Møde i Socialdirektørforum den 9. januar 2019

Udgivet 09.01.2019

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 9. januar 2019

STED

Meldahls Rådhus, Vendersgade 30D, Fredericia

STARTTIDSPUNKT

2019-01-09 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2019-01-09 12:00


 

PUNKTER

1. Godkendelse af referat

2. Købskontrakter

3. Regerings handleplan for psykiatrien – Vi løfter i fællesskab

4. Status særlige pladser

5. Orientering vedr. Børnehus Syd

6. Orientering angående projektet om fremskudt psykiatrifunktion på børneområdet

7. Region Syddanmarks nye botilbud

8. Godkendelse af lukning af afdelingen Lodshuset under De 2 Gårde

9. Status på elevhjemmet på Center for høretab

10. Opfølgning på analyse af rammeaftalesamarbejdet i Syddanmark

11. Udpegning af nyt medlem til Dialogforum

12. Udpegning af ny repræsentant til økonomisk arbejdsgruppe

13. Politisk temadag 2019

14. Studietur til London marts 2019

15. Belægningsprocenter for 1.-3. kvartal 2018

17. Orienteringer

18. Eventuelt

19. Næste møde


1. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat

Godkendelse af referat

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender referatet fra mødet den 5. oktober 2018.

Beslutning:

Referatet blev godkendt

2. Købskontrakter

Købskontrakter

Købskontrakter

Baggrund

På møde i Forretningsudvalget d. 26/9 drøftede Forretningsudvalget en henvendelse fra Regionen om, at

Nyborg Kommune ønsker at bruge deres egne kontrakter i forbindelse med køb af pladser inden for det

specialiserede voksen-område. De vil ikke længere underskrive kontrakter udformet af botilbuddene. Den

pågældende driftsherre beskriver, at såfremt køber udfærdiger kontrakten ved køb af pladser på tilbuddene, vil det være en ændring i forhold til den nuværende praksis, hvor driftsherren selv udarbejder alle kontrakter.

Regionen beskrev i henvendelsen de fordele og ulemper, de umiddelbart ser, hvis praksis for udarbejdelsen

ændres.

Nyborg Kommune har iværksat et forløb, hvor alle deres kontrakter indenfor serviceloven § 107 og § 108 samt boliger efter almenboliglovens § 105 med § 85-støtte gennemgås. De har i den forbindelse valgt at udforme standardkontrakter, som efter deres opfattelse kan bruges til alle såvel offentlige som private tilbud.

Forretningsudvalget besluttede d. 26/9 2018, at sagen kan rejses som principiel sag i Socialdirektørforum, hvor Nyborg Kommune kan orientere om baggrund for ændringen. Repræsentanter fra økonomisk arbejdsgruppe har forinden set kontraktskabelonerne igennem med henblik på, at intet er i modstrid med de aftalte principper i Rammeaftalen.

Vedlagt er notat fra økonomisk arbejdsgruppe.

Nyborg Kommune er blevet orienteret om sagen og notatet fra Økonomisk Arbejdsgruppe. Nyborg kommune er inviteret til, på i Socialdirektørforum den 9. januar 2019 at orientere om baggrunden for deres ønske om selv at udarbejde købskontrakterne.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter kontraktsamarbejdet i henhold til Rammeaftalen med udgangspunkt i sagen fra Nyborg Kommune.

Beslutning

Socialdirektørforum drøftede punktet. Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Økonomisk arbejdsgruppe, myndighedsrepræsentanter og jurister. Der udarbejdes et kommissorium for arbejdsgruppens opgave.

 

Bilag

Notat fra Økonomisk Arbejdsgruppe kontraktskabelon Nyborg Kommune.pdf
Henvendelse fra regionen vedr. Købskontrakter.pdf
Kontraktskabelon §107.pdf
Brev til regionen.pdf

3. Regerings handleplan for psykiatrien – Vi løfter i fællesskab

Regerings handleplan for psykiatrien – Vi løfter i fællesskab

Regeringens handlingsplan for psykiatrien – ”Vi løfter i fællesskab”.

 

Baggrund

Regeringens handlingsplan for psykiatrien fremlægges som et tværsektorielt udspil med indsatser for mennesker med psykiske problemer. Udspillet har dog især fokus på behandlingspsykiatrien.

Regeringens visioner for psykiatrien frem mod 2025 er, at der skal være:

• Indsatser af høj kvalitet.

• Flere tidlige og lettilgængelige indsatser.

• Et sammenhængende forløb med hjælp til de svære overgange.

I planen er beskrevet 6 indsatsområder med 43 initiativer, hvoraf 4 af initiativerne retter sig mod socialpsykiatrien og omhandler videns- og kompetenceløft af ledere og medarbejdere for derigennem at øge kvaliteten i det socialpædagogiske arbejde.

