Møde i Socialdirektørforum den 18. december 2020

Udgivet 18.12.2020

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 18. december 2020

STED

Virtuelt møde

STARTTIDSPUNKT

2020-12-18 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2020-12-18 12:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 1. oktober 2020

2. Fælles Faglige Begreber

3. Opfølgning på seminar i Socialdirektørforum

4. Status og proces for evaluering af Fremskudt Funktion

5. Status på projekt Sammen om Psykiatri

6. Pilotprojekt for mennesker med misbrug og svær psykisk sygdom

7. Tværsektoriel kompetenceudvikling

8. Særlige psykiatripladser

9. Overblik over samarbejder mellem psykiatrien og de syddanske kommuner

10. Udpegning til tværsektorielt samarbejdsudvalg

11. Analyse af et antal børn- og ungesager der har været i Børnehus Syd

12. Orientering fra Børnehus Syd vedr. opstart af behandlingsprojekt forankret i Socialstyrelsen

13. Afdækning af efterspørgsel efter pladser på udvalgte målgrupper

14. Kommunernes mulighed for at yde kompensation for sociale tilbuds merudgifter til COVID-19

15. Lukning af tilbuddet Jegumsvej, Varde Kommune

16. Lukning af Vidagerhus i Varde Kommune – endelig opgørelse af underskud til efterregulering

17. Orientering om overvejelser om lukning af tilbuddet Huset Relatus i Esbjerg Kommune

18. Opfølgning på belægningsprocenter for 1. -3. kvartal 2020

19. Udfordringer på det landsdækkende tilbud Kofoedsminde

20. Orienteringer

21. Eventuelt


1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 1. oktober 2020

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 1. oktober 2020

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 1. oktober 2020

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender referat fra møde i Socialdirektørforum den 1. oktober 2020.
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte referat fra møde i Socialdirektørforum den 1. oktober 2020.

2. Fælles Faglige Begreber

Fælles Faglige Begreber

Fælles Faglige Begreber

Baggrund
Hvis vi skal vide, om de sociale indsatser vi sætter i værk, har en positiv effekt for borgerne, har vi brug for bedre data. Samtidig har vi brug for et tættere samarbejde mellem kommunale myndighedsfunktioner og leverandører af sociale tilbud.
Med den vision vedtog KL’s bestyrelse i 2016 at igangsætte det fælleskommunale projekt Fælles Faglige Begreber (FFB) på det specialiserede socialområde for voksne.
Mens kommunerne er kommet langt i arbejdet med at sikre socialfaglig kvalitet med et tydeligere (re)habiliterings- og recoveryfokus samt systematik og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen, opleves det stadigvæk, at kommunerne har en for lille fælles viden om, hvorvidt de sociale indsatser gavner borgerne, og netop hvilke indsatser, der er virksomme. Kommunernes dokumentation er kort sagt så uensartet, at det er meget vanskeligt at anvende data til styring og læring om kvalitet på tværs af kommunerne.
På samme tid oplever mange borgere, at de i høj grad er ansvarlige for have overblik over egne sager og selv skal sikre sammenhæng og koordination mellem forskellige kommunale og private sagsparter. Dette problem adresserer FFB-projektet også. Koordinationen mellem udførende tilbud og myndighed kompliceres yderligere af, at langt de fleste kommuner køber sociale tilbud eksternt hos hinanden, hos regionale tilbud og hos private tilbud.
56 % af de pladser, der købes, er købt ved eksterne tilbud, dvs. at pladserne er placeret i anden kommune end bestillerkommunen eller ved private og regionale leverandører. Dette forøger nødvendigheden af at have et fælleskommunalt og ensartet sprog om borgerens situation, når vi kommunikerer, og en sammenhængende meningsfuld dokumentationspraksis. Det skaber bedre forståelse for de opgaver, der bliver bestilt, mellem borgeren, myndighed og udførende tilbud – uanset ejerform.
Projektet har i samarbejde med Social- og Indenrigsministeriet, og herunder Socialstyrelsen, gået i fælles takt med projektet Videreudvikling og forankring af Voksenudredningsmetoden, der i perioden 2018-2021 udvikler og opdaterer Voksenudredningsmetoden til en version 2.0 – bl.a. på baggrund af erfaringer fra de sidste ti års implementering af metoden. FFB’s leverancer indarbejdes således i VUM 2.0.
 
Bedre digital dokumentation og infrastruktur rummer store potentialer
En øget digitalisering af området har store potentialer ift. at skabe større sammenhæng og bedre data om effekt i den enkelte kommune og på tværs af kommunerne. Projektet skal ved hjælp af et styrket fokus på medarbejdernes digitale dokumentation skabe et fælleskommunalt grundlag, hvor effekten og nytten for borgeren er centrum for dokumentationen, og hvor medarbejdere nemt kan kommunikere og koordinere indsatser og indsatsmål, samt dele informationer på tværs af kommunegrænser og sociale tilbud.
At lave en digital omstilling, hvor medarbejderes dokumentation forandres og en ny måde at kommunikere og koordinere på implementeres, er både en stor teknisk- og organisatorisk forandring. Det kræver et vedvarende fokus og opmærksomhed langt ud over den første introduktion af forandringen. Processtøtte, opfølgning, evaluering og justering er således vigtige kerneord i implementeringsprocessen. Det er derfor essentielt, at der lokalt er en klar prioritering og robust investering i både den tekniske- og organisatoriske implementering af Fælles Faglige Begreber.
 
Proces og analysemateriale
Projektet har vægtet inddragelse af relevante medarbejdere højt, så projektet er baseret på konkret praksisviden. Der er gennemført afdækning og analyse af problemstikker og videreudviklingsbehov, og siden er der gjort brug af det kommunale netværk og workshops i konkrete udviklingsspor.
Resutater er blevet pilottestet i samarbejde med it-leverandørerne EG, KMD og DWC, ligesom 8 kommuner har været inddraget i pilottesten, herunder Esbjerg, Haderslev og Sønderborg.
PA Consulting har udvikling et business-case værktøj for FFB, som den enkelte kommunal kan anvende til at synliggøre potentielle genvinster og implementeringsomkostninger. Værktøjet kan hentes på www.kl.dk/ffb.
 
En succesfuld gevinstrealisering kræver en fælleskommunal opbakning
Der foreligger for nuværende ikke en økonomiaftale eller andre aftaler, som binder kommunerne til at skulle implementere inden for en given periode. Det er derfor op til kommunerne selv at prioritere implementering i perioden 2020-2021, da gevinsterne for alvor først høstes, når alle kommuner arbejder ud fra samme byggeblokke.
En investering i bedre sammenhæng gennem digital dokumentation, viden om effekt og en digital, moden infrastruktur kræver en mærkbar investering fra hver enkel kommune for at høste de gevinstpotentialer, der er i projekt Fælles Faglige Begreber. Det kræver således investering fra den enkelte kommune at skbae en fælleskommunal platform for læring og fælles viden om socialområdet.
Lignende forandringsprojekter har vist, at den tekniske implementering indeholder aktiviteter som konvertering af eksisterende sager til ny datastruktur, tilretning af indeværende it-fagsystemer, indkøb af itmateriel, øget teknisk supporteren m.m., og at den organisatoriske implementering indeholder: opkvalificering af faglige medarbejdere til ny dokumentationspraksis, ændring af arbejdsgange og organisering, projekt- og driftsledelse ifm. at igangsætte, fastholde og gennemføre forandringen, m.m.
Det er derfor en stor kulturforandring for hele organisationen, og der bør derfor være et skarpt fokus både i den politiske- og administrative topledelse, samt i støttefunktioner som IT- og kommunikationsafdelinger. En prioritering og investering i forandringen sikrer, at man som kommune opnår de bedste forudsætninger for en gevinstrealisering, der gennem bedre data skaber muligheder for øget sammenhæng og et fælleskommunalt grundlag for dialog om den borgerrettede effekt af de sociale indsatser.
 
Oplæg fra Fælles Faglige Begreber
På mødet i Socialdirektørforum har KL ønsket at deltage og holde oplæg om Fælles Faglige Begreber. Vedlagt er et overblik over de syddanske kommuners proces ift. implementering af Fælles Faglige Begreber og VUM 2.0.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter, hvilken nytte rammeaftalearbejdet og arbejdet med effekt og progression kan have af Fælles Faglige Begreber, og om der er særlige opmærksomhedspunkter til KL omkring et kommunalt arbejde med Fælles Faglige Begreber.
 
