Møde i Socialdirektørforum den 7. oktober 2016

Udgivet 07.10.2016

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 7. oktober 2016

STED

Comwell Hotel Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, Brejning, 7080 Børkop

STARTTIDSPUNKT

2016-10-07 10:00

SLUTTIDSPUNKT

2016-10-07 12:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 15. august

2. Lukket

3. Tilbuddet Bognæs, Handicapcenter Nordøstfyn

4. Godkendelse af formålsbeskrivelse for belægnings- og driftsmøder

5. Politisk temadag 2017

6. Punkt fra Vejle Kommune: Godkendelse af ændring af takster for tilbuddet Bredballe Bofællesskab

7. Partnerskab om syddansk evaluering af uddannelsesforløb

8. Ny tilbudsform til udadreagerende borgere

9. Orienteringer

10. Eventuelt

11. Næste møde


1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 15. august

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 15. august

 

Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 15. august 2016

 
Indstilling
 
Beslutning
Referatet blev godkendt.

2. Lukket

Lukket

3. Tilbuddet Bognæs, Handicapcenter Nordøstfyn

Tilbuddet Bognæs, Handicapcenter Nordøstfyn

Tilbuddet Bognæs, Handicapcenter Nordøstfyn

 
Baggrund
Bognæs er et højt specialiseret tilbud til voksne udviklingshæmmede. Bognæs består af 26 døgnpladser og 13 dagpladser. Bognæs ligger i Bogense i Nordfyns Kommune. Bognæs indgår i den økonomiske enhed på Handicapcenter Nordøstfyn. I vedlagte notat beskriver Region Syddanmark udfordringer ift. efterspørgsel og belægning samt planer ift. modernisering af boliger.
 
Udfordringer med belægningen
Der er en vigende belægning på tilbuddet Bognæs. Aktuelt er 21 pladser ud af 26 døgnpladser belagt. Ydermere er der en del ældre beboere.
De nuværende 5 ledige pladser betyder, at afdelingen får ca. 1,5 mio. kr. mindre i årlige basisindtægter for døgnpladserne, hvilket svarer til godt 5 % af budgettet. Hertil kommer også færre basisindtægter for dagpladserne.
På den korte bane kan den økonomiske udfordring håndteres med en stigning i basistaksterne, og ved at lukke en del af pladserne permanent. Dette vurderes imidlertid ikke at være en holdbar løsning på længere sigt, da plads-prisen på Bognæs derved ikke vil være konkurrencedygtig med tilsvarende plads-priser.
Såfremt situationen ikke ændres i de kommende måneder, vil regionen forelægge Socialdirektørforum et forslag til nednormering og dermed basistaktstigning på Bognæs.
 
Regionen arbejder aktuelt med flere scenarier for fremadrettet at sikre efterspørgsel efter pladserne på Bognæs (scenarierne er beskrevet yderligere i vedlagte notat):
a) De syddanske kommuner gøres eksplicit opmærksom på, at de bør have fokus på fortsat at efterspørge tilstrækkelige pladser på Bognæs.
b) Dialog med Nordfyns Kommune ift. kommunens fremtidige forventede efterspørgsel efter pladser på Bognæs – også ift. andre målgrupper
c) Dialog med Odense Kommune ift. kommunens fremtidige forventede efterspørgsel efter pladser på Bognæs (Odense Kommune køber aktuelt 43 % af pladserne på Bognæs).
 
Modernisering af boliger
Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 byggeprogram vedrørende om- og nybyggeri på Bognæs, samt meddelte anlægsbevilling hertil på i alt 38 mio. kr. hvorefter den samlede afskrivningsværdi på bygningerne vil udgøre godt 50 mio. kr. Erstatningsbyggeriet på Bognæs til 24-26 pladser er aktuelt i afslutningen af planlægningsfasen.
Region Syddanmark går kun igang med erstatningsbyggeriet, hvis der er sikkerhed for, at kommunerne fremadrettet ønsker at regionen skal drive tilbuddet.
 
Regionen ønsker på dette møde en drøftelse af mulighederne for opbakning omkring den fremtidige efterspørgsel efter pladserne på Bognæs.
Regionen arbejder efter, at der senest omkring årsskiftet 2016/17 skal foreligge en form for forpligtende aftaler, som sikrer tilstrækkelig fremtidig efterspørgsel efter de 26 pladser på Bognæs. Hvis dette ikke sker, kan erstatningsbyggeriet ikke igangsættes, hvilket må forventes at medføre basis-takststigninger på grund af den lave belægning og på sigt en lukning af Bognæs.
 
