Møde i Socialdirektørforum den 5. maj 2017

Udgivet 05.05.2017

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Møde i Socialdirektørforum den 5. maj 2017

STED

Meldahls Rådhus, Vendersgade 30D, 7000 Fredericia

STARTTIDSPUNKT

2017-05-05 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2017-05-05 12:00


PUNKTER

1. Godkendelse af referat fra sidste møde i Socialdirektørforum den 24. marts 2017

2. Socialtilsyn: Finansieringsbehov for 2018 samt årsrapport for 2016

3. Anbefaling vedrørende godkendelse af udkast til rammeaftalen 2018

4. Årsrapport og regnskab 2016 og budget 2018 for Fælleskommunalt socialsekretariat

5. Evaluering af økonomisk- og strategisk arbejdsgruppe

6. Forespørgsler fra økonomisk arbejdsgruppe om møde med det sociale tilsyn og private tilbud

7. Udpegning af ny repræsentant til Dialogforum

8. Emner til mødet med børneområdet på mødet i Socialdirektørforum den 23. juni 2017

9. Orientering fra Faaborg Midtfyn Kommune om takstændringer der skyldes tekniske fejl i beregningen

10. Orienteringer

11. Eventuelt

12. Næste møde


1. Godkendelse af referat fra sidste møde i Socialdirektørforum den 24. marts 2017

Godkendelse af referat fra sidste møde i Socialdirektørforum den 24. marts 2017

Godkendelse af referat fra sidste møde i Socialdirektørforum den 24. marts 2017

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum godkender referat fra mødet i Socialdirektørforum den 24. marts 2017

 

Beslutning

Referat godkendt.

 

2. Socialtilsyn: Finansieringsbehov for 2018 samt årsrapport for 2016

Socialtilsyn: Finansieringsbehov for 2018 samt årsrapport for 2016

Socialtilsyn: Finansieringsbehov for 2018 samt årsrapport for 2016

 

Baggrund

Socialtilsyn Syd har udarbejdet notat med angivelse af finansieringsbehovet for 2018. Notatet har været behandlet i økonomiudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

Det samlede finansierings-/udgiftsbehov vil i 2018 være 52,9 mio. kr. Der er for 2018 indarbejdet en rammereduktion på 1 % af det opgjorte finansieringsbehov.

Med indarbejdelsen af reduktionen er Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2018 på 52,4 mio. kr. fordelt således:

 • 27,6 mio. kr., der finansierer tilsynet med plejefamilieområdet og betales af kommunerne ud fra disses andele af 0-17-årige 
 • 24,8 mio. kr., der finansierer tilsynet på tilbudsområdet via takster, som betales direkte af tilbuddene.

I forhold til 2017 betyder finansieringsbehovet for 2018, at tilsynet på plejefamilieområdet er steget 0,31 %, når det ses i forhold til antallet af plejefamilier, mens taksterne på tilbudsområdet tilsvarende er faldet med 1,21 %.

Hvis der ikke var indarbejdet en rammereduktion på 1 % på det samlede finansieringsbehov, ville det have betydet egentlige takststigninger i 2018. Årsagen er ændrede krav til opgørelse af pladser på behandlingstilbud efter servicelovens §101 og sundhedslovens §141 jf. ny bekendtgørelse af den 16. december 2016, samt tekniske justeringer i det fælles beregningsark som de fem socialtilsyn alle skal anvende til beregning af takster.

Reduktionen på 1% har Socialtilsyn Syd således anvendt til at holde taksterne for 2018 på et stabilt niveau i forhold til 2017.

Socialtilsyn Syd har fremsendt notatet med henblik på drøftelse i Socialdirektørforum og KKR. Eventuelle bemærkninger til notatet skal fremsendes til Socialtilsyn Syd senest onsdag den 21. juni 2017 med henblik på, at de kan indgå i Faaborg-Midtfyn Kommunes budgetbehandling for 2018.

 

Endvidere er der udarbejdet en årsrapport for 2016, se vedlagte.

