Møde i Socialdirektørforum 11. maj 2016

Udgivet 11.05.2016

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum 11. maj 2016

STED

Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

STARTTIDSPUNKT

2016-05-11 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2016-05-11 12:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16. marts 2016

2. Visioner for fremtidens specialiserede socialområde

3. Anbefaling vedrørende godkendelse af udkast til rammeaftalen 2017

4. Udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde

5. Afrapportering på central udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser (National Koordination)

6. Årsrapport 2015 samt budget 2017 for Fælleskommunalt Socialsekretariat

7. Budget for socialtilsyn Syd 2017 samt årsrapport fra 2015.

12. Orienteringer

13. Eventuelt

14. Næste møde


1. Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16. marts 2016

Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16. marts 2016

Referat

Referat godkendt.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til, at referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16. marts 2016 godkendes.

Bilag

Sagsfremstilling

2. Visioner for fremtidens specialiserede socialområde

Visioner for fremtidens specialiserede socialområde

Referat

Visionen blev drøftet, og det blev besluttet, at det er et dokument i proces. Sekretariatet gennemskriver med udgangspunkt i de drøftelser, der var på mødet. Revideret oplæg fremlægges på kommende møde.
Baggrund
Der er udarbejdet en sammenskrivning af de drøftelser som Socialdirektørforum havde på Fuglsangcenteret den 16. marts 2016. De konkrete handlinger, som skal igangsættes på baggrund af visionerne kan konkretiseres på de kommende møder i Socialdirektørforum ligesom data på de sociale mål kan indarbejdes, når de er offentliggjort.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at visioner for Socialdirektørforum Syddanmark godkendes.

Bilag

Sagsfremstilling
Visioner for det syddanske samarbejde på socialområdet 020516

3. Anbefaling vedrørende godkendelse af udkast til rammeaftalen 2017

Anbefaling vedrørende godkendelse af udkast til rammeaftalen 2017

Referat

Socialdirektørforum anbefaler rammeaftalen 2017 til videre godkendelse med følgende bemærkninger:
– Afsnit vedr. vision tilrettes på baggrund af bemærkninger til dagsordenspunkt 2.
– Opsigelsesvarsel fra leverandørs side: Det tilføjes, at der kan være tilfælde, hvor en sådan opsigelse ikke er mulig. Eksempelvis har lejere i almene ældre- og handicapboliger samme beskyttelse mod opsigelse, som gælder for alle øvrige lejere af almene boliger.
 
 
Baggrund
Rammeaftalen for 2017 er klar til godkendelsesproces. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og Styringsaftale. Rammeaftalen gælder for 2017 og genforhandles årligt. Rammeaftalen skal behandles på møde i Kommunaldirektørkredsen den 23. maj 2016 samt KKR den 13. juni 2016. Rammeaftalen 2017 sendes herefter til godkendelse i de enkelte kommuner og region i Syddanmark, og aftalen skal være godkendt senest den 15. oktober 2016.
 
