Møde i Socialdirektørforum den 8. september 2017

Udgivet 08.09.2017

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 8. september 2017

STED

Meldahls Rådhus, Vendersgade 30D, 7000 Fredericia

STARTTIDSPUNKT

2017-09-08 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2017-09-08 12:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 23. juni 2017

2. Oplæg til kompetenceudviklingsforløb for myndighedsområdet

3. National Koordination: Borgere med svære spiseforstyrrelser

4. Kommissorium for analyse af Rammeaftalesamarbejde

5. Afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

6. Status på særlige psykiatriske pladser

7. Sammen om psykiatri

8. Børnehusene Stjernen, afdeling i regionens Børne- og Autismecenter

9. Mødeplan for Socialdirektørforum 2018

10. Døgnseminar for Socialdirektørforum 2018

11. Orienteringer

12. Eventuelt

13. Næste møde


1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 23. juni 2017

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 23. juni 2017

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 23. juni 2017

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender referat fra mødet i Socialdirektørforum den 23. juni 2017

 

Beslutning

Referat godkendt

2. Oplæg til kompetenceudviklingsforløb for myndighedsområdet

Oplæg til kompetenceudviklingsforløb for myndighedsområdet

Oplæg til kompetenceudviklingsforløb for myndighedsområdet

 

Baggrund

I 2015 udgiver SFI rapporten ”Metoder i botilbud”, hvilket gav anledning til et samarbejde mellem Socialdirektørforum og UC Syddanmark. Rapporten var bestilt af Socialdirektørforum. Rapporten afdækker, hvilke metoder de forskellige botilbud anvender i deres tilgang til borgerne, som enten er sindslidende eller udviklingshæmmede. Resultatet af rapporten viser, at de anvendte metoder ofte er afhængig af de fagpersoner, der anvender dem samt den fremherskende kultur på stedet, frem for at være funderet i metoder, der har en dokumenteret effekt. Efter udgivelsen af rapporten blev der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af forslag til, hvordan rapporten og dennes anbefalinger implementeres i praksis.

Første skridt har været at udvikle et kursusprogram med henblik på kompetenceudvikling for henholdsvis ledere og medarbejdere på botilbud for borgere med udviklingshandicap og borgere med psykiatriske lidelser.

Kursusprogrammet er i perioden august – december 2016 afprøvet på fire forløb med ca. 25 deltagere pr. forløb, dvs. at i alt ca.100 personer har deltaget i et kompetenceforløbet. På mødet i Socialdirektørforum den 24. marts 2017 drøftede Socialdirektørforum evaluering af de fire afholdte kompetenceudviklingsforløb. Der var positive tilbagemeldinger på forløbene, og der var enighed om at afvikle fire kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere på Botilbud: to forløb efterår 2017 ( i alt 50 pladser) og to forløb forår 2018 (i alt 50 pladser). Der var enighed om, at forløbene i efterår 2017 og forår 2018 finansieres af fælleskommunale midler under Fælleskommunalt socialsekretariat.

 

Nyt samarbejdsprojekt: Kompetenceudviklingsforløb på myndighedsområdet

Der har været tilbagemeldinger ift. at foretage et lignende kompetenceudviklingsforløb tilpasset personer på myndighedsområdet, hvor hovedoverskriften er: ”Den gode bestilling”. UC Syd har udarbejdet et oplæg til et sådan forløb, se vedlagte.

 

Økonomi: Den økonomiske ramme pr. forløb (6 undervisningsdage af 6. lektioner) udgør i alt 78.000 kr. Dertil kommer forplejning på kursusdagene. Det foreslås i første omgang at afprøve kompetenceudvikling for myndighedsområdet på to forløb. Det foreslås, at forløbene samt forplejning finansieres af fælleskommunale midler under Fælleskommunalt socialsekretariat.

 

Lektor, Mette Højte, UC Syd præsenterer oplægget.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum:

– drøfter oplægget på et kompetenceforløb for myndighedsområdet med henblik på eventuelle justeringer.

– godkender, at forløbene samt forplejning under kursusdagene finansieres af fælleskommunale midler under Fælleskommunalt socialsekretariat.

 

Beslutning

– Oplægget blev drøftet. Der var følgende bemærkninger som ønskes indarbejdet:

 • øget fokus på borgerperspektivet.
 • øget fokus på overgange
 • der skal tages udgangspunkt i de krav, der i dag stilles bl.a. ift. VUM, fællessprog III mm.

