Møde i Socialdirektørforum den 22. juni 2018

Udgivet 22.06.2018

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 22. juni 2018

STED

Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

STARTTIDSPUNKT

2018-06-22 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2018-06-22 12:00


 

PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 2. maj 2018

2. Analyse af Rammeaftalesamarbejdet på det specialiserede socialområde i Syddanmark

3. Døgnseminar for Socialdirektørforum 2018

4. Studietur for Socialdirektørforum i 2019

5. Status på særlige psykiatripladser

6. Udpegning af repræsentanter til KKR- digitaliseringsnetværket og operationel styregruppe vedr. Medcoms kommune-sygehus digitale kommunikation på psykiatri og socialområdet

7. Opfølgning på belægningsprocenter 1. kvartal 2018

8. Udfordringer på Center for Høretab i Fredericia

9. Organisationstilpasning på socialområdet i Region Syddanmark

10. Center for seksuelt misbrugte

11. Orienteringer

12. Eventuelt

13. Næste møde


1. Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 2. maj 2018

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 2. maj 2018

Godkendelse af referat fra møde i Socialdirektørforum den 2. maj 2018

 

Indstilling    

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum godkender referat fra mødet i Socialdirektørforum den 2. maj 2018.

 

Beslutning

Referat godkendt.

2. Analyse af Rammeaftalesamarbejdet på det specialiserede socialområde i Syddanmark

Analyse af Rammeaftalesamarbejdet på det specialiserede socialområde i Syddanmark

Analyse af Rammeaftalesamarbejdet på det specialiserede socialområde i Syddanmark (90 min.)

 

Baggrund

BDO har i samarbejde med kommuner og regionen i Syddanmark gennemført en analyse af rammeaftalesamarbejdet i Syddanmark.

Analysen skal bidrage med evaluering af vores erfaringer med og arbejdet omkring Rammeaftalen. Der skal foretages en afdækning af behovet for fremtidige justeringer af Rammeaftalen. Analysen skal således danne grundlag for, i hvilken retning rammeaftalen skal udvikles for at understøtte samarbejdet i Syddanmark på det specialiserede socialområde- også på længere sigt.

Forretningsudvalget er styregruppe for analysen.

 

Analysen har tre faser:

Fase 1: Komparativ analyse af Rammeaftalen i Syddanmark kontra de fire Rammeaftaler i de fire øvrige KKRområder.

Fase 2: Kortlægning:

• Spørgeskemaundersøgelse.

• Interview i hver af de 22 kommuner og Region Syddanmark

Fase 3: Afrapportering

 

BDO vil på mødet præsentere resultaterne af analysen. Afrapportering er vedlagt.

 

Videre proces

Socialdirektørforum skal på døgnseminaret 4. – 5. oktober 2018 arbejde videre med handlingsmulighederne med henblik på retningen for det fremtidige samarbejde.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter rapporten med henblik på den videre proces.

 

Beslutning

BDO præsenterede rapporten (Powerpoint-præsentation er vedlagt). Punktet blev drøftet. Socialdirektørforum skal på døgnseminaret 4. – 5. oktober 2018 arbejde videre med handlingsmulighederne med henblik på retningen for det fremtidige samarbejde.        

Bilag

Analyse af rammeaftalesamarbejdet i Syddanmark_Samlet rapport.pdf
KKR SYD_Præsentation 220618.pdf

3. Døgnseminar for Socialdirektørforum 2018

Døgnseminar for Socialdirektørforum 2018

Døgnseminar for Socialdirektørforum 2018

 

Baggrund

Der afholdes døgnseminar for Socialdirektørforum den 4. – 5. oktober 2018. Døgnseminaret forløber fra kl. 9.00 den 4. oktober til kl. 12.00 den 5. oktober med efterfølgende frokost.

