Møde i Socialdirektørforum den 5. oktober 2018

Udgivet 05.10.2018

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 5. oktober 2018

STED

Oddevej 8, 5500 Middelfart

STARTTIDSPUNKT

2018-10-05 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2018-10-05 12:00


 

PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 22. juni 2018

2. Børnehuset- forslag om satellit i Aabenraa

3. Beskrivelse af udviklingen i udgifter på det specialiserede socialområde samt antal sager på udvalgte områder i perioden 2016 – 2017

4. Samspil mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum

5. Orientering ift. sundhedsaftalen 2019 – 2022

6. Orientering vedr. høring af aftale vedr. børne- og ungeområdet (under Sundhedsaftalen)

7. Studietur til London i 2019

8. Mødeplan for 2019

9. Tilbuddet Solskrænten, Faaborg Midtfyn Kommune

10. Status på særlige psykiatripladser

11. Udpegning af kommunalfaglig konsulent til Visitationsforum Særlige pladser

12. Fremskudt indsats på børne- og ungeområdet

13. Udpegning af ny kommunal repræsentant til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark

14. Udpegning af kommunalt medlem til arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af forløbsprogrammet for mennesker med depression

15. Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe vedr. SAM:BO- på arbejdsmarkedsområdet

16. Punkt fra Region Syddanmark vedr. flytning af pladser fra Fuglemajgård til Midgårdshus

17. Punkt fra Odense Kommune: Etablering af nyt tilbud til borgere med autisme

18. Punkt fra Vejle Kommune vedr. udvidelse med 4 pladser på Center Døgn /Tinghøj

19. Kommunernes mulighed for, én gang i hver valgperiode, at overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen

20. Ansøgning om overdragelse af 16 ældreboliger som er udlejet til Region Syddanmark, afd. 9375

21. Status på Sammen om velfærd

22. Orientering vedr. sundhedsfaglige opgaver på bosteder til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

23. Orienteringer

24. Eventuelt

25. Næste møde


1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 22. juni 2018

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 22. juni 2018

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 22. juni 2018

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender referat fra møde i Socialdirektørforum den 22. juni 2018.

 

Beslutning

Referat godkendt.

2. Børnehuset- forslag om satellit i Aabenraa

Børnehuset- forslag om satellit i Aabenraa

Børnehuset- forslag om satellit i Aabenraa

 

Baggrund

Børnehus Syd er et tilbud til børn i alderen 0 til og med 17 år, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb. Børnehus Syd har afdelinger i Esbjerg og Odense. Et børnehus skal benyttes i sager om overgreb mod børn eller unge fra 0 til og med 17 år. Hvis der er viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, og når politi eller sygehusvæsen er involveret i sagen, er det lovpligtig for en kommune at benytte et børnehus som led i den børnefaglige undersøgelse, jf. § 50 b i lov om social service. 

I børnehusene samles relevante myndigheder for at sikre en koordineret og tværfaglig indsats af høj kvalitet. I huset møder barnet eller den unge professionelle, der er vant til at tale med børn og unge om overgreb. Det kan være politi, socialrådgivere og psykologer. Formålet er, at børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, får en kvalificeret og skånsom indsats samlet på ét børnevenligt sted.

 

Forslag om satellit i Aabenraa

Børnehus Syd foreslår, at der oprettes en satellit i Aabenraa. Leder af Børnehus Syd, Ditte Askerod, deltager med oplæg vedr. Børnehus Syds drift og udvikling, herunder behov for udvidelse af satellit. Oplægget vil indeholde muligheder og begrænsninger ved udvidelse, samt indblik i de økonomiske konsekvenser ved en udvidelse.

Børnehus Syd vurderer, at de med en satellit i Aabenraa vil kunne varetage ca. 700 børnehussager årligt. Med den nuværende kapacitet er der et loft på ca. 430 børnehussager årligt.

 

Af argumenter for en satellit (i Aabenraa) beskriver Børnehus Syd bl.a.:

1) Politiet (Syd- og Sdr. Jyllands Politikreds og Sydøstjyllands Politikreds) har indgivet høringssvar til Justitsministeriet om, at de ikke kan overholde 7-dagsfristen for videoafhøringer pga. fysisk kapacitetsmangel i Børnehus Syd ift. videoafhøringer.

Som løsning på problemet foreslår de udvidelse med en satellit

2) Mange videoafhøringer bliver aldrig en børnehussag. Erfaring viser, at ved opsøgende arbejde i andre børnehuse bliver 50 – 60 % af videoafhøringer til børnehussager. Med den nuværende kapacitet vil det dog medføre ventetid, såfremt flere videoafhøringer bliver til børnehussager.

3) På baggrund af nordiske erfaringer vil et børnetal, som vi har i Syddanmark, give omkring 700 – 800 børnehussager på sigt. Børnehus Syd har med den nuværende kapacitet et loft på ca. 430 sager om året. Der er i 2017 326 børnehussager i Esbjerg og 173 børnehussager i Odense.

4) Politisk lovforslag om, at psykisk vold mod børn skal være strafbart. Såfremt dette lovforslag godkendes, vil det medføre flere sager.

5) En behovsanalyse blandt de 22 kommuner i Syddanmark samt en undersøgelse i Ankestyrelsen viser, at kommunerne efterspørger specialiseret behandling til børnene.

6) Det foreslås, at satelitten ligger i Aabenraa, idet der er et højt antal børnesager og potentielle børnehussager i de fire sydlige kommuner. Der er flest videoafhøringer i dette område, hvor sagerne ikke bliver til børnehussager. Der er endvidere mulighed for at etablere samarbejde med et voksende sygehus.  

 

Økonomi

Ift. finansieringen af Børnehus Syd udgør taksten 40 % af finansieringen, mens den objektive finansiering udgør 60% af finansieringen. Nedenfor ses finansieringen med den nuværende kapacitet samt, hvis der udvides med en satelit i Aabenraa:

År Objektiv (60%) Takst (40%) Antal sager Bemærkninger
Med den nuværende kapacitet
2017 7.718.070 11.966 430  
2018 7.681.950 11.910 430  
2019 8.797.155 13.639 430  
         
Med satellit i Aabenraa
2019 10.315.350 12.735 540 Forventet opstart 1/7-19
2020 13.069.688 13.941 625  

Taksten er pr. børnehussag. Den objektive finansiering er beregnet på antal børn 0-17 år i kommunen, så andelen af den objektive finansiering er forskellig fra kommune til kommune. Børnehus Syd meddeler, at de i 2019 har et overskud fra 2017, som påvirker taksten i positiv retning (billigere). I 2020 er der ikke beregnet med overskud/underskud.

 

Børnehus Syd er organiseret under Odense Kommune, hvorfor Familie- og Velfærdschef i Odense Kommune Morten Madsen også deltager under punktet.

 

Punktet behandles på møde i Kommunaldirektørkredsen den 1. november 2018 samt på mødet i KKR den 14. november 2018.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter punktet med henblik på kommunale perspektiver på udvidelsen. 

 

Beslutning

Punktet blev drøftet. Der var opbakning til udvidelsen og placeringen af satellitten i Aabenraa. Socialdirektørforum vil følge udviklingen i antallet af afhøringer og sager.

Socialdirektørforum efterspurgte en evaluering ift. de børn og unge, der har modtaget indsatser fra Børnehus Syd. Hvor er de i dag ?- hvad har effekten af indsatsen hos Børnehus Syd været? Det blev aftalt, at leder af Børnehus Syd vender tilbage ift. denne forespørgsel. Powerpoint præsentation fra Børnehus Syd vedlægges referatet.