Derudover blev det fremhævet, at det er glædeligt med fokus på tværfagligheden og de relationelle kompetencer.

Oplægget evalueres efter to forløb. Evalueringen forelægges for Socialdirektørforum.

– Socialdirektørforum godkendte at forløbene samt forplejning under kursusdagene finansieres af fælleskommunale midler under Fælleskommunalt socialsekretariat.

Mette Højte fra UC Syd var forhindret i at deltage.

Bilag

Kompetenceudviklingsforløb – Myndighedsområdet – Metoder i botilbud_.docx

3. National Koordination: Borgere med svære spiseforstyrrelser

National Koordination: Borgere med svære spiseforstyrrelser

National Koordination: Borgere med svære spiseforstyrrelser

 

Baggrund

Syddanmarks besvarelse af national koordination

Den 4. juli 2017 modtog Lise Willer yderligere spørgsmål fra Socialstyrelsen til vores afrapportering til National Koordination om spiseforstyrrelser.   

Vi har i den oprindelige besvarelse skrevet, at vi anvender matrikelløse tilbud og beskrevet 3 forskellige matrikeløse tilbud. Socialstyrelsen har i uddybende spørgsmål stillet spørgsmålstegn ved, om de matrikelløse tilbud er højt specialiserede. For at opfylde Socialstyrelsens opfattelse af højt specialiseret skal de matrikelløse indsatser være koblet op på et højt specialiseret tilbud som f.eks. Pomonahuset. På denne baggrund har vi måttet svare, at vores matrikelløse tilbud til spiseforstyrrede ikke er højt specialiserede.

I brevet af 4. juli udtrykker Socialstyrelsen og deres Faglige Råd bekymring for, at vi i Syddanmark anvender matrikelløse indsatser over for borgere med svære spiseforstyrrelser, der ikke er højt specialiserede. På denne baggrund ønsker Socialstyrelsen at indgå yderligere dialog med de syddanske kommuner om specialiseringsniveauet for deres matrikelløse indsatser, herunder muligheden for at etablere et formaliseret samarbejde med tilbud, der kan levere en højt specialiseret indsats.

Der er igangsat forberedelse af svar til Socialstyrelsen.

 • der afholdes møde med Pomonahuset (Region Syddanmarks højt specialiserede tilbud til spiseforstyrrede) med det formål at udarbejde en aftale med Pomonahuset om, at de kan tilbyde konsulentbistand til matrikelløse tilbud, og at de ved behov kan øge antallet af pladser på Pomonahuset
 • at samarbejdet mellem SSF og SDF øges omkring målgruppen – f.eks. via sundhedsaftalen
 • der er igangsat nye indsatser i kommunerne siden indberetning til National Koordination og disse indgår i et samlet kompetenceløft i Syddanmark, som drøftes på døgnseminaret i november.

 

Yderligere dialog med de administrative styregruppeformænd om koordination og planlægning på tværs af regionerne

Socialstyrelsen har kontaktet formændene for de 5 socialdirektørfora og udtrykt bekymring over, hvorvidt der er nok koordination på tværs af regionerne på spiseforstyrrelsesområdet. Dette har medført, at Socialstyrelsen har bedt de administrative styregrupper om at beskrive, hvordan kommunerne vil sikre en øget koordination og planlægning på tværs af regionerne. Status herpå bedes afgivet til Socialstyrelsen senest mandag den 18. september 2017.

Der er blandt formændene enighed om, at man ikke skal oprette yderligere et fora udelukkende til at koordinere omkring spiseforstyrrelser. Man ønsker derfor at pege på det eksisterende koordinationsforum for social-og specialundervisningsområdet, hvor formændene mødes to gange årligt som det forum, hvor også spiseforstyrrelsesområdet kan koordineres på tværs af regionenerne. KL udfærdiger derfor et fælles brev fra de 5 regioner som svar på Socialstyrelsens spørgsmål. På næste møde i Koordinationsforum den 10. november 2017 vil der være en drøftelse af, hvordan vi styrker den fremadrettede koordination – også for evt. fremtidige målgrupper for centrale udmeldinger.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender den skitserede proces

 

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte den skitserede model. Det blev under drøftelse af punktet bemærket, at det kan være gavnligt at indgå i dialog med Landsforening mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS). LMS inviteres med til Socialdirektørforums døgnseminar den 17. november 2017, hvor punkt vedrørende området for spiseforstyrrelse er dagsordensat.