 

Forslag til program for døgnseminaret

Tema: Samarbejde og udvikling på det specialiserede socialområde

 

Emner:

 • Det fremtidige samarbejde
  • Analyse af Rammeaftalesamarbejdet i Syddanmark- Drøftelse af initiativer på baggrund af analysen
  • Strategi for Socialdirektørforum- Strategien for Socialdirektørforum blev indgået den 15. august 2016. I lyset af den kontinuerlige udvikling på socialområdet samt, at der siden den seneste drøftelse af strategien er kommet flere nye kolleger i Socialdirektørforum, ønskes det, at Socialdirektørforum drøfter strategien for Socialdirektørforum med henblik på eventuelle justeringer.   
 • Strategisk drøftelse af udviklingen på tilbudsområdet

 • Misbrugsbehandling til udviklingshæmmede og borgere med andre kognitive problemer

Se i øvrigt vedlagte forslag til program

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at program for døgnseminaret drøftes

 

Beslutning

Program for døgnseminar blev drøftet. Der var opbakning til programmet. Ift. punktet vedr. udviklingen på tilbudsområdet, blev det drøftet, at det kan overvejes at invitere Socialstyrelsen til drøftelsen eventuelt i stedet for KL.

Ift. punktet vedr. misbrugsbehandling til udviklingshæmmede blev det drøftet, at det kan overvejes at tage udgangspunkt i misbrugsbehandling mere generelt.

Bilag

Forslag til program for døgnseminar 2018

4. Studietur for Socialdirektørforum i 2019

Studietur for Socialdirektørforum i 2019

Studietur for Socialdirektørforum i 2019

 

Baggrund

Forretningsudvalget foreslår, at der afholdes en studietur for Socialdirektørforum i 2019. På mødet i Forretningsudvalget den 17. april 2018, hvor sagen blev drøftet, blev det endvidere drøftet, at det kan overvejes, at også medlemmer i Sundhedsstrategisk Forum inviteres med til en sådan studietur.

Det blev drøftet på mødet, at tema for studieturen kan være psykiatriområdet, og destinationen for studieturen kan være London.

En anden mulighed kunne være en studietur til Bruxelles med henblik på at høre, hvad der sker på det sociale område i EU.

 

Forretningsudvalget drøftede på mødet den 17. april 2018, at studieturen er et tilbud, og at ikke alle medlemmer af Socialdirektørforum behøver at tage med førend turen afholdes. Det foreslås endvidere, at studieturen finansieret (eller delvist finansieres) af midler fra Fælleskommunalt socialsekretariats budget.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at muligheden for en studietur for Socialdirektørforum i 2019 drøftes, herunder;

– Tema/ destination

– Deltagere

– Finansiering

– Tid på året

 

Beslutning

Der var opbakning til at arbejde videre med en studietur til London med fokus på psykiatriområdet- gerne sammen med Sundhedsstrategisk Forum. Lise Willer vender idéen med formanden for Sundhedsstrategisk Forum.

Det blev aftalt, at der, når program og tidspunkt foreligger, sendes en mail ud til deltagerne, hvor de skal tilkendegive om de vil med på studieturen.

5. Status på særlige psykiatripladser

Status på særlige psykiatripladser

Status på særlige psykiatripladser

 

Baggrund

Status pr. 13. juni 2018 er, at der har været 16 anmodninger om visitation til de særlige psykiatripladser. Anmodningerne kommer fra 11 kommuner i Syddanmark og en kommune i Region Nordjylland.

Der er pt. indskrevet 7 patienter. Der er reserveret 2 pladser. To borgere har valgt at forlade afdelingen og er dermed udskrevet.

Fire anmodninger er afvist/ikke indstillet. En er afvist pga. at pågældende var under 18 år. To er afvist som følge af manglende opfyldelse af kriteriet om nærliggende og væsentlig fare for andre og uforudsigelig adfærd. En anmodning er trukket tilbage.

Antal anmodninger
Antal anmodninger modtaget 16
Antal afviste uden behandling 1
Antal anmodninger tilbagetrukket 1
Antal ikke indstillede af visitationsforum 3
Antal indstillet af visitationsforum 8
Afventer Behandling 3

Anmodningerne til Visitationsudvalget er kommet fra:

 • Assens Kommune
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Odense Kommune
 • Vejen Kommune
 • Vejle Kommune
 • Vesthimmerland Kommune
 • Aabenraa Kommune
 • Mariagerfjord Kommune
 • Sønderborg Kommune
 • Varde Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Svendborg Kommune

Som aftalt på det ekstraordinære møde i Socialdirektørforum om de særlige psykiatripladser den 5. april 2018, er der arrangeret møder, hvor medlem af Visitationsudvalget for de særlige pladser Bodil Nissen, suppleant vil visitationsudvalget Christiane Pape Lehrmann og jurist ved de særlige psykiatripladser Torhild Højgaard fremlægger de foreløbige erfaringer omkring visitationsproceduren, og hvilke faktorer Visitationsudvalget lægger vægt på.