Indsatsområder:

 1. Flere gribes med tidligere og lettilgængelig indsats.

 2. Personalets kompetencer styrkes og bruges bedre.

 3. Kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien styrkes til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder.

 4. De mest syge patienter får bedre og mere intensiv behandling.

 5. Bedre sammenhæng i borgerens behandlingsforløb.

 6. Mere forskning og innovation til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Flere dele af regeringens handlingsplan vil få indflydelse på kommunerne i Syddamnark. Tydeligt står initiativ 21-24, med direkte indvirkning på socialpsykiatrien. De fire initiativer omhandler en ny retning på udviklingen af socialpsykiatrien, kompetenceløft af medarbejdere, kvalitetssikring og justering af visitation til særlige pladser i psykiatrien. I den forbindelse kan udgående teams fra psykiatrien også nævnes som et nyt element, der kan få indvirkning på socialområdet.

Endvidere findes flere andre dele af handlingsplanen, som kan få indflydelse på kommunerne:

:Generelt bedre behandlingsmuligheder i psykiatrien.

 • Voksen-intensive sengepladser.

 • Forbyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge.

 • Reducere psykisk mistrivsel i grundskole og ungdomsudannelse.

 • Kompetencecenter målrettet børn.

 • Bedre overgang fra psykiatri til socialpsykiatri.

 • Justere taksten for færdigbehandlingsdage.

 • Udvikle og afprøve værktøjer til brug for opsporing af mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug.

 • Analyse vedr bedre forløb for færdigbehandlede patienter.

Såfremt regeringens handleplan for psykiatri ”Vi Løfter i Fælleskab” bliver udrullet i sin fulde form, vil den få stor betydning for kommunerne, hvorfor det anbefales, at Socialdirektørforum følger planen tæt. Alt efter temaer anbefales det, at Socialdirektørforum går i dialog med Sundhedsstrategisk Forum om planens konsekvenser.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen om regeringens handleplan ”Vi Løfter i Fællesskab”s mulige indflydelse på kommunerne til efterretning, og følger udviklingen i handleplanens initiativer i løbet af 2019.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Forretningsudvalget følger udviklingen. Der vil på kommende SDF møder blive lagt op til erfaringsudveksling. Der lægges op til en fælles drøftelse omkring psykiatri og psykiatriplanen med SSF.

 

Bilag

Notat psykiatrplan dagsordenspunkt.docx
psykiatriplan-a4-final-web.pdf

4. Status særlige pladser

Status særlige pladser

Status på de særlige psykiatripladser

Baggrund

Status november 2018 for de særlige pladser i Vejle.

Der er 7 borgere på de særlige pladser. Der er siden 1. marts hvor pladserne åbnede modtaget 26 anmodninger. Heraf har visitationsforum indstillet 18. Kønsfordelingen er 31% kvinder og 69% mænd.

Anmodningerne fordelt på kommuner:

Kommune Antal anmordninger
Assens kommune 1
Faaborg-Midtfyn Kommune 3
Kolding Kommune 1
Mariagerfjord Kommune 1
Middelfart Kommune 1
Nordfyns Kommune 1
Odense Kommune 2
Svendborg Kommune 1
Sønderborg Kommune 2
Varde Kommune 1
Vejen Kommune 1
Vejle Kommune 4
Vesthimmerland Kommune 2
Aabenraa Kommune 2
I alt 26

Der er foretaget en kort spørgeskemaundersøgelse hos de kommuner, som har visiteret borgere til pladserne – en kort opsamling er vedhæftet.

Lovforslag om ændring af visitationskravene til de særlige pladser har været i høring i November – vedhæftet er lovforslaget samt Syddanmarks input til KL og KL’s høringssvar.

Lovforslaget

I den nuværende lov om særlige pladser skal borgeren opfylde 6 kriterier for at kunne visiteret. De 6 kriterier er:

1. Farlighed

2. Svær psykisk lidelse

3. Særlige sociale problemer

4. Indlæggelser i region psykiatri

5. opholdets afgørende betydning for borgeren

6. Opholdets egenethed til at forebygge kriminalitet, misbrug, vold m.v.

I det nye lovforslag lægges der op til at: farlighed, psykisk lidelse og sociale problemer skal være opfyldt og herudover et eller flere af de øvrige kriterier.

Åbning af særlige pladser Esbjerg

Som bekendt åbner der 7 særlige pladser i Esbjerg 1. januar 2019 – omkring april følger de sidste 10 pladser. Der er blevet ansat ca. 26 medarbejdere, som har introundervisning i december så de er klar til at tage imod borgere 1. januar 2019.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering

Beslutning

Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning og følger fortsat forløbet med de særlige pladser.

