Socialdirektørforum

Udgivet 16.08.2019

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Socialdirektørforum

STED

Uddannelsescenteret, Mosegårdsvej 2, Fredericia

STARTTIDSPUNKT

2019-08-16 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2019-08-16 12:00


 

PUNKTER

1. Godkendelse af referat

2. Deltagelse af kollegaer fra børneområdet

3. Implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

4. Fremskudt funktion på børneområdet

5. Forskning omkring børn, der har været udsat for overgreb

6. Ordinært SDF møde

7. Underskudsdækning i forbindelse med nedlukning af Solskrænten

8. Privat tilbud om anonym alkoholbehandling

9. Orientering om Fælles udrykning

10. Pomonahuset – Takster i forbindelse med flytning

11. Etablering af nyt højt specialiseret tilbud til voksne borgere inden for autismespektret

12. Anonym stofmisbrugsbehandling – fortsat drøftelse

13. Status på Særlige pladser

14. Orientering

15. Eventuelt

16. Næste møde


1. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat

Godkendelse af referat

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender referat fra mødet den 24. maj 2019.


Beslutning

Referatet fra 24. maj 2019 blev godkendt.

2. Deltagelse af kollegaer fra børneområdet

Deltagelse af kollegaer fra børneområdet

Deltagelse af kollegaer fra børneområdet

Baggrund

Socialdirektørforum inviterer årligt kolleger fra børneområdet til at deltage i et temamøde om børneområdet. I år er der sat fokus på koblingen til sundhed og psykiatri for børn og unge. Det er områder, som har en vigtig plads i børne- og ungearbejdet.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering.

 

3. Implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Baggrund

SSF har igangsat et satspuljeprojekt om implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser. Projektet har fået tildelt 6,4 mio. kr. fra satspuljen over en 4-årig periode.

Projektet er en del af den tværsektorielle samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet. Formålet er at udbrede kendskab til tre forløbsprogrammer vedrørende ADHD, spiseforstyrrelser, angst og depression blandt alle relevante aktører i kommunalt, somatisk og psykiatrisk regi samt i almen praksis og regionernes socialområde.

Projektleder Alice Jepsen deltager på mødet og fortæller om projektet, og om hvor langt de er kommet med implementeringen.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering.

 

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

4. Fremskudt funktion på børneområdet

Fremskudt funktion på børneområdet

Fremskudt funktion på børneområdet

Baggrund

Psykiatrien og de 22 kommuner i Syddanmark fik i september 2018 tildelt 46,6 mio. kr. til projektet Fremskudt regional funktion på børne- og ungeområdet.

Sundhedsfagligt personale fra psykiatrien skal som del af projektet arbejde tæt sammen med kommunerne om børn og unge i mistrivsel. Projektet rummer en række tiltag – herunder undervisning af forældre og pårørende, samarbejde med frivillige organisationer og let adgang til psykiatriens ekspertviden for de kommunale medarbejdere. Projektet løber fra august 2018 til den 31. januar 2021.

Projektet har 3 hovedindsatsområder:

 • Udvikling af generisk samarbejdsmodel, der skal rumme forskellige målgrupper
 • Kompetenceudvikling for frontpersonale og pårørende
 • Direkte indsatser i nærmiljøet i et samarbejde mellem psykiatri og kommune.

Projektleder Marianne Rasmussen deltager på mødet og orienterer om fremdriften i projektet. Herudover deltager de to fælleskommunale medarbejdere Sisi Ploug Pedersen og Aldin Lemes.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering.


Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

5. Forskning omkring børn, der har været udsat for overgreb

Forskning omkring børn, der har været udsat for overgreb

Forskning omkring børn, der har været udsat for overgreb

Baggrund

Socialdirektørforum har den 21. marts 2019 besluttet at igangsætte en evaluering af Børnehus Syd. Evalueringen skal undersøge, om samarbejdet mellem Børnehuset og kommunerne har den forventede effekt og undersøge, hvorvidt en kontakt med Børnehuset også giver anledning til en efterfølgende indsats i kommunen.