Bilag

Socialdirektørforum 051018.pdf

3. Beskrivelse af udviklingen i udgifter på det specialiserede socialområde samt antal sager på udvalgte områder i perioden 2016 – 2017

Beskrivelse af udviklingen i udgifter på det specialiserede socialområde samt antal sager på udvalgte områder i perioden 2016 – 2017

Beskrivelse af udviklingen i udgifter på det specialiserede socialområde samt antal sager på udvalgte områder i perioden 2016 – 2017

 

Baggrund

Jf. initiativ i Styringsaftalen 2017 har økonomisk arbejdsgruppe udarbejdet en beskrivelse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde 2016 – 2017, se vedlagte materiale. Materialet udarbejdes med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde.

Det er i Rammeaftalen 2017 aftalt, at der skal være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2016 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2016 til 2017 maximalt må stige med KL´s pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Beskrivelse af udviklingen har været udsendt til de syddanske kommuner med henblik på kommentarer på udviklingen i den enkelte kommune, herunder med beskrivelse af årsager til udviklingen i kommunerne.

Den samlede økonomi på det specialiserede socialområde udviser fra 2016 til 2017 en stigning på ca. 70,89 mio. kr. svarende til en stigning på 0,8 %.

Økonomien på børne- og ungeområdet er samlet steget med 10,28 mio. kr. svarende til en stigning på 0,3 % mens udgifterne på voksenområdet er steget med ca. 60,61 mio. kr. svarende til en stigning på 1 %.

Kommunerne har endvidere på udvalgte funktioner indmeldt antal CPR. nr. i henholdsvis 2016 og 2017 med henblik på en beskrivelse af udviklingen i antal modtagere af ydelser.

Udviklingen var for disse udvalgte funktioner for børne- og ungeområdet et fald på 3,16 % og for voksenområdet en stigning på 3,47 %

 

Vedlagt er endvidere, som tillæg til beskrivelsen, en oversigt som viser udgiftsudviklingen pr. indbygger i 2017 for henholdvis det samlede område, børne- og ungeområdet samt voksenområdet. 

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at drøfte udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde.

 

Beslutning

Punktet blev drøftet. Socialdirektørforum besluttede at inddrage økonomisk arbejdsgruppe i en nærmere drøftelse af, hvordan vi, i fællesskab, kan kvalificere viden om, hvad der presser udgifterne på det sociale område. Den økonomiske arbejdsgruppe inviteres med til et møde i Forretningsudvalget med henblik på drøftelse af dette.

Bilag

Beskrivelse af udviklingen af udgifter 2016-2017- inkl. bemærkninger fra kommunerne 180918.docx
Udgifter pr. indbygger i 2017_Tillæg til Beskrivelse af udviklingen i udgifter 2016 – 2017.docx

4. Samspil mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum

Samspil mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum

Samspil mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum

 

Baggrund

Der har gennem de senere år været et stigende antal temaer, som går på tværs af social- og sundhedsområdet. Gitte Østergaard, Rolf Johansen og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har afholdt møde med Formanden for Socialdirektørforum, Lise Willer, og Fælleskommunalt Socialsekretariat. Formålet med mødet var en drøftelse af, hvordan samarbejdet mellem de to fora/områder kan intensiveres, så snitfladeområderne i højere grad kan udvikles i fællesskab.

Det er vurderingen, at der fremadrettet vil være et øget behov for koordinering mellem de to fora, blandt andet fordi psykiatriområdet fylder mere, og flere sager går på tværs af social- og sundhedsområdet. Herudover er det forventeligt, at den kommende sundhedsreform indeholder væsentlige aspekter, som har betydning for begge områder.

Det er endvidere vigtigt at beslutninger, initiativer, projekter m.m., som går på tværs af social- og sundhedsområdet koordineres for at forhindre dobbeltarbejde, modstridende indsatser og manglende koordination for borgerne.

Det tættere samarbejde skal sikres ved at:

 • Når der udarbejdes sagsfremstillinger, skal det for hver enkelt sag vurderes, om sagen har snitflader til andre områder. Hvis det vurderes at sagen har snitflader, skrives disse tydeligt i sagsfremstillingen, således at den enkelte direktør får det optimale grundlag for at inddrage sine kollegaer i kommunen forud for møderne

 • Der afholdes et fælles temamøde mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum en gang årligt.

 • Formændene for Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum mødes 2 gange årligt for at drøfte sager, som går på tværs af de to fora

 • Socialdirektørforum følger arbejdet med sundhedsaftalen med henblik på at være på forkant med indsatser, som har betydning for socialområdet

 • Sundhedsstrategisk Forum følger arbejdet med rammeaftalen med henblik på at være på forkant med indsatser, som vedrører socialområdet

 • Efter behov kan der arrangeres fælles arrangementer.

 • Sager og projekter, som vedrører snitflader mellem de to fora, dagsordenssættes på møder i både Sundhedsstrategisk Forum og Socialdirektørforum. Det kan f.eks. dreje sig om SATS-puljemidler projekter, Sammen om psykiatri og lignende.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning. Der var enighed om, at det er vigtigt at repræsentanterne i Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum har opmærksomhed på den gensidige koordinering i egen kommune.

5. Orientering ift. sundhedsaftalen 2019 – 2022

Orientering ift. sundhedsaftalen 2019 – 2022

Orientering ift. sundhedsaftalen 2019 – 2022

 

Baggrund

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte de politiske visioner for sundhedsaftalen 2019-2022 i august 2018. Første udkast til sundhedsaftalen vil blive drøftet i Sundhedskoordinationsudvalget den 25. oktober 2018. Sundhedsaftalen skal træde i kraft 1. september 2019 efter en godkendelse hos Regionsrådet og alle kommunalbestyrelser.

Der er i visionerne fokus på, at fremtidens sundhedsopgaver kræver løsninger og samarbejde på tværs af kommunerne, regionen og praksisområdet. Dette kræver blandt andet øget opmærksomhed på det forebyggende arbejde og patientinddragende indsatser. Kommunerne vil gradvist skulle løse flere sundhedsopgaver i takt med at mere behandling vil foregå i patientens eget hjem.

Vedlagt er udkast til visioner for Sundhedsaftalen 2019-2022.

 

Visioner og målsætninger i Sundhedsaftalen 2019 – 2022

Der er tre overordnede visioner:

1. Vi samarbejder om forebyggelse

– med delvisionen ”Et røgfrit Syddanmark”

 • Målsætning: Vi har reduceret andelen af daglige rygere i 2022 til maximalt 13% 
 • Målsætning: Vi har reduceret andelen af unge (16 – 24 år), der ryger i 2022 til maximalt 10 %
 • Målsætning: Vi har udviklet en fælles strategi for forebyggelse

– med delvisionen ”Mental trivsel og sundhed blandt børn og unge”

 • Målsætning: Vi vil undersøge årsagerne til den dårlige mentale sundhed blandt unge (16 – 24 år) i Syddanmark
 • Målsætning: Vi har reduceret andelen af unge (16 – 24 år) med dårlig mental trivsel til maximalt 8 % for mænd og 16 % for kvinder i 2022

2. Vi skaber mere lighed i sundhed

 • Målsætning: Vi vil tilrettelægge indsatser, som tager højde for geografiske og demografiske forskelle
 • Målsætning: Vi vil sikre særligt udsatte grupper særlige tilbud
 • Målsætning: Vi vil skabe mere lighed mellem psykiatri og somatik
 • Målsætning: Vi vil forbedre handicappedes adgang til sundhedsvæsnet

3. Vi sikrer sammenhæng til arbejdsmarkedet

 • Målsætning: Vi vil sikre sårbare borgere en større tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Målsætning: Vi vil sikre, at andelen af somatisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er til minimum 82 %
 • Målsætning: Vi vil sikre, at andelen af psykisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedsområdet er steget til minimum 51 %.