Bilag

Erfaringsopsamling særlige pladser.docx
Lovforslag om ændring af psykiatrilovens bestemmelser om visitationskrit….pdf
notat om lovændring af visitationskriterier for de særlige pladser.docx
KLs høringsvar på lovforslag om ændrede kriterier for visitation til de særlige pladser i psykiatrien.pdf

5. Orientering vedr. Børnehus Syd

Orientering vedr. Børnehus Syd

Orientering vedr. Børnehus Syd

Baggrund

Ditte Askerod deltog på SDF mødet den 5. oktober 2018. Her fremførte hun ønsket om, at åbne en satellit i Aabenraa. Baggrunden for forslaget er behovet  for at øge kapaciteten. Børnehus Syd vurderer, at huset med en satellit i Aabenraa samlet set vil kunne varetage ca. 700 børnehussager årligt. Med den nuværende kapacitet er der et loft på ca. 430 børnehussager årligt.

KKR Syddanmark har den 14. november 2018 godkendt etablering af satelit i Aabenraa.

Økonomi

Ved finansieringen af Børnehus Syd udgør taksten 40 % af finansieringen, mens den objektive finansiering udgør 60% af finansieringen. Nedenfor ses finansieringen med den nuværende kapacitet og med den nye satellit i Aabenraa fra 2019-2020, hvor kapaciteten vil stige med det nye kapacitetsloft:

År

Objektiv 60%

Takst 40%

Antal sager

Med den nuværende kapacitet

2017

7.718.070 kr.

11.966 kr.

430

2018

7.681.950 kr.

11.910 kr.

430

2019

8.797.155 kr.

13.639 kr.

430

Med satellit i Aabenraa

2019

10.315.350 kr.

12.735 kr.

540

2020

13.069.688 kr.

13.941 kr.

625

Den objektive finansiering er beregnet på antal børn 0-17 år i kommunen, så andelen af den objektive finansiering er forskellig fra kommune til kommune. Børnehus Syd meddeler, at de i 2019 har et overskud fra 2017, som påvirker taksten i positiv retning (billigere).

På Socialdirektørforums møde den 5. oktober 2018 blev der efterspurgte en evaluering ift. de børn og unge, der har modtaget indsatser fra Børnehus Syd.

Hvor er de i dag ? Hvad har effekten af indsatsen hos Børnehus Syd været? Det blev aftalt, at leder af Børnehus Syd Ditte Askerod skulle vende tilbage ift. denne forespørgsel.

Vedhæftet er forslag fra professor Ask Elklit til evaluering af børnehuset.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirketørforum tager KKR’s godkendelse af etablering af satellit i Aabenraa til efterretning og at Socialdirketørforum drøfter evaueringsforlagt fra Ask Elklit.

Beslutning

Socialdirekørforum tager punktet til efterretning og godkender at der igangsættes en evaluering af Børnehuset. Det nærmere indhold og forløb drøftes videre i regi af Forretningsudvalget i samarbejde med Odense og Børnehuset.

 

Bilag

Evalueringsforslag fra professor Ask Elklit.docx

6. Orientering angående projektet om fremskudt psykiatrifunktion på børneområdet

Orientering angående projektet om fremskudt psykiatrifunktion på børneområdet

Orientering om projektet Fremskudt funktion på børneområdet

Baggrund

Pr.1. september 2018 har Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner fået bevilget 46.553.213 kr. fra Sats-puljen Afprøvning af fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien.

Med afprøvningen af en fremskudt regional funktion skal psykisk sårbare børn og unge og deres familier opleve, at de får hurtig hjælp i nærmiljøet, at samarbejdet mellem psykiatrien, kommunerne og de frivillige organisationer fungerer, og at der er fokus på, hvad det enkelte barn har brug for, for at kunne bevare tilknytningen til hverdagslivet.

På lang sigt er formålet med projektet, at den tidligere og mere sammenhængende indsats for børn og unge, vil forebygge at mistrivsel og lettere psykiske problemstillinger udvikler sig til svære og komplicerede psykiske lidelser, der kræver behandling i psykiatrien.

Organisering

Marianne Rasmussen er pr. 15. november 2018 ansat som projektleder. Region Syddanmark har ligeledes ansat en psykiatrifaglig konsulent i projektet som starter 1. januar.