I forbindelse med opstarten på evaluering af Børnehus Syd, som Professor Ask Elklit, SDU, står for, fremgik det, at Videncenter for Psykotraumatologi har lavet en lang række forskningsprojekter med stor relevans for Socialdirektørforum, bl.a. om overgreb på børn. Seksuelt misbrug i barndommen er en generel risikofaktor for udvikling af psykopatologi, og det menes, at en væsentlig del af de børn, der udsættes for seksuelt misbrug, vil udvikle problemer af psykologisk karakter i voksenlivet.

Professor Ask Elklit præsenterer videnscenterets forskning om børn, der har været udsat for overgreb.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering.


Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

6. Ordinært SDF møde

Ordinært SDF møde

Ordinært SDF møde

 

7. Underskudsdækning i forbindelse med nedlukning af Solskrænten

Underskudsdækning i forbindelse med nedlukning af Solskrænten

Underskudsdækning i forbindelse med nedlukning af Solskrænten

Baggrund

Faaborg-Midtfyn kommune har bedt om en drøftelse af underskudsdækningen i forbindelse med nedlukningen af Solskrænten, som pr. 1. marts 2019 blev lukket af Socialtilsynet.

På baggrund af den aktuelle nedlukning af Solskrænten og punkt 3 i referatet fra socialdirektørforum d. 21. marts 2019 ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune en drøftelse af fordelingen af det forventede underskud ved nedlukning af Solskrænten. På mødet 21. marts besluttede SDF en bagatelgrænsen for den solidariske hæftelse: ”Den solidariske hæftelse fastholdes og den enkelte udbyder selv skal finansiere de første 5% af et eventuelt underskud ved nedlukning”.

Det betyder, at de resterende 95% af det samlede underskud ved en nedlukning skal fordeles mellem kommunerne.

Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes opfattelse, at den solidariske hæftelse betyder, at alle kommuner i regionen deltager i finansieringen af underskuddet, da de 13 tilbud på listen over særlige tilbud er et fælles ansvar. Uagtet hvilke kommuner, der tilfældigvis har haft brug for pladserne i en given periode, er det vigtigt for alle kommuner at sikre, at denne type tilbud eksisterer i regionen. Underskuddet bør derfor fordeles forholdsmæssigt efter kommunernes indbyggertal.

Ved tidligere nedlukninger af såvel kommunale som regionale tilbud er rammeaftalen fulgt og underskuddet er fordelt mellem de kommuner, som de seneste to regnskabsår har brugt tilbuddet. Betalingensfordelingen er har været baseret på belægningsdage.

Rammeaftalens regler for lukning af tilbud

Nedenstående er en kopi af rammeaftalens regler for lukning af tilbud:

Det påhviler udbyderen at udvise rettidig omhu og tidligst muligt informere handlekommuner og betalingskommuner om mulig lukning af tilbud. Udbyder forpligter sig til at udvise rettidig omhu og afvikle tilbuddet på den økonomisk mest hensigtsmæssige måde for betalingskommunerne.

Efterregulering

Hensatte overskud bringes i anvendelse ift. finansiering af merudgifter ved lukning af tilbud. Hvis lukningen af et tilbud inden for et center/ledelsesområde giver under/overskud, skal der efterreguleres for tilbuddets andel af et over-/underskud, der ligger over 5% af centerets samlede over-/underskud. Se bilag med eksempler

Efterreguleringen fordeles forholdsmæssigt mellem betalingskommunerne efter det samlede antal anvendte belægningsdage i to regnskabsår forud for det år, hvori beslutningen om lukning af tilbuddet træffes.

I efterreguleringen indregnes driftudgifter og salg af inventar m.v., som er afskrevet. Værdien af bygninger, grunde samt inventar, der ikke er afskrevet, indgår ikke i opgørelsen, mens forrentning og afskrivning kan indregnes i forhold til det antal måneder, tilbuddet har været i drift i det sidste år.