Indstilling
Det indstilles, at Socialdirektørforum:
– tager orienteringen til efterretning
– beder Region Syddanmark om at fremsende en konkret plan til videre drøftelse og beslutning inden årets udgang.
 
 
Beslutning
– Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.
 
– Region Syddanmark og Nordfyns Kommune er igang med at se på forskellige scenarier. Punktet sættes på dagsorden til næste møde i Socialdirektørforum den 16. december 2016. Til dette møde præsenterer Region Syddanmark en konkret plan til videre drøftelse og beslutning inden årets udgang.
 
Der var enighed om at lave en afdækning af kapaciteten i Syddanmark til målgruppen, der er på Bognæs. Afdækning skal inddrage rammeaftalepladser såvel som lokale pladser i kommunerne. Afdækningen skal indeholde en geografisk opdeling således, at der eksempelvis kan ses hvor mange pladser, der er på Fyn etc.
Fælleskommunalt socialsekretariat forestår afdækningen, og vil i den forbindelse tilsende spørgeskema til kommuner og region i Syddanmark.
 

Bilag

Bognæs_notat til Socialdirektørforum oktober 2016.pdf

4. Godkendelse af formålsbeskrivelse for belægnings- og driftsmøder

Godkendelse af formålsbeskrivelse for belægnings- og driftsmøder

Godkendelse af formålsbeskrivelse for belægnings- og driftsmøder

 
Baggrund
Region Syddanmark og repræsentanter fra Socialdirektørforum afholder belægnings- og driftsmøder ca. hver 2. måned for at følge udviklingen tæt og med henblik på tidlig dialog om eventuelle udfordringer vedrørende drift og belægning på tilbuddene. Initiativet er indskrevet i Rammeaftalen for 2017. Det første belægnings- og driftsmøde blev afholdt den 24. februar 2016.
Vedlagt er formålsbeskrivelse for møderne, der indstilles godkendt i Socialdirektørforum.
 
Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum godkender formålsbeskrivelsen for belægnings- og driftsmøder.
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkender formålsbeskrivelsen for belægnings- og driftsmøder.

Bilag

Formålsbeskrivelse for belægnings- og driftsmøder.pdf

5. Politisk temadag 2017

Politisk temadag 2017

 

Politisk temadag 2017

 
Baggrund
Der afholdes politisk temadag den 9. marts 2017, kl. 12.00 – 16.00.
På det seneste møde i Socialdirektørforum den 15. august 2016 var der forslag om politisk inddragelse i forhold til indholdet i rammeaftalen på et tidligere tidspunkt i processen. En sådan inddragelse kan eventuelt foregå via den politiske temadag.
 
Forslag til proces:
  • Drøftelse i KKR Syddanmark den 18. november med henblik på at KKR Syddanmark sender opfordring til politiske udvalg i kommuner og region i Syddanmark om at bidrage med initiativer, der kan indgå i Rammeaftalen
  • De indkomne initiativer grupperes efter temaer
  • På selve den politiske temadag vil der være politiske oplæg samt drøftelse og prioritering af temaer og indsatser, der skal indskrives i Rammeaftalen
 
Målgruppe
Det politiske temamøde foreslås målrettet politiske udvalg som arbejder med det specialiserede sociale område, henholdsvis børn og unge, samt voksne og udsatte borgere. Direktører/ chefer er derover også velkomne til at deltage.
 
Temaer for tidligere afholdte politiske temadage:
2016: Hvad blev der af socialpolitikken?
2015: Velfærd i en ny virkelighed: Børne- og ungeområdet
2014: Velfærd i en ny virkelighed (dialogmøde sammen med sundhedsområdet)
2013: Velfærdsteknologi på det specialiserede socialområde
2012: Fremtidens velfærdssamfund
2011: Social innovation og samarbejde på det specialiserede socialområde
 
Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum drøfter tema, proces og målgruppe for den politiske temadag 2017.
 
Beslutning
Socialdirektørforum drøftede punktet. Der var opbakning til at arbejde videre med den foreslåede proces. Det er vigtigt at temadagen rammesættes. Temadagen skal være båret af oplæg fra politikere og politiske drøftelser.

