Møde i Socialdirektørforum den 9. september 2022

Udgivet 19.09.2022

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 9. september 2022

STED

Virtuelt møde

STARTTIDSPUNKT

2022-09-09 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2022-09-09 11:30


PUNKTER

1. Tværsektoriel samarbejde vedrørende de forberedende grunduddannelser, FGU

2. Anbefalinger fra Sammen om Psykiatri og implementering

3. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 24. juni 2022

4. Kommissorium for Strategisk arbejdsgruppe under Socialdirektørforum

5. Dialog med psykiatrisygehuset

6. Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger

7. Repræsentant til Udsatterådet i Region Syddanmark

8. Koordinering mellem socialområdet og sundhedsområdet. Ny organisering

9. Politisk temadag 2023 om rammeaftalerne

10. Fællesmødet med børne- og ungeområdet

11. Belægningsprocenter 1. halvår 2022

12. De særlige pladser

13. Opfølgning i forhold til kommunikationsområdet

14. Samarbejde om spiseforstyrrelse

15. Orienteringer

16. Eventuelt


1. Tværsektoriel samarbejde vedrørende de forberedende grunduddannelser, FGU

Beslutning

Der blev budt velkommen til Charline Bossen, Chef for Handicap & Psykiatri, Vejen Kommune, der fremlagde resultaterne fra en arbejdsgruppe om unge med psykisk sygdom om FGU. Arbejdsgruppen var nedsat under: Følgegruppen for uddannelse og arbejde.

Materialet kan bruges i det videre arbejde omkring samarbejdet med FGU. Det viser et stort behov for understøttelse, koordinering og samarbejde om at lette overgange mellem sektorerne. Det er problematisk, at der i forbindelse med oprettelse af FGU'en ikke er afsat midler til understøttelse af sårbare unge og til håndtering af skolevægring mm. 

Emnet er relevant også ift. samarbejdet mellem ungeområdet og voksenområdet og foreslås som et tema til det kommende fællesmøde mellem Socialdirektørforum og repræsentanter fra Børne- og ungeområdet.

Charline informerede yderligere om, at deltagerne i arbejdsgruppen tager materialet med til eget bagland og netværk, samt at der er sendt et brev til relevante minister om undersøgelsens resultater. 

Socialdirektørforum anbefaler at hver kommune tager materialet med til eget bagland og samtidig eventuelt afventer den kommende evaluering inden der igangsættes tiltag. 

Tværsektoriel samarbejde vedrørende de forberedende grunduddannelser, FGU

Der bydes velkommen til Charline Amdissen Bossen, Chef for Handicap & Psykiatri, Vejen Kommune, der deltager i forbindelse med dette punkt og præsenterer arbejdsgruppens konklusioner, anbefalinger og idematerialet.

Baggrund
Med Sundhedsaftalen 2019-2023 er der formuleret en politisk målsætning om at øge andelen af unge med psykiske lidelser, som gennemfører en ungdomsuddannelse. Med det administrative tillæg til Sundhedsaftalen er der for den politiske målsætning desuden formuleret en indsats om et samarbejde mellem psykiatrien, kommunerne, almen praksis og den forberedende grunduddannelse (FGU). Indsatsen hører under opgaveporteføljen for Følgegruppen for uddannelse og arbejde under det der tidligere hed, DAK, Det Administrative Kontaktforum.

Følgegruppen for uddannelse og arbejde nedsatte en arbejdsgruppe, som har haft til opgave at komme med forslag til indsatser og samarbejde omkring den forberedende grunduddannelse. Formålet med indsatserne er, at støtte op om at unge med psykisk sygdom gennemfører et FGU-forløb. For dermed på sigt at gøre de unge klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.
Arbejdsgruppen har indsamlet en række forskellige data for at belyse årsager til de unges frafald. I den forbindelse har de også interviewet en række unge om årsager til frafald og hvad der kan være hjælpsomt for at undgå frafald. 

Det der virker ifølge de unge er: 

 • Tæt understøttelse af kontaktpersoner 
 • Individuelle planer med eksempelvis nedsat tid, eller alternative tilrettelagte forløb 
 • En grundig afsøgningsperiode med besøg på FGU’en og særlig tilrettelagt opstart gældende for de særligt sårbare unge 

Arbejdsgruppen har også udarbejdet en række forslag til nye indsatser som eksempelvis:  

 • SPS-støtte tænkes ind i FGU-regi
 • PsykInfo indgår i et tættere samarbejde med FGU 
 • Den kommunale del af PPR tænkes ind i et tættere samarbejde med FGU’erne Tættere kobling mellem den Kommunale Ungeindsats og FGU 

På mødet præsenteres og udfoldes forslagene til indsatser af tovholderen for arbejdsgruppen samt medlem af Følgegruppen for uddannelse og arbejde, Charline Amdissen Bossen. 
Arbejdsgruppen har udarbejdet et materiale med eksempler på datamateriale der kan belyse omfang og årsager til fravær og forslag til indsatser. Følgegruppen for uddannelse og arbejde anbefaler, at kommunerne benytter materialet som et ideoplæg til lokal implementering. 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum,

 • tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat arbejdsgruppe FGU indsatser SDF.pdf
Præsentation af Arbejdsgruppens arbejde og anbefalinger ifm FGU og forebyggelse af frafald.pptx

2. Anbefalinger fra Sammen om Psykiatri og implementering

Beslutning

Socialdirektørforum anerkender de flotte resultater i projektet og bakker op om at det kommunikeres ud via pressemeddelelse og ud i eget bagland til de der har arbejdet i projektet. 