Udbyder skal hurtigst muligt efter lukning af tilbuddet fremsende en foreløbig opgørelse over efterreguleringen samt en fordeling af denne på køberkommuner. Den endelige opgørelse og fordeling skal senest foreligge umiddelbart efter det pågældende års regnskabsafslutning.

Reglen om efterregulering gælder for følgende:

 • Reglen om efterregulering ved lukning af tilbud med underskud kan kun anvendes ved lukning af et samlet tilbud/enhed.
 • Tilbuddet eller afdelingen skal have et selvstændigt budget med egne takster. Tilbuddet eller afdelingen kan godt have fælles ledelse med andre tilbud eller afdelinger, men der skal være en klar fordelingsnøgle af fællesudgifter, som skal kunne dokumenteres.
 • I forbindelse med indberetning af taksterne skal det oplyses, hvilke tilbud og afdelinger der hører unde de enkelte centre/ledelsesområder.

Der er vedlagt to bilag:

 • eksempler på hvordan man beregner fordelingen af underskud ved nedlukning
 • bilag fra rammeaftalen om mulighed for nedsættelse af Taskforce. Det bemærkes, at muligheden for nedsættelse af Taskforce ikke knytter sig til en lukningssituation, men til styringen af kapaciteten for særlige målgrupper, hvor der er særlige faglige eller økonomiske hensyn.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til drøftelse.


Beslutning

Socialdirektørforum drøftede Faaborg-Midtfyn Kommunes oplæg. Der var enighed om, at Rammeaftalens principper for solidarisk hæftelse ved nedlukning af tilbud er gældende i sagen om Solskrænten. Det blev besluttet, at det ved mødet i Socialdirektørforum den 9. oktober skal drøftes, hvorvidt særlige tilbud skal være undtaget fra Rammeaftalens principper for solidarisk hæftelse.

Bilag

Eksempler – underskudsdækning ved lukning af tilbud.docx
Bilag 19.docx

8. Privat tilbud om anonym alkoholbehandling

Privat tilbud om anonym alkoholbehandling

Privat tilbud om anonym alkoholbehandling

Baggrund

Socialsekretariatet har fået henvendelser fra et par kommuner omkring et privat misbrugstilbud ved navn ‘Det gode liv’. Tilbuddet har forsøgt at få samarbejdsaftale med flere kommuner og ender med at få en aftale med en af de syddanske kommuner. Da der foreligger en aftale med en kommune kan tilbuddet nu sende regninger til alle kommuner, idet de bliver godkendt af tilsynet. Det betyder, at flere kommuner har oplevet at få regninger fra ‘Det gode liv’ på ambulant alkoholbehandling. Kommunen som indgik aftale med tilbuddet opsiger imidlertid sin aftale, og aftalen udløber den 15. april 2019. Det var forventet, at ‘Det gode liv’ ikke ville kunne opkræve betaling fra kommunerne efter samarbejdsaftalens udløb. Socialtilsyn Syd oplyser imidlertid, at aftalen er gældende.

Socialtilsynet skal efter §141,stk.6 påse, at der foreligger en gældende aftale med en kommune på godkendelsestidspunktet. Det betyder, at socialtilsynet ikke skal påse, at et privat tilbud løbende har en leverandøraftale med den ene og den anden kommune, hvorfor en opsigelse af aftalen ikke i sig selv medfører, at tilbuddet ikke længere kan være godkendt.

Den opgave, socialtilsynet har efter et tilbud er godkendt, er at påse, at kvaliteten efter kvalitetsmodellen er fornøden. 

Der rettes herefter henvendelse til Styrelsen for patientsikkerhed som efterfølgende tager på risikobaseret tilsyns besøg hos ‘Det gode liv’. Dette medfører en række alvorlige påbud. Socialtilsynet siger dog, at påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed ikke kan ophæve en godkendelse.

Grundlæggende betyder dette, at tilbuddet nu kan fortsætte med at sende regninger til alle landets kommuner for ambulant alkoholbehandling. ‘Det gode liv’ har pt. satelitter i Kalvehave, Aarhus, Roskilde, Brørup og Ålborg. De reklamere på deres hjemmeside med gratis alkoholbehandling – op til 1-2 sessioner pr. uge i 4-6 uger.

