Møde Socialdirektørforum den 1. oktober 2020

Udgivet 01.10.2020

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde Socialdirektørforum den 1. oktober 2020

STED

Virtuelt møde (Skype)

STARTTIDSPUNKT

2020-10-01 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2020-10-01 10:20


PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. august 2020

2. Tværsektoriel analysegruppe for bedre overgange mellem psykiatri og kommunale tilbud

3. Evaluering af det specialiserede socialområde

4. Udpege deltager til praktikerkonference

5. Mødeplan for Socialdirektørforum 2021

6. Samarbejde med børne- og ungeområdet

7. Status på Fremskudt funktion

8. Orienteringer

9. Eventuelt


1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. august 2020

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. august 2020

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. august 2020

 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. august 2020
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. august 2020

2. Tværsektoriel analysegruppe for bedre overgange mellem psykiatri og kommunale tilbud

Tværsektoriel analysegruppe for bedre overgange mellem psykiatri og kommunale tilbud

Tværsektoriel analysegruppe for bedre overgange mellem psykiatri og kommunale tilbud

Baggrund
Region Syddanmark har i Psykiatriplan 2020-2024 lavet nogle anbefalinger, der har til formål at styrke samarbejdet mellem de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark i forhold til overgange mellem sektorerne for de borgere, som er tilknyttet i såvel regionalt og kommunalt regi.
De tre anbefalinger i psykiatriplanen er:
 • Der tages hånd om patienter, der har gentagne udeblivelser, men som fortsat har et behandlingsbehov (14)
 • En aktør har det fulde ansvar for patient/borger, indtil ansvaret er fuldt ud overdraget og bekræftet af en anden aktør (15)
 • Hjemløse bør ikke udskrives til gaden (16)
Forslag om tværsektoriel analysegruppe
Regionen har i forbindelse arbejdet med anbefalingerne et ønske om at indgå i et tværsektorielt samarbejde med kommunerne. Det foreslås, at der etableres en tværsektoriel analysegruppe, hvis formål er at understøtte det tværsektorielle arbejde med anbefaling 14, 15 og 16. Der er udarbejdet et kommissorium, der beskriver analysegruppens opgaver. Kommissorium er vedlagt.
Forretningsudvalget har drøftet forslaget om nedsættelse af en tværsektoriel analysegruppe og ønsker at Socialdirektørforum indgår i arbejdet, da sikring af gode overgange for borgerne er en vigtig del af rammeaftalesamarbejdet 2021-2022.

Forretningsudvalget lægger vægt på, at der er tale om en analysegruppe, som afsøger de kommunale og regionale handlemuligheder, de berørte borgeres baggrund og håndteringen af borgerne i de to sektorer. Samtidig understreger Forretningsudvalget, at der i analysegruppen skal være opmærksomhed på eksisterende samarbejdsaftaler, og hvorvidt en styrkelse af disse kan bidrage til anbefalingerne. Dette skal bidrage til, at der ikke etableres ekstra værktøjer og aftaler, hvor der i forvejen er mulighed for at anvende det eksisterende bedre. Derudover skal der være opmærksomhed på initiativernes afledte udgifter.

Medlemmer af analysegruppen

Der lægges op til følgende bemanding af analysegruppen:
 • Delt regionalt og kommunalt formandskab.
 • 4-6 regionale og kommunale konsulenter/analytikere.
 • En regional og en kommunal sekretær
Forretningsudvalget indstiller Yelva Bjørnholt Jensen, Fredericia Kommune, som kommunal formand og Torben Krone, formand for økonomisk arbejdsgruppe, som en af de kommunale analytikere. Desuden vil Rikke Christoffersen fra Fælleskommunalt Socialsekretariat være kommunal sekretær for gruppen.
Hertil skal Socialdirektørforum udpege yderligere 1-3 medlemmer af gruppen. Det foreslås, at der tages højde for analytiske kompetencer og faglige kompetencer inden for socialområdet, psykiatriområdet og arbejdsmarkedsområdet.
Kommuner og region bidrager desuden til processen via interviews og spørgeskemaer. Analysegruppen vil gå i dialog med kommuner og region i forhold til udvælgelse.