Beslutning
Gitte Duelund Jensen og Niels Ole Frederiksen fra KL holdte oplæg om Fælles Faglige Begreber.
Slides fra oplægget er vedhæftet som bilag 2.
Der var enighed om, at Socialdirektørforum vil understøtte og følge implementeringen af Fælles Faglige begreber i kommunerne.

Bilag

Opsamling på anvendelse FFB og VUM i Syddanmark.DOCX
KL’s oplæg om FFB 18. dec. 2020.pptx

3. Opfølgning på seminar i Socialdirektørforum

Opfølgning på seminar i Socialdirektørforum

Opfølgning på seminar i Socialdirektørforum

Baggrund
Den 1. og 2. oktober 2020 holdt Socialdirektørforum et virtuelt seminar med fokus på de tre indsatsområder under Rammeaftalen 2021-2022. På seminaret var der oplæg fra Janet Samuel fra KL, Morten Mandøe fra KL, og David Jensen fra Holbæk Kommune, hvilket gav anledning til drøftelse af temaer og indsatser, som der med fordel kan arbejdes videre med i regi af Rammeaftalen 2021-2022.
 
Holdninger og indsatser
På seminaret blev der inden for de tre indsatsområder både drøftet behov for tydeligere fælles holdninger på de forskellige områder og ønsker til konkrete indsatser, som kan igangsættes. Opsamlingen fra seminaret er inddelt efter indsatsområder i Rammeaftalen og kan ses i bilag 1.
På den baggrund foreslås det, at der inden for hvert af de tre indsatsområder arbejdes videre med:
 1. Et holdningspapir inden for indsatsen, som medlemmerne af Socialdirektørforum kan læne sig op af i kommunikation, drøftelser og udvikling af indsatser
 2. Konkrete indsatser, som kan implementeres i kommunerne mhp. udvikling af kommunernes specialiserede socialområde inden for indsatsområdet
 
Arbejdsgrupper
Til at udmønte dette foreslås det, at der nedsættes tre arbejdsgrupper, som skal arbejde med udvikling af budskaber og indsatser inden for hver af rammeaftalens tre indsatsområder. Organiseringen er visualieret i bilag 2.
Det foreslås, at arbejdsgrupperne består af repræsentanter fra kommuner og region med forskellige fagligheder. Formandskabet for arbejdsgruppen varetages af to direktører, som har det strategiske ansvar for arbejdet i gruppen og opkobling til Socialdirektørforum. Med denne repræsentation lægges der op til, at alle syddanske kommuner har en repræsentant i en arbejdsgruppe og således bidrager og har ejerskab til arbejdet med Rammeaftalen. Kommunerne og regionen indstiller medlemmerne til arbejdsgrupperne. Sekretariatet vil varetage sekretariatsbetjeningen af grupperne.
Arbejdsgrupperne får til opgave at udarbejde et udkast til et holdningspapir og en 2-årig handleplan indeholdende udvikling, implementering og evaluering. Begge papirer skal godkendes af Socialdirektørforum på mødet den 12. maj, hvorefter arbejdsgrupperne får til opgave at udvikle de i handleplanen foreslåede indsatser. Desuden har arbejdsgrupperne til opgave at planlægge kommunikation omkring indsatserne.
Der er udarbejdet udkast til delkommissorier for hver af arbejdsgrupperne, jf. bilag 3-5. Delkommissorierne justeres på baggrund af behandlingen på Socialdirektørforum den 18. december 2020. Endvidere er der vedlagt en generisk handleplan for indsatserne, som kan anvendes til en overordnet beskrivelse af indsatserne, jf. bilag 6.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum:
 • Drøfter det videre arbejde med indsatsområderne under Rammeaftalen
 • Godkender organiseringen af arbejdet og kommissorierne for arbejdsgrupperne
 • Udpeger formænd og medlemmer til arbejdsgrupperne
 
Beslutning
Socialdirektørforum tilkendegav, at nedsættelsen af de tre arbejdsgrupper indenfor hvert udvalgt tema i Rammeaftalen 2021-2022 sikrer en god systematik i det videre arbejde. Socialdirektørforum drøftede, at det er relevant at orientere henholdsvis K22 og KKR, om det arbejde der sættes igang med baggrund i rammeaftalen, og med baggrund i de identificerede temaer, som Socialdirektørforum finder relevant at samarbejde om. Der kan endvidere udarbejdes informationsmateriale til brug i kommuner og region. Sekretariatet laver oplæg hertil.
Socialdirektørforum godkendte organiseringen af arbejdet og kommissorierne for arbejdsgrupperne.
Sekretariatet vil i januar 2021 sende en mail ud til kommunerne og regionen med invitation til at deltage i arbejdsgrupperne.

Bilag

Opsamlende notat fra døgnseminar 1.-2.oktober 2020.docx
Organisering af udviklingsarbejde med Rammeaftalen.pptx
Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende tværsektoriel kobling til andre sektorområder.docx
Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Styring og kapacitet.docx
Kommissorium for arbejdsgruppe Kvalitet i indsatserne.docx
Handleplan – generisk.xlsx

4. Status og proces for evaluering af Fremskudt Funktion

Status og proces for evaluering af Fremskudt Funktion

Status og proces for evaluering af Fremskudt Funktion

Baggrund
Fremskudt funktion er et forebyggelsesprojekt for børn og unge i mistrivsel, hvor fremskudte psykiatrifaglige medarbejdere i samarbejde med kommunale projektmedarbejdere i PPR arbejder med 7 forskellige indsatser for at sikre psykisk sårbare børn og unge samt deres familier hurtig hjælp i nærmiljøet. Projektet er et 3-årigt satspuljeprojekt med Socialdirektørforum som medansøger sammen med Psykiatrien i Region Syddanmark. Det løber frem til udgangen af 2021.

Evaluering af projekt Fremskudt Funktion
Syddansk Sundhedsinnovation har i efteråret 2020 gennemført antropologiske studier af otte sparringsteams/kommuner, der viser forskellige aspekter af samarbejdet mellem psykiatri og kommunerne i projekt Fremskudt Funktion og sætter fokus på anbefalinger til en fremtidig ”generisk” (fleksibel) samarbejdsmodel (bilag 1).

Styregruppens anbefalinger
Med udgangspunkt i det samlede evalueringsmateriale har Styregruppen for Fremskudt Funktion lavet et notat med anbefalinger, økonomiske opmærksomhedspunkter til kommuner og Psykiatri samt beskrivelse af 6 snitflader/samarbejdsmodeller (bilag 2).
Det anbefales, at antallet af permanente indsatser reduceres, da projektet i sin nuværende udformning er meget stort og komplekst med 7 indsatser, som skal gennemføres i 21 kommuner:

Anbefalinger:

 1. Der etableres en bred ledelsesmæssig forankring af Fremskudt Funktion på såvel kommunal side som i Psykiatrien ved permanentgørelse af de foreslåede indsatser
 2. Koordinerende sparringsteams i hver kommune permanentgøres. Hvert sparringsteams virke og arbejdsform tilpasses den organisatoriske virkelighed i den enkelte kommune.
 3. Rådgivning og sparring på medarbejderniveau permanentgøres, som en del af det faglige arbejde i sparringsteamet.
 4. Frivillige tilbud er endnu ikke afprøvet i større skala i projektet, men det er en væsentlig del af det offentliges arbejdsform i 2020 og er indskrevet i lovgivningen. Derfor anbefales, at der permanent skabes et tæt samarbejde med frivillige organisationer, og at deres tilbud indtænkes i så stort et omfang som muligt i det forebyggende arbejde.
 5. Sparringsteamet kan komme med faglige anbefalinger ift. at iværksætte direkte indsatser for barnet/den unge og forældre i nærmiljøet (lokale, regionale eller fælles indsatser).
Anbefalingernes fulde indhold ses i bilag 2. Heri begrundes endvidere hvorfor de resterende indsatser ikke anbefales permanentgjorte.
 
