Socialdirektørforum

Udgivet 20.12.2019

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Socialdirektørforum

STED

Meldahls rådhus, Herredets tingstue

STARTTIDSPUNKT

2019-12-11 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2019-12-11 12:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat

2. Oplæg om fremtidens socialområde

3. Godkendelse af ændring af rammeaftalens bilag 1-7 og 11

4. Orientering om belægning 1.-3. kvartal 2019

5. Orientering om udviklingen i udgifter

6. Drøftelse af opsamling på aktiviteter igangsat af Socialdirektørforum siden den politiske temadag 2017

7. Godkendelse af kommissorium for og facilitering af fagligt netværk for ledere af botilbud og centre

8. Drøftelse af samarbejde med sundhedsområdet og samarbejdet om Sundhedsaftalen 2019-2023

9. Oplæg om Odense Kommunes ghettoområder

10. Orientering om status for Fremskudt Funktion

11. Udpegning af nye medlemmer til styregruppen for Fremskudt Funktion

12. Godkendelse af ændringer i antal pladser for tilbuddet Holtegården

13. Orientering om erfaringer fra Sammen om Psykiatri, som indgår i den fremadrettede plan

14. Orientering om National Koordination

15. Orientering om tilbagemeldinger vedr. alkoholbehandlingstilbuddet Det Gode Liv

16. Orientering om etablering af Center for Funktionelle Lidelser

17. Nyhedsbrev om Særlige pladser

18. Orienteringer

19. Eventuelt

20. Næste møde


1. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat

Godkendelse af referat

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender referatet fra mødet den 9. oktober 2019.

Beslutning

Referatet fra 9. oktober 2019 blev godkendt

2. Oplæg om fremtidens socialområde

Oplæg om fremtidens socialområde

Oplæg om fremtidens socialområde

Baggrund

I Socialdirektørforum har der løbende været fokus på at udvikle det specialiserede socialområde i Syddanmark. På døgnseminar i 2015 blev der sat fokus på specialiseringen ud til borgeren. I 2016 udarbejdede Socialdirektørforum strategien 'Fordi vil vil – ikke fordi vi skal', hvor der lægges vægt på, at de økonomiske drøftelser er nødvendige, men at der skal være mere fokus på kvalitet i tilbuddene.

Der er et fortsat behov for drøftelser om fremtidens socialområde. Socialdirektørforum besluttede den 9.oktober 2019, at der i oktober 2020 afholdes et døgnseminar med fokus på fremtidens socialområde, og at Socialdirektørforum frem mod døgnseminaret på møderne vil have oplæg med forskellige perspektiver på socialområdet.

På Socialdirektørforums møde den 9. oktober 2019 blev det første perspektiv på fremtidens socialområde fremlagt, da Christian Schacht-Magnussen præsenterede Region Syddanmarks perspektiver på fremtidens socialområde.

Under overskriften "Hvilke konsekvenser og muligheder giver den økonomisk ramme i kommunerne fremtidens socialområde?" vil Anders Thønning Bjældager, Kerteminde Kommune, og Claus Fjeldgaard, Varde Kommune, komme med deres perspektiv på fremtidens socialområde.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter oplæggene om fremtidens socialområde og har fokus på, hvordan oplæggene kan bidrage til udvikling og en bedre fælles forståelse af det fremtidige socialområde i Syddanmark.

Beslutning

Claus Fjeldgaard og Anders Thønning Bjældager præsenterede de kommunale perspektiver på fremtidens socialområde under den nuværende økonomiske ramme, og Socialdirektørforum drøftede oplæggene. Fælles for de to oplæg var blandt andet fokus på samspillet mellem myndighed og drift. Der var en tilkendegivelse omkring lignende processer i flere kommuner og en anerkendelse af værdien af at dele udfordringer og løsninger på tværs.

Powerpoint-præsentationer fra de to oplæg er vedlagt.

Bilag

Oplæg_Claus Fjeldgaard_Varde Kommune.pptx
Oplæg_Anders Bjældager_Kerteminde Kommune.pptx

3. Godkendelse af ændring af rammeaftalens bilag 1-7 og 11

Godkendelse af ændring af rammeaftalens bilag 1-7 og 11

Godkendelse af ændring af rammeaftalens bilag 1-7 og 11

Baggrund

Der er igangsat en proces for udarbejdelsen af Rammeaftalen 2021-2022. Sekretariatet udarbejder et udkast til Rammeaftale 2021-2022 på baggrund af drøftelserne på det politiske møde den 26. marts 2020.

Økonomisk arbejdsgruppe har fået til opgave at revidere bilagene fra Rammeaftalen 2019-2020 og vurdere bilagenes indhold og relevans.

Socialdirektørforum har den 9. oktober 2019 godkendt en proces for udarbejdelsen af Rammeaftalen 2021-2022, jf. vedlagte bilag. Heraf fremgår det, at der skal foreligge udkast til bilagene til Rammeaftalen i januar 2020 med henblik på godkendelse på mødet i Socialdirektørforum den 27. marts 2020. Økonomisk arbejdsgruppe har på nuværende tidspunkt redigeret bilag 1-7, ligesom arbejdsgruppen har overvejet anvendelsen af rammeaftalens bilag 11.

Væsentlige ændringer til Rammaftalens bilag 1-7

Der er lavet en ny organisering af bilagene:

 • Bilag 1 Lovgrundlag
 • Bilag 2-3 Hvem er med i rammeaftalen
 • Bilag 4-5 Ændringer i kapacitet
 • Bilag 6-10 Takster og takstændringer
 • Bilag 11 Beboerbetaling efter serviceloveneboe
 • Bilag 12 Afregningsregler
 • Bilag 13 Efterregulering af takster
 • Bilag 14-17 Specialområder

De væsentligste, indholdsmæssige ændringer til bilag 1-7 fremgår herunder.