 

Det vurderes, at alle målsætningerne har relevans ift. det specialiserede socialområde. Det foreslås, at der på kommende møder i Socialdirektørforum arbejdes videre med temaerne, herunder med henblik på at udveksle ideer og erfaringer med arbejdet med temaerne på det sociale område.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum:

– tager orienteringen til efterretning

– drøfter om der jf. visionerne og målsætningerne i Sundhedsaftalen 2019 – 2022, er temaer, som vi skal være særligt opmærksomme på.

– tager stilling til forslag om, at der på kommende møder i Socialdirektørforum arbejdes videre med temaerne, herunder med henblik på at udveksle ideer og erfaringer med arbejdet med temaerne på det sociale område.

 

Beslutning

– Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

– Socialdirektørforum drøftede om der jf. visionerne og målsætningerne i Sundhedsaftalen 2019 – 2022, er temaer, som vi skal være særligt opmærksomme på. Det blev drøftet, at det er vigtigt at italesætte det hele menneske – og ikke blot have fokus på sundhed.

– Der var enighed om, at der på kommende møder i Socialdirektørforum arbejdes videre med temaerne, herunder med henblik på at udveksle ideer og erfaringer med arbejdet med temaerne på det sociale område.

Bilag

Visioner for Sundhedsaftalen 2019 – 2022.pdf

6. Orientering vedr. høring af aftale vedr. børne- og ungeområdet (under Sundhedsaftalen)

Orientering vedr. høring af aftale vedr. børne- og ungeområdet (under Sundhedsaftalen)

Orientering vedr. høring af aftale vedr. børne- og ungeområdet (under Sundhedsaftalen)

 

Baggrund

Socialdirektørforum har fået mulighed for at være høringspart ift. den tværgående aftale på børne- og ungeområdet (under Sundhedsaftalen).

 

Kommissorium for arbejdet kan ses via dette link: https://faelleskommunalsundhed.dk/wp-content/uploads/2017/08/Kommissorium-for-arbejdsgruppe-til-Aftale-p%C3%A5-b%C3%B8rne-og-ungeomr%C3%A5det-002.pdf

 

Jf. kommissoriet for arbejdet er formålet med aftalen følgende:

Formålet med Aftale om børn og unge (0-17 år) er at understøtte samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis for at sikre et koordineret og sammenhængende borgerforløb af høj kvalitet på tværs af sektorerne til gavn for børn og unge samt deres familier. Der lægges vægt på, at aftalen skal rumme den tidlige opsporing, forebyggelse og behandling, såvel tværfagligt som tværsektorielt.

Aftalen skal dække børne- og ungeområdet, dvs. såvel somatik som psykiatri, indenfor følgende områder:

 • Mental sundhed hos børn og unge (Sundhedskoordinationsudvalget)
  • Tidlig opsporing og forebyggelse af psykisk og somatisk sygdom, herunder i særdeleshed i familier, hvor én eller begge forældre har en alvorlig somatisk eller psykisk sygdom
 • Sammenhæng og koordinering i udrednings- og behandlingsforløb på tværs af sektorer

 

Baggrunden for at igangsætte arbejdet med den tværgående aftale:

Beslutningen blev truffet med udgangspunkt i en behandling af en afdækning af indsatser for mental sundhed på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark. Afdækningen viste, at der er mange indsatser i gang på området, men at der mangler koordinering af disse. Det blev derfor besluttet at igangsætte arbejdet med aftalen, således at der kan opnås en højere grad af samordning og koordinering på tværs af sektorerne til gavn for børnene og de unge.

 

Høringsudkastet

Vedlagt er høringsudkast (dagsorden er opdateret med det endelige høringsudkast, der den 1. oktober 2018 er sendt i høring). Vedlagt er endvidere høringsbrev og høringsliste. Der er høringsfrist den 1. november 2018.

Aftaleudkastet lægger stor vægt på forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel, og der lægges op til, at aftaleparterne, dvs. de 22 syddanske kommuner, regionen (psykiatri og somatik) samt de praktiserende læger indvilliger i at leve op til syv faglige forpligtelser, herunder:

• Skærpet opmærksomhed på og brug af underretninger

• Skærpelse af fokus på dagtilbuds- og skolefravær

• Særligt fokus på børn og unge i familier med alvorlig somatisk sygdom

• Særligt fokus på børn og unge i familier med psykisk sygdom

• Øget anvendelse af netværksmøder mellem involverede fagpersoner omkring barnet/den unge

• Udpegning af kontaktperson til hver enkel familie, hvor barnet/den unge er ramt af mental mistrivsel

• Systematiseret elektronisk kommunikation på børne- og ungeområdet

 

Udarbejdelse af høringssvar

Når det endelige høringsudkast forelægger vil Fælleskommunalt Socialsekretariat udsende mail til medlemmerne i Socialdirektørforum med henblik på eventuelle bemærkninger til høringsudkastet. Fælleskommunalt Socialsekretariatet vil på baggrund af bemærkningerne udarbejde et fælles høringsudkast på vegne af Socialdirektørforum

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

På møde den 27. september 2018 mellem sundhedsdirektørerne og SSF, blev høringsudkastet vedrørende børne- og ungeaftalen drøftet. Høringsudkastet blev på dette møde godkendt, og det blev besluttet, at der (i deres regi) ikke udarbejdes et fælleskommunalt høringssvar, dels fordi det rækker ind over andre forvaltningsområder, hvor kommunerne er organiseret forskelligt, men ligeledes fordi det kan være vanskeligt for den enkelte kommune at gennemskue, hvad de økonomiske konsekvenser ved implementeringen bliver. Det er der behov for, at den enkelte kommune selvstændigt får forholdt sig til i høringsperioden.

Det blev på denne baggrund besluttet, at Socialdirektørforum heller ikke afgiver et høringssvar.

Bilag

Høringsudkast – Tværsektoriel samarbejdsaftale på Børne- og ungeområdet.pdf
Høringsbrev – Tværsektoriel samarbejdsaftale om børn og unge i RSD.pdf
Høringsliste – Tværsektoriel samarbejdsaftale om børn og unge.pdf

7. Studietur til London i 2019

Studietur til London i 2019

Studietur til London i 2019

 

Baggrund

På det seneste møde i Socialdirektørforum den 22. juni 2018, blev muligheden for en studietur i 2019 drøftet. Der var opbakning til at arbejde videre med en studietur til London med fokus på psykiatriområdet- gerne sammen med Sundhedsstrategisk Forum.

Det blev aftalt, at der, når program og tidspunkt foreligger, sendes en mail ud til deltagerne, hvor de skal tilkendegive om de vil med på studieturen.

Idéen er vendt med formanden for Sundhedsstrategisk Forum, Gitte Østergaard, og det er aftalt, at invitation til studietur udsendes til sundhedsdirektørne i de syddanske kommuner.

 

Rambøll er kontaktet med henblik på udarbejdelse af forslag til program. Der er lagt op til, at studieturen afholdes i april 2019. Vedlagt er de første tanker fra Rambøll ift. studieturen. 

 

Økonomi

Forretningsudvalget foreslår som grundprincip ift. finansiering, at fællesudgifter afholdes af fælleskommunale midler. Deltagerbetalingen vil indeholde udgifter såsom transport, forplejning og ophold. 

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum

– drøfter indhold på studieturen

– drøfter finansiering  

 

Beslutning

– Indholdet blev drøftet. Der var opbakning til indholdet i programmet. Det blev aftalt at forsøge at finde en dato for studieturen i sidste halvdel af marts 2019. Der vil blive udsendt en mødeindkaldelse med en forhåndstilmelding til studieturen.

– Fællesudgifter afholdes af fælleskommunale midler, mens deltagerbetalingen vil indeholde udgifter såsom transport, forplejning og ophold. 