 

Tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen deltager på mødet.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum:

– at drøfte notatet med henblik på eventuelle bemærkninger der skal fremsendes til Socialtilsyn Syd.

– at årsrapport for 2016 drøftes

 

Beslutning

Tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen præsenterede finansieringsbehovet for 2018 samt hovedkonklusioner i årsrapport for 2016.

Socialdirektørforum kvitterede for rammereduktionen på 1 % på det samlede finansieringsbehov.

Der var på mødet ønske til, at socialtilsynet kan bidrage med rådgivning ift. vidensdeling- hvis socialtilsynet eksempelvis har viden om, hvordan andre kommuner er lykkes godt med konkrete udfordringer.

Peter Bjerregaard Andersen fortalte, at tilsynet ikke har modtaget alle budgetter fra de kommunale tilbud gældende for 2017. Det blev aftalt, at Peter følger op på, hvilke kommuner der mangler at indsende budgetter, og at han retter henvendelse til disse kommuner via repræsentanter i Socialdirektørforum. 

Peter fortalte, at socialtilsynet i år ikke påtænker en kommunerunde, hvor der holdes dialogmøder i alle kommuner. Der er dog altid mulighed for ad.hoc. at lave bilaterale aftaler ift. afholdelse af dialogmøde.

Bilag

Finansieringsbehov for 2018.pdf
Socialtilsyn-Syd_Årsrapport_2016.pdf

3. Anbefaling vedrørende godkendelse af udkast til rammeaftalen 2018

Anbefaling vedrørende godkendelse af udkast til rammeaftalen 2018

Anbefaling vedrørende godkendelse af udkast til rammeaftalen 2018

 

Baggrund

Rammeaftalen for 2018 er klar til godkendelsesproces. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og Styringsaftale. Rammeaftalen gælder for 2018 og genforhandles årligt. Rammeaftalen skal behandles på møde i Kommunaldirektørkredsen den 19. maj 2017 samt KKR den 14. juni 2016. Rammeaftalen 2018 sendes herefter til godkendelse i de enkelte kommuner og region i Syddanmark, og aftalen skal være godkendt senest den 15. oktober 2017.

På baggrund af politisk temadag er følgede indsatser medtaget i rammeaftalen for 2018:

 • Specialisering og effekt

  • Der skal øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker.
  • Fokus på hjælp i nærmiljøet og specialiseringen bør derfor komme til borgeren fremfor, at borgerne skal komme til de specialiserede tilbud.
 • Civilsamfundet – egenmestring – samskabelse
  • Der skal sættes fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet

 • Psykisk sårbare
  • Øget fokus på sektorovergange og koordinerede social-psykiatriske indsatser

 

Ift. Styringsaftalen er der følgende markante justeringer til aftalen 2018:

Tilbud drevet med driftsoverenskomst er ikke omfattet af Styringsaftalen.

Tilbud drevet med driftsoverenskomst er ikke omfattet af Styringsaftalen 2018. Dette skyldes, at det i vejledning til Serviceloven (2017) fremhæves, at private tilbud, herunder selvejende institutioner, der har indgået aftale med kommunale og regionale driftsherrer, ikke indgår i rammeaftalen

 

Beboerbetaling på tilbud efter paragraf 109 og 110

Der er den 4. november 2016 indgået aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om revision af servicelovens voksenbestemmelser. Heraf indgår aftale om forenkling af reglerne for egenbetaling for ophold i botilbud efter §§ 109 og 110. Af aftalen fremgår følgende:

 • Der fastsættes én national sats for egenbetaling for ophold på kvindekrisecenter (§ 109) og én national sats for ophold på forsorgshjem (§ 110). Derudover etableres hjemmel til, at opkrævningen kan foretages forud.

 • Det bemærkes, at borgerne fortsat har mulighed for at ansøge handlekommunen om en reduktion eller bortfald af borgerens egenbetaling, såfremt særlige årsager gør sig gældende, fx at borgeren samtidig opretholder egen bolig, ikke har nogen indtægt mv.