6. Punkt fra Vejle Kommune: Godkendelse af ændring af takster for tilbuddet Bredballe Bofællesskab

Punkt fra Vejle Kommune: Godkendelse af ændring af takster for tilbuddet Bredballe Bofællesskab

Godkendelse af ændring af takster for tilbuddet Bredballe Bofællesskab, Vejle Kommune

 
Baggrund
Vejle Kommune ønsker at foretage takstændringer for tilbuddet Bredballe Bofællesskab. Vedlagt er skabelon med beskrivelse af ændringerne. Tilbuddet drives under SEL § 105 og § 108, og målgruppen for tilbuddet er personer med udviklingshæmning.
Vejle Kommune beskriver, at Handicapområdet gennem længere tid har arbejdet målrettet med faglige indsatser, som har en forventelig effekt på borgernes mestringsevne. Den ændrede faglige indsat har haft en positiv effekt og borgerne udvikler kompetencer, som betyder behov for mindre støtte. Dette underbygger behovet for fleksible takster, som følger borgerens udvikling og ressourcebehov.
Vejle Kommune ønsker, at ændringen skal træde i kraft løbende hen over efteråret. Alle borgere revurderes, og der skal ske dialog til alle udenbys kommunerne.
Ændringen er iværksat for at understøtte borgerens udvikling, som der målrettet arbejdes med. Taksterne skal i højere grad matche borgernes behov og ikke længere være matrikel afhængig. Den nye takststruktur skal gøre det muligt, at borgerens pris i en ledig plads tilpasses borgerens behov i stedet for, at borgeren skal have et behov, der matcher den takst, der findes.
Forventningen er, at takstændringen vil give mulighed for takstnedsættelser. Vejle Kommune har en forventning om, at der samlet set vil være et økonomisk potentiale. Ændringen påvirker ikke serviceniveauet, idet taksterne fortsat skal svare til borgerens behov.
Bredballe Bofællesskab består af ydelser, der er kategoriseret som højt specialiserede tilbud med regional betydning. Ændringer for disse ydelser skal jf. Rammeaftalen 2016 til høring i Socialdirektørforum før ændringerne kan træde i kraft. Af rammeaftalen fremgår: Hvis en udbyder finder, at en takst- eller normeringsændring eller lukning er nødvendig indenfor Styringsaftaleperioden, skal det til høring hos Socialdirektørforum samt meddeles alle kommuner i Syddanmark og eventuelle andre brugerkommuner før varige ændringer kan træde i kraft.
 
Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum godkender ændringen.
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkender ændringen.

Bilag

Skabelon ift. orientering om ændringer i Styringsaftaleperioden- Vejle Kommune.pdf

7. Partnerskab om syddansk evaluering af uddannelsesforløb

Partnerskab om syddansk evaluering af uddannelsesforløb

Partnerskab om syddansk evaluering af uddannelsesforløb

 
Baggrund
Region Syddanmark, UC SYD og UC Lillebælt har i samarbejde udviklet et digitalt evalueringssystem til evaluering af uddannelsesforløb i praktik og klinik i region Syddanmark. Evalueringssystemet er sat i drift i 2016 efter et succesrigt pilotprojekt, som startede i 2013. Formålet er at samle alle studerende/elevers evalueringer af uddannelsesforløb i ét elektronisk system.
Evalueringssystemet bliver aktuelt benyttet til evalueringer fra sundhedsfaglige professionsbachelorstuderende, som har været i uddannelsesforløb på Region Syddanmarks seks sygehuse og i Psykiatrien. Evalueringssystemet kan uden problemer udbredes til at omfatte andre uddannelser.
UC Syd og UC Lillebælt har rettet henvendelse til KKR Syddanmark for at invitere de syddanske kommuner til at deltage i evalueringssystemet.
Evalueringssystemet vil blive drøftet i såvel SSF som SDF hvor der indstilles til KKR.
 
Om systemet
Det fælles evalueringssystem er et elektronisk, webbaseret system, hvor studerende/elever evaluerer praktik/klinikophold. Uanset uddannelse eller praktik/kliniksted består evalueringsskemaet af det samme batteri af 21 spørgsmål. Det er muligt at sammenligne de studerendes oplevelse og tilfredshed af uddannelsesbeløb på tværs af tid, uddannelsesretning og praktiksted. Data giver en øget indsigt i uddannelserne og praktikker/klinikophold, herunder også de studerendes udbytte og skaber derigennem et forbedret grundlag for kvalitetsudvikling i både den teoretiske og de kliniske dele af uddannelsen.
Evalueringssystemet tilgås via siden www.results.dk, og Rambøll og SurverXact er leverandører på systemet.
Eksempler på spørgsmål og datarapporter, som kan trækkes fra evalueringssystemet, kan ses i vedlagte Bilag 2.
 