Bilag 2: Tilbud omfattet af Styringsaftalen

Der skal være et salg på over 10 % for, at et tilbud er med i rammeaftalen, jf. beslutning i Forretningsudvalget/Socialdirektørforum.

Bilag 4: Ændring i kapacitet i styringsaftaleperioden og mellem styringsaftaleperioder

Økonomisk arbejdsgruppe har skrevet opdelingen i højt specialiserede tilbud og klyngetilbud ud i ændring af kapaciteten, så der bliver ens regler.

Økonomisk arbejdsgruppe har tilføjet, at Socialdirektørforum skal godkende oprettelse af nye tilbud i Region Syddanmark, at Socialdirektørforum skal høres i forbindelse med lukkeregnskaber, og at kommunerne selv kan justere nedlæggelse af pladser.

Bilag 5: Håndtering af lukning af tilbud

Følgende afsnit er tilføjet:

"Reglen om efterregulering gælder ikke:

 • Når et tilbud lukkes af Socialtilsynet eller anden offentlig myndighed. Her påhviler lukkeomkostninger alene driftsherren
 • Flytning og sammenlægning betragtes ikke som lukning."

Bilaget er derudover præciseret, så det klart fremgår, at de 5% beregnes på baggrund af et helt årsbudget.

Bilag 7: Takst indberetning og ændring i taksterne

Højt specialiserede tilbud med regional betydning og klyngetilbud er skrevet ud og takstforhøjelse skal alene til høring/udtalelse i Forretningsudvalget.

Bilag 11 foreslås slettet

Bilag 11 beskriver sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed, og har til formål at sikre, at der var en bred udbudsvifte i regionen også for de små målgrupper og en høj specialisering i Syddanmark. Bilaget skulle bidrage til at sikre en proaktiv tilgang i Socialdirektørforum i forhold til at bibeholde den brede tilbudsvifte i Syddanmark. Bilaget indeholder en beskrivelse af processen for at give et tilbud særlig opmærksomhed, ligesom der fremgår en liste over de konkrete tilbud, der skal have særlig opmærksomhed.

Økonomisk arbejdsgruppe vurderer, at bilaget ikke har været anvendt.

Fordele og ulemper ved bilaget

Bilagets fordele er:

 • At det er med til at skabe fokus på små målgrupper og målgrupper, der kræver høj specialisering

 • At det beskriver en proces for, hvordan de syddanske kommuner kan håndtere tilbud til disse målgrupper, hvis tilbuddene eksempelvis er i risiko for lukning

Bilagets ulemper er:

 • At med National Koordination har Socialstyrelsen sat fokus på små målgrupper og højt specialiserede tilbud. Der er således ikke samme behov for, at Socialdirektørforum har samme fokus på området

 • At der er ikke klarhed omkring baggrunden for sammensætningen af listen over tilbud, og om listen er opdateret. Listen har fokus på tilbud frem for målgrupper og kan således let blive forældet

 • Det er meget svært at opstille objektive kriterier for, hvilke tilbud, der skal med på listen. Dermed bliver det i høj grad den enkelte kommunes vurdering og regionens.

Det foreslås derfor, at bilaget om tilbud med særlig opmærksomhed udgår af bilagsmaterialet til Rammeaftalen.

Bilag 8-10 og 12-17

Rammeaftalens bilag 8-10 og 12-17 er ikke redigeret. I disse bilag vurderes der på nuværende tidspunkt kun at være tale om mindre korrekturmæssige ændringer, som ikke har væsentlig betydning for indholdet, men skal gøre bilagene mere læsevenligt. Disse bilag vil blive redigeret frem mod januar 2020.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender Rammeaftalens bilag 1-7 med de ændringer, økonomisk arbejdsgruppe har foretaget.

Forretningsudvalget indstiller desuden, at Socialdirektørforum godkender, at bilag 11 slettes fra Rammeaftalen.

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte de ændringer, der er lavet i Rammeaftalens bilag 1-7. Socialdirektørforum godkendte, at bilag 11 slettes fra Rammeaftalen for 2021-2022.

Socialdirektørforum drøftede desuden muligheder for at arbejde med driftsoptimering, effekt og progression i relation til Rammeaftalen. Det blev besluttet, at emnet bliver diskuteret på næste møde i Socialdirektørforum, og at der sættes særligt fokus på kontrakter og forhandlinger.

Bilag

Rammeaftalens bilag 1-7.docx
Bilag 11 Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed.docx

4. Orientering om belægning 1.-3. kvartal 2019

Orientering om belægning 1.-3. kvartal 2019

Orientering om belægning 1.- 3. kvartal 2019

Baggrund

Jf. initiativ i Styringsaftalen skal kommunerne og regionen i Syddanmark indberette gennemsnitlige faktiske belægningsprocenter for 1.-3. kvartal 2019.

Beskrivelse af indberetningerne

Der indberettes på tilbudsniveau frem for tidligere, hvor der blev indberettet på ydelsesniveau (et tilbud vil ofte have to eller flere ydelser eksempelvis et dagtilbud, ydelse 1, og et døgntilbud, ydelse 2 eller forskellige pakker/moduler ved forskelligt støttebehov).

Der er indberettet gennemsnitlige belægningsprocenter for tilbud, hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5% point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent. Ved disse tilbud skal det angives, om det vurderes, at afvigelsen medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten.

Endvidere beskrives, om der er udfordringer med belægningen, herunder om der er initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning 3. kvartal 2019.