Socialdirektørforum holdes orienteret om resultatet af de videre drøftelser med Socialstyrelsen.

Bilag

Yderligere dialog med DAS Syddanmark omkring matrikelløse indsatser (003).pdf
Yderligere dialog med de administrative styregruppeform=6nd om koordination og planlægning på tværs af regionerne.pdf
Rapportudkast til Socialstyrelsens behandling af afrapporteringerne på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.docx
Afrapportering_ Borgere med svære spiseforstyrrelser (003).pdf
Koordination og planlægning på tværs af regioner.docx
Til Socialstyrelsen – fælles svar vedr. koordination og planlægning på tværs af regioner ift. borgere med svære spiseforstyrrelser.pdf

4. Kommissorium for analyse af Rammeaftalesamarbejde

Kommissorium for analyse af Rammeaftalesamarbejde

Kommissorium for analyse af Rammeaftalesamarbejde

 

Baggrund

Forretningsudvalget foreslår at foretage en analyse af rammeaftalesamarbejdet i Syddanmark. Vedlagt er kommissorium for initiativet.

Analysen skal bidrage med evaluering af vores erfaringer med og arbejdet omkring Rammeaftalen. Der skal foretages en afdækning af behovet for fremtidige justeringer af Rammeaftalen. Analysen skal således danne grundlag for, i hvilken retning rammeaftalen skal udvikles for at understøtte samarbejdet i Syddanmark på det specialiserede socialområde- også på længere sigt.

 

Den fremadrettede proces

Såfremt Socialdirektørforum godkender kommissoriet tages der kontakt til eksterne konsulentbureauer med henblik på deres tilbud til løsning af opgaven. Analysen skal forelægge medio 2018.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter punktet med henblik på godkendelse af kommissoriet. 

 

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte kommissoriet med følgende bemærkninger:

Der ønskes:

 • øget fokus på borgerinvolvering
 • øget fokus på politikker involvering

 

Analysen vil således indeholde to dele:

 • Krav/ Indhold
 • Proces

Bilag

Projektkommissorium for analyse af rammeaftalesamarbejdet.docx

5. Afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

 

Baggrund

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2016 har Regeringen, KL og Danske Regioner indgået aftale om at igangsætte et udvalgsarbejde, som skal komme med forslag, der kan indgå i en plan for udbygning af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Udvalgets forslag skal understøtte, at behandlingen af patientgrupper med forløb på tværs af sektorer sker sammenhængende, borgernært, omkostningseffektivt og er af høj kvalitet. Herunder særligt for følgende patientgrupper:

 • Ældre medicinske patienter
 • Patienter med kroniske sygdomme
 • Patienter med psykiske lidelser, herunder dobbeltbelastede

Forslagene skal tage afsæt i borgerens egne behov og ressourcer samt udgangspunkt i det såkaldte LEON-princip, som indebærer, at behandlingen og rehabilitering skal tilbydes på laveste, effektive omsorgs- og behandlingsniveau.

Udvalgets afrapportering blev offentliggjort i juni 2017. Nedenfor er kort fremhævet nogle af de anbefalinger, som har betydning for det specialiserede socialområde:

Anbefaling 6 – Det hensigtsmæssige i en ændret ansvarsfordeling for misbrugsbehandling af en mindre del af gruppen af mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug skal vurderes

For mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug er misbrugsbehandling ofte en forudsætning for den psykiatriske behandling og omvendt. For at styrke samtidighed i indsatserne og den enkelte dobbeltdiagnoseredes udbytte af indsatserne er der derfor behov for at belyse mulighederne for, at den regionale psykiatri får ansvar for misbrugsbehandlingen for en mindre gruppe af mennesker med psykiske lidelser, også når de ikke er indlagt i psykiatrien.

Derfor anbefaler udvalget, at

Det hensigtsmæssige i en ændret ansvarsfordeling for misbrugsbehandling af en mindre del af gruppen af mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug skal vurderes

Det betyder blandt andet konkret, at

 • Sundhedsstyrelsen skal se nærmere på en faglig afgrænsning af en mindre del af gruppen af menne-sker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug, der forløbs- og behandlingsmæssigt vil have gavn af en ændret ansvarsfordeling.
 • Sundheds- og Ældreministeriet skal derefter arbejde videre med de lovgivningsmæssige rammer

Anbefaling 16 De effektive indsatser af høj kvalitet for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug skal dokumenteres og udbredes.

