Socialdirektørforum

Udgivet 21.03.2019

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Socialdirektørforum

STED

Meldahlsrådhus

STARTTIDSPUNKT

2019-03-21 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2019-03-21 12:00


 

PUNKTER

1. Godkendelse af referat

2. Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet

3. Udvikling af rammeaftalen

4. Evaluering af politisk temadag

5. Evaluering af Børnehus syd

6. Lukning af Solskrænten – punkt fra Faaborg-Midtfyn Kommune

7. Organisering af Fremskudt psykiatrifunktion på børne- og ungeområdet

8. Etablering af fælles ledelsesfunktion for de fælleskommunale sekretariater

9. Udvidelse af midlertidige pladser på Region Syddanmarks Autismecenter

10. Udvidelse af pladser til senhjerneskadede

11. KL status på analyse af køb og salg af ydelser på det sociale område

12. Rekrutteringsudfordringer

13. Kommissorium kontrakter

14. Udpegning af nyt medlem til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

15. Overtagelse af regionale tilbud

16. Status særlige pladser

17. Status på Fremskudt funktion på børne- og ungeområdet

18. Årsrapport for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere

19. Årsrapport Socialtilsyn Syd

20. Regnskab for 2018

21. Eventuelt

22. Orienteringer

23. Næste møde


1. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra SDF møde den 9. januar 2019

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum godkender referat fra mødet den 9. januar 2019

 

https://web.firstagenda.com/Export/DownloadExportDocument?dagsordenId=1589032

Beslutning

Godkendt

2. Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet

Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet

Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet

Baggrund

På Socialdirektørforums møde i januar 2019 blev det besluttet at følge implementeringen af den Tværsektorielle aftale på børne- og ungeområdet.

Formålet med den nye samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet er at skabe et smidigt og effektivt samarbejde til gavn for de børn og unge, der er i risiko for eller allerede mistrives, samt deres pårørende. Aftalen skal således sikre en koordineret og sammenhængende indsats på tværs af kommuner, region og almen praksis. For at opfylde dette er det endvidere målet, at aftalen skal medføre:

 • En systematisk kommunikation mellem almen praksis, region og kommuner på børne- og ungeområdet
 • Skærpet opmærksomhed på forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel hos børn og unge i børnene og de unges nærmiljøer
 • Overblik over eksisterende tilbud på området samt sikre en samordning og koordinering af disse på tværs af sektorerne

 

Anders Lundsgaard, Børne- og familiechef Aabenraa Kommune deltager på mødet og fremlægger tankerne bag aftalen.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til drøftelse

Beslutning

Socialdirektørforum drøftede punktet

Bilag

Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet.pdf

3. Udvikling af rammeaftalen

Udvikling af rammeaftalen

Udvikling af rammeaftalen

Baggrund

På døgnseminaret 4-5 oktober 2018 blev rammeaftalesamarbejde drøftet. På den baggrund og med udgangspunkt i Analyse af Rammeaftalesamarbejdet fra BDO, er der udarbejdet et kommissorium for udvikling af Rammeaftalesamarbejdet. Kommisorium blev godkendt på møde i Socialdirektørforum d. 9. januar 2019.

Kommissoriet beskriver bl.a. relevante emner, som der skal tages beslutning om i løbet af 2019 på Socialdirektørforum.

Indstilling

 • Forretningsudvalget indstiller, at Økonomisk arbejdsgruppes anbefalinger om, at der bør være helt klare kriterie for hvilke tilbud der skal være med i rammeaftalen og at man lægger sig fast på hvor stor en andel af pladser tilbuddet skal sælge til andre kommuner følges.
 • Forretningsudvalget indstiller at, Økonomisk arbejdsgruppes anbefaling om, at der skal være en solidarisk dækning og at den enkelte udbyder selv skal finde de første 5 % følges. 

 • Forretningsudvalget indstiller at, Økonomisk arbejdsgruppes anbefaling om ens principper for alle tilbudstyper ift. indberetning af kapacitetsændringer og mulighed for at tilbud op til 50 pladser frit op- og nedjustere 5 pladser og tilbud over 50 pladser frit op- og nedjustere med plus/minus 10 % følges

 •  Forretningsudvalget indstiller, at Økonomisk arbejdsgruppes anbefalinger om, at anvende den næste rammeaftaleperiode til at arbejde med effekt og progressionskrav følges.

Beslutning

Socialdirektørforum besluttede at:

– Tilbud som sælger pladser skal omfattes af rammeaftalen. Økonomisk arbejdsgruppe skal udarbejde scenarie for hvordan listen over tilbud i rammeaftalen vil se ud hvis der lægges en nedre grænse for salg på 10%

– Den solidariske hæftelse fastholdes og den enkelte udbyder selv skal finansiere de første 5% af et eventuelt underskud ved nedlukning

– Der skal være ens regler for alle tilbudstyper og udbydere ift. indberetning af kapacitetsændringer. Endvidere blev det godkendt at tilbud med op til 50 pladser frit kan op – og nedjustere 5 pladser, og at tilbud over 50 pladser kan op – og nedjustere 10% af pladserne. Alt derover skal til høring i Socialdirektørforum og antallet af pladser følges

– økonomisk arbejdsgruppes forslag om, at bruge næste rammeaftale periode til at arbejde videre med effekt og progressionkrav godkendes.

– drøftelsen om solidarisk hæftelse og hvorvidt den også  gælder for tilbud, som lukkes af Socialtilsynet henlægges til Forretningsudvalget for yderligere drøftelse.

Bilag

Beslutningsoplæg til hvilke tilbud som i fremtiden skal være en del af rammeaftalen.docx
Beslutningsoplæg om mulighederne for solidarisk hæftelse i Rammeaftalen 2021.docx
Beslutningsoplæg om hvorvidt den fremtidige Rammeaftale skal indeholde effekt og progressionskrav.docx
Beslutningsoplæg om mulighederne for ændringer af principper i forhold til indmelding af kapacitetsændringer-1.docx
Notat om solidarisk hæftelse ved lukning af tilbud.docx
Projektkommissorium_ udvikling af Rammeaftalesamarbejdet.docx
BDO_Analyse af rammeaftalesamarbejdet i Syddanmark_TILBUD.pdf

4. Evaluering af politisk temadag

Evaluering af politisk temadag

Evaluering af politisk temadag

Baggrund

Den 14. marts blev der afholdt politisk temadag med psykiatri som tema.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum evaluerer den politiske temadag.

Beslutning

De politikere som deltog synes det var en god dag. Socialdirektørforum besluttede, at Forretningsudvalget udarbejder oplæg til rammer for politiske dialogmøder der afholdes i en byrådsperiode.

5. Evaluering af Børnehus syd

Evaluering af Børnehus syd

Evaluering af Børnehus Syd

Baggrund

På SDF mødet i oktober 2018 deltog Ditte Askerod, Børnehus Syd for at drøfte etablering af en satellit i Aabenraa. SDF besluttede med udgangspunkt i disse drøftelser, at bede Ditte Askerod om, at undersøge om Socialstyrelsen påtænker en evaluering af Børnehusene og deres ydelser og hvis ikke så afdække om der er anden mulighed for evaluering af indsatsen. Ditte Askerod har kontaktet Professor Ask Elklit, Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU, som i samarbejde med Børnehus Syd har lavet en række indsatser og Ask Elklit har derfor stor viden om Børnehusene og stor interesse i at arbejde med en evaluering.