Notatets beskrivelse af 6 snitflader/samarbejdsmodeller, som er mellem Psykiatri, kommuner, praktiserende læger og Fremskudt funktion bidrager til/er svaret på den ”generiske” (fleksible) samarbejdsmodel, som skal udvikles i dette projekt i henhold til dets formål.
Procesplan
Der er udarbejdet en procesplan i forhold til stillingtagen til en permanentgørelse af projekt Fremskudt Funktion med fokus på inddragelse af sundhedsområdet og hensyntagen til de kommunale budgetprocesser i 2021. Denne procesplan lægger op til, at Socialdirektørforum tager endelig stilling til en permanentgørelse af projekt Fremskudt Funktion på møde den 12. maj 2021 (Bilag 3).

Præsentation af evalueringen for Socialdirektørforum

Projektleder for Fremskudt Funktion, Tine Nørgaard Langhoff, og regional psykiatrifaglig projektkonsulent, Torben Gram Schjoldager, vil på mødet den 18. december præsentere Socialdirektørforum for hovedpointer fra analysen og de anbefalinger, som Styregruppen for Fremskudt Funktion er kommet med med henblik på drøftelse af mulig permanentgørelse af indsatser i projektet.

Endvidere er vedlagt:
– Nyhedsbrev for Fremskudt Funktion, november 2020

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum:
 • Drøfter anbefalingerne til det fremtidige samarbejde ift. Fremskudt Funktion
 • Godkender procesplan frem mod de kommunale budgetprocesser, jf. bilag 3
 
Beslutning
Projektleder Tine Langhoff og projektkonsulent, Torben Schjoldager, holdte oplæg om de anbefalinger, som Styregruppen for Fremskudt Funktion har tilgået samt hovedpointer fra analysen udarbejdet af Syddansk Sundhedsinnovation.
Slides fra dette oplæg er tilknyttet sagen jf. bilag 5.
Socialdirektørforum godkendte anbefalingerne med den bemærkning, at det fortsat er op til den enkelte kommune at beslutte, om man fortsat vil deltage i projektet efter endt projektperiode. Ligeledes er det op til den enkelte kommune at fastlægge det ønskede omfang af ressourceforbrug til sparringsteams fremover.
Socialdirektørforum godkendte procesplanen for Fremskudt Funktion frem mod de kommunale budgetprocesser.

Bilag

SDSI afdækning inkl. bilag nov 2020.pdf
Notat vedr. anbefalinger og samarbejdsmodeller – Fremskudt Funktion.docx
Procesplan permanentgørelse af Fremskudt funktion pptx.pdf
Nyhedsbrev Fremskudt Funktion November 2020.pdf
Oplæg om Fremskudt Funktion SDF 18. december 2020.pptx

5. Status på projekt Sammen om Psykiatri

Status på projekt Sammen om Psykiatri

Status på projekt Sammen om Psykiatri

Baggrund
Projektet er iværksat i et samarbejde mellem Socialdirektørforum og Psykiatrisygehuset. Formålet er at implementere en ny samarbejdsstruktur mellem de 22 syddanske kommuner og Psykiatrisygehuset ift. de mest udsatte psykisk syge borgere over 20 år.
 
Status for implementering
Overordnet følger projektet tidsplanen fra april 2020. Der er i august 2020 truffet beslutning om forlængelse af projektperioden. Tidsplan fremgår af bilag 1.
Projektet har siden april opstartet borgerforløb i følgende kommuner: Esbjerg/Fanø, Vejen, Varde, Middelfart, Assens, Tønder og Sønderborg. I november afholdes opstartsmøde med Nordfyns kommune samt Kerteminde kommune. I starten af 2021 opstartes forløb i Fredericia og efterfølgende i Vejle, Kolding og Billund. I februar/marts 2021, forventes opstart i Svendborg, Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø og Langeland.
Der vurderes fremdrift i projektet, og der er fortsat positiv interesse og engagement hos de medvirkende samarbejdsparter og hos borger/patienter. Borgerne giver udtryk for, at de er glade for at blive inddraget aktivt i møderne.
Overordnet udfordres projektet fortsat af Covid-19 og restriktioner i forbindelse hermed i forhold til at kunne mødes på tværs. Der arbejdes med forskellige løsninger, herunder at anvende videoløsninger.
 
Plan for evaluering
På baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet igangsættes en gennemgående evaluering af projektet i december 2020 med henblik på dokumentation af projektets resultater og effekter. Der gennemføres blandt andet en spørgeskemaundersøgelse hos de medvirkende parter i projektet. Det endelige evalueringsdesign med såvel kvantitative og kvalitative data er under udarbejdelse. De foreløbige resultater forventes klar til præsentation i foråret 2021. Se evalueringsplan i bilag 2.
Der afholdes styregruppemøde i Sammen om psykiatri d. 16. december 2020.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning. Socialdirektørforum bemærkede, om Styregruppen for Sammen om Psykiatri har gjort sig overvejelser ift. om evalueringsprocessen forsinkes grundet Covid-19. Der rettes henvendelse til Styregruppen for Sammen om Psykiatri ift. dette opmærksomhedspunkt med henblik på deres overvejelser.

Bilag

Tidsplan Sammen om Psykiatri nov 2020.pdf
Evalueringsplan Sammen om psykiatri nov 2020.pdf

6. Pilotprojekt for mennesker med misbrug og svær psykisk sygdom

Pilotprojekt for mennesker med misbrug og svær psykisk sygdom

Pilotprojekt for mennesker med misbrug og svær psykisk sygdom

Baggrund
Psykiatrien i Region Syddanmark ønsker at orientere Socialdirektørforum om et pilotprojekt for mennesker med misbrug og svær psykisk sygdom, som er en af anbefalingerne i Psykiatriplanen 2020-2024 (anbefaling 17).
Pilotprojektet omfatter samarbejder med tre kommuner, henholdsvis Fredericia, Esbjerg og Middelfart Kommuner, og er opstartet i efteråret 2020. Fokus er på forskellige modeller for henholdsvis forebyggelse af kriminalitet for ikke diagnosticerede samt styrket samarbejde i almenpsykiatrien og i retspsykiatrien. Projekterne evalueres med henblik på, at erfaringer kan udbredes. Indsatsen finansieres med 4 mio. kr. årligt i løbende driftsmidler.
Beskrivelse af indsatserne
Indsatsen bygger videre på erfaringer fra arbejdet omkring de særlige psykiatripladser, projektet Sammen om Psykiatri samt den fælles samarbejdsaftale for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug.
Pilotprojekternes forskellige karakter er i høj grad defineret ud fra lokale behov, hvor der bygges videre på de eksisterende lokale samarbejder om målgruppen.
Indsatserne omhandler:
 • Pilotprojekt vedrørende misbrugsbehandling under indlæggelse
 • Øget koordinering og sammenhæng mellem ambulant psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling
 • Udgående funktioner fra psykiatrien i den kommunale misbrugsbehandling, herunder fokus på borgere på bosteder og andre sociale tilbud
 
Tidsplan og evaluering
Af tabellen ses tidsplanen for pilotprojektet.
Tabel 1: Tidsplan
 
Sept.-
dec.2020
2021
Jan.-
mar. 2022
Pilotprojekter X X   X
Dataindsamling og evaluering   X X  
Politisk beslutning om fremadrettet proces       X
Projekterne følges og evalueres af Center for Rusmiddelforskning. I sidste halvår af 2021 udarbejdes en samlet evaluering. Evalueringen skal danne grundlag for beslutning om, hvorvidt /hvordan der kan udarbejdes mere permanente modeller for indsatsen.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

7. Tværsektoriel kompetenceudvikling

Tværsektoriel kompetenceudvikling

Integreret og fælles samarbejde og kompetenceudvikling i forhold til de mest sårbare borgere

Baggrund
Det indgår som en del af Region Syddanmarks Psykiatriplan 2020-2024 (anbefaling 21), at der iværksættes initiativer inden for tværsektoriel kompetenceudvikling, der kan støtte op om det intensiverede samarbejde mellem kommuner og psykiatrisygehuset, om de mest sårbare borgere. Der er afsat 1 mio. kr. i årlige varige driftsmidler i psykiatrien til initiativet.
Psykiatrisygehuset og kommunerne samarbejder allerede om en række projekter, hvori der indgår fælles kompetenceudvikling. Projektet Sammen om Psykiatri er ét eksempel på projekter, som kan bidrage med resultater og erfaringer ind i den tværsektorielle kompetenceudvikling.
 