Der er planlagt 4 møder:

Middelfart den 12. juni – for de fynske kommuner

Fredericia den 21. juni  – Fredericia, Vejle og Kolding kommuner

Aabenraa den 16. august – Aabenraa, Tønder, Sønderborg og Haderslev kommuner

Ribe den 7. september – Esbjerg, Varde, Billund, Vejen, Fanø kommuner

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Det opleves, at der er en god opmærksomhed på de særlige psykiatripladser ude i kommunerne. Der er fokus på at opsamle og dele erfaringer fra de kommuner, der har haft borgere på de særlige psykiatripladser. Der opfordres i den forbindelse til at tage kontakt til Lise Willer eller det fælleskommunale socialsekretariat med erfaringer.  

6. Udpegning af repræsentanter til KKR- digitaliseringsnetværket og operationel styregruppe vedr. Medcoms kommune-sygehus digitale kommunikation på psykiatri og socialområdet

Udpegning af repræsentanter til KKR- digitaliseringsnetværket og operationel styregruppe vedr. Medcoms kommune-sygehus digitale kommunikation på psykiatri og socialområdet

Udpegning af repræsentanter til KKR- digitaliseringsnetværket og operationel styregruppe vedr. Medcoms kommune-sygehus digitale kommunikation på psykiatri og socialområdet

 

Baggrund

Der er modtaget forespørgsel om udpegning til to forskellige grupper i relation til MedCom:

 

– Udpegning af 1-2 kommunal(e) repræsentant(er) fra det sociale område til KKR-digitaliseringsnetværket.

Jf. vedlagte kommissorium, er der i dag udpeget fem KKR-repræsentanter, der deltager i MedComs primær styregruppe. KKR-repræsentanternes rolle handler især om at styrke de regional kommunale synspunkter i tilknytning til MedComs udbredelses-projekter, der er kommune-relateret.

Netværket afholder tre møder om året med det formål:

– at udveksle regionale kommunale erfaringer om organisering, problemstillinger mv.

– at drøfte fælles kommunale synspunkter i forhold til samarbejdet med regionerne

– at orientere om seneste relevante centrale initiativer fra bla. medCom, KL og sundhed

– at bringe relevante problemstillinger videre til politiske drøftelse i KKR-kontaktrådene

 

Der forespørges nu efter en eller to repræsentanter fra Syddanmark fra socialområdet.

MedCom er netop startet på en ny projektperiode, MedCom11, hvor de i flere projekter bevæger sig over på det socialfaglige område. Indenfor social- og sundhedsområdet er der følgende projekter/aktiviteter:

 • Psykiatri- og socialområdet: ibrugtagning af eksisterende standarder
 • POC for datadeling og advisering i moderniseret infrastruktur
 • FMK og beskedudveksling på misbrugsområdet
 • FMK på socialområdet: Stimuleret udbredelse
 • Fælles Sprog III implementeringsstøtte
 • Kommunal henvisning

3 ud af 6 af de ovennævnte punkter omhandler således aktiviteter indenfor det sociale område.

 

Der efterspørges både IT viden på socialområdet og socialfaglig viden. Det kan både være én person med de pågældende kompetencer eller to personer med henholdsvis IT-viden på socialområdet og socialfaglig viden.

Vejen Kommune har foreslået Afdelingschef for Social og Ældre Kirsten Dyrholm Hansen, Vejen  som repræsentant.  

 

 

 

– Udpegning af 1-2 kommunal(e) repræsentant(er) til operationel styregruppe vedr. Medcoms kommune-sygehus digitale kommunikation på psykiatri og socialområdet (kommissorium er vedlagt)

Det drejer sig om FMK, meddelelser, kommunikationsflow og øvrige Medcom11 nationale projekter.