Ask Elklit har på baggrund af dialog med Lise Willer og Børnehus Syd udarbejdet et forslag til en evaluering.

Projektet er godkendt i RIO, som er SDU’s datatilsyn. SDU søger relevante fonde således der er økonomi til 4 måneders forskning.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender igangsættelse af evalueringen af Børnehus Syd som beskrevet i bilag 1.

Beslutning

Socialdirektørforum godkender og igangsætter evalueringen af Børnehus Syd.

Bilag

Evaluering – gennemskriv.docx

6. Lukning af Solskrænten – punkt fra Faaborg-Midtfyn Kommune

Lukning af Solskrænten – punkt fra Faaborg-Midtfyn Kommune

Lukning af Botilbud Solskrænten, Faaborg-Midtfyn

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har den 20. december 2018 stadfæstet Socialtilsyn Midts afgørelse om at fratage Botilbuddet Solskrænten i Korinth dets godkendelse som socialt tilbud. Det betyder, at Botilbud Solskrænten skal lukke ved udgangen af april 2019.

Indenfor Rammeaftalen for det specialiserede socialområde for de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark er der en solidarisk hæftelse for ekstraudgifter i forbindelse med lukning af botilbud. Derfor forelægges status og første bud på økonomisk omfang. Socialdirektørforum er tidligere blevet orienteret om sagen på møde i Socialdirektørforum den 5. oktober 2018, samt pr. mail den 11. januar 2019.

Ankestyrelsens afgørelsen begrundes især med følgende forhold:

 • At en beboer ifølge tilsynsrapport fra juni 2018 ikke frit har kunnet forlade tilbuddet, da han ikke kunne finde ud af at åbne havelågen og ikke kunne blive guidet til anden udgang.

 • At det er erkendt, at borgeren burde være anvist anden mulighed for at komme ud.

 • At det fremgår af tilsynsrapporter fra 2015 og 2016, at socialtilsynet har fokus på Solskræntens viden om og håndtering af magtanvendelser.

Faaborg-Midtfyn Kommune er uenige i og overraskede over afgørelsen, da vi finder det uproportionalt, at en enkeltstående fejl, som er erkendt og rettet, kan danne grundlag for en så indgribende sanktion som en beslutning om lukning, men vi må tage afgørelsen til efterretning. Endvidere er beslutning truffet på et faktuelt grundlag, som kommunen ikke er enig i og ikke har fået mulighed for at kommentere i en høring. Ankestyrelsen udtalte i sin stadfæstelse kritik af manglende partshøring, men mente ikke, at det ville have gjort en forskel.

Ansøgning om åbning af nyt botilbud

Ankestyrelsens afgørelse betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal lukke Botilbud Solskrænten, men efterfølgende forhåbentlig kan åbne et nyt tilbud.

I løbet af januar har forvaltningen været i dialog med de kommuner, som har borgere på Botilbud Solskrænten, for at afklare, hvad de ønsker for deres borgere. Tilbagemeldingerne fra kommunerne har været, at de har været meget tilfredse med Solskrænten som institution, men usikkerheden omkring en nygodkendelse har samtidig fyldt meget.

På denne baggrund er det altovervejende billede, at kommunerne hjemtager deres borgere. Derfor er resultatet af afklaringsprocessen, at Faaborg-Midtfyn Kommune den 31. januar 2019 har ansøgt Socialtilsyn Midt om tilladelse til at oprette et helt nyt botilbud med 20 pladser, som er målrettet en mere klassisk socialpsykiatrisk målgruppe (personlighedsforstyrrelse, ændret virkelighedsopfattelse, evt. udadreagerende adfærd, ofte misbrug). Det vil sige, at tilbuddet ikke vil kunne rumme senhjerneskadede, som er en del af målgruppen på Solskrænten. Hvis andre kommuner viser interesse for pladser på det nye sociale tilbud, så vil forvaltningen naturligvis forsøge at imødekomme dette.

Det nye tilbud vil ikke være relevant for rammeaftalen, da det ikke vil være højt specialiseret. En konsekvens af processen er derfor også, at der med lukning af Botilbud Solskrænten sker en afspecialisering, hvilket Socialstyrelsen er blevet informeret om.

Lukning af Botilbud Solskrænten

Den 11. januar 2019 fremsendte Faaborg-Midtfyn Kommune breve til alle handlekommuner med oplysning om, at Botilbud Solskrænten lukker den 30. april 2019, og at handlekommunerne skal tage stilling til, hvorvidt de ønsker at hjemtage deres borgere.

Følgende kommuner i Syddanmark har borgere på Botilbud Solskrænten p.t.:

 • Faaborg-Midtfyn Kommune (15 borgere)

 • Odense Kommune (5 borgere)

 • Svendborg Kommune (5 borgere)

 • Middelfart Kommune (2 borgere)

 • Kerteminde Kommune (2 borgere)

 • Nyborg Kommune (2 borgere)

 • Assens Kommune (2 borgere)

 • Kolding Kommune (1 borger)

 • Langeland Kommune (1 borger)

 

Som en del af lukningen af Botilbud Solskrænten er samtlige 80 ansatte på botilbuddet blevet afskediget pr. 1. marts 2019 efter reglerne for masseafskedigelse. Ekstraudgifter i forbindelse med lukning vil derfor primært knytte sig til opsigelsesvarsler, der strækker sig længere end botilbuddets eksistens, og hvor der ikke kan findes anden relevant beskæftigelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det anslås, at udgifterne i forbindelse med opsigelserne i værste fald kan være mellem 6,1 mio. kr. og 4,8 mio. kr. afhængigt af, hvor mange medarbejdere, der får arbejde i det nystartede botilbud i deres opsigelsesperiode. Hvis alle medarbejdere har fundet andet arbejde 1 maj, så vil der ikke være nogen udgifter ifm. fratrædelse, men dette er nok urealistisk. Dertil kommer eventuelt mindre udgifter til fysisk nedlukning af botilbuddet.

Det er planlagt, at det nuværende personale forsætter uændret i deres vagtplan frem til den 1. maj 2019 under hensyntagen til deres opsigelsesfrist. De fleste medarbejdere vil have en opsigelsesfrist, der løber ud over den 30. april 2019, hvorfor der forventes tilstrækkelig personaledækning til at løse opgaven frem til endelig lukning.