Vision
Vi samarbejder om at skabe fleksible og gode løsninger til borgerne på det specialiserede socialområde, blandt kommuner og region i Syddanmark. Vi inddrager borgerene, bygger indsatsen på borgernes egne ressourcer, og skaber i videst mulige omfang løsninger i borgerens nærmiljø.
Socialdirektørforum vil de kommende år have fokus på:
 • Effekt – metoder der virker
 • Videndeling
 • Tværsektorielt fokus
 • Specialiseringen ud til borgerne
 • Velfærdsteknologi
 • Samarbejde med civilsamfundet
I forhold til indhold i Styringsaftalen 2017 fremhæves følgende justeringer. Disse afsnit er markeret med gult i bilagssamlingen.
 • Selve Styringsaftalen: Flere afsnit, fra tidligere Styringsaftale, er flyttet til bilagssamlingen.
 • Bilag 10: Håndtering af lukning af tilbud herunder specifikt ift. lukning af regionale tilbud
 • Bilag 14: Opsigelsesvarsler: Følgende er tilføjet: Det tilstræbes, at der opnås enighed mellem udbyder og handlekommune om revisitation af en borger, som følge af ændret behov for støtte. Såfremt dette viser sig ikke at være muligt, kan udbyder opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus to måneder.
 • Bilag 18: Takstberegning: herunder afsnit om:
  • Indtægter (beboerbetalinger, salg af ydelser)
  • Reguleringer ift. tidligere år (inkl. beregningseksempler)
   • Herunder er bl.a. tilføjet denne tekst i håndtering af under- eller overskud mellem årene: Såfremt der helt ekstraordinært vurderes en mere hensigtsmæssig model i forhold til håndtering af over- underskud mellem årene, vil en sådan model skulle anbefales af KKR.
   • samt følgende tekst i forhold til lukning af tilbud: Underskud ved lukning af en selvstændig økonomisk enhed skal fordeles som beskrevet i model a nedenfor.Såfremt der vurderes en mere hensigtsmæssig model i den konkrete situation, vil en sådan model skulle anbefales af KKR
  • Max. overheadprocent: Overhead er nedsat fra maximum 4,5 % til maximum 4,4 %, som følge af ændring ift. håndtering af borgernes egenbetaling på §§ 107 – 110 (Takstbudgettet vil rent teknisk øges, idet egenbetaling fremadrettet ikke modregnes som indtægt. Overheadbeløbet vil således blive for højt, hvis der ikke justeres på overheadprocenten).
 • Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster
 • Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed (5 tilbud er slettet fra listen over tilbud der kan tildeles en særlig opmærksomhed)
 
Forretningsudvalget foreslår, at bilagene til Rammeaftalen vil indgå som et link til hjemmesiden, www.socialsekretariatet.dk, frem for som tidligere i en bilagssamling (lig vedlagte bilagssamling).
 
Formand for den økonomiske arbejdsgruppe,Torben Krone fra Odense Kommune, deltager under drøftelsen i relation til Styringsaftalen.
 
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at Rammeaftalen for 2017 anbefales til videre godkendelse.

Bilag

Sagsfremstilling
Rammeaftale 2017
Bilag til Rammeaftale 2017

4. Udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde

Udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde

Referat

Socialdirektørforum drøftede udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde. Der var enkelte forslag til tilføjelser til notat vedr. beskrivelse af udviklingen af udgifter og antal borgere. Forslagene indarbejdes i det omfang det er muligt inden beskrivelsen fremsendes til mødet i Kommunaldirektørkredsen.
Baggrund
Det er aftalt, at økonomisk arbejdsgruppe udarbejder en beskrivelse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde med udgangspunkt i 2014- tallene. I beskrivelsen af udgiftsudviklingen inddrages udviklingen i antallet af borgere, der modtager ydelser på området.
Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte materiale vedr. udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Beskrivelse af udviklingen har været udsendt til de syddanske kommuner med henblik på kommentarer på udviklingen i den enkelte kommune, se vedlagte.
 
Endvidere har kredsen af kommunaldirektører anmodet Socialdirektørforum om at bidrage til en drøftelse af takstniveau set i lyset af omprioriteringsbidraget og konsekvenser heraf. Formålet er at sikre, at der fortsat fastlægges et takstniveau, der sikrer bedst mulig kvalitet til billigst muligt omkostningsniveau. Formand for Socialdirektørforum Lise Willer vil i den forbindelse deltage med oplæg på mødet i kredsen af kommunaldirektører den 23. maj 2016. Se vedlagte notat vedr. Styring på økonomien på det specialiserede socialområde- med henblik på bidrag til drøftelsen i Kommunaldirektørkredsen.
 
Formand for den økonomiske arbejdsgruppe,Torben Krone fra Odense Kommune, deltager under drøftelsen.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at drøfte udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde.