Aftalepartierne er enige om, at ændringerne skal træde i kraft 1. januar 2018. Den nye bekendtgørelse, hvori forenkling af reglerne for egenbetaling for ophold i botilbud efter servicelovens paragraf 109 og 110 beskrives, forventes offentliggjort i 2017. Der henvises til den nye bekendtgørelse ift. håndtering af beboerbetaling på tilbud efter servicelovens paragraf 109 og 110.

 

Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed (Bilag 19)

 • Rendbjerghjemmet, Sønderborg Kommune tages af listen over tilbud der kan tildeles en særlig opmærksomhed, idet Rendbjerghjemmet er en selvejende institution, der drives med driftsaftale med Sønderborg Kommune. Tilbuddet tages af listen, da det i vejledning til Serviceloven (2017) fremhæves, at tilbud med driftsaftale ikke kan være en del af Rammeaftalen.  
 • Tilbuddet Sølyst har skiftet navn til Juhlskov Huset. Navnet er ændret i oversigten.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at Rammeaftalen for 2018 anbefales til videre godkendelse.

 

Beslutning

Socialdirektørforum anbefaler Rammeaftalen for 2018 til videre godkendelse i kommunaldirektørkredsen og KKR med følgende bemærkninger:

– Region Syddanmark ønsker, at regionen tilføjes konkrete steder under indsatser i rammeaftalen. Der var enighed om, at dette tilføjes. Regionen retter henvendelse til sekretariatet ift. de konkrete steder i teksten.

– Der var enighed om, at tekst om fælles samråd og tilsyn for udviklingshæmmede lovovertrædere indsættes som bilag til Rammeaftalen 2018.

– I rammeaftalen, under aktiviteter i 2016, er kunderåd i Syddanmark nævnt. Det tilføjes i afsnittet, at det er besluttet at nedlægge kunderådene og at der i stedet arbejdes videre med udvikling af en netværksmodel, hvor netværk eksempelvis dannes på baggrund af geografi eller med udgangspunkt i forskellige målgrupper. Der arbejdes videre med dette i 2017.

Sekretariatet udarbejder udkast til sagsfremstilling, som kommunerne og regionen kan anvende ift. den politiske godkendelse af rammeaftalen i de enkelte kommuner og region i Syddanmark.

Bilag

Rammeaftale 2018
Bilagssamling til Rammeaftale 2018

4. Årsrapport og regnskab 2016 og budget 2018 for Fælleskommunalt socialsekretariat

Årsrapport og regnskab 2016 og budget 2018 for Fælleskommunalt socialsekretariat

Årsrapport og regnskab 2016 og budget 2018

 

Baggrund

Fælleskommunalt Socialsekretariat har udarbejdet en årsrapport for 2016. Her ses en gennemgang af de opgaver sekretariatet har løst. Endvidere fremgår årsregnskab for 2016.

Forslag til budget for 2018 er vedlagt. Det foreslås, at budget 2018 er på samme niveau som budget 2015. Dvs. at kommunebetaling pr. indbygger er 2,0685 kr. Der er endvidere indskrevet budget for overslagsårene 2019 -2021.

 

Regnskabet for 2016 viser et opsamlet overskud på 2.793.675 kr. Det opsamlede overskud foreslås anvendt til følgende fælleskommunale initiativer:

 • Fælles kompetenceudvikling (der er afsat 350.000 kr. i 2018 samt i hvert af overslagsårene)
 • Matrikelløse indsatser (der er afsat 350.000 kr. i 2018 samt i hvert af overslagsårene)
 • Udvikling af psykiatriområdet (der er afsat 150.000 kr. i 2018 samt i hvert af overslagsårene)

Det opsamlede overskud vil, med de ovenfor beskrevne disponeringer i 2018 samt i overslagsårene, være anvendt ved udgangen af 2021.

Årsrapport og regnskab 2016 og budget 2018 for fælleskommunalt socialsekretariat behandles på møde i Kommunaldirektørkredsen den 19. maj 2017 og KKR den 14. juni 2017.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at;

– årsrapporten tages til efterretning

– at budget 2018 anbefales godkendt til videre behandling.