 

Den operationelle styregruppe for social- og sundhedsområdet skal bidrage med:

 • Faglig sparring for MedCom indenfor social- og sundhedsområdet

 • Orientering af MedCom om aktiviteter i eget bagland

 • Afklaring af, hvorledes der tværsektorielt arbejdes med de forskellige typer planer indenfor socialområdet og psykiatrien i egen organisation, samt hvad der er relevant at dele digitalt mellem samarbejdspartnere

 • Sparring omkring lovgivning og løfte juridiske emner i samarbejde med KL og Danske regioner

 • Udveksle erfaringer fra den praktiske brug af sundheds- og samarbejdsaftaler

 • Orientering om projektet til eget bagland (region/ kommunalt netværk via KKR)

 • Sparring om informationsmateriale MedCom udvikler på området

 

Den operationelle styregruppe mødes 2 gange i 2018 og 3-4 gange i 2019.

 

Der efterspørges både IT viden på socialområdet og socialfaglig viden. Det kan både være én person med de pågældende kompetencer eller to personer med henholdsvis IT-viden på socialområdet og socialfaglig viden.

 

 

Personen/ personerne til de to grupper kan med fordel være sammenfaldende.  

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum udpeger:  

– 1-2 kommunal(e) repræsentant(er) fra det sociale område til KKR-digitaliseringsnetværket

– 1-2 kommunal(e) repræsentant(er) til operationel styregruppe vedr. Medcoms kommune-sygehus digitale kommunikation på psykiatri og socialområdet

 

Beslutning

– Socialdirektforum udpegede Mia Hjernø, administrativ konsulent, Fredericia Kommune til at indgå i KKR-digitaliseringsnetværket. Mia er systemadministrator på Nexus for socialområdet i Fredericia Kommune. 

– Socialdirektørforum udpegede Kirsten Dyrholm Hansen, Social & Ældrechef, Vejen Kommune til at indgå i operationel styregruppe vedr. Medcoms kommune-sygehus digitale kommunikation på psykiatri og socialområdet. Kirsten har foruden socialfaglig indsigt, indsigt i systemernes anvendelse, deres indbyrdes sammenhænge og de generelle it-kommunikationsbehov, der er i kommunerne på social-, sundheds-, og ældreområdet.

Bilag

Kommissorium_KKR digitaliseringsnetværket
Kommissorium for operationel styregruppe for social- og sundhed

7. Opfølgning på belægningsprocenter 1. kvartal 2018

Opfølgning på belægningsprocenter 1. kvartal 2018

Opfølgning på belægningsprocenter 1. kvartal 2018

 

Baggrund

Jf. initiativ i Styringsaftalen skal kommunerne og regionen i Syddanmark indberette gennemsnitlige faktiske belægningsprocenter for 1. kvartal 2018.

Der indberettes på tilbudsniveau, frem for tidligere hvor der blev indberettet på ydelsesniveau (Et tilbud vil ofte have to eller flere ydelser eksempelvis et dagtilbud, ydelse 1, og et døgntilbud, ydelse 2 eller forskellige pakker/moduler ved forskelligt støttebehov).

Der er indberettet gennemsnitlige belægningsprocenter for tilbud, hvor den faktiske belægningsprocent afviger 5 %- point eller mere fra den budgetterede belægningsprocent. Ved disse tilbud skal det angives, om det vurderes, at afvigelsen medfører en efterregulering af underskud eller overskud, som har betydning for taksten. Endvidere beskrives, om der er udfordringer med belægningen, herunder om der er igangsat initiativer som følge af afvigelsen mellem budgetteret belægning og den gennemsnitlige faktiske belægning 1. kvartal 2018.

Vedlagt er en oversigt over de tilbud kommuner og regionen i Syddanmark har indberettet. Oversigten indeholder, blot de tilbud, hvor der er en afvigelse mellem den budgetterede belægning og den faktiske belægning på +/- 5 %- point eller mere. Der er således en række tilbud der ikke fremgår af oversigten, idet disse tilbud har en afvigelse fra den budgetterede belægning på under 5 %-point.

Økonomisk arbejdsgruppe har på møde i arbejdsgruppen den 13. juni 2018 drøftet oversigten med henblik på, om der eventuelt er tilbud/ områder, som arbejdsgruppen mener bør følges ekstra tæt. Økonomisk arbejdsgruppe ser ingen generelle tendenser. Det ses, at der inden for de enkelte målgrupper er ydelser med såvel overbelægning som underbelægning.  