Bilag

Sagsfremstilling
Beskrivelse af udviklingen af udgifter og antal borgere på det specialiserede socialområde i Syddanmark 2013 – 2014 -19 april
NOTAT Styring af den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde

5. Afrapportering på central udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser (National Koordination)

Afrapportering på central udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser (National Koordination)

Referat

Afrapporteringen blev drøftet. Socialdirektørforum godkender afrapporteringen til videre behandling.
Baggrund
Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det skal ske gennem vidensindsamling, faglig dialog og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området. Rammerne for den nationale koordinationsstuktur er opsat i Lov om ændring af lov om social service, lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (LOV nr 722 af 25/06/2014). Socialstyrelsen har den 2. november 2015 udsendt central udmelding vedr. Borgere med svære spiseforstyrrrelser. Afrapportering på den centrale udmelding skal sendes til Socialstyrelsen senest den 15. oktober 2016. Afrapporteringen skal inden fremsendelse behandles i Kommunaldirektørkredsen den 23. maj 2016, i KKR den 13. juni samt i de enkelte syddanske kommuner (samme proces som godkendelse af Rammeaftalen 2017).
Fælleskommunalt Socialsekretariat udarbejder forslag til sagsfremstilling, der kan anvendes i forbindelse med behandling af afrapporteringerne i kommunalbestyrelserne.
Vedlagt er udkast til afrapportering for de 22 syddanske kommuner.
 
Materiale fra Socialstyrelsen vedr. den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser kan findes her: http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/central-udmelding-svaer-spiseforstyrrelse. Vedlagt er desuden afrapporteringsskema fra Socialstyrelsen.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter afrapportering med henblik på godkendelse til videre behandling.
 

Bilag

Sagsfremstilling
Borgere med svære spiseforstyrrelser – udkast
Afrapporteringsskema fra Socialstyrelsen CU spiseforstyrrelse

6. Årsrapport 2015 samt budget 2017 for Fælleskommunalt Socialsekretariat

Årsrapport 2015 samt budget 2017 for Fælleskommunalt Socialsekretariat

Referat

Årsrapporten tages til efterretning. Budget for 2017 anbefales til videre godkendelse.
Baggrund
Fælleskommunalt Socialsekretariat har udarbejdet en årsrapport for 2015. Her ses en gennemgang af de opgaver, der er arbejdet med i 2015. Endvidere fremgår årsregnskab for 2015.
Forslag til budget for 2017 er vedlagt. Det foreslås, at budget 2017 nedjusteres med 1 %, med afsæt i omprioriteringsbidraget, se vedlagte.
Forslag til budget 2017 bliver efter godkendelse PL-fremskrevet med KL´s fremskrivningsprocent.
Resultat 2015 viser, at der i alt er opsparet ca. 2,247 mio. kr. Det blev sidste år, besluttet at afsætte 1 mio. kr. af de opsparede midler til fælles udviklingsprojekter. Der er i 2015 endnu ikke brugt at denne fælles pulje. Det blev på mødet i Socialdirektørforum den 16. marts 2016 besluttet, at der i efteråret 2016 anvendes midler fra denne pulje “Fælles udviklingsprojekter” svarende til ca. 400.000 kr.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at;
– årsrapporten tages til efterretning
– at budget 2017 anbefales godkendt.

Bilag

Sagsfremstilling
Årsrapport 2015
Budget 2017

7. Budget for socialtilsyn Syd 2017 samt årsrapport fra 2015.

Budget for socialtilsyn Syd 2017 samt årsrapport fra 2015.

Referat

– Socialtilsyn Syds budget for 2017 blev drøftet. Socialdirektørforum tager med tilfredshed til efterretning, at taksterne falder i 2017.
– Årsrapport 2015 blev drøftet.
 
Baggrund
Jf. Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde skal kommuner og region, i forbindelse med indgåelse af Styringsaftalen, drøfte finansieringen for det kommende år af det socialtilsyn, som godkender og fører tilsyn med sociale tilbud i regionen.
Vedlagt er notat over finansieringsbehov for 2017 samt årsrapport for 2015.
Af notat over finansieringsbehov for 2017 fremgår, at finansieringsbehovet vil falde fra 52,5 mio i 2016 til 51,4 mio i 2017. Det fremgår, at der fra 2016 til 2017 vil være et fald i taksterne på 1,5 % (tilsyn med døgntilbud), samt et fald på 4,6 % i den objektive finansiering (tilsyn med plejefamilier).
 
Under punktet deltager tilsynschef, Peter Bjerregaard Andersen.
 
Indstilling
Der indstilles til, at:
 • Socialtilsyn Syds budget for 2017 drøftes
 • årsrapport 2015 drøftes.