Kortlægning af behov for fælles kompetenceudvikling
Via de psykiatriske samordningsfora (PSOF) har Psykiatrisygehuset kortlagt kommunernes behov for fælles kompetenceudvikling. Kortlægningen pegede blandt andet på ønske om udvikling af fælles forståelse for hinandens rammer, tilbud og arbejdsgange. Viden om og samarbejde om særlige målgrupper samt fokus på patient-/borgerinddragelse og tilfredshed.
Som led i partnerskabsaftalen med Haderslev Kommune og i psykiatripartnerskabet med Fredericia Kommune, bliver der arbejdet med at afprøve nye samarbejdsformer omkring de sværest syge. I Fredericia arbejdes der, som led i det styrkede samarbejde, med planer for fælles lederudvikling. I Haderslev er der planlagt understøttelse af det styrkede samarbejde via et fælles udviklingsforløb for ledere og nøglepersoner. Disse indsatser taler ind i ønsket om fælles forståelse for hinandens rammer, tilbud og arbejdsgange.
Det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med depression er udarbejdet i regi af Sundhedsaftalen i samarbejde mellem psykiatrisygehuset, kommunerne og almen praksis. Forløbsprogrammet er behandlet i Det Administrative Kontaktforum (DAK) og er behandlet og godkendt af 20 kommunerne i Region Syddanmark. Forløbsprogrammets vigtigste fokus er dels aktørernes samarbejde, koordinering og kommunikation og dels inddragelse af mennesker med depression og deres pårørende. Forløbsprogrammet omhandler således koordineringen og samarbejdet på tværs og taler ind i ønsket om samarbejde om særlige målgrupper.
Tværgående kompetenceudvikling kræver personaleressourcer i såvel psykiatrisygehuset som i kommunerne, og der bør derfor foretages en prioriteret udvælgelse og igangsættelse af tiltag.

Anbefaling af fokusområder for kompetenceudvikling
Psykiatrien har peget på, at initiativer i forbindelse med de to eksisterende partnerskaber samt forløbsprogrammet for mennesker med depression bliver fokusområderne for kompetenceudviklingen i 2021. Socialdirektørforum skal drøfte, hvorvidt de er enige i prioriteringen af projekterne, eller om der er andre projekter, hvor kommunerne og regionen med fordel kunne samarbejde omkring kompetenceudvikling i 2021.
På sigt kan der sættes fokus på andre fælles indsatser, herunder indsatser, der udspringer af fælles projekter, indsatsområder mm. Der lægges op til, at fokusområderne for 2022, udvælges ultimo 2021.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter forslag til tværsektoriel kompetenceudvikling for 2021.
 
Beslutning
Socialdirektørforum kvitterede positivt for invitationen til samarbejdet og tilkendegav, at kommunerne har god erfaring med at indgå i fælles kompetenceudvikling.
Socialdirektørforum drøftede, at der fortsat er behov for at styrke kendskabet til hinanden på tværs af kommuner og region på det psykiatriske område, og at fælles kompetenceudvikling her vil give god mening. Derudover drøftedes at det videre arbejde med Fremskudt Funktion måske med fordel kan tænkes ind i fælles kompetenceaktiviteter.
Det blev aftalt, at Forretningsudvalget inviterer Region Syddanmark til et møde ift. sparring og dialog om den tværsektorielle kompetenceudvikling.

8. Særlige psykiatripladser

Særlige psykiatripladser

Særlige psykiatripladser

Baggrund
Socialdirektørforum skal udpege en ny suppleant til visitationsforum for de særlige psykiatripladser. Der er desuden vedlagt et nyhedsbrev fra Region Syddanmark vedr. de særlige psykiatripladser.
 
Udpegning af suppleant til visitationsforum for de særlige psykiatripladser
I forbindelse med de særlige psykiatripladser er der nedsat et visitationsforum. I henhold til loven skal der være en socialfaglig konsulent samt en suppleant, som udpeges af kommunerne i regionen.
Socialdirektørforum udpegede på mødet den 29. maj 2020 Mona H. Jordt, Sønderborg Kommune, som ny socialfaglig repræsentant til Visitationsforum for de særlige pladser.
Dorte Andreasen, Fredericia Kommune, har siden medio 2018 været udpeget som suppleant for kommunernes socialfaglige repræsentant til Visitationsforum. Fredericia Kommune har meddelt, at de ønsker, at der udpeges en ny suppleant.
 
Plan for udpegning
Det blev på mødet i Socialdirektørforum den 29. maj 2020 besluttet, at den fremadrettede plan for udpegninger vil blive bestemt af behov i forummet og ønske om at deltage.
Såfremt der af denne vej ikke findes en repræsentant, vil udpegning ske efter vedlagte model. Udpegning af den faste repræsentant vælges med start fra nr. 1. Udpegning af suppleanten udpeges med start fra nr. 15.
 
Tidligere udpegede som repræsentanter i Visitationsforum:
Magnus Pranov, Vejle Kommune har siden 1. januar 2019 – medion 2020 (fast repræsentant)
Bodil Nissen, Esbjerg Kommune i 2018 (fast repræsentant)
 
Nyhedsbrev fra Region Syddanmark
Nyhedsbrevet indeholder bl.a.:
 • Status for pladserne: Der er pr. 20. november 2020 14 indlagte patienter på de særlige pladser i Odense, mens tallet i Esbjerg er 10. Der er således 5 ledige pladser + 3 ommærkende pladser.
 • Orientering om ommærkning af pladser i 1. halvår 2021: 3 pladser ommærkes i lighed med perioden september- december 2020.
 • Flytning af pladser fra afdeling i Vejle til afdeling i Odense
 • Orientering om national evaluering af de særlige psykiatripladser
 • En positiv fortælling
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum:
 • Udpeger ny suppleant for kommunernes socialfaglige repræsentant til Visitationsforum
 • Tager orienteringerne til efterretning
 
Beslutning
Socialdirektørforum udpegede leder af Socialpsykiatrien i Vejen Kommune, Charline Bossen, som ny suppleant til Visitationsforum. Socialdirektørforum godkendte, at ved fremtidige udpegninger, hvor der ikke kan findes frivillige repræsentanter, da anvendes den vedlagte liste til sagen.
Socialdirektørforum tog orienteringerne til efterretning.

Bilag

Model for udpegning af repræsentanter til Visitationsforum.pdf
Særlige pladser nyhedsbrev december 2020.pdf

9. Overblik over samarbejder mellem psykiatrien og de syddanske kommuner

Overblik over samarbejder mellem psykiatrien og de syddanske kommuner

Overblik over samarbejder mellem psykiatrien og de syddanske kommuner

Baggrund
På mødet i Socialdirektørforum den 14. august 2020 blev det aftalt, at Psykiatrisygehuset ville udarbejde et overblik over de samarbejder, der er mellem psykiatrien og de syddanske kommuner. Formålet med dette er at skabe overblik over initiativer igangsat i regi af regionen, som har relevans for det specialiserede socialområde, samt danne et overblik over, hvilke kommuner der deltager i initiativerne med henblik på blandt andet videndeling.

Andre relevante samarbejdsprojekter i kommunerne
For at Socialdirektørforum også får skabt et overblik over alle relevante samarbejdsprojekter med psykiatrien, som kommunerne indgår i, er kommunerne opfordret til at tilkendegive andre projekter, som Socialdirektørforum bør være opmærksomme på. Kommunernes bidrag ind i dette er tilføjet til overblikket over samarbejder mellem psykiatrien og de syddanske kommuner (bilag 1).
Det foreslås, at Socialdirektørforum løbende deler viden om bilaterale samarbejdsprojekter med psykiatrien, som de øvrige kommunerne kan have interesse i. Socialsekretariatet vil løbende sørge for at dagsordensætte projekterne, som kommunerne ønsker at videndele om.
Overblik over samarbejder mellem psykiatrien og de syddanske kommuner er vedlagt som bilag.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum:
 • Drøfter de igangsatte projekter og videndeler omkring disse
 • Drøfter, om der med fordel kan ske udbredelse af et eller flere projekter til andre kommuner
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog punktet til efterretning. De oplistede initiativer i oversigten er ikke udtømmende ift. eksisterende samarbejder mellem psykiatrien og de syddanske kommuner. Samtidig vil der løbende igangsættes nye initiativer.Oversigten kan derfor med fordel løbende ajourføres.

