Møde i Socialdirektørforum 13. december 2023

Udgivet 01.02.2024

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum 13. december 2023

STED

Online

STARTTIDSPUNKT

2023-12-13 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2023-12-13 11:30


PUNKTER

1. Samarbejde vedr. Borgeren ved roret. Brev fra Social- og Boligstyrelsen

2. Godkendelse af referat

3. Botilbudskapacitet og lånepulje

4. Socialtilsyn Syds håndtering af over- og underskud

5. Undersøgelse af regninger for færdigbehandlede borgere i psykiatrien

6. Tids- og procesplan for udarbejdelse af Rammeaftale 2025-2026

7. Fornyet behandling af central udmelding

8. Gode eksempler på tilbud til udsatte borgere

9. Orientering fra Region Syddanmark. Status på elevhjemmet.

10. Takstændringer 2024

11. Orientering fra Haderslev Kommune vedr. Odinsgård i Vojens

12. Medlemmer af Strategisk arbejdsgruppe

13. Orienteringer

14. Eventuelt


1. Samarbejde vedr. Borgeren ved roret. Brev fra Social- og Boligstyrelsen

Beslutning

Socialdirektørforum takker for oplægget fra Maria, Bo og Andreas præsentationen er vedhæftet referatet. 
Der er udarbejdet praktiske vejledninger og redskaber under konceptet, som kan bruges af kommunerne; også de kommuner der ikke blive en del af styrelsens udviklingsforløb.  

Det blev besluttet at tage imod Social- og Boligstyrelsens tilbud om at afholde en temadag om Borgeren ved roret

Samarbejde vedr. Borgeren ved roret. Brev fra Social- og Boligstyrelsen

Faglig leder, Maria Lincke Løkke, Kontorchef Andreas Klein Eriksen og Chefkonsulent, Bo Jensen fra Social- og Boligstyrelsen deltager på online mødet (fra kl. 9 – 9:40) og holder et oplæg om Borgeren ved roret og hvad de har særligt fokus på.

Baggrund
Social- og Boligstyrelsen har fremsendt et brev til Socialdirektørforum hvor de fremsætter ønske om at indgå et samarbejde om Borgeren ved roret og recovery-orienteret rehabilitering. De tilbyder at afholde en temadag eller et oplæg for Socialdirektørforummet. Social- og Boligstyrelsen tilbyder også et udviklingsforløb på 1,5 år til op mod 20 kommuner der ønsker at omlægge socialpsykiatrien. Information om forløbet og konceptet kan findes her: https://sbst.dk/nyheder/2023/faa-hjaelp-til-omlaegning-af-socialpsykiatrien

Social- og Boligstyrelsen skriver, at recovery-orienteret rehabilitering ikke blot er en ny faglig retning på socialområdet, det er et grundlæggende socialpolitisk skifte i samarbejdet med borgerne under overskriften: Borgeren ved roret. 

Borgeren ved roret
Social- og Boligstyrelsen har udviklet et koncept for, hvordan man konkret griber arbejdet an, hvis man som kommune ønsker en strategisk udvikling og omlægning af den samlede socialpsykiatri mod recovery-orienteret rehabilitering, der sætter borgeren ved roret.

Borgeren ved roret er en faglig tilgang, der baserer sig på recovery-orienteret rehabilitering. Tilgangen har et målrettet fokus på at styrke borgernes muligheder for at komme sig og leve et så selvstændigt liv som muligt. Borgernes håb, ønsker og drømme er omdrejningspunktet.

Styrelsen skriver: Mennesker med psykiske vanskeligheder kan komme sig med den rette støtte og hjælp. Derfor er der et stort potentiale i at omlægge socialpsykiatrien, så det er borgerens ønsker og mål, som er styrende for indsatsen – både for den enkelte borger og ud fra et økonomisk perspektiv i kommunen.