Der lægges her op til en systematisk erfaringsopsamling og mindre kortlægning af de efffektive indsatser og samarbejdsmodeller for mennesker med psykiske lidelser og samtidgit misbrug samet et systematisk fokus på kompetencer

Det betyder blandt andet konkret, at

 • Stat, kommuner og regioner skal øge viden gennem en erfaringsopsamling
 • Kommuner og regioner skal aktivt sikre, at tilrettelæggelsen af indsatser for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug sker med udgangspunkt i evidens og erfaringer fra effektive indsatser, der skaber højrere kvalitet i indsatserne til gavn for den enkelte.

Anbefaling 17 Det tværsektorielle samarbejde om børn og unge med psykiske udfordringer skal styrkes

Børn og unge, der oplever mistrivsel skal, uanset at det kan være en naturlig del af ungdommen, tilbydes de rette indsatser. For børn og unge er tilknytning til uddannelse, familie og venner ofte afgørende. Derfor er de tidlige indsatser og samarbejdet om at sikre indsatser i barnets eller den unge nære omgivelser central.

Det betyder blandt andet konkret, at

 • De forebyggende og tidlige indsatser i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen for børn og unge, der mistrives, skal styrkes. Det indebører både de kommunale og regionale indsatser, herunder regionernes understøttelser med relevant rådgivning
 • der skal skabes større viden om børne- og ungeområdet, herunder afprøvede initiativer ift. at skabe en sammenhængende indsats for gruppen
 • der skal følges op på de igangværende initiativer, herunder de tværgående forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer, der skal understøtte en styrket tværsektoriel indsats.

Link til rapporten:

http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2017/Juni/Sammenhaengende-sundhedsvaesen.aspx

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at punktet tages til efterretning

 

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

BILAG-1-Kommissorium-udvalg-det-naere-sammenhaengende-sundhedsvaesen.pdf

6. Status på særlige psykiatriske pladser

Status på særlige psykiatriske pladser

Status på særlige psykiatriske pladser

 

Baggrund

Den 10. august 2017 blev det første møde i styregruppen for de særlige psykiatripladser afholdt. Lise Willer deltog som repræsentant for Socialdirektørforum og Mette Heidemann som repræsentant for Sundhedsstrategisk Forum.

 

Antal pladser

Sundheds- og Ældreministeriet har i brev til KL og Danske Regioner d. 14. juni 2017 bemærket, at antallet af pladser aftales på baggrund af behov og efterspørgsel lokalt. Ministeriet ser det som hensigtsmæssigt, at kommunerne inddrages i vurderingen af behov og efterspørgsel.

Region Syddanmark har hidtil lagt op til, at der etableres 31 pladser i regionen. En behovsvurdering blandt de syddanske kommuner viser imidlertid et noget mindrebehov. Se bilag 1. 

Sagen blev drøftet på møder i KKR og KKU den 31. august. På mødet i KKU blev aftalen, at Regionsrådsformanden vil lægge op til Regionsrådet, at der oprettes 15 pladser i Vejle primo 2018. Herefter vil der i slutningen af 2018 være en ny drøftelse af behovet for oprettelse af yderligere pladser.

 

Kommunal medfinansiering

De særlige psykiatripladser koster 1,75 mio. kr./år pr. plads. 80% af denne takst skal finansieres af kommunerne. Dvs. en plads kommer til at koste 1,4.mio. kr. /år pr. plads. I billag 2 kan ses en beregning af den kommunale medfinansiering såfremt ingen pladser sælges. I beregningen er ikke medregnet den kommunale DUT. Hvis DUT indregnes vil den reelle takst for en års plads være 1,16 mio. kr. – eller en døgnpris på 3.200 kr.

Den reelle omkostning pr. borger kan være mindre hvis man modregner udgifterne til borgerens nuværende tilbud.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering

 

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning. Der var et ønske om, at monitoreringen også følger op på kommunernes ekstra udgifter, herunder eventuelle dobbeltudgifter for borgere der er indskrevet på en særlig psykiatriplads og samtidigt har en plads på et botilbud i kommunen.

