere med omfattende udviklingshæmning, og kommunen har vanskeligt ved at matche denne målgruppe med kommunens eksisterende botilbud.

Bostedet Mejerihaven bliver indrettet under hensyn til målgruppens behov, hvor meget aktivitet eksempelvis foregår på gulvet. Der vil ligeledes blive lavet indretning, som tager hensyn til målgruppens behov for skærmning og behov for begrænsning i adgang til eksempelvis fælles køkkenfaciliteter.

Aabenraa Kommune ønsker at skabe et botilbud, som danner gode rammer for borgernes mulighed for livsudfoldelse samt gode rammer for det pædagogiske arbejde.

Aabenraa Kommune forventer at kunne sælge enkelte pladser i bostedet Mejerihaven, og har i den forbindelse etableret dialog med andre kommuner herom.

Ad 5 Lukning af botilbuddet Bromsmae

Middelfart Kommune lukker botilbuddet Bromsmae, under Center for Handicap Fælleshåb. Lukningen sker hurtigst muligt og senest 31. oktober 2023 og omfatter 9 pladser til udviklingshæmmede efter ABL § 105 i kombination med støtte efter SEL § 85.

Afdeling Bromsmae har gennem en længere periode haft vigende belægning, som medfører et stigende underskud. Drift og personale er tilpasset men pga. af tilbuddets størrelse har det ikke været muligt at skabe balance i tilbuddet. Middelfart kommune har derfor besluttet at afvikle tilbuddet og gå i dialog med nuværende køberkommuner om en hjemtagelse af borgere.

Der er kun 7 ud af 9 belagte pladser på afdeling Bromsmae. De 7 belagte pladser fordeler sig på følgende køberkommuner:

 • 4 borgere fra Odense
 • 1 borger fra Faaborg Midtfyn
 • 1 borger fra Middelfart kommune
 • 1 borger fra Gentofte kommune (Middelfart kommune er handlekommune)

Afdeling Bromsmae har gennem en længere periode oplevet vigende belægning. Der har gennem længere tid været to tomme pladser, hvilket svarer til en belægning på kun 77,8%. Underbelægningen medfører et større underskud, da der ikke kommer basistakstindtægter ind på de to tomme pladser. Dette medfører alene i 2023 en manglende indtægt på 534.360 kr. til dækning af basistaksbudgettet.

Middelfart kommune har forsøgt at udvise rettidig omhu omkring driften og de belægningsmæssige udfordringer. Driften er forsøgt tilpasset til den manglende belægning, men grundet det lave antal pladser og behovet for en minimumsnormering, så går tilbuddet mod et større underskud i 2023. Underskuddet vil blive håndteret efter gældende retningslinjer i Rammeaftalen. På nuværende tidspunkt forventes underskuddet dog at være under 5%, hvilket betyder at tilbuddets køberkommuner ikke vil blive økonomisk belastet af nedlukningen som det ser ud nu.

Indstilling

Det indstilles til Socialdirektørforum at 

 • Ad 1: udtale sig om udvidelsen
 • Ad 2: udtale sig om etableringen
 • Ad 3: give høringssvar ift. lukningen
 • Ad 4: udtale sig om etableringen
 • Ad 5: give høringssvar ift. lukningen
 • Ad 6: give høringssvar ift. lukningen.

Bilag

Assens Kommune Center for Cenhjerneskade, Duedalen.PDF
Assens Kommune Pilehuset.PDF
Aabenraa Kommune Günderroth.PDF
Aabenraa Komune Mejerihaven.PDF
Middelfart Kommune Bromsmae.pdf

11. Takst for Ungehuset Røjleskov

Beslutning

Orientering om døgntaksten blev taget til efterretning.

Det blev besluttet at et underskud finansieres i henhold til principperne i rammeaftalen (midlertidig efterregulering 2 år efter).

Takst for Ungehuset Røjleskov

Baggrund

Socialdirektørforum godkendte den 6. maj 2022, at Region Syddanmark etablerer et delvis lukket døgntilbud med 8 pladser i Strib til børn og unge. Ungehuset Røjleskovs målgruppe er børn og unge mellem 12 og 17 år med forskellige adfærdsmæssige udfordringer, eksempelvis en negativ og udadreagerende adfærd, misbrugsproblemer eller kriminel adfærd, og med behov for en længerevarende anbringelse i en pædagogisk ramme. Ungehuset Røjleskov åbner 1. oktober 2023 og bliver oprettet i tilknytning til regionens sikrede døgninstitution Egely. 