Det kunne se ud som et hul i loven, at et tilbud ikke skal regodkendes, såfremt de ikke længere har en samarbejdsaftale.

Sekretariatet har taget kontakt til KL. Her har man ikke hørt om problematikken, men KL anerkender problemstillingen og vil forsøge at tage fat i ministeriet. KL anbefaler, at Socialdirektørforum også henvender sig til ministeriet.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at der rettes henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet og Social- og Indenrigsministeriet med henblik på at ændre loven således, at såfremt en eller flere kommuner har opsagt aftaler med tilbuddet, og tilbuddet således ikke har nogen samarbejdsaftale, da skal godkendes igen af Socialtilsynet

 

Beslutning

Socialdirektørforum følger indstillingen fra Forretningsudvalget og retter henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet samt Social- og Indenrigsministeriet og gør opmærksom på uhensigtsmæssighederne ved de nuværende regler og forslag om en ændring loven, således at tilbud skal godkendes igen, hvis tilbuddets samarbejdsaftale med kommunen bliver opsagt.

9. Orientering om Fælles udrykning

Orientering om Fælles udrykning

Orientering om Fælles udrykning

Baggrund

Politiet varetager til daglig en stor opgave med at håndtere hændelser, der omfatter mødet med mennesker med psykiske lidelser. Politiet er i mange tilfælde den første myndighed, der får kontakt til borgere med psykiske lidelser og udadreagerende adfærd, hvilket betyder, at politiet ofte befinder sig i situationer, hvor der kan være behov for sundhedsfaglige kompetencer for at sikre, at der bedst muligt tages hånd om borgeren.

På den baggrund har politiet fået tildelt midler fra satspuljen til gennemførelsen af et pilotprojekt om et fælles udrykningskoncept, hvor politifolk og sundhedspersonale i samarbede kører ud til opgaver, som er visiteret af politiets vagtcentral, og i et afstemt omfang håndterer hændelser med personer med psykiske lidelser på stedet.

Pilotprojektet startede op den 1. januar 2019 med løbende udrulning af fire fælles udrykningsteams i fire politikredse fra den 1. august 2019. Pilotprojektet kører i to år og forventes afsluttet i juni 2021 med en efterfølgende evalueringsperiode.

Rigspolitiets vision for et fælles udrykningskoncept mellem politi- og sundhedsmyndigheder er at sikre en helhedsorienteret forståelse og tilgang til borgeren, en bedre visitering og håndtering af borgere med psykiske lidelser, der kommer i kontakt med politiet, og skabe et bedre samarbejde på tværs af politi og sundhedsmyndigheder.

Et fælles udrykningskoncept forventes at kunne anvendes på størstedelen af beredskabets opgaver med personer med psykiske lidelser, og at de fælles udrykningsteams kan forbedre håndteringen af hændelser f.eks. vedrørende assistance (herunder tvangsmedicinering og transportopgaver), tvangsindlæggelser, uro og uorden, bortgåede med selvmordshensigt samt alvorlige bekymringssager og visse sociale sager.

Udrykningsteams

Fra 1. august 2019 vil der løbende udrulles fire fælles udrykningsteams i henholdsvis Østjyllands Politikreds, Midt- og Vestjyllands Politikreds, Fyns Politikreds og Sydsjælland og Lolland-Falsters Politikreds.

De fælles udrykningsteams er operative mandag til fredag i tidsrummet 10.00-20.00. Køretiden for de enkelte patruljer er en 8 timers vagt inden for ovenstående tidsrum. Vagten aftales og bestemmes lokalt mellem politi og psykiatri.

Udrykningsteamet består af to politibetjente og en psykiatrisk sygeplejerske, der står til rådighed for politiets vagtcentral i perioden og kan samtidig rekvireres af samarbejdspartnere, der har behov for politiets hjælp i forbindelse med personer med psykiske lidelser eller flere typer af udsathed (f.eks. psykiatriske problemer og misbrug).

