Socialdirektørforum

Udgivet 03.06.2019

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Socialdirektørforum

STED

Meldahlsrådhus, Vendersgade 30d, Fredericia

STARTTIDSPUNKT

2019-05-24 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2019-05-24 12:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat

2. Dialog med Psykiatrien

3. Udbud af VISO ydelser

4. Udvidelse af antal pladser på Pomonahuset

5. Hvilke tilbud skal medtages i rammeaftalen?

6. Rammeaftalen – skal §109 og 110 tilbud være omfattet af rammeaftalen

7. Belægningsprocenter 1. kvartal 2019

8. Evaluering af Anonym stofmisbrugsbehandling

9. Socialtilsyn Syd – finansieringsbehov 2020

10. Årsrapport 2018, regnskab 2018 og budget 2020

11. Temadag om rekruttering

12. Opsamling fra studieturen til London

13. Status Særlige pladser

14. Orientering

15. Eventuelt

16. Næste møde


1. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat

 

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum 21. marts 2019

 

Beslutning

Referatet blev godkendt

2. Dialog med Psykiatrien

Dialog med Psykiatrien

 

Baggrund

Administrerende sygehusdirektør Charlotte Josefsen kommer og fortæller om Regionens nye Psykiatriplan – bl.a Regionens overvejelser om samarbejdet med socialområdet herunder samarbejde med og om rusmiddelbehandlingen.

Arbejdet med psykiatriplanen kører parallelt med arbejdet med fremtidens sygehusstruktur på baggrund af de tætte faglige og logistiske afhængigheder mellem psykiatriområdet og sundhedsområdet. Psykiatriplanen sendes derfor i høring samtidigt med planen for fremtidens sygehus. Arbejdet med Psykiatriplanen skal ses i forlængelse af finansloven og øvrige nationale udspil på psykiatriområdet. Som en del af Psykiatriplanen foretages bl.a. en opdatering af planlægningen af den psykiatriske sengekapacitet, ligesom udbredelse og indhold i lokalpsykiatrien inddrages.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til drøftelse med afsæt i oplægget.

Beslutning

Socialdirektørforum drøftede Region Syddanmarks nye psykiatriplan og ligeledes blev samarbejdsrelationer mellem SDF og Psykiatrisygehuset drøftet. Det blev bla. drøftet udfordringer omkring retspsykiatrien og det stigende behov for sengepladser, fælles forebyggelse på børneområdet og muligheden for delestillinger mellem region og kommune. Herudover var der en drøftelse af, hvordan alle kommuner kan få kendskab til nye viden, som genereres gennem projekteter og samarbejder.

3. Udbud af VISO ydelser

Udbud af VISO ydelser

 

Baggrund

VISO's leverandørkontrakter er løbende i udbud, og de næste, der står for tur, er leverandørkontrakter på børn-, unge- og specialundervisningsområdet. Det har de seneste år været en udfordring af få kommunerne til at byde ind på leverandørkontrakterne. Socialstyrelsen er meget optaget af, hvordan flere kommuner kan byde ind.

Kontorchef Jan Christensen, VISO deltager med oplæg om udbuddet og hvordan kommunerne med fordel kan hjælpe med at sikre de mest specialiserede miljøer og samtidig styrke specialisede tilbud i egen kommune.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering

Beslutning

Orienterigen blev taget til efterretning.

Jan Christensen tilkendegav, at han gerne deltager i møder i de enkelte kommuner, som måtte have interessere i at vide mere om VISO udbud

 

Bilag

Information til Socialdirektørforum 24.5.19.docx

4. Udvidelse af antal pladser på Pomonahuset

Udvidelse af antal pladser på Pomonahuset

 

Baggrund

Socialstyrelsen har i marts 2018 udarbejdet en vurdering af udbuddet af højt specialiserede tilbud med svære spiseforstyrrelser i den syddanske region. I forlængelse heraf har der været drøftelser med Regio Syddanmark om at udvide Regionens tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser med flere pladser til voksne og samtidig udvide målgruppen til også at omfatte unge under 18 år. Dette stemmer også overens med, at regionen de seneste år har oplevet en stigende efterspørgsel efter pladser til unge og voksne med svære spiseforstyrrelser.