– anvendelse af midler til fælles initiativer anbefales godkendt til videre behandling

 

Beslutning

– Socialdirektørforum tog årsrapporten til efterretning

– Socialdirektørforum anbefaler budget 2018 godkendt til videre behandling i Kommunaldirektørkredsen og KKR.

– Socialdirektørforum anbefaler anvendelse af midler til fælles initiativer godkendt til videre behandling i Kommunaldirektørkredsen og KKR.

 

Bilag

Årsrapport og regnskab 2016
Budget 2018

5. Evaluering af økonomisk- og strategisk arbejdsgruppe

Evaluering af økonomisk- og strategisk arbejdsgruppe

Evaluering af økonomisk- og strategisk arbejdsgruppe

 

Bagggrund

Jf. Forretningsorden (2013) for den økonomiske og strategiske arbejdsgruppen skal Socialdirektørforum hvert andet år forholde sig til arbejdsgruppernes sammensætning, og om der skal ske justeringer i antal af repræsentanter samt hvilke kommuner, der skal være repræsenteret i arbejdsgrupperne. Hvis en repræsentant ønsker at udtræde af arbejdsgruppen, skal Socialdirektørforum udpege en repræsentant, der skal overtage pladsen.

Som forberedelse til evalueringen er der rettet henvendelse til hver af de to arbejdsgrupper med henblik på tilbagemelding ift. om arbejdsgrupperne oplever, at de har:

– de rette opgaver

– den rette sammensætning

Endvidere ønskes øvrige bemærkninger der kan bidrage til evalueringen.

 

Bemærkninger fra økonomisk arbejdsgruppe:

– Arbejdsgruppen mener, at de har de rette opgaver. Arbejdsgruppen ønsker, af ressourcemæssige årsager, ikke flere opgaver. Arbejdsgruppen vil foreslå, at der oprettes særlige (ad. hoc.) arbejdsgrupper til større analyseopgaver.

Arbejdsgruppen ønsker at sætte øget fokus på dialog, information og kommunikation.

– Sammensætning: Arbejdsgruppen peger på, at arbejdsgruppen er svagest repræsenteret inden for børneområdet. Arbejdsgruppen peger på, at det kan overvejes at udpege en repræsentant fra børneområdet. Endvidere vil det være godt, hvis arbejdsgruppen kan få tilknyttet en jurist, som der kan ”trækkes på”, når der opstår behov for dette. 

Arbejdsgruppen vurderer herudover, at det ift. sammensætningen er vigtigt med en god balance mellem:

 • små og store kommuner samt
 • mellem købere og sælgere af pladser.

Arbejdsgruppen vurderer, at der, i arbejdsgruppen er en god balance ift. ovenstående.

 

Bemærkninger fra strategisk arbejdsgruppe:

Arbejdsgruppen mener, at de opgaver de tidligere havde, er blevet overtaget af Socialdirektørforum – direktørerne indgår selv i arbejdet med Rammeaftalen og andre strategiske indsatser. Arbejdsgruppen anser dette for at være godt – men det efterlader samtidig arbejdsgruppen uden opgaver.

Strategisk arbejdsgruppe mener, at såfremt gruppen skal bestå skal Socialdirektørforum redefinere formålet. Alternativt skal der arbejdes med ad hoc grupper som indkaldes med udgangspunkt i specifikke opgaver.

 

Punktet blev drøftet på møde i Forretningsudvalget den 21. april 2017:

Økonomisk arbejdsgruppe:

Det var i Forretningsudvalget enighed om at anbefale, at:

– Økonomisk arbejdsgruppe udvides med en person fra børneområdet. Gerne fra en kommune, som ikke allerede er repræsenteret i arbejdsgruppen. Det vigtigste er dog kompetencerne/ kendskabet til børneområdet.

– at økonomisk arbejdsgruppe har mulighed for at hente juridisk bistand efter behov. Herunder også ekstern juridisk bistand, hvis der er behov for dette. Anvendelse af midler til ekstern juridisk bistand skal godkendes af Forretningsudvalget.       