Tilgangen er virksom. Derfor tilbyder Social- og Boligstyrelsen strategiske udviklingsforløb til kommuner, der ønsker hjælp til at arbejde systematisk på denne måde. Flere kommuner i syd har tilmeldt sig. 

Udviklingsforløbet tager afsæt i styrelsens koncept og er et samarbejde mellem kommunens samlede socialpsykiatri og Social- og Boligstyrelsen om at brede den faglige tilgang ud til hele socialpsykiatrien. Der tilbydes rådgivning i, hvordan man konkret kan arbejde med tilgangen samt løbende hjælp til at sikre, at man er på rette vej. Udviklingsforløbet tager 1,5 år.

Formålet med tilgangen er, at flere borgere vil kunne klare sig med mindre eller helt uden støtte. Borgeren ved roret kan dermed bidrage til løsningen af udfordringen med en fortsat stigning i antallet af mennesker, der har brug for hjælp, graden af kompleksitet i borgernes støttebehov, kapacitetsudfordringer og rekrutteringsproblemer.

Læs om Borgeren ved roret her: https://sbst.dk/handicap/recovery-orienteret-rehabilitering/hvordan-kommer-i-i-gang-med-omlaegning-af-socialpsykiatrien

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • drøfte Social- og Boligstyrelsens oplæg vedrørende Borgeren ved roret.
 • drøfte om Socialdirektørforum skal tage imod Social- og Boligstyrelsens tilbud om at afholde en temadag om Borgeren ved roret.

Bilag

Brev til Socialdirektørforum region Syddanmark om borgeren ved roret – Syd.docx
20231213 SBST Oplæg for Socialdirektørforum i region SYD.pdf

2. Godkendelse af referat

Beslutning

Godkendt

Godkendelse af referat

Baggrund
Vedhæftet som bilag er referat fra møde i Socialdirektørforum den 29. september 2023 samt møde del 2, der blev afklaret per mail.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • godkende de to referater fra møde i Socialdirektørforum den 29. september 2023.

Bilag

20230929 Møde i Socialdirektørforum den 29 september 2023 uden bilag.pdf
Møde del 2 i Socialdirektørforum afklaret per mail efter den 29. september 2023 uden bilag.pdf

3. Botilbudskapacitet og lånepulje

Beslutning

Der var opbakning til indstillingerne.

Socialdirektørforum drøftede det videre forløb og der var opbakning til en fornyet hurtig rundspørge om behov for pladser og målgrupper. 
Derudover drøftedes det, at økonomisk arbejdsgruppe skal udarbejde et oplæg til en model for udvidet underskudsdækning til Middelfart Kommune, såfremt Middelfart med opbakning fra KKR Syddanmark, måtte få del i lånepuljen i 2024. Oplægget drøftes på næste møde i Socialdirektørforum til marts 2024.

Botilbudskapacitet og lånepulje

Baggrund

På møderne i K22 og KKR i juni 2023 blev Socialdirektørforum bedt om at udarbejde et oplæg til en model for øgning af den kommunale botilbudskapacitet. Der er et ønske fra KKR om, at der arbejdes hen mod at Syddanmark i fællesskab kan søge den statslige lånepulje, der er en del af økonomiaftalen. Socialdirektørforums oplæg skulle også give et bud på placering og valg af målgrupper, som mangler botilbudskapacitet. I oplægget skulle der skeles til kommunernes eksisterende kompetencer på området.

K22 og KKR blev på møder i november 2023 præsenteret for et oplæg til en model for øgning af den kommunale botilbudskapacitet, som Socialdirektørforum havde udarbejdet på baggrund af en behovsanalyse. Behovsanalysen afdækkede at der i kommunerne i Syddanmark mangler pladser til målgrupperne dobbeltdiagnostiserede og udviklingshæmning med dom. På den baggrund udarbejdede Socialdirektørforum 2 forslag for det videre arbejde,

 • at arbejde for at udvide botilbudskapaciteten for målgrupperne dobbeltdiagnostiserede og udviklingshæmning med dom, og
 • at støtte op om de kommuner, der ønsker at løfte opgaven på vegne af fællesskabet med udvidelsen af botilbudskapacitet til de specifikke målgrupper.