Kommissorium for analysegruppen er vedlagt.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at:
 • nedsættelsen af en tværsektoriel analysegruppe godkendes
 • kommissorium for analysegruppen godkendes
 • bemanding af analysegruppen godkendes, herunder at:
  • Yelva Bjørnholt Jensen udpeges som kommunal medformand
  • Torben Krone udpeges som en af de kommunale analytikere
  • der udpeges yderligere 1-3 konsulenter til analysegruppen
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte nedsættelse af den tværsektorielle analysegruppe samt kommissorium for analysegruppen.
Socialdirektørforum godkendte endvidere, at:
 • Yelva Bjørnholt Jensen udpeges som kommunal medformand
 • Torben Krone, Odense Kommune, Martin Holm Strømkjær, Odense Kommune,
  Benjamin Rygg, Vejle Kommune, og Rikke Christoffersen, Fælleskommunalt Socialsekretariat, udpeges som konsulenter i analysegruppen
Sekretariatet vil i samarbejde med Yelva Bjørnholt Jensen afklare, om den kommunale bemanding af analysegruppen vidensmæssigt dækker både psykiatri-, hjemløse-, misbrugs- og bekæftigelsesområdet, eller om der bliver behov for at indhente yderligere konsulentbistand fra kommunerne.

Bilag

Udkast til Kommissorium vedr. Tværsektorielt samarbejde om anbefalingerne 14 15 og 16 i psykiatriplan 2020-2024(2).docx

3. Evaluering af det specialiserede socialområde

Evaluering af det specialiserede socialområde

Evaluering af det specialiserede socialområde

Baggrund
Det fremgår af Finanslovsaftalen for 2020, at regeringen i første halvår 2020 vil iværksætte en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af handicapområdet med henblik på at styrke indsatsen, den nationale vidensdeling og sikre den mest hensigtsmæssige opgavefordeling mellem kommuner og regioner. Evalueringen kommer bl.a. som følge af den debat, der fulgte den tidligere regerings udspil om sundhedsreform og regionernes rolle på det specialiserede socialområde. Evalueringen skal på sigt danne grundlag for en egentlig specialeplanlægning på socialområdet inspireret af, hvad der findes på sundhedsområdet.
 
Socialstyrelsens evaluering af model for specialeplanlægning på det specialiserede socialområde
I forbindelse med evalueringen af det specialiserede socialområde har Socialstyrelsen fået til opgave at udarbejde, afprøve og evaluere en overordnet model for, hvordan man kan opgøre og definere specialiseringsgrad for tilbud til målgrupperne på det specialiserede socialområde.
Modellen skal afprøves på to målgrupper – borgere med autisme og borgere med erhvervet hjerneskade.
Evalueringen er nærmere beskrevet i vedlagte kommissorium samt projektbeskrivelse for evalueringens spor 1 og 2, som nu er igangsat. De to første spor danner grundlaget for spor 3, hvor der vil blive udarbejdet konkrete løsningsforslag til sikring af specialisering og kvalitet på det specialiserede socialområde.
Afdækningen (spor 1) og pilotprojektet (spor 2) igangsættes i 1. halvår 2020 og forventes afsluttet i henholdsvis 2020 og 2021. Parallelt hermed udarbejdes øvrige løsningsforslag (spor 3) med henblik på drøftelse med de politiske partier i 2021.
 
Inddragelse af kommunale repræsentant i evalueringsarbejdet
Et afgørende element i Socialstyrelsens udarbejdelse, afprøvning og evaluering af en generel model er inddragelsen af vidensmiljøer, fagpersoner og interessenter med ekspertise inden for de forskellige målgrupper på det specialiserede socialområde.
Lise Willer er, som repræsentant for Socialdirektørforum, inviteret med i Planlægningsudvalget for spor 2 i evalueringen af det specialiserede socialområde. Planlægningsudvalget har til opgave at rådgive Socialstyrelsen om konkrete faglige og organisatoriske implikationer af en generel model for opgørelse af specialiseringsgrad på lokalt niveau i kommuner og regioner.
Derudover er Lise Willer af KL udpeget til at sidde med i det rådgivende udvalg i evalueringens spor 2. Det rådgivende udvalg har til opgave at rådgive Socialstyrelsen som led i udarbejdelsen, afprøvningen og evalueringen af en generel model for opgørelse af specialiseringsgrad. Vedlagt er referat fra første møde i det rådgivende udvalg.
Lise Willer hører meget gerne, såfremt der er input til arbejdet.
 
KLs pejlemærker ifm. evalueringen
Socialdirektørforum drøftede på mødet den 29. maj 2020 KLs pejlemærker ifm. evalueringen herunder med henblik på input. Vedlagt er KL’s pejlemærker for regeringens kommende evaluering af handicapområdet.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at Socialdirektørforums medlemmer løbende kontakter Lise Willer med relevante input til evalueringen af modellen.
 