Aktører

Det Fælles Udrykningskoncept er et samarbejde mellem Rigspolitiet, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Østjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi, Fyens Politi og Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi. Foruden ovenstående deltager Kommunernes Landsforening og Aarhus Kommune i styregruppens arbejde for at sikre, at de kommunale perspektiver fra politisk og praktisk hold er inddraget.

Det Fælles Udrykningskoncept har løbende inddragelse af en række relevante aktører, herunder Politiforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Psykiatri Alliancen, SIND, Region Hovedstaden, Region Nordjylland m.fl.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering.


Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

10. Pomonahuset – Takster i forbindelse med flytning

Pomonahuset – Takster i forbindelse med flytning

Pomonahuset – Takster i forbindelse med flytning

Baggrund

Socialdirektørforum godkendte på mødet den 24. maj 2019 regionens indstilling om at udvide med fire pladser til voksne med spiseforstyrrelser og etablere fire nye pladser til unge under 18 år med spiseforstyrrelser på Pomonahuset, Socialcenter Lillebælt. Socialdirektørforum bad Region Syddanmark om at redegøre for den takststigning, der lægges op til. Regionens redegørelse fremgår nedenfor.

Flytningen af Pomonahuset fra Børkop til Udby

Regionen vil i forbindelse med udvidelsen af pladserne og målgruppen til borgere med spiseforstyrrelser flytte Pomonahuset til Udby, hvor regionen har ledige bygninger.

Baggrunden for flytningen er pladsmangel og faglige hensyn. Pomonahuset er i dag en selvstændig bygning med fire pladser, der ligger midt i Børkop. Pomonahuset ligger ved siden af Syrenparken, der er et moderne socialpsykiatrisk botilbud med 46 pladser, som henvender sig til voksne borgere med alvorlige sindslidelser og personlighedsforstyrrelser. Borgere indskrevet på overbelægning på Pomonahuset bor på Syrenparken i boliger, der er delvis adskilt fra de voksne sindslidende.

Regionen har overvejet, hvorvidt tilbuddet til spiseforstyrrelser kunne blive på matriklen i Børkop, men det er vurderingen, at dette ikke er hensigtsmæssigt:

 • Der er begrænset plads på matriklen, og det er derfor pt. ikke hensigtsmæssigt både at udvide voksentilbuddet og samtidig oprette nye pladser til unge under 18 år. Regionen oplever efterspørgsel efter begge målgrupper.
 • Det er fagligt set ikke hensigtsmæssigt, hvis de unge og voksne med spiseforstyrrelser skal bo sammen med voksne borgere med alvorlige sindslidelser og personlighedsforstyrrelser i samme bygning på Syrenparken. I det nye Pomonahus i Udby vil de unge og voksne med spiseforstyrrelser bo i to bygninger, der er adskilt fra det øvrige børne- og ungetilbud.

Baggrunden for takststigningen

Prisen for pladserne fastlægges på baggrund af regionens taktstruktur, hvor prisen sammensættes af en basistakst og en ydelsespakketakst. Ydelsespakketaksten er den samme for hele centret: 317 kr. i 2019. Basistaksten for Syrenparken og dermed også Pomonahuset er 777 kr. i 2019 (inklusiv en midlertidig takststigning i 2019 på 14 kr. pr. døgn.). Basistaksten for Syrenparken er den laveste af alle basistakster for regionens tilbud.

Da Pomonahuset har været en del af et stort tilbud med samlet 50 pladser, har Pomonahuset haft gavn af de stordriftsfordele, der ligger heri fx i forhold til delt ledelse, nattevagt, fælles biler m.m.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til drøftelse.