Bilag

Afdækning af behov for særlige psykiatripladser august 2017.docx
Kommunal medfinansiering.docx

7. Sammen om psykiatri

Sammen om psykiatri

Sammen om psykiatri

 

Baggrund

På baggrund af drøftelser på døgnseminaret i oktober 2016 og den politiske temadag i marts 2017 har der været afholdt en række møder med fokus på at udvikle et projekt, som forbedrer samarbejdet mellem sektorerne omkring borgere med omfattende psykiatriske problematikker og evt. også misbrugs problematikker.

Deltagerkredsen på møderne er:

Lise Willer, Esbjerg Kommune, Sonja Miltersen, Vejen Kommune, Jacob Kyndal, Aabenraa Kommune, Ole Ryttov, Region Syddanmark psykiatrien, Christian Schacht-Magnussen, Region Syddanmark Socialområdet.

Der arbejdes på en projektbeskrivelse med udgangspunkt i et samarbejde mellem Social, Sundhed, kommuner og region. Målgruppen er udadreagerende borgere med psykiske problemer og evt. misbrug. Formålet er at styrke indsatsen gennem bedre koordination og tættere samarbejde på tværs af sektorer.

Der lægges op til et 2 årigt projekt, som involverer alle 22 kommuner og alle psykiatrisygehusene og lokalpsykiatrien. Dog vil der blive lagt op til en rullende opstart.

Projektet vil fokusere på enkelte borgere og ikke som Sundhedsaftalen på de overordnede strukturer og aftaler.

Projektet vil blive dagsordenssat til mødet i Socialdirektørforum den 16. november 2017. Projektet skal herudover godkendes i Sundhedsstrategisk Forum og Region Syddanmark.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering

 

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning. Når projektbeskrivelsen er færdigudarbejdet udsendes den til repræsentanter i Socialdirektørforum med henblik på kommunernes tilbagemelding på, om man vil deltage i projektet.

8. Børnehusene Stjernen, afdeling i regionens Børne- og Autismecenter

Børnehusene Stjernen, afdeling i regionens Børne- og Autismecenter

Børnehusene Stjernen, afdeling i regionens Børne- og Autismecenter

 

Baggrund

Socialdirektørforum godkendte den 15. august 2016 en nednormering af pladsantallet fra 32 til 24 pladser og en takststigning på Børnehusene Stjernen, der er en del af Region Syddanmarks Børne- og Autismecenter. Baggrunden var, at der var udfordringer med lav belægning på Børnehusene Stjernen. Der blev i december 2016 indgået en drifts- og samarbejdsaftale med Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

Der er nu indgået aftale med Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune om udlejning af den lukkede fløj (otte pladser) på Børnehusene Stjernen pr. 1. juni 2017. Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker at leje den ledige fløj, da man mangler boliger som følge af lukningen pr. 30. juni 2017 af regionens botilbud Bognæs, afdeling i Handicapcenter Nordøstfyn. Odense Kommune har driftsansvaret for disse otte pladser.

Huslejeindtægterne ved udlejningen af afdelingen betyder flere indtægter til at dække de faste omkostninger til eksempelvis bygningen. Regionen foreslår derfor, at taksterne for Børnehusene Stjernen sænkes med tilbagevirkende kraft fra den 1. juni 2017.

Sænkningen af taksterne svarer ikke til den stigning i taksterne, der blev godkendt i august 2016. Det skyldes, at indtægterne fra udlejningen kun dækker de bygningsmæssige dele af basistaksten. Desuden ændres en række basistakstomkostninger ikke på grund af udlejningen f.eks. nattevagter, ledelse, administration, køkkenpersonale m.m.

 

Ændringerne i basistaksterne fra den 1. juni 2017 er følgende:

 • Basistaksten, Stjernen døgn (§66 stk. 1): Et fald på 109 kr. hvorefter den fra ændringstidspunktet og i resten af 2017 vil være på i alt 1.769 kr.
 • Basistaksten, Stjernen døgn (§107): Et fald på 103 kr. hvorefter den fra ændringstidspunktet og i resten af 2017 vil være på i alt 1.741 kr.
 • Aflastningstaksten, Stjernen hverdage: Et fald på 117 kr. hvorefter den fra ændringstidspunktet og i resten af 2017 vil være på i alt 3.355 kr.
 • Aflastningstaksten, Stjernen ikke-hverdage: Et fald på 116 kr. hvorefter den fra ændringstidspunktet og i resten af 2017 vil være på i alt 4.031 kr.