Formål med evalueringssystemet
Det overordnede formål med det fælles evalueringssystem er at kvalitetsudvikle de klinisk/praktik forløb og professionalisere den evalueringspraksis, der aktuelt foregår, af de kliniske undervisningsforløb. Herunder:
  • At effektivisere og forenkle de arbejdsgange, der knytter sig til den nuværende evalueringspraksis
  • At styrke dialog, sammenhæng og videndeling mellem den teoretiske og kliniske del i uddannelsen
  • At skabe sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorer herunder at støtte op om implementering af strategien for tværprofessionel kompetenceudvikling.
 
Hvad får kommunerne ud af systemet?
UC Syd og UC Lillebælt vurderer, at kommunerne får følgende fordele ved at indgå som partner i evalueringsprojektet:
Systematiske, ensartede og valide evalueringsdata der kan anvendes af både kommunen og uddannelsesinstitutionen.
Stærke (mange) rapportmuligheder hvor der kan trækkes data på eks afdelingsniveau, forvaltningsniveau og kommune niveau og med mulighed for benchmarking eks på tværs af afdelinger/forvaltninger/kommuner.
En effektiviseringsgevinst (minimale administrationsomkostninger, beskedne licensomkostninger pga. partnerskabet, ingen ”håndholdte” papirbaserede evalueringsskemaer m.m).
Et fleksibelt webbaseret evalueringssystem (et ensartet, enkelt og smidigt og brugervenligt webbaseret evalueringsstem).
 
Nuværende og fremtidige partnere og uddannelser i projektet
De nuværende partnere i projektet er Region Syddanmark, UC Syd og UC Lillebælt.
De nuværende uddannelser, som er med i projektet er de 6 sundhedsfaglige professionsbachelorer: Bioanalytikeruddannelsen, Ernæring og sundhed, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen, Jordemoderuddannelsen, Radiografuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen.
De to UC-skoler arbejder på at koble skolernes øvrige uddannelser på evalueringssystemet, herunder lærer-, pædagog-, og socialrådgiveruddannelsen. Samtidig er det også et ønske fra de nuværende partnere, at Social- og Sundhedsskolerne skal være fremtidig partner, så SOSU- og PAU-uddannelserne også kommer med i paletten af uddannelser, der er koblet på evalueringssystemet.
Kommunerne vil som fælleskommunal enhed indgå som ligeværdig partner med projektets øvrige parter. Kommunerne vil desuden blive præsenteret i evalueringssystemets styregruppe, projektgruppe og netværksgruppe med 1-2 repræsentanter og derved sikre den videre udvikling af evalueringssystemet.
 
Hvilke ressourcer kræver det af kommunerne?
Vælger KKR Syddanmark at indgå i projektet, vil det være som én samlet kommunal partner. Den fælleskommunale pris vil være 24.320 kr. det første år og 14.320 kr. de efterfølgende år – dvs. ca. 1000 kr. pr. kommune det første år og godt 500 kr. pr. kommune de efterfølgende år.
Pga. de relativt begrænsede udgifter vil det være oplagt, at udgifterne finansieres af fælleskommunale penge fra Sundhedssekretariatet og Socialsekretariatets midler. De enkelte kommuner vil have muligheder for at tilkøbe ydelser, f.eks. ekstra licenser af leverandørerne.
Udover økonomiske ressourcer, kræver indgåelse i projektet også administrative ressourcer. Dels i forhold til en ankerkommune, som har det overordnede ansvar for den kommunale drift af systemet, og dels en række administrative opgaver for den enkelte kommune i forhold til opdatering af praktik/kliniksteder m.m. De forventede opgaver fremgår af vedlagte bilag 1. Baseret på tilbagemelding fra regionale steder, der har implementeret evalueringssystemet, forventes den administrative håndtering med det webbasserede evalueringssystem dog at være mindre tidskrævende end den nuværende mere ”håndholdte” håndtering af evalueringssystemer.
 