Sagen forelægges socialdirektørforum med henblik på at orientere om den endelige takst, og at socialdirektørforum tager stilling til princippet for finansieringen af det forventede underskud i opstartsperioden.
 

Takst for 2023

De forventede bygnings- og personalemæssige omkostninger er nu afklaret, og på den baggrund er der beregnet en endelig takst for 2023 på i alt 8.020 pr. døgn. Taksten er beregnet ud fra en belægningsprocent på 90% og skønnede forventede omkostninger til pædagogisk personale, 3 nattevagter, ledelse, bygninger m.m. Taksten er på niveau med takster for delvist lukkede institutioner i andre regioner. Taksten er højere end prisen for en social anbringelse på regionens sikrede døgninstitution Egely (6.667 kr.) bl.a. grundet flere pladser på Egely. I taksten indgår der ikke betaling for skole, som Middelfart Kommune er ansvarlig for.

Ungehuset Røjleskov vil ikke være omfattet af regionens takstmodel med en basistakst og ydelsespakker. Det vil i stedet være en fast døgntakst, da det vurderes at være mere hensigtsmæssigt grundet de få pladser og et stort behov for sikkerhedsnormering.
 

Forventet underskud ved opstarten af tilbuddet

Ungehuset Røjleskov er en selvstændig økonomisk enhed, og det betyder, at et evt. overskud/underskud i henhold til rammeaftalen midlertidigt indregnes i taksterne to år efter regnskabsåret.

Region Syddanmarks erfaring fra bl.a. udvidelse af Pomonahuset er, at der i opstartsperioden kan opstå et underskud, da det tager tid at indskrive borgere og rekruttere personale og dermed opnå fuld belægning. Endvidere er der ofte ekstraordinære opstartsudgifter.

De foreløbige beregninger viser, at der ved opstart af Ungehuset Røjleskov aktuelt forventes et underskud i 2023 på ca. 4 mio. kr. Beregningen er under forudsætning af, at størstedelen af personalet er ansat ved opstarten, og der indskrives 3 unge i oktober og yderligere 2 unge i november og december. Der forventes også et underskud i 2024, da der først forventes fuld belægning i løbet 2024. Der er fokus på at begrænse underskuddet, men det er ikke realistisk at forvente, at opstarten ikke medfører et underskud, da der skal være en minimumsnormering samtidig med, at der ikke er fuld belægning fra opstarten.  

Region Syddanmark ønsker, at Socialdirektørforum tager stilling til en af følgende principper for finansieringen af de forventede underskud i opstartsperioden i 2023 og 2024.

Skematisk oversigt over tre modeller for finansiering af underskud

Model Døgn takst 2023 Døgn takst 2024 Døgn takst 2024 Bemærkninger
1
Rammeaftalens princip – underskud over 5% indregnes i taksten to år efter
8.020 8.020 9.461  Taksten for 2025 er beregnet ud fra, at underskud over 5% i 2023 indregnes som midlertidig stigning i taksten for 2025. Der forventes et underskud i 2023 på 4 mio. kr. Der er ikke taget højde for evt. underskud i 2024, da dette reguleres i 2026.
2
Midlertidig underskudsdækning
8.020 8.020 8.020 Taksten vil være den samme i perioden. Underskuddet for 2023 (ca. 4 mio. kr.) og evt. 2024 opkræves særskilt hos kommunerne.
3
Lavere belægningsprocent i 2023 og 2024
13.367 9.624 8.020 Der er forudsat 54% belægning i 2023, 75% i 2024 og 90% i 2025. 

Model 1
Et underskud over 5% indregnes midlertidig i taksterne i 2025 og 2026 i tråd med rammeaftalen.

Fordelen er, at det er brugerne af tilbuddet, som er med til at finansiere merudgifterne ved opstarten. Ulempen er, at den relativt forhøjede takst i starten kan afholde potentielle købere fra at benytte tilbuddet, og at der er risiko for, at opstartsperioden derved trækkes i langdrag.

Model 2
Midlertidig objektiv finansiering af realiseret underskud for 2023 og 2024.

Modellen indebærer, at det realiserede underskud fordeles årligt, når regnskabet er aflagt for henholdsvis 2023 og 2024. Herefter forventes der stabil drift. Fordelen er, at det sikrer stabile takster fra start og underskuddet ikke belaster tilbuddets efterfølgende drift. Fordelingsnøglen kan være:

a. Alle syddanske kommuner på baggrund af kommunernes indbyggertal for 12-17 årige.