Beslutning

“Socialdirektørforum drøftede Region Syddanmarks redegørelse for takstændringer. Drøftelsen gav ikke anledning til ændring af beslutning fra mødet i Socialdirektørforum den 24. maj 2019 om:

 

• udvidelse af antal pladser til voksne med spiseforstyrrelser til 8 pladser – §107 • etablering af 4 nye pladser til unge under 18 år – §66

 

11. Etablering af nyt højt specialiseret tilbud til voksne borgere inden for autismespektret

Etablering af nyt højt specialiseret tilbud til voksne borgere inden for autismespektret

Etablering af nyt højt specialiseret tilbud til voksne borgere inden for autismespektret

Regionen har de seneste år oplevet en stor efterspørgsel efter midlertidige (§107) og varige pladser (§108) til borgere med autisme i forskellig grad. Regionens Autismecenter Syddanmark har aktuelt 47 botilbudspladser til voksne autister, og der har gennem de seneste år været en belægning på 100 %.

Socialdirektørforum godkendte den 21. marts 2019 en udvidelse af regionens botilbud i Teglgårdsparken i Middelfart til 11 midlertidige pladser til unge og voksne inden for autismespektret, der ønsker en bolig, der ikke er “institutionslignende”.

Regionen oplever også en stor efterspørgsel efter et højt specialiseret tilbud til voksne med autisme i svær eller massiv grad. Regionen har i 2019 og de foregående år modtaget flere anmodninger om matchning vedrørende voksne borgere med autisme i svær eller massiv grad – dermed borgere, som ikke passer til målgruppen for botilbuddet i Teglgårdsparken.

Der er aktuelt ca. 20 borgere på regionens opdaterede venteliste til et sådan autismetilbud, hvor der er foretaget en konkret matchning af kommunens borger. Heraf er ca. 6 matchningsanmodninger modtaget i 2019. Derudover har regionen i 2019 og foregående år modtaget flere telefonhenvendelser på et §107 eller §108 tilbud, men kommunerne har ikke indsendt en matchningsanmodning, da der ikke var ledige pladser. Endvidere har der også været løbende henvendelser om akutte pladser, som ikke har været mulige at imødekomme. Udover henvendelserne forventer vi, at 6-8 unge på regionens autismetilbud Bihuset i løbet af 2-4 år får brug for et voksentilbud.

For at imødekomme kommunernes efterspørgsel søger regionen om at få godkendt at oprette et højt specialiseret døgn- og dagtilbud til voksne borgere inden for autismespektret. Døgnpladserne er som udgangspunkt tænkt som §107 pladser, men med mulighed for at oprette pladser efter §108, hvis kommunerne efterspørger det.

Regionen har afsøgt forskellige bygningsmæssige muligheder og er aktuelt i tæt dialog om en mulig bygning placeret tæt ved Middelfart. Bygningen kan efter ombygning og renovering rumme 14 boliger og et dagtilbud.

Målgruppen for tilbuddet vil være tilsvarende centerets autismetilbud Kirkevej, Hus A i Kværndrup. Dvs. borgere med udviklingsforstyrrelser som følge af autisme. Det betyder bl.a., at de har:

 • Mangelfuld deltagelse i socialt samspil

 • Omfattende vanskeligheder i forhold til sprog og kommunikation

 • Udtalte begrænsninger i forhold til aktiviteter og interesser ofte med stereotype adfærdsmønstre til følge.

Borgerne har behov for et højt specialiseret tilbud for at få den nødvendige støtte og vejledning.

Den rehabiliterende og autismepædagogiske tilgang vil være anerkendende og ressourcefokuseret og tage udgangspunkt i den enkelte borger ved valget af metoder. Der vil blive anvendt metoder som TEAACH, KRAP, KAT-kassen og Low Arousal. Det er metoder, der også i dag anvendes i centret med gode erfaringer og med stor anerkendelse fra nuværende handlekommuner.

Prisen for pladserne fastlægges på baggrund af regionens taktstruktur, hvor prisen sammensættes af en basistakst og en ydelsespakketakst. Ydelsespakketaksten er den samme for hele centret: 328 kr. i 2019 for døgntilbuddet og 110 kr. i 2019 for dagtilbuddet. Basistakterne for døgn- og dagtilbuddene forventes at ligge på ca. 1.100-1.300 kr. pr. døgn og ca. 250-280 kr. pr døgn, hvilket er på niveau med centerets øvrige basistakster. De endelige basistakster bliver beregnet, når de bygnings- og personalemæssige omkostninger er endelig afklaret.