Regionen har i dag 4 pladser (§107) til voksne med spiseforstyrrelser på regionens tilbud Pomonahuset, afdeling under Socialcenter Lillebælt. Målgruppen er unge mennesker (18 år eller ældre), som igennem en længere årrække har været plaget af spiseforstyrrelser, eventuelt med gentagne indlæggelser. Der kan typisk være tale om unge, som ud over spiseforstyrrelser, har andre lidelser. Den forventede indskrivningstid er på mellem ét og højest tre år, hvorefter den unge forventes at kunne bo i egen bolig.

Der har i 2018 og 2019 været indskrevet 6 borgere på Pomonahuset (svarende til 140%-147% i belægning) – se nedenstående oversigt.

 

Antal indskrevne borger på Pomonahuset
Betalings kommune Maj 2017

December

2017

Maj 2018

December

2018

Maj 2019
Faaborg-Midtfyn       1 1
Haderslev 1 1 1    
Kolding 1 2 2 2 2
Odense       1 1
Skanderborg     1    
Sønderborg 2 1 1 1 1
Vejle     1 1 1
I alt 4 4 6 6 6

 

Antal forbrugte pladser og belægningsprocent på Pomonahuset
  2017 2018 2019
Forbrugte pladser 3,9 5,6 5,9
Belægningsprocent 97% 140% 147%

 

Regionen modtager løbende henvendelser efter pladser til borgere med svære spiseforstyrrelser – både borgere over og under 18 år. I 2018 har Regionen modtaget flere telefonhenvendelser og ca. 10 matchningsanmodninger vedrørende borgere med spiseforstyrrelse, hvoraf 5 er blevet indskrevet. I 2019 har Regionen indtil nu modtaget fire anmodninger, hvoraf to vedrører unge under 18 år og to er på venteliste.

Regionen søger på den baggrund om at få til godkendelse til at udvide de nuværende 4 til 8 pladser (§107) og at oprette 4 døgnpladser (§66 stk. 1, nr. 6) til unge under 18 år for at imødekomme efterspørgslen. Pomonahuset har i dag flere VISO opgaver på børneområdet, og de har derfor allerede viden i forhold til de unge under 18 år. En udvidelse af pladsantallet for voksne og målgruppen til unge under 18 år vil samtidig sikre et økonomisk og fagligt mere bæredygtigt tilbud for voksne og unge med spiseforstyrrelser.

Pomonahuset er i dag en del af Syrenparken, afdeling under Socialcenter Lillebælt. Syrenparken er et moderne socialpsykiatrisk botilbud, som henvender sig til borgere med alvorlige sindslidelser, personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Syrenparken ligger i Børkop og rummer i alt 50 boliger. Pomonahuset ligger i en særskilt bygning, og huset har plads til 4 beboere ud af de 50 boliger. Grundet efterspørgslen efter pladserne er der indskrevet voksne med spiseforstyrrelser i to boliger i den øvrige del af Syrenparken.

Regionen ønsker at flytte tilbuddet Pomonahuset til Udby, hvor regionen har ledige bygninger både med plads til en udvidelse af tilbuddet og til oprettelse af pladser til unge under 18 år. Bygningerne kræver en mindre renovering, og de forventes at kunne være klar til indflytning i første halvår 2020.

Prisen for pladserne fastlægges på baggrund af regionens taktstruktur, hvor prisen sammensættes af en basistakst og en ydelsespakketakst. Ydelsespakketaksten er den samme for hele centret: 317 kr. i 2019. Basistaksten for Syrenparken og dermed også Pomonahuset er 777 kr. i 2019 (inklusiv en midlertidig takststigning på 14 kr. pr. døgn.). Basistaksten for Syrenparken er den laveste af alle basistakster for regionens tilbud.

En udvidelse af tilbuddet medfører nogle driftsmæssige fordele, men samtidig medfører flere borgere og mere personale behov for flere ledelsesmæssige ressourcer. Omkostningerne til nye bygninger forventes at svare til de nuværende bygningsomkostninger indregnet i takstgrundlaget.

En flytning af tilbuddet og udvidelse af målgruppen forventes at medføre øgede omkostninger til nattevagt og ledelse, da Pomonahuset indtil nu har haft gavn af nattevagtsdækningen og ledelsen på Syrenparken. Samlet set forventes det derfor, at den nuværende basistakst på 777 kr. pr. døgn for Pomonahuset vil stige til ca. 895 kr. pr. døgn i 2019 niveau. Ydelsespakketaksten vil være den samme som resten af centeret.