Samtidig forventes der dog også opsigelser blandt medarbejderne. Med udgangen af februar 2019 har 10 medarbejdere sagt deres stillinger op med kortere varsel end deres opsigelsesvarsel, hvilket stiller kommunen økonomisk bedre ift. nedlukning. Faaborg-Midtfyn Kommune forventer at kunne opslå 25 – 30 stillinger, hvis vi får nygodkendelsen.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil vende tilbage med ny status til Socialdirektørforum omkring 1. maj 2019, da vi forhåbentlig på dette tidspunkt kan bekræfte, at det nye tilbud bliver godkendt af Socialtilsyn Midt

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning

Bilag

Oversigt over Botilbud Solskrænten til Region Syddanmark.xlsx

7. Organisering af Fremskudt psykiatrifunktion på børne- og ungeområdet

Organisering af Fremskudt psykiatrifunktion på børne- og ungeområdet

Organisering af Fremskudt psykiatrifunktion på børne- og ungeområdet

Baggrund

Oprindeligt var projektet Fremskudt funktion og SSF projektet implementering af forløbsprogrammer for børn- og unge med psykiske lidelser tænk sammen således projekleder og styregruppe for de to projekter var de samme.

På SDF møde den 9. januar 2019 drøftede vi adskillelsen af Fremskudt funktion og Implementering af forløbsprogrammer. Drøftelsen kom fordi DAK havde besluttet at lægge implementeringen af Tværsektoriel aftale på børn- og ungeområdet ind i samme styregruppe.

Dette medførte en drøftlse af hvorvidt 3 projekter kunne rummes i sammen styregruppe og konklusionen blev at Implementering af forløbsprogrammer for børn- og unge med psykiske lidelser skal udskilles fra styregruppen og i stedet lægges sammen med den Tværsektorielle aftale på børn- og ungeområdet.

Projektet Fremskudt funktion på børne- og ungeområdet har dermed sin egen projektleder og styregruppe.

Da 50% af projektlederstillingen blev betalt af projektet om Implementerig af forløbsprogrammer betyder det, at Region Syddanmark og SDF skal overtage 50% af finansierigen af projektlederens løn. SDF vil herfor i projektperioden få en udgift til en 1/4 af projektlederens løn.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager adskillelsen af projekterne til efterretning og at der bevilleges ca. 150.000 kr.i 2019,  2020 og 2021 til projektlederens løn.

Beslutning

Socialdirektørforum tager adskillelsen af projekterne til efterretning og der bevilliges 150.000 kr. i 2019, 2020 og 2021 til projektlederens løn.

8. Etablering af fælles ledelsesfunktion for de fælleskommunale sekretariater

Etablering af fælles ledelsesfunktion for de fælleskommunale sekretariater

Etablering af fællesledelsesfunktion for de fælleskommunale sekretariater

Baggrund

Siden oprettelsen af henholdsvis Fælleskommunalt Sundhedssekretariat i 2009 og Fælleskommunalt Socialsekretariat i 2011 er der sket væsentlige ændringer i sekretariaternes opgaveporteføljer og kompleksiteten i opgaverne:

 • Både Den sociale Rammeaftale og Sundhedsaftalen breder sig mere og mere over andre områder og bliver mere omfattende (arbejdsmarked og Børn og Uddannelse)
 • Flere og flere opgaver går på tværs af kommuner og region, hvorfor flere opgaver placeres i fællessekretariaterne
 • Øget krav om at understøtte udviklingen og implementeringen af opgaver og indsatser på tværs af kommuner og region

Ændringerne er sket, uden at der er sket ændringer i organiseringen af sekretariaterne. De ændrede vilkår betyder således, at der er behov for at revurdere organiseringen af de to fællessekretariater med henblik på i endnu højere grad at gøre brug af synergier, herunder samarbejdet med KKR sekretariatet, samt sikre en klar fælles prioritering og retning i opgaveløsningen.

På den baggrund har Haderslev Kommune som KKR kommune efter drøftelser med formanden for henholdsvis Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum, besluttet at oprette en lederstilling, der dækker begge sekretariater. Dette både med henblik på at tilføre sekretariaterne ressourcer til opgaveløsningen samt ledelseskraft. Muligheden for at lave én samlet leder for også de to KKR konsulenter har været afprøvet i KL, men har ikke været en mulighed.

Lederen vil have personalemæssig reference til den relevante fagdirektør i KKR formandskommunen. For lederen af sekretariaterne ligger der fremadrettet en vigtig opgave i – sammen med sekretariaternes medarbejdere – at videreudvikle og kvalificere sekretariaternes opgaveløsning. Nogle af de væsentlige indsats- og udviklingsområder fremadrettet er udover at forestå den daglige personaleledelse af sekretariatets medarbejdere:

· At skabe et fælles billede af sekretariaternes ressourcer og udfordringer samt prioritere hvilke udviklingsmæssige indsatser, der er behov for.

· At opbygge en fælles kultur i sekretariaterne, som både befordrer effektivitet og kvalitet i arbejdet samt har fokus på at fremme medarbejdernes trivsel

 • Synliggøre og udvikle synergierne mellem de tidligere to sekretariater
 • Styrke de tætte relationer til og samarbejde med KKR-sekretariatet, som sekretariatet deler kontor med
 • Sikre en effektiv og professionel betjening af de forskellige mødefora, som sekretariatet indgår i eller betjener
 • Indgå i sekretariatets opgaveløsning som medarbejdende sekretariatsleder, hvor tiden fordeles på cirka 30 % ledelse og 70 % medarbejdende leder

Finansieringen af stillingen sker inden for den eksisterende økonomiske ramme, og med en ligelig fordeling mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum.

Der igangsættes snarest en rekrutteringsproces, og det er forhåbningen at have stillingen besat pr. 1. juni 2019.

Forretningsudvalget indstiller:

 • At Socialdirektørforum godkender ansættelsen af en fælles leder for de to fælleskommunale sekretariater fra 1. juni 2019

 • At Socialdirektørforum godkender en ligelig delt finansiering af stillingen mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum

 • At Socialdirektørforum afsætter 350.000 kr. årligt til aflønning af lederen bevillingen gælder foreløbigt så længe Haderslev Kommune har KKR formandsskabet.

Beslutning

Socialdirektørforum godkender at:

– der ansættes en fælles leder for de to fælleskommunale sekretariater

– finansieringen af stillingen ligeligt fordeles mellem SDF og SSF

– at Socialdirektørforum afsætter 350.000 kr. årligt til aflønning af lederen.

9. Udvidelse af midlertidige pladser på Region Syddanmarks Autismecenter

Udvidelse af midlertidige pladser på Region Syddanmarks Autismecenter

Udvidelse af midlertidige pladser til autister på regionens tilbud Teglgårdsparken, Autismecenter Syddanmark

Baggrund

Regionen har de seneste år oplevet en stor efterspørgsel efter midlertidige (§107) og varige pladser (§108) til autismeområdet. Socialdirektørforum godkendte i juni 2017, at regionen oprettede et tilbud (§107) til autister i Teglgårdsparken i Middelfart. Der har været og er fortsat stor efterspørgsel efter pladserne på tilbuddet. Regionen søger derfor om at få godkendt en udvidelse af de nuværende midlertidige § 107 pladser til 11 pladser for at imødekomme de konkrete henvendelser fra syddanske kommuner.