Styregruppen

Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Sygehusledelsesrepræsentant, psykiatrisygehuset, Region Syddanmark

Mette bostrup, direktør Middelfart Kommune, Socialdirektørforums repræsentant

Anders Lundsgaard, Børne- og Familiechef, Aabenraa Kommune, udpeget af Socialdirektørforum

Susanne Buhl, Børne- og ungeoverlæge, Odense Kommune, udpeget af Socialdirektørforum

Arne Nikolaisen, direktør Esbjerg Kommune, udpeget af Sundhedsstrategisk Forum

Lene Granhøj, afdelingsleder Børne- og Ungdomspsykiatrien, Odense, udpeget af Region Syddanmark

Klaus Müller-Nielsen, afdelingsleder Børne- og Ungdomspsykiatrien, Sydjylland, udpeget af Region Syddanmark

Repræsentant fra Headspace, udpeget af Region Syddanmark

Bente Rey, Danske Handicaporganisationer, udpeget af Dialogforum

Repræsentant for praktiserende læger – ikke udpeget endnu

Projektleder Marianne Rasmussen

 

Kommunerne skal ansætte to fælleskommunale projektkonsulenter til projeketet. SDF’s medlemmer i styregruppen, Mette Bostrup, Anders Lundsgaard og Susanne Buhl er ansættelsesudvalg. Der blev afholdt ansættelsessamtaler den 18. december og to projektkonsulenter er ansat pr. 1. februar 2019. Det er i fællesskab med Region Syddanmark besluttet, at de to kommunale konsulenter placeres sammen med projektlederen og regionens konsulent i psykiatriens administration i Vejle. For at fastholde den kommunale tilknytning vil Mette Bostrup fungere som leder for de to konsulenter.

De to konsulenter ansættes således i Middelfart Kommune – men dækker alle 22 kommuner.

De 11 PPR stillinger er ved at blive besat rundt om i kommunerne og regionen er i gang med at ansætte de 8 psykiatrifaglige medarbejdere som fordeles på de psykiatriske afdelinger.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering

Beslutning

Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning. Ønsket om, at lægge den tværsektorielle aftale om Børne- og Ungeområdet ind i Styregruppen for Fremskudt funktion og implementering af forløbsprogrammer blev drøftet. Socialdirektørforum gav opbakning til at Direktør mette Bostrup drøfter emnet videre med Styregruppeformanden med henblik på at få løftet en debat om Børn og Ungeaftalen ind i Socialdirketørforum, men uden for Fremskudt Indsats projektet.

7. Region Syddanmarks nye botilbud

Region Syddanmarks nye botilbud

Region Syddanmarks nye botilbud

Baggrund

Region Syddanmark har købt Udby Behandlingshjem af Middelfart Kommune. Her skal der skabes et nyt børne- og ungetilbud, som skal samle børn og unge fra Børnehusene Middelfart og Møllebakken.

Det tidligere Udby Behandlingshjem skal nu gennemgå en renovering, før det nye børne- og ungetilbud forventes at åbne i efteråret 2019.

Regionsrådet besluttede i juni 2018, at de to børne- og ungetilbud Møllebakken og Børnehusene Middelfart med tiden skal blive til ét nyt samlet tilbud. Det skete i forbindelse med vedtagelsen af en organisationstilpasning på Region Syddanmarks socialområde.

Baggrunden for at lave et nyt tilbud er et ønske om i højere grad at kunne imødekomme den udvikling i efterspørgslen, der i øjeblikket opleves fra kommunerne. Ændringerne består af øget kompleksitet i borgernes behov med bl.a. øget udadreagerende adfærd og selvskade. Derudover er ønsket at skabe et tilbud, der er så tilpas stort, at mindre udsving i belægningen kan håndteres uden store økonomiske udfordringer, hvilket i perioder har været udfordrende på de to nuværende tilbud.

Møllebakken har i en periode været udset til en gennemgribende renovering for at skabe bedre og mere tidssvarende rammer. Renoveringen er dog endnu ikke sat i gang. Til det nye tilbud blev der derfor undersøgt muligheder for at ombygge Møllebakken eller anvende tomme regionale bygninger. Ingen af disse steder synes dog at kunne opfylde de ønsker, der er til et nyt tilbud, herunder mulighederne for at skabe gode fysiske rammer samt en central placering i regionen.

Undervejs i afsøgningen viste der sig en mulighed for at erhverve Udby Behandlingshjem fra Middelfart Kommune. Regionsrådet og Middelfart Byråd godkendte handlen i slutningen af oktober og starten af november 2018.

Om det nye tilbud

Udby Behandlingshjem ligger ca. 6 km. syd for Nørre Aaby. Det har tidligere været et tilbud i Fyns Amt. Grunden er ca. 7 hektar, bygningerne er samlet ca. 3.000 kvm. Region Syddanmark overtager stedet den 1. januar 2019.

