Socialdirektørforum

Udgivet 09.10.2019

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Socialdirektørforum

STED

Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2

STARTTIDSPUNKT

2019-10-09 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2019-10-09 12:00


 

PUNKTER

1. Godkendelse af referat

2. Oplæg fra Det syddanske EU-kontor

3. Fremtidens socialområde

4. Drøftelse af afdækning af autismeområdets kapacitetsbehov

5. Godkendelse af etablering af nyt højt specialiseret døgn- og dagtilbud til voksne borgere indenfor autimespektret

6. Godkendelse af plan for udrulning af Sammen om Psykiatri til alle kommuner i Syddanmark

7. Godkendelse af ansættelse af projektmedarbejder i Sammen om Psykiatri

8. Godkendelse af fagligt netværk for ledere

9. Godkendelse af høringssvar til Region Syddanmarks psykiatriplan

10. Godkendelse af svar til Socialstyrelsen på henvendelse om Hjerneskaderådgivningen

11. Godkendelse af mødeplan for Socialdirektørforum og Forretningsudvalget 2020

12. Solidarisk hæftelse, når Socialtilsynet lukker tilbud

13. Godkendelse af proces for Rammeaftalen 2021-2022

14. Orientering om udmelding fra National Koordination

16. Orientering

17. Eventuelt

18. Næste møde


1. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat

Godkendelse af referat

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender referatet fra mødet den 16. august 2019.

 

Beslutning

Referatet blev godkendt.

2. Oplæg fra Det syddanske EU-kontor

Oplæg fra Det syddanske EU-kontor

Oplæg fra Det syddanske EU-kontor

Foreningen for EU og Internationalt samarbejde Syddanmark blev stiftet 1. januar 2007 i et samarbejde mellem kommunerne i Syddanmark, Vækstforum og Regionsrådet.

Formålet er at danne rammen for et fælles EU-kontor i Bruxelles. Kontoret skal understøtte implementeringen af kommunale og regionale strategier inden for innovation, videndeling og videnopbygning, anvendelse af ny teknologi og forskning, etablering af udvikling af nye virksomheder, udvikling af menneskelige ressourcer og udviklingsaktiviteter i yderområderne.

I forbindelse med Socialdirektørforums studietur til London i marts 2019 har Socialdirektørforum drøftet muligheden for at iværksætte et projekt med fokus på simulationstræning – eksempelvis i forhold til udadreagerende adfærd. Simulationstræning kunne være et eksempel på et projekt, der kan tænkes ind i et internationalt samarbejde.

Allan Nordby Ottesen fra Det Syddanske EU-kontor holder et oplæg med udgangspunkt i de stigende udfordringer med flere patienter og højere omkostninger på det psykiatriske område, som ikke kun er en dansk problemstilling. Det er en problemstilling, som kendes fra flere steder i Europa. Oplægget tager således udgangspunkt i en række europæiske eksempler, henviser til ”best practice” med simulationstræning, digitalisering samt EU-projektsamarbejdsmuligheder og EU-funding.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering.

 

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning. Lise Willer oplyste, at kommunerne kan anvende The Social Services Network in Europe (ESN) til at hente inspiration fra andre EU-lande eller finde mulige samarebjdspartnere.   

Præsentation fra oplægget er vedlagt som bilag. For yderligere informationer om tilskud og muligheder kan Allan Nordby Ottesen fra det Syddansek EU kontor kontaktes.

 

 

Bilag

Oplæg fra EU kontoret.pdf

3. Fremtidens socialområde

Fremtidens socialområde

Fremtidens socialområde

Det specialiserede socialområdet er under pres. Antallet af borgere, som modtager hjælp på det specialiserede område, er fra 2014-2017 steget med 12,9 pct. I Socialdirektørforum har der løbende være drøftelser om fremtiden, dels med udgangspunkt i konkrete sager, dels med udgangspunkt i forespørgsler omkring udvidelse af pladser, lukning af tilbud m.m. På døgnseminar i 2015 blev fremtidens socialområde drøftet med fokus på specialiseringen ud til borgeren. I 2016 udarbejdede Socialdirektørforum strategien ‘Fordi vil vil – ikke fordi vi skal’. Her lægges der vægt på, at de økonomiske drøftelser er nødvendige, men at der skal være mere fokus på kvalitet i tilbuddene.

Der er et fortsat behov for at tage fat på drøftelsen om fremtidens socialområde. Vi skal arbejde for at sikre høj kvalitet og bedre sammenhæng for borgerne, den bedste anvendelse af midlerne på området, og at vi i fællesskab og gennem rammeaftalen kan sætte de rette langsigtede mål, som giver en bedre ramme for de løbende beslutninger, der træffes i Socialdirektørforum. 

Region Syddanmark lægger ud med det første perspektiv på fremtidens socialområde, hvor Christian Schacht-Magnussen fremlægger Regionens overvejelser på mødet.

Hvis der er i Socialdirektørforum er opbakning til et døgnseminar i 2020, foreslås det, at temaet for seminaret bliver ‘Fremtidens socialområde’. Frem til seminaret vil der være løbende oplæg om og perspektiver på temaet, så Socialdirektørforum på seminaret er klædt på til en grundig drøftelse om området.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at temaet om ‘Fremtidens socialområde’ drøftes med afsæt i oplægget fra Christian Schacht-Magnussen, og at Socialdirektørforum godkender, at temaet og flere perspektiver herpå drøftes ved de kommende møder.

 

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte, at fremtidens socialområde skal være et tema, som drøftes på kommende møder i Socialdirektørforum.

Med afsæt i Christian Schacht-Magnussens oplæg blev temaet drøftet. Der var enighed om, at bl.a. følgende emner er interessante for fremtidige drøftelser:

 • Hvornår bliver en borger en del af det sociale system, og hvordan kan vi involvere pårørende på en hensigtsmæssig måde, så borgerne ikke unødt bliver en del af systemet?

 • Hvad skal vi kunne tilbyde borgere på det specialiserede socialområde, som er over 65 år, til sammenligning med øvrige borgere over 65 år?

 • Grupper med særlige udfordringer, eksempelvis misbrugere

 • Tværfaglige og tvæsektorielle løsninger samt inddragelse af pårørende

  Det blev bemærket, at problematikkerne omkring fremtidens socialområde skal tænkes ind i den kommende rammeaftale.