Alle kommunerne vil solidarisk skulle finansiere tilbuddet – også selvom kommunerne ikke selv har anvendt tilbuddet i perioden. Køberkommuner fra andre regioner vil ikke indgå i underskudsdækningen.

b. Køberkommuner i de pågældende år dvs. underskuddet i 2023 fordeles på køberkommunerne i 2023 og tilsvarende for 2024.

I denne model er det kun køberkommunerne, som skal finansiere underskuddet. Det kan måske afholde købere fra at anvende pladserne.
 

Model 3
Belægningsprocenten sænkes for 2023 og 2024 svarende til den forventede indskrivning.  

Belægningsprocenten kan de to første år budgetteres lavere end tilbuddets forventede belægningsprocent ved fuld drift. Taksten vil de første år være højere, men over tid vil den falde til ”normalt” driftsniveau. Fordelen er, at det er brugerne af tilbuddet, som er med til at finansiere merudgifterne ved opstarten. Ulempen er, at den relativt forhøjede takst i starten kan afholde potentielle købere fra at benytte tilbuddet, og det dermed tager tid at opnå fuld belægning.

Hvis denne model vælges, vil taksten i 2023 blive 13.367 kr. pr. døgn ud fra det forventede belægningsskøn for 2023 (54% belægning samlet for oktober til december). 

Indstilling

Det indstilles til Socialdirektørforum, at

 • tage orienteringen om døgntaksten for 2023 på 8.020 kr. pr. døgn for Ungehuset Røjleskov til efterretning
 • drøfte og beslutte, om det forventede underskud i opstartsperioden i 2023 og 2024 skal finansieres i henhold til principperne i rammeaftalen (midlertidig efterregulering 2 år efter), eller om der besluttes en alternativ model for underskudsdækning.

12. Sammensætning af Økonomisk arbejdsgruppe

Beslutning

Der er ikke udpeget et nyt medlem til Økonomisk arbejdsgruppe. Socialdirektørforummets medlemmer opfordres til at byde ind med en medarbejder – gerne fra en lille kommune. 

Sammensætning af Økonomisk arbejdsgruppe

Baggrund
Nordfyns Kommunes repræsentant i Økonomisk arbejdsgruppe, Linda Christensen har fået nyt ansvarsområde i kommunen og arbejder ikke længere indenfor socialområdet. Hun er derfor udtrådt af gruppen. Økonomisk arbejdsgruppe opfordrer til at der, af hensyn til den bredest mulige sammensætning udpeges en ny repræsentant fra en mindre kommune.

Gruppen består pr. maj 2023 af følgende:

 • Torben Krone, Odense Kommune (formand)
 • Rasmus Thode Rask, Region Syddanmark
 • Thomas Mindegaard Jensen, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Gitte Ulsø Madsen, Esbjerg Kommune
 • René Hansen, Kolding Kommune 
 • Lasse Roslind, Middelfart Kommune
 • Marianne Jacobsen, Vejle Kommune
 • Mai-Britt Wismann, Socialsekretariatet (sekretær)

På møde i Socialdirektørforum den 16. maj 2023 blev det besluttet at Vickie Kramer, Nyborg Kommune og Claus Fjeldgaard, Varde Kommune, skulle undersøger i eget bagland og udpege en ny repræsentant til Økonomisk arbejdsgruppe. Det har efterfølgende vist sig, at det pt.  ikke er muligt at udpege en ny repræsentant fra Nyborg eller Varde kommuner.

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum

 • udpeger en repræsentant til Økonomisk arbejdsgruppe fra en mindre kommune.

13. Orientering om kommende sag om fælles kommunikationsplatform med klinisk funktion

Beslutning

Socialdirektørforum bakker op om jobcenterchefernes indstilling om at nuværende aftale forlænges med 1 år og at der samarbejdes om at vælge en ny fælles kommunikationsplatform. 

Orientering om kommende sag om fælles kommunikationsplatform med klinisk funktion

Baggrund

I Samarbejdsudvalget mellem kommunerne og Region Syddanmark omkring de tværfaglige rehabiliteringsteams, har kommunikationsplatformen imellem kommunerne og regionen været drøftet, fordi det nuværende system (Mediconnect) har nogle mangler. 

Det er et relativt lille system, og det kan give god mening fortsat at vælge samme system på tværs af de syddanske kommuner. 

Samarbejdsudvalget har givet en indstilling til jobcentercheferne. Jobcentercheferne har holdt møde den 15. juni og indstiller til socialdirektørerne, at følge indstillingen fra samarbejdsudvalget på at kommunerne i fællesskab – og sammen med regionen – indhenter tilbud og vælger en (fortsat) fælles kommunikationsplatform pr. 1. januar 2025. Indtil da er indstillingen, at den nuværende aftale forlænges med 1 år. 