Formand for økonomisk arbejdsgruppe Torben Krone deltog under behandling af punktet.  

Strategisk arbejdsgruppe:

Det indstilles, at strategisk arbejdsgruppe nedlægges. De opgaver, som arbejdsgruppen tidligere løste, løses nu af Socialdirektørforum. Det blev aftalt, at der i stedet vil blive nedsat arbejdsgrupper efter behov – med udgangspunkt i mere specifikke opgaver.   

Der deltog ingen repræsentant fra strategisk arbejdsgruppe under behandling af punktet.

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at;  

– Strategisk arbejdsgruppe nedlægges, og at der løbende nedsættes ad hoc arbejdsgrupper, når behovet opstår.

–  Socialdirektørforum udpeger en person fra børneområdet med henblik på en udvidelse af økonomisk arbejdsgruppe.

– at økonomisk arbejdsgruppe har mulighed for at hente juridisk bistand efter behov. Herunder også ekstern juridisk bistand, hvis der er behov for dette.  

 

Beslutning

– Der var i Socialdirektørforum enighed om, at strategisk arbejdsgruppe nedlægges, og at der i stedet løbende nedsættes ad hoc arbejdsgrupper, når behovet opstår. Dette skyldes, at de opgaver, som arbejdsgruppen tidligere løste i dag løses af Socialdirektørforum.

– Esbjerg Kommune har en repræsentant fra børneområdet, der kan indgå i økonomisk arbejdsgruppe. Esbjerg Kommune er allerede repræsenteret i arbejdsgruppen med en person. Det blev aftalt, at kommuner, som ikke allerede er repræsenteret i økonomisk arbejdsgruppe, inden for de næste 14 dage kan rette henvendelse til sekretariatet, såfremt de har en repræsentant fra børneområdet til økonomisk arbejdsgruppe. Såfremt sekretariatet ikke modtager nogle henvendelser i denne periode, vil repræsentanten fra Esbjerg Kommune udpeges som nyt medlem i økononomisk arbejdsgruppe.

Følgende kommuner er i dag repræsenteret i arbejdsgruppen: Esbjerg, Fredericia, Kolding, Middelfart, Nordfyns, Odense og Vejle kommuner.

– Der var i Socialdirektørforum enighed om, at økonomisk arbejdsgruppe har mulighed for at hente juridisk bistand efter behov. Herunder også ekstern juridisk bistand, hvis der er behov for dette.  

Bilag

Forretningsorden for strategisk og økonomisk arbejdsgruppe.pdf

6. Forespørgsler fra økonomisk arbejdsgruppe om møde med det sociale tilsyn og private tilbud

Forespørgsler fra økonomisk arbejdsgruppe om møde med det sociale tilsyn og private tilbud

Forespørgsler fra økonomisk arbejdsgruppe om møde med det sociale tilsyn og private tilbud

 

Baggrund

Økonomisk arbejdsgruppe har følgende to forespørgsler: 

 

1. Afholdelse af møde med det sociale tilsyn

Økonomisk arbejdsgruppe ønsker at afholde møde med det sociale tilsyn. Arbejdsgruppen ønsker at drøfte følgende

med det sociale tilsyn:

• Budgetskemaer (bl.a. tidsfrister)

• Private tilbud – tilsynets rolle ift. at de private tilbud sender de oplysninger, som kommunerne har behov for (bl.a. ift. beregning at borgernes egenbetaling).

• Forberede eventuelt temamøde for de private tilbud ift. borgernes egenbetaling

 

2. Afholdelse af informationsmøde for private botilbud

Arbejdsgruppen ønsker at afholde et informationsmøde for private botilbud i Syddanmark i relation til den nye praksis for håndtering af beboerbetalinger. Der opleves pt. udfordringer ift. at modtage de oplysninger der er brug for til beregning af borgernes egenbetaling. Det kunne endvidere overvejes at invitere det sociale tilsyn med til et sådan møde.