Prisen for de fire pladser til unge under 18 år med spiseforstyrrelser forventes at være højere end prisen for voksne. Dette skyldes, at der i taksten indregnes flere omkostninger til nattevagtsdækning, da dette er nødvendigt i forhold til målgruppen. Desuden er der øget udgifter til kost, lommepenge, aktiviteter m.m. Basistaksten forventes at blive ca. 1.360 kr. i 2019 niveau, hvilket er på niveau med regionens basistakster for Børnehusene Middelfart og Børnehusene Møllebakken.

Indstilling:

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender regionens indstilling om at:

  • udvide pladsantallet på Pomonahuset, Socialcenter Lillebælt fra 4 til 8 pladser (§107) til voksne med spiseforstyrrelser.

  • etablere 4 nye pladser (§66 stk. 1, nr. 6) på Pomonahuset, Socialcenter Lillebælt til unge under 18 år med spiseforstyrrelser.

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte:

  • udvidelse af antal pladser til voksne med spiseforstyrrelser til 8 pladser – §107
  • etablering af 4 nye pladser til unge under 18 år – §66

Socialdirektørforum vil dog bede Region Syddanmark om, at redegøre for den takststigning, som der lægges op til.

Bilag

Ændringsskema – Pomonahuset Socialcenter Lillebælt.pdf

5. Hvilke tilbud skal medtages i rammeaftalen?

Hvilke tilbud skal medtages i rammeaftalen?

 

Baggrund

På mødet i Socialdirektørforum den 21. marts 2019 var der enighed om, at alle tilbud som sælger pladser skal omfattes af rammeaftalen. Dog blev en minimumsgrænse på 10% drøftet. Økonomisk arbejdsgruppe har på den baggrund udarbejdet vedhæftede notat.

Vedhæftede opgørelser viser, hvilke leverandører, hjemmehørende under det syddanske rammeaftaleområde, der pr. 1.september 2018 solgte mindre end 10 % af pladserne. I alt var der 62 leverandører, der solgte mindre end 10 % af pladserne.

Den enkelte leverandør kan godt have flere forskellige afdelinger/ydelser, hvor nogle ydelser ligger over 10 % salg mens andre ligger under. Det har ikke været muligt at vægte de ofte meget forskelligartede ydelser for at få et samlet billede af salget hos leverandøren. I sådanne tilfælde vil leverandøren altid blive kategoriseret som sælgende mere end 10 % selvom leverandøren kan have afdelinger/ydelser med et mindre salg end 10 %.

I de indberettede data var der også leverandører med flere afdelinger/ydelser, hvor alle afdelinger solgte under 10 % af pladserne. I disse tilfælde er leverandøren kun talt med en gang.

I vedhæftede Tabel 1 fremgår de 35 leverandører, der slet ikke solgte pladser pr. 1. september 2018, hverken inden for rammeaftaleområdet eller udenfor.

I Tabel 2 fremgår de 27 leverandører, der sælger op til 10 % af pladserne, og hvor stor andel af salget, der sker til kommuner inden for rammeaftaleområdet.

Det betyder, at 62 tilbud ikke har mulighed for at være en del af rammeaftalen.

På Socialsekretariatets hjemmeside kan man se en liste over de nuværende tilbud som er omfattet af Rammeaftalen.

http://socialsekretariatet.dk/fileadmin/SOC/Rammeaftalen_2019_-_2020/Bilag_8_Tilbuds-_og_Takstoversigt_2019.pdf

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektionsforum godkender en minimusgrænse på 10% salg for tilbud, som omfattes af rammeaftalen.

Beslutning

Socialdirektørforum besluttede at Økonomisk arbejdsgruppe udarbejder et beslutningsoplæg til SDF møde den 16. august 2019 med udgangspunkt i en minimumsgrænse på 10% salg af pladser.