Til en placering af den udvidede botilbudskapacitet for dobbeltdiagnostiserede har Socialdirektørforum fremhævet, at Middelfart Kommune gerne vil løfte denne opgave på vegne af fællesskabet. Ift. en udvidelse af botilbudskapaciteten for målgruppen udviklingshæmning med dom har Socialdirektørforum fremhævet, at der skal indledes en dialog med Region Syddanmarks socialområde, da de har erfaring med at drive tilbud til målgruppen. 

K22 og KKR har besluttet at støtte op om de kommuner, der ønsker at løfte opgaven på vegne af fællesskabet med udvidelsen af botilbudskapacitet til de specifikke målgrupper.

K22 drøftede sagen den 10. november 2023 og besluttede at 

 • Bakke op om, at der arbejdes videre i Socialdirektørforum med de to skitserede forslag
 • Der følges op på behovsopgørelsen for at sikre den nødvendige efterspørgsel til den kommende behandling i K22
 • Der udarbejdes et oplæg, med tydelige økonomiske aftaler for blandt andet afregninger, underskudsdækning og dækning ved lukning for de tilbud, der bliver udvidet gennem botilbudspuljen og som kommunerne skal støtte op om i fællesskab, til behandling i K22
 • Socialdirektørforum anmodes om at genbesøge rammeaftalen i lyset af den forventede, udvidede botilbudskapacitet med henblik på at sikre den kommunale forsyning af specialiserede tilbud.

Beslutningen fra KKR Syddanmark den 21. november 2023 er:

KKR Syddanmark besluttede at arbejde for at udvide botilbudskapaciteten for målgrupperne dobbeltdiagnostiserede og udviklingshæmmede med dom og støtte op om de kommuner, der ønsker at løfte opgaven på vegne af fællesskabet med udvidelsen af botilbudskapaciteten til de specifikke målgrupper.

Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforum, at

 • bede socialsekretariatet om at lave en kort rundspørge i de 22 syddanske kommuner for at opdatere behovsanalysen og
 • bede den økonomiske arbejdsgruppe om at udarbejde et oplæg til en økonomisk underskudsmodel for kommuner, der bygger på vegne af fællesskabet og som får del i den centrale lånepulje.

4. Socialtilsyn Syds håndtering af over- og underskud

Beslutning

Socialdirektørforum ser positivt på Socialtilsyn Syds gennemsigtighed ift. regnskabet.

Socialdirektørforum bakker op om indstillingen.

Socialtilsyn Syds håndtering af over- og underskud

Drøftelse af principper for Socialtilsyn Syd’s håndtering af mer-/mindre forbrug

Baggrund

Socialdirektørforum drøftede på mødet den 16. maj 2023 dagsordenspunktet ”Socialtilsyn Syd årsrapport og finansieringsbehov for 2024”. På baggrund af en drøftelse af Socialtilsyn Syds finansieringsbehov besluttede Socialdirektørforum, at Faaborg-Midtfyn Kommune og socialtilsynet skulle fremsende et oplæg til drøftelse i Socialdirektørforum. Det fremsendte oplæg er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Finansieringen af Socialtilsyn Syd sker via takster der fastsættes af kommunalbestyrelsen ud fra samtlige budgetterede omkostninger forbundet med tilsynsopgaven. Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune vedtager overførsel mellem årene med udgangspunkt i bekendtgørelsen om socialtilsyn § 28, stk. 3 – som siger, at tidligere års over- eller underskud indregnes fuldt ud efter senest 2 år.