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på belægningsprocenter 1. kvartal 2018

8. Udfordringer på Center for Høretab i Fredericia

Udfordringer på Center for Høretab i Fredericia

Udfordringer på Center for Høretab i Fredericia

 

Baggrund

Center for Høretab i Fredericia er et højtspecialiserede tilbud til børn og unge med høretab og består af et landsdelsdækkende skoletilbud for børn, et skoletilbud for unge (STU), et elevhjemstilbud for børn og unge samt en konsulentafdeling. Region Syddanmark. Region Syddanmark fremsendte til mødet i Socialdirektørforum den 2. februar 2018 vedlagte notat, hvor det fremgår, at Center for Høretabs skoletilbud for unge (STU) og elevhjemmene de seneste år har oplevet et faldende elevtal. Det fremgår, at faldet i antallet af børn og unge især skyldes den positive teknologiske udvikling, hvor døvfødte børn opereres i ca. 1 års alderen (CI, Cochlear Implant).

Der har samtidig været en tendens til, at en mindre andel af de børn og unge, der er indskrevet i Center for Høretabs skoletilbud, bor på elevhjem. Det faldende elevtal udfordrer den faglige og økonomiske bæredygtighed for elevhjemmet og skoletilbud for unge.

Regionen ønskede på baggrund af udfordringerne en drøftelse af fremtiden for Center for Høretab og ikke mindst elevhjemmene. I notatet beskrives Center for Høretab, målgruppen, elevudviklingen, samt økonomien og forventningen til den fremtidige drift af Center for Høretab.

 

Region Syddanmark fortalte på belægnings- og driftsmødet den 23. maj, at status for elevhjemmet er, at elevhjemmet, fra sommeren 2019, ikke ser ud til at være bæredygtigt.

Sekretariatet gør opmærksom på, at Center for Høretab er på listen over sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed, jf. bilag 19 i Rammeaftalen 2018.

 

Christian Schacht-Magnussen orienterer om status for overvejelserne om elevhjemmets fremtid.

 

Afdækning ift. målgruppen børn og unge med høretab

Det blev på mødet den 2. februar 2018 aftalt at foretage en afdækning ift. målgruppen børn og unge med høretab. 

De 22 kommuner i Syddanmark har skulle svare på følgende spørgsmål (inden for skoletilbud, STU-tilbud og botilbud/ elevhjem)l:

 • Hvilke tilbud anvender kommunen til børn og unge med høretab?
 • Hvilke udviklingstendenser præger området og den fremtidige udvikling af indsatser til målgruppen i jeres kommune? Herunder i forhold til behovet for pladser til målgruppen.

Afdækning ift. målgruppen børn og unge med høretab er vedlagt.

Afdækningen har vist, at behovet for pladser til målgruppen er uændret tenderende mod et faldende behov. Dette gælder inden for såvel skoletilbud, STU-tilbud og botilbud/ elevhjem, og det gælder for alle tre delmålgrupper; 1) elever med et moderat høretab, 2) elever med høretab, der har behov for tegnsproglig kommunikation og 3) elever med høretab, der har andre funktionsnedsættelser.

 

 

Den videre proces

Det foreslås, at der fremsendes orienteringspunkt til KKR Syddanmark, hvor der gøres opmærksom på udfordringerne på Center for Høretab. Det tilføjes i punktet, at Socialdirektørforum vil følge udviklingen nøje. 

 

Endvidere foreslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan vi tilgodeser børn- og unge med høretabs behov fremadrettet. Herunder sikring af den faglige kompetence.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum:  

 • drøfter fremtiden for Center for Høretab, herunder særligt elevhjemmene.
 • tager stilling til fremsendelse af punkt til KKR Syddanmark, hvor der gøres opmærksom på udfordringerne på Center for Høretab.
 • tager stilling til nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan vi tilgodeser børn- og unge med høretabs behov fremadrettet. Herunder sikring af den faglige kompetence.

 

Beslutning

Christian Schacht-Magnussen orienterede om status for Center for Høretab. Der ses en svagt faldende tendens ift. belægningen på skoledelen. Elevhjemmet ser pt. ikke ud til at være bæredygtigt fra sommeren 2019.

