Referat fra møde i Socialdirektørforum

Udgivet 09.11.2015

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Referat fra møde i Socialdirektørforum

STED

Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart (Hotel Sixtus)

STARTTIDSPUNKT

2015-10-22 13:00

SLUTTIDSPUNKT

2015-10-22 16:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 20. august 2015

2. National Koordination

3. Evaluering af proces omkring National Koordination

4. Aflastningspladser på Center for Børn og Unge, afdeling Børnehusene Stjernen

5. Lukning af afdeling Toftlund under Center for Misbrug og Socialpsykiatri – Punkt fra Region Syddanmark

6. Velfærdsteknologi

7. Møde med Socialtilsyn Syd

8. Håndtering af borgernes egenbetaling på §§107 – 110

9. Evaluering af tilsynsreformen

10. Orienteringer

11. Eventuelt

12. Næste møde


1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 20. august 2015

– Odense Kommune vil gerne have en ændring i referatet til punkt 7 vedr. Center for Børn og Unge, afdeling Børnehusene Stjernen fra mødet i Socialdirektørforum den 20. august.
I det udsendte referat står der bl.a.: ”Odense Kommune orienterede om, at de fremadrettet vil anvende de tomme aflastningspladser på tilbuddet Stjernen. Faaborg – Midtfyn Kommune bemærkede, at det kan have konsekvenser for deres tilbud, Lunden, såfremt der på den baggrund udskrives børn og unge fra tilbuddet Lunden…”.
Odense Kommune ønsker det ændret til:
Odense Kommune orienterede om, at de fremadrettet vil se hvad de kan gøre og i stigende omfang begynde at anvende de tomme aflastningspladser på tilbuddet Stjernen.
 
Indstilling
Der indstilles til, at referatet fra den 20. august 2015 godkendes med bemærkningen fra Odense Kommune

Referat

Referatet fra mødet i Socialdirektørforum den 20. august 2015 blev godkendt.
Odense Kommune har efter mødet i Socialdirektørforum den 20. august 2015, til punkt 7 vedr. Center for Børn og Unge, afdeling Børnehusene Stjernen, bemærket, at de fremadrettet vil se hvad de kan gøre og i stigende omfang vil begynde at anvende de tomme aflastningspladser på tilbuddet Stjernen.
 
 
 

2. National Koordination

Den 31. oktober 2014 udsendte Socialstyrelsen to centrale udmeldinger:
 • Borgere med en kompleks erhvervet hjerneskade
 • Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
Fælleskommunalt socialsekretariat har i forbindelse med de to udmeldinger sendt spørgeskemaer ud til de 22 syddanske kommuner. Vedlagt er udkast til besvarelser fra Syddanmark på de to centrale udmeldinger.
 
Spørgsmål borgere med kompleks erhvervet hjerneskade.
Arbejdet med spørgeskemabesvarelserne efterlader et behov for at drøfte følgende spørgsmål mere strategisk i Socialdirektørforum.
De strategiske spørgsmål er:
 • Hvordan vil kommunerne i regionen regionen eventuelt i samarbejde med Regionsrådet tilrettelægge og koordinere de højt specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen med henblik på at imødekomme udviklingen på området og målgruppens behov samt sikre, at tilbud og indsatser fremover er tilgængelige for samtlige kommuner?
  • har kommunerne i regionen iværsat tiltag på hjerneskadeområdet for at sikre et fortsat tilstrækkeligt udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud?
  • beskriv hvorledes kommunerne i regionen fremadrettet vil sikre, at de kommunale, regionale eller private højt specialiserede indsatser og tilbud, som kommunerne rekvirerer, leveres af fagpersoner, der har opnået specialiseret neurofaglig ekspertise om måltruppens behov og problemstillinger?
  • Hvorledes vil kommunerne i regionen samarbejde om at imødekomme de aktuelle udviklingstendenser, kommunerne identificerer på området i forbindelse med den fremadrettede tilrettelæggelse og videreudvikling af de højt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset målgruppens behov?
Af det vedlagte udkast fremgår forslag til indhold, der kan indgå i besvarelse af de strategiske spørgsmål, s. 7-8 i udkastet.
 