   

 

Bilag

Strategi for Socialdirektørforum.pdf
Økonomisk opfølgning 2018 – til økonomisk arbejdsgruppe NY.docx
Oplæg SDF 9.10.2019 CSM.pdf

4. Drøftelse af afdækning af autismeområdets kapacitetsbehov

Drøftelse af afdækning af autismeområdets kapacitetsbehov

Drøftelse af afdækning af autismeområdets kapacitetsbehov

Baggrund

Socialdirektørforum har på mødet den 16. august 2019 besluttet at lave en kort afdækning af autismeområdet i Syddanmark med fokus på borgere med massiv/fuldstændig autisme. Beslutningen om at lave en afdækning af autimeområdet er taget på baggrund af Regionens ønske om at etablere et nyt højt specialiseret tilbud til borgere massiv/fuldstændig autisme.

Landsdækkende undersøgelser af autismeområdet

Landsdækkende opgørelser viser, at autismeområdet er i stigning. KL har opgjort, at der på landsplan har været en stigning fra 2013 til 2017 i antallet af børn og unge med autisme på 42 % – svarende til 16.900 borgere. Der er dog ikke fundet undersøgelser, som definerer, om det er borgere med massiv/fuldstændig autisme, eller om det er borgere med en lettere autimespektrum diagnose, der er i stigning. Der er i Sverige lavet en undersøgelse, som peger på, at det er børn- og unge med normal/høj begavelse, som er med til at give den store stigning.

Af VIVES rapport om kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på børne- og ungeområdet ses, at seks ud af ti kommuner oplever store eller meget store udfordringer i arbejdet med børn og unge med autisme, ADHD eller lignende problematikker, og at der opleves en stigning i børn og unge med autisme, ADHD og lignende problematikker.

Resultater af den Syddanske afdækning af autismeområdet

Der er indkommet svar fra 16 kommuner på voksenområdet og 10 kommuner på børneområdet. Der er dog mange, som har samarbejdet om svarene.

Resultater fra voksenområdet

Kommunerne i Syddanmark er blevet bedt om at angive, hvorvidt antallet af voksne borgere med massiv/fuldstændig autisme er stigende, uændret eller faldene i henholdsvis 2022 og i 2025. Herudover er der blevet spurgt til, hvorvidt en eventuel stigning kan dækkes via interne pladser i kommunen, om kommunen er i gang med eller planlægger udvidelse af antal pladser til målgruppen, og hvorvidt en udvidelse betyder, at der vil blive sat pladser til salg.

Forventet udviklingen i voksne borgere med autisme

 

2022

2025

Faldende

0 %

0 %

Uændret

58 %

46 %

Stigende

42 %

54 %

 

Som det ses i tabellen oven for er der lidt flere, som melder om stigninger i 2025 end i 2022.

Resultater på børne- og ungeområdet

Kommunerne i Syddanmark er blevet bedt om at angive, hvorvidt antallet af borgere med massiv/fuldstændig autisme er stigende, uændret eller faldene i henholdsvis 2022 og i 2025.

Forventet udviklingen i børn og unge med autisme

 

2022

2025

Faldende

0 %

0 %

Uændret

50 %

50 %

Stigende

50 %

50 %

Køb af pladser og udvidelse af antal pladser i kommunerne på voksenområdet

Tre kommuner angiver, at de har en stigning i antallet af borgere i målgruppen, og at de ønsker at dække denne tilgang ved at købe pladser eksternt.

Følgende fire kommuner øger kapaciteten:

 • Aabenraa Kommune

 • Odense Kommune (25 pladser)

 • Vejle Kommune

 • Esbjerg Kommune

Vejle Kommune, Aabenraa Kommune og Odense Kommune påtænker at sælge en mindre del af pladserne til andre kommuner.

De øvrige kommuner, som melder om stigning, kan rumme de ekstra borgere i deres nuværende tilbud. Vejle Kommune, Kolding Kommune og Odense Kommune har angivet, at de ønsker at hjemtage borgere.

Sammenfatning

Det konkluderes, at målgruppe af borgere med massiv/fuldstændig autisme er i vækst, men at det ikke nødvendigvis er den målgruppen inden for autismespektret, der vokser mest. Der ses forskelle mellem kommunernes behov, så nogle kommuner ønsker at sælge pladser, mens andre ønsker at købe pladser. Der ses således ikke en klart tendens til en stigning inden for målgruppen, som der ikke allerede er taget hensyn til i udbuddet af tilbud.

Det bemærkes, at Socialdirektørforum den 21. marts 2019 også har godkendt en udvidelse af regionens botilbud i Teglgårdsparken i Middelfart til 11 midlertidige pladser til unge og voksne inden for autismespektret, der ønsker en bolig, der ikke er “institutionslignende”.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at afdækningen af behov for autismepladser drøftes.


Beslutning

Afdækning af autismeormådet blev drøftet og taget til efterretning. Området vil være et fokusområde fremover.

 

5. Godkendelse af etablering af nyt højt specialiseret døgn- og dagtilbud til voksne borgere indenfor autimespektret

Godkendelse af etablering af nyt højt specialiseret døgn- og dagtilbud til voksne borgere indenfor autimespektret

Etablering af nyt højt specialiseret døgn- og dagtilbud til voksne borgere inden for autismespektret

Baggrund

Socialdirektørforum behandlede på mødet den 16. august 2019 regionens forslag om etablering af et nyt højt specialiseret døgn- og dagtilbud med 14 pladser til voksne borgere med autisme i svær og massiv grad. Regionen har efterfølgende revideret forslaget til 8-10 pladser.

Regionen har de seneste år oplevet en stor efterspørgsel efter midlertidige (§107) og varige pladser (§108) til borgere med autisme i forskellig grad. Regionens Autismecenter Syddanmark har aktuelt 47 botilbudspladser til voksne autister, og der har gennem de seneste år været en belægning på 100 %.

Socialdirektørforum godkendte den 21. marts 2019 en udvidelse af regionens botilbud i Teglgårdsparken i Middelfart til 11 midlertidige pladser til unge og voksne inden for autismespektret, der ønsker en bolig, der ikke er “institutionslignende”.