Det nye tilbud vil indeholde 20-24 døgnpladser med intern skole. Målgruppen for tilbuddet er børn og unge med behov for højt specialiserede sociale indsatser.

Før tilbuddet kan tages i brug, er det nødvendigt med en omfattende renovering, særligt i forhold til. boafdelingerne indendørs. Denne proces er ved at blive påbegyndt og forventes at være afsluttet, så tilbuddet kan tages i brug i efteråret 2019.

Det nye børne- og ungetilbud bliver organisatorisk placeret under det nye Specialcenter Syddanmark.

Vedlagt dagsordenen er en lille folder med introduktion til det kommende børne- og ungetilbud ved Udby.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering

Beslutning

Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Højspecialiseret tilbud Udby_A5 folder_4s_nov18_web-enk.sider.pdf

8. Godkendelse af lukning af afdelingen Lodshuset under De 2 Gårde

Godkendelse af lukning af afdelingen Lodshuset under De 2 Gårde

Godkendelse af lukning af afdelingen Lodshuset under De 2 Gårde

Baggrund

Vejle Kommune ønsker at lukke afdelingen Lodshuset under De 2 Gårde. Afdelingen rummer 4 højt specialiserede pladser, der alle anvendes af borgere med anden hjemkommune end Vejle Kommune. Pladserne er til udviklingshæmmede, døve borgere.

Lodshusets bygninger er fra hhv. 1777 og 1978 og senest renoveret i foråret 2015, hvor der blev delvis saneret for skimmel og grundfugt, der trængte ind i bygningen. I efteråret 2016 blev der igen konstateret skimmel i bygningerne.

I deres nuværende tilstand skal bygningerne af arbejdsmiljømæssige årsager, og af hensyn til beboernes velbefindende løbende kontrolleres og renoveres. Bygningen er fredet, og er generelt af en sådan stand, at det ikke vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at fortsætte driften i flere år frem. Samtidig betyder bygningens tilstand også, at evt. fremtidig ledige pladser ikke forventes at kunne besættes. Den uafklarede situation har betydet, at personalet, der har særlige tegnsprogskompetencer, søger væk. Voksenudvalget har derfor besluttet, at der skal ske en afklaring, og at tilbuddet derfor lukkes senest med udgangen af juni 2019

I udgangspunktet forsøger Vejle Kommune at lave en så kontrolleret nedlukning som muligt, i tæt dialog med hjemkommunerne. Da der er tale om en afdeling under de 2 gårde, som har en sund økonomi, forventes det kun at få marginal indflydelse på taksterne.

De fire borgere kommer fra : Brønderslev Kommune, Fredericia Kommune, Odense Kommune og Sønderborg Kommune

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender lukningen af Lodshuset

Beslutning

Socialdirektørforum godkender lukningen af Lodshuset.

Bilag

Ændring i kapacitet.docx

9. Status på elevhjemmet på Center for høretab

Status på elevhjemmet på Center for høretab

Status på elevhjemmet på Center for høretab

Baggrund

Socialdirektørforum blev den 2. februar 2018 orienteret om udfordringerne på Center for Høretab i Fredericia. Center for Høretab er et højt specialiseret tilbud til børn og unge med høretab og består af et landsdelsdækkende skoletilbud for børn, et skoletilbud for unge (STU), et elevhjemstilbud for børn og unge samt en konsulentafdeling. Som det fremgik af orienteringen medfører det faldende elevtal på elevhjemmene en midlertidig takstregulering på elevhjemmene i 2019 på samlet ca. 1,2 mio. kr. på grund af driftsunderskuddet i 2017.

Det blev på mødet den 2. februar 2018 aftalt at foretage en afdækning ift. målgruppen børn og unge med høretab. Denne blev forelagt på mødet i socialdirektørforum den 22. juni 2018. Det blev bl.a. besluttet, at udfordringen skulle rejses for KL på næste møde i Koordinationsforum, og der skulle fremsendes et punkt til KKR Syddanmark, hvor der gøres opmærksom på udfordringerne på Center for Høretab. Det blev samtidig aftalt, at regionen skulle tage kontakt til beliggenhedskommunen samt de kommuner, der har borgere på elevhjemmene, med henblik på gode løsninger for borgerne.

Region Syddanmark ønsker at fremlægge en status for belægningen og økonomien for elevhjemmene.

 • Region Syddanmark indkaldte i oktober alle kommuner, der har borgere på elevhjemmene, til et møde om udfordringerne. Region Syddanmark ville på mødet gerne drøfte, om den midlertidige takstregulering i 2019 ville få konsekvenser for kommunernes indskrivning af borgerne på elevhjemmet. Mødet blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger.