Spørgsmål børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
Arbejdet med spørgeskemabesvarelserne efterlader et behov for at drøfte følgende spørgsmål mere strategisk i Socialdirektørforum.
De strategiske spørgsmål er:
 • Hvordan vil kommunerne i regionen eventuelt i samarbejde med Regionsrådet tilrettelægge og koordinere de højt specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen med henblik på at imødekomme udviklingen på området og målgruppens behov samt sikre, at tilbud og indsatser fremover er tilgængelige for samtlige kommuner?
  • Har kommunerne i regionen iværksat særlige tiltag på synsområdet for at sikre et fortsat tilstrækkeligt udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen?
  • Beskriv hvorledes kommunerne i regionen fremadrettet vil sikre, at de kommunale, regionale eller private højt specialiserede indsatser og tilbud, som kommunerne rekvirerer, leveres af fagpersoner, der har opnået specialiseret synsfaglig ekspertise om måltruppens behov og problemstillinger?
  • Hvorledes vil kommunerne i regionen samarbejde om at imødekomme de aktuelle udviklingstendenser, kommunerne identificerer på området i forbindelse med den fremadrettede tilrettelæggelse og videreudvikling af de højt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset målgruppens behov?
Af det vedlagte udkast fremgår forslag til indhold, der kan indgå i besvarelse af de strategiske spørgsmål, s. 12-13 i udkastet.
 
 
Proces for det videre forløb:
 • 22. oktober: 1. behandling i Socialdirektørforum inkl. strategiske spørgsmål
 • 15. december: 2. behandling i Socialdirektørforum- Godkendelse
 • 10. februar: Godkendelse i KKR
 • 10. februar – 1. marts: Godkendelse i kommunerne
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller:
at Socialdirektørforum drøfter udkast til afrapportering af de to centrale udmeldinger
at Socialdirektørforum drøfter de strategiske spørgsmål og giver Sekretariatet grundlag for at udarbejde en fælles besvarelse af spørgsmålene.

Referat

Udkast til afrapportering af de to centrale udmeldinger blev drøftet. Sekretariatet gennemskriver dokumenterne med udgangspunkt i tilbagemeldingerne
Besvarelserne på de to centrale udmeldinger er på dagsordenen den 15. december 2015 ift. Socialdirektørforums anbefaling til den videre godkendelse.
 

Bilag

Afrapportering voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
Afrapportering- Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse -UDKAST

3. Evaluering af proces omkring National Koordination

De to første udmeldinger om National Koordination nærmer sig en afslutning. 1. november 2015 kommer den næste udmelding fra Socialstyrelsen omkring spiseforstyrrelser. På baggrund af dette er det oplagt at evaluere den hidtidige proces således erfaringerne kan bruges i forbindelse med processen om den centrale udmelding vedrørende spiseforstyrrelser.
 
Evaluering:
 • Tidsfrister
 • Kvaliteten af spørgeskemabesvarelserne
 • Forståelse af målgruppe
 • Til næste udmelding om spiseforstyrrelser indkaldes de personer, som skal udfylde spørgeskemaet til en fælles drøftelse af afgrænsning af målgruppen, forståelse af spørgsmål m.v. Er der andre tiltag som bør iværksættes?
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til drøftelse

Referat

Punktet blev drøftet. Der afholdes den 11. november 2015 et informationsmøde for udvalgte personer, der skal udfylde spørgeskemaet vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser.