Regionen oplever også en stor efterspørgsel efter et højt specialiseret tilbud til voksne med autisme i svær eller massiv grad. Regionen har i 2019 og de foregående år modtaget flere anmodninger om matchning vedrørende voksne borgere med autisme i svær eller massiv grad – dermed borgere, som ikke passer til målgruppen for botilbuddet i Teglgårdsparken.

Regionen har i september henvendt sig til kommunerne med borgere på ventelisten for at få en opdateret status i forhold til borgerne, hvor der er foretaget en konkret matchning. Som det fremgår af nedenstående venteliste pr. 27. september, er der 11 borgere fra syddanske kommuner, hvor kommunerne har meddelt, at de fortsat ønsker en plads til borgeren. Derudover er der muligvis yderligere 2 borgere fra syddanske kommuner på ventelisten, men det har ikke været muligt at få kontakt med kommunerne og dermed få en status.

Regionens venteliste pr. 27. september til §107/§108 plads til autister i svær/massiv grad

Kommune

Antal borgere

Sammenligning med svar fra autismeafdækningen

(indsat af sekretariatet)

Assens Kommune

2

Fredericia Kommune

1

Angiver uændret tilgang – dækker internet i eksisterende tilbud

Haderslev Kommune

1

Angiver uændret tilgang – dækker internet i eksisterende tilbud

Kerteminde Kommune

1

Angiver uændret tilgang – dækker internet i eksisterende tilbud

Middelfart Kommune

1

Har ikke svaret

Odense Kommune

1

Udvider kapacitet og hjemtager borgere

Svendborg Kommune

1

Sønderborg Kommune

2

Angiver uændret tilgang – dækker internet i eksisterende tilbud

Vejle Kommune

1

Udvider kapacitet

I alt Syddanske kommuner

11

 

Kommuner udenfor Syddanmark

4

 

I alt på venteliste

15

 

 

Yderligere borgere på venteliste, men hvor det ikke har været muligt at få kontakt med kommunen.

Derudover har regionen i 2019 og foregående år modtaget flere telefonhenvendelser på et §107 eller §108 tilbud, men kommunerne har ikke indsendt en matchningsanmodning, da der ikke var ledige pladser. Endvidere har der også været løbende henvendelser om akutte pladser, som ikke har været mulige at imødekomme. Udover henvendelserne forventer vi, at 6-8 unge på regionens autismetilbud Bihuset i løbet af 2-4 år får brug for et voksentilbud.

Region Midtjylland oplever tilsvarende også en stor efterspørgsel efter pladser, og som det fremgår af deres seneste redegørelse til det midtjyske socialdirektørforum DASSOS har Region Midtjylland pr. 1. juli 2019 en venteliste på 39 borgere til borgere med autisme.

For at imødekomme kommunernes efterspørgsel søger regionen om at få godkendt at oprette et højt specialiseret døgn- og dagtilbud med 8-10 pladser til voksne borgere indenfor autismespektret. Døgnpladserne er som udgangspunkt tænkt som §107 pladser, men med mulighed for at oprette pladser efter §108, hvis kommunerne efterspørger det.

Målgruppen for tilbuddet vil være tilsvarende centerets autismetilbud Kirkevej, Hus A i Kværndrup. Dvs. borgere med udviklingsforstyrrelser som følge af autisme. Det betyder bl.a., at de har:

 • Mangelfuld deltagelse i socialt samspil

 • Omfattende vanskeligheder i forhold til sprog og kommunikation

 • Udtalte begrænsninger i forhold til aktiviteter og interesser ofte med stereotype adfærdsmønstre til følge.

Borgerne har behov for et højt specialiseret tilbud for at få den nødvendige støtte og vejledning.

Den rehabiliterende og autismepædagogiske tilgang vil være anerkendende og ressourcefokuseret og tage udgangspunkt i den enkelte borger ved valget af metoder. Der vil blive anvendt metoder som TEAACH, KRAP, KAT-kassen og Low Arousal. Det er metoder, der også i dag anvendes i centret med gode erfaringer, og med stor anerkendelse fra nuværende handlekommuner.

Regionens reviderede forslag indebærer, at regionen vil undersøge mulighederne for et fleksibelt nybyggeri med i alt 8-10 døgn- og dagtilbudspladser på vestfyn/trekantsområdet. Der vil være fokus på at bygge fleksibelt dels i forhold til de enkelte boliger, og dels så tilbuddet kan udvides efter nogle år, hvis der er efterspørgsel efter flere pladser.

Prisen for døgn- og dagtilbudspladserne fastlægges på baggrund af regionens taktstruktur, hvor prisen sammensættes af en basistakst og en ydelsespakketakst. De økonomiske konsekvenser ved at reducere pladstallet fra 14 til 8-10 pladser forventes at medføre en mindre stigning i basistaksterne, da det driftsøkonomisk er mere optimalt med flere pladser.

 • Ydelsespakketaksterne vil være de samme uanset om tilbuddet har 8, 10 eller 14 pladser. Centerets prisinterval pr. døgn for ydelsespakketaksterne er 328 kr. i 2019 for døgntilbuddet og 110 kr. i 2019 for dagtilbuddet.

 • Basistakterne for døgntilbuddet forventes at ligge på ca. 1.400-1.450 kr. pr. døgn ved 8-10 pladser (svarende til årligt ca. 511.000-529.000 kr.). Basistaksten ved 14 døgnpladser var forventet til ca. 1.100-1.300 kr. pr. døgn (402.000 – 475.000 kr.).

 • Basistakterne for dagtilbuddet forventes at ligge på ca. 300-330 kr. pr. døgn ved 8-10 pladser (svarende til årligt ca. 110.000 – 120.000 kr.). Basistaksten ved 14 dagtilbudspladser var forventet til ca. 250-280 kr. pr. døgn (91.000 kr. – 102.000 kr.).

 • De endelige basistakster bliver beregnet, når de bygnings- og personalemæssige omkostninger er endelig afklaret.

De endelige basistakster bliver beregnet, når de bygnings- og personalemæssige omkostninger er endelig afklaret.

Nye autismetilbud vil indgå i en økonomisk enhed sammen med de øvrige pladser på Autismecenter Syddanmark. Økonomien i denne økonomiske enhed er sund.