Metoden er ressourcetung, men giver en effekt der kan påvises. 

Der er en opmærksomhed på, om et netværk af tovholdere, i forbindelse med vidensudveksling, kan bidrage til at gøre metoden mere effektiv i de enkelte kommuner. 

Socialdirektørforum

 • drøftede oplægget fra styregruppen, 
 • besluttede at samfinansiere central understøttelse i 2023,
 • besluttede at der skal nedsættes en arbejdsgruppen,
 • bakkede op om udarbejdelse af en pressemeddelelse og
 • drøftede hvordan projektet understøttes fremover.

Anbefalinger fra Sammen om Psykiatri og implementering

Der bydes velkommen til Projektleder Maja Enggaard Jensen, der deltager under behandling af dette punkt. 

Baggrund
Det tværsektorielle projekt Sammen om Psykiatri startede op i 2018. Idéen til projektet opstod som en dialog om psykiatri og de fælles udfordringer, der fandt sted på et møde mellem Socialdirektørforum, Sundhedsstrategisk Forum og behandlingspsykiatrien i Region Syddanmark i oktober 2016. I efteråret 2018 startede projektet op, med en delt finansiering af projektledelsen imellem psykiatrisygehuset og Socialdirektørforum.

Projektet har til formål at sikre:

 • at der bliver skabt bedre sammenhæng i indsatserne for de mest udsatte og komplekse borgere/patienter over 20 år, så de ikke falder imellem to stole
 • at kendskabet til hinanden på tværs af sektorerne øges 
 • at samarbejdet, sammenhængen og tværfagligheden i indsatserne styrkes.

Samarbejdsmodellen er nu opstartet i alle kommuner og psykiatriske afdelinger, og alle kommuner, der har gennemført projektet, har valgt at videreføre det. Modellen er ét redskab i det tværsektorielle samarbejde til de mest komplekse borgerforløb, og der er udarbejdet en indsatstrappe som viser dette (se bilag 1). Indsatstrappen skal være medvirkende til at sikre, at de rette redskaber i samarbejdet anvendes.  

Syddansk Sundhedsinnovation har lavet en kvalitativ evaluering af projektet (bilag 2). Overordnet er det evalueringens fund, at Sammen om Psykiatri er blevet oplevet som et værdifuldt initiativ, som skaber betydelige positive effekter for både samarbejdet på tværs og for borgerne/patienterne. Evalueringen kommer med otte anbefalinger, som er vigtige forudsætninger for den videre forankring:

 1. Afstem forventninger om deltagernes roller og rammer
 2. Prioritér at opdyrke stærke relationer og gensidig faglig respekt
 3. Tovholdergruppen bør have blik for nye samarbejdsmuligheder
 4. Ledere med beslutningsmandat skal deltage på møderne
 5. Prioritér ekstra tid og ressourcer (eksempelvis administrativ understøttelse)
 6. Skab trygge rammer for borgernes deltagelse på møderne
 7. Hav en klar og konsekvent tilgang til opfølgning på møderne
 8. Hav kontinuerligt fokus på formidling af formål og rammer 

Ud over den kvalitative evaluering viser indsamlede forløbsdata (bilag 3) et fald i antal indlæggelser pr. måned, antal indlæggelsesdage, antal månedlige skadestue besøg, antal genindlæggelser og antal ambulante kontakter. Derudover ses et fald af tvangsindlæggelser.

Data indikerer dermed, at der er positive resultater for borgere/patienter ved at indgå i samarbejdsmodellen.

Projektet overgår nu til drift med forankring lokalt. Følgende opmærksomhedspunkter er vigtige at forholde sig til ved overgang fra projekt til drift:

 • Ledelsesmæssig bevågenhed og opbakning
 • Mulighed for at understøtte og genbesøge samarbejdsforløbene

Styregruppen anbefaler følgende tiltag, som kan understøtte den videre forankring:

 • Anvendelse af evaluering i hvert forløb
 • Udarbejdelse af skabelon for spilleregler
 • Netværk for tovholdere
 • Ad hoc understøttelse

Der pågår en dialog med Psykiatrisygehusets direktion omkring fælles finansiering af central understøttelse i en kortere periode for at sikre overgang fra projekt til drift og videre forankring. Der lægges op til et ¼ årsværk i et år – en betaling på 85.000 kr. fra hhv. Socialdirektørforum og Psykiatrien i 2023.