Sekretariatet gør opmærksom på, at private tilbud ikke er en del af Rammeaftalen, hvorfor afholdelse af møder for private tilbud alt andet lige må ligge i periferien af opgaver i Rammeaftale regi. Omvendt anerkendes det, at udfordringerne med at modtage de konkrete oplysninger berører kommunerne i Syddanmark.

 

Forrretningsudvalget har drøftet forespørgslerne på møde den 21. april 2017. Forretningsudvalget anbefaler at:

–   Økonomisk arbejdsgruppe kan afholde møde med de sociale tilsyn. Arbejdsgruppen skal være meget opmærksomme på deres rolle. Det betones, at økonomisk arbejdsgruppe kan afholde et møde med det sociale tilsyn af teknisk karakter.

– Økonomisk arbejdsgruppe kan afholde informationsmøde for kommuner og region i Syddanmark, således at de er klædt bedst muligt på til opgaven. Hvis der herefter fortsat vurderes at være behov for det, kan arbejdsgruppen endvidere afholde informationsmøde for de private tilbud. Arbejdsgruppen skal da holde sig inden for generelle termer- og skal ikke konkludere på eventuelle konkrete problemstillinger, der kan være mellem privat tilbud og kommune.

 

Indstilling

Det indstilles, at Socialdirektørforum godkender at:

 • økonomisk arbejdsgruppe kan afholde møde med det sociale tilsyn af teknisk karakter
 • økonomisk arbejdsgruppe kan afholde informationsmøde for kommuner og region i Syddanmark, således at de er klædt bedst muligt på til opgaven. Hvis der herefter fortsat vurderes at være behov for det, kan arbejdsgruppen endvidere afholde informationsmøde for de private tilbud.

 

Beslutning

Socialdirektørforum godkendte at:

 • økonomisk arbejdsgruppe kan afholde møde med det sociale tilsyn af teknisk karakter
 • økonomisk arbejdsgruppe kan afholde informationsmøde for kommuner og region i Syddanmark, således at de er klædt bedst muligt på til opgaven. Hvis der herefter fortsat vurderes at være behov for det, kan arbejdsgruppen endvidere afholde informationsmøde for de private tilbud.

7. Udpegning af ny repræsentant til Dialogforum

Udpegning af ny repræsentant til Dialogforum

Udpegning af ny repræsentant til Dialogforum

 

Baggrund

KKR Syddanmark har nedsat et regionalt Dialogforum på handicapområdet. Formålet med det regionale dialogforum er at bidrage til åbenhed og debat om de tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner inden for social-, psykiatri-, specialundervisnings-, ungdomsuddannelses-, transport-, trænings- og rehabiliteringsområdet m.v.

Der afholdes møder i Dialogforum to gange årligt.

Lise Willer, Esbjerg Kommune og Lone V. Rasmussen, Tønder Kommune er udpeget som repræsentanter i Dialogforum. Med Lone V. Rasmussens udtrædning af Socialdirektørforum skal der findes en ny repræsentant til at indgå Dialogforum sammen med Lise Willer, Esbjerg Kommune.

 

Forretningsudvalget drøftede på mødet i Forretningsudvalget den 21. april, at det vil være godt, hvis der udpeges en repræsentant fra fynsområdet.

Ulla Bryøe Andersen, Nordfyns Kommune, har meddelt, at hun gerne vil indtræde som repræsentant i Dialogforum.

 

Kommissorium for Dialogforum:

http://www.kl.dk/menu/Kommissorium-for-Dialogforum-Syddanmark-id74761/?n=0

 

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at der, blandt medlemmerne i Socialdirektørforum, udpeges en ny repræsentant til deltagelse i Dialogforum.

 

Beslutning

Socialdirektørforum udpegede Ulla Bryøe Andersen, Nordfyns Kommune som ny repræsentant til deltagelse i Dialogforum.