4. Aflastningspladser på Center for Børn og Unge, afdeling Børnehusene Stjernen

På Socialdirektørforums møde den 20 august havde Region Syddanmark et punkt på dagsordenen om overvejelser om lukning af aflastningspladser på Center for Børn og Unge, afdeling Børnehuset Stjernen.
Socialdirektørforum bad Odense Kommune og Region Syddanmark om en status på ibrugtagning af pladserne på Stjernen på næste møde i Socialdirektørforum.
 
Region Syddanmark og Odense Kommune giver en status på ibrugtagning af pladserne på Stjernen på mødet.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til orientering

Referat

Orienteringen er taget til efterretning.

5. Lukning af afdeling Toftlund under Center for Misbrug og Socialpsykiatri – Punkt fra Region Syddanmark

På baggrund af en drastisk faldende belægning i 2015, kulminerende med en belægning på 21 % i juni måned 2015, har Region Syddanmark i juli 2015 besluttet at indlede processen om lukning af afdeling Toftlund – et af regionens socialpsykiatriske § 110 tilbud – under Center for Misbrug og Socialpsykiatri.
Regionen er opmærksom på, at afdelingen i Toftlund er på Styringsaftalens liste over tilbud, der af Socialdirektørforum kan tildeles en særlig opmærksomhed. Afdeling Toftlund, som regionen overtog fra Tønder Kommune tilbage i 2011, er således et specialiseret tilbud til borgere med et misbrugsproblem og en samtidig formodet eller diagnosticeret psykisk lidelse. Tilbuddet er for borgere, der aktivt arbejder på at holde sig ude af misbrug og afdelingen tilbyder socialpsykiatriske ydelser samt nedtrapning og afgiftning, herunder i samarbejde med kommunens misbrugscenter.
 
Det er imidlertid regionens vurdering, at det ikke giver mening at drive afdelingen i Toftlund videre, eftersom tilbuddet aktuelt er udsat for en markant vigende efterspørgsel, og i de foregående år har været udsat for en meget svingende efterspørgsel. Regionen har i de foregående år således i flere omgange været i dialog med de største brugerkommuner om anvendelse af Toftlund med henblik på at afstemme forventninger til anvendelse af tilbuddet. Den svingende efterspørgsel, der alligevel har været, har ført til, at regionen medio 2015 indleder processen omkring en hurtig lukning.
Socialdirektørforum er orienteret om situationen på mødet den 20. august 2015, hvor der ikke var indvendinger imod lukning af afdelingen i Toftlund. De omkring 30 involverede kommuner er orienteret om situationen den 14. september 2015.
 
Regionen ønsker på denne baggrund Socialdirektørforums godkendelse af lukning af afdelingen i Toftlund under Center for Misbrug og Socialpsykiatri. Det er regionens oplevelse, at kommunerne specielt gennem 2015 har haft særlig opmærksomhed på at få deres borgere videre fra et forsorgshjem. Ligeledes benyttes Toftlund af færre kommuner i 2015 end i de tidligere år. Dette har – på trods af et relativt højt antal indskrivninger – medført et markant øget flow, hvorved en økonomisk rentabel belægningsprocent ikke har kunnet opretholdes. Belægningsprocenten for 2015 frem til og med august er således kun 52 %, hvilket skal sammenholdes med en budgetteret belægning på 90 %
Den indledende proces om nedlukning – herunder afskedigelse af personale – er indledt i juli 2015. For at begrænse de økonomiske konsekvenser arbejdes der med en model for nedlukning, hvor der allerede fra 1. oktober 2015 ikke længere er indskrevet borgere på tilbuddet. Denne model anvendes, fordi indtægtsgrundlaget med det nuværende niveau af indskrivninger, er markant lavere end det minimale omkostningsniveau, der blandt andet indebærer døgn-sikkerhedsnormering. Samtidig medfører modellen, at der hurtigt vil kunne arbejdes på at omplacere personalet til andre enheder i centret. Sidstnævnte udelukker dog ikke, at der bliver omkostninger under nedlukningen.
Der vil ved lukning af afdelingen være et væsentligt akkumuleret underskud. De primære årsager er:
 •  Overført underskud fra tidligere år
 •  Markant vigende belægning i 2015
 •  Minimums døgn-sikkerhedsnormering, der er uafhængig af antal indskrevne borgere
 •  Nedlukningsomkostninger: Afvikling af personale og bygninger
 