Det blev besluttet, at udfordringen rejses for KL på næste møde i Koordinationsforum med forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan vi tilgodeser børn- og unge med høretabs behov fremadrettet. Herunder sikring af den faglige kompetence.

Det blev besluttet, at der fremsendes et punkt til KKR Syddanmark, hvor der gøres opmærksom på udfordringerne på Center for Høretab.

Det blev drøftet, at det ift. elevhjemmet kan være en mulighed for Region Syddanmark at gå i dialog med beliggenhedskommunen med henblik på et eventuelt samarbejde om botilbud til eleverne. Det blev aftalt, at Christian Schacht-Magnussen tager kontakt til beliggenhedskommunen samt de kommuner, der har borgere på elevhjemmet, med henblik på gode løsninger for borgerne. 

Bilag

Notat fra Region Syddanmark_Udfordringer på Center for Høretab i Fredericia.pdf
Opsamling på afdækning ift. målgruppen børn og unge med høretab

9. Organisationstilpasning på socialområdet i Region Syddanmark

Organisationstilpasning på socialområdet i Region Syddanmark

Organisationstilpasning på socialområdet i Region Syddanmark

 

Baggrund

I øjeblikket forventer Region Syddanmark, at der vil være et forbedringspotentiale ved at lave en tilpasning af organisationen på Region Syddanmarks socialområde. Forbedringerne forventes særligt at kunne indfris ved en forenkling af organisationen, hvor centrene i højere grad bliver målgruppespecifikke.

Det betyder, at ydelser til mennesker i samme målgruppe så vidt muligt samles i samme center. Det skal skabe grundlaget for endnu stærkere faglige miljøer, smidigere overgange fra ungetilbud til voksentilbud samt mere økonomisk robuste centre.

Der er aktuelt seks centre på Region Syddanmarks socialområde. Med forslaget vil der i stedet blive etableret fire centre samt en ny stabsfunktion.

Organisationstilpasningerne er kort skitseret nedenfor.

 1. Handicapcenter Nordøstfyn og Handicapcenter Storebælt sammenlægges til et nyt center. Samtidig flyttes Børnehusene Stjernen organisatorisk fra Børne- og Autismecentret til det nye center.
 2. Børnehusene Middelfart og Møllebakken slås organisatorisk sammen til ”Et nyt børne-/ungetilbud” og samles i et nyt center. Den geografiske placering af det nye tilbud er endnu ikke fastlagt.
 3. Børnehusene Middelfart og Børnehusene Stjernen flyttes organisatorisk fra Børne- og Autismecentret. Der skabes dermed et nyt målgruppespecifikt center for autister.
 4. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) gøres til en stabsfunktion i stedet for et center.

Forslaget til organisationstilpasning er drøftet i Psykiatri- og Socialudvalget d. 23. maj, og der forventes at blive truffet beslutning om forslaget i Regionsrådet på møde d. 25. juni 2018. Såfremt regionsrådet godkender forslaget til organisationsændringen vil der blive en særskilt proces i forhold til navnene for de nye centre.

I vedlagte bilag ses det aktuelle organisationsdiagram og forslaget til nyt organisationsdiagram.

 

Indstilling

Det indstilles, at sagen tages til orientering.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag Organisationsdiagrammer Region Syddanmark.pdf

10. Center for seksuelt misbrugte

Center for seksuelt misbrugte

Center for seksuelt misbrugte (30 min) – kl. 11.00

 

Baggrund

Den selvejende institution Center for Seksuelt Misbrugte Syd (CSM Syd) – Behandlingssektion udgør i fællesskab med den selvejende institution CSM Syd – Frivilligsektion 1 af 3 landsdækkende regionale CSM – centre. De 3 centre er placeret i henholdsvis København, Århus og Odense/Vojens og har til formål via behandling, rådgivning og støtte at afhjælpe senfølger hos voksne efter seksuelt misbrug i opvæksten.