Der er i 2023 afsat 450.000 kr. i budgettet til Øvrige aktiviteter. Det vil være muligt at afholde medfinansieringen indenfor dette budget.

Socialdirektørforum følger samarbejdet. 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum,

 • drøfter oplægget fra styregruppen, herunder evalueringen og opmærkomhedspunkterne,
 • tager beslutning vedrørende forslaget om samfinansiering af central understøttelse i 2023,
 • nedsætter en arbejdsgruppe på tværs af kommuner og region med henblik på at udarbejde skabelon, igangsætte netværk mm.,
 • tager beslutning om at udarbejde en pressemeddelelse i samarbejde med regionen, herunder andet relevant kommunikation omkring projektets resultater, samt at
 • drøfter hvordan projektet understøttes i at overgå til selvstændig drift i 2024.

 

Bilag

Bilag 1 Indsatstrappe for tværsektorielle forløb.pdf
Bilag 2 Evaluering.pdf
Bilag 3 Forløbsdata.pdf
Bilag Pixi udgave evaluering Sammen om psykiatri.pdf
Oplæg 9.9.22 Sammen om psykiatri.pdf

3. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 24. juni 2022

Beslutning

Referatet blev godkendt. 

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 24. juni 2022

Baggrund

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 24. juni 2022.
Dagsordenpunkter (firstagenda.com)

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum,

 • godkender referat fra møde i Socialdirektørforum den 24. juni 2022.

Bilag

20220624 Referat fra møde i Socialdirektørforum den 24 juni 2022 uden bilag.pdf

4. Kommissorium for Strategisk arbejdsgruppe under Socialdirektørforum

Beslutning

Der er udpeget medlemmer fra Odense, Middelfart og Tønder. Yderligere medlemmer fra Nyborg, Vejen og Region Syddanmark blev tilføjet til arbejdsgruppen og der sendes mail ud til Socialdirektørforum med opfordring til at komme med forslag til de sidste 3 pladser i arbejdsgruppen.

Socialdirektørforum godkendte kommissoriet. 

Kommissorium for Strategisk arbejdsgruppe under Socialdirektørforum

Baggrund

Til opsamling af indsamlet viden, erfaring og anbefalinger fra nedsatte arbejdsgrupper, besluttede Socialdirektørforummet den 24. juni 2022 at nedsætte en strategisk arbejdsgruppe med følgende formål:

 • at støtte Socialdirektørforum i det videre arbejde med at identificere konkrete indsatser og andre strategiske arbejdsopgaver, som udspringer af Socialdirektørforums arbejde. Herunder særligt i forhold til opgaver omkring faglige og udviklingsmæssige opgaver på socialområdet i tilknytning til de økonomiske vinkler.

En af baggrundene for at oprette en strategisk arbejdsgruppe er, at der er behov for at arbejde videre med at kvalificere problemstillinger og temaer som knytter sig til udgiftspresset.

Forslag til kommissorium for gruppens arbejde er vedlagt som bilag. 

Opgaver
Gruppens opgave er af mere bred og tværgående karakter. Det kan f.eks. være at yde faglig sparring til sekretariatet, indsamle viden om, hvordan kommunerne i Syd arbejder med specifikke målgrupper og kvalificere den årlige redegørelse af kommunernes udgifter på socialområdet med faglige begrundelser.

I samarbejde med Økonomisk arbejdsgruppe skal fokus rettes mod, hvordan faglighed og økonomi i højere grad kan gå hånd i hånd. 

Socialdirektørforum kan lægge andre konkrete opgaver i gruppen.

Sammensætning
Strategisk arbejdsgruppe sammensættes af syv til ni ledere/konsulenter/faglige medarbejdere med stor faglig viden om målgrupper og indsatser på det specialiserede socialområde fra såvel store som mindre kommuner fra hele Syddanmark. Socialdirektørforum sammensætter gruppen og i den forbindelse lægges der vægt på, at medlemmerne sammen er indstillet på at afprøve nye tilgange, pege på nye veje og metoder samt at de har blik for at finde gode løsninger og samarbejdsmuligheder på tværs.

Der arbejdes med en model, hvor arbejdsgruppen består af en fast kerne af medlemmer, der udpeges under dette punkt, samt at der er åbent for deltagelse fra andre fagpersoner ad hoc efter behov. Dette kan eksempelvis afklares i forbindelse med overdragelse af opgaver fra Socialdirektørforum til arbejdsgruppen. 

Fælleskommunalt Socialsekretariat varetager sekretærfunktionen.

Strategisk arbejdsgruppe konstituerer sig selv. Socialdirektørforum orienteres om ændringer i gruppens sammensætning.

Mødeaktivitet
Møderækken følger som udgangspunkt møderækken i Socialdirektørforum.