Bilag

Overblik til socialdirektørforum – tværsektorielle projekter med psykiatrien.docx

10. Udpegning til tværsektorielt samarbejdsudvalg

Udpegning til tværsektorielt samarbejdsudvalg

Udpegning til tværsektorielt samarbejdsudvalg

Baggrund
Førtidspensions- og fleksjobreformen samt sygedagpengereformen fra 2013 medførte et nyt samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark, idet Region Syddanmark, mod betaling, stiller sundhedsfaglig rådgivning til rådighed for kommunerne i forbindelse med behandling af førtidspensions- og fleksjobsager mv. Den sundhedsfaglige rådgivning varetages af Klinisk Funktion.
De syddanske kommuner og Region Syddanmark har siden 2013 indgået samarbejdsaftale om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen, i forhold til både førtidspension, fleksjob og sygedagpenge. Samarbejdsaftalen er i løbet af perioden fra 2013 blevet opdateret i forbindelse med lovændringer og lignende.
 
Samarbejdsudvalg
For at sikre, at samarbejdet fungerer optimalt, blev der i 2013 nedsat et samarbejdsudvalg. Samarbejdsudvalget drøfter generelle spørgsmål vedr. sundhed og arbejdsmarkedsmæssige forhold og har til formål at koordinere samarbejdet mellem region og kommune. Udvalget har indtil nu refereret til kredsen af kommunaldirektører.
Samarbejdsudvalgets sammensætning kan ses i bilaget. En gang årligt er der udskiftning blandt de kommunale medlemmer
 
Ny udpegning til samarbejdsudvalget
I foråret 2021 er det dermed repræsentanten fra Varde Kommune, der skal skiftes ud med en repræsentant fra Billund Kommune og repræsentanten fra Aabenraa Kommune, der skal skiftes ud med en repræsentant fra Haderslev Kommune.
Billund Kommune har udpeget teamleder, Laila Hansen, og Haderslev Kommune har udpeget afdelingsleder, Sanne Nielsen.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orientering om udpegning af repræsentanter til samarbejdsudvalget i perioden 1.marts 2021 – 1. marts 2025 til efterretning.
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Kommissorium for tværsektorielt samarbejdsudvalg.pdf

11. Analyse af et antal børn- og ungesager der har været i Børnehus Syd

Analyse af et antal børn- og ungesager der har været i Børnehus Syd

Analyse af et antal børn- og ungesager der har været i Børnehus Syd

Baggrund
På møde i Socialdirektørforum den 5. oktober 2018 blev der efterspurgt en evaluering ift. de børn og unge, der har modtaget indsatser fra Børnehus Syd. Evalueringen skulle blandt andet vise, hvor børnene er i dag, og hvad effekten har været af indsatsen hos Børnehus Syd.
Der blev på den baggrund, på mødet i Socialdirektørforum den 9. januar 2019, præsenteret et forslag fra professor Ask Elklit, Syddansk Universitet, til projektskitse til at undersøge sammenhænge mellem Børnehus Syds udredninger og de kommunale indsatser i Syddanmark. Af forslaget var skitseret en køreplan, hvor der kunne gives en tilbagemelding til Socialdirektørforum juni 2019 på baggrund af en analyse af materialet fra de syddanske kommuner. Socialdirektørforum godkendte på mødet, at der blev igangsat en evaluering af Børnehuset.
 
Endelig rapport og konklusioner
Professor, Ask Elklit, og forskningsmedarbejder, Maria Vang, Syddansk Universitet – Videnscenter for Psykotraumatologi præsenterede på mødet i Socialdirektørforum den 1. oktober 2020 de foreløbige resultater fra undersøgelsen af børne- og ungesager, som kommunerne har sendt til Børnehus Syd.
Det blev på mødet den 1. oktober aftalt, at Socialdirektørforum vil få den endelige analyse sendt til kommentering. Analysen er vedlagt.
Vedlagt er endvidere udkast til Socialdirektørforums svar på analysen, herunder:
 • Notat, som bl.a. forholder sig til analysens resultater, og hvad vi vil iværksætte på baggrund af resultaterne
 • Tilbagemelding til Ask Elklit, som bl.a. forholder sig til grundlaget for analysen samt samarbejdet omkring analysen
De 22 syddanske kommuner har derudover mulighed for at fremsende konkrete/tekstnære bemærkninger til analysen frem mod mødet den 18. december. Bemærkningerne fremsendes til Fælleskommunalt socialsekretariat til: cfm@haderslev.dk
 
Tilbagemelding fra leder af Børnehus Syd, Ditte Askerod
Leder af Børnehus Syd, Ditte Askerod, har henvendt sig vedrørende deres betragtninger og overvejelser om initiativer de vil igangsætte på baggrund af resultaterne i analysen. Ditte Askerod deltager under punktet med en orientering om Børnehus Syds overvejelser.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum:
 • Drøfter rapporten med henblik på bemærkninger
 • Drøfter indholdet i de to dokumenter som Socialdirektørforums svar på analysen, herunder stillingtagen til iværksættelse af initiativer på baggrund af resultaterne i analysen.
 • Lader rapporten indgå som vigtig viden i det fremadrettede arbejde under Rammeaftalen, herunder under indsatsområdet "kvalitet i indsatser"
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte indholdet i de to dokumenter som Socialdirektørforums svar på analysen. Socialdirektørforum havde ingen yderligere bemærkninger til rapporten. Dokumenterne sendes til Ask Elklit, Syddansk Universitet.
Sekretariatet udarbejder plancher til kommunerne med hovedpointer til brug i de enkelte kommuner.
Leder af Børnehus Syd, Ditte Askerod, deltog i punktet, og gennemgik de betragtninger og overvejelser, som Børnehus Syd har ift. analysen. Børnehus Syd sender selv en tilbagemelding til Ask Elklit. Socialdirektørforum modtager gerne en kopi af dette til orientering.

Bilag

Analyse
Notat ift. Socialdirektørforums behandling af rapport om sager i Børnehus Syd.docx
Tilbagemelding til Ask Elklit.docx

12. Orientering fra Børnehus Syd vedr. opstart af behandlingsprojekt forankret i Socialstyrelsen

Orientering fra Børnehus Syd vedr. opstart af behandlingsprojekt forankret i Socialstyrelsen

Orientering fra Børnehus Syd vedr. opstart af behandlingsprojekt forankret i Socialstyrelsen

Baggrund
Børnehus Syd er udvalgt blandt de 5 Børnehuse i Danmark til et behandlingsprojekt, som er forankret i Socialstyrelsen. Behandlingsprojektet er for børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, og som er blevet udredt i Børnehus Syd. Behandlingsmetoden hedder TF-CBT og er en metode, der har vist stor effekt i andre lande. Projektet løber i 2021 og 2022, hvorfor det går i gang ved årsskiftet.
 
Fordele ved projektet
Børnehus Syd ser en række fordele ved at indgå i projektet:
 1. Projektet kan imødekomme det behov for behandling, som kommunerne har omtalt i Deloittes undersøgelse af kommunernes praksis på overgrebsområdet for nogle år siden. Således kan børn udsat for seksuelle overgreb, som har et traumebehandlingsbehov, få behandling.
 2. Børnehus Syd får en unik mulighed for, i samarbejde med Socialstyrelsen og tilknyttede specialister til projektet samt de syddanske kommuner, at afprøve en anerkendt metode, der har vist god effekt i andre lande og i et dansk kontekst og udlede effekter af det.
 3. Børnehus Syd får mulighed for at rykke endnu tættere sammen med de syddanske kommuner om at hjælpe børn udsat for seksuelle overgreb endnu bedre, end vi gør i dag, og dermed give dem bedre livsvilkår fremadrettet.
Der udarbejdes en evaluering ved projektets afslutning.
Se vedlagte for en yderligere beskrivelse af projektet.
Behandlingsprojektet vil omfatte alle tre afdelinger i Børnehus Syd, hvorfor alle 22 syddanske kommuner er omfattet af behandlingsprojektet.
Børnehus Syd indgår gerne forhåndsaftaler med kommuner, der er særligt interesserede i behandlingstilbuddet.
Børnehus Syd er på kommunerunde i januar og februar 2021. De vil i den forbindelse informere om projektet herunder også med beskrivelse af hvilke børn- og unge, der er i målgruppen for behandlingstilbuddet. Socialstyrelsen deltager gerne på møder med kommuner, der er særligt interessede i projektet.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning. Det blev aftalt, at Børnehus Syd præsenterer foreløbige projektresultater for Socialdirektørforum, når disse foreligger.

