Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015

Udgivet 23.01.2015

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015

STED

Meldahls Rådhus, Fredericia

STARTTIDSPUNKT

2015-01-14 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2015-01-14 13:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 12. december 2014

2. Metoder og metodeudvikling _ SFI analyse

3. Besvarelse af spørgsmål fra Socialstyrelsen vedr. National Koordination

4. Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark

5. Repræsentanter i den økonomiske- og strategiske arbejdsgruppe

6. Udpegning af repræsentant til Dialogforum

7. Rapport vedr. Benchmarking

8. Evaluering i Socialdirektørforum

9. Eventuelt

10. Næste møde


1. Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 12. december 2014

Sagsfremstilling

Der indstilles til, at referatet godkendes

Referat

Godkendt

2. Metoder og metodeudvikling _ SFI analyse

Sagsfremstilling

På døgnseminar 2. oktober 2014 blev rapporten ”Metoder i botilbud” drøftet. Det blev besluttet, at der på baggrund af rapporten skal udarbejdes 3-4 temaer, som Socialdirektørforum kan arbejde videre med. Sekretariatet har udarbejdet forslag til temaer:

 

1. Baggrund for metodevalg

Her rejses der spørgsmål omkring diagnoser kontra adfærd og spørgsmålet om, hvorvidt stringent anvendelse af evidensbaserede metoder giver bedre resultater end det eklektiske miks af metoder som pt. anvendes.

 

2. Metoder og implementering

Her rejses der spørgsmål om, hvordan metoder implementeres og institutionernes metodefrihed.

 

3. Udadreagerende adfærd

Her rejses spørgsmålet om, hvorvidt der kan arbejdes mere med metoder, som relaterer sig til udadreagerende adfærd

 

4. Rehabilitering

Hvilke metoder understøtter bedst rehabiliterings tilgangen? Hvordan understøttes medarbejderne bedst i forandringsprocessen fra omsorgsmedarbejder til coach?

 

5. Dokumentation

Kan der findes en dokumentationsform, som giver bedre overblik over effekter, som rækker ud over den enkelte borger? Kan viden om effekt og metoder sættes mere i spil?

 

På Forretningsudvalgets møde den 18. december blev SFI rapporten drøftet. Der blev bl.a. talt om afholdelse af konference for kommunale ledere, hvor rapporten kan fremlægges og drøftes samt behovet for, at der igangsættes forskning omkring metoder, som kan anvendes til borgere med udadreagerende adfærd.

 

Der er på foranledning af Forretningsudvalget udarbejdet et oplæg til pressepapir, se vedlagte.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum

– at der træffes beslutning om den videre proces for arbejdet med SFI rapporten herunder arbejde med temaet omkring udadreagerende adfærd

– at der tages stilling til afholde af en konference for kommunale ledere.

 

Referat

Der var enighed om, at alle de angivne temaer er relevante. Det blev besluttet:
– at arrangere en konference for kommunale ledere, hvor SFI rapporten præsenteres
– at der lokalt i de enkelte kommuner arbejdes videre med temaet metoder og metodeudvikling. Pressepapiret konsekvenstilrettes. Et opdateret pressepapir er vedlagt. Pressepapiret kan anvendes af kommuner i Syddanmark, såfremt pressen henvender sig. Ved henvendelser af generel karakter kan der henvises til formand Peter Pietras.

Bilag

Temaer i sfi rapporten til videre forarbejdning
Resume Metoder i Botilbud
Pressepapir om SFI rapporten- opdateret

3. Besvarelse af spørgsmål fra Socialstyrelsen vedr. National Koordination

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen udsendte 1. november de to første udmeldinger vedrørende det mest specialiserede socialområde – voksne med kompleks erhvervet hjerneskade i alderen 18 år og opefter samt børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

National koordinationsstruktur blev drøftet på Forretningsudvalgsmødet 28. november 2014. I udmeldelserne omkring fra Socialstyrelsen indgår en meget lang definition på højt specialiserede tilbud. Der var i Forretningsudvalget enighed om, at det er kommunerne, der vurderer, hvorvidt et tilbud er højt specialiseret.