Sammenhæng
Forretningsudvalget drøftede hvordan der sikres en tæt kobling mellem arbejdsgruppen og Socialdirektørforum og det blev besluttet, at Lise deltager på de første møder i forbindelse med arbejdsgruppens opstart.

Odense og Middelfart har hver budt ind med en deltager og andre kommuner må meget gerne sende forslag til deltagere.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum,

 • godkender kommissorium for Strategisk arbejdsgruppe, og
 • sammensætter Strategisk arbejdsgruppe med syv til ni ledere/konsulenter/faglige medarbejdere med stor faglig viden om målgrupper og indsatser på det specialiserede socialområde.

 

Bilag

Kommissorium for Strategisk arbejdsgruppe.pdf

5. Dialog med psykiatrisygehuset

Beslutning

Der er opbakning til at planlægge hyppigere drøftelser med psykiatrisygehusdirektøren. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Dialog med psykiatrisygehuset

Baggrund
Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Administrerende sygehusdirektør, deltog i Forretningsudvalgets møde den 25. august 2022. Det er aftalt, at psykiatrisygehusdirektøren deltager to-tre gange om året på Forretningsudvalgets møder til en løbende gensidig dialog. 
 
På Forretningsudvalget blev følgende emner drøftet.  

 1. Status på de politiske møder i regionen. 
  • Hvilke overvejelser om den fremtidige organisering af psykiatrien tegner sig for regionen efter møderne?
  • Hvordan får vi vurderet konsekvenser af en fremtidig organisering for kommunerne, – inden beslutning/ikrafttrædelse?
  • Er der områder vi i fællesskab skal søge at påvirke centralt?
 2. Sundhedsklyngerne og det nødvendige fokus på både behandlings- og socialpsykiatri. Hvordan kan vi sammen understøtte dette?
 3. Sammen om Psykiatri. Erfaringer og fokus videre frem.
 4. Eventuelt

På mødet var der en konstruktiv dialog med udveksling af synspunkter om emnerne.
Vedhæftet er et referat fra dialogen og Forretningsudvalget vil orientere fra mødet.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum,

 • tager orienteringen til efterretning.

Bilag

20220825 referat FU og Psykiatrisygehusdirektøren.pdf

6. Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger

Beslutning

Socialstyrelsen afventer resultaterne fra arbejdsgruppen om de sikrede institutioner og samtidig overvejer de at genudsende CU'en om udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug. 

Helle Rotbøll Randløv fra Socialstyrelsen deltog under punktet og præsenterede de to nye forløbsbeskrivelser:

 1. Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug og
 2. Børn og unge med komplekse funktionsnedsættelser som følge af prænatal eksponering for rusmidler og afhængighedsskabende medicin.

Drøftelser i Socialdirektørforum drejede sig om Socialstyrelsens fokus på kommunernes tilbud til gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug.

Socialdirektørforum afventer Socialstyrelsens udmelding i forhold til de kommende centrale udmeldinger og hvad Socialstyrelsen konkret vil bede kommunerne om.

Socialdirektørforum

 • drøftede status på de aktuelle CU'er,
 • drøftede de varslede CU'er på kommunikationsområdet og
 • tog orienteringen til efterretning. 
 • der var enighed om, at mulighederne for at etablere pladser til gravide med misbrug på de særlige pladser, bør undersøges nærmere i et samarbejde mellem region og kommunerne. En mulig arbejdsgruppe aftales nærmere med psykiatriledelsen.

 

 

Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger

Baggrund
Den 31. august 2022 blev der afholdt et møde mellem Socialstyrelsen, De Administrative Styregruppers formænd (herunder Lise Willer fra Syd) og KL omkring Socialstyrelsens behandling af de aktuelle Centrale Udmeldinger (CU'er). Lise Willer vil orientere fra mødet. 

Aktuelt er følgende centrale udmeldinger under behandling:

 1. Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
 2. Udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug

Status på CU 1
Socialstyrelsen mener fortsat, at der er behov for oprettelse af yderligere én sikret afdeling, som udgangspunktet i Vestdanmark. Socialstyrelsen afventer resultaterne fra arbejdsgruppen som Social- og Ældreministeriet har nedsat med henblik på at udrede og finde løsninger på problemstillingerne vedr. borgere med udviklingshæmning og domstype 1 samt Kofoedsminde. Samtidig anmoder Socialstyrelsen rammeaftalesekretariatet Sjælland og Region Sjælland om en opdateret status vedrørende Kofoedsminde. Samlet set skulle det gerne give et godt grundlag for den videre behandling af CU'en. 

Status på CU 2
Socialstyrelsen er fortsat bekymret for løsningerne i forhold til denne målgruppe og de overvejer at sende CU'en ud til fornyet behandling. Socialstyrelsen har afholdt to online seminarer om indsatser til udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug. Vedhæftet er Socialstyrelsens opsamling på de faglige seminarer. 