Hvis socialdirektørforum godkender regionens indstilling forventes tilbuddet at kunne starte ultimo 2020. Der forventes at være en opstartsfase på ca. et ½-1 år. I denne fase vil indtægterne selvsagt ikke fuldstændig modsvare omkostningerne, men forskellen forventes dog ikke at være markant, blandt andet fordi personaleomkostningerne kan tilpasses løbende i forhold til indskrivningerne.

Hvis regionen får godkendt tilbuddet til autister, vil regionen i opstarten af og under byggeprojektet have stor fokus på udviklingen i ventelisten og efterspørgslen på området. Regionen ønsker ikke at etablere et tilbud, hvis der ikke længere er den nødvendige efterspørgsel efter pladserne.

Oprettelsen af tilbuddet er under forudsætning af Regionsrådets godkendelse, de fornødne byggetilladelser samt socialtilsynets godkendelse af tilbuddet.

Indstilling

Socialdirektørforum godkender regionens indstilling om at oprette et højt specialiseret døgn- og dagtilbud til voksne borgere inden for autismespektret med 8-10 døgnpladser og 8-10 dagtilbudspladser.


Beslutning

Socialdirektørforum godkendte, at regionen opretter et højt specialiseret døgn- og dagtilbud til voksne borgere inden for autismespektret med 8-10 §107 døgnpladser eller efter konkret vurdering og behov §108 pladser.

Socialdirektørforum gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der skal være mulighed for at en fleksibel tilpasning ift. § 107 og § 108 pladser, og at der er et ønske om at følge udviklingen af anvendelsen af pladserne, heruner som § 107 eller § 108 pladser.

 

Bilag

Ændringsskema – Nyt tilbud Autismecenter Syddanmark 29-09-2019.pdf

6. Godkendelse af plan for udrulning af Sammen om Psykiatri til alle kommuner i Syddanmark

Godkendelse af plan for udrulning af Sammen om Psykiatri til alle kommuner i Syddanmark

Godkendelse af plan for udrulning af ‘Sammen om Psykiatri’ til alle kommuner i Syddanmark

Baggrund

‘Sammen om Psykiatri’, som blev godkendt på Socialdirektørforum den 2. februar 2018, er et samarbejde mellem psykiatrien og kommunerne med en fælles bestræbelse på at bygge tættere bro mellem kommuner og regionspsykiatrien om de allermest komplekse borgere. Med udgangspunkt i de valgte borgere indledes et tæt samarbejde mellem kommune og psykiatri. Samarbejdet tog udgangspunkt i den enkelte borger og dennes udfordringer. Der arbejdes med i højere grad at anvende eksisterende redskaber som fx udskrivningsaftale og koordinationsplaner. Der lægges nu op til, at projektet udrulle til alle de syddanske kommuner.

Formål med projektet

Det overordnede formål er at skabe bedre sammenhæng i indsatserne for borgerne. Den bedre sammenhæng skal bl.a. medvirke til færre indlæggelser, øget ambulant behandling og mere progression for borgerne. Dette skal opnås ved, at kendskabet sektorerne imellem øges, at samarbejdet, samtidigheden og tværfagligheden i indsatserne styrkes, og der udvikles bedre samarbejdsformer mellem behandlingspsykiatrien og kommuner.

Mål

 • At borgerne oplever øget sammenhæng, samarbejde og samtidighed i indsatsen

 • At borgerne i projektet oplever færre indlæggelser

 • At borgerne oplever mere progression

Målgruppen er borgere fra 20 år med psykiske lidelser, som modtager indsatser fra såvel behandlingspsykiatrien som i den regionale og kommunale socialområde.

Fortsat behov for samarbejde om borgere med psykisk sygdom

I de senere år har regionen og socialdirektørforum intensiveret samarbejdet yderligere. Men vi har fortsat en stor og vigtig opgave i det tværsektorielle samarbejde. Det viser arbejdet i projekt ‘Sammen om Psykiatri’. Gentagne rapporter og analyser peger på problemer med tab af kontakt i overgangene, at den sociale indsats og behandlingen i psykiatrien ikke hænger godt nok sammen, at de sociale indsatser ofte er utilstrækkelige, og at borgernes afvises eller ikke fastholdes godt nok i behandling i psykiatrien. Der er altså stadig også et stort behov for at øge samarbejdet på andre fronter mellem kommuner og region på psykiatriområdet. Det er ‘Sammen om Psykiatri’ en del af løsningen på.

Proces

Status på ‘Sammen om Psykiatri’ er, at første fase vil være gennemført med udgangen af 2019. Her har tre kommuner, Odense kommune, Haderslev kommune og Aabenraa kommune, og to psykiatriske afdelinger samarbejdet om udvalgte borgere med komplekse problemstillinger. Projektet er lagt an på, at alle 22 kommuner skal inddrages i flere etaper, hvilket der nu foreligger et udkast til en køreplan for, jf, vedlagte plan. Her foreslås det, at projektet udrulles i klyngen i Vestjylland (Esbjerg, Varde, Vejen og Billund Kommuner) i oktober 2019. 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at planen for udrulning af ‘Sammen om Psykiatri’ til alle kommuner i Syddanmark godkendes.

 

Beslutning

Socialdirektørforum godkente planen for udrulning af Sammen om Psykiatri. Det blev bemærket, at de erfaringer, som allerede er opnået i projektet, skal trækkes ud og bruges i det fremadrettede arbejde.

Bilag

Plan – igangsætte i klynger Sammen om psykiatri sep. 2019.docx

7. Godkendelse af ansættelse af projektmedarbejder i Sammen om Psykiatri

Godkendelse af ansættelse af projektmedarbejder i Sammen om Psykiatri

Godkendelse af ansættelse af projektmedarbejder i ‘Sammen om Psykiatri’

Baggrund

Der har i projektet ‘Sammen om Psykiatri’ været ansat en projektleder på deltid siden midten af 2018 med udløb for stillingen med udgangen af 2020, som har været delvist finansieret af Socialdirektørforum. Projektlederen, som blev ansat, har imidlertid været sygemeldt i længere tid, er i dag raskmeldt, men går på barsel i december 2019. Regionen har været fleksible i forhold til at finde ressourcer til at håndtere funktionen indtil nu, men kan ikke finde ressourcer til stillingen fremadrettet.