Regionens nye autismetilbud vil indgå i en økonomisk enhed sammen med de øvrige pladser på Autismecenter Syddanmark. Økonomien i denne økonomiske enhed er sund.

Hvis socialdirektørforum godkender regionens indstilling forventes tilbuddet at kunne starte ultimo 2020. Der forventes at være en opstartsfase på ca. et ½-1 år. I denne fase vil indtægterne selvsagt ikke fuldstændig modsvare omkostningerne, men forskellen forventes dog ikke at være markant, blandt andet fordi personaleomkostningerne kan tilpasses løbende i forhold til indskrivningerne.

Oprettelsen af tilbuddet er under forudsætning af Regionsrådets godkendelse, de fornødne byggetilladelser samt socialtilsynets godkendelse af tilbuddet.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender regionens indstilling om at oprette et højt specialiseret døgn- og dagtilbud til voksne borgere indenfor autismespektret med 14 døgnpladser og 14 dagtilbudspladser.


Beslutning

Socialdirektørforum besluttede, at sagen bliver udsat til næste møde. Socialdirektørforum besluttede, at økonomisk arbejdsgruppe skal lave en afdækning af botilbud i kommunerne, som skal indeholde:

 • opgørelse over antallet af pladser og ledig kapacitet på autismeområdet i kommunerne
 • afklaring af, hvorvidt kommunerne har planer eller igangværende projekter om at udbygge til målgruppen for svære autister
 • vurdering af fremtidige efterspørgselsbehov på et et-to årig sigt i forhold til antallet af nye pladser til svære autister

Socialdirektørforum besluttede endelig at inddrage diskussionen om svære autister i drøfterne om udviklingstendenser og behov for pladsen i fremtiden.

 

Bilag

Ændringsskema – Nyt tilbud Autismecenter Syddanmark.pdf

12. Anonym stofmisbrugsbehandling – fortsat drøftelse

Anonym stofmisbrugsbehandling – fortsat drøftelse

Anonym stofmisbrugsbehandling – fortsat drøftelse

Baggrund

Socialdirektørforum behandlede på mødet d. 24 maj 2019 evalueringsrapporten for 2018 af den Anonyme stofmisbrugsbehandling, som kommunerne i Syd i fællesskab samarbejder om.

Tre kommuner, Kolding, Odense og Esbjerg varetager på egne og øvrige kommuners vegne, udbuddet af den anonyme stofmisbrugsbehandling til borgere i Syd, der i dag er studerende eller på arbejdsmarkedet. Tilbuddet finansieres via kommunernes DUT midler og udgør årligt 2.334.000 kr.

På mødet blev der rejst forslag om, at den samlede udgift til tilbuddet reduceres. Baggrunden er dels det relativt begrænsede antal borgere i Syd, der anvender muligheden for at opsøge anonym stofmisbrugsbehandling, i alt 63 borgere i 2018. Dels at hovedparten af de borgere, der opsøger de tre kommuners tilbud, kommer fra henholdsvis Esbjerg, Kolding og Odense. 44 borgere kom i 2018 fra de tre kommuner hvor tilbuddene er placerede, mens 19 af borgerne kom fra øvrige kommuner i Syd.

I dag driver de tre kommuner den anonyme stofmisbrugsbehandling for hver 777.000 kr. årligt. Tilbuddet består af gruppebehandling uden for normal arbejdstid. Der er to medarbejdere på disse gruppeforløb. En gennemsnitlig varighed for en borgers tid i gruppeforløbet strækker sig fra 10-16 uger. Antallet af gange gruppeforløbet afvikles i ugen varierer, idet der i høj grad tages hensyn til, hvornår borgerne kan møde op. Ligeledes varetages telefonkonsultationer og samtaler meget fleksibelt ifht hvornår borgerne har mulighed for at tale med medarbejderne både indenfor og udenfor normal arbejdstid.