Arbejdet omkring National Koordination medfører, at der er behov for specifik faglig indsigt, hvorfor det er hensigtsmæssigt med nogle få referencepersoner.

Forretningsudvalget indstiller,

– at Ivan Underlin, leder af Solskrænten, Faaborg-Midtfyn Kommune og Helle Føns Bach, Vicecenterleder Socialt rehabiliteringscenter Esbjerg Kommune er referencepersoner ift. den centrale udmelding vedr. Voksne med erhvervet hjerneskade

– Johnny Breinholt Rasmussen, Afdelingsleder i Sprogets Hus, Odense Kommune, og en repræsentant fra Fredericia Kommune er referencepersoner ift. den centrale udmelding vedr. Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

 

Tidsplan

20. januar afholdes møde med Socialstyrelsen

Februar – spørgeskemaer udsendes til kommunerne

Marts 2016 – den endelige afrapportering afleveres

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at godkende tids- og handleplan samt referencepersoner

Referat

Tids- og handleplan samt referencepersoner godkendt.
Aabenraa Kommune stiller med en referenceperson ift. den centrale udmelding vedr. Voksne med erhvervet hjerneskade

Bilag

Central udmelding_ voksne med erhvervet hjerneskade
Bilag1 til den centrale udmelding_ erhvervet hjerneskade
Bilag 2_ erhvervet hjerneskade
Central udmelding_ Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
Bilag 1 til den centrale udmelding_ alvorlig synsnedsættelse
Bilag 2_ alvorlig synsnedsættelse
Følgebrev til centraludmelding

4. Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark

Sagsfremstilling

Med baggrund i lovændringer, som betyder, at kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra regionen en gang midt i hver valgperiode, besluttede KKR Syddanmark i marts 2014, at der er behov for en strategisk drøftelse mellem kommunerne af samspil og typer af tilbud, som Region Syddanmark fremadrettet skal drive.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med initiativet.

Det blev på møde i KKR Syddanmark den 14. november 2014 besluttet, at arbejdsgruppen udarbejder en beskrivelse af megatrends på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Megatrendene kan betyde, at der er regionale sociale tilbud, der over tid bør udfases. Arbejdsgruppens beskrivelse af megatrends er vedlagt.

Endvidere blev det på mødet i KKR besluttet, at der er behov for viden om den enkelte kommunes overvejelser om eventuelt overtagelse af konkret tilbud lokalt. Arbejdsgruppen har foretaget en sondering af overvejelser om eventuel overtagelse hos beliggenhedskommunerne. Endvidere er der spurgt indtil bemærkninger, herunder bl.a. eventuelle udfordringer og gevinster samt øvrige opmærksomhedspunkter, der ses ved overtagelse af tilbuddet samt tanker/ ønsker ift. fremtidig organisering omkring tilbuddet (eksempelvis egen drift af tilbuddet eller samarbejde mellem konkrete kommuner, se vedlagte.

 

Tidsproces:

 • 24. februar 2015: Oplæg i KKR

 • februar – april 2015: Høringsfase i kommunerne –byråd

 • 17. juni 2015: Drøftelse i KKR – på baggrund af høringsresultater

 • Juni – december 2015: Konkret beslutning om evt. overtagelse

 • (10. september 2015: Mulighed for drøftelse i KKR, hvis der er behov)

 • 1. januar 2016 (senest): Region Syddanmark skal have besked om eventuel overtagelse af sociale tilbud

 • 1. januar 2017 (senest): Tilbud skal være overtaget

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at:

– drøfte beskrivelse af megatrends

– drøfte overvejelser om eventuel overtagelse af tilbud, jf. den foretagne sondering hos beliggenhedskommuner

Resume

Referat

Beskrivelse af megatrends blev drøftet. Beskrivelsen præsenteres for KKR den 24. februar 2015.
 
Overvejelser om eventuel overtagelse af tilbud blev drøftet. Der udarbejdes et notat til KKR Syddanmark, vedr. foreløbig administrativ sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til eventuel overtagelse af regionale sociale tilbud i Syddanmark. Fælleskommunalt Socialsekretariat udarbejder et notatudkast, der sendes til bemærkninger hos beliggenhedskommunerne. Notatet præsenteres for KKR den 24. februar 2015.