Indtil nu har ‘Sammen om Psykiatri’ involveret tre kommuner, men det har været vanskeligt at drive og samle kommunerne og psykiatrien. Med forslaget om udrulning til alle kommuner i løbet af 2019-2020 vurderes det derfor, at behovet for en projektmedarbejder vil blive større end tidligere.

Løsning

Der har været en dialog med regionen om opslag af en stilling til en fuldtidsprojektmedarbejder for en periode på to år, som skal overtage opgaverne fra den nuværende projektmedarbejder, der går på barsel. I overgangen mellem psykiatrien og kommunerne opleves der tab af kontakt, manglende sammenhæng og manglende fastholdelse. Stillingen skal bidrage til at imødekomme disse udfordringer i spændet mellem psykiatri og kommunale tilbud. Samtidig vil stillingen også bidrage til andre initiativer, der skal øge samarbejdet mellem region og kommuner inden for det psykiatriske område. Opgaverne bliver primært på voksenområdet med fokus på mennesker med sociale problemer, misbrugsproblemer og psykisk sygdom. Den nye projektmedarbejder skal desuden bidrage til udulningen af projektet i de øvrige 18 kommuner.

Stillingen skal finansiere dels af Socialdirektørforum og dels af regionen. Midlerne til finansieringen af stillingen kan tages fra overskuddet fra Det Fælleskommunale Socialsekretariat, som i Årsrapporten 2018 blev opgjort til 3,6 mio. kr. Udgifterne til den eksisterende og den kommende stilling i Sammen om Psykiatri vil udgøre ca. 400.000 kr. årligt inkl. midler til kørsel mv.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender, at der opslås en to-årig projektstilling i projektet, og at den kommunale finansiering af halvdelen af stillingen finde hos Socialdirektørforums midler.


Beslutning

Socialdirektørforum godkender, at der etableres en to-årig projektstilling, som finansieres ligeligt mellem Socialdirektørforum og Region Syddanmark.

Bilag

Baggrundsnotat – samarbejde mellem Socialdir. forum og Psykiatrien sep. 2019 (2).docx

8. Godkendelse af fagligt netværk for ledere

Godkendelse af fagligt netværk for ledere

Godkendelse af fagligt netværk for ledere på socialområdet

Baggrund

På døgnseminaret oktober 2018 fremlage BDO deres analyse af den syddanske rammeaftale. Her blev det bl.a. fremhævet, at der på interviewrunden i kommunerne var udtrykt ønske om, at der oprettes et fagligt netværk for ledere på socialområdet. Nedenfor er der opstillet et forslag til en ramme for et fagligt netværk for ledere på socialområdet i regi af Socialdirektørforum, som sigter mod en ny målgruppe i forhold til eksisterende netværk på socialområdet i regi af KL og Region Syddanmark.

Forslag til ramme for fagligt netværk for ledere på socialområdet

Det foreslås, at der etableres et netværk for centerledere, ledere af botilbud og lign. i de syddanske kommuner. Netværket skal være et fagligt arbejdsrum, hvor sparring, relationer og faglige drøftelser skal være i centrum. Netværket skal endvidere bidrage til, at det efter møderne vil være lettere for deltagerne at gå i dialog med hinanden om udfordringer og løsninger. Møderne struktureres med inspiration og drøftelse af et konkret tema og med tid til mere uformelle drøftelser og sparring mellem deltagerne.

Netværksmøderne afholdes to gange årligt, og det vil være gratis at deltage i møderne. Der lægges op til, at der fra hver kommune kan deltage to centerleder/ledere af botilbud. Sammen med Det Fælleskommunale Socialsekretariat planlægger 2-3 centerledere/ledere af botilbud/lign. netværksmødets dagsorden, lokalitet, tema og evt. oplægsholder. Rollen som medplanlægger fastlægges ved det foregående netværksmøde. Formålet med at invitere netværkets deltagere til at være med til at planlægge møderne er at sikre forankring, tæt kobling til hverdagen og bedre mulighed for, at møderne afholdes på centre og botilbud, hvor de øvrige mødedeltagere i højere grad kan hente inspiration fra hverdagen. Det Fælleskommunale Socialsekretariat samarbejder med et professionelle netværksfacilitatorer omkring etableringen af netværket. Første netværksmøde forventes at kunne afholdes i januar 2020.

Det forventes, at der vil være mindre udgifter forbundet med driften af netværket til betaling af mødesteder, forplejning, oplægsholdere mv. Disse udgifter vil afholdes af Socialdirektørforums midler.

Det foreslås, at netværksmøderne i første omgang afholdes tre gange, hvorefter der laves en evaluering af netværket. Herefter forelægges det til beslutning i Socialdirektørforum, hvorvidt netværkets skal videreføres.

Lignende, eksisterende netværk på socialområdet

I regi af KL og Region Syddanmark er der i dag netværk for myndighedschefer på socialområdet, som er væsentlige at have for øje, således at et nyt netværk vil bidrage med ny viden eller være målrettet en anden målgruppe.

KL’s Ledernetværk på voksensocialområdet er et landsdækkende netværk for kommunale chefer og ledere med ansvar for myndighedsarbejdet på voksensocialområdet. Ledernetværket har eksisteret siden 2015, og der er pt. tilmeldt 177 deltagere. Netværket møde to gange om året. Drøftelserne i ledernetværket tager afsæt i den omstilling, som det specialiserede socialområde gennemgår i disse år, og fokuserer på, hvordan myndighedsarbejdet kan understøtte denne udvikling organisatorisk, fagligt og økonomisk.

Region Syddanmarks netværk for kommunale myndighedschefer/socialchefer på det specialiserede børne- og ungeområde har til formål at skabe dialog og relationer ift. arbejdet på det specialiserede børne- og ungeområde. Netværket består af en repræsentant fra hver af de 22 syddanske kommuner, 3-4 ledere fra Region Syddanmarks specialiserede socialområde og repræsentanter fra børne- og ungepsykiatrien i Syddanmark og mødes to gange om året. Regionen sammensætter dagsordenen med input fra deltagerne, og der gives oplæg fra regionen eller en af kommunerne alt efter emne.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at der etableres et netværk for centerledere, ledere af botilbud og lign. i de syddanske kommuner med forventet opstart i januar 2020, og at der sker en evaluering efter tredje netværksmøde.