 • Center for Høretab har efterfølgende været i dialog med alle sagsbehandlere for kommuner, der har børn og unge på elevhjemmene. Dialogen har handlet om situationen på elevhjemmene pr. 1. august 2019. Sagsbehandlerne forventer som udgangspunkt, at eleverne bliver på elevhjemmene, indtil de har afsluttet deres skoleuddannelse på Center for Høretab.

 • Center for Høretab forventer på baggrund af kommunernes tilbagemeldinger ingen udmeldinger af elever på elevhjemmene i første halvår 2019. Det forventes, at der er 2,5 elever som pga. skoleophør stopper på elevhjemmene pr. 30. juni 2019 og elevtallet for elevhjemmene pr. 1. august 2019 dermed er på 5,5 elever. Dette er under forudsætning af, at der ikke sker andre ud- eller indskrivninger i 2019.

 • For elevhjemmene forventer Center for Høretab et driftsoverskud på ca. 300.000 kr. i 2018 og et samlet akkumuleret underskud på 400.000 kr. (svarende til knap 5 %) i 2018. Der forventes ingen midlertidig takstregulering i 2020. Overskuddet skyldes bl.a., at der pr. 1. august 2018 er indskrevet et barn mere på elevhjemmene.

 • I 2019 forventer Center for Høretab på nuværende tidspunkt et mindre driftsoverskud for elevhjemmene og et samlet akkumuleret underskud under 5% for elevhjemmene. Forventningen er usikker, da udmeldelser kan ændre et overskud til underskud. Det forventede overskud skyldes bl.a., at de færre elever kan samles i én bo-enhed.

I vedlagte bilag er elevtallene uddybet.

Umiddelbart ser det positivt ud, at elevhjemmet på den korte bane ser ud til, at kunne fortsætte – dog med usikker økonomi. Region Syddanmark opfordres at holde SDF orienteret såfremt der sker uventede ændringer inden sommeren 2019.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering

Beslutning

Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning og følger fortsat forløbet tæt.

Bilag

Center for Høretab – Bilag.pdf

10. Opfølgning på analyse af rammeaftalesamarbejdet i Syddanmark

Opfølgning på analyse af rammeaftalesamarbejdet i Syddanmark

Opfølgning på analyse af rammeaftalesamarbejdet i Syddanmark

Baggrund

På døgnseminaret 4-5 oktober 2018 blev rammeaftalesamarbejdet drøftet. På baggrund af disse drøftelser er der udarbejdet et kommisorium for den videre proces.

 

Indstilling

Forrretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender kommisoriet for rammeaftalesamarbejdet

Beslutning

Socialdirektørforum godkender kommisoriet. Der vil løbende blive lagt beslutningsforslag op til Socialdirektørforum.

Bilag

Projektkommissorium_ udvikling af Rammeaftalesamarbejdet.pdf
Oplæg til videre drøftelse i SDF.pptx

11. Udpegning af nyt medlem til Dialogforum

Udpegning af nyt medlem til Dialogforum

Udpegning af nyt medlem til Dialogforum

Baggrund

KKR Syddanmark har nedsat et regionalt Dialogforum på handicapområdet. Formålet med det regionale dialogforum er at bidrage til åbenhed og debat om de tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner inden for social-, psykiatri-, specialundervisnings-, ungdomsuddannelses-, transport-, trænings- og rehabiliteringsområdet m.v.

Der afholdes møder i Dialogforum to gange årligt.

Lise Willer, Esbjerg Kommune og Ulla Bryøe Andersen, Nordfynskommune er udpeget som repræsentanter i Dialogforum. Ulle Bryøe Andersen går på pension 31. marts 2019 og der skal derfor udpeges en ny repræsentant til at indgå Dialogforum sammen med Lise Willer, Esbjerg Kommune.

Dialogforum består af:

 • Danske Handicaporganisationer
 • Gitte R. Reckendorff Nielsen, Dansk Handicapforbund
 • Bente Rey, Ulykkes Patientforeningen
 • Bo Grønvall Christensen, Skole og Forældre
 • H P Geil, borgmester og formand for KKR Syddanmark
 • Lise Willer, direktør og formand for Socialdirektørforum
 • Ib Poulsen, Landsforeningen LEV
 • Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester og næstformand KKR Syddanmark
 • Birgitte Lambrechtsen, chefkonsulent, KKR Syddanmarks sekretariat

John Jensen, Svendborg Kommune modtager valg til Dialogforum.

Indstilling

Forretninsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum udpeger nyt medlem til dialogforum.

Beslutning

Socialdirektørforum udpeger direktør John Jensen, Svenborg Kommune som nyt medlem til Dialogforum.