Bilag

Studietur til London for Socialdirektører og Sundhedsdirektører i (002).pptx

8. Mødeplan for 2019

Mødeplan for 2019

Mødeplan for 2019

Baggrund

Nedenfor ses forslag til mødeplan for Socialdirektørforum 2019. Møderne i Socialdirektørforum er planlagt ift. møderne i K22 og KKR.

 

Forslag til mødeplan

Socialdirektørforum K22 KKR

mandag den 10. december 2018- kl. 13-16

22. januar 2019 4. februar 2019
torsdag den 21. marts 2019 8. april 2019 25. april 2019
fredag den 24. maj 2019 6. juni 2019 21. juni 2019
fredag den 16. august 2019 27. august 2019 10. september 2019
onsdag den 9. oktober 2019 23. oktober 2019 6. november 2019
onsdag den 11. december 2019    

Møderne afholdes som udgangspunkt fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost. Møderne i Socialdirektørforum afholdes som udgangspunkt i Fredericia.

– Sekretariatet vil, efter behandlingen i Socialdirektørforum, udsende kalenderinvitationer.

 

Studietur i 2019

Der forventes afholdt studietur til London til foråret 2019 (se dagsordenspunkt 7). Det foreslås, at studieturen erstatter afholdelse af døgnseminar i 2019.

 

Politisk temadag 2019:

Torsdag den 14. marts 2019

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller:

– at mødeplan for møderne i Socialdirektørforum godkendes

– at dato for poltisk temadag godkendes

 

Beslutning

– Mødeplanen for 2019 blev drøftet. Det blev besluttet, at mødet den 10. december 2018 rykkes til primo januar 2019 (efter mødet fastsat til den 9. januar 2019). De øvrige datoer blev godkendt.

– Dato for politisk temadag blev godkendt.

9. Tilbuddet Solskrænten, Faaborg Midtfyn Kommune

Tilbuddet Solskrænten, Faaborg Midtfyn Kommune

Tilbuddet Solskrænten, Faaborg Midtfyn Kommune 

 

Baggrund

Botilbuddet Solskrænten er et botilbud til svært hjerneskaderamte, udadreagerende- og sindslidende personer i alderen 18-80 år. Botilbud Solskrænten er på listen over tilbud, der jf. rammeaftalens bilag 19, kan tildeles særlig opmærksomhed – med mulighed for, at der nedsættes en taskforce.

Solskrænten er endvidere blandt de højt specialiserede tilbud, som de syddanske kommuner har indmeldt til Socialstyrelsen i forbindelse med den centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade (National Koordination).

 

Den 21. august 2018 modtog Faaborg-Midtfyn Kommune en afgørelse fra Socialtilsyn Midt om inddragelse af Botilbud Solskræntens godkendelse som socialt tilbud.

Vedlagt er sagsfremstilling fra Faaborg Midtfyn Kommune, hvoraf der bl.a. gives et kort resume af forløbet samt en beskrivelse af den videre proces.

Faaborg Midtfyn Kommune har den 17. september 2018 klaget over afgørelsen om inddragelse af Botilbud Solskræntens godkendelse som socialt tilbud. Hvis Socialtilsyn Midt fastholder sin afgørelse helt eller delvist, vil klagen blive videresendt til Ankestyrelsen. Ankestyrelsens sagsbehandlingstid er typisk 7-12 måneder. Det forventes, at ankesagen vil have opsættende virkning. Dette betyder, at Botilbud Solskrænten fortsætter som botilbud med fuld aktivitet til en endelig afgørelse. Skulle Ankestyrelsen således – mod Faaborg Midtfyn Kommunes forventning – stadfæste afgørelsen om lukning, vil dette således tidligst ske i sommeren/efteråret 2019.

 

Vedlagt er oversigt over de kommuner, der har borgere på Solskrænten.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling til møde i Socialdirektørforum 05-10-2018.doc
Brev til Socialdirektørforum.pdf
Oversigt over tilsyn mv. på Botilbud Solskrænten 2017-2018 swk.pdf
Oversigt_ Kommuner der har borgere på der anvender Solskrænten.pdf

10. Status på særlige psykiatripladser

Status på særlige psykiatripladser

Status på særlige psykiatripladser

 

Baggrund

Status pr. 5. september 2018.

Der er pr. 5. september 2018 7 borgere på de særlige pladser i Vejle. 19. september bliver første planlagte revurdering af en patient behandlet på Visitationsforum. Patienten har været indlagt i 3 måneder.

Der er som bekendt 15 pladser åbne i Vejle. 1. januar 2019 åbner der yderligere 7 pladser i Esbjerg og ca.1. april 2019 åbner de resterende 10 pladser og Syddanmark vil således have nået målet med 32 særlige pladser.

Afdeling 05 – de særlige pladser i Vejle er i gang med at ansætte en lang række medarbejdere. Af de oprindelige 35 medarbejdere er der 11 tilbage. I forbindelse med genbesættelse af stillingerne ændres antallet af socialpædagoger fra 13 til 9 og de sundhedsfaglige medarbejdere opnormeres.

Antal anmodninger

Antal anmodninger modtaget 23
Antal afviste uden behandling
 
1
Antal anmodninger tilbagetrukket 2
Antal ikke indstillede af visitationsforum 5
Antal indstillet af visitationsforum 15
Afventer behandling 1

 

Anmodninger fordelt på henvisningskommune

Kommune Antal anmodninger
Assens Kommune 1
Faaborg-Midtfyn Kommune 3
Odense Kommune 2
Vejen Kommune 1
Vejle Kommune 4
Vesthimmerland Kommune 1
Aabenraa Kommune 4
Mariagerfjord Kommune 1
Sønderborg Kommune 2
Varde Kommune 1
Middelfart Kommune 1
Svendborg Kommune 1
Kolding Kommune 1
Nordfyns Kommune 1
Total 23

 

Antal indskrevne med dom august 2018
Dom  
Behandlingsdom 5
Dom afventes 6
Ingen aktuel dom 3

Det skønnes, at stort set alle de indskrevne har et lavt kognitivt funktionsniveau.

 

Den kommunale afregning for anvendelse af pladser og tomplads afregning.

– se bilag

 

Kommunal medfinansiering

Sundhedsdatastyrelsen har nu rettet markøren for KMF, så kommunerne ikke afregnes kommunal medfinansiering for indlæggelser på de særlige pladser. Det betyder, at den afregning, som kommunerne tidligere er blevet opkrævet, modregnes i næste opkrævning.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Der var enighed om at foretage en systematisk erfaringsopsamling ift. de borgere, der har anvendt de særlige psykiatripladser.

Bilag

Revidering af visitationskriterier – Input fra Region Syddanmark_Sagsnr_….pdf
Afregning særlige pladser.pdf

11. Udpegning af kommunalfaglig konsulent til Visitationsforum Særlige pladser

Udpegning af kommunalfaglig konsulent til Visitationsforum Særlige pladser

Udpegning af kommunalfaglig konsulent til Visitationsforum Særlige pladser

 

Baggrund

I forbindelse med de særlige psykiatripladser er der nedsat et visitationsforum. I henhold til loven skal der være en socialfaglig konsulent, som udpeges af kommunerne i regionen. Esbjerg Kommune har stillet Bodil Nissen til rådighed i hele 2018. Bodil Nissen går på pension 31. december 2018 og pladsen i visitationsudvalget skal derfor genbesættes. Christiane Pape Lehrmann, Middelfart Kommune var suppleant i første halvår af 2018, men pga. jobskifte blev suppleanten udskiftet og Dorte Højmark Andreasen, Fredericia Kommune trådte til.

Vi skal nu have genbesat pladsen som permanent socialfaglig konsulent i Visitationsforum. Dorte Højmark Andreasen ønsker ikke at overtage den permanente plads.

Såfremt der ikke er en kommune, som indmelder en repræsentant, foreslår Forretningsudvalget, at udpegning sker via lodtrækning.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum udnævner nyt permanent medlem til Visitationsforum for de særlige pladser med tiltrædelse 1. januar 2019.