Ændringerne i basistaksterne ovenfor, pr. 1. juni 2017, vil betyde en samlet mindreudgift for betalingskommunerne for 24 pladser på ca. 537.000 kr. i 2017 (ca. 22.375 kr. pr. plads pr. år) og ca. 921.000 kr. i 2018 (ca. 38.375 kr. pr. plads pr. år).

Vedlagt er udfyldt skabelon med beskrivelse af ændringerne.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender takstændringerne.

 

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte takstændringerne.

Bilag

16-08-17 Takstændring Børnehusene Stjernen (002).pdf

9. Mødeplan for Socialdirektørforum 2018

Mødeplan for Socialdirektørforum 2018

Mødeplan for Socialdirektørforum 2018

 

Baggrund

Møderne i Socialdirektørforum planlægges traditionelt ift. møderne i KKR (og kommunaldirektørkredsen), hvilket også giver god mening ift. sagsprocessen. På grund af det forestående valg kan vi dog først få sikre datoer for møder i KKR og Kommuanldirektørkredsen ultimo januar 2018- efter det konstituerende møde.

Det er vurderingen, at planlægning af møder i Socialdirektørforum ikke kan afvente dette, idet det er vigtigt at få kalendersat møderne snarest muligt.

Fælleskommunalt socialsekretariat har, fra KKR sekretariatet, modtaget indikationer for forventede møder i KKR i 2018. Møderne i Socialdirektørforum er planlagt med udgangspunkt i dette. Det kan ikke afvises, at der, når de endelige datoer for møder i KKR foreligger, kan blive behov for justeringer.

 

Forslag til mødeplan for møder i Socialdirektørforum og Forretningsudvalget:

Møder i Forretningsudvalget Møder i Socialdirektørforum
Onsdag den 24. januar 2018 Fredag den 9. februar 2018
Fredag den 20. april 2018 Onsdag den 2 maj 2018
Fredag den 8. juni 2018 Fredag den 22 juni 2018
Fredag den 28. september 2018 Fredag den 12 oktober 2018

 

Møderne afholdes fra 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost. Møderne i Socialdirektørforum afholdes som udgangspunkt i Fredericia.

 

Forslag til studietur i 2018

Det foreslås at afholde en studietur for deltagerne i Socialdirektørforum i november 2018. Det foreslås, at studieturen erstatter afholdelse af døgnseminar i 2018. 

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at:

– mødeplan for møderne i Socialdirektørforum godkendes

– forslag om afholdelse af studietur for Socialdirektørforum november 2018 drøftes 

 

Beslutning

– Det blev aftalt at finde nye datoer for møderne fredag den 9. februar 2018 (uge 6) samt fredag den 12. oktober 2018 (uge 41).

– Forslag om afholdelse af studietur for Socialdirektørforum blev drøftet. Det blev aftalt, at der ikke afholdes studietur i 2018. Der afholdes i stedet et døgnseminar i 2018.

10. Døgnseminar for Socialdirektørforum 2018

Døgnseminar for Socialdirektørforum 2018

Døgnseminar for Socialdirektørforum 2018

 

Baggrund

Der afholdes døgnseminar for Socialdirektørforum den 16. – 17. november 2017.

Temaet for årets døgnseminar er "Brobygning". Der vil på døgnseminaret være fokus på indsatser i Rammeaftalen 2018. Herunder med særligt fokus på psykiatriområdet.

Døgnseminaret starter torsdag den 16. november kl. 9.00 og afsluttes fredag den 17. november med frokost kl. 12.00.

Døgnseminaret afholdes på Comwell Sønderborg.

 

Indstilling

Der indstilles til, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

11. Orienteringer

Orienteringer

Orienteringer

 

Orientering vedrørende tilbagebetaling af brugerbetaling til buskørsel

I et svar til kommunerne Aarhus, Assens, Odsherred og Horsens samt Region Syddanmark har Ankestyrelsen, der i dag er ansvarlig for det kommunale tilsyn, gjort klart, at kommuner og regioner ikke lovligt kan opkræve særskilt betaling af beboere i botilbud for private ture i busser tilhørende botilbudet.

Ankestyrelsen finder ikke grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende spørgsmålet om tilbagebetaling af ulovligt opkrævede beløb, fordi styrelsen finder, at det på baggrund af udtalelser fra Socialministeriet i 2003 og 2006 hidtil har været antaget, at botilbud kunne anvende deres busser til beboeres private aktiviteter mod betaling af direkte og indirekte omkostninger.