Beslutning

Socialdirektørforum godkendte, at der etableres et netværk for centerledere, ledere af botilbud og lignende. Der skal udarbejdes et kommissorium, som lægger tydelige rammer for indholdet på de næste tre møder og skaber klarhed omkring sammenhæng til Socialdirektørforum. Punktet genoptages på næste møde.

 

9. Godkendelse af høringssvar til Region Syddanmarks psykiatriplan

Godkendelse af høringssvar til Region Syddanmarks psykiatriplan

Godkendelse af høringssvar til Region Syddanmarks psykiatriplan

Region Syddanmark har den 27. august 2019 sendt udkast til psykiatriplan i høring med frist den 11. oktober kl 12. Region Syddanmarks psykiatri plan er gældende i perioden 2020-2024 og er et udtryk for Region Syddanmarks retning og prioriteringer på området uden at omfatte andre aktører. Psykiatriplanen skal godkendes endeligt af regionsrådet medio december.

Psykiatriplanen har 38 anbefalinger inden for seks temaer:

 1. Patienter og pårørende
 2. Lighed i sundhed
 3. Sammenhæng og forebyggelse
 4. Bedre behandling – forskning, kvalitet og udvikling
 5. Kapacitet og organisering
 6. Fastholdelse, rekruttering og kompetencer.

Særligt tema 3 om Sammenhæng og forebyggelse har snitflader til det kommunale område og fokuserer på permanentgørelse af en række midlertidige projekter.

Regionen har overfor de fælleskommunale sekretariater tilkendegivet, at bedre behandling, kultur og kapacitet af regionen vurderes som de væsentligste punkter.

På tværs af social- og sundhedsområdet udarbejdes der et fælleskommunalt høringssvar. Af vedlagte bilag fremgår udkast til det fælleskommunale høringssvar til psykiatriplanen. Det bemærkes, at høringssvaret er sendt til kommentering på Sundhedsområdet, hvorfor der må forventes mindre ændringer og tilføjelser i den endelige udgave. Hvis det vurderes nødvendigt at lave større ændringer, vil det endelige høringssvar blive sendt til godkendelse i Forretningsudvalget.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender det fælleskommunale høringssvar til Region Syddanmarks psykiatriplan.

 

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte det fælleskommunale høringssvar til Region Syddanmarks psykiatriplan med mindre, skriftligt fremsendte ændringer fra enkelte kommuner.

Bilag

Fælleskommunalt høringssvar på Region Syddanmarks Psykiatriplan.docx
Høringsbrev_Psykiatriplan.pdf
Psykiatriplan__aug2019_HØRING.pdf

10. Godkendelse af svar til Socialstyrelsen på henvendelse om Hjerneskaderådgivningen

Godkendelse af svar til Socialstyrelsen på henvendelse om Hjerneskaderådgivningen

Godkendelse af svar til Socialstyrelsen på henvendelse om Hjerneskaderådgivningen i Odense

Socialstyrelsen har den 3. september 2019 henvendt sig til Socialdirektørforum og givet udtryk for en bekymring omkring afspecialisering af  Hjerneskaderådgivningen i Odense i forbindelse med, at Svendborg Kommune (og hermed også Langeland og Ærø kommuner) har trukket sig fra samarbejdet. Svendborg Kommune er den fjerde kommune, der trækker sig fra samarbejdet og hjemtager forpligtelsen til at yde tilbud til voksne med komplekse hjerneskader. Det er Socialstyrelsens bekymring, at der er risiko for afspecialisering af Hjerneskaderådgivningen i Odense som følge af et mindre befolkningsgrundlag og heraf et mindre økonomisk grundlag.

Det Fælleskommunale Socialsekretariat har indhentet bidrag fra Odense Kommune og Svendborg Kommune til svar til Socialstyrelsen på henvendelsen. Odense Kommune har redegjort for, at Hjerneskaderådgivningen i Odense fortsat vil kunne opretholde sit specialiseringsniveau, mens Svendborg Kommune har redegjort for, hvorledes de forventer at håndtere målgruppen for Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner.

Svaret til Socialstyrelsen er vedlagt, ligesom svarene fra Odense Kommune og Svendborg Kommune er vedlagt.

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum godkender svaret til Socialstyrelsen på henvendelsen om Hjerneskaderådgivningen i Odense.


Beslutning

Socialdirektørforum godkendte svar til Socialstyrelsen om Hjerneskaderådgivningen i Odense Kommune.

Bilag

Brev til Socialstyrelsen vedr. Hjerneskadeområdet i Syddanmark.docx
Beslutning om hjerneskaderådgivning og vejledning i Svendborg Kommune.docx
Redegørelse fra Odense Kommune om Hjerneskaderådgivningen i Odense.docx
Henvendelse til Syddanmark om Hjerneskaderådgivningen i Odense.pdf

11. Godkendelse af mødeplan for Socialdirektørforum og Forretningsudvalget 2020

Godkendelse af mødeplan for Socialdirektørforum og Forretningsudvalget 2020

Godkendlese af mødeplan for Socialdirektørforum og Forretningsudvalget 2020

Nedenfor fremgår forslag til mødeplan for Socialdirektørforum og Forretningsudvalger for 2020.

Forretningsudvalgsmøder Socialdirektørforum

21. februar

27. marts

24. april

29. maj

7. august

28. august

18. september

Døgnseminar 1-2. oktober

27. november

18. december

Forretningsudvalgsmøderne afholdes på Vejen Rådhus 09.00-12.00

Socialdirektørforumsmøderne afholdes i Fredericia 09.00-12.00

Regionens socialområde og psykiatrien er inviteret til at deltage på Forretningsudvalgsmøderne den 24. april og den 18. september.

Politisk temadag afholdes den 26. marts 12.00-16.00

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender mødedatoerne for 2020.

 

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte mødedatoerne for 2020. Af hensyn til kommunernes budgetforhandlinger blev det foreslået, at mødet den 28. august fremrykkes. Sekretariatet undersøger, om dette er muligt.

(Det er efterfølgende besluttet at mødet i SDF den 28. august flyttes til 14. august – Forretningsudvalgsmødet den 7. august er flyttet til 19. juni .)