Af den årlige orientering til socialdirektørforum har det fremgået, at Socialtilsyn Syd af hensyn til kommunernes budgetsikkerhed i fht. stabilitet i taksterne, har indeholdt mer-/mindre forbrug på op til 5 pct. i de kommende års drift efter principperne i den regionale styringsaftales bilag 10. Siden etableringen i 2014 har Faaborg-Midtfyn derfor i varierende omfang lagt kasse til enten manglende eller overskydende likviditet hos Socialtilsyn Syd.

Socialdirektørforum bedes drøfte om

 • den anvendte model for håndtering af mer-/mindre forbrug, som Socialtilsyn Syd har anvendt hidtil, anbefales at anvende fremadadrettet.

Indstilling:

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at Socialdirektørforum

 • bakker op om den anvendte model, hvor mer-/mindre forbrug på +/- 5 procent kan overføres til kommende regnskabsår, tilsvarende modellen i Rammeaftalen som fremgår af bilag 10.

Bilag

Bilag-10.docx
Sagsfremstilling SDF 21110223 ver 1.0.pdf

5. Undersøgelse af regninger for færdigbehandlede borgere i psykiatrien

Beslutning

Omfanget af fejl i regninger fra psykiatrien blev drøftet.

Det blev besluttet, at sætte emnet på dagsorden i samarbejdsforummet mellem Forretningsudvalget og psykiatrisygehusledelsen. 

Undersøgelse af regninger for færdigbehandlede borgere i psykiatrien

Baggrund
I det løbende samarbejde mellem Forretningsudvalget og ledelsen af psykiatrien i Region Syddanmark var en af de første opgaver at udarbejde et fælles udfordringsbillede. Socialdirektørforum har udarbejdet et udfordringsbillede set fra socialområdets vinkel og som svar på det, har psykiatriledelsen udarbejdet et udfordringsbillede set fra psykiatriens synsvinkel.

I psykiatriens udfordringsbillede er der en opgørelse over færdigbehandlede patienter i 2023 fordelt på kommuner. Denne opgørelse blev drøftet på møde i Socialdirektørforum den 29. september 2023. Flere kommuner havde gennemgået regningerne fra psykiatrien og konstateret væsentlige fejl i den anledning. F.eks. var der fejl i alle fem sager i Esbjerg Kommune og i Aabenraa Kommune var oplevelsen, at der generelt var fejl i tre ud af fire sager.

Socialdirektørforum besluttede på den baggrund at gennemgå regninger for færdigbehandlede patienter fra psykiatrien, for at afklare om der kan identificeres et mønster for fejl i regningerne.

Resultatet af denne gennemgang foreligger her.

Hovedresultater
Region Syddanmarks opgørelse over færdigbehandlede patienter, der ikke blev hjemtaget januar til september 2023, er sendt til de kommuner, der er nævnt på listen. Listen omhandler i alt 56 unikke borgere. 12 kommuner har meldt resultat af gennemgang af 48 af disse sager tilbage. Der blev konstateret fejl i 20 af regningerne. I ét tilfælde var der sket en fejl, idet kommunen ikke havde modtaget regning, som oplyst i regionens opgørelse. Det var korrekt, at kommunen ikke skulle have en regning og Regionen har ændret procedure. Andre kommuner har ikke kunnet identificere alle unikke borgere fra listen, og det er efterfølgende konstateret at listen fra regionen var trukket fra september 2022 til september 2023.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller at Socialdirektørforum

 • drøfte omfanget af fejl i regninger, samt
 • drøfter hvorledes problemstillingen kan adresseres overfor regionen.

Bilag

Regninger færdigbehandlede i psykiatrien 2023.pdf

6. Tids- og procesplan for udarbejdelse af Rammeaftale 2025-2026

Beslutning

Godkendt

Tids- og procesplan for udarbejdelse af Rammeaftale 2025-2026

Baggrund
I Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på socialområdet og på det almene ældreboligområde fastslås det i § 1. at Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår hvert andet år en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud.