Bemærkninger til indberetningerne

Økonomisk arbejdsgruppe har følgende bemærkninger til indberetningerne

 • De fleste kommuner sender bemærkninger ind, som redegør for tiltag i forhold til afvigelse i belægningen. Det betyder, at det kun er i ganske få tilfælde, at afvigelser fører til efterregulering af taksterne jf nedenstående.
 • Selv om efterspørgslen efter Senhjerneskadede er stor, er der dog enkelte tilbud i Syddanmark, som har mindrebelægning på døgnområdet.
 • Der er to tilbud, der er lukket pr. 1. april, hvor der forventes efterregulering. Det drejer sig om tilbuddet Bryggervangen, Assens Kommune og tilbuddet Møller Eriksensvej, Assens Kommune. 5 steder forventes der en efterregulering, som betyder en stigning i taksten, og 2 steder gør det modsatte sig gældende.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

Opgørelse Belægning til og med 3 kvartal 2019.xlsx

5. Orientering om udviklingen i udgifter

Orientering om udviklingen i udgifter

Orientering om udviklingen i udgifter

Baggrund

Jf. initiativ i Styringsaftalen har økonomisk arbejdsgruppe udarbejdet en beskrivelse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde 2017 – 2018, se vedlagte materiale. Materialet udarbejdes med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde.

Det er i Rammeaftalen 2019-2020 aftalt, at der skal være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til året forinden i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2016 til 2017 maximalt må stige med KL´s pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Den samlede økonomi på det specialiserede socialområde udviser fra 2017 til 2018 en stigning på 162 mio.kr. svarende til 1,9%. Det fordeler sig med en stigning på 40 mio. kr. på børneområdet og 122 mio. kr. på voksenområdet.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

Økonomisk opfølgning 2018 – til økonomisk arbejdsgruppe NY.docx

6. Drøftelse af opsamling på aktiviteter igangsat af Socialdirektørforum siden den politiske temadag 2017

Drøftelse af opsamling på aktiviteter igangsat af Socialdirektørforum siden den politiske temadag 2017

Drøftelse af opsamling på aktiviteter igangsat af Socialdirektørforum siden den politiske temadag 2017

Baggrund

Socialdirektørforum godkendte på mødet den 9. oktober 2019 proces for Rammeaftale 2021-22. I henhold til den godkendte proces udsender KKR i december 2019 invitation til den politiske temadag 26. marts 2020 samt en opfordring til at drøfte temaer til Rammeaftalen 2021-2022. De indkomne svar foreslås at blive behandlet af sekretariatet og indgå som debatmateriale til den politiske temadag.

Som inspiration til det politiske niveau udsendes en opsamling på Socialdirektørforums aktiviteter siden 2017 med udgangspunkt i de beslutninger, der blev taget på den politiske temadag 2017.

I opsamling beskrives:

 • Temaer for de politiske temadage i 2017, 2018 og 2019. Temaerne fra temadagen i 2017 er båret ind i rammeaftalen for 2018 og rammeaftalen for 2019-2020.
 • Temadage i regi af Socialdirektørforum siden 2017
 • Projekter i regi af Socialdirektørforum siden 2017.

Det foreslås, at der i december 2019 udsendes en invitation til det politiske temamøde med program for dagen. Udkast til program kan ses af vedlagte bilag. Det foreslås desuden, at der i januar som opfølgning på invitation udsendes en reminder med vedlagte opsamling på aktiviteter i regi af Socialdirektørforum siden 2017.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum:

 • godkender opsamlingen 
 • udsender en annoncering og foreløbig invitation af temadagen til alle politiske udvalg inden jul
 • i januar udsender status, udkast til sagsfremstilling til de politiske udvalgsdrøftelser af status og in-put til politiske temaer samt endelig invitation.

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte opsamlingen, og at invitationen udsendes i december 2019, mens endeligt program, opsamling og sagsfremstilling udsendes i januar 2020.

Bilag

Opsamling – politisk temadag 22.11.19.docx
Udkast til program for politisk temadag.docx
Proces for rammeaftalen 2021-2022.docx

7. Godkendelse af kommissorium for og facilitering af fagligt netværk for ledere af botilbud og centre

Godkendelse af kommissorium for og facilitering af fagligt netværk for ledere af botilbud og centre

Godkendelse af kommissorium for og facilitering af fagligt netværk for ledere af botilbud og centre

Baggrund

Socialdirektørforum besluttede den 9. oktober 2019, at der skal etableres et fagligt netværk for ledere af botilbud og centre i de syddanske kommuner og Region Syddanmark. Socialdirektørforum besluttede, at der skal udarbejdes et kommissorium for netværket og anvendes eksterne konsulenter til facilitering af de første netværksmøder.

Kommissorium for det faglige netværk for ledere af botilbud og centre

Der er udarbejdet udkast til kommissorium for netværket, jf. vedlagte bilag. Af kommissoriet fremgår det, at formålet med netværket er at sikre udvikling af socialområde både på botilbuddene og  regi af Socialdirektørforum og at sikre videndeling mellem netværkets deltagere. Der skal sikres en tæt kobling mellem Socialdirektørforum og netværket, så strategiske drøftelser i Socialdirektørforum bringes ind i netværket.

Netværksmøderne er heldagsmøder med plads til inspiration og videndeling. Det tilstræbes, at møderne afholde på konkrete botilbud. Det Fælleskommunale Socialsekretariat planlægger sammen med 2-3 ledere møderne (de første tre møder i samarbejde med eksterne konsulenter). Møderne afholdes to gange årligt. Efter tredje møde evalueres værdien af netværket.

Udgifter til drøft af netværket afholdes af Fælleskommunalt Socialsekretariat.

Facilitering af netværket af eksterne konsulenter

Det Fælleskommunale Socialsekretariat har været i dialog med KLK og BDO vedr. konsulentbistand til etablering af netværket og facilitering af de første tre møder, se vedlagte tilbud. Det foreslås, at netværksmøderne herefter faciliteres af 2 kommuner i samarbejde med sekretariatet.

Efter gennemgang af de to tilbud foreslås det, at KLK anvendes til at facilitere netværksmøderne. KLK har i sit tilbud vist en god forståelse for behovene i netværket og Socialdirektørforum. KLK har en god tilgang til processen for opstart af netværket, hvor der indhentes input til mødernes temaer forud for første møde, og at første møde anvendes til netværksdannelse og enighed om netværkets formål, indhold mv. Desuden har KLK foreslået en række relevante temaer til møderne i sit tilbud. Det foreslås, at netværket faciliteres af to konsulenter henset til netværkets størrelse på ca. 45 deltagere.