 

Beslutning

Magnus Pranov, faglig konsulent, Vejle Kommune blev udpeget som nyt permanent medlem til Visitationsforum for de særlige pladser med tiltrædelse 1. januar 2019.

12. Fremskudt indsats på børne- og ungeområdet

Fremskudt indsats på børne- og ungeområdet

Fremskudt indsats på børne- og ungeområdet

 

Baggrund

Fælleskommunalt socialsekretariat har i forsommeren 2018 sammen med psykiatrien i Region Syddanmark ansøgt Sundhedsstyrelsen om projektmidler under Sats-puljen Afprøvning af fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Syddanmark har som de eneste ansøgt med udgangspunkt i alle 22 kommuner. Styrelsen har bevilget 46.553.213 kr.

Med afprøvningen af en fremskudt regional funktion skal psykisk sårbare børn og unge og deres familier opleve, at de får hurtig hjælp i nærmiljøet, at samarbejdet mellem psykiatrien, kommunerne og de frivillige organisationer fungerer, og at der er fokus på, hvad det enkelte barn har brug for, for at kunne bevare tilknytningen til herdagslivet.

På lang sigt er formålet med projektet, at den tidligere og mere sammenhængende indsats for børn og unge, vil forebygge at mistrivsel og lettere psykiske problemstillinger udvikler sig til svære og komplicerede psykiske lidelser, der kræver behandling i psykiatrien.

Der er i projektet lagt op til, at projektlederstillingen deles 50/50 mellem projektet om fremskudt psykiatri på børneområdet og projektet om implementering af forløbsprogram for børn og unge med psykiatriske lidelser.

Styregruppen

Der er plads til 3 kommunale medlemmer i styregruppen. Det foreslås, at SSF udpeger et medlem med fokus på ’Implementering af forløbsprogrammerne for børn og unge med psykiatriske lidelser’.

Herudover udpeger SDF 2 medlemmer. Et medlem fra SDF og et medlem som udpeges blandt børn- og ungedirektørerne/børn- og ungecheferne.

Aabenraa Kommune har indstillet børne- og familiechef Anders Lundsgaard. Odense Kommune har ligeledes tilkendegivet overfor psykiatrien, at de ønsker en plads i styregruppen.

 

Kommunale ansættelser i projektet

En projektleder – deltid. Stillingen deles med Satspulje projektet om ’Implementering af forløbsprogrammerne for børn og unge med psykiatriske lidelser’ (ansættelsessamtaler afholdes den 24. oktober 12.00-18.00)

2 kommunale koordinatorer  – som skal arbejde på tværs af de 22 kommuner.

11 PPR stillinger til deling mellem de 22 syddanske kommuner. Der er afsat 640.000 kr. pr.årsværk.

Det foreslås, af disse PPR stillinger fordeles i forhold til kommunernes befolkningstal. Denne fordeling ses i skemaet nedenfor.

Syddanske kommuner

Befolkningstal pr. 1. januar 2018

Stillinger

Assens

41328

0,37

Billund

26482

0,24

Esbjerg

116032

1,05

Fanø

3401

0,03

Fredericia

51326

0,46

Faaborg-Midtfyn

51536

0,46

Haderslev

55963

0,50

Kerteminde

23756

0,21

Kolding

92515

0,83

Langeland

12641

0,11

Middelfart

38210

0,34

Nordfyns

29516

0,27

Nyborg

32032

0,29

Odense

202348

1,82

Svendborg

58698

0,53

Sønderborg

74650

0,67

Tønder

37777

0,34

Varde

50301

0,45

Vejen

42844

0,39

Vejle

114140

1,03

Ærø

6178

0,06

Aabenraa

59089

0,53

I alt

1220763

11

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller at:

– Socialdirektørforum beslutter fordelingsnøgle for de 11 PPR stillinger.

– Socialdirektørforum udpeger et medlem til styregruppen for den fremskudte indsats som repræsentant for SDF.

– Socialdirektørforum udpeger medlem til styregruppen som repræsentant for børn-og unge området.

– Socialdirektørforum udpeger medlem til ansættelsesudvalget for projektlederen

 

Beslutning

– Socialdirektørforum besluttede, at de 11 PPR stillinger fordeles i forhold til kommunernes befolkningstal, som skitseret i sagsfremstillingen.  

– Socialdirektørforum udpegede direktør Mette Bostrup fra Middelfart Kommune som medlem til styregruppen for den fremskudte indsats som repræsentant for Socialdirektørforum.

– Socialdirektørforum udpegede børne- og familiechef Anders Lundsgaard fra Aabenraa Kommune og børn- og ungeoverlæge Susanne Bergholt Buhl fra Odense Kommune, som medlemmer til styregruppen, som repræsentanter for børn-og unge området.

– Socialdirektørforum udpeger Mette Bostrup som medlem til ansættelsesudvalget for projektlederen

13. Udpegning af ny kommunal repræsentant til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark

Udpegning af ny kommunal repræsentant til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark

Udpegning af ny kommunal repræsentant til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark

 

Baggrund

Kommunerne i Syddanmark har sammen med Region Syddanmark nedsat et Fælles Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere og godkendt et regionalt tilsyn på kommunernes vegne for målgruppen.

Samrådet afgiver vejledende udtalelser til anklagemyndigheder om sanktionsformer for udviklingshæmmede lovovertrædere.

Tilsynet har til formål at sikre, at dommens præmisser og vilkår overholdes, og at der sættes en positiv udvikling i gang.

Ifølge vedtægten for Samrådet, se vedlagte, skal der i Samrådet være “en kommunal repræsentant med særligt kendskab til personkredsen og institutioner for denne – udpeget af Socialdirektørforum.” Det fremgår videre af vedtægten, at den kommunale repræsentant indstilles af kommunerne.

Bodil Nissen, tidligere myndighedschef -Borger & Arbejdsmarked, Esbjerg Kommune, har siden august 2016 været det kommunale medlem. Bodil Nissen stopper i Esbjerg Kommune ved udgangen af 2018. Der skal derfor findes en ny kommunal repræsentant til Samrådet.

Det bemærkes, at funktionen er ulønnet. Yderligere information om Samrådet findes på www.samraadsyddanmark.dk

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at udpege ny kommunal repræsentant til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere med tiltrædelse pr. 1. januar 2019.

 

Beslutning

Socialdirektørforum udpeger fagchef for Handicap og Psykiatri Sven Rode, Tønder Kommune, som ny kommunal repræsentant i Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere med tiltrædelse pr. 1. januar 2019.

Bilag

Vedtægt for Samrådet af 15. maj 2014.doc

14. Udpegning af kommunalt medlem til arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af forløbsprogrammet for mennesker med depression

Udpegning af kommunalt medlem til arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af forløbsprogrammet for mennesker med depression

Udpegning af kommunalt medlem til arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af forløbsprogrammet for mennesker med depression

 

Baggrund

Under Sundhedsaftalen er der nedsat en række følgegrupper, der blandt andet har ansvar for udarbejdelse af en række forløbsprogrammer. Følgegruppen for Forebyggelse er én af disse følgegrupper. Følgegruppen for Forebyggelse efterspørger, til udarbejdelse af forløbsprogrammet for mennesker med depression, et kommunalt medlem.

 

Det kommunale medlem vil komme til at indgå i den allerede eksisterende arbejdsgruppe, som pt. er sammensat af en kommunal og en regional formand samt en kommunal og en regional sekretær.

Udarbejdelsen af forløbsprogrammet for mennesker med depression er anderledes end forløbsprogrammerne for mennesker med KOL, diabetes og hjertesygdom. Indholdet i de enkelte forløbsprogramelementer på depressionsområdet forventes at adskille sig markant fra de tidligere forløbsprogrammer, fordi samarbejdet omkring mennesker med depression i langt højere grad vil omfatte psykiatrien, det specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet.