Centeret blev oprettet i 2000, og var oprindeligt et lokalt fynsk projekt der indtil 2002 blev finansieret af Odense Kommune, Helsefonden og Fyns Amt. Fra 2003 – 2012 blev udgifterne dækket af Socialministeriet (Storbypuljen), Fyns Amt og Odense Kommune. Fra 2007 blev der desuden tegnet kontrakt med VISO. De tre landsdækkende CSM-centre blev dannet i 2013 med satspuljetilskud, og samarbejdet med Odense Kommune er fortsat ved siden af satspuljetilskuddet. I efteråret 2016 fik de 3 regionale Centre for Seksuelt Misbrugte (CSM) tilsagn om permanent støtte fra satspuljemidlerne, og i 2018 blev tegnet en ny 4-årig kontrakt med Odense Kommune.

CSM Syd har en lang række formaliserede samarbejdsrelationer, nogle er formulerede som aftaler, andre afspejler blot den eksisterende praksis. Der er et tæt samarbejde og en skriftlig samarbejdsaftale med CSM Frivilligsektionen samt de to andre CSM-centre på landsplan. Derudover samarbejdes med VISO, Odense og Haderslev Kommune (CSM har en satellitfunktion i Sundhedscenter Vojens), både ud fra de kontraktlige rammer og med vidensudveksling efter ønske. CSM har desuden en kontrakt med KFUM’s sociale arbejde, og er en del af det tilhørende netværk. Institut for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet leverer løbende evidens for centrenes behandlingsarbejde.

CSM’s målgruppe er voksne kvinder og mænd i Syddanmark, som i deres barndom eller ungdom har været udsat for incest eller andre former for seksuelle overgreb. Formålet med CSM Syd’s arbejde er:

 • At den seksuelt misbrugte igennem terapi erhverver kompetencer til at fungere bedre i arbejdsmæssige, sociale og familiemæssige sammenhænge.
 • At den seksuelt misbrugte sammen med en psykolog kan lægge en behandlingsplan og eventuelt få støtte fra frivillige (og øvrige tilbud) til seksuelt misbrugte i Region Syddanmark.
 • At give den almene lægepraksis, hospitalsvæsenet samt øvrige fagfolk mulighed for at henvise seksuelt misbrugte til et målrettet behandlingstilbud.

På mødet deltager leder af CSM- Syds behandlingssektion Camilla Bechsgaard og formand Conny Stolberg-Rohr med et oplæg.

Camilla og Conny vil i deres oplæg bl.a. komme ind på følgende områder:

 1. Hvad siger forskningen om senfølgeramtes konkrete udfordringer – og hvor mange er der i hver kommune?
 2. Hvad ”koster” senfølgeramte i det offentlige system?
 3. Hvad er evidensen for at hurtig(ere) hjælp gør en forskel, både ift den enkeltes trivsel og udgifterne for kommunen?
 4. Beskrivelse af model med Odense Kommune: pris, kontrakt mv
 5. Hvorfor har Odense valgt at samarbejde med CSM?
 6. Hvordan kan tilsvarende modeller implementeres i mindre kommuner: pris, timemodel, samarbejdsmuligheder og målbare resultater.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til, at punktet drøftes.

 

Beslutning

Leder af CSM- Syds behandlingssektion Camilla Bechsgaard og formand Conny Stolberg-Rohr holdte et oplæg. Der blev til mødet uddelt materiale. Materialet er vedlagt. Orienteringen blev taget til efterretning- og punktet blev drøftet.

Bilag

Uddelt materiale 1
Uddelt materiale 2

11. Orienteringer

Orienteringer

Orienteringer

 

Referat fra belægnings- og driftsmøde den 23. maj 2018

Vedlagt er referat fra belægnings- og driftsmøde den 23. maj 2018

 

Orientering om Projekt Rehabilitering og Recovery i Sønderjylland – et samarbejdsprojekt om forløbsprogram for borgere med angst og depression og tilknytning til beskæftigelsesområdet (punkt fra møde i DAK den 14. maj 2018)

Vedlagt er sagsfremstilling fra DAK mødet (Det Administrative Kontaktforum).

Som en del af projektet er der, i et tværsektorielt samarbejde og med inddragelse af borgere med psykiske lidelser, udviklet et forløbsprogram for borgere med angst og depression relateret til beskæftigelsesområdet.