I beslutningsoplægget fastlægges de nærmere principper for den fremtidige håndtering og forståelse af en 10% ramme

 

Bilag

Bilag 1 og 2 tilbud under 10% salg.docx

6. Rammeaftalen – skal §109 og 110 tilbud være omfattet af rammeaftalen

Rammeaftalen – skal §109 og 110 tilbud være omfattet af rammeaftalen

Rammeaftale skal §109 og 110 tilbud være omfattet af rammeaftalen

Baggrund

På Socialdirektørforumsmøde den 21. marts 2019 blev det kort drøftet hvorvidt §109 og 110 tilbud skal være omfattet af Rammeaftalen og dermed den solidariske hæftelse. Økonomisk arbejdsgrupe har som grundlag for den yderligere drøftelse udarbejdet et notat som er vedhæftet. Der er i alt 236 ramme-aftalte tilbud og ud af dem er det ca. 26% som har solgte mindre end 10 %.

Udover drøftelsen af hvorvidt §109 og §110 tilbud skal være en del af rammeaftalen ønsker Forretningsudvalget en drøftelse af belægningsprocenter og flow på §109 og 110 tilbuddene samt samarbejdet omkring borgernes borgernes udvisitering.

 

Indstilling

I lyset af de overvejende argumenter for, at tilbuddene er med i Rammeaftalen, indstiller forretningsudvalget at tilbuddene på §109 og 110 fortsat indgår i den kommende Rammeaftale.

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter §109 og §110 tilbud generelt.

Beslutning

Socialdirektørforum besluttede, som indstillet, at §109 og §110 tilbud medtages i Rammeaftalen på lige vilkår med andre tilbud.

Socialdirektørforum drøftede problematikker omkring §109 og §110 og besluttede, at fastlægge en temadrøftelse på et senere møde.

Bilag

109 og 110 for og imod rammeaftale.docx

7. Belægningsprocenter 1. kvartal 2019

Belægningsprocenter 1. kvartal 2019

Belægningsprocenter 1. kvartal 2019

Baggrund

Jf. initiativ i Styringsaftalen skal kommunerne og regionen i Syddanmark indberette gennemsnitlige faktiske belægningsprocenter for 1.-3. kvartal 2018.

Der indberettes på tilbudsniveau, frem for tidligere hvor der blev indberettet på ydelsesniveau (Et tilbud vil ofte have to eller flere ydelser eksempelvis et dagtilbud, ydelse 1, og et døgntilbud, ydelse 2 eller forskellige pakker/moduler ved forskelligt støttebehov).

Der er indberettet gennemsnitlige belægningsprocenter for tilbud, hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5% point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent. Ved disse tilbud skal det angives, om det vurderes, at afvigelsen medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten. Endviderebeskrives, om der er udfordringer med belægningen, herunder om der er  initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning 1. kvartal 2019.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering.

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning

Bilag

Kopi af Belægning Hovedskema Forklaringer.xlsx
Tilbagemelding fra Assens, Sønderborg og Haderslev.docx

8. Evaluering af Anonym stofmisbrugsbehandling

Evaluering af Anonym stofmisbrugsbehandling

Baggrund

I juni 2015 trådte ny lovgivning i kraft om anonym stofmisbrugsbehandling. Loven betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde anonym stofmisbrugsbehandling.

Lovens krav til anonym stofmisbrugsbehandling er:

  • Borgere som visiteres skal have tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse og ikke have andre sociale eller psykiske problemer for at tilhøre målgruppen.

  • Kommunen skal have mindst 2 tilbud, hvoraf det ene skal ligge udenfor kommunen.

  • Behandlingen tilbydes i grupper

  • Behandlingen skal foregå udenfor misbrugscenteret således anonymiteten kan holdes.

Socialdirektørforum besluttede i forbindelse med lovens vedtagelse, at udbyde fælles anonym stofmisbrugsbehandling i Odense, Esbjerg og Kolding kommuner.

Siden ordningen med anonym stofmisbrugsbehandling startede i 2015 har antallet af borgere, som benytter anonym stofmisbrugsbehandling stort set ikke udviklet sig. Det første år var der 61 borgere i behanling – i 2017 har det været oppe på 73 borgere og i 2018 lå det på 63.

På baggrund af de forholdsvis få borgere, som benytter anonym stofmisbrugsbehandling, foreslår Forretningsudvalget en drøftelse af muligheden for at reducere indsatsen. Behandlingen foregår i henhold til loven i grupper.Der er som hovedregel ikke individuel behandling dog afholdes der indskrivningssamtaler med hver enkelt borger. Da DUT midler i sin tid blev beregnet blev det gjort på baggrund en formodning på landsplan om, at 2660 personer vil henvende sig til tilbuddet og at 280 personer vil modtage behandling. Der blev i alt afsat 10,7 mio. kr.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller at:

– Evaluering af Anonym stofmisbrugsbehandling tages til efterretning.