12. Solidarisk hæftelse, når Socialtilsynet lukker tilbud

Solidarisk hæftelse, når Socialtilsynet lukker tilbud

Solidarisk hæftelse, når Socialtilsynet lukker tilbud

Baggrund

Kommunerne i Syddanmark har siden 2009 haft solidarisk hæftelse for tilbud dækket af rammeaftalen. Den solidariske hæftelse betyder, at ved nedlukning af tilbud pga. manglende økonomisk rentabilitet laves en efterregulering, som fordeles forholdsmæssigt mellem betalingskommunerne efter det samlede antal anvendte belægningsdage i to regnskabsår forud for det år, hvori beslutning om lukning af tilbud træffes.

Den solidariske hæftelse er indført med baggrund i:

 • At udbydere af pladser til andre købere ikke skulle være alene om udgifterne såfremt efterspørgsel svigtede. Det blev således udelukkende indført med tanke på kapacitetstilpasninger. Såfremt man ikke havde den solidariske hæftelse, kunne man risikere, at udbuddet af højt specialiserede pladser blev reduceret, og man suboptimerede og kun udbød til egne borgere.

 • At udbydere ikke kan hensætte til dårligere tider, således havde udbyder ikke noget at dække ind med ved lukning af tilbud. Over en periode på 5 år skal tilbuddene gå i nul. (Der kan dog hensættes op til 5 % af budgettet i en periode på max 5 år.)

Det forudsættes, at udbyder altid udviser rettidig omhu ved lukning af tilbud for at minimere omkostningerne, f.eks. ved genansættelse af personale på andre tilbud i kommune/region.

I forbindelse med den revision af Rammeaftalen, som Socialdirektørforum gennemfører i 2019, er det besluttet, at den solidariske hæftelse ved lukning af tilbud fastholdes. Reglen om solidarisk hæftelse har været anvendt med jævne mellemrum, f.eks. da Varde Kommune i 2017 lukkede døgntilbuddet Tippen, og da Region Syddanmark lukkede Flydedokken i 2016.  

Siden princippet om den solidariske hæftelse blev indført, er Socialtilsynet blevet etableret. Socialtilsynet har med hjemmel i Lov om socialtilsyn mulighed for at lukke et tilbud, såfremt det ikke lever op til de kvalitetskrav, der stilles i lovgivningen. I 2018 lukkede Socialtilsynet for første gang et kommunalt tilbud i Syddanmark.

Denne aktuelle sag har givet anledning til at se på, om der bør være en undtagelse i den solidariske hæftelse i de tilfælde, hvor et tilbud lukkes af Socialtilsynet eller en anden lignende myndighed.

Socialtilsynet har ikke en standardprocedure for lukninger, idet processen er afhængig af, hvor alvorlig/akut overtrædelsen er. Det betyder, at tilbud kan lukkes uden varsel, hvis forseelsen er meget alvorlig. Hvis forseelsen er mindre alvorlig vil der, forud for lukningen, være et forløb af kortere eller længere varighed, hvor tilbuddet/kommunen får mulighed for at rette op på de mangler, som tilsynet påpeger og herved undgå en lukning.

Bekendtgørelse om socialtilsyn

Ophør af godkendelse § 5. Bekendtgørelse om socialtilsyn

Socialtilsynet skal indgå i dialog med tilbuddet, inden socialtilsynet efter §5, stk 7, i lov om socialtilsyn træffer afgørelse om ophør af godkendelse, jf. dog stk. 3 Socialtilsynet skal give tilbuddet mulighed for at rette op på de forhold, der ligger til grund for socialtilsynets overvejelser om ophør af godkendelsen, jf.dog stk. 3.

Stk 2. Socialtilsynet skal, når socialtilsynet træffer afgøselse om ophør af godkendelsen, fastsættes en rimelig frist for ophøret, jf.dog stk. 3 Fristen skal fastsættes på baggrund af en vurdering af de forhold, der har ført til, at der træffes afgørelse om ophør.

Stk.3. Socialtilsynet kan uanset stk. 1 og 2 bringe en godkendelse til ophør straks, hvis særlige forhold gør dette påkrævet, herunder pludselig opstået begrundet mistanke om strafbare forhold eller akut risiko for borgernes sikkerhed og sundhed.

Stk.4. Socialtilsynet skal underrette de kommuner, der har ansvaret for borgernes ophold i tilbuddet, jf.§§9-9b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, eller som har visiteret de enkelte borgere til tilbuddet efter §141, stk.1 i sundhedsloven, om godkendelsens ophør. Underretningen kan ske telefonisk eller skriftligt under hensyntagen til fristen for ophør.

Ulempen ved afskaffelse af solidarisk hæftelse for tilbud lukket af Socialtilsynet er, at det kan blive lidt mere usikkert at drive tilbud, som sælger pladser, idet man ved nedlukning fra Socialtilsynet eller en anden lignende myndighed selv skal dække hele underskuddet.

Fordele ved afskaffelse af solidarisk hæftelse for tilbud lukket af Socialtilsynet er, at fællesskabet ikke hæfter for tilbud, hvor driftherre ikke har udvist rettidig omhu.

Økonomisk arbejdsgruppes konklusion

Det er Økonomisk arbejdsgruppes indstilling, at den solidariske hæftelse fastholdes med den undtagelse, at den ikke gælder, når tilbud lukkes af Socialtilsynet.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at sagen sendes til KKR med indstilling om, at rammeaftalen 2021-2022 vil blive ændret med tilføjelse af et nyt princip om, at den solidariske hæftelse ikke gælder for tilbud, som er begæret lukket af Socialtilsynet eller en anden lignende myndighed.

 

Beslutning

Socialdirektørforum sender sagen videre til KKR med indstilling om, at rammeaftalen for 2021- 2022 fastholder princippet om solidarisk hæftelse med præcisering af, at solidarisk hæftelse gælder ved nedgang i efterspørgsel, og ikke hvis et tilbud lukkes af en ekstern myndighed.  

13. Godkendelse af proces for Rammeaftalen 2021-2022

Godkendelse af proces for Rammeaftalen 2021-2022

Proces for Rammeaftalen 2021-2022

Sagsfremstilling

Byrådene og Regionsrådet i hver region indgår hvert andet år en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Den nuværende Rammeaftale gælder for perioden 2019-2020. Der skal således udarbejdes en Rammeaftale for 2021-2022, som skal være godkendt i alle byråd samt regionsrådet senest 15. oktober 2020.