Det nye medlem vil tilknyttes arbejdsgruppen ad hoc, således at det kommunale medlem ikke vil skulle indgå i arbejdet med kommende forløbsprogrammer vedrørende kronisk rygsygdom og leddegigt.

 

Der efterspørges et kommunalt medlem, som har et godt kendskab til psykiatriområdet, herunder både de driftsmæssige og kliniske forhold. Det vil endvidere være en fordel, hvis personen også har kendskab til samarbejdet med jobcenter og beskæftigelsesområdet.

Det må forventes, at der skal lægges en del timer i udarbejdelsen af forløbsprogrammet for mennesker med depression. Arbejdet vil strække sig fra efteråret 2018 til udgangen af 2019.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum udpeger et kommunalt medlem til arbejdsgruppen, der skal bidrage til udarbejdelse af forløbsprogram for mennesker med depression.

 

Beslutning

Det blev besluttet, at Sønderborg Kommune undersøger, om de kan stille med et kommunalt medlem til arbejdsgruppen. Sønderborg Kommune melder tilbage til Fælleskommunalt socialsekretariat.

15. Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe vedr. SAM:BO- på arbejdsmarkedsområdet

Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe vedr. SAM:BO- på arbejdsmarkedsområdet

Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe vedr. SAM:BO- på arbejdsmarkedsområdet

 

Baggrund

Følgegruppen, under Sundhedsaftalen, der har til opgave at igangsætte arbejdet med SAM:BO for arbejdsmarkedsområdet, efterspørger kommunale medlemmer, der skal indgå i arbejdet. Arbejdsgruppen skal i første omgang afdække mulighederne for at videreudvikle SAM:BO i forhold til arbejdsmarkedsområdet. Afdækningen skal munde ud i et kommissorium samt en tids- og procesplan for arbejdet.

Det er således besluttet i Følgegruppen, at repræsentanterne skal udpeges, før der kan udarbejdes kommissorium og tidsplan for arbejdet med henblik på bredden af faglige perspektiver på opgaven. For at sikre at SAM:BO udarbejdes, så det giver mening for de relevante målgrupper, skal de udpegende repræsentanter være med til at udforme hele processen. Det er derfor alene på baggrund af informationerne i vedlagte udpegningsbrev, at repræsentanterne skal findes.

Der efterspørges følgende kommunale repræsentanter til arbejdsgruppen:

 • 2-3 kommunale repræsentanter (medarbejdere/ledere) fra arbejdsmarkedsområdet, med kendskab til områderne sygedagpenge, ressourceforløb og kontanthjælp

 • 1 kommunal forløbskoordinator (fx socialrådgiver)

 • 2-3 kommunale repræsentanter fra øvrige relevante områder – fx Myndighed, Handicap og Psykiatri m.fl.

 • 1 kommunal repræsentant som er IT-kyndig i forhold arbejdsmarkedsområdet og gerne SAM:BO

 • 1 kommunal jurist med erfaring fra arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsgruppen forventes indledningsvist at skulle deltage i 2-3 møder samt 1-2 workshops, som har til formål at afdække arbejdsgange og identificere kommunikationsbehov.

 

Der er udpeget en kommunal formand for arbejdsgruppen. Det drejer sig om Mette Petersen Christensen, afdelingsleder Handicap og Psykiatri, Sønderborg Kommune.

 

Hvad er SAM:BO

SAM:BO er en regional samarbejdsaftale om borger- og patientforløb.

Aftalen gælder for samarbejdet imellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger og afløser de aftaler, der tidligere var mellem amterne og kommunerne.

SAM:BO er en kommunikationsvejledning om, hvilke oplysninger kommunen skal sende til sygehuset ifm. indlæggelse af en borger, og modsat hvilke oplysninger sygehuset skal sende til kommunen ifm. udskrivelse.

Kort og godt beskriver samarbejdsaftalen omkring SAM:BO krav til:

 • Samarbejde
 • Kommunikation
 • Patientinformation
 • Kvalitetsmonitorering – dvs. fokus på forløbets overgange mellem sektorerne

Alt dette sker gennem løbende dialog lige fra indlæggelse og til udskrivelse.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter punktet med henblik på kandidater til én eller flere af posterne.

 

Beslutning

Punktet blev drøftet. Der blev udpeget:

 • Mette Graversen, Vejen Kommune, som kommunal repræsentant fra arbejdsmarkedsområdet, med kendskab til områderne sygedagpenge, ressourceforløb og kontanthjælp.
 • Helle Hockerup, Aabenraa Kommune, som kommunal repræsentant fra arbejdsmarkedsområdet, med kendskab til områderne sygedagpenge, ressourceforløb og kontanthjælp.
 • 1 repræsentant fra Faaborg Midtfyn Kommune, som kommunal repræsentant fra øvrige relevante områder – fx Myndighed, Handicap og Psykiatri m.fl. Faaborg Midtfyn Kommune fremsender kontaktoplysninger på repræsentanten til Fælleskommunalt socialsekretariat.

Bilag

Udpegningsbrev SAMBO- arbejdsmarked.pdf

16. Punkt fra Region Syddanmark vedr. flytning af pladser fra Fuglemajgård til Midgårdshus

Punkt fra Region Syddanmark vedr. flytning af pladser fra Fuglemajgård til Midgårdshus

Punkt fra Region Syddanmark vedr. flytning af pladser fra Fuglemajgård til Midgårdshus

 

Baggrund

Region Syddanmark ønsker at omlægge seks dagtilbudspladser inden for Specialcenter for Unge og Voksne på grund af ændret efterspørgsel. Seks pladser ønskes flyttet fra afdelingen Fuglemajgård i Rødding til afdelingen Midgaardhus i Ribe. Begge afdelinger er døgntilbud for voksne personer med udviklingshæmning, som har en dom eller særlige behov i forhold til adfærd herunder personer med dobbelt diagnoser og udtalt problemadfærd.

 

I tilknytning til døgntilbuddet på Fuglemajgård er der i dag et dagtilbud med seks pladser. Efterspørgslen efter tilbuddet er begrænset, og der har i 2018 ikke været indskrevet borgere på dagtilbuddet. Økonomien på Fuglemajgård er samtidig tilpasset hertil. På grund af den lave efterspørgsel er enkelte borgere på døgntilbuddet Fuglemajgård med behov for et dagtilbud i stedet blevet tilknyttet dagtilbuddet på Kompasrosen i Rødding. Kompasrosen er også en afdeling under Specialcenter for Unge og Voksne og ligger ca. 5 km. fra Fuglemajgård. Kompasrosen har fra januar-september 2018 haft 8,1 borgere indskrevet på 9 dagtilbudspladser. Fremadrettet vil borgere fra Fuglemajgård også blive indskrevet på dagtilbuddet på Kompasrosen, da det vurderes økonomisk og fagligt at være det bedste tilbud for disse borgere.

 

På døgntilbuddet Midgaardhus har der været en efterspørgsel efter et aktivitets/dagtilbud i tilknytning til døgntilbuddet, da det i højere grad vil passe til målgruppen fremfor et eksternt tilbud. Grundet kommunernes efterspørgsel har der derfor efter aftale med kommunerne på konsulentbasis været oprettet en form for dagtilbud i tilknytning til døgntilbuddet. Aktuelt har seks ud af seksten borgere på Midgaardhus et sådant tilbud. Tilbuddet er oprettet i eksisterende lokaler og Socialtilsyn Syd er orienteret herom.