Bilag

Megatrends på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
Foreløbige tilkendegivelser_ Sondering hos kommunerne_Regionale sociale tilbud i Syddanmark_administrativ

5. Repræsentanter i den økonomiske- og strategiske arbejdsgruppe

Sagsfremstilling

Jf. Forretningsorden (2013) for den økonomiske og strategiske arbejdsgruppen skal Socialdirektørforum hvert andet år forholde sig til arbejdsgruppernes sammensætning, og om der skal ske justeringer i antal af repræsentanter samt hvilke kommuner, der skal være repræsenteret i arbejdsgrupperne. Hvis en repræsentant ønsker at udtræde af arbejdsgruppen, skal Socialdirektørforum udpege en repræsentant, der skal overtage pladsen. Socialdirektørforum skal på dette møde tage stilling til arbejdsgruppernes sammensætning, og om der skal ske justeringer i antal af repræsentanter samt hvilke kommuner, der skal være repræsenteret i arbejdsgrupperne.

 

Den økonomiske arbejdsgruppe:

Den økonomiske arbejdsgruppes sammensætning er følgende:

 • Torben Krone, Odense Kommune (Formand)

 • Bent Thomsen, Esbjerg Kommune

 • Dorte Dabelsteen, Kerteminde Kommune

 • Jørgen Poulsen, Kolding Kommune

 • Bente Mølmann, Svendborg Kommune

 • Lasse Roslind, Middelfart Kommune

 • Linda Hindse Christensen, Nordfyns Kommune

 • Peter Dalsgaard, Region Syddanmark

 • Camilla Fyhn Milland, Fælleskommunalt Socialsekretariat

Esbjerg Kommune har meddelt at de stadig ønsker at være repræsenteret i økonomisk arbejdsgruppe, men ønsker at stille med ny repræsentant, Morten Outtrup.

 

Den strategiske arbejdsgruppe

På møde i Socialdirektørforum 3. oktober blev det besluttet at Odense Kommune, Haderslev Kommune og Vejle Kommune skulle finde nye medlemmer til strategisk arbejdesgruppe til afløsning af de 3 afgåede medlemmer. På baggrund af dette er følgende blevet udpeget: Socialcenterchef Susanne Kvolsgaard, Odense Kommune, Stabschef Ulrik Johansen, Vejle Kommune og fung. leder af myndighedsfunktionen i Handicap og Psykiatri Ellen Enné, Haderslev Kommune.

 

Den strategiske arbejdsgruppes sammensætning er følgende:

 • Britta Martinsen, Esbjerg Kommune

 • Ellen Enné, Haderslev Kommune

 • Kaj N. Stuppen, Kolding Kommune

 • Susanne Kvolsgaard, Odense Kommune

 • John E. Iversen, Varde Kommune

 • Ulrik Johansen, Vejle Kommune

 • Per Petersen, Aabenraa Kommune

 • Pauline Lunding, Region Syddanmark

 • Tove Tørnes, Fælleskommunalt Socialsekretariat

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at tage stilling til arbejdsgruppernes sammensætning, og om der skal ske justeringer i antal af repræsentanter samt hvilke kommuner, der skal være repræsenteret i arbejdsgrupperne.

Referat

Socialdirektørforum godkendte den nuværende sammensætning i arbejdsgrupperne herunder antal af repræsentanter samt de kommuner der er repræsenteret i arbejdsgrupperne. Orientering om ny repræsentant fra Esbjerg Kommune i økonomisk arbejdsgruppe blevet taget til efterretning.

6. Udpegning af repræsentant til Dialogforum

Sagsfremstilling

KKR Syddanmark har nedsat et regionalt Dialogforum på handicapområdet. Formålet med det regionale dialogforum er at bidrage til åbenhed og debat om de tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner inden for social-, psykiatri-, specialundervisnings-, ungdomsuddannelses-, transport-, trænings- og rehabiliteringsområdet m.v.

Peter Pietras, Odense Kommune og Erling Pedersen, Varde Kommune er udpeget som repræsentanter i Dialogforum. Der skal udpeges en ny repræsentant, der skal afløse Erling Pedersen.