Styrelsen påpeger også, at Børne- og Socialministeriet nu – i modsætning til tidligere – finder, at det ikke er lovligt at opkræve særskilt betaling for en sådan transport, og så er det Børne- og Socialministeriets vurdering, at der ikke har været tale om en klar ulovlighed fra kommunernes og regionens side, da reglerne og retstilstanden og tidligere udtalelser fra Socialministeriet har været uklare.

Det er altså stadig ok, at et botilbud vederlagsfrit kan stille transport til rådighed til beboernes private aktiviteter, men det er ikke lovligt at opkræve særskilt betaling for transporten.

Ankestyrelsen har noteret sig, at omkostningerne ved transporten skal afholdes sammen med botilbudets øvrige omkostninger, således at de indgår i beregningen af den takst, som botilbudet opkræver hos beboernes handlekommune.

Derfor har Ankestyrelsen bedt kommunerne og regionen, som har opkrævet betaling for private ture, om inden for en måned at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse betyder for dem.

 

Referat fra belægnings- og driftsmødet den 11. august 2017

Bilag: Referat fra belægnings- og driftsmødet den 11. august 2017

 

Orientering om værktøj og casesamling til effektiv drift af botilbud

Afrapportering fra projektet 'Effektiv drift af botilbud':

Regeringen og KL har som en del af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) gennemført et projekt, der har fokuseret på rammerne for driften af botilbuddene. I forbindelse med projektet er gennemført casebesøg på 40 botilbud og i en række kommunale forvaltninger. Analysen har dels peget på, hvordan man ved at ændre rammerne kan give bedre muligheder for at effektivisere driften på de sociale botilbud, med særligt fokus på socialtilsynet samt ved at give større fleksibilitet i botilbuddene. Som det kan læses i Økonomiaftalen, vil Regeringen som opfølgning på analysen dels arbejde på at gøre socialtilsynet mere risikobaseret og dels arbejde for at gennemføre en række tiltag, der skal give større fleksibilitet i botilbuddene.

Samtidig har projektet undersøgt botilbuddenes arbejdstilrettelæggelse. Herunder særligt hvordan botilbuddene løfter den løbende dokumentationsopgave. Der er i forbindelse med projektet udarbejdet en casesamling med eksempler fra botilbud, som har arbejdet med at optimere driften. Casesamlingen og hovedrapporten er offentliggjort på KLs hjemmeside, se

www.kl.dk/raaderumsportalen/Bedre-rammer-for-drift-af-botilbud-id224601/?n=0§ion=4966

og www.kl.dk/botilbudsdrift

 

Benchmarking værktøj

Der er sammen med en række kommuner i det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram (SEP) arbejdet med at optimere driften af botilbuddene. I projektet er udviklet en benchmarking rapport, hvor de enkelte tilbuds drift sammenlignes med driften på sammenlignelige tilbud (der dannes en klynge af sammenlignelige tilbud på baggrund af oplysninger om borgerne på tilbuddet). Alle kommuner og tilbud kan få dannet en lignende rapport. Formålet med benchmarking rapporten er at identificere dele af driften, hvor der er potentiale for optimering på det enkelte tilbud. Benchmarking rapporten skal dermed understøtte arbejdet med at identificere lokale effektiviseringspotentialer på botilbuddene.

Nedenfor ses et eksempel på en rapport samt en figur, der illustrerer trinnene i forhold til at få dannet en lignende rapport:

www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_83401/cf_202/Eksempel_p-_benchmarkingrapport_for_botilbud.PDF

www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_83400/cf_202/Botilbudsbenchmark.PDF

www.kl.dk/botilbudsdrift

Der er i første omgang ikke brugerbetaling på at få dannet rapporten. Så hvis der er kommuner eller botilbud, der ønsker at få dannet en lignende benchmarking rapport, skal de blot indsende oplysningerne til LTR@kl.dk , og så sendes der en oversigt over hvilke oplysninger, der skal indsendes, samt links til elektroniske spørgeskemaer.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at orienteringerne tages til efterretning 

 

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning 

Bilag

Referat fra belægnings- og driftsmøde den 11 august 2017.pdf

12. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

Ingen punkter til eventuelt

13. Næste møde

Næste møde

Næste møde

 

Næste møde afholdes som en del af døgnseminar for Socialdirektørforum den 16. – 17. november 2017.