Evalueringens resultater peger på, at forløbsprogrammet er med til at:

 • Højne borgernes funktionsniveau
 • Øge borgernes mulighed for jobfastholdelse
 • Skabe et bedre samarbejde mellem jobcenter og lokalpsykiatri
 • Reducere borgernes ”fordomme” overfor jobcentre
 • Lette arbejdsgange og kontakt mellem parterne
 • Øge muligheden for at hjælpe og støtte andre diagnose områder

 

Følgende bilag kan findes via dette link (se under punkt 1): https://www.regionsyddanmark.dk/wm509267#punktnavn1

 • Evalueringsrapport Generiske forløb.pdf
 • Forløbsprogram Angst-og-depression endelig nov2016.pdf
 • Oplæg – Generisk forløbsprogram.pptx

 

Orientering om politiske møder med de 22 syddanske kommuner vedr. Sundhedsaftalen 2019 – 2022

Sundhedskoordinationsudvalget besluttede den 28. februar 2018 at tilbyde de 22 syddanske kommuner muligheden for at drøfte prioriteringer på sundhedsaftaleområdet og lokalpolitiske udfordringer som led i udviklingen af den kommende sundhedsaftale for 2019-2022. Der er stor tilslutning til møderne, og alle 22 syddanske kommuner har takket ja til invitationen. Vedlagt er en oversigt over mødedatoer og tidspunkter.

Omdrejningspunktet for de lokalpolitiske møder vil være de, af Sundhedskoordinationsudvalget, fastlagte visioner for Sundhedsaftalen 2019-2022 samt retningen for målsætninger. Input fra de lokalpolitiske drøftelser vil indgå i det videre arbejde med at kvalificere sundhedsaftalens målsætninger og udfolde konkrete indsatsområder og målgrupper.

Fra kommunens side forventes deltagelse af politikere fra relevante kommunalpolitiske udvalg med ansvar for sundhedsaftaleområdet samt relevante ledelsesrepræsentanter. Ligeledes inviteres den lokale formand for PLO kommunalt samt en direktionsrepræsentant fra hhv. Psykiatrien i Region Syddanmark og det lokale sygehus. Herudover deltager formandskabet for Det Administrative Kontaktforum.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at orienteringerne tages til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Bilag

Referat fra belægnings- og driftsmøde den 23. maj 2018
Referat fra punkt 1 på møde i DAK den 14
Mødeplan – SKUs lokale politiske møder sensommeren 2018 – 300518

12. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

 

Møde i Dialogforum den 4. juni 2018

Der blev afholdt møde i dialogforum den 4. juni 2018. Referatet kan findes via følgende link: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_86584/cf_202/Referat_fra_m-de_i_Dialogforum_den_4_juni_2018.PDF

 

Sammen om velfærd

Der blev orienteret om, at seneste nyt vedr. Sammen om velfærd kan findes via følgende link: http://www.sammenomvelfaerd.nu/

 

Godkendelse af Rammeaftalen 2019-2020

Der blev orienteret om, at KKR Syddanmark på møde den 19. juni 2018  har godkendt Rammeaftalen. Rammeaftalen vil nu sendes til politisk godkendelse i kommuner og region i Syddanmark. Rammeaftalen 2019 – 2020 skal være godkendt den 15. oktober 2018.

 

Børnehus Syd

På mødet i Socialdirektørforum den 2. maj 2018 blev forespørgsel fra KKR Syddanmark drøftet. KKR Syddanmark havde bedt Socialdirektørforum om at undersøge nærmere, hvorfor antallet af sager er forholdsvist større i Syddanmark end i andre regioner. Vedlagt er tilbagemeldingen fra Socialdirektørforum til KKR Syddanmark.

KKR Syddanmark tog på mødet den 19. juni 2018 orienteringen til efterretning.

 

Godkendelse af regnskab og årsrapport for 2017, budget 2019 for Fælleskommunalt socialsekretariat

KKR Syddanmark godkendte budget 2019, årsrapporten for 2017 og tog regnskabet 2017 til efterretning. Der ønskes en vurdering af muligheden for at nedsætte kommunebetalingen yderligere, således der ikke fortsat opbygges en formue.

Bilag

NOTAT – børnehus.pdf

13. Næste møde

Næste møde

Næste møde

 

Næste møde er til døgnseminar for Socialdirektørforum den 4.-5. oktober 2018.