Beslutning
Lise Willer orienterede om evalueringsprocessen, herunder fra det første møde i det rådgivende udvalg (spor 2). Præsentationsslides fra dette møde er vedlagt. Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Kommissorium for en evaluering af det specialiserede socialområde.pdf
Projektbeskrivelse for spor 1 – Afdækning af det specialiserede socialområde.pdf
Projektbeskrivelse for spor 2 – Model for beskrivelse af specialiseringsniveauer med henblik på specialeplanlægning.pdf
Udkast til Kommissorium for Planlægningsudvalget for spor 2.pdf
BEST – Pejlemærker for KL’s arbejde med regeringens kommende evaluering af handicapområdet.pdf
Referat fra mødet i Det Rådgivende Udvalg den 10. september 2020.pdf
Slides fra møde i Det Rådgivende Udvalg den 10. september 2020.pdf

4. Udpege deltager til praktikerkonference

Udpege deltager til praktikerkonference

Udpege deltager til praktikerkonference

Baggrund
I forbindelse med evalueringen af det specialiserede socialområde (jf. dagsordenspunkt 4) inviterer LOS, Selveje Danmark og Dansk Erhverv til en praktikerkonference.
Praktikerkonferencen holdes den 5. november 2020 med det formål at bringe praktikere på tværs af ejerskabsformer og specialiseringer sammen for at drøfte to spørgsmål: Hvad forstås ved kvalitet i sociale indsatser og hvordan kan vi måle specialisering?
Resultaterne fra dagen vil blive overdraget til Social og Indenrigsministeriet ved dagens afslutning.
 
Udpegning af syddansk praktiker til konferencen
KL er blevet indbudt til at invitere fem praktikere med til konferencen. Vi har derfor mulighed for at deltager med en praktiker fra en af de syddanske kommuner.
Ved ”praktiker” forstås ledere af sociale tilbud eller faglige chefer hos leverandører.
Program for dagen:
10.00 – 10.15 Præsentation af regeringens ambitioner Social og indenrigsminister Astrid Krag
10.15 – 10.35 Inspirationsoplæg VIVE (oplægsholder tbd)
10.35 – 10.55 Introduktion til evalueringens genstandsfelt Social og Indenrigsministeriet
10.55 – 11.00 Introduktion til gruppearbejde tbd
11.00 – 11.45 Hvad forstås ved kvalitet i sociale indsatser? Gruppearbejde
11.45 – 12.30 Afrapportering og drøftelse af gruppernes pointer. Plenum
12.30 – 13.00 Frokost  
13.00 – 13.45 Hvordan kan vi måle specialisering? Gruppearbejde
13.45 – 14.30 Afrapportering og drøftelse af gruppernes pointer. Plenum
14.30 Tak for i dag  
Konferencen afholdes i København.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at der udpeges en deltager fra en af de syddanske kommuner.
 
Beslutning
Socialdirektørforum indstiller Theresé Alette Andersen, områdeleder i Tønder Kommune som deltager i praktikerkonferencen.
Vejen Kommune og Odense Kommune vil ligeledes kunne bidrage med en deltager, hvis den udpegede bliver forhindret.

5. Mødeplan for Socialdirektørforum 2021

Mødeplan for Socialdirektørforum 2021

Mødeplan for Socialdirektørforum 2021

Baggrund
Nedenfor ses forslag til mødeplan for Socialdirektørforum 2021. Møderne i Socialdirektørforum er planlagt ift. møderne i K22 og KKR.
 
Forslag til mødeplan for 2021
FU SDF K22 KKR
Fredag den 27. november 2020 Fredag den 18. december 2020 Fredag den 22 januar Fredag den 5. februar
Onsdag den 10. marts Fredag den 26. marts Onsdag den 7. april Tirsdag den 20. april
Onsdag den 28. april Onsdag den 12. maj Torsdag den 27. maj Onsdag den 9. juni
Onsdag den 9. juni Onsdag den 23. juni Tirsdag den 17. august Tirsdag den 31. august
Fredag den 27. august Fredag den 10. september Mandag den 27. september Mandag den 11. oktober
Onsdag den 17. november Onsdag den 24. november    
 
Møderne afholdes som udgangspunkt fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost. Møderne i Socialdirektørforum afholdes som udgangspunkt i Fredericia. Det skal overvejes, om nogle af møderne skal afholdes som videomøder. Sekretariatet vil udsende kalenderinvitationer efter behandlingen i Socialdirektørforum.
 