Region Syddanmark forventer, at det akkumulerede underskud bliver på ca. 2,0 mio. kr. Heri indgår blandt andet, at personalet fra Toftlund efter lukningen forventes overflyttet til andre enheder i centeret. Udkast til forventet fordeling af finansiering af underskuddet fremgår af vedlagte bilag.
Afdelingen i Toftlund har siden overdragelsen fra Tønder Kommune været drevet som er en selvstændig økonomisk enhed. Underskuddet ved en lukning skal derfor finansieres forholdsmæssigt af de kommuner, der har anvendt tilbuddet i 2013 og 2014 jf. vedlagte bilag. Såfremt Socialdirektørforum godkender lukningen informeres de involverede kommuner ultimo oktober 2015.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til, at Socialdirektørforum godkender lukning af afdelingen i Toftlund under Center for Misbrug og Socialpsykiatri

Referat

Godkendt som indstillet

Bilag

Fordeling 2 mio Toftlund

6. Velfærdsteknologi

I Udviklingsstrategien for 2014 er indskrevet en indsats om anvendelse af velfærdsteknologi på det sociale område
Ambition: Kommunerne og regionen ønsker at styrke overblikket over og vidensdelingen omkring, hvilke velfærdsteknologiske løsninger, der er udviklet og afprøvet med hvilken effekt på det sociale område. Initiativer: I Syddanmark er man langt med anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger, både på sundhed og socialområdet. På socialområdet taler man om socialteknologi og social læring. Der ønskes fremadrettet, at styrke anvendelsen af de velfærdteknologiske/socialteknologiske løsninger, der er på området. For at gøre dette, ønskes at skabe et fælles bibliotek, eller en vidensbank med udviklede velfærdsteknologiske løsninger på det sociale område. Kommunerne og regionen vil derfor søge at skabe et styrket, fælles overblik over, hvilke velfærdsteknologiske løsninger, der er udviklet og afprøvet – med hvilke økonomiske og faglige effekter ud fra hvilke antagelser? Det skal styrke vidensdelingen mellem institutioner, kommuner og regioner, samt udbredelsen af løsninger, som virker, mens det kan spare andre for at bruge ressourcer på at udvikle noget tilsvarende. Kommunerne og regionen vil gå i dialog om dette med relevante samarbejdspartnere helst på landsplan og alternativt i Syddanmark. Dertil vil anvendelse af velfærdsteknologi dagsordensættes og drøftes på et temamøde i 2013.
 
Det er efterfølgende besluttet, at afvente Sundhedsstrategisk Forum arbejde med udarbejdelse af en Fælleskommunal velfærdsstrategi for sundhedsområdet.
SSF har på møde den 17/6 2015 godkendt en fælleskommunal velfærdsteknologistrategi for Syddanmark
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirketørforum tiltræder den fælleskommunale velfærdsteknologistrategi.

Referat

Godkendt som indstillet

Bilag

SSF_ Fælleskommunal velfærdsteknologistrategi

7. Møde med Socialtilsyn Syd

Forrentningsudvalget drøftede på møde med Socialtilsyn Syd følgende punkter:
 • Finansiering af Socialtilsyn Syd i 2016 og fremadrettet
 • Håndtering af borgernes egenbetaling på §§107 – 110
Der gives en status på resultatet af mødet med Socialtilsyn Syd

Referat

Orientering er taget til efterretning

8. Håndtering af borgernes egenbetaling på §§107 – 110

Håndtering af borgernes egenbetaling på §§ 107 – 110 har været drøftet i flere sammenhænge.
Senest blev der gjort opmærksom på udfordring med håndtering af borgernes egenbetaling under "Eventuelt" på møde i Socialdirektørforum den 20. august 2015. Der var her enighed om, at følge op på udfordringen.
 