Socialstyrelsen vil nu sende en skriftlig henvendelse med det formål at indhente aktuel viden om, hvordan kommunerne i dag arbejder med målgruppen gravide med misbrug. Efterfølgende vil Socialstyrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt de vil udsende en ny CU eller bede kommunalbestyrelserne om at etablere mere beskyttede og behandlende tiltag overfor målgruppen.

Medlemmer af Socialdirektørforum anmodes i tilknytning til den kommende henvendelse fra Socialstyrelsen om, at undersøge i egen kommune, hvordan der arbejdes konkret med denne udsatte målgruppe af gravide med misbrug. Der er hos Socialstyrelsen et fokus på, om kommunerne løfter koordineringsopgaven på tværs af faglige områder: misbrugsbehandling, familieambulatorierne med jordemødrene, eventuelt psykiatrien, samt sociale indsatser. Socialdirektørforum drøfter dette nærmere på mødet.

Forløbsbeskrivelser
Socialstyrelsen udgiver fredag den 9. september (på International FASD Awareness Day 2022) to forløbsbeskrivelser for hhv. 1) Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug og 2) Børn og unge med komplekse funktionsnedsættelser som følge af prænatal eksponering for rusmidler og afhængighedsskabende medicin.

Nye centrale udmeldinger
Socialstyrelsen har varslet to nye centrale udmeldinger på områderne for punktskrift og tegnsprog. Socialstyrelsen vil bruge en anden fremgangsmåde end tidligere. Der vil hovedsageligt være fokus på koordinationen af indsatsen – hvilket vil give mindre arbejde for kommunerne.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum

 • drøfter status på de aktuelle CU'er,
 • drøfter de varslede CU'er og
 • tager orienteringen til efterretning. 

Bilag

Dialogmøde med Syddanmark den 23 juni 2022.PDF
Bilag – Opsamling på falige seminarer om udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug.pdf
Præsentation fra Socialstyrelsen om nye forløbsbeskrivelser Socialdirektørforum 9.9.2022.pptx

7. Repræsentant til Udsatterådet i Region Syddanmark

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte den indstillede kandidat fra Nyborg til videresendelse til Regionsrådet. 

Repræsentant til Udsatterådet i Region Syddanmark

Baggrund                       

Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede den 25. maj 2020 at nedsætte et udsatteråd. Formålet med rådet er at sikre, at viden om socialt udsattes særlige behov på sundheds- og socialområdet, inddrages i politiske beslutninger og dermed bidrager til bedre og mere fleksible tilbud og medvirker til større lighed i sundhed.

Det blev samtidig besluttet, at udsatterådet sammensættes af:

 • Fem regionsrådspolitikere
 • Ni medlemmer, som repræsenterer frivillige organisationer samt kommunale og regionale aktører, der arbejder med borgere i udsatte positioner
 • Tre fagpersoner fra Region Syddanmark

Der afholdes årligt fire møder.

Kommissorium for udsatteråd i Region Syddanmark er vedhæftet.

Repræsentanten godkendes formelt i Regionsrådet der har møde til september 2022 hvorefter repræsentanten kan deltage i rådets møder. 

Siden oprettelsen er repræsentantskabet blevet varetaget af en Social- og gadesygeplejerske fra Tønder Kommune, der er stoppet i funktionen. Derfor er der opstået mulighed for at udpege en ny gadesygeplejerske eller en medarbejder med en lignende opsøgende gadefunktion.

Medlemmerne i Socialdirektørforum har haft mulighed for at sende forslag til kandidater som er oplistet i vedhæftede dokument: Liste over kandidater til Region Syddanmarks udsatteråd. Der er indmeldt tre kandidater fra henholdsvis: Nyborg, Odense og Kolding. 

Forretningsudvalget takker for de tre kvalificerede kandidater til posten og indstiller kandidaten fra Nyborg.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum,

 • godkender den indstillede kandidat, hvorefter kandidaten kan indstilles til Regionsrådet.

 

Bilag

Kommissorium udsatterådet.pdf
Liste over kandidater til RSyds udsatteråd til dagsorden.pdf

8. Koordinering mellem socialområdet og sundhedsområdet. Ny organisering

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Koordinering mellem socialområdet og sundhedsområdet. Ny organisering

Baggrund
Den 1. juli 2022 trådte lov om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalget m.v.) i kraft. Loven fastlægger etableringen af 21 sundhedsklynger, heraf fire i Syddanmark (Sønderjylland, Lillebælt, Sydvestjylland og Fyn), der består af både et politisk og administrativt niveau. Denne sag beskriver kort den nye struktur, og hvad det har af betydning for kommunerne.

På politisk niveau består klyngerne af fire politikere fra Regionsrådet (herunder Regionsrådsformand), borgmestrene fra kommunerne i klyngen, to repræsentanter fra PLO og to patient- og pårørenderepræsentanter. På fagligt-strategisk niveau består klyngerne af en sygehusdirektør fra klyngens akutsygehus, en direktør fra psykiatrien og en chef af regionshuset, en direktør fra hver kommune i klyngen og to repræsentanter fra PLO.