Etablering af netværket og facilitering af de første tre møder ved anvendelse af to konsulenter fra KLK har en udgift på 150.000 kr. ekskl. moms og ekskl. transport. Herudover kommer udgifter til eksterne oplægsholdere.

Tilkøb af facilitering af ekstra netværksmøder vil udgøre 45.000 kr. inkl. transport ekskl. moms for ét møde, 85.000 kr. inkl. transport ekskl. moms for to møder og 120.000 kr. inkl. transport ekskl. moms for tre møder. Tilkøb kan ske efter de første tre møder er afholdt.

Udgifter til evaluering af netværket vil afhængigt af design udgøre mellem 10.000 kr. og 35.000 kr. ekskl. moms.

Udgifterne til anvendelse af KLK til etablering og facilitering af netværksmøder kan afholdes af Det Fælleskommunale Socialsekretariat.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender kommissorium for netværket og anvendelse af KLK til facilitering af netværkets første tre møder samt efterfølgende evaluering.

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte kommissoriet og inddragelse af KLK til facilitering af de første tre møder. Det blev bemærket, at Socialstyrelsen også er ved at etablere et netværk for ledere af botilbud på landsplan, og at det skal sikres, at der ikke er stort sammenfald mellem målgruppen og indhold.

Bilag

Kommissorium for netværk for centerledere og ledere af botilbud – 18-11-2019 (002) (002).doc
KLK.pdf
BDO.pdf

8. Drøftelse af samarbejde med sundhedsområdet og samarbejdet om Sundhedsaftalen 2019-2023

Drøftelse af samarbejde med sundhedsområdet og samarbejdet om Sundhedsaftalen 2019-2023

Drøftelse af samarbejde med sundhedsområdet og samarbejdet om Sundhedsaftalen 2019-2023

Baggrund

Der er en tæt kobling mellem dagsordenerne på socialområdet og sundhedsområdet. Begge områder har stort fokus på eksempelvis psykisk syge, børn og arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt at sikre et tæt samarbejde mellem de kommunale socialområder og sundhedsområder og således også mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum. Dette gælder såvel i forhold til det kommunale arbejde som det tværsektorielle samarbejde med regionen om blandt andet Sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen 2019-2023

Sundhedsaftalen 2019-2023 blev i juni 2019 indgået mellem Region Syddanmark og de 22 syddanskekommuner. Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis og skal bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer med det fælles mål at sikre høj, ensartet kvalitet og patienttilfredshed.

I Sundhedsaftalen 2019-2023 er der opstillet tre politisk valgte visioner og underliggende målsætninger for udviklingen af det tværsektorielle sundhedsområde:

 1. Vi samarbejder om forebyggelse for et røgfrit Syddanmark, færre overvægtige og mental trivsel og sundhed blandt børn og unge
 2. Vi arbejder for bedre overgang for mennesker med psykiske lidelser, ældre borgere og mennesker med kronisk sygdom
 3. Vi sikrer sammenhæng til uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet

Flere af visionerne og målsætningerne har indflydelse på socialområdet, og det er derfor vigtigt, at der sikres en tæt kobling mellem social- og sundhedsområdet.

Følgegrupper til udmøntning af Sundhedsaftalen 2019-2023

Der er etableret fire følgegrupper, som skal udmønte målsætningerne i sundhedsaftalen:

 1. Følgegruppen for forebyggelse
 2. Følgegruppen for behandling og pleje
 3. Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering
 4. Følgegruppen for uddannelse og arbejde.

Fra de syddanske kommuner er repræsentanterne til følgegrupperne udpeget af de lokale samordningsfora, se vedlagte oversigt. Der er ved valg af repræsentanter så vidt muligt taget hensyn til repræsentation af de områder, som følgegruppen beskæftiger sig med, eksempelvis socialområdet og arbejdsmarkedsområdet.

Arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-2023 trækker tydelige tråde ind på socialområdet. Særligt målsætninger i Følgegruppen for forebyggelse og Følgegruppen for uddannelse og arbejde kan få indflydelse for arbejdet på socialområdet. I udpegningen til disse to følgegrupper er der taget hensyn til repræsentation fra socialområdet.

Sundhedsaftalens politiske og administrative del af vedlagt som bilag. Af den administrative del side 8-11 fremgår de målsætninger, som hver følgegruppe skal udmønte.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter muligheder for at sikre en tættere kobling mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum i forhold til det kommunale arbejde og arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-2023.

Forretningsudvalget indstiller desuden, at Socialdirektørforum orienterer sig i Sundhedsaftalen 2019-2023 og i bemandingen af følgegrupperne under sundhedsaftalen.

Beslutning

Socialdirektørforum drøftede samarbejdet mellem social- og sundhedsområdet. Det blev drøftet, at det er et stort arbejde, der sættes gang i regi af sundhedsaftalen, men der var en anerkendelse af, at der i repræsentationen i følgegrupperne også er taget højde for socialområdet. Der var samtidig en anerkendelse af det gode samarbejde med psykiatrien i Syddanmark.

Bilag

Kommunal bemandning af følgegrupper under Sundhedsaftalen 2019-2023.docx
Sundhedsaftalen 2019-2023 – Politisk del.pdf
Sundhedsaftalen 2019-2023 – Administrativt tillæg.pdf

9. Oplæg om Odense Kommunes ghettoområder

Oplæg om Odense Kommunes ghettoområder

Oplæg om Odense Kommunes ghettoområder

Baggrund

Et flertal af Folketingets partier indgik 2018 en ”Ghettoaftale”, der bl.a. opstiller skærpede krav til udsatte boligområder med henblik på at ændre beboersammensætningen. Som de øvrige store danske byer arbejder Odense målrettet med at forbedre forholdene og skabe mere blandede beboersammensætninger i de odenseanske boligområder, der er registreret på regeringens ghettoliste. Formålet er, at områderne omdannes til velfungerende og attraktive boligområder, der indgår som en integreret del af byen. I Odense Kommune er bydelen Vollsmose allerede registreret på ”den hårde ghettoliste” – og boligområderne Solbakken og Korsløkkeparken er i risiko for at komme på ”den hårde liste” i hhv. 2020 og 2021.