Regionen henvendte sig i foråret 2017 til socialdirektørforum med en forespørgsel om at oprette midlertidige § 107 pladser til unge og voksne med autisme i Teglgårdsparken i Middefart.

Socialdirektørforum besluttede den 23. juni 2017 på baggrund af en analyse af området for voksne med autisme følgende:

Socialdirektørforum godkendte forespørgsel fra Region Syddanmark om at oprette 4 midlertidige § 107-pladser på Børne- og Autismecenteret. Det blev endvidere aftalt en fleksibilitet, således at Region Syddanmark kan foretage midlertidig opnormering ved konkrete forespørgsler efter pladser.

Belægningen vil blive fulgt på årets driftsmøder med Region Syddanmark. Derudover følges der, jf. initiativ i Rammeaftalen, 2 gange årligt op på belægningsprocenter for alle tilbud i Rammeaftalen. Oversigt over tilbud der afviger 5 procentpoint eller mere fra den budgetterede belægningsprocent vil fremgå af en oversigt, der fremlægges for Socialdirektørforum.

Regionen oprettede efterfølgende tilbuddet Teglgårdsparken (tidligere Børne- og Autismecenter – fra 2019 en del af Autismecenter Syddanmark) i Middelfart. Målgruppen for de midlertidige pladser i Teglgårdsparken er unge og voksne med autisme, der har brug for hjælp med en rehabiliterende og autismepædagogisk tilgang, men samtidig ønsker en bolig, der ikke er “institutionslignende”.

Autismeområdet i Region Syddanmark har siden åbningen af tilbuddet i september 2017 løbende fået henvendelser efter pladserne, og på baggrund af kommunernes henvendelser har regionen anvendt fleksibiliteten til løbende at tilbyde flere pladser. Der er derfor aktuelt indskrevet 8 borgere, som det fremgår af nedenstående oversigt. Der er i forbindelse med de to årlige opfølgninger på belægningsprocenterne i 2018 rapporteret om belægningen på Teglgårdsparken.

Antal indskrevne borgere på Teglgårdsparken – Se tabel i bilag 1

Aktuelt har regionen yderligere tre henvendelser i forhold til konkrete borgere, hvor syddanske kommuner efterspørger et sådant tilbud. Regionen søger derfor om at få godkendt en udvidelse af de nuværende midlertidige § 107 pladser til 11 pladser for at imødekomme de konkrete henvendelser fra syddanske kommuner og samtidig tilpasse normeringen, så det svarer til belægningen. Desuden giver de bygningsmæssige rammer mulighed for 11 pladser. Hvis en udvidelse godkendes forventer regionen, at der i løbet af efteråret 2019 kan være 11 borgere indskrevet på Teglgårdsparken.

Regionens tilbud er placeret i ny-renoverede bygninger i Middelfart, som frem til lukningen primo 2016 var anvendt af Kollegiet, afdeling under Center for Misbrug og Socialpsykiatri. Boligerne er to-rumsboliger med egen indgang og kan derfor rumme en bred målgruppe inden for autismespektrummet. Regionen har fire ny-renoverede selvstændige og ens kollegiebygninger, som ligger ved siden af hinanden. To af bygningerne blev taget i brug ved opstarten af tilbuddet og i løbet af 2018 er der taget yderligere en bygning i brug. Det vil være enkelt og uproblematisk at tage den sidste bygning i brug. De fire bygninger giver samlet mulighed for 11 pladser.

Udvidelsen af tilbuddet forventes ikke at ændre de nuværende takster for pladserne. Prisen for pladserne fastlægges på baggrund af regionens taktstruktur, hvor prisen sammensættes af en basistakst og en ydelsespakketakst. Ydelsespakketaksten er den samme for hele centret: 328 kr. i 2019. Basistaksten er 713 kr. i 2019. Udvidelsen af tilbuddet medfører nogle driftsmæssige fordele, men samtidig medfører flere borgere og mere personale behov for flere ledelsesmæssige ressourcer. Omkostningerne for de ekstra bygninger svarer generelt til de nuværende bygningsomkostninger indregnet i takstgrundlaget. Samlet set er basistaksten derfor uændret.

Regionens tilbud indgår i en økonomisk enhed sammen med de øvrige pladser på Autismecenter Syddanmark. Økonomien i denne økonomiske enhed er sund.

Indstilling:

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender Regionens indstilling om at udvide pladsantallet på Teglgårdshuset, Autismecenter Syddanmark til 11 pladser.

Beslutning

Socialdirektørforum godkender udvidelse af pladsantallet på Teglgårdshuset, Autismecenter Syddanmark til 11 pladser.

Bilag

Ændringsskema – Teglgårdsparken Autismecenter Syddanmark.pdf

10. Udvidelse af pladser til senhjerneskadede

Udvidelse af pladser til senhjerneskadede

Udvidelse af pladser til senhjerneskadede på regionens tilbud Kingstrup, Socialcenter Lillebælt

Baggrund

Regionen har de seneste år oplevet øget efterspørgsel efter pladser til borgere med senhjerneskade på døgn- og dagtilbuddet Kingstrup (afdeling under Socialcenter Lillebælt). I forbindelse med Socialtilsyn Midts lukning af Solskrænten i Faaborg-Midtfyn Kommune er der yderligere efterspørgsel efter pladser til borgere med senhjerneskade.

Målgruppen

Døgn- og dagtilbuddet Kingstrup er et højt specialiseret tilbud til ikke-plejekrævende personer over 18 år, som har fået en akut, ikke-fremadskridende hjerneskade som ung eller voksen. Målgruppen kan opleve tab af sociale færdigheder, problemer med hukommelsen, og problemer med at kontrollere deres impulser. De kan også have nedsat initiativ og nedsat evne til at handle selvstændigt. Tilbuddet omfatter længerevarende botilbud (§108) eller midlertidigt botilbud (§107) og et dagtilbud (§104).

Tilbuddet Kingstrup er godkendt af socialdirektørforum til 16 døgnpladser og 12 dagtilbudspladser. Kingstrup har de seneste år oplevet en øget efterspørgsel efter pladser, og på baggrund af kommunernes henvendelser er der aktuelt 2 borgere i overbelægning. Belægningen var for 2018 på 17,3 pladser (svarende til 108%) og i 2017 på 15,6 pladser (svarende til 97%). Kingstrup oplever desuden en øget kompleksitet i efterspørgslen, hvor mere skærmede tilbud og større afstand mellem boligerne, kan være nødvendigt for at kunne imødekomme konkrete behov hos borgerne.

Inden for det sidste halve år har Kingstrup givet afslag på tre borgere grundet manglende plads. Aktuelt har regionen desuden yderligere henvendelser i forhold til to konkrete borgere, hvor kommunerne blot venter på en plads på Kingstrup.

I forlængelse af Socialtilsyn Midts lukning af botilbuddet Solskrænten i Faaborg-Midtfyn Kommune har der været dialog med Faaborg-Midtfyn Kommune om, at Region Syddanmark kan hjælpe med at løse udfordringen med pladser til borgere med senhjerneskade fra Solskrænten, der passer ind i målgruppen på Kingstrup. Regionen har kontaktet relevante myndighedschefer i forhold til disse borgere, men det er pt. ikke afklaret, hvilke kommuner der ønsker en plads, og hvilke borgere der passer ind i målgruppen for Kingstrup.