Bilag

TF-CBT behandling til børn udsat for seksuelle overgreb.docx
SOS_Pjece_Behandling til børn udsat for seksuelle overgreb.pdf

13. Afdækning af efterspørgsel efter pladser på udvalgte målgrupper

Afdækning af efterspørgsel efter pladser på udvalgte målgrupper

Afdækning af efterspørgsel efter pladser på udvalgte målgrupper

Baggrund
Der blev den 13. november 2020 afholdt belægnings- og driftsmøde med Region Syddanmark.
På mødet blev det drøftet, om vi har målgrupper, hvor der opleves en øget efterspørgsel efter pladser. Det blev drøftet, om der er behov for at foretage en afdækning af efterspørgsel efter og behov for pladser på udvalgte målgrupper.
 
Målgrupper i en afdækning
Region Syddanmark har på kommunal opfordring fremsendt oversigt over, hvilke målgrupper regionen pr. 18. november har venteliste på samt oversigt over modtagne henvendelser i oktober og november. Materialet er vedlagt.
Jf. materialet fra Region Syddanmark ses der særligt en efterspørgsel efter pladser til borgere med autisme og til borgere med udviklingshæmning (med/uden dom).
 
Særligt ift. borgere med autisme
Socialdirektørforum godkendte på møde den 9. oktober 2019, at regionen opretter et højt specialiseret døgn- og dagtilbud til voksne borgere inden for autismespektret (i svær/massiv grad) med 8-10 pladser. Region Syddanmark forventer, at tilbuddet kan stå klart i foråret 2022. På belægnings- og driftsmødet blev det drøftet, at der kan blive behov for flere end 8-10 pladser til målgruppen. Det bør overvejes af afdække dette behov. Der er opmærksom på, at der også er kommuner, der opnormerer på pladser til borgere med autisme, hvilket også bør indgå i afdækningen.
 
Konkrete målgrupper på børne- og unge området
På belægnings- og driftsmødet den 13. november 2020 blev der er også talt om konkrete målgrupper på børne- og unge området, hvor det kan overvejes at foretage en afdækning af det fremadrettede behov for pladser i Syddanmark.
Konkret kan det overvejes at foretage en afdækning på følgende målgrupper:
 • Børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, der har særlige behov for et skærmet botilbud: Region Syddanmark overvejer muligheden for at oprette pladser til denne målgruppe, såfremt afdækningen viser et behov for dette. Pladserne kan i så fald oprettes på Marsvænget (i tilknytning til det nuværende elevhjem, Center for Høretab). Direktør Christian Schacht-Magnussen, Region Syddanmark, orienterer på mødet.
 • Børn og unge med kognitive, følelsesmæssige og sociale udfordringer og/eller psykiatrinære vanskeligheder.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter, om der skal foretages en afdækning af efterspørgsel efter og behov for pladser til:
 • Borgere med autisme
 • Borgere med udviklingshæmning
 • De nævnte målgrupper på børne- og unge området
 • Eventuelle andre målgrupper
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte, at der foretages en afdækning af efterspørgsel efter og behov for pladser til de nævnte målgrupper.
Det kan endvidere overvejes, om der er behov for en afdækning ift. borgere med dobbeltdiagnoser.

Bilag

Venteliste Region Syddanmark.docx

14. Kommunernes mulighed for at yde kompensation for sociale tilbuds merudgifter til COVID-19

Kommunernes mulighed for at yde kompensation for sociale tilbuds merudgifter til COVID-19

Kommunernes mulighed for at yde kompensation for sociale tilbuds merudgifter til COVID-19

Baggrund
Social- og Indenrigsministeriet har den 10. december 2020 fremsendt vedlagte orientering til kommunerne vedrørende kommunernes mulighed for at yde kompensation for sociale tilbuds merudgifter til COVID-19.
I brevet præciseres, at kommunerne på socialområdet enten kan
 1. yde et tilskud til det sociale tilbud efter § 14, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 1017 af 19. august 2017 om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (finansieringsbekendtgørelsen),
 2. betale en forhøjet takst til det sociale tilbud, eller
 3. indgå forhandling med det sociale tilbud om ændret betaling.
I vedlagte brev er modellerne uddybet.
 
Den første mulighed er en ny præcisering. Med denne løsning vil enten den visiterende kommune eller den stedlige kommune for de sociale tilbud kunne kompensere sociale tilbud for merudgifter til COVID-19.
KL anbefaler, at det som udgangspunkt er den visiterende kommune, der kompenserer et socialt tilbud for de eventuelle covid-19 relaterede udgifter, der kan henføres til den eller de borgere, kommunen har visitationskompetencen for.
 
Størrelsen på kompensationen
Der er hverken i økonomiaftalen for 2021 eller efterfølgende fastsat krav eller præcise retningslinjer omkring størrelsen af kompensationen til de enkelte kommunale og private tilbud. Det vil således være op til en lokal vurdering på baggrund af lokale forhold.
 
Den videre dialog
Det er forudsat, at kommunen går i dialog med de sociale tilbud omkring udgifter relateret til COVID-19. De sociale tilbud har dog også mulighed for at rette henvendelse til kommunen med henblik på en dialog om kompensation.
KL anbefaler, at den enkelte kommune går i dialog med de private tilbud, hvortil kommunen har visiteret borgere, omkring udgifter relateret til COVID-19, og i dialogen finder et niveau for kompensation til de private tilbud, som er i balance med den fornødne dokumentation og merudgiftsniveauet i kommunen i øvrigt.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter punktet med henblik på eventuel fælles tilgang til håndteringen.
 
Beslutning
Punktet blev drøftet. Der var enighed om, at hver kommune løfter det lokalt.
Der var endvidere enighed om at følge KLs anbefaling om, at det som udgangspunkt er den visiterende kommune, der kompenserer et socialt tilbud for de eventuelle covid-19 relaterede udgifter, der kan henføres til den eller de borgere, kommunen har visitationskompetencen for.
Ift. samhandlen mellem kommunerne og regionen i Syddanmark er der enighed om at fastholde henstillingen til håndtering af udgifter til tilbud ifm. COVID-19 fremsendt til Socialdirektørforum den 8. april 2020. Heraf henstilles der til; at der i denne usædvanlige periode ikke opkræves ekstrabetaling på botilbuddene kommunerne imellem, men derimod omrokeres medarbejdere fra evt. nedlukkede dagtilbud eller andre funktioner til botilbuddene, såfremt det er nødvendigt og muligt. Heraf følger tilsvarende henstilling til, at der ikke stilles krav om tilbagebetaling for nedlukkede funktioner. Der henvises derudover til de almindelige regler for over-/underskud jf. Rammeaftalen (Styringsaftalen).

Bilag

Orientering om kommunernes mulighed for at yde kompensation for sociale tilbuds merudgifter til COVID-19.pdf

15. Lukning af tilbuddet Jegumsvej, Varde Kommune

Lukning af tilbuddet Jegumsvej, Varde Kommune

Lukning af tilbuddet Jegumsvej, Varde Kommune

Baggrund
Varde Kommune ønsker at lukke tilbuddet Jegumsvej under Samstyrken pr. 31/12 2020. Der er af Varde Kommune truffet beslutning om lukning af Jegumsvej den 3. november 2020.
Varde Kommune oplever faldende efterspørgsel og stigende udfordringer med at drive tilbuddet inden for de økonomiske rammer. Der er løbende blevet reguleret i antallet af pladser for at tilpasse til efterspørgsel, som har været svingende, men nedadgående. Derfor har tilbuddet i dag et antal pladser, som ikke vurderes at være rentabelt.
 