Den nugældende Rammeaftale for Syddanmark gælder for 2023-2024 og skal således fornys i 2024 og gælde for årene 2025-2026.

Socialdirektørforum besluttede den 18.marts 2022 at anbefale, at der i forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftale 2025-2026 sker inddragelse af Handicaprådene i samme fase, hvor de politiske udvalg i kommunerne giver input til den kommende rammeaftale og at Handicaprådenes bidrag indarbejdes i kommunens samlede tilbagemelding.

Tids- og procesplan for arbejdet

18/12 2023 – 30/4  2024 Politiske udvalg og handicapråd udarbejder forslag til politiske temaer til rammeaftale 2025-2026. Kommunerne fremsender én samlet tilbagemelding.
12/6 2024 Rammeaftale 2025-2026 drøftes i Forretningsudvalget
28/6 2024 Rammeaftale 2025-2026 godkendes i Socialdirektørforum
22/8 2024 Rammeaftale 2025-2026 godkendes i K22
3/9 2024 Rammeaftale 2025-2026 godkendes i KKR
4/9 2024 Rammeaftale 2025-2026 sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelser og Regionsråd. Godkendelserne skal være på plads inden 1/12 2024
1/12 2024 Endelig godkendelse af Rammeaftale 2025-2026 sendes til Social- og Boligstyrelsen

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at 

 • godkende tids- og procesplan for udarbejdelse af Rammeaftale 2025-2026

7. Fornyet behandling af central udmelding

Beslutning

Orientering taget til efterretning. 

Fornyet behandling af central udmelding

Baggrund
Social- og Boligstyrelsen (SBST) har netop udmeldt en Fornyet behandling af central udmelding for Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. Vedhæftet er Følgebrev og fornyet Central udmelding: 

 • "Styrelsen anmoder om, at kommunalbestyrelserne på tværs af de fem regioner præsenterer én samlet afrapportering på den fornyede behandling, og opfordrer til, at kommunalbestyrelserne drøfter og afrapporterer på den fornyede behandling i regi af rammeaftalesamarbejdet."

Med andre ord, det er Socialsekretariatet der udarbejder et svar til SBST i samarbejde med de øvrige rammeaftalesekretariater (RAS).

SBST har angivet en frist den 1. juni 2024. RAS'erne arbejder på, at denne tidsfrist forlænges. 

Socialsekretariatet vil sammen med de øvrige RAS'er udarbejde en tidsplan og det vil blandt andet fremgå hvornår kommunerne i Syddanmark vil blive bedt om at give deres svar samt information om godkendelsesprocessen. Når en tidsplan er på plads, vil der blive sendt information ud til kommunerne. 

Ang. Fornyet behandling
Social- og Boligstyrelsen anmoder om en fornyet behandling af tilrettelæggelsen og organiseringen af indsatsen til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling, jf. lov om social service § 13 b, stk. 31.

Det er SBST's vurdering, at der skal etableres et sikret tilbud/afdeling i Vestdanmark udover Kofoedsminde der ligger i Rødby på Lolland og drives af Region Sjælland. Der skal præsenteres en koordineret løsning for etablering af et tilbud/afdeling i Vestdanmark med mulighed for at modtage borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.

Det begrundes med det stigende antal borgere, der presser de fysiske og faglige rammer samt de rekrutteringsvilkår der er for Kofoedsminde. Begrundelsen er uddybet i dokumentet fra SBST.

Ang. Kofoedsminde
Kofoedsminde er det eneste tilbud i landet, som har pligt til at modtage borgere med udviklingshæmning, der i henhold til straffelovens § 16, stk. 2, er erklæret uegnet til straf og er dømt til ophold i en sikret afdeling efter straffelovens §§ 68 og 68 a.