– det drøftes hvorvidt der skal ske en reduktion i den kommunale betaling til anonym stofmisbrugsbehandling.

Beslutning

Socialdirektørforum tog evalueringen til efterretning

Socialdirektørforum besluttede at udgiften til anonym stofmisbrugsbehandling skal reduceres, og at de tre tilbudssteder beliggende  i Kolding Kommune, Esbjerg Kommune og Odense Kommune sammen drøfter, hvordan besparelsen kan udmøntes konkret.

Bilag

Evaluering af anonym stofmisbrugsbehandling 2019.pdf

9. Socialtilsyn Syd – finansieringsbehov 2020

Socialtilsyn Syd – finansieringsbehov 2020

Socialtilsyn Syd- Finansieringsbehov 2020

Baggrund

Det samlede finansierings-/udgiftsbehov for Socialtilsyn Syd vil i 2020 være 52,7 mio.kr. Finansieringsbehovet for 2020 er inklusiv tidligere indarbejdede og videreførte effiktivisering på 1 mio. kr. Dette beløb er fordelt på 27,7 mio.kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på plejefamilieområdet og betales af kommunerne ud fra deres andele af 0-17 årige, og 25 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på tilbudsområdet via takster, som betales direkte af tilbuddene.

Taksten for tilsynsarbejdet er opdelt i 4 niveauer fastsat efter antallet af pladser i tilbuddet, sådan at mindre tilbud betaler en lavere takst end store tilbud. For alle 4 niveauer gælder det, at den ordinære tilsynstakst holdes uændret i 2020 i forhold til 2019.

Der er med lovændring tilført socialtilsynene yderligere opgaver i forbindelse med godkendelse af nye plejefamilier, og som følge af indførelsen af ny kategorisering af plejefamilier forventes et markant øget antal ansøgninger omændret godkendelse.

I forbindelse med lovændringerne er kommunerne gennem DUT-midler blevet kompenseret med hvad der svarer til ca. 1.0 mio. kr. på Socialtilsyn Syds område. Heraf budgetterer Socialtilsyn Syd alene med ca. 0,5 mio. kr. som følge af at Socialtilsyn Syd i et vist omfang allerede varetager opgaverne som beskrevet  lovændringen.

Hertil kommer at der som følge af det forventede øgede antal ansøgninger om lovændring i godkendelsen er budgetteret med en engangsomkostning til behandling af det forøgede antal ansøgninger, svaredende til 0,8 mio. kr. Dette beløb vil ikke blive videreført i budget for 2021.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning

Bilag

Orientering om forpligtelsen til at indsende årsbudgetter og andre økono-mioplysninger.pdf
Notat-takster 2020 STS (003).docx.pdf

10. Årsrapport 2018, regnskab 2018 og budget 2020

Årsrapport 2018, regnskab 2018 og budget 2020

Årsrapport 2018, regnskab 2018 og budget 2020

Baggrund

Fælleskommunalt Socialsekretariat har udarbejdet Årsrapport om sekretariatets aktiviteter i 2018, herunder regnskab 2018.

Regnskabet for 2018 viser et overskud på 3.627.804 kr. Der er ligeledes udarbejdet budget for 2020.

For 2019 gælder, at der er nogle ekstra udgifter, som ikke er budgetteret. Det gælder bl.a. barselsvikar, betaling til Odense Kommune for at yde 5 timers arbejdskraft pr. uge – denne aftale er lave pga. barselsvikarens sygemelding. Herudover kommer udgifter til teamlederen, samt udgifter til studieturen.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller at:

– Socialdirektørforum tager årsrapporten 2018 til efterretning,

– budget 2020 samt årsrapport 2018 anbefales godkendt til videre godkendelse hos K22 og KKR,

– Socialdirektørforum anbefaler K22 og KKR at tage regnskab 2018 til efterretning.

Beslutning

Socialdirektørforum tog årsrapporten til efterretning

Socialdirektørforum anbefaler årsrapport og regnskab til videre godkendelse hos K22 og KKR.