Døgn og dagtilbuddet Kingstrup ligger i Gelsted i Middelfart Kommune. På Kingstrup kan de nuværende bygningsmæssige rammer rumme to borgere på overbelægning. Der er derudover gode muligheder for at udvide med yderligere pladser på arealet rundt om Kingstrup.

For at imødekomme efterspørgslen er det hensigten at etablere yderligere fire boliger som selvstændige fleksible pavillionboliger. Udvidelsen af pladserne med pavilloner vil forventeligt også kunne bidrage til, at Kingstrup i højere grad kan tilbyde pladser til borgere, hvis problemstillinger er særligt komplekse, med eksempelvis behov for øget afskærmning. Det forventes, at boligerne kan etableres, så borgerne kan flytte ind i løbet af ca. 3-4 måneder.

Regionen søger på den baggrund om at få godkendt en udvidelse pr. 1. juli 2019 af de nuværende 16 døgnpladser til 22 døgnpladser for at imødekomme de konkrete henvendelser. Samtidig foreslår regionen en fleksibilitet i forhold til at etablere midlertidige pladser udover de 22 døgnpladser, hvis regionen modtager flere konkrete henvendelser vedrørende yderligere borgere, der passer ind i målgruppen. Socialdirektørforum bliver orienteret, hvis dette bliver aktuelt.

Ansøgningen er under forudsætning af, at regionen får de fornødne byggetilladelser fra Middelfart Kommune til etableringen af yderligere 4 pladser samt socialtilsynets godkendelse af udvidelse af tilbuddet til 22 pladser. Der søges på nuværende tidspunkt ikke om yderligere dagtilbudspladser, men behovet herfor bliver løbende vurderet.

De økonomiske konsekvenser af udvidelsen af tilbuddet er usikre, men det forventes ikke at ændre de nuværende takster for pladserne. Prisen for pladserne fastlægges på baggrund af regionens taktstruktur, hvor prisen sammensættes af en basistakst og en ydelsespakketakst. Ydelsespakketaksten er den samme for centeret: 317 kr. på døgntilbud i 2019 og 106 kr. for dagtilbuddet. Basistaksten for døgntilbuddet er 1.452 kr. i 2019 og 382 kr. for dagtilbuddet. Omkostningerne for de nye pavilloner er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, men det forventes at svare generelt til de nuværende bygningsomkostninger indregnet i takstgrundlaget. Udvidelsen af tilbuddet medfører nogle driftsmæssige fordele, men samtidig medfører flere borgere og personale et behov for flere ledelsesmæssige ressourcer. Samlet set er basistaksten derfor uændret.

Kingstrup indgår i en økonomisk enhed sammen med Syrenparken og Egely Skole.

Indstilling

Socialdirektørforum godkender regionens indstilling om at udvide pladsantallet på Kingstrup, Socialcenter Lillebælt til 22 pladser pr. 1. juli 2019. Samtidig godkendes det, at regionen får en fleksibilitet i forhold til at etablere midlertidige pladser udover de 22 døgnpladser, hvis regionen modtager flere konkrete henvendelser vedrørende yderligere borgere, der passer ind i målgruppen. Socialdirektørforum bliver orienteret, hvis dette bliver aktuelt.

Beslutning

Socialdirektørforum godkender udvidelse af pladsantallet på Kingstrup, Socialcenter Lillebælt til 22 pladser. Samtidig godkendes det, at Region Syddanmark kan etablere yderligere døgnpladser såfremt Regionen modtager konkrete henvendelser.

Bilag

Ændringsskema – Kingstrup, Socialcenter Lillebælt.pdf

11. KL status på analyse af køb og salg af ydelser på det sociale område

KL status på analyse af køb og salg af ydelser på det sociale område

KL Status på analyse af køb og salg af ydelser på det sociale område

Baggrund

Regeringen og KL aftalte med økonomiaftale 2019 at igangsætte en analyse af markedet for køb og salg af pladser og indsatser på det sociale område. Analysen skal “bidrage med løsningsmodeller, der kan fremme et omkostningseffektivt marked, der samtidig sikrer den bedst mulige indsats og progression for borgeren”. Analysen udarbejdes af en arbejdsgruppe med deltagelse fra Finansministeriet, Børne- og Socialministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL. Kommunerne og øvrige interessenter på området er løbende blevet inddraget i arbejdet.

Hensigten er, at analysen skal levere input omkring løsningsmodeller, som kan indgå i økonomiforhandlingerne for 2020.

Analysen af markedet for køb og salg af sociale ydelser har taget udgangspunkt i følgende udfordringsbillede:

 1. Manglende gennemsigtighed i sammenhængen mellem pris og kvalitet. Mange tilbud opererer blot med en gennemsnitstakst på tværs af alle borgere i en målgruppe uanset, at der i realiteten kan være stor forskel på, hvor meget støtte borgerne får. Det kan medføre udfordringer for køberne af pladserne, da der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem taksten og den leverede støtte til den enkelte borger.

 2. Manglende sammenlignelighed på tværs af tilbud. Den manglende gennemsigtighed medfører samtidig, at myndigheden/køberen ikke kan sammenligne forskellige tilbud med henblik på at finde det tilbud, der giver mest kvalitet for pengene.

 3. Manglende mulighed for at indlægge progressionsfremmende incitamenter i taksterne. Når et tilbud lykkes med at skabe progression og gøre borgeren mere selvhjulpen, skal hjælpen og dermed taksten nedjusteres. Tilbuddene “straffes” dermed økonomisk for at skabe progression.

 4. Manglende incitament til effektiv drift af botilbud. Op mod halvdelen af botilbudspladerne på landsplan handles mellem kommuner, regioner og private tilbud. I de tilfælde, hvor et botilbud betjener mange udenbys borgere, mindskes driftsherrens incitament til at drive tilbuddet effektivt, da effektiviseringsgevinster tilfalder de kommuner, der køber pladser på det pågældende tilbud. Sekretariatet har påpeget at der er tale om en meget teoretisk problemstilling.

 5. Uhensigtsmæssige regler for finansiering af sundhedslovsydelser. Servicelovs- og sundhedslovsydelser leveres i dag parallelt på de sociale botilbud. Praksis i dag er, at sundhedslovsydelserne indregnes i botilbuddets takster. Der er dog ikke hjemmel til at indregne sundhedslovsydelser i taksterne, ligesom der ikke er mulighed for at hjemtage mellemkommunal refusion for sundhedslovsydelser. Den nuværende praksis er således ikke i overensstemmelse med lovgivningen, som placerer finansieringsansvaret for sundhedslovsydelser hos beliggenhedskommunen. Efterlevelse af de nuværende regler vil derfor påføre beliggenhedskommunerne store omkostninger og fjerne incitamentet til at oprette og drive specialiserede botilbud.

Løsningsmodeller

Med udgangspunkt i de ovenstående udfordringer har arbejdsgruppen beskrevet følgende løsningsmodeller.