Med oprettelsen af sundhedsklyngerne forventer man at kunne skabe optimale betingelser for at løse lokale sundhedsudfordringer gennem det tværsektorielle samarbejde. Klyngerne skal arbejde i samme retning som det overordnede tværsektorielle sundhedssamarbejde, der varetages af det nyoprettede Sundhedssamarbejdsudvalg (tidligere Sundhedskoordinationsudvalget), som består af fem regionsrådspolitikere (herunder Regionsrådsformanden) og fem kommunale politikere, heraf de fire borgmestre, der har medformandsposten i deres klynge, to repræsentanter fra PLO og patient- og pårørenderepræsentanter. Aktuelle medlemmer kan ses her: Sundhedssamarbejdsudvalget (regionsyddanmark.dk)

For kommunerne er den store forandring, at det er borgmestrene, og ikke udvalgsformændene for sundhedsudvalgene, der er repræsenteret på det politiske niveau. Derudover er der er lagt et decentralt politisk niveau ud med sundhedsklyngerne, som ikke tidligere eksisterede.

Det overordnede administrative organ er Strategisk Sundhedsstyregruppe. Aktuelle medlemmer ses her: Medlemmer af Strategisk Sundhedsstyregruppe (regionsyddanmark.dk)
Der vil være nogle af direktørerne fra kommunerne på det administrative niveau, der har både socialområdet og sundhedsområdet under sig, mens der vil være andre direktører, der ikke har socialområdet under sig. 

Bilag

 • Lov om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalget m.v.)
 • Organisering under Sundhedssamarbejdsudvalget og sundhedsklyngerne

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum,

 • tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Lov om ændring af sundhedsloven vedr sundhedsklynger.pdf
Organisering under Sundhedssamarbejdsudvalget og sundhedsklyngerne_final.pdf

9. Politisk temadag 2023 om rammeaftalerne

Beslutning

Socialdirektørforum drøftede emner for temadagen og bakkede op om det foreslåede. Der sendes invitation og kalenderbooking ud umiddelbart efter efterårsferien. 

Politisk temadag 2023 om rammeaftalerne

Baggrund
I forbindelse med processen med formulering af Rammeaftale 2023-2024 er det besluttet at de politiske udvalg på det sociale område inviteres til at deltage i en KKR temadag, med fokus på det samarbejde der foregår på tværs af kommuner og Region Syddanmark under rammeaftalesamarbejdet.

Temadagen planlægges afviklet den 8. februar 2023 fra kl. 11:30 – 16:00 startende med frokost.

Forslag til emner for dagen:

 • Hvad er Rammeaftalen og hvorfor har vi den?
 • Det tværgående samarbejde med psykiatrien
 • Ulighed i sundhed
 • Foreløbige anbefalinger fra ekspertudvalget under Socialministeriet
 • Forebyggelse af psykiske lidelser blandt børn og unge
 • Mental trivsel

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum,

 • drøfter emner for temadagen.

10. Fællesmødet med børne- og ungeområdet

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning og bakkede op om de foreslåede emner til fællesmødet. 

Fællesmødet med børne- og ungeområdet

Baggrund
Til opfølgning af dialogen i Socialdirektørforum om samarbejde med Børne- og ungeområdet havde Lise Willer et møde med formand for Børne- og kulturchefforeningen, BKF, Chriss Mailandt-Poulsen (Aabenraa Kommune).
Det blev besluttet i første omgang at samarbejde om at sætte de mest aktuelle og relevante emner på programmet til næste fællesmøde.
 

Fra Socialdirektørforums drøftelse af mulige emner før sommerferien fremkommer følgende ideer/forslag til temamødet som er sendt til Chriss Mailandt-Poulsen:

 1. Segregering/inklusion i skolerne i forhold til at der kommer flere børn og unge med diagnoser og diverse udfordringer. Det der presser socialområdet, presser også skolerne og samlet øger det vores udgifter til disse målgrupper både på socialområdet og på skoleområdet. Hvordan kan vi tilgå dette med en fælles strategi?
 2. Forebyggende arbejde i skolerne, hvordan arbejder skolerne med det, så børnene rummes – og hvor kan social og skoleområderne øge samarbejdet ?
 3. Er vi på vej til at der skal etableres flere interne skole på socialområdet – med skolebetaling??
 4. Frisættelse af folkeskolerne – hvad betyder det for socialområdet?
 5. Barnets lov, Børnene først – og det nødvendige samarbejde mellem social og skole

BKF's bestyrelse blev inviteret til at komme med forslag til emner og oplægsholdere til fællesmødet herunder også mulige datoer. 

Der arbejdes på, at afholde fællesmødet i første kvartal af 2023.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum,

 • tager orienteringen til efterretning, og
 • kommer med forslag til emner til næste fællesmøde.