Kofoedsminde har løbende været drøftet i kommunernes Koordinationsforum for det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Koordinationsforum følger udviklingen i kapacitet og belægning på nogle af de tilbud, hvor der er hel eller delvis objektiv finansiering heriblandt Kofoedsminde. Kofoedsminde har i de seneste år været fulgt nøje i regi af forummet dels grundet tilbuddets status som det eneste tilbud af sin art i Danmark og dels grundet den store overbelægning på tilbuddet, hvilket har medført efterregninger og en bekymring for kvaliteten. I den forbindelse har Koordinatiosforum indgået i dialog med driftsherren for Kofoedsminde, Region Sjælland. 

Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforum, at 

 • tage orienteringen til efterretning. 

Bilag

Følgebrev til landets kommunalbestyrelser.pdf
Fornyet behandling af den centrale udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdelin.pdf

8. Gode eksempler på tilbud til udsatte borgere

Beslutning

Det er et godt arbejde der kan sendes videre i organisationen til inspiration. 

Orientering taget til efterretning. 

Gode eksempler på tilbud til udsatte borgere

Baggrund
Den tværgående arbejdsgruppe under Socialdirektørforum Kortlægning af tilbud til udsatte borgere har som informeret på tidligere møde i Socialdirektørforum afsluttet deres opgave. I forbindelse med opgaveløsningen besluttede arbejdsgruppen at få udarbejdet et katalog til gensidig inspiration i Syddanmark. Henrik Mott Frandsen, formand for arbejdsgruppen, orienterer fra arbejdsgruppen. 

Eksemplerne i vedhæftede katalog er tilbud som kommunerne fremhæver som gode til målgruppen, og som kommunerne synes de har succes med i forhold til målgruppen. Eksemplerne er forsynet med kontaktpersoner, så det er nemt at tage kontakt hvis man er interesseret i at høre nærmere.  

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at

 • tage orienteringen til efterretning. 

Bilag

202311 Gode eksempler på tilbud til udsatte borgere2.pdf

9. Orientering fra Region Syddanmark. Status på elevhjemmet.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. 

Orientering fra Region Syddanmark. Status på elevhjemmet.

Baggrund 
Elevhjemmet er et højt specialiseret tilbud, hvor den primære målgruppe er børn og unge med en hørenedsættelse. Det er karakteristisk for målgruppen, at der er tale om børn, som ville bo hjemme, hvis skoleafdelingen på Center for Høretab ikke var så langt fra hjemmet. Alle børn/unge er indskrevet i Center for Høretabs skoletilbud, dvs. enten i folkeskolen eller i et STU-tilbud.

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, CKV, Region Syddanmark har ændret organiseringen af elevhjemmet og tilpasset aktiviteterne til også at omfatte aflastning samt børn/unge med anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse ud over høretab. Ændringer medfører mulighed for at mere fleksibel brug af Elevhjemmets pladser. 

Den samlede organisatoriske ændring og en mere fleksibel brug af pladser har allerede forbedret Elevhjemmets økonomi. 

Den forventede belægning for 2023 er 6,5 ud af 6 pladser (100 % belægning). Der er aktuelt indskrevet svarende til 4 helårspladser (5 børn). Det forventes, at den nuværende belægning fortsætter resten af skoleåret, og tilbuddet forventer økonomisk balance med den nuværende belægning.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at 

 • tage orienteringen til efterretning. 

Bilag

Notat til Socialdirektørforum Elevhjemmet.pdf

10. Takstændringer 2024

Beslutning

Socialdirektørforum ser positivt på, at der er en åben dialog omkring takstændringer. 

Det blev drøftet, hvad Socialdirektørforummet kan samarbejde om at gøre i fællesskab.

Det blev besluttet at planlægge en temadrøftelse om takster. 

Takstændringer 2024

Baggrund

Region Syddanmark har udarbejdet et notat vedr. takstændringer på det regionale socialområde i 2024. Se vedhæftede bilag: Takstændring 2024 Region Syddanmark. Der er udarbejdet et uddybende notat som også er vedhæftet som bilag.