12. Udpegning af ny repræsentant til økonomisk arbejdsgruppe

Udpegning af ny repræsentant til økonomisk arbejdsgruppe

Udpegning af ny repræsentant til økonomisk arbejdsgruppe

Baggrund

Jørgen Poulsen, Kolding Kommune udtræder af Økonomisk arbejdsgruppe.

Jf. Forretningsorden for den økonomiske arbejdsgruppe skal Socialdirektørforum udpege en repræsentant, hvis en repræsentant ønsker at udtræde af arbejdsgruppen.

Den økonomiske arbejdsgruppes nuværende sammensætning er følgende:

 • Torben Krone, Odense Kommune (Formand)
 • Gitte Ulsø Madsen, Esbjerg Kommune
 • Didde Scheurer Jacobsen, Fredericia Kommune,
 • Lasse Roslind, Middelfart Kommune
 • Linda Hindse Christensen, Nordfyns Kommune
 • Rasmus Thode Rask, Region Syddanmark
 • Susan Vester, Vejle Kommune
 • Bolette Mery-Ann Andersen, Fælleskommunalt Socialsekretariat

Kolding Kommune har en anden repræsentant som de gerne vil have ind – det er Rene Hansen, Senior- og Socialforvaltningen.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum udpeger ny repræsentant til økonomisk arbejdsgruppe

Beslutning

Socialdirektørforum udpeger Rene Hansen, Senior og Socialforvaltning Kolding Kommune som nyt medlem til Økonomisk Arbejdsgruppe.

13. Politisk temadag 2019

Politisk temadag 2019

Politisk temadag 2019

Baggrund

Den 14. marts 2019 afholdes den årligt tilbagevendende politske temadag. I 2018 blev der fokuseret på psykiatriområdet – særlige pladser, trends på det specialiserede område og psykinfo. I 2017 blev mødet brugt til at give politikerne mulighed for at have indflydelse på rammeaftalen. Den nyligt godkendte Rammeaftale er gældende for 2019- og 2020 og giver derfor ikke umiddelbart mulighed for politisk indflydelse i 2019.

Psykiatriområdet er stadigvæk meget interessant bl.a. har Regeringen udsendt den nye handleplan for psykiatrien – Vi løfter i fællesskab. Der er meget fokus i pressen på kapacitet og kvalitet og samtidig har vi en række initiativer sammen med Region Syddanmark som vi kunne præsentere: Særlige pladser, Sammen om Psykiatri, Fremskudt psykiatrifunktion på børne- og ungeområdet, Vi bygger bro.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at udkast til dagsorden til politisk temadag godkendes

Beslutning

Dagsorden til politisk temadag er godkendt.

Bilag

Politisk temadag 2019 januar.docx

14. Studietur til London marts 2019

Studietur til London marts 2019

Studietur til London marts 2019

Baggrund

På møde i Socialdirektørforum den 22. juni 2018 blev det besluttet, at der skal arrangeres en studietur til London og at SSF skal inviteres med. Der er udsendt invitation til SSF med deadline for tilmelding den 15. januar 2019.

Studieturen er planlagt til den 27.-29. marts 2019. På mødet den 5. oktober nikkede Socialdirektørforum til programmets indhold.

Programindhold

Turen vil fokusere på tre temaer:

1. Sammenhæng på tværs af sektorer

England har flere enheder, der samler forskellige faggrupper med fokus på psykisk sygdom – en “one-stop-shop” som giver borgerne mulighed for at få hjæp, behandling og støtte af et tværfagligt og tværsektorielt team af behandlere.

2. Behandling af psykisk sygdom

I takt med udviklingen af recovery tankegangen indenfor psykiatri, har man i London etableret Recovery College of the South London and Maudsley NHS Foundation Trust. En skole der underviser borger med psykisk sygdom i at takle sygdommen og giver dem brugbare redskaber til hvordan de håndtere deres sygdom.

3. Forbedringsarbejde i psykiatrien

Der arbejde med flere former for forbedringsarbejde så som kvalitetsudvikling og forbedringer indenfor mental sundhed, undervisning af kommunale medarbejdere i at understøtte borgere med psykiske sårbarhed og psykisk sygdom.

 

Rejseudgifter

Et overslag på udgifterne til transport, logi og forplejning kommer til at ligge mellem 10.000-13.000 kr. pr. deltager.

Herudover udgifter til Rambøll som planlægger turen – disse udgifter afholdes af SDF’s midler.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforums medlemmer afgiver endeligt og bindende svar på hvorvidt de deltager i turen.

Beslutning

Medlemmer skal have afgivet endeligt og bindende svar om morgenen d. 10/1.