11. Belægningsprocenter 1. halvår 2022

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning. 

Belægningsprocenter 1. halvår 2022

Baggrund
 
Jævnfør Rammeaftalen 2021-2022 skal kommunerne og regionen i Syddanmark indberette gennemsnitlige faktiske belægningsprocenter efter 2. kvartal for de tilbud, hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 %-point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent (både ved overbelægning og underbelægning).
 
Indberettede belægningsprocenter
 
For de tilbud hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 %-point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent skal det angives, om det vurderes, at afvigelsen medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten. Endvidere beskrives, om der er udfordringer med belægningen, herunder om der er igangsat initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning.

Vedlagt er en oversigt over de tilbud kommuner og regionen i Syddanmark har indberettet
 
Økonomisk arbejdsgruppes vurdering af belægningen
 
Økonomisk arbejdsgruppe har på møde i arbejdsgruppen den 16. august 2022 drøftet oversigten med henblik på, at vurdere om der er tilbud/områder, som arbejdsgruppen mener bør følges ekstra tæt.

Økonomisk arbejdsgruppe ser ingen generelle tendenser. Det ses, at der inden for de enkelte målgrupper er ydelser med såvel overbelægning som underbelægning. Økonomisk arbejdsgruppe anser det som positivt, at driftsherrerne i langt de fleste tilfælde formår at tilpasse økonomien i situationer med underbelægning.

 
Indstilling
 
Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum,

 • tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag

Indberettet belægning 1.h.2022 (PDF).pdf

12. De særlige pladser

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning. 

De særlige pladser

Baggrund

Til ERFA-møde den 29. marts 2022 for De særlige pladser blev det aftalt, at iværksætte tiltag på baggrund af den lave belægning på De særlige pladser. Derfor sendes der til august 2022 information ud til regionens 22 kommuner for at planlægge besøg.

Repræsentanter fra De særlige pladser i Esbjerg og Odense samt koordinator for visitationsforum, tilbyder at besøge kommunerne og give en opdatering på, hvad De særlige pladser kan tilbyde borgerne i målgruppen, herunder hvordan reglerne for de De særlige pladser fortolkes. 

Belægningen på De særlige pladser er aktuelt meget lav. Kommunerne opfordres til at tage imod tilbuddet om besøg fra De særlige pladser i håb om at der opspores flere borgere, der kan profitere af et ophold på de særlige pladser. 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum,

 • tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Nyhedsbrev De særlige pladser juli 2022.pdf

13. Opfølgning i forhold til kommunikationsområdet

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning og godkendte at der ikke iværksættes yderligere tiltag på nuværende tidspunkt. Der var enighed om, at der skrives ud til alle bidragsydere fra kommunerne med tak for deres deltagelse i kortlægningen. 

Opfølgning i forhold til kommunikationsområdet

Baggrund
På baggrund af Socialstyrelsens henvendelse fra den 4. januar 2021 vedrørende det regionale tilbud: Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) og en bekymring for afspecialisering på børnesynsområdet igangsatte Socialdirektørform  i samarbejde med Region Syddanmark en kortlægning og analyse af kommunikationsområdet. Det blev besluttet at gennemføre en kortlægning af hele kommunikationsområdet. Resultaterne og rapporten blev fremlagt på møde i Socialdirektørforum den 18. marts 2022, hvorefter der har været taget forskellige initiativer. Se vedhæftede bilag med information om processen.

Seneste initiativ var et møde mellem Lise Willer, Christian Schacht-Magnussen, Socialdirektør Region Syddanmark, og Dansk Tale, Høre og Synsinstitutioner (DTHS) repræsenteret ved, Per Nielsen, Næstformand DTHS og Jan Hoedt, Organisationskonsulent. 

Maj 2022 offentliggjorde Social- og Ældreministeriet afrapporteringen af evalueringen af det specialiserede socialområde sammen med et nyt politisk udspil. Socialstyrelsen afventer politisk stillingtagen til den videre proces, og en mulig specialeplanlægning på socialområdet. En eventuel udrulning af specialeplanen vil have stor betydning for hele det specialiserede socialområdet og organiseringen heraf herunder også kommunikationsområdet.

Billedet der tegnes i rapporten: "Kortlægning og analyse af kommunikationsområdet i syd" ligner billedet på landsplan og arbejdet med forbedringspotentialet kan ikke løftes alene i syd.
I lyset af forhandlingerne om specialeplanlægningen på socialområdet var der enighed om ikke at gå videre med tiltag i forhold til kommunikationsområdet på nuværende tidspunkt.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum, 

 • tager orienteringen til efterretning, og
 • ikke iværksætter yderligere tiltag på nuværende tidspunkt.