Politisk temadag
Sekretariatet foreslår endvidere, at den Politiske temadag 2021 afholdes i juni 2021. De politiske temadage afholdes sædvanligvis i marts, men af hensyn til planlægning ift. corona foreslås det udskudt.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller:
 • at mødeplan for møderne i Socialdirektørforum i 2021 godkendes
 • at Socialdirektørforum tager stilling til, hvorvidt nogle af møderne i Socialdirektørforum bør afholdes som videomøder
 • at Socialdirektørforum tager stilling til, om der skal afholdes politisk temadag i 2021- herunder stillingtagen til tidspunkt
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte mødeplan for 2021. Der var en drøftelse af, at 1-2 af møderne kan afholdes virtuelt. Det tilstræbes, at strategiske drøftelser tages på møder med fysisk fremmøde.

6. Samarbejde med børne- og ungeområdet

Samarbejde med børne- og ungeområdet

Samarbejde med børne- og ungeområdet

Baggrund
Ifm. rammeaftalearbejdet skal Socialdirektørforum beskæftige sig med både det specialiserede voksen- og børneområde. På ét årligt møde sættes der et særligt fokus på det specialiserede børneområde, og medlemmerne af Socialdirektørforum har alle en forpligtelse til internt i kommunerne løbende at samarbejde omkring fælles opgaver og sikre kommunikation på tværs. Forretningsudvalget har drøftet, hvor der med fordel kan sættes et større fokus på det specialiserede børneområde, og hvordan der sikres det rette setup for at understøtte arbejdet.
 
Afdækning af behov for styrket samarbejde med børne- og ungeområdet
Forretningsudvalget har drøftet et forslag om at afdække, om der er behov for at styrke det fælleskommunale samarbejde med børne- og ungeområdet. Derfor ønskes der i Socialdirektørforum en drøftelse af, hvorledes Socialdirektørforum kan sætte mere fokus på det specialiserede børneområde, og hvorvidt der er behov for et tættere samarbejde med de syddanske kommuners børne- og ungedirektører. Der lægges op til, at hvert medlem af Socialdirektørforum inden mødet i Socialdirektørforum internt i kommunen afdækker behov ift. samarbejdet og bidrager med eventuelle ændringsforslag.
I forlængelse af dette har Forretningsudvalget drøftet et ønske om mere direkte kommunikation til børne- og ungedirektørerne omkring fælles indsatser og temaer. Derfor foreslås det, at der oprettes en netværksliste over de syddanske børne- og ungedirektører, så sekretariatet kan sende relevant materiale direkte til børne- og ungedirektørerne.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter, hvordan forummet kan have et større fokus på børneområdet og et stærkt samarbejde med kommunernes børne- og ungedirektører.
 
Beslutning
Socialdirektørforum drøftede samarbejdet med kommunernes børne- og ungedirektører. Der var opbakning til øget direkte kommunikation til børne- og ungedirektørerne samt det årlige møde, hvor børne- og ungeområdet inviteres ind. Der skal fokus på at skabe en dagsorden med henblik på strategisk dialog. Der var endvidere enighed om, at Socialdirektørforum løbende skal have fokus på, hvad der rører sig på det specialiserede børneområde, og at relevante temaer dagsordensættes på møder i Socialdirektørforum.

7. Status på Fremskudt funktion

Status på Fremskudt funktion

Status på Fremskudt funktion

Baggrund
På mødet i Socialdirektørforum den 14. august 2020 blev status på satspuljeprojektet Fremskudt Funktion præsenteret. Psykiatrien har udsendt et nyhedsbrev fra satspuljeprojektet Regional fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatrien.
I nyhedsbrevet kan man blandt andet læse om de årsager til mistrivsel, som børn og unge har, når deres sager drøftes i sparringsteams i projekt Fremskudt funktion. Endvidere er projektet gået i gang med samarbejdsmøder med PPR-ledere og projektmedarbejdere i hver enkelt kommune, som et led i det forestående evalueringsarbejde.
Nyhedsbrevet er vedlagt som bilag.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Medlem af styregruppen for Fremskudt Funktion, Thomas Reintoft, Kolding Kommune, oplyste, at de kommunale PPR-chefer indkaldes til møde den 5. november 2020 for at komme med deres input til arbejdet med Fremskudt Funktion. Thomas orienterede endvidere om, at Forretningsudvalget under Socialdirektørforum løbende vil blive orienteret om projektet og evalueringen i løbet af vinteren.
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Nyhedsbrev Fremskudt Funktion September 2020.pdf