 

På baggrund af den ændrede efterspørgsel efter dagtilbuddene på Specialcenter for Unge og Voksne ønsker Region Syddanmark, at omlægge placeringen af seks dagtilbudspladser, således at:

 • seks dagtilbudspladser på Fuglemajgård nedlægges

 • seks dagtilbudspladser på Midgaardhus oprettes

Omlægningen af dagtilbudspladserne får ingen økonomiske konsekvenser for kommunerne, da omkostningerne på de berørte steder allerede er tilpasset efterspørgslen. Taksten for de nye dagtilbudspladser vil modsvare niveauet for de nuværende konsulentydelser. Desuden er økonomien for Specialcenter for Unge og Voksne sund og i balance, og belægningen er høj. Ændringen får ingen konsekvenser for taksterne for døgntilbuddene på Midgaardhus og Fuglemajgård eller resten af Specialcenteret for Unge og Voksne.

 

Ændringen og de økonomiske konsekvenser er nærmere beskrevet i vedlagte ændringsskema.

 

Fuglemajgård og Midgårdshus er kategoriseret som højt specialiserede tilbud med regional betydning, hvorfor ændringer for disse tilbud, jf. Rammeaftalen, skal til godkendelse i Socialdirektørforum.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender ændringen, så der nedlægges seks dagtilbudspladser på Fuglemajgård pr. 31. december 2018 og der samtidig oprettes seks dagtilbudspladser på Midgaardhus pr. 1. januar 2019.

 

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte ændringen.

Bilag

Ændringskema_dagtilbud Fuglemajgård.pdf

17. Punkt fra Odense Kommune: Etablering af nyt tilbud til borgere med autisme

Punkt fra Odense Kommune: Etablering af nyt tilbud til borgere med autisme

Punkt fra Odense Kommune: Etablering af nyt tilbud til borgere med autisme

 

Baggrund

Odense Kommune etablerer, pr. 1. februar 2019, et nyt botilbud til borgere med autisme med 10 pladser og i første omgang 10 interne dagpladser. Organisatorisk vil tilbuddet ledelsesmæssigt høre under lederen af Tornhuset.

Tilbuddet er kategoriseret som et højt specialiseret tilbud med regional betydning, hvorfor etableringen, jf. rammeaftalen, skal godkendes i Socialdirektørforum.

På baggrund af voksende venteliste på området har Odense Kommune valgt at oprette en ny afdeling af Tornhuset. Pladserne er altså i første omgang oprettet til odenseborgere.

3 af borgerne vil blive hjemtaget fra deres aktuelle ungdomstilbud i regionalt tilbud, hvor de i dag er på dispensation pga. alder.

Odense Kommune beskriver, at taksten på Tornhuset vil falde marginalt, da leder af Tornhuset også bliver leder af de nye pladser. Serviceniveauet på de øvrige Tornhuset afdelinger vil ikke blive påvirket.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender etablering af et nyt botilbud til borgere med autisme med 10 pladser og i første omgang 10 interne dagpladser

 

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte etableringen.

Bilag

Tornhuset_ Udfyldt skabelon.docx

18. Punkt fra Vejle Kommune vedr. udvidelse med 4 pladser på Center Døgn /Tinghøj

Punkt fra Vejle Kommune vedr. udvidelse med 4 pladser på Center Døgn /Tinghøj

Punkt fra Vejle Kommune vedr. udvidelse med 4 pladser på Center Døgn /Tinghøj

 

Baggrund

Vejle Kommune ønsker, pr. 1. januar 2019, en udvidelse med 4 pladser på Center Døgn/ Tinghøj.

Målgruppen for pladserne er borgere med svære psykiske lidelser, der er særligt udfordret på sociale kompetencer. De vil ofte være karakteriseret med udadreagerende og konfliktskabende adfærd. Deres tilværelse vil være præget af manglende evne til struktur og stor grad af uforudsigelighed. Målgruppen kan være omfattet af borgere med et misbrug og/eller dom til behandling.

Tilbuddet er kategoriseret som et højt specialiseret tilbud med regional betydning, hvorfor ændringen skal godkendes i Socialdirektørforum.

 

Under forudsætning af godkendelse i Socialtilsynet ansøges om en udvidelse på 4 fleksible pladser §107/§108 jf. Serviceloven.

De 4 pladser oprettes som en individuel afdeling i en ombygget del i de nuværende bygninger på Tinghøj. Der etableres 4 2-værelseslejligheder med eget køkken og bad, samt egen terrasse. Desuden etableres fælles køkken, opholdsstue og birum. Der bliver adgang til motions- og wellnessfaciliteter. Der er adgang til fælles have. Der er i byggeriet anvendt materialer med fokus på sikkerhed, ligesom indretning tager højde for skærmning.

 

Begrundelsen for ændringen er et stigende behov for botilbud i skærmede miljøer til særligt udsatte borgere med en psykiatrisk lidelse.

Tilbuddet får egen takst. Takster på nuværende pladser på Tinghøj påvirkes derfor ikke i betydelig grad. KKR-takst for 2019 udgør 6.542 kr. Der tages dog forbehold for grundlag ved takstberegning, idet budget 2019 endnu ikke er vedtaget i Vejle Kommune.

Det er lagt til grund for takstberegningen i 2019, at der vil være en gennemsnitlig belægning på 98%. Da der er tale om dels midlertidige og dels længerevarende ophold, vil belægningsgraden blive fulgt i 2019 med henblik på eventuel korrektion af grundlag for takstberegningen i 2020.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender udvidelsen af de 4 pladser på Center Døgn /Tinghøj.

 

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte udvidelsen.

Bilag

Udfyldt skabelon for udvidelse med 4 pladser til socialdirektørforum 5. oktober 2018.docx

19. Kommunernes mulighed for, én gang i hver valgperiode, at overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen

Kommunernes mulighed for, én gang i hver valgperiode, at overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen

Kommunernes mulighed for, én gang i hver valgperiode, at overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen

 

Baggrund

Kommunerne har mulighed for, én gang i hver valgperiode, at overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. Næste mulighed for overtagelse er den 1. januar 2020. En kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal i valgperioden 2018 – 2022 meddele dette til regionsrådet senest den 1. januar 2020. Overtagelse skal ske senest den 1. januar 2021 (jf. Bekendtgørelse af lov om social service af den 30. august 2018, § 186). 

 

Den tidligere proces (i sidste valgperiode)

På baggrund af lovændringer som betyder, at kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra regionen en gang midt i hver valgperiode, besluttede KKR Syddanmark i marts 2014, at der var behov for en strategisk drøftelse mellem kommunerne af samspil og typer af tilbud, som Region Syddanmark fremadrettet skulle drive.

Samspil og styring på det specialiserede socialområde var i foråret 2015 i politisk høring i de 22 kommuner.

Beliggenhedskommuner skulle i høringssvaret forholde sig konkret til hvert af de sociale regionale tilbud beliggende i kommunen. Resultatet af processen blev, at følgende sociale regionale tilbud blev overtaget i sidste valgperiode (med overtagelse senest den 1. januar 2017).

• Center for Senhjerneskade- afd. Kolding, beliggende i Kolding Kommune

• Holtegården, beliggende i Vejen Kommune

• Sydbo, beliggende i Svendborg Kommune

• Teglgårdshuset, beliggende i Middelfart Kommune

 

På det førstkommende møde i Socialdirektørforum i 2019 dagsordensættes et punkt med henblik på en sondering af overvejelser om overtagelse af sociale regionale tilbud i Syddanmark. 

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning. Deadline for tilbagemelding om kommunale overvejelser om overtagelse fastsættes til den 1. marts 2019. Det blev besluttet, at sagen sættes på som orienteringssag på det næste møde i KKR. 