 

Kommissorium for Dialogforum kan ses via følgende link: http://www.kl.dk/menu/Kommissorium-for-Dialogforum-Syddanmark-id74761/?n=0

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at udpege en ny repræsentant til deltagelse i Dialogforum

Referat

Lone Rasmussen, Tønder Kommune er udpeget som repræsentant til Dialogforum.

7. Rapport vedr. Benchmarking

Sagsfremstilling

Der er som et initiativ i Styringsaftalen 2014 arbejdet med Benchmarking. En underarbejdsgruppe under den økonomiske arbejdsgruppe har arbejdet med initiativet. Arbejdsgruppen er nu klar med resultatet af arbejdet. Rapporten er vedlagt.

Arbejdsgruppen har opstillet en model til sammenligning af botilbuds omkostninger. Som forsøg på anvendelse af modellen har arbejdsgruppen udvalgt et antal borgere med botilbud i Odense og Esbjerg kommuner og i Region Syddanmark ud fra, at borgerne skulle have dækket nogenlunde samme støttebehov. De botilbud, hvor borgerne har ophold, er herefter sammenlignet ved hjælp af modellen. Resultatet viser, at der er stor variation i stort set alle de elementer, som indgår i modellen. Arbejdsgruppen har herefter drøftet hvilke forhold, der kan have indflydelse på omkostningerne, og har opstillet en liste over emner, som man eventuelt kunne undersøge nærmere.

Processen har været lærerig og har vist, at benchmarking i praksis er en ressourcekrævende opgave, som kræver nøje tilrettelæggelse, tæt samarbejde og stor åbenhed mellem de parter, som udveksler oplysninger, for at sikre valide data.

Økonomisk arbejdsgruppe har på møde den 9. december 2014 drøftet rapporten. Økonomisk arbejdsgruppe er enige i at benchmarking er en vanskelig opgave, der kræver en høj prioritering fra alle parter.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at tage rapporten til efterretning.

Referat

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Rapport vedr. benchmarking

8. Evaluering i Socialdirektørforum

Sagsfremstilling

Forretningudvalget ønsker en evaluering i Socialdirektørforum, herunder en drøftelse af Socialdirektørforums virke i 2014, samt hvilke områder der skal være fokus på i 2015.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at foretage evaluering.

Referat

Socialdirektørforum foretog evaluering. Socialdirektørforum opleves som et godt forum, hvor repræsentanterne har et godt kendskab til hinanden. Der var anerkendelse til sekretariatet ift. kvalitetssikring af dagsorden.
Repræsentation i Socialdirektørforum blev drøftet. Det opleves af nogle som uhensigtsmæssigt, at der ikke kan sendes en suppleant, såfremt repræsentanten er forhindret i at deltage til et møde. Omvendt blev det drøftet, at det er en stor styrke i Socialdirektørforum, at der er en høj grad af kontinuitet ift. de der deltager på møderne.
Det blev drøftet, at med respekt for den udpegning i den enkelte kommune som kommunaldirektøren foretager, vil det også være i dette regi, der tages stilling til repræsentation.
 

9. Eventuelt

Sagsfremstilling

Eventuelt

Referat

Henvendelse vedr. tilbagebetaling af kørsel
Region Syddanmark orienterede om en henvendelse, som regionen har modtaget fra SIND vedr. tilbagebetaling af kørsel. Det blev besluttet at sende en fælles henvendelse til KL, hvor der rejses spørgsmål omkring praksis for tilbagebetaling. Henvendelsen udarbejdes i samarbejde med Region Syddanmark og Vejle Kommune. Fælleskommunal socialsekretariat koordinerer. Henvendelsen sendes til repræsentanterne i Socialdirektørforum til orientering.
 
Konference: Fremtidens velfærdsrelationer
Der blev orienteret om konference vedr. fremtidens velfærdsrelationer, der afholdes den 19. marts 2015. Se mere om konferencen på www.medborgerskabskonferencen.dk. Initiativtagere til konferencen er Billund, Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen kommuner.
 
 

10. Næste møde

Sagsfremstilling

Næste møde i Socialdirektørforum er den 27. marts 2015