Ny takststruktur

Med henblik på at skabe større gennemsigtighed og sammenlignelighed har arbejdsgruppen beskrevet tre modeller for en fremtidig takststruktur:

 • Model 1. Opdeling i en basis- og servicetakst. I modellen stilles krav om at taksten opdeles i en basis- og en servicetakst. Basistaksten skal dække leverandørens faste omkostninger. Servicetaksten skal dække omkostningerne til borgernes støtte- eller behandling. Der er tale om en gennemsnitlig takst på tværs af borgere.

 • Model 2. Differentieret servicetakst (frivillig model). Modellen bygger videre på model 1 og indeholder et krav om opdeling i basis- og servicetakst. I model 2 differentieres servicetaksten efter borgerens støttebehov. Modellen indebærer således, at leverandørerne tilbyder et antal ydelsespakker, som myndigheden kan visitere til. Denne mulighed eksisterer allerede i dag, men anvendes i forskelligt omfang. Modellen indeholder desuden, at der udarbejdes anbefalinger og vejledninger omkring differentiering af servicetaksterne.

 • Model 3. Differentieret servicetakst (lovkrav). Modellen svarer til model 2, men indebærer et lovkrav om at anvende differentierede takster.

 • Model 4. Nationale standarder for ydelsespakker. Modellen svarer til model 3, men indebærer, at der indføres en fælles standardiseret model for servicetakster, som leverandørerne er forpligtet til at anvende. Det indebærer, at det fremadrettet dels fastsættes som krav, at der skal fastsættes takster for forskellige ydelsesniveauer, og at disse niveauer skal være standardiserede.

KL gennemførte i efteråret 2018 en survey, som viste, at 71 pct. af kommunerne allerede i dag anvender differentierede takster. Flere kommuner har dog tilkendegivet, at de er på vej til at gå væk fra at anvende differentierede takster, da anvendelsen opfattes som administrativt tung.

 • Fordele og ulemper ved modellerne er uddybet i vedlagte notat.

KL’s sekretariat har indstillet til KL’s Socialudvalg og Bestyrelsen, at KL bakker op om model 2. Det skyldes, at der lader til at være enighed om, at opdelingen i en basis- og servicetakst er et fornuftigt tiltag, samt at mange kommuner ønsker at afprøve/fortsætte arbejdet med differentierede takster

Progressionsfremmende incitamenter

Behovet og muligheden for at indarbejde progressionsfremmende incitamenter i taksterne afhænger af, hvilken model for takststrukturen man vælger at arbejde videre med. Progressionsfremmende incitamenter er primært relevante ift. model 2-4 ovenfor, idet disse modeller har stort fokus på, at borgerens takst skal nedjusteres i takt med, at borgeren bliver mere selvhjulpen.

KL har været i dialog med kommunerne omkring behovet for progressions-fremmende incitamenter. Tilbagemeldingen har været, at der ikke er behov for stærke positive incitamenter for at få tilbuddene til at arbejde for borgerens progression, men at tilbuddene omvendt ikke skal “straffes” økonomisk for at nå de opsatte mål.

Arbejdsgruppen har derfor peget på en model for progressionsfremmende incitamenter, som går ud på, at tilbuddet kan beholde den høje takst i en periode efter at være lykkedes med progression, for at tilbuddet kan justere driften (fx ved at tage nye borgere ind). Dette er ikke muligt efter de gældende regler. Modellen kan både konstrueres som en obligatorisk og en frivillig model.

KL’s sekretariat har indstillet til KL’s Socialudvalg og Bestyrelsen, at KL bakker op om, at der gives hjemmel til at indarbejde progressionsfremmende incitamenter i takststrukturen.

Standardkontrakter

Med henblik på at styrke kommunernes køberrolle på markedet har arbejdsgruppen drøftet, hvordan kommunernes brug af standardkontrakter kan understøttes.

Arbejdsgruppen har drøftet følgende modeller:

 • Øget vejledning om udarbejdelse og anvendelse af standardkontrakter.

 • Udarbejdelse af skabelon til standardkontrakt, som kommunerne kan anvende samt øget vejledning.

 • Lovgivningsmæssigt krav om at kommunens egne kontrakter skal anvendes samt udarbejdelse af skabelon, som kan anvendes.

KL indgik i 2012 i et samarbejde med det daværende Socialministerium omkring udarbejdelse af en skabelon til standardkontrakter for henholdsvis voksne og børn/unge. Ministeriet trak sig dog fra samarbejdet, inden kontrakterne var færdiggjort. KL færdiggjorde efterfølgende kontrakterne, som siden er blevet anvendt/videreudviklet af blandt andet i rammeaftalesamarbejdet i KKR Hovedstaden og KKR Sjælland. En ny skabelon kan tage udgangspunkt i den tidligere udarbejdede version.

KL’s sekretariat har indstillet til KL’s Socialudvalg og Bestyrelsen, at KL i samarbejde med relevante ministerier udarbejder en skabelon til standardkontrakter, og at den bliver frivillig at anvende for kommunerne

Fællesdrevne tilbud

Med henblik på at afhjælpe problemstillingen omkring manglende incitament til effektiv drift af botilbud har arbejdsgruppen drøftet mulighederne for at øge anvendelsen af fællesdrevne tilbud.

KL har i den sammenhæng været i dialog med flere kommuner, som efterspørger øget samarbejde omkring drift af botilbud. Efterspørgslen begrundes ikke med problemer med ineffektiv drift, men derimod med, at alternativet til fællesdrevne tilbud til meget specialiserede målgrupper er uforholdsmæssigt dyre private tilbud.

Arbejdsgruppen er i gang med at afdække, hvilke barrierer kommunerne oplever ved de nuværende muligheder for fælles drift.

Justeret regelgrundlag for finansiering af sundhedslovsydelser

KL er i dialog med Finansministeriet, Sundsministeriet og Børne- og Socialministeriet om en ny model for finansiering af sundhedslovsydelser til borgere på botilbud.

KL argumenterer for en model, hvor sundhedslovsydelser kan indregnes i botilbuddenes takster (som praksis er i dag).

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning og forholder sig til analysen når den foreligger.

Beslutning

Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag Fordele og ulemper ved takstmodeller.docx

12. Rekrutteringsudfordringer

Rekrutteringsudfordringer

Baggrund

Kommunerne står overfor for store rekrutterings-udfordringer på ældre- og sundhedsområdet. KL lancerede i oktober 2018 udspillet “Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren – en handlingsplan for øget rekruttering i kommunerne”. Udspillet indeholder forslag til initiativer og indsatser, der kan understøtte kommunerne i fortsat, at levere lokal velfærd med høj kvalitet.

KKR Syddanmark og kredsen af kommunaldirektører har i januar/februar 2019 drøftet rekrutteringsudfordringerne og anmoder nu Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum om, at tage en bredere arbejdsgiverdrøftelse om vilkårene for beskæftigelse i velfærdsfagene.