Odense, Esbjerg og Kolding har drøftet Socialdirektørforums ønske om at reducere omkostningerne til tilbuddet. Kommunerne har forslag til to scenarier, som kunne erstatte det eksisterende tilbud.

Scenarie 1: En reduceret udgift

En model er at reducere udgiften pr tilbudssted i hver af de tre kommuner fra 777.000 til 450.000 kr. årligt. Dette vil reducere alle kommuners samlede udgift til den anonyme Stofmisbrugsbehandling med i alt 981.000 kr. årligt, svarende til en prisreduktion på 42%.

Reduktionen vil medføre forskellige løsninger i de tre kommuner på, hvordan man vil tilrettelægge den anonyme stofmisbrugsbehandling i fremtiden på et lavere serviceniveau.

Scenarie 2: Samarbejdet om udbud af Anonym Stofmisbrugsbehandling ophæves

En anden model er, at Socialdirektørforum ophæver partnerskabet om et fælles udbud af den anonyme stofmisbrugsbehandling i sin nuværende form. Modellen indebærer, at alle kommuner i Syd hver beholder egne DUT midler, og herefter selv må finde løsninger på lovkravet om, at alle borgere skal have minimum to steder i regionen, de kan opsøge anonym stofmisbrugsbehandling. Odense, Esbjerg og Kolding vil fortsat tilbyde Anonym stofmisbrugsbehandling til egne kommunale borgere, og vil i det omfang det ønskes af andre kommuner, kunne udbyde anonym stofmisbrugsbehandling til en nærmere beregnet takst. Der kan blive forskellige modeller for samarbejder på tværs af Syd.

Indstilling

Odense, Esbjerg og Kolding kommuner beder Socialdirektørforum om at drøfte, hvilken model der ønskes i fremtiden. En ny model vil kunne implementeres fra januar 2020.

 

Beslutning

Socialdirektørforum drøftede de to scenarier og besluttede at videreførelse af den fælles anonyme stofmisbrugsbehandling i Esbjerg, Kolding og Odense med reducerede udgifter (Scenarie 1).

 

 

 

 

 

13. Status på Særlige pladser

Status på Særlige pladser

Status på Særlige pladser

Baggrund

Der er pt. 18 borgere indlagt på særlige pladser, hvilket er det højste antal siden tilbuddets start 1. marts 2018. Vedhæftet er nyhedsbrev fra Region Syddanmark om status på de særlige pladser.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering.  

 

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Nyhedsbrev særlige pladser.pdf

14. Orientering

Orientering

Orientering

Belægningsoversigt fra Region Syddanmark

Det blev på Drifts- og belægningsmøde den 24. juni 2019 aftalt, at Region Syddanmark orienterer Socialdirektørforum om belægningstallene på de regionale tilbud. Se vedhæftede oversigt.

Høringssvar til KL om Særlige pladser

I forbindelse med den nye regering har KL udbedt input til en ny drøftelse med ministeren om de særlige pladser. Socialdirektørforums høringssvar er vedhæftet.

Opfølgning – Regionens deltagelse i SDF/FU

I forbindelse med revision af Rammeaftalen var der på døgnseminaret i oktober 2018 en drøftlse af Regionens deltagelse i Forretningsudvalget. Herudover var der på SDF mødet den 24. maj 2019 et oplæg fra Administerende sygehusdirektør Charlotte Josefsen, en drøftelse af, hvordan vi kan få et endnu tættere samarbejde med regionspsykiatrien. Forretningsudvalget har behandlet dette på deres møde i juni 2019 og besluttet at tilbyde såvel regionens socialområde som psykiatriledelsen tilbydes at deltage på FU møder 2 gange årligt. Christian Schacht-Magnussen og Charlotte Josefsen har takket ja til tilbuddet.

 

 

 

Bilag

Belægningsoversigt 1.-2. kvartal 2019 – Socialområdet Region Syddanmark.pdf
Brev fra Socialdirektørforum i Syddanmark vedr. særlige pladser.pdf

15. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

16. Næste møde

Næste møde

Næste møde

Næste møde i Socialdirektørforum er den 9. oktober 2019.