Udfordringen er blandt andet: Socialtilsynene og Socialstyrelsen er af den opfattelse, at der for §§ 107 -110 boformer ikke skal indregnes indtægter for egenbetaling fra beboerne i budgettet til godkendelse af socialtilsynet. Konsekvensen ved dette vil være, at der skal beregnes bruttotakster eksklusiv egenbetalingen, som er en integreret del af tilbuddet. Dette vil være en ændring af den praksis, der er i dag i Syddanmark.
 
Forretningsudvalget drøftede sagen med Tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen på møde den 29. september 2015. Drøftelsen tog udgangspunkt i notat udarbejdet af den økonomiske arbejdsgruppe under Socialdirektørforum, se vedlagte.
 
Det blev drøftet, at en løsning for 2016 kan være, at kommunerne i indberetning af budgetskemaer laver en note, hvoraf det kan fremgå, at der er indregnet egenbetaling i taksten.
 
Der skal arbejdes videre med at finde en model, der kan honorere de ønsker og krav, der er til håndteringen af borgernes egenbetaling. Målet er, at alle i Syddanmark anvender denne model fra 2017. Økonomisk arbejdsgruppe skal i arbejdet endvidere beskrive, hvilke elementer der kan indregnes i borgerens egenbetaling.
 
Der er opmærksomhed på, at der i dag blandt kommunerne i Syddanmark er forskellig praksis for fastsættelse og opkrævning af borgernes egenbetaling.
Der er endvidere opmærksomhed på, at KL er gået i dialog med Ministeriet vedrørende reglerne ift. borgernes egenbetaling.
 
Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning

Referat

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Notat_Borgernes egenbetaling på §§ 107 – 110 tilbud
Svar fra Ministeriet_ Egenbetaling på kvindekrisecentre og forsorgshjem

9. Evaluering af tilsynsreformen

Socialministeriet har igangsat evaluering af tilsynsreformen med afsæt i aftale om "Et Nyt Socialtilsyn” af den 25. oktober 2012 – et uddrag ses her:
Der er derudover enighed om, at der skal foretages en opfølgning i forligskredsen efter to år. Med opfølgningen ønsker forligspartierne at sikre, at reformen implementeres i overensstemmelse med partiernes ønske om en højere kvalitet af de sociale døgntilbud. Opfølgningen skal blandt andet følge op på, om formålet med reformen opfyldes med de iværksatte tiltag, eller om der er behov for yderligere tiltag, fx skærpede krav til virksomhedsformer og bestyrelser. Herudover skal opfølgningen belyse udviklingen i antallet af offentlige henholdsvis private tilbud og variationen i socialtilsynenes tilsynstakster.
 
Link til aftalen:
 
Socialministeriet har igangsat en hurtig evalueringsproces, der kører i to spor:
 • Midtvejsevaluering af Tilsynsreformen, herunder blandt andet whistleblowerordningen med inddragelse af forskellige interessenters erfaringer med reformen
 • Kortlægning af eventuelle juridiske problemstillinger, der er opstået i de to år, hvor tilsynene har været i gang.
 
Processen omfatter både kvalitative og kvantitative undersøgelser af forskellige interessenters erfaringer med Tilsynsreformen. Det vil sige, at både de fem socialtilsyn, de kommunale, regionale og private tilbud samt kommuner, regioner og KL’s erfaringer med Tilsynsreformen inddrages.
 
KL igangsætter en proces
På baggrund af dette sætter KL ligeledes en proces i gang, hvor der blandt andet på administrativt niveau indhentes kommunernes erfaringer med tilsynsreformen/lovgivningen.
 