Handlingsplanen “Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren” sætter et rekrutteringsfokus, der skal sikre, at kommunerne fortsat kan levere velfærd på et ældre- og sundhedsområde med en stigende efterspørgsel. Handlingsplanen kan ses her: https://www.kl.dk/media/16539/flere-haender-i-aeldre-og-sundhedssektoren.pdf

Handlingsplanens initiativer kan placeres under tre overordnede temaer:

 • Øget arbejdsudbud inden for eksisterende arbejdsstyrke

 • Kompetencer og opgaveglidning

 • Øget tilgang til arbejdsmarkedet.

Drøftelse af vilkår

Med afsæt i drøftelsen af rekrutteringsudfordringerne fandt kredsen af kommunaldirektører og KKR Syddanmark det relevant, at der også i regi af Sundhedsstrategisk Forum og Socialdirektørforum tages en drøftelse, herunder et bredere perspektiv om vilkårene for beskæftigelse i velfærdsfagene.

Det handler om temaer som: Hvordan der kan sikres et øget rekrutteringsgrundlag, hvordan man kan understøtte at flere gennemfører uddannelserne, et øget fokus på kvalitet og kapacitet i praktikken samt en drøftelse af generelle vilkår i ansættelse (eks. arbejdstid).

Der findes en række kommunale eksempler på gode forløb, der både sigter mod øget rekruttering til uddannelserne, mod fastholdelse i uddannelsesforløb og mod brancheskift, hvorfor et fælles idekatalog med gode erfaringer/projekter kan overvejes.

Anne Mette Lund indleder drøftelserne med et kort indlæg.

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum tager en bred arbejdsgiverdrøftelse om vilkårene for beskæftigelse i velfærdsfagene med henblik på senere drøftelse i KKR Syddanmark.

Beslutning

Socialdirektørforum drøftede rekruteringsudfordringerne. Kommunerne opfordres til, at sende eventuelle tiltag og politikker til sekretariatet.

13. Kommissorium kontrakter

Kommissorium kontrakter

Kommissorium kontrakter

Baggrund

På Socialdirektørforums møde den 9. januar 2019 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger omkring fælles kontrakskabelon for Syddanmark.

Det blev besluttet at udarbejde et kommissorium for arbejdsgruppen. Som det fremgår af punkt 10 på dagsordenen arbejder KL pt. med analyse af køb og salg på det sociale område – herunder også kontrakter. Forretningsudvalget anbefaler således at vi afventer KL’s resultater før vi igangsætter vores egen proces.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender kommissoriet og at processen for igangsættelse udskydes til KL’s resultater foreligger

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte kommissoriet og besluttede at udskyde igangsættelse af projektet til KL’s resultater foreligger.

Bilag

Kommissorium kontrakter Syd.docx

14. Udpegning af nyt medlem til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

Udpegning af nyt medlem til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

Baggrund

Udpegning af nyt medlem til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark.

Ifølge vedtægten for Samrådet, skal der i Samrådet være ”En ressourceperson ved et botilbud for udviklingshæmmede lovovertrædere – udpeget af Socialdirektørforum”. Det fremgår videre af vedtægten, at udpegningen sker på baggrund af en indstilling fra regionen.

Afdelingsleder Mette Drejer, Specialcenter Syddanmark, afd. Fuglemajgård, som siden januar 2018 har været Samrådets repræsentant fra et botilbud for domfældte udviklingshæmmede, fratræder desværre sin stilling med udgangen af januar 2019, hvorfor der skal der udpeges et nyt medlem. Samrådssekretariatet indstiller, at Afdelingsleder Sanne Carstensen, Specialcenter Syddanmark, afd. Kompasrosen pr. 1. februar 2019 indtræder i Samrådet i stedet for Mette Drejer. Det bemærkes, at funktionen er ulønnet.

Vedtægter og yderligere information om Samrådet kan findes på www.samraadsyddanmark.dk

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender at Sanne Carstensen, Specialcenter Syddanmark, afd. Kompasrosen indtræder i Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere.

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte Sanne Carstensen som ny repræsentant til Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere.

15. Overtagelse af regionale tilbud

Overtagelse af regionale tilbud

Overtagelse af regionale tilbud

Baggrund

Kommunerne har mulighed for, en gang i hver valgperiode, at overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. Næste mulighed for overtagelse er den 1. januar 2020. En kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal i valgperioden 2018-2022 meddele dette til regionsrådet senest 1. januar 2020. Overtagelsen skal ske senest den 1. januar 2021 (jf. Bekendtgørelse af lov om social service af den 30. august 2019, §186.

På SDF møde den 5. oktober 2019 blev det besluttet, at de kommuner, som har mulighed for at overtage regionale tilbud, senest den 1. marts 2019 skulle give tilbagemelding til sekretariatet såfremt man ønsker at overtage. Odense Kommune har overvejelser om, at overtage Stjernen. Ingen andre kommuner har tilkendegivet at de ønsker at overtage.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager sagen til orientering.

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning

Bilag

Oversigt over tilbud.pdf

16. Status særlige pladser

Status særlige pladser

Status særlige pladser

Baggrund

Pr. 6. februar 2019 er der 7 borgere indskrevet i Vejle og dermed 8 ledige pladser. I Esbjerg er der 1 borger indskrevet og 6 ledige pladser.

1. maj 2019 åbner yderligere 10 pladser i Esbjerg.

Den gennemsnitlige indlægningstid er 90,5 dage.

Kommune Antal anmodninger
Assens Kommune 1
Faaborg-Midtfyn Kommune 3
Kolding Kommune 1
Mariagerfjord Kommune 1
Middelfart Kommune 1
Nordfyns Kommune 1
Odense Kommune 3
Svendborg Kommune 1
Sønderborg Kommune 2
Varde Kommune 1
Vejen Kommune 1
Vejle Kommune 4
Vesthimmerland Kommune 2
Aabenraa Kommune 6
I alt 28

Tvang

  Antal Cpr numre
Tvangstilbageholdelser 15 4
Beroligende medicin 29 7
Fastholden 2 2
Remme 12 7

Der gøres opmærksom på, at da tvangsforanstaltningerne sker med udgangspunkt i sundedsloven  orienteres kommunen ikke automatisk hvis der har været foranstaltet tvang mod en borger men det er muligt at få dette oplyst ved henvendelse til psykiatrisygehuset.