Forslag til proces

I 2017 blev den politiske temadag i marts brugt til at inddrage politikerne i rammeaftalens udviklingsdel. Der var stor tilfredshed blandt politikerne omkring formen for inddragelse i processen, og der lægges herfor op til en lignende proces for den kommende rammeaftale.

Der er i forbindelse med de sidste to Rammeaftaler ikke sendt spørgeskema ud til kommunerne omkring efterspørgsel, fordi erfaringerne sagde, at det ikke på baggrund af disse kan forudsiges, hvor der mangles pladser, og hvor der er for mange pladser. Der ønskes en drøftelse af, om der til rammeaftalen for 2021-2022 skal indhentes data fra kommunerne.

Alternativt kan kommunerne indkaldes til et dialogmøde på ledelsesniveau til en drøftelse af fælleskommunale fokuspunkter for den kommende rammeaftale. Disse kan indgå i oplæg til politikerne.

Oktober 2019-januar 2020

Økonomisk arbejdsgruppe gennemskriver styringsdelen med de beslutninger der i 2019 er truffet på Socialdirektørforum.

December 2019

Der udsendes brev til kommunernes udvalg med opfordring til at drøfte hvilke indsatsområder, der i de kommende år er vigtige at arbejde med på tværs af kommunerne. Der vedlægges en status på de indsatser Socialdirektørforum har igangsat på baggrund af politikernes indput på temamøde i 2017

December 2019-februar 2020

Udvalgene i kommunerne udpeger de vigtigste indsatsområder og indsender til sekretariatet

Marts 2020

Afholdelse af politisk temadag med fælles drøftelse af, hvilke temaer der skal indgå i Rammeaftalen for 2021-22.

Maj 2020

Rammeaftalen godkendes i Socialdirektørforum og sendes videre til KKR til godkendelse

17. juni 2020

KKR godkender Rammeaftalen og sender den videre til godkendelse i kommunerne

15. oktober

Rammeaftalen sendes til Socialstyrelsen

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender proces for Rammeaftale 2021-2022.

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte proces for Rammeaftale 2021-2022.

14. Orientering om udmelding fra National Koordination

Orientering om udmelding fra National Koordination

Orientering om udmelding fra National Koordination

National Koordination har eksisteret siden januar 2015. Gennem National koordination følger Socialstyrelsen derfor udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Målet er på sigt at få skabt et nationalt overblik over de mest specialiserede målgrupper, tilbud og indsatser.

Socialstyrelsen kan, når de har bekymring omkring en målgruppe, foretage centrale udmeldinger. Socialstyrelsen har meddelt, at de i slutningen af året udmelder to områder til central udmelding:

 • Gravide kvinder med stofmisbrug
 • Borgere med udviklingshæmning og dom

Socialstyrelsen har på baggrund af analyser foretaget i foråret 2019 har vurderet, at der i regi af den nationale koordinationsstruktur er behov for at udsende disse to centrale udmeldinger. Socialstyrelsen er bekymret for det aktuelle udbud af højt specialiserede tilbud på områderne, jf. bilag.

Der vil frem til den endelige udmelding være en proces, hvor rammeaftalesekretariaterne vil blive inddraget. Lise Willer har meldt tilbage til KL, at Syddanmark gerne vil bidrage til emnerne, og at der ønskes et særligt fokus på Kofoedsminde.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering.

 

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

16. Orientering

Orientering

Orientering

Orientering fra Advisory Board

Advisory Board blev nedsat af UCL og UCSyd i januar 2016 og har i sit arbejde haft et dobbelt fokus, der dels vedrører implementering af de nye sundhedsfaglige uddannelsesbekendtgørelser og dels vedrører implementering af strategien “Sammen om velfærd”.

På møde i Advisory Boards møde i september 2019 blev der bla. drøftet teknologifokus i sundhedsundhedsuddannelserne og optag af sygeplejerskestuderende ved UC SYD og UCL samt de udfordringer, der er med rekruttering, mindre årgange og fastholdelse af de studerende. Endelig blev status fra de nationale følgegrupper for implementering af de sundhedsfaglige uddannelsesbekendtgørelser fra 2016 drøftet.

Bilagene fra mødet er vedhæftet til orientering.

Pejlemærker for sundhedsuddannelsernes teknologifokus:

https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/pejlemaerker-sundhedsuddannelsernes-teknologifokus

Afdækning af teknologifokus i sundhedsuddannelserne:

https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/afdaekning-teknologifokus-sundhedsuddannelserne

Henrik Juul Kjær, Assens Kommune vil på mødet uddybe punktet.

Temadag om rekruttering

Der afholdes den 11. oktober temadag om rekurttering. Temadagen giver den nyeste viden om rekruttering, generationsledelse og fastholdelse af de unge på arbejds-markedet.

Oplægsholderne er bl.a.:

 • Lektor Karen Rasmussen fra CPHBusiness.
 • Rådgiver og coach Anne Frost
 • Partner Mikkel Sandal Hansen fra YoungConsult
 • Facilitator på dagen er institutchef Heidi HaveSundhedsuddannelser UC Syd

Målgruppen for temadagen er ledere og nøglemedarbejdere på det kommunale sundhedsområde og socialområdet i kommuner og regioner.

Der er godt 100 tilmeldt til konferencen.

Det fulde program er vedhæftet.

 

Beslutning

Punktet om Advisory Board udskydes til mødet den 11. december 2019.

Claus orienterede omkring afgørelser fra Ankestyrelsen. Vedhæftet er referat fra møde i Dialogforum Ankestyrelsen

Bilag

Program Temadag 11. oktober 2019 – kommunalt ansatte.pdf
kommissorium advisory board.pdf
Udkast til referat_Advisory Board ved UC SYD og UCL den 30. august 2019.docx
Brev fra Socialdirektørforum til sundheds- og ældreministeren.pdf
Konsekvenser af principafgørelser fra Ankestyrelsen (sag fra DASSOS).docx
Dialogforum den 11. september 2019 plancher.pptx
Referat af møde i dialogforum Ankestyrelsen den 11. september 2019.docx

17. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

18. Næste møde

Næste møde

Næste møde

Næste møde i Socialdirektørforum er den 11. december 2019, 09.00-12.00