8. Emner til mødet med børneområdet på mødet i Socialdirektørforum den 23. juni 2017

Emner til mødet med børneområdet på mødet i Socialdirektørforum den 23. juni 2017

Emner til mødet med børneområdet på mødet i Socialdirektørforum den 23. juni 2017

 

Baggrund

På næste møde i Socialdirektørforum den 23. juni 2017, er jeres kollegaer fra børneområdet inviteret med til den første del af mødet. 

Med henblik på at få dagsordensat interessante og relevante emner opfordres repræsentanterne til, inden mødet den 5. maj 2017, at drøfte relevante emner med deres kollegaer fra børneområdet.

 

Indstilling

Det indstilles, at repræsentanterne i Socialdirektørforum bidrager med emner til mødet med børneområdet den 23. juni 2017.

 

Beslutning

Socialdirektørforum drøftede emner til mødet med børneområdet den 23. juni 2017. Der var følgende forslag til emner:

– Forebyggende indsatser. Hvordan arbejdes der med investeringer?

– Bygge bro mellem forvaltninger (social, sundhed, arbejdsmarked)

– Børnepsykiatri/ psykisk sårbare (bl.a. angste børn)

– Overgange fra barn til voksen

– Den markante tilgang fra Børne- og unge området  – til voksenområdet

Det vil være rigtigt fint, hvis der kunne inviteres en eller flere eksterne oplægsholdere. 

9. Orientering fra Faaborg Midtfyn Kommune om takstændringer der skyldes tekniske fejl i beregningen

Orientering fra Faaborg Midtfyn Kommune om takstændringer der skyldes tekniske fejl i beregningen

Orientering fra Faaborg Midtfyn Kommune om takstændringer der skyldes tekniske fejl i beregningen

 

Baggrund

Faaborg Midtfyn orienterer om, at der for tilbuddene Palleshave Bo- og aktivitetscenter, Toften og bofællesskaberne Kernehuset, Søbo og Vesterparken er takstændringer, der skyldes tekniske fejl i beregningen.

Jf. Styringsaftalen (bilag 12) kan takstændringer der skyldes tekniske fejl i beregningen umiddelbart iværksættes, og takstændringerne kan have virkning fra årets start. Betalingskommuner og Socialdirektørforum skal orienteres.

Vedlagt er skabeloner over ændringerne for de pågældende tilbud.

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

Ændring på Palleshave Bo- og aktivitetscenter
Ændring på Toften
Ændring på Bofællesskaberne

10. Orienteringer

Orienteringer

Orienteringer

 

Referat fra Koordinationsforum den 19. april 2017

Vedlagt er referat fra møde i Koordinationsforum den 19. april 2017.

– På mødet var bl.a. Kofoedminde dagsordensat, se punkt 3. (Baggrunden for punktet er en ekstra opkrævning i 2016 på Kofoedsminde grundet overbelægning. Der blev orienteret om denne sag på mødet i Socialdirektørforum den 16. december 2016).

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning

Bilag

Tilrettet Referat fra møde i Koordinationsforum den 19 april 2017.pdf

11. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

– Mette Heidemann orienterede om, at kommuner og region givetvis vil opleve at VISO vil stille flere krav ift. at tilbyde rådgivningsforløb. Eksempelvis, at det kræver at en person på chefniveau er involveret, før VISO vil tilbyde et rådgivningsforløb. (Mette Heidemann sidder med i VISO's bestyrelse).

– Mette Heidemann gjorde opmærksom på, at Middelfart Kommune er blevet kontaktet af pårørende ift. at der oprettes nye autisme pladser i regi af Region Syddanmark. Jf. aftale på sidste møde i Socialdirektørforum er der endnu ikke truffet beslutning om oprettelse af disse pladser. Der afventes en afdækning af området for voksne med autisme, førend der tages stilling til en eventuelt opnormering af antal pladser. Christian Schacht-Magnussen følger op med henblik på at sikre, at alle relevante parter er oplyst om denne aftale.  

– Det blev foreslået, at et punkt på et kommende møde i Socialdirektørforum kan være "Fokus på effekt".

12. Næste møde

Næste møde

Næste møde

Næste møde er den 23. juni 2017.