 

15. Belægningsprocenter for 1.-3. kvartal 2018

Belægningsprocenter for 1.-3. kvartal 2018

Belægningsprocenter for 1.- 3. kvartal 2018

Baggrund

Jf. initiativ i Styringsaftalen skal kommunerne og regionen i Syddanmark indberette gennemsnitlige faktiske belægningsprocenter for 1.-3. kvartal 2018.

Der indberettes på tilbudsniveau, frem for tidligere hvor der blev indberettet på ydelsesniveau (Et tilbud vil ofte have to eller flere ydelser eksempelvis et dagtilbud, ydelse 1, og et døgntilbud, ydelse 2 eller forskellige pakker/moduler ved forskelligt støttebehov).

Der er indberettet gennemsnitlige belægningsprocenter for tilbud, hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 %- point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent. Ved disse tilbud skal det angives, om det vurderes, at afvigelsen medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten. Endvidere beskrives, om der er udfordringer med belægningen, herunder om der er igangsat initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning 1. -3. kvartal 2018.

Vedlagt er en oversigt over de tilbud kommuner og regionen i Syddanmark har indberettet. Oversigten indeholder, blot de tilbud, hvor der er en afvigelse mellem den budgetterede belægning og den faktiske belægning på +/- 5 %- point eller mere. Der er således en række tilbud der ikke fremgår af oversigten, idet disse tilbud har en afvigelse fra den budgetterede belægning på under 5 %-point.

Økonomisk arbejdsgruppe har på møde i arbejdsgruppen den 14. november 2018 drøftet oversigten med henblik på, om der eventuelt er tilbud/ områder, som arbejdsgruppen mener bør følges ekstra tæt. Økonomisk arbejdsgruppe ser ingen generelle tendenser. Det ses, at der inden for de enkelte målgrupper er ydelser med såvel overbelægning som underbelægning.

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Indberetning af belægningsprocenter 1. – 3. kvartal 2018- samlede besvarelser.pdf

17. Orienteringer

Orienteringer

Orienteringer

Referat fra Koordinationsforum

Referat fra Dialogforum

 

Møde med Socialstyrelsen National koordination

Den 19. december 2018 blev der afholdt møde mellem Socialstyrelsen – National Koordination og Lise Willer som led i en fast mødekadance to gange årligt. På mødet orienterede Socialstyrelsen bla. om

· Socialstyrelsen er i gang med processen med at vurdere behovet for en ny central udmelding. Der er pt tre målgrupper i kikkerten:

– Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb: Der bliver sat nye initiativer i gang i forhold til denne målgruppe i satspuljeaftalen, så denne målgruppe forventer de ikke at gå videre med.

– Børn & unge med varigt høretab – her er der fokus på den lille restgruppe, der ikke profiterer af operation, og som har brug for tilbud om tegnsprogsundervisning. Her er der frygt for afspecialisering, da målgruppen er svindende. Dette kan vi med fordel tænke sammen med den arbejdsgruppe, vi aftalte på koordinationsforum, at KKR Syddanmark skulle tage initiativ til, for at afdække om, der er behov for at gøre noget på tværs/landsdækkende for denne gruppe af borgere.

– Gravide misbrugere: Her mangler ifølge Socialstyrelsen viden om de sociale tilbud, særligt døgntilbud, og hvorfor kommunerne ikke bruger muligheden for tilbageholdelse.

Ny forløbsbeskrivelse

Øverst på listen over mulige nye forløbsbeskrivelser er:

· Børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd

· Unge med alvorlig kriminalitetsproblematikker og sociale/psykiatriske problemstillinger

Dernæst:

· Borgere med kognitive funktionsnedsættelser og svær problemskabende adfærd

· Borgere med udviklingshæmning og demens

Socialstyrelsen gjorde opmærksom på, at der her i foråret er udbud på VISO ydelser. De ser gerne at der kommer så mange ansæninger på at blive VISO leverandør som muligt. Man kan få hjælp til sin ansøgning ved at kontakte Socialstyrelsen – den ansvarlige kontorchef er Jan Christiansen

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning

Bilag

Referat Koordinationsforum 14.11.18.pdf
Referat fra møde i Dialogforum den 22. november 2018.pdf

18. Eventuelt

Eventuelt

Regionen orienterede om retsagen mod Holstebro. Regionen tabte sagen i Holstebro byret. Herefter ankede Regionen sagen i Landsretten, hvor Regionen fik medhold. Sagen er af principiel karakter og kan skabe præcedens for retspraksis i lignende sager fremover.

Beslutning

Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning. Regionen udsender dommer til SDF.

19. Næste møde

Næste møde

Næste møde afholdes den 21. marts 2019