Den formelle beslutningsgang er at Samarbejdsudvalget har lavet en indstilling som behandles af: 

– Jobcentercheferne den 15. juni
– Socialdirektørforum den 30. juni
– Kommunaldirektørkredsen den 23. august

Såfremt indstillingen følges, skal der udarbejdes udbudsmateriale i samarbejde med regionen. Til dette arbejde skal der udpeges medarbejdere med de nødvendige kompetencer i forhold til udbudsmateriale og teknisk viden, til beskrivelse af udbudsmaterialet. Men det vil afvente kommunaldirektørernes beslutning. 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum

 • afgiver indstilling overfor kommunaldirektørkredsen om fælles kommunikationsplatform.

14. Orienteringer

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning. 

Orienteringer

Baggrund
Fællesmøde med Børne-, Unge- og skoleområdet
I et samarbejde med Børne- og Kulturforeningen er der fastlagt et program for fællesmødet den 29. september 2023 der kan sendes videre i egen kommune. Vedhæftet som bilag er invitation og program for mødet. 

Økonomiaftaler
Der er indgået nye økonomiaftaler mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening og mellem Regeringen og Danske Regioner.
I aftalen med Danske Regioner fremgår det, at der er indgået en aftale om dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien.

Tværsektoriel temadag – save the date

Samarbejdsudvalget mellem kommunerne og Region Syddanmark omkring de tværfaglige rehabiliteringsteams er hvert år vært ved en temadag. I år afholdes temadagen torsdag den 14. september 2023 på Scandic Kolding og emnet er dobbeltdiagnoser. Målgruppen for temadagen er medlemmer af kommunernes rehabiliteringsteams samt ledende medarbejdere i kommuner og region, der arbejder med opgaveløsningen i sager, der er omfattet af reform for førtidspension og fleksjob samt sygedagpengereformen. Deltagelse er gratis – tilmeldingen åbner den 1. august, og der bliver udsendt invitation fra Klinisk Funktion. 

Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforum, at 

 • tage orienteringerne til efterretning. 

Bilag

Invitation til fællesmøde Socialdirektørforum og børne unge og skoleområdet den 29 september 2023.pdf
Aftale om kommunernes økonomi for 2024.pdf
Aftale om regionernes økonomi for 2024.pdf

15. Eventuelt

Beslutning

Invitation til netværksmøde om gravide med rusmiddelforbrug

Program for en temadag vedhæftes referatet. 

 

Orientering om udmeldt pulje til familieanbringelser

Info om puljen

Det er en ansøgningspulje til udvikling og modning af en døgnindsats til familieanbringelse af gravide, deres evt. partnere og nye familier.

Se https://sbst.dk/nyheder/2023/pulje-familieanbringelser-af-gravide-og-nye-familier

 

Ansøgningsfristen er d. 21. august, der er infomøde d. 10. august.

 

Projektets primære målgruppe er gravide og spædbørnsfamilier med børn i alderen 0-1 år samt eventuelle ældre søskende. Målgruppen er karakteriseret ved at de lever i komplekse og risikofyldte omstændigheder, hvor der er tvivl om forældrenes evne til at varetage omsorgen for barnet, og hvor der er bekymring for barnets sikkerhed, trivsel og udvikling. Familierne er karakteriseret værende meget udsatte familier,  hvor forældrene fx kendetegnes ved lav mentaliseringsevne, traumer i egen opvækst, vanskelighed ved at tilsidesætte egne behov, økonomiske udfordringer, misbrug af rusmidler, manglende bolig, vold i nære relationer, kognitive funktionsnedsættelser, psykiske lidelser, ufærdig eller umodnet personlighedsstruktur samt manglende eller ustabilt netværk.

 

En uddybende beskrivelse af projektet findes her:

https://sbst.dk/projekter-og-initiativer/boern/udvikling-af-indsats-for-familieanbringelse

Projektet rummer en bredere målgruppe end den centrale udmelding, men projektet favner rusmiddelproblematikken, og derfor ser Social- og Boligstyrelsen et muligt overlap.

 

Socialsekretariatet bidrager til besparelser

KKR har besluttet at De fælles kommunale sekretariater bidrager til besparelsen på administration der er en del af ØA 2024. Der forberedes en sag til kommende møde i Socialdirektørforum og KKR om besparelsen.

Eventuelt

Bilag

Invitation til temadag om arbejdet med gravide med rusmiddelbrug 19 september 2023.pdf