Personale

Årsværk i gennemsnit oktober – december 2018

Læger 2,99
Psykologer 1,00
Sygeplejersker 6,86
SOSU 10,1
Socialrådgiver 1,00
Pædagoger 6,40
Fys-Ergo 4,92
Anden sundhedsgruppe 0,41
I alt 34,29

Hvor kommer borgeren fra og hvad bliver de udskrevet til

Patienten kommerfra   Patienten kommer til  
§108 2 §107 3
§107 7 ABL§105 1
ALB 105 1 Eget hjem +§85 1
Hjemløs 7 Retspsykiatrisk 3
Andet socialt tilbud 1 Ved ikke 3
Eget hjem 4    
Psykiatrisk afdeling 7    
Retspsykiatrisk afdeling 3    

 

Der blev i januar 2019 afholdt møde med deltagelse af kommunerne og de særlige pladser. På mødet blev den gode indskrivning og den gode udskrivning drøftet. Der var en god og konstruktiv drøftelse som vil munde ud i skriftlige retningslinjer. Det blev besluttet at mødes igen i august med henblik på at drøfte indholde på de særlige pladser.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning

17. Status på Fremskudt funktion på børne- og ungeområdet

Status på Fremskudt funktion på børne- og ungeområdet

Status på Fremskudt funktion på børne- og ungeområdet

Baggrund

Projektteamet er nu fuldt bemandet: Projektleder Marianne Rasmussen, Regional projektkonsulent Torben Gram Skjoldager, Tværkommunale projektkonsulenter – Aldin Lemes og Sisi Ploug Pedersen. 1. marts starter er også de 8 regionale sundhedsfaglige konsulenter på plads.

Projektteamet har forberedt sig på de første sparringsteammøder. Der er udarbejdet skabeloner til møderne, samtykkeerklæringer til forældre, reservering af lokaler, dokumentation af baseline, udarbejdelse af skemaer til opsamling af dokumentation på projektet m.m.  I uge 11 afholdes første sparringsteammøder i de 4 sparringsteams.

Sideløbende med dette har alle kommuner fået tilbud om, at få besøg af os. Vi vil gerne opfordre til at kommunerne gør brug af dette, så oplysninger omkring projektet kommer ud til frontpersonalet.

Implement er valgt af Sundhedsstyrelsen til evaluering af projekterne og i den forbindelse har der været afholdt møder for at drøfte forandringsteorien og afdække indikatorer.

Der blev afholdt opstarteskonference den 20. februar – her deltog 113 medarbejdere som kom fra alle kommuner og alle Børne- og Ungeafdelinger i Psykiatrien.

Der planlægges informationsrunde for de praktiserende læger. Der er bestilt en stand på praksisdag Syd. Desuden deltager Marianne Rasmussen på de Kommunal Læge Udvalgsmøder (KLU).

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering.

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning

18. Årsrapport for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere

Årsrapport for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere

Årsrapport 2018 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn.

Baggrund

Samrådet afgiver vejledende udtalelser til anklagemyndighederne og statsadvokaterne om retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere, og det kriminalpræventive tilsyn har til formål at sikre, at de udviklingshæmmede, der har fået dom, overholder dommens vilkår, ikke begår ny kriminalitet, samt sætte en positiv udvikling i gang for borgeren. Årsrapporten viser, at der i 2018 kun er en lille stigning i antal sager, der er forelagt Samrådet (252 sager i 2018 mod 249 sager i 2017), hvorfor antallet må betegnes som nogenlunde status quo. Stigningen i antal domfældte borgere i tilsyn er derimod på ca. 8 % (222 sager i 2018 mod 205 sager i 2017). Fordelingen på kriminalitetstype efter hovedkriminaliteten svarer nogenlunde til tidligere år, og det er fortsat voldskriminalitet, der udgør den største andel, herunder særligt vold/trussel om vold mod medarbejdere.

Samrådet er finansieret af kommunerne i Syddanmark; i 2018 med 0,84 kr. pr. indbygger. I forhold til det kriminalpræventive tilsyn betaler kommunerne for den konkrete borger, der føres tilsyn med. Samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer og botilbud har efter samrådssekretariatets vurdering også i 2018 været fuldt tilfredsstillende for Samrådets og de tilsynsførendes arbejde.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning

Bilag

Årsrapport 2018 – Samrådet.docx

19. Årsrapport Socialtilsyn Syd

Årsrapport Socialtilsyn Syd

Socialtilsyn Syds årsrapport 2018

Baggrund

Socialtilsyn Syds årsrapport 2018 er blevet tilsendt Socialdirektørforum med henblik på, at den skal indgå i drøftelserne om rammeaftalen – j.fr. § 9 i lov om socialtilsyn, §18 stk. 5 i bekendtgørelse om socialtilsyn og § 7 stk. 1 i bekendtgørelsen om rammeaftaler.

Den helt generelle konklusion – som primært fremgår på s. 28 i rapporten– er at der generelt er god kvalitet i både plejefamilier og tilbud, og at der generelt er stor villighed til at tage hånd om de forhold, som Socialtilsyn Syd peger på som problematiske.

Der ud over fremhæves at Socialtilsyn Syd både kvantitativt (med de begrænsede data de nu engang har) og kvalitativt belyser plejefamilieområdet – og her også peger på, at kommunerne så vidt vi kan se står overfor en stigende udfordring med at rekruttere og udvikle plejefamilier.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller Socialdirektørforum til at tage rapporten til orientering

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning

Bilag

Socialtilsyn-Syd_Årsrapport2018_endelig.pdf

20. Regnskab for 2018

Regnskab for 2018

Regnskab for 2018

Baggrund

Regnskabet for Socialdirektørforum plejer at blive godkendt sammen med Socialsekretariatets årsrapport og budget for 2020 på Socialdirektørforums møde i maj. Da der på dagsordenen til dette møde i Socialdirektørforum er flere lønudgifter er regnskabet sat på til orientering. På mødet den 24. maj vil det komme til godkendelse sammen med Årsrapport og budget.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning

Bilag

Regnskab 2014-2020.xlsx

21. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

22. Orienteringer

Orienteringer

Orientering om afholdelse af temadag om effektmåling

Jf. Rammeaftalen 2018 beskriver afholdeles en temadag om effektmåling. Temadagen bliver afholdt d. 2. april 2019 i Huset i Middelfart. Konsulentvirksomheden Realize med Nicolaj Ejler og Ian Kirkedal Nielsen står for temadagens faglige indhold.

 

Region Syddanmarks psykiatriplan

Baggrund

På DAK mødet den 24. januar 2019 orienterede Region Syddanmark om udarbejdelsen af ny psykiatriplan:

I Regionsrådet budgetforlig for 2019 er det besluttet, at regionen i løbet af 2019 skal udarbejde en ny psykiatriplan. Baggrunden er blandt andet den kommende finanslov og øvrige nationale udspil på psykiatriområdet.

Som en vigtig del af arbejdsprocessen skal der være en dialog med regionens samarbejdspartnere, som på den måde kan bidrage med deres synspunkter og indsigt til arbejdet med psykiatriplanen. Herunder også de kommunale samarbejdspartnere og almen praksis.

På den baggrund afholder regionen en konfrence i foråret, hvor der er mulighed for at drøfte centrale temaer og indsatsområder med repræsentanter for kommuner, bruger- og pårørende organisationer, faglige fora og andre væsentlige interesser. Konferencen afholdes den 8. maj 2019 kl. 15.00-19.00. Der gennemføres en gøring i efteråret 2019, når der foreligger et forslag til psykiatriplan

Bilag

Socialdirektørforum Syddanmark Kursus 2 april 2019 Evidens og effektmåling ved Realize.docx

23. Næste møde

Næste møde

Næste møde

Næste møde i Socialdirektørforum er den 24. maj 2019.