Beskrivelse af tilbuddet Jegumsvej
Der er 4 pladser på tilbuddet. Varde Kommune har selv anvendt svarende til 1 fuldtidsplads, men har efter udvidelsen af vores botilbudsmasse ikke samme behov som tidligere. Sammenholdt med en oplevet faldende efterspørgsel fra øvrige kommuner vurderer Varde Kommune, at der er en stor risiko for driftsunderskud, hvis driften fortsætter.
Hvis lukningen af tilbuddet gennemføres den 31/12, vil Varde Kommune kunne begrænse udgifterne til lukningen af tilbuddet, fordi personalet kan tilbydes arbejde på Rosenvang, som udvides med 18 nye boliger. Tilbuddet er et lokalt tilbud målrettet plejekrævende unge- og ældre udviklingshæmmede med demensudfordringer.
Jegumsvej er i den gældende Rammeaftale indberettet som et højt specialiseret tilbud med regional betydning, hvorfor en lukning af tilbuddet skal til høring i Socialdirektørforum.
Varde Kommune beskriver, at Jegumsvej er et selvstændigt tilbud med eget selvstændigt budget. Tilbuddet har en selvstændig leder med budget- og personaleansvar.
 
Fordeling af underskud ved lukning af tilbuddet Jegumsvej
Vedlagt er foreløbig opgørelse over efterregulering samt fordeling af underskuddet.
Den foreløbige opgørelse ved lukning af Jegumsvej i 2020 viser et akkumuleret underskud på 685.287 kr.
Varde Kommune skal som driftsherre selv dække den del af underskuddet, der svarer til 5 % af tilbuddets driftsbudget for 2020, hvilket svarer til 280.444 kr. Det betyder, at 404.843 kr. skal fordeles forholdvist mellem brugerkommunerne i 2018 og 2019. Varde Kommune står selv for 47,8 % af denne del af underskuddet.
Brugerkommunerne i 2018 og 2019 er: Varde (47,8 %), Billund (11,9 %), Esbjerg (21,4 %), Vejen (2,2 %) og Ringkøbing Skjern (16,7 %) kommuner.
 
Indstilling
Forrretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender lukning af Jegumsvej i Varde Kommune
 
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte lukning af Jegumsvej i Varde Kommune.

Bilag

Udfyldt skabelon Jegumsvej_Varde Kommune.DOCX
Foreløbig opgørelse ved lukning af Jægumsvej.pdf

16. Lukning af Vidagerhus i Varde Kommune – endelig opgørelse af underskud til efterregulering

Lukning af Vidagerhus i Varde Kommune – endelig opgørelse af underskud til efterregulering

Lukning af Vidagerhus i Varde Kommune – endelig opgørelse af underskud til efterregulering

Baggrund
Socialdirektørforum blev på mødet den 29. maj 2020 orienteret om, at Varde Kommune den 12. november 2019 havde besluttet at lukke den midlertidige botilbud Vidagerhus. Tilbuddet er lukket pr. 31. januar 2020.
Vidagerhus er et § 107 tilbud til voksne mellem 18 og 35 år, der har personlighedsforstyrelser, selvskadende adfærd, ADHD, skizofreni, autisme spektrum forstyrrelser, nedsat kognitivfunktionsniveau (uden at dette er den primære årsag til botilbud), angst, depression, lettere misbrug og andre relaterede problemstillinger. Vidagerhus er i Rammeaftalen kategoriseret som et klyngetilbud.
 
Begrundelse for lukning
Vidagerhus har i 2018 og 2019 oplevet nedadgående efterspørgsel og har i første halvår af 2019 haft en gennemsnitlig belægningsprocent på 79 %. Den lave belægningsprocent sammen med et relativt lavt antal pladser skaber en økonomisk udfordring på botilbuddet.
Varde Kommune vurderer, at den vigende efterspørgsel skyldes, at Varde Kommune, som mange andre kommuner, i højere grad anvender § 85 støtte i eget hjem til målgruppen for Vidagerhus.
Varde Kommune beskriver, at Vidagerhus er et selvstændigt tilbud med eget selvstændigt budget. Tilbuddet har en selvstændig leder med budget- og personaleansvar.
 
Fordeling af underskud
Vedlagt er endelig opgørelse over efterregulering samt fordeling af underskuddet. Den endelige opgørelse viser et samlet underskud på 3.304.621 kr.
Varde Kommune skal som driftsherre selv dække den del af underskuddet, der svarer til 5 % af tilbuddets driftsbudget for 2019, hvilket er 368.027 kr. Det betyder, at 2.936.594 kr skal fordeles forholdvist mellem brugerkommunerne i 2017 og 2018. Varde Kommune står selv for 82,4 % af denne del af underskuddet.
Brugerkommunerne i 2017 og 2018 er: Varde (82,4 %), Esbjerg (11,3 %), Tønder (4,5 %), og Vejle (1,7 %).
 
Indstilling  
Forretningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Endelig opgørelse ved lukning af Vidagerhus.pdf

17. Orientering om overvejelser om lukning af tilbuddet Huset Relatus i Esbjerg Kommune

Orientering om overvejelser om lukning af tilbuddet Huset Relatus i Esbjerg Kommune

Orientering om overvejelser om lukning af Huset Relatus i Esbjerg Kommune

Baggrund
Esbjerg Kommune arbejder på en plan for at lukke Huset Relatus. Det er ikke endeligt besluttet, pr. hvilken dato tilbuddet lukkes.
 
Beskrivelse af Huset Relatus
Huset Relatus er en del Familiecentrets ungemiljøer. Huset er således indberettet som en ydelse under tilbuddet/centeret "Ungemiljøer". Huset Relatus er målrettet socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge, og det drives efter SEL § 66.
I de senere år kan der konstateres en tendens til vigende belægning. Særligt inden for det seneste år har det været stadig sværere at matche de unge, der mangler et døgntilbud, med Huset Relatus og de rammer tilbuddet fungerer under.
Pr. 1. november 2020 er kun 3 af 8 pladser belagt. I 2020 har den gennemsnitlige belægning frem til november været godt 5 ud af 8 pladser. De tre unge, der er anbragt på stedet i dag, forventes inden for kort til at flytte til andre tilbud. De sidste 3 borgere er alle fra Esbjerg Kommune.
 
De økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser forbundet med lukningen er endnu ikke gjort op. Dette arbejde vil pågå, så snart en endelige lukke-dato kendes.
Til orientering kan oplyses, at Esbjerg Kommune er den største bruger at huset. Fordelingen af brug af Huset Relatus er følgende:
 • 2018: Esbjerg Kommune anvendte 2.920 døgn. Ingen andre kommuner.
 • 2019: Esbjerg Kommune anvendte 2.551 og 2 øvrige kommuner anvendte 84 af de belagte døgn
 • 2020: Esbjerg Kommune anvender (anslået) 1.396 og 2 øvrige kommuner anvendte de sidste 426 af de belagte døgn.
Huset Relatus er i Rammeaftalen 2020 indmeldt som et klyngetilbud.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Udfyldt Skabelon_Relatus, Esbjeg Kommune.docx

18. Opfølgning på belægningsprocenter for 1. -3. kvartal 2020

Opfølgning på belægningsprocenter for 1. -3. kvartal 2020

Opfølgning på belægningsprocenter for 1. – 3. kvartal 2020

Baggrund
Jf. initiativ i Styringsaftalen skal kommunerne og regionen i Syddanmark indberette gennemsnitlige faktiske belægningsprocenter for 1.- 3. kvartal 2020.
 
Indberettede belægningsprocenter
Der er indberettet gennemsnitlige belægningsprocenter for tilbud, hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 %-point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent. Ved disse tilbud skal det angives, om det vurderes, at afvigelsen medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten. Endvidere beskrives, om der er udfordringer med belægningen, herunder om der er igangsat initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning 1.- 3. kvartal 2020.
Vedlagt er en oversigt over de tilbud kommuner og regionen i Syddanmark har indberettet. Oversigten indeholder blot de tilbud, hvor der er en afvigelse mellem den budgetterede belægning og den faktiske belægning på +/- 5 %-point eller mere. Der er således en række tilbud, der ikke fremgår af oversigten, idet disse tilbud har en afvigelse fra den budgetterede belægning på under 5 %-point.
 