8. Orienteringer

Orienteringer

Orienteringer

Klimasekretariat – DK 2020
På mødet i Socialdirektørforum den 14. august 2020 blev der orienteret om, at KL, Danske Regioner, Realdania og Concito har indgået en partnerskabsaftale om DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark. I den forbindelse er det besluttet, at der til at understøtte dette arbejde oprettes et fælles sekretariat med Region Syddanmark, som skal bemandes med i alt 4 årsværk.
På mødet i Socialdirektørforum den 14. august 2020 blev det taget til efterretning, at formandsskabet for KKR ønsker at finansiere et årsværk til sekretariatsbetjening af DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark, inden for den nuværende økonomiske ramme for de fælleskommunale aktiviteter og at Socialdirektørforums overskud anvendes til finansiering af en ny 3-årig stilling.
Sagen blev behandlet og godkendt på møde i KKR den 8. september 2020.
 
Kommunernes økonomiske forpligtelser i forhold til domfældte udviklingshæmmede grønlandske og færøske borgere – Sag rejst i KL på baggrund af beslutning i KKR Sjælland 7. september 2020
Styregruppen for Rammeaftalen Sjælland har anbefalet over for K17 og KKR, at der rejses en politisk sag i anledning af, at de grønlandske myndigheder har ændret praksis og afviser betaling for anbragte udviklingshæmmede borgere, når de får en dansk dom. K17 har drøftet sagen og anbefalet at der arbejdes videre med handlemulighed 1: ”betalingsforpligtelsen forbliver hos Grønland/Færøerne”, der bl.a. indebærer, at KL opfordres til at indgå i dialog med Social-og Indenrigsministeriet m.v., hvilket KKR Sjælland har tiltrådt 7/9.
Sagen er rejst i KL på baggrund af beslutningen i KKR Sjælland 7/9.Se uddybende beskrivelse i vedlagte referat fra møde i KKR Sjælland 7/9 samt vedlagte bilag.
 
Netværksmøde for ledere af botilbud og centre er udskudt pga.corona-situationen
Der skulle den 23. september være afholdt første Netværksmøde for ledere af botilbud og centre i Syddanmark. Grundet corona-situationen er mødet udskudt.
Fælleskommunalt Socialsekretariat har fået tilbagemeldinger fra en række af netværket deltagere, som efterspørger mulighed for videndeling og sparring på tværs af kommunerne med andre i samme stilling. Sekretariatet er derfor ved at undersøge, om et af de 3 aftalte møder kan opdeles i 2 halvdagsmøder, som kan afholdes virtuelt. Således vil netværket kunne opstartes til trods for corona-situationen.
 
Status på særlige psykiatripladser
Der er, pr. den 22. september 2020, 14 borgere på de særlige psykiatripladser i Vejle, og 11 borgere på de særlige psykiatripladser i Esbjerg. Der er aktuelt 15 pladser i Vejle og 14 pladser i Esbjerg. Der er således aktuelt 1 ledig plads i Vejle og 3 ledige pladser i Esbjerg.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at orienteringerne tages til efterretning
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringerne til efterretning.

Bilag

Beslutningssag_Kommunernes økonomiske forpligtelser i forhold til domfældte udviklingshæmmede grønlandske og færøske borgere.docx
Bilag_1___Grønlandske_domsfældte_udviklingshæmmede.docx
Bilag 2. Svar fra Ankestyrelsen af 1. juli 2020 til Lollland Kommune.pdf

9. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

Evaluering af sager til Børnehus Syd
Professor, Ask Elklit, og forskningsmedarbejder, Maria Vang, Syddansk Universitet – Videnscenter for Psykotraumatologi præsenterede på mødet de foreløbige resultater fra undersøgelsen af børne- og ungesager, som kommunerne har sendt til Børnehus Syd.
I en del af de fremsendte sager opleves det, at der mangler dokumenter; herunder handleplaner og børnehusudredninger, som gør, at sagerne ikke kan inddrages i undersøgelsen. I 49 sager kan den oprindelige plan for undersøgelsen fuldføres.
Der er vedlagt præsentationsslides fra oplægget.
Socialdirektørforum vil få den endelige rapport sendt til kommentering.
 
Udgiftudviklingen til forsorgshjem og krisecentre
Middelfart Kommune har rettet henvendelse om, at de, de seneste 2 måneder, har set en kraftig stigning i udgifterne til forsorgshjem og krisecentre.
Fælleskommunalt socialsekretariat vil udsende spørgeskema til de syddanske kommuner med henblik på en afdækning af, om dette er en generel tendens samt eventuelle forklaringsfaktorer.

Bilag

Evaluering børnehus Syd sager- foreløbige konklusioner_