Bilag

Sociale regionale tilbud- fordelt på beliggenhedskommune.pdf

20. Ansøgning om overdragelse af 16 ældreboliger som er udlejet til Region Syddanmark, afd. 9375

Ansøgning om overdragelse af 16 ældreboliger som er udlejet til Region Syddanmark, afd. 9375

Ansøgning om overdragelse af 16 ældreboliger som er udlejet til Region Syddanmark, afd. 9375

 

Baggrund

Der er modtaget vedlagte ansøgning om overdragelse af 16 ældreboliger fra Danske Funktionærers Boligselskab til AB Holmegaarden.

Afdelingen overdrages iht. Almenboligloven § 27 til indestående belåning. Idet boligerne er lejet af regionen skal afhændelsen jf. almenboliglovens § 27 stk. 1 3 Afsnit (§§ 105 og 185b), godkendes af regionen samt de andre kommuner i rammeaftalen.

Det er det regionale tilbud Skovhuse, der benytter lejeboligerne. Skovhuse er et botilbud til 16 voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og udviklingshæmning. Skovhuse er en del af Center Nordøstfyn.

 

KKR Syddanmark har godkendt ansøgningen på vegne af de 22 kommuner i Syddanmark.

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Ansøgning om overdragelse af 16 ældreboliger_ (3).pdf

21. Status på Sammen om velfærd

Status på Sammen om velfærd

Status på Sammen om velfærd

 

Baggrund

Kommunerne i Syddanmark har siden 2015 deltaget i projektet Sammen om Velfærd – en proces som startede allerede i 2012. Sammen om Velfærd er et tværsektorielt, tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde mellem de 22 kommuner i Syddanmark, Region Syddanmark, SDU, UCL, UCSyd og de 4 SOSUskoler. Projektet dækker social- og sundhedsområdet og projektets fokus er:

 • Udvikling af grunduddannelserne

 • Udvikling af efter/videreuddannelsestilbud

 • Udvikling i egen organisation.

 

Henrik Juhl Kjær og Jakob Kyndal, som begge sidder i Styregruppen for Sammen om Velfærd, giver en status på projektet. Marie Skydt, UC Syd gennemgår delprojektet Kompetencer på Tværs.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Powerpoint-præsentation gennemgået på mødet, vedlægges referatet. Socialdirektørforum besluttede, at en mere dybdegående status på “Sammen om Velfærd” gives det på førstkommende SDF møde af de SDF repræsentanter, som er udpeget til Round Table.

Link til Sammen om Velfærd:http://www.sammenomvelfaerd.nu/ 

Link til kompetencer på tværs: http://www.kompetencerpåtværs.dk/

Bilag

PP 05102018 OplægforSocialdirektoer.pptx

22. Orientering vedr. sundhedsfaglige opgaver på bosteder til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Orientering vedr. sundhedsfaglige opgaver på bosteder til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Orientering vedr. sundhedsfaglige opgaver på bosteder til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

 

Baggrund

KL har den 17.august 2018 sendt vedlagte brev til social- og sundhedsdirektørne i kommunerne vedrørende tilsyn med sundhedsfaglige opgaver på bosteder til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

I brevet henvises der til vedlagte notat fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Brevet og notatet retter bl.a. fokus på følgende temaer:

1. Det er opholdskommunen der har ansvaret for, at borgeren modtager de sundhedsydelser, som borgeren har brug for. Dette kan kræve særlig koordination mellem handlekommune og opholdskommune.

Det fremgår, at kommunen kan vælge at træffe aftale med en privat leverandør om, at de løser de sundhedsfaglige opgaver, men det er opholdskommunen, der har det overordnede ansvar for løsning af sundhedsfaglige opgaver, også i tilfælde, hvor opgaverne varetages af private leverandører. Det betyder også, at opholdskommunen er forpligtet til at levere de sundhedsfaglige opgaver, hvis den private leverandør af den ene eller anden grund ikke løser opgaven.

Opholdskommunen skal desuden føre tilsyn med, at borgerne får den ydelse, de har krav på i henhold til den lægelige ordination, der foreligger, uanset om opgaven løses på kommunale eller private tilbud.

2. Sundheds- og Ældreministeriet præciserer, at opholdskommunen afholder udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedslovens § 138. Der er således ikke adgang for opholdskommunen til at søge refusion af udgifter til hjemmesygepleje, ved borgerens bopælskommune fx i tilfælde, hvor en borger fx med hjemmel i serviceloven opholder sig på et botilbud eller en behandlingsinstitution, der er beliggende i en anden kommune end bopælskommunen.

 

KL bemærker i henvendelsen, at kommuner der visiterer til tilbud i andre kommuner bør gøre opholdskommunen opmærksom på behov for sundhedsydelser hos borger.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Brev til kommunale social- og sundhedsdirektører.pdf
Notat fra Sundheds- og Ældreministeriet af 11. juni 2018..pdf

23. Orienteringer

Orienteringer

Orienteringer

 

Orientering om nedlæggelse af to gæstepladser på Vidagerhus i Varde Kommune.

Udvalget for Social og Sundhed i Varde Kommune har besluttet at nedlægge de to gæstepladser på Vidagerhus, da belægningen er minimal. Gæstepladserne er i Rammeaftalen 2018 kategoriseret som klyngetilbud.

Nedlæggelse af gæstepladserne får ingen betydning for serviceniveauet på Vidagerhus. Det kan dog få minimal betydning for taksten for 2019 på Vidagerhus pga. afregning for el, vand og varme.

 

Samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025. ”Vi løfter i fællesskab

Regeringen offentliggjorde den 21. september 2018 en samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025.

”Vi løfter i fællesskab – En samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025” er titlen på udspillet, som med 43 konkrete initiativer skal sætte retningen for en moderne psykiatri, der kan stå mål med udfordringerne. Udspillet kan læses via dette link:  www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2018/September/Regeringen-vil-loefte-psykiatrien-i-faellesskab.aspx

Handlingsplanen forventes dagsordensat på kommende møde i Socialdirektørforum. 

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at orienteringerne tages til efterretning

 

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Bilag

Orientering – gæstepladser Vidagerhus nedlægges.

24. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

 

Opfølgning på central udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser

Socialstyrelsen er ved at følge op på de 16 tilbud der er indmeldt af kommunerne som højt specialiserede tilbud, der anvendes til borgere med svære spiseforstyrrelser (baseret på data for 2014 og 2015).

En del af opfølgningen handler om – via en spørgeskemaundersøgelse – at afdække, hvordan de 16 afrapporterede tilbud er højt specialiseret.

I den forbindelse er Socialstyrelsen også interesserede i at høre, om vi har kendskab til, at der er kommet nye tilbud til – til denne målgruppe- siden afrapporteringen. Medlemmerne i Socialdirektørforum bedes i den forbindelse melde ind Fælleskommunalt socialsekretariat, såfremt de har kendskab til nye højtspecialiserede tilbud til målgruppen borgere med svære spiseforstyrrelser. I såfald vil disse tilbud indgå i Socialstyrelsens opfølgning. 

 

Invitation til Sundere livsstil blandt psykisk sårbare borgere og patienter – et spørgsmål om samarbejde

Den 4. december 2018 afholder Region Syddanmark en temadag målrettet kommunale og regionale drifts- og funktionsledere samt udviklingsmedarbejdere særligt fra social- og lokalpsykiatri, trænings-, beskæftigelses-, pleje- og socialområdet. Temaet for mødet er: Sundere livsstil blandt psykisk sårbare borgere og patienter – et spørgsmål om samarbejde. Hvordan kan man støtte, motivere og involvere psykisk sårbare borgere i at leve et sundere hverdagsliv?

Invitation og program for temadagen er vedlagt. Deltagelse i temadagen er gratis, og der udleveres endvidere en gratis kasse med nyudviklede sundhedspædagogiske værktøjer til de første 100 tilmeldte, som møder op på dagen.

Bilag

Sundere livsstil_sårbare borgere_invitation_A4_sep2018_web.pdf

25. Næste møde

Næste møde

Næste møde