Økonomisk arbejdsgruppes vurdering af belægningen
Økonomisk arbejdsgruppe har på møde i arbejdsgruppen den 18. november 2020 drøftet oversigten med henblik på, om der eventuelt er tilbud/områder, som arbejdsgruppen mener bør følges ekstra tæt.
Økonomisk arbejdsgruppe ser ingen generelle tendenser. Det ses, at der inden for de enkelte målgrupper er ydelser med såvel overbelægning som underbelægning. Økonomisk arbejdsgruppe anser det som positivt, at driftsherrerne i langt overvejende grad formår at tilpasse økonomien i situationer med underbelægning.
Udviklingen i belægningsgraden, underbelægning såvel som overbelægning følges. Der vil være en ny opfølgning efter 2. halvår 2021.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Opfølgning på belægningsprocenter 1-3. kvartal 2020_181120.pdf

19. Udfordringer på det landsdækkende tilbud Kofoedsminde

Udfordringer på det landsdækkende tilbud Kofoedsminde

Udfordringer på det landsdækkende tilbud Kofoedsminde

Baggrund
Kofoedsminde er et landsdækkende botilbud for domsfældte udviklingshæmmede. Kofoedsminde finansieres via objektiv finansiering og drives af Region Sjælland. Kofoedsminde har pligt til at modtage udviklingshæmmede borgere, der i henhold til Straffelovens § 16 er erklæret uegnet til straf og derfor dømt til en sikret afdeling.
Der er tre kategorier af udviklingshæmmede borgere som anbringes på Kofoedsminde:
 • Borgere i varetægtssurrogat (domstolsafgørelse)
 • Type 1 dømte (domstolsafgørelse)
 • Type 2 dømte (kommunerne der træffer afgørelse)
Kofoedsminde har gennem flere år haft en massiv overbelægning.
 
Den aktuelle situation på Kofoedsminde
De kommunale repræsentanter i Socialdirektørforum har den 9. december 2020 modtaget vedlagte brev vedr. den aktuelle situation på Kofoedsminde.
Af brevet fremgår bl.a. en opfordring til, at alle kommuner, der har borgere med domstype 2 på Kofoedsmindes sikrede afd., følger op på borgerne og revurderer om anbringelsen på Kofoedsminde skal opretholdes. Ligeledes opfordres kommuner til at overveje, om borgere med type 2-dom kan rummes i et af landets andre åbne §108 tilbud, som er godkendt til målgruppen. Af vedlagte bilag ses fordelingen af borgere fra de enkelte kommuner pr. 30.november 2020.
Aktuelt (pr. 30 november) har følgende 8 syddanske kommuner hver 1 borger med domstype 2 på Kofoedsmindes sikrede afd; Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Kolding, Odense, Sønderborg, Tønder, Vejle og Aabenraa kommuner.
Situationen på Kofoedsminde er drøftet på møde i Koordinationsforum den 20. november 2020, se evt. referat under dagsordenspunktet "Orienteringer". Det er på dette møde Koordinationsforum, at det blev aftalt at fremsende vedlagte brev til de 98 kommuner i Danmark.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.
De kommuner, der har borgere med en type 2-dom anbragt på Kofoedsmindes sikrede afd., giver en tilbagemelding til sekretariatet ift., om disse borgere fortsat vurderes at skulle være på Kofoedsmindes sikrede afd., eller om de kan rummes i et andet tilbud.
Det blev drøftet, at det kan være en udfordring at finde et egnet tilbud til disse borgere. Socialdirektørforum gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at vurdere, hvilken type pladser, kommunerne eventuelt mangler til disse borgere.
Det blev foreslået at undersøge, om de særlige pladser kan anvendes ift. disse borgere.

Bilag

Brev til kommuner ang. borgere på Kofoedsminde.pdf
Antal borgere per kommune per type 30.11.20.pdf

20. Orienteringer

Orienteringer

Orienteringer

Status ift. politisk godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 samt besvarelser på tre centrale udmeldinger
Rammeaftalen 2021-2022 er sendt til politisk godkendelse i kommuner og regionen i Syddanmark medio september 2020. Ligeledes at besvarelser på tre centrale udmeldinger udmeldt af Socialstyrelsen medio september sendt til politisk godkendelse i politisk godkendelse i de 22 kommuner i Syddanmark.
Fælleskommunalt Socialsekretariatet har, jf. bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, indsendt den Rammeaftale samt besvarelser på de tre centrale udmeldinger til Socialstyrelsen den 1. december 2020. Der afventes pr. 1. december 2020 godkendelse fra to kommuner; Fredericia Kommune og Nyborg Kommune. Rammeaftalen samt besvarelser på de tre centrale udmeldinger forventes godkendt af Fredericia Kommune den 14. december 2020 og af Nyborg Kommune den 26. januar 2021.
Rammeaftalen 2021-2022 skal offentliggøres på den enkelte kommunes og regionens hjemmeside.
Rammeaftalen herunder en oplæsningsvenlig version samt tilhørende bilag kan findes på følgende side: http://socialsekretariatet.dk/index.php?id=69
 
Henvendelse fra Middelfart Kommune vedr. Rammeaftalens nødvendighed og anvendelse
Middelfart Byråd godkendte Rammeaftalen den 2. november 2020. Der var i den forbindelse et ønske om, at Socialdirektørforum forholder sig til, hvorvidt det er nødvendigt med en rammeaftale for området – alternativt, om den kan få et anderledes format fremover, hvor den ikke er så omfangsrig. Byrådet havde et ønske om, at Socialdirektørforum forholder sig til to spørgsmål:
 1. Er Rammeaftalen nødvendig for det specialiserede socialområde i Syddanmark?
 2. Hvor og hvordan anvendes rammeaftalen i dagligdagen?
Spørgsmålene skal bl.a. ses i lyset af et politisk ønske om en tættere inddragelse i processen og et større ejerskab til Rammeaftalen.
Med henblik på besvarelse af henvendelsen er der udarbejdet vedlagte notat, jf. bilag 1.
 
Referat belægnings- og driftsmøde den 13. november 2020
Referatet fra belægnings- og driftsmødet den 13. november 2020 er vedlagt, jf. bilag 2.
 
Referat fra møde i Koordinationsforum den 20 november 2020
Referatet fra mødet i Koordinationsforum den 20. november 2020 er vedlagt, jf. bilag 3.
 
Referat fra møde i Dialogforum den 1. december 2020
Referatet fra mødet i Dialogforum den 1. december 2020 er vedlagt, jf. bilag 4. Endvidere er oplæg vedlagt, jf. bilag 5.
 
Status for faglige netværksmøder for botilbudsledere
Sekretariatet har planlagt to opstartsmøder i Netværket for ledere af botilbud og centre i Syddanmark, men grundet corona-situationen er begge møder blevet udskudt. Det er nu besluttet, at det første netværksmøde omlægges til to kortere virtuelle møder, som afholdes i henholdsvis december 2020 og marts 2021, så lederne også på kortere sigt har mulighed for videndeling og sparring på tværs af kommunerne med andre i samme stilling.
Der er ca. 35 deltagere fra kommuner og region i netværket.
Første virtuelle netværksmøde afholdes den 15. december 2020, og temaet på dette møde til være ”Fortællingen om mit tilbud” og vil omhandle de fortællinger, der skabes i et arbejdsfællesskab. Netværket får mulighed for at sparre om og drøfte temaet fra eget perspektiv med hinanden og vil gå fra mødet med værktøjer til at tage ejerskab over fortællinger på eget tilbud.
 
Forløbsprogram for mennesker med depression
Socialdirektørforum har tidligere drøftet forløbsprogrammet for mennesker med depression, som er blevet udarbejdet i regi af Sundhedsaftalen. 20 syddanske kommuner har godkendt forløbsprogrammet, mens 2 kommuner, Svendborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fastholde eksisterende indsatser.
 
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum tager orienteringerne til efterretning.
 
Beslutning
Socialdirektørforum tog orienteringerne til efterretning.

Bilag

Notat – Svar på henvendelse fra Middelfart Kommune.pdf
Referat fra belægnings- og driftsmøde den 13. november 2020.pdf
Referat koordinationsforum 201120.pdf
Referat fra møde i Dialogforum den 1. december 2020.pdf
Oplæg for dialogforum – KKR Syddanmark – 011220.pdf

21. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

Intet til eventuelt