Bilag

20220809 Initiativer på Kommunikationsområdet.pdf

14. Samarbejde om spiseforstyrrelse

Beslutning

Rapporten kan sendes ud i eget bagland til understøttelse af arbejdet med borgere med spiseforstyrrelse. Der bakkes op om et kommende møde i netværket. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Samarbejde om spiseforstyrrelse

Baggrund
Socialdirektørforum besluttede at tilføje Pomonahuset til det udarbejdede dokument om samarbejde i syd om spiseforstyrrelser. Vedhæftet er en opdateret version af dokumentet som kan være en ressource i kommunernes videre arbejde med spiseforstyrrelser.

Region Syddanmark og de 22 kommuner afholdt en konference hvor 15 af de syddanske kommuner deltog. For de kommuner der ikke kunne deltage er der mulighed for at se oplæg og diverse dokumenter her på siden: Børn og unge (regionsyddanmark.dk) Der er oplæg fra Sønderborg og Vejle, der også indgår i vedhæftede dokument. 

I forbindelse med konferencen blev der opsamlet deltagernes svar på spørgsmålet: Hvordan styrker vi det fælles fokus på indsatsen på tværs i Syddanmark. Input er givet fra fagfolkene der deltog fra de syddanske kommuner og Region Syddanmark. Vedhæftet er: Anbefalinger til arbejde på tværs 11.maj2022.
Input tages med til arbejdsgruppen der skal igangsætte netværk for medarbejdere der arbejder med mennesker med spiseforstyrrelser og for medarbejdere på myndighedsområdet.

Arbejdsgruppen vil hurtigst muligt finde en dato ud for første netværksmøde. Dermed kan den meldes ud i netværket til medarbejdere der arbejder med mennesker med spiseforstyrrelse og myndighed.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum,

 • tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Samarbejde i syd om spiseforstyrrelser endelig.pdf
Anbefalinger til arbejde på tværs 11.maj2022.pdf

15. Orienteringer

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning. 

Orienteringer

1. Ekstra møde i koordinationsforum den 28. juni 2022 om de sikrede institutioner
Vedhæftet er referat (bilag 1) fra mødet samt bilag til mødet (her bilag 2): Udviklingen i antal anbragte på de sikrede institutioner jan – maj 2022

2. Dagsorden i vedhæftede dokument (bilag 3): Dialogmøde med Syddanmark og Socialstyrelsen den 23. juni 2022 indeholder en kort status for hvert af punkterne herunder Socialstyrelsens behandling af de Centrale udmeldinger. 

3. Ombudsmandens besøg på Egely den 8. og 9. september 2021
Folketingets Ombudsmands Børnekontor var den 8. og 9. september 2021 på et varslet tilsynsbesøg på Socialcenter Lillebælts sikrede ungdomsinstitution Egely.

Besøget skete som led i Børnekontorets almindelige tilsynsvirksomhed og som led i Folketingets Ombudsmands OPCAT-virksomhed (virksomhed i henhold til valgfri protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneske lig eller nedværdigende behandling eller straf).

Ved tilsynsbesøget blev der mundtligt givet en række anbefalinger, som også blev fremsendt skriftligt ved afsluttende brev af 18. marts 2022. 

Egely har siden tilsynsbesøget sammen med Socialcenter Lillebælt og den centrale regionale sociale forvaltning løbende arbejdet på at implementere anbefalingerne fra Folketingets Ombudsmands Børnekontor.

Følgende bilag er vedhæftet:
Det afsluttende brev fra Folketingets Ombudsmand (bilag 1) samt notat (bilag 2) udarbejdet af Socialcenter Lillebælt vedrørende arbejdet med og status på implementering af anbefalingerne i den daglige praksis, herunder også ”Quikk-modellen” (bilag 3) og ”Trin-for-Trin” guiden (bilag4).  
Quikk-modellen beskriver overordnet hvilke handlinger, der skal foretages efter en magtanvendelse og tidsfristerne herfor, mens ”Trin-for-Trin” guiden beskriver de enkelte trin, der skal foretages ved udfyldelse af magtanvendelsesskemaet.

Sagen var til orientering på regionens Psykiatri – og Socialudvalg juni 2022. 
Forretningsudvalget bakker op om Egelys indsats. 

4. Kommentarer til dagsorden fra Billund Kommune
 

Bilag

Referat ekstra koordinationsforum 28.06.2022.PDF
Bilag 1_Udviklingen i antal anbragte på de sikrede intitutioner jan – maj 2022.pdf
Dialogmøde med Syddanmark den 23. juni 2022.pdf
PSU juni 22 Egely Folktingetsomb. bilag 1.pdf
PSU juni 22 Egely Folktingetsomb. bilag 2.pdf
PSU juni 22 Egely Folktingetsomb. bilag 3.pdf
PSU juni 22 Egely Folktingetsomb. bilag 4.pdf

16. Eventuelt

Beslutning

Det blev drøftet hvordan rekruttering af medarbejdere kan kobles med uddannelse og forskellige kommuners og regionens erfaringer hermed.

Eventuelt