 
Sundhedsstrategisk Forum har drøftet sagen på møde den 21. september 2016. Sundhedsstrategisk Forum anbefaler KKR Syddanmark, at kommunerne tilslutter sig systemet.
Endvidere har Sundhedsstrategisk Forum godkendt at anvende midler fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariats budget.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller:
  • At Socialdirektørforum drøfter, hvorvidt KKR Syddanmark skal indføre evalueringssystemet, herunder overvejer effekt kontra arbejdsbyrde/ressourceforbrug.
  • At Socialdirektørforum godkender, at systemet finansieres via Fælleskommunalt socialsekretariats budget, såfremt KKR Syddanmark beslutter at blive partner i systemet
  • At Socialdirektørforum drøfter, hvem der kunne være ankerkommune for projektet, i fald KKR Syddanmark beslutter at blive partner i systemet.
 
Beslutning
Socialdirektørforum drøftede, hvorvidt KKR Syddanmark skal indføre evalueringssystemet. Socialdirektørforum anbefaler KKR Syddanmark, at kommunerne tilslutter sig evalueringssystemet.
 
Socialdirektørforum godkender, at anvende midler fra Fælleskommunalt socialsekretariats budget, såfremt KKR Syddanmark beslutter at blive partner i systemet
 
Socialdirektørforum drøftede, hvem der kunne være ankerkommune for projektet, i fald KKR Syddanmark beslutter at blive partner i systemet. Det blev foreslået, at Odense Kommune er ankerkommune, idet Odense Kommune i forvejen har en ankerrollefunktion for hhv. sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen.

Bilag

Bilag 1 – Økonomioverblik kommunal deltagelse.pdf
Bilag 2 – Eksempler på data fra Results.dk.pdf
Invitation til deltagelse i partnerskab om syddansk evaluering af uddannelsesforløb.pdf

8. Ny tilbudsform til udadreagerende borgere

Ny tilbudsform til udadreagerende borgere

 

Ny tilbudsform til udadreagerende borgere

 
Baggrund
På grund af en række tragiske dødsfald på botilbud er der kommet fokus på udadreagerende borgere med psykisk sygdom. Det er blevet et tema i Økonomiaftalen for 2017. Det forventes de nye institutioner etableres fra 1/1 2018.
Der er ikke opnået enighed om de nye tilbud men arbejdet pågår. Der arbejdes på en ny tilbudsform for en mindre gruppe af borgere med svær psykisk lidelse, udadreagerende adfærd og særligt komplekse problemstillinger.
Der er pt. lagt op til et tilbud med øget mulighed for tvang. Man regner med, at der på landsplan skal være 150 pladser fordelt på alle regioner. Den primære finansiering er kommunal 80/20. Det bliver ved kommunal visitation. Der er lagt op til en form for visitationsudvalg, som skal vurdere, hvorvidt en borger tilhører målgruppen.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til drøftelse.
 
Beslutning
Punktet blev drøftet. Det blev drøftet, at arbejdet stadig pågår, og at udfaldet af arbejdet stadig er uvist.
Christian Schacht-Magnussen vil holde Socialdirektørforum orienteret såfremt Christian får kendskab til en ny udvikling i sagen.

9. Orienteringer

Orienteringer

 

Orienteringer

 
Baggrund
Forløbsbeskrivelse om rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
Socialstyrelsen har i august 2016 udgivet en ny forløbsbeskrivelse i regi af den nationale koordinationsstruktur. Forløbsbeskrivelsen handler om rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade – på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.
Forløbsbeskrivelsen indeholder udvalgt viden om virksomme og lovende indsatser, der er centrale for målgruppen – og indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til tilrettelæggelsen af indsatserne til borgere i målgruppen.
Forløbsbeskrivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside: http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/voksne-med-kompleks-erhvervet-hjerneskade-1
 
Referat fra belægnings- og driftsmøde den 15. september 2016
Referat fra mødet er vedlagt.
 
Indstiling
Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning.
 
Beslutning
Orienteringer taget til efterretning

Bilag

Referat fra belægnings- og driftsmøde den 15. september 2016.pdf

10. Eventuelt

Eventuelt

 

Eventuelt

 
Stigning i brugen af sociale pladser på de sikrede afdelinger
Christian Schacht-Magnussen orienterede om, at der ses en stigning i brugen af de sociale pladser på de sikrede afdelinger.
 

11. Næste møde

Næste møde

 

Næste møde

Næste møde afholdes den 16. december 2016 – i Fredericia.