Det indsamlede materiale vil indgå i forberedelserne til politisk drøftelse i KL’s udvalg og bestyrelse forud for KL’s tilbagemelding til ministeriet om opfølgningen på tilsynsreformen, herunder evt. ønsker om justeringer i lovgivningen mv.
 
KL efterlyser input fra kommunerne om de foreløbige erfaringer med tilsynsreformen, herunder i særlig grad eventuelle juridiske problemstillinger, man er stødt på de første to år med reformen. KL efterlyser således eventuelle forslag til korrektion eller ændring af tilsynslovgivningen, hvis regler mv. har vist sig at være uhensigtsmæssige.
 
Der skal gives en tilbagemelding til KL senest 28. oktober 2015.
 
Opsamling fra tidligere drøftelser i Socialdirektørforum
 • Udfordring, at der i loven ikke er et loft for stigninger i udgifterne til Tilsynet.
 • Meget detaljeret mængde af informationer, som tilbuddene skal levere til tilsynene
 • Udfordringer med mængden og detaljeringsgraden på levering af økonomidata herunder også uhensigtsmæssig deadline
 • Udfordringer med at få godkendt plejefamilier
 
Indstilling
Det indstilles, at Socialdirektørforum drøfter erfaringer med reformen og bidrager til evalueringen med input om:
 • de foreløbige erfaringer med tilsynsreformen, herunder i særlig grad eventuelle juridiske problemstillinger
 • forslag til korrektion eller ændring af tilsynslovgivningen, hvor regler med videre har vist sig at være uhensigtsmæssige.

Referat

Tilsynsreformen blev drøftet. Vedlagt referatet er KKR sekretariatets opsamling, der er sendt til KL.

Bilag

Evaluering af tilsynsreformen KKR Syddanmark

10. Orienteringer

– Svar fra Ministeriet vedr. principper ift. udmøntning af den nye takstbekendtgørelsen (i relation til Rammeaftale 2016).
Socialdirektørforum rettede den 8. maj 2015 henvendelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold med spørgsmål om principper ift. udmøntning af den nye takstbekendtgørelse, se vedlagte.
 
Spørgsmålene vedrører, om følgende ligger inden for rammerne af den nye takstbekendtgørelse:
 • om underskud på op til fem procent kan overføres til det efterfølgende år med henblik på dækning af underskuddet via effektiviseringer.
 • princip om, at overførsel af under- og overskud på op til fem procent ikke kan akkumuleres.
Vedlagt er svar fra Ministeriet på spørgsmålene. Heraf fremgår, at Syddanmarks fortolkning, som fremgår af Styringsaftalen 2016, er inden for rammerne af takstbekendtgørelsen.
 
 
– Orientering fra Aabenraa Kommune: Oprettelse af tilbud til mennesker med Autisme, se vedlagte bilag.
 
 
– Orientering fra Aabenraa Kommune: Orientering af ophør af CHK
Forretningsudvalget foreslår, at de kommuner som ønsker dialog om samarbejdsaftaler og faglige netværk kontakter Aabenraa Kommune.

Referat

Orienteringer taget til efterretning.

Bilag

Brev til ministeriet vedr takstbekendtgørelsen
Svar til Forretningsudvalget for Sydregionens Socialdirektørforum
Orientering om oprettelse af botilbud
Orientering om ophør af CHK_ Aabenraa Kommune

11. Eventuelt

Eventuelt

Referat

– I den nye takstbekendtgørelse er SEL § 83 som noget nyt indskrevet. Det ønskes, at det, på næste møde i Socialdirektørforum, dagsordenssættes hvorledes dette skal håndteres.
– Der ønskes en synliggørelse at de eksisterende netværk på kommunikationsområdet. Det skal undersøges, om der eventuelt er et kommissorium for netværkene.
– Der ønskes dagsordensat et punkt vedr. Ældre udviklingshæmmede

12. Næste møde

Næste møde i Socialdirektørforum er den 15. december 2015.