Bilag

Sagsfremstilling
Notat-Finansieringsbehov for 2017 STS
Socialtilsyn-Syd_Årsrapport_2015

12. Orienteringer

Orienteringer

Referat

Orienteringer taget til efterretning.
Ift. punkt 1: Region Syddanmark arbejder med udarbejdelse af scenarier. Punktet kommer på dagsorden på næste møde i Socialdirekørforum.
1. Status på økonomiske udfordringer på Center for Børn og Unge, afdeling Stjernen samt håndtering af disse
Christian Schacht-Magnussen, Region Syddanmark, orienterer på mødet.
 
2. Ny prisstruktur på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, afdeling Odense
Regionen har udarbejdet et forslag til ny prisstruktur på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, afdeling Odense. Der afholdes møde på direktørniveau med de fynske kommuner mandag den 25. april kl. 15.30 – 17.00 på CRS i Odense, hvor forslaget til den nye afregningsmodel præsenteres og drøftes. Fristen for indgåelse af aftaler om køb af ydelser for det kommende år plejer at være den 1. maj. Denne frist skubbes lidt i år, som følge af forslaget til ny prisstruktur for ydelserne, og den nye frist udmeldes den 25. april. Christian Schacht-Magnussen giver en uddybende orientering på mødet.
 
3. Orientering fra Region Syddanmark om ny organisering vedr. de sociale centre.
Vedlagt bilag: Orientering om ny organsiering af det regionale socialområde
 
4. Årsrapport 2015 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og det kriminalpræventive tilsyn
Vedlagt bilag: a) Dagsordenspunkt_ Årsrapport 2015 for Samrådet og tilsyn og b) Årsrapport 2015
 
5. Ledig plads på Kunderådet på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
Fagchef for pleje og omsorg Aase Koch, Tønder Kommune, ønsker at træde ud af Kunderådet for Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi. Der i dag repræsentanter fra følgende kommuner:
 • Assens Kommune – Signe Plats
 • Odense Kommune – Johnny Rasmussen
 • Fredericia – Joan Egemose Hansen
 • Nordfyns Kommune – Judith Poulsen
 • Tønder Kommune – Aase Koch
Når Aase Koch, Tønder Kommune, udtræder af Kunderådet, er der en åben plads. Såfremt der er én der har lyst til at deltage i Kunderådet, er der således mulighed for dette.
 
6. Orientering fra møde i Koordinationsforum den 19. april 2016
Vedlagt bilag: Referat fra Koordinationsforum den 19. april 2016.

Bilag

Sagsfremstilling
Orientering om ny organsiering af det regionale socialområde
Dagsordenspunkt_ Årsrapport 2015 for Samrådet og tilsyn
Årsrapport 2015
Referat fra Koordinationsforum den 19 april 2016

13. Eventuelt

Eventuelt

Referat

– Socialstyrelsen har fremsendt opfølgende spørgsmål til de centrale udmeldinger for hhv. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Fælleskommunalt socialsekretariat udarbejder besvarelse til Socialstyrelsen. Dokumenterne med de opfølgende spørgsmål vedlægges referatet – til orientering.
 
– Drøftelse af emner til fællesmøde mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum:
 • Psykiatriområdet
 • Velfærdsteknologi: Vi har her en fælles dagsorden
 • Borgerperspektiv: Socialområdet og Sundhedsområdet har mange fælles borgere. Der bør være et fælles borgerperspektiv.
“Eventuelt”

Bilag

Sagsfremstilling
Følgebrev Syddanmark – hjerneskade 20160504
Følgebrev Syddanmark – synsnedsættelse 20160504
Syddanmark opfølgende spørgsmål – hjerneskade 20160504
Syddanmark opfølgende spørgsmål synsnedsættelse 20160504

14. Næste møde

Næste møde

Næste møde i Socialdirektørforum afholdes den 15. august 2016, kl. 9.00 – 12.00. Mødet afholdes på HR-Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia. Til dette møde er repræsentanter fra børneområdet inviteret med til den første del af mødet. Forventeligt fra kl. 9.00 – 10.30.

Bilag

Referat