Kommunerne har også indberettet takstændringer for 2024, overbliksanalyse er under udarbejdelse og eftersendes som bilag.

Aabenraa Kommune har bedt om en drøftelse af takstændringerne.

Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforum, at

 • drøfte takstændringerne. 

Bilag

Takstændring 2024 Region Syddanmark.pdf
Takstændring 2024 Region Syddanmark uddybende notat.pdf
Antal bemærkninger til takstændringer.pdf
Bemærkninger til takstændringer_typer_ikke antal.pdf

11. Orientering fra Haderslev Kommune vedr. Odinsgård i Vojens

Beslutning

Taget til efterretning. 
Det blev besluttet at planlægge en temadrøftelse med det formål at samle og dele viden om lukning af tilbud. 

Orientering fra Haderslev Kommune vedr. Odinsgård i Vojens

Baggrund
Odinsgård i Vojens har i flere år været præget af lang række udfordringer. Der har blandt andet været stor medarbejderudskiftning, højt sygefravær, belastet økonomi, ledige boliger, klager fra pårørende og aftaleforløb med Arbejdstilsynet. Haderslev Kommune har forsøgt mange tiltag for at rette op på forholdene på Odinsgård, men det er ikke lykkedes. 

Der har i efteråret været meget fokus på Odinsgård i medierne. JydskeVestkysten har bragt en serie artikler om bostedet, og Operation X på TV2 har bragt to dokumentarudsendelser i november om Odinsgård.

På baggrund af de mange udfordringer med Odinsgård er der politisk truffet beslutning om at afvikle Odinsgård med henblik på at etablere et nyt bosted på samme matrikel i Vojens.

På baggrund af efterspørgsel fra pårørende, er der fra politisk side åbnet op for, at nogle af pladserne på Odinsgård fremadrettet kan drives af anden aktør. 

Det undersøges derfor, om dele af pladserne på Odinsgård kan drives af anden aktør samtidig med, at der er igangsat en proces med etablering af et nyt botilbud for de øvrige beboere på Odinsgård, som ønsker at være en del af det nye botilbud. Det afføder en række juridiske og økonomiske spørgsmål, som Haderslev Kommune er i gang med at afdække. 

Socialdirektørforum vil senere få forelagt en egentlig sag. 

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at: 

 • Orienteringen tages til efterretning

12. Medlemmer af Strategisk arbejdsgruppe

Beslutning

Taget til efterretning. 

Medlemmer af Strategisk arbejdsgruppe

Baggrund
Sven Rode, Tønder Kommune, stopper som medlem af Strategisk arbejdsgruppe fra 1. december 2023. Der er derfor mulighed for, at en anden kan overtage pladsen i Strategisk arbejdsgruppe. 

Aktuelle medlemmer af Strategisk arbejdsgruppe:
 

Navn  Kommune   
Lars Balle Jensen Odense  
Tove Tørnes Middelfart Formand
Sven Rode Tønder  
Charline Amdisen Bossen Vejen  
Luise Lykke Sognstrup Nyborg  
Anne Plougmann Lindsted Region Syddanmark  
Maja Gammelgaard Aabenraa  
Henriette Korf Graversen Fredericia  
Birgitte Lindegaard Nielsen Nordfyns  
Maiken Skalborg Schmidt Esbjerg  

Interesserede kommuner er velkommen til at byde ind med et medlem til arbejdsgruppen.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum

 • at tage orienteringen til efterretning. 

13. Orienteringer

Beslutning

Taget til efterretning. 

Orienteringer

KL standardkontrakter
Voksenkontrakt version 2.0 er nu tilgængelig og Børnekontrakt version 1.0 er frigivet

Standardkontrakter (kl.dk)

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at 

 • tage orienteringerne til efterretning. 

14. Eventuelt

Beslutning

Intet til eventuelt. 

Eventuelt