Boligområder, der kommer på ”den hårde ghettoliste”, skal rive op til 60% af bygningerne ned, hvilket både Odense Kommune og byens boligforeninger vil undgå. Derfor har Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning indgået et samarbejde med tre lokale boligorganisationer om en række strategiske indsatser, der skal understøtte, at de to boligområder undgår ”den hårde ghettoliste”.

Rene Junker, Odense Kommune, fortæller på mødet om det strategiske samarbejde.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter oplægget og har et særligt fokus på, hvilke erfaringer oplægget kan bidrage med i øvrige ghettoområder, og hvilket sammenspil der er mellem ghettoområderne om de øvrige dele af socialområdet.

Beslutning

Rene Junker præsenterede Odense Kommunes indsats på ghettoområdet, og Socialdirektørforum drøftede oplægget. Der var en anerkendelse af arbejdet i Odense Kommune, og de tiltag der var taget ift. at løse udfordringerne. Powerpoint-præsentation fra oplægget er vedlagt.

Bilag

Oplæg_ghettolister_Rene Junker_Odense Kommune.pptx

10. Orientering om status for Fremskudt Funktion

Orientering om status for Fremskudt Funktion

Orientering om status for Fremskudt Funktion

Baggrund

Nedenfor ses en oversigt over de aktiviteter, projektet skal levere og status for disse. Det handler om:

 • afholdelse af sparringsteams møder
 • tilbud om supervision
 • direkte indsatser
 • udarbejdelse og afholdelse af pårørendekurser
 • udvikling og afprøvning af samarbejde med frivillige organisationer
 • kompetenceudvikling til frontpersonale

Desuden udarbejdelse af informationsmateriale til understøttelse af pårørendekurser. Styregruppen har efterfølgende også sat fokus på forældrene/børnenes deltagelse på sparringsteammøderne.

Sparringsteammøder

Projektet afholdte de første sparringsmøder i marts måned 2019 efter den angivelse, som var givet i projektbeskrivelsen med et sparringsteam omkring hvert Børn og Unge ambulatorie. Allerede ved første møde kunne det konstateres, at dette mødefora var for stort på Fyn, hvorfor dette team blev delt i øst og vest.

Ved første delevaluering i juni måned blev sparringsteamene drøftet, da det var svært at finde den form, som gav en tryg afvikling af mødet. Det betød, at vi på dette tidspunkt stort set ikke havde haft forældre eller børn med på møderne, hvilket alle var enige i var en mangel. Desuden betød de fælles sparringsmøder, at nogle kommuner brugte meget kostbar arbejdstid på at køre til og fra møder.

Efter sommerferien kom en anmodning fra sparringsteamet i Esbjerg på en model, hvor der blev afholdt møder i hver enkel kommune. Denne model blev drøftet med formandsskabet som med enkelte ændringer godkendte, at sparringsmøderne blev holdt en gang om måneden i alle kommuner dog undtagen kommuner med mere en 100.000 indbyggere. Her afholdes to sparringsmøder om måneden.

Efter denne justering af projektet har vi fået flere sager til møderne, og der er et højere antal forældre, som bliver inviteret med til møderne.

Supervision

Her er vores datagrundlag ikke helt dækkende, idet der har været uklarhed om, hvornår det var supervision/rådgivning og hvornår er det en direkte indsats, hvorfor der ikke ligger data endnu. I Odense og Vejle kommune deltager de regionale medarbejdere ved åben rådgivning og det er denne aktivitet tallene viser.

Direkte indsatser

Der er aftalt 47 direkte indsatser via en koordinerende handleplan. Dette redskab tages i brug, hvis der ikke blandt de eksisterende tilbud er den indsats, som barnet eller den unge står og mangler. Her indgår de regionale medarbejdere i samarbejde med de kommunale medarbejdere i en direkte indsats for børn og unge med mistrivsel og lettere psykiske problemstillinger.

Pårørendekurser

Styregruppen har besluttet, at den første gruppe, der skal afholdes pårørendekurser for er pårørende til børn, som har været henvist til psykiatrien, men ikke er i målgruppen for behandling. Kurserne udarbejdes i et samarbejde mellem PPR og de regionale medarbejdere og skal udbydes til afholdelse efter nytår.

Udvikling og afprøvning af samarbejde med frivillige organisationer

Center for frivillig socialt arbejde (CFSA) afholder i oktober og november 2019 3 workshop omkring udvikling og afprøvning af samarbejde med frivillige organisationer. De 2 workshops har på nuværende tidspunkt været afholdt og der opleves et meget positivt engagement og fokus på en større inddragelse af de frivillige i indsatserne for børn og unge med lettere mistrivsel.

Kompetenceudvikling

Arbejdet med implementering af forløbsprogrammerne er kommet lidt senere i gang end forventet. De implementeres sammen med udrulning af den tværsektorielle aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark. Der er fortsat en tæt koordinering mellem implementering af forløbsprogrammerne og afprøvning af en fremskudt regional funktion.

Børnekataloget har udbudt et kursus i tidlig opsporing. Fremskudt funktion har lavet aftale med Børnekataloget om kursus. Dette kursus vil blive afholdt i starten af 2020. Kursets omkostninger er dækket af børnekataloget.

Budgettildeling

Kommunerne har fået tildelt midler efter antal indbyggere, hvilket har udfordret de mindste kommuner. Udgifter til deltagelse i delevaluering, kompetenceudvikling o.l. er lige så udgiftskrævende for den lille kommune som den store. Da der er et lille overskud på nuværende tidspunkt i projektet grundet senere opstart, har formandskabet besluttet at kompensere kommuner under 30.000 indbyggere uden samarbejdsaftale med en større kommune med 50.000 kr. pr. år. Det er ligeledes besluttet at kompensere arbejdslønnen for de kommuner, som deltager i kompetenceudvikling vedr. tidlig opsporing.

Det næste halve år

Der skal fortsat være fokus på, at forældre og om muligt deres børn deltager på sparringsmødet. Det skal være undtagelsen, at der afholdes sparringsmøder omkring et barn uden forældre og ideelt set barnet.

Ligeledes vil der være fokus på udvikling af kursustilbud til forældre og pårørende samt udvikling og formidling af læringsmateriale, som understøtter pårørendekurserne.

Endelig vil der 1. halvår af 2020 være fokus på at komme ud til frontpersonalet og gøre opmærksom på projektet med henblik på at sætte tidligere ind overfor børns mistrivsel.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning. Lise Willer opfordrede til at gøre en indsats for at styrke samarbejdet mellem PPR og projektet med henblik på at sikre kendskab og ejerskab, for at sikre de bedste vilkår for at lykkes med projektet.

Bilag

03.19-10.19 Status på indsatser i Fremskudt Funktion 010319 – 311019.docx

11. Udpegning af nye medlemmer til styregruppen for Fremskudt Funktion

Udpegning af nye medlemmer til styregruppen for Fremskudt Funktion

Udpegning af nyt medlem til styregruppen for Fremskudt Funktion

Baggrund

På Socialdirektørforums møde den 5. oktober 2018 blev Mette Bostrup, Middelfart Kommune udpeget som Socialdirektørforums medlem til styregruppen for Fremskudt funktion. Da Mette Bostrup ikke længere er medlem af Socialdirektørforum, skal der udpeges et nyt medlem til styregruppen. Det har vist sig, at det er nødvendigt for projektets succes, at få børnedirektørerne i Syd informeret endnu mere om projektet. På den baggrund lægges der op til, at børnedirektørerne repræsenteres i styregruppen. De to repræsentanter skal, sammen med administrerende direktør i psykiatarien Charlotte Josefsen, indgå i formandsskabet for projektet.

Dorthe Dahlstrup, Nyborg Kommune, og Charlotte Houlberg, Middelfart Kommune har tilkendegivet, at de gerne vil indtræde i styregruppen for Fremskudt Funktion.

Opgaver for den kommunale medformand

Der afholdes 4-6 møder årligt. Møderne afholdes i Vejle og har en varighed af 2 timer. I formandsskabsrollen ligger ligeledes opgaven med at være bindeled til Socialdirektørforum. Der er ansat to tværkommunale konsulenter i projektet. Konsulenterne sidder i Psykiatriadministrationen sammen med de øvrige projektansatte, men i modsætning til de øvrige er de tværkommunale konsulenter kommunalt ansat.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum udpeger nye kommunale medlemmer til Styregruppen for Fremskudt psykiatrifunktion.

Beslutning

Socialdirektørforum udpegede Dorthe Dahlstrup, Nyborg Kommune, og Charlotte Houlberg, Middelfart Kommune, til Styregruppe for Fremskudt Funktion.

Bilag

Kommissorium for styregruppe for fremskudt funktion.docx

12. Godkendelse af ændringer i antal pladser for tilbuddet Holtegården

Godkendelse af ændringer i antal pladser for tilbuddet Holtegården

Godkendelse af ændringer i antal pladser for tilbuddet Holtegården

Baggrund

Vejen Kommune ønsker, pr. 1. januar 2020, at ændre pladsantal og takst for tilbuddet Holtegården.

Holtegården er et socialpsykiatrisk døgntilbud til voksne mennesker med svære psykiske lidelser, der har behov for et individuelt, fleksibelt og specialiseret rehabiliterings- eller habiliteringsforløb.

Tilbuddet er omfattet af Servicelovens §§ 107 og 108.

Holtegården er, i Rammeaftalen, kategoriseret som et højtspecialiseret tilbud med regional betydning, hvorfor ændringen, jf. Rammeaftalen, skal godkendes i Socialdirektørforum.

Vejen Kommune ønsker, at antallet af pladser udvides fra 18 pladser til 22 pladser.

Til- og afgang af borgere svinger meget og derfor mener Vejen Kommune, at der gennemsnitlig vil være 20 borgere på tilbuddet. Basistaksten er beregnet ud fra 20 borgere i stedet for 18 borgere som var grundlaget i takstberegningen for 2019.

Samtidigt, er der indregnet effektiviseringer, nyt alarmsystem og flyttet budget fra ydelsespakkerne til basisbudgettet i form af en mellemleder. Dette gør, at basistaksten kommer til at stige, men ydelsespakkerne falder. Taksterne fremgår af vedlagte bilag. Serviceniveauet forbliver uændret.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender en udvidelse af antal pladser på Holtegården fra 18 pladser til 22 pladser.

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte udvidelse af antallet af pladser på Holtegården fra 18 til 22 pladser

Bilag

Skabelon_Ændringer i normering Holtegården

13. Orientering om erfaringer fra Sammen om Psykiatri, som indgår i den fremadrettede plan

Orientering om erfaringer fra Sammen om Psykiatri, som indgår i den fremadrettede plan

Orientering om erfaringer fra Sammen om Psykiatri, som indgår i den fremadrettede plan

Baggrund

På mødet i Socialdirektørforum den 9. oktober 2019 blev den fremadrettede plan for udrulningen af projektet Sammen om Psykiatri godkendt. Under behandlingen af punktet blev det efterspurgt beskrevet, hvordan de første erfaringer i projektet bliver brugt i den fremadrettede udrulning til nye kommuner og psykiatriske afdelinger.

På baggrund af erfaringer fra første fase er der udarbejdet en detaljeret køreplan for mødeaktiviteter, roller og ansvar samt samarbejdsstruktur for forløbet med hver kommune. Det sikrer blandt andet:

 • En tydelig plan for det enkelte projektforløb
 • En beskrivelse af roller og ansvar som sikrer fremdrift
 • Et kendskab til de kritiske elementer, som skal sikre de rette rammer og muliggøre at der kan skabes progression for borgerne i projektet

Der er også på baggrund af den første fase i projektet udarbejdet en beskrivelse af den metodiske tilgang, der tages udgangspunkt i for at opnå et fælles billede af borgerens behov, samt den fremadrettede strategi for hver enkelt borger. Det sikrer blandt andet:

 • At løsninger for borgerne hviler på en fælles forståelse af borgerens samlede situation og udfordringer
 • At inddragelse af borgerne sker på en respektfuld og nysgerrig måde, der skaber forståelse og ikke udstiller huller mellem de involverede funktioner
 • At der sker en opsamling på progressionen for den enkelte borger løbende, som kan bruges til at justereden fælles indsats, og som samtidig bidrager til den samlede evaluering af projektet.

I samarbejde med nøglepersonerne (projekttovholdere fra både kommune og psykiatri), vil projektledelsen sikre lokal fremgang i projektet samt sparring i processen og ved mødeaktiviteterne.

Den fælles projektleder er til daglig forankret i team for tværsektorielt samarbejde, som er en del afpsykiatrisygehusets administration i Vejle.

Indstilling

Forretningsudvalget indstillinger, at Socialdirektørforum orienterer sig i ovenstående erfaringer og konkretisering af det videre forløb.

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning

Bilag

Køreplan for projekt Sammen om Psykiatri – fase 2 nov. 2019 – nov. 2020.docx

14. Orientering om National Koordination

Orientering om National Koordination

Orientering om National Koordination

Baggrund

Socialstyrelsen har varslet to udmeldinger til National Koordination:

 • Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug
 • Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Målgruppen

I målgruppen for udmeldingen om udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug er kvinderne kendetegnet ved følgende:

 • De er gravide og har et samtidigt skadeligt rusmiddelforbrug af stoffer og/eller alkohol
 • De har derudover en eller flere sociale problemstillinger som fx hjemløshed eller psykisk sårbarhed
 • De kan ikke fastholdes og hjælpes tilstrækkeligt i den ambulante misbrugsbehandling samt i denspecialiserede ambulante svangreomsorg
 • De har behov for en specialiseret og intensiv døgnbehandlingsindsats, hvor de skærmes og modtagerhelhedsorienteret behandling og støtte

Socialstyrelsen regner med, at der er mørketal, og derfor kan de ikke vurdere målgruppens størrelse, men nævner tal mellem 30-50 borgere på landsplan.

I målgruppen er borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling er borgerne kendetegnet ved følgende:

 • Borgere med udviklingshæmning, som er anbragt i sikret afdeling efter domstype 1 – dom til anbringelse i sikret afdeling for personer med vidtgående psykiske handicap
 • Borgere med udviklingshæmning, som er dømt efter domstype 2 – dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, og som efter bestemmelse fra kommunen er overført til sikret afdeling.

Proces

Det er Fælleskommunalt Socialsekretariat, der indhenter data fra kommunerne. Sekretariatet forventer at udsende spørgeskemaer i løbet af december 2019.

Besvarelsen til National Koordination godkendes på Socialdirektørforums møde den 29. maj 2020 og udsendes herefter til godkendelse i kommunerne sammen med Rammeaftalen for 2021-22. Deadline for godkendelse er 15. oktober 2020. Socialsekretariatet indsender herefter den fælles besvarelse til National Koordination. Af bilag 1 fremgår tidsplanen fra National Koordination.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orientering til efterretning.

Beslutning

Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning. Deltagerne i Socialdirektørforum vil modtage spørgeskemaer til de to centrale udmeldinger kort før jul.

Bilag

Tidsplan National koordination 2019-2020.docx
Følgebrev Udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug.pdf
Central udmelding for udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug – final.pdf
Bilag 1 Vejledning til kommunernes afrapportering på central udmelding for udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug.pdf
Bilag 2 Afrapporteringsskema til central udmelding for udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug.pdf
Bilag 3 Afrapporteringsskema til central udmelding for udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug.pdf
Følgebrev til udsendelse af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom.pdf
Central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom.pdf
Bilag 1 Vejledning til kommunernes afrapportering på central udmelding om borgere med udviklingshæmning og dom.pdf
Bilag 2 Afrapporteringsskema til central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom.pdf
Bilag 3 Afrapporteringsskema til central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom.pdf

15. Orientering om tilbagemeldinger vedr. alkoholbehandlingstilbuddet Det Gode Liv

Orientering om tilbagemeldinger vedr. alkoholbehandlingstilbuddet Det Gode Liv

Orientering om tilbagemeldinger vedr. alkoholbehandlingstilbuddet Det Gode Liv

Baggrund

Det private behandlingstilbud Det Gode Liv indgik i foråret 2019 en samarbejdsaftale med Middelfart Kommune, hvilket giver tilbuddet mulighed for at behandle borgere i alle landets 98 kommune for kommunal finansiering. Middelfart Kommune har forsøgt at opsige aftalen med Det Gode Liv, hvilket hverken Det Gode Liv eller Socialtilsynet har accepteret.

Henvendelser til KL og ministerier om problemstillingen

Det Fælleskommunale Socialsekretariat har herefter sendt en henvendelse til KL vedr. regler for tilbud, som ikke længere har en samarbejdsaftale med en kommune. Henvendelsen er videresendt til Sundheds- og Ældreministeriet. Svaret på henvendelsen er vedlagt.

På Socialdirektørforums møde den 16. august blev det besluttet at sende et brev til Sundheds- og Ældreministeriet samt Social- og indenrigsministeriet vedrørende problematikken og tilbuddets ret til at tilbyde behandling til borgere i kommuner, som tilbuddet ikke har en samarbejdsaftale med. Brevene til ministerierne og svaret fra Sundheds- og Ældreministeriet er vedlagt.

Af seneste svar fremgår det, at Sundhedsstyrelsen er ved at foretage et servicetjek af alkoholbehandlingsområdet. På baggrund heraf skal der tages stilling til behovet for nye indsatser på området, herunder vil der også kunne tages stilling til, hvorvidt der på det strukturelle og lovgivningsmæssige plan bør foretages ændringer. Desuden er der iværksat et arbejde ifm. Økonomiaftalen 2020, der skal munde ud i forslag til at sikre bedre sammenhæng mellem kvalitet i tilbuddene, takster og den øvrige hjælp til borgerne.

Sekretariatet har videresendt Sundheds- og Ældreministeriet svar til KL med henblik på at gøre opmæksom på problemstillingen i forbindelse med arbejdet i regi af Økonomiaftalen 2020.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Socialdirektørforum drøftede udfordringerne med Det Gode Liv. Der var en generel undren ift. intentionen med lovgivningen, da kommunerne ikke har mulighed for at kontrollere antallet af behandlede borgere, effekt og pris. KL arbejder videre med området i regi af Økonomiaftalen 2020. Der var enighed om, at Socialdirektørforum følger dette arbejde tæt.

Bilag

Vedr. Socialtilsynets opgave ift. alkoholbehandlingssteder 29-10-2019.pdf
Brev fra Socialdirektørforum i Syddanmark til sundheds- og ældreministeren 25-09-2019.pdf
Svar. vedr. vederlagfri alkoholbehandling fra SUM 05-09-2019.pdf

16. Orientering om etablering af Center for Funktionelle Lidelser

Orientering om etablering af Center for Funktionelle Lidelser

Orientering om etablering af Center for Funktionelle Lidelser

Sundhedsstyrelsen udgav i juni 2018 nye anbefalinger i forhold til udrednings-, behandlings-, og rehabiliteringstilbud til personer med funktionelle lidelser. Heri fremgår det, at funktionelle lidelser er hyppige og omkring 10 % af befolkningen lider af en funktionel tilstand. Sundhedsstyrelsen vurderer, at ca. 5 % af patienter med funktionelle lidelser har lidelser i en svær grad, og at denne patientgruppe har behov for en specialiseret udredning og behandling i sygehusregi. På den baggrund har alle regioner etableret eller er i gang med at etablere et Center for Funktionelle Lidelser. I Region Syddanmark er centret placeret på OUH.

Centret blev taget i drift den 1. juni 2019.

Formålet med centret er, at der skabes én indgang til sundhedsvæsnet for patienter, der lider af en sværfunktionel lidelse. Patienter med lette og moderate funktionelle lidelser skal fortsat udredes og behandles i almen praksis eller på hovedfunktionsniveau på alle sygehuse i Region Syddanmark. Centret er et behandlingstilbud til personer, der har behov for en specialiseret, helhedsorienteret og tværfaglig behandling.

Centret vil samarbejde med øvrige relevante specialer på sygehusene i de enkelte patientforløb, ligesom der udfra det enkelte patientforløb også vil samarbejdes med patientens egen læge samt den kommunalesagsbehandler.

Målgruppen for centret er:

 • Patienter med en svær funktionel lidelse, hvor lidelsen har stået på i mindst 6 måneder, og skal havemedført omfattende påvirkning af patientens velbefindende eller dagligdags funktioner og det sociale liv
 • Diagnostisk spænder gruppen af patienter med funktionel lidelse meget bredt fra patienter med en monosymptomatisk problematik som f.eks. hovedpine eller mavesmerter til patienter med multiplesymptomer fra multiple organer
 • Patienten skal være 18 år eller derover
 • Patienten skal kunne behandles ambulant
 • Patienten skal være tilstrækkeligt udredt ,inden der henvises til centret

Center for Funktionelle Lidelser er normeret til at håndtere 200 nyhenviste patienter årligt (fra hele Region Syddanmark). H.C. Andersens Børnehospital er normeret til at håndtere 75 børn med en funktionel lidelse (fra hele Region Syddanmark). Derudover behandles børn, unge og voksne også i psykiatrisk regi i de tilfælde, hvor patienten har en samtidig psykiatrisk diagnose der fx er ubehandlet, eller hvor den psykiatriske diagnose er den der kræver primær behandling.

Der arbejdes pt. på en løsning, hvor der etableres et videokonferencesystem, hvor kommunerne kan bookesig ind på tider ved centret. Her vil kommunerne fx få råd og vejledning af både borgere, der er på centret, og patienter med en funktionel lidelse, der ikke har været i centret.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

17. Nyhedsbrev om Særlige pladser

Nyhedsbrev om Særlige pladser

Nyhedsbrev om Særlige pladser

Baggrund

Der er pt 20 borgere på de særlige pladser. Det betyder, at der er 12 ledige pladser.

Vedhæftet er nyhedsbrev fra Region Syddanmark om status på de særlige pladser

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Særlige pladser nyhedsbrev nov. 2019.pdf

18. Orienteringer

Orienteringer

Orienteringer

Udpegning til kontraktarbejdsgruppe i KL

KL har bedt om 2-3 medarbejdere fra hver region til arbejdsgruppe om standard kontrakter. Syddanmark har udpeget: Lone Haar, Socialfaglig konsulent Nyborg Kommune, Kenwyn Olesen, Chefkonsulent Økonomi og Effekt Odense Kommune, Kirsten Tøttenborg, konsulent velfærdsstaben Vejle Kommune.

Orientering om sundhedsydelser

Ifølge KL er der indgået aftale om, at botilbud skal kunne afregne sundhedsydelser for borgere der bor på botilbud. Dvs. handlekommunen skal betale for alle sundhedsydelser, der ligger ud over det der er beregnet i taksten. KL regner med, at aftalen vil træde i kraft 2022.

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

19. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

Der var intet til eventuelt

20. Næste møde

Næste møde

Næste møde

Næste møde i Socialdirektørforum afholdes den 27. marts 2020.