Bilag

Årsrapport 2018.docx

11. Temadag om rekruttering

Temadag om rekruttering

Baggrund

På Socialdirektørforums møde den 21. marts 2019 havde KKR bedt om en drøftelse af rekrutteringsproblematikken. Anne Mette Lund, Vejle Kommune gav et oplæg og der blev efterfølgende bedt om input fra kommunerne. Der er efterfølgende kommet  input fra Nyborg og Odense. Odense Kommune har bl.a. på baggrund af det fælles praktikpladsevaluerings system – Sammen om Uddannelsesevaluering – kunnet trække en række informationer med stor relevans for drøftelse af rekruttering. Systemet giver blandt andet information om studerendes praktikpladsevaluering.

Da det for mange kommuner er noget, som man endnu ikke har arbejdet så meget med foreslås på baggrund af problematikkens aktualitet at der afholdes en temedag om rekruttering.

Formålet med temadagen er at dele erfaring og afsøge om der er behov for at igangsætte initiativer på tværs af kommunerne. Målgruppen for temadagen er ledere og HR medarbejdere på social- og sundhdsområdet.

Temadagens indhold kan baseres dels på erfaringer, som findes i Syddanmark, dels oplægholder som har viden om de unge mennesker, som kommunerne skal rekruttere de kommende år.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum træffer beslutning om afholdelse af en temdag om rekruttering i samarbejde med SSF.

Beslutning

Socialdirektørforum godkente afholdelse af temadag om rekruttering i efteråret 2019 i samarbejde med SSF og Region Syddanmark

Bilag

Beskrivelse af fiktive persona.pdf
Gode råd til rekrutteringssprog i praksis.pdf
Mod på fremtiden.pdf
Rekrutering og fastholdelsesstrategi.pdf

12. Opsamling fra studieturen til London

Opsamling fra studieturen til London

Baggrund

På studieturen til London i marts 2019 blev deltagerne ntroduceret til en række initiativer og indsatser, som man arbejder med i London.

Der var flere oplæg, som kunne danne baggrund for iværksættese af nye initiativer. Der var bl.a. flere, som drøftede indlæg om simulationstræning. Det kunne være et projekt hvor man arbejder med udadreagerende adfærd. Det der tiltalte mange var, at simualtionstræning er forholdsvis let at gå til – og lød til at være meget effektfuldt. Det kan evt undersøges om der er erfaringer i Danmark med simulationstræning.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller at erfaringerne fra studieturen drøftes.

Beslutning

Socialdirektørforum drøftede sagen og besluttede at Sekretariatet undersøger danske erfaringer med simulationstræning og laver oplæg til SDF.

Bilag

Opsamling på studietur til London_ Foreningen af Kommunale Social- Sundheds og Arbejdsmarkedschefer (FSD) i Kreds 3 Region Syddanmark_marts 2019.docx

13. Status Særlige pladser

Status Særlige pladser

 

Baggrund

Belægningen på de særlige pladser er pr. 16. maj 2019 er 6 indlagt i Vejle og 8 ledige pladser. 4 indlagt i Esbjerg – her er der pt. 3 ledig pladser. De sidste 10 pladser er endnu ikke åbnet.

Taksten i 2019 pr. plads pr. dag er kr. 3.969. I marts måned var der 408 tompladsdage til betaling i kommunerne.

Region Syddanmark har udarbejdet et nyhedsbrev om særlige pladser. Nyhedsbrevet er vedhæftet.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning

Bilag

Nyhedsbrev om de særlige pladser Maj 2019.pdf

14. Orientering

Orientering

Orienteringer

Referat fra Koordinationsforum – se bilag

 

 

 

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

Referat koordinationsforum 10. april 2019.pdf

15. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

Fremskudt funktion

Mette Bostrup, Middelfart Kommune – styregruppemedlem for SDF i projektet Fremskudt funktion på børneområdet – fortalte at der indtil nu har været 31 sager på de nedsatte sparringsteams. Mette opforderede til, at man har positivt fokus på projektet i alle kommuner.

Nyt botilbud Faaborg-Midtfyn kommune

Siggi Christoffersen, Faaborg-Midtfyn Kommune orienterede om, at Socialtilsynet har godkendt, at de opretter et nyt tilbud med 20 pladser til psykisk syge. Tilbuddet kommer i stedet for de nu lukkede tilbud Solskrænten. Det nye tilbud er ikke højt specialiseret.

 

 

 

16. Næste møde

Næste møde

Næste møde

Næste møde i